Skip to Content

Поняття "Державна служба"

Державна служба, вид трудової діяльності, що полягає у практичному здійсненні державних функцій працівниками державного апарату, які займають по виборах, за призначенням або за конкурсом посади в державних установах і отримують від держави винагороду за свою працю. Як адмінісратівно-правовий інститут Державна служба - комплекс правових норм, що визначають правове становище службовців, умови і порядок проходження служби, відповідальність державних службовців та форми їх заохочення.

У СРСР, де в результаті Великої Жовтневої соціалістичної революції було ліквідовано старий державний апарат, немає привілейованого чиновництва, державної бюрократії як особливої ​​касти, яка стоїть над народом і пануючої над ним. Декретом ВЦВК від 10 (23) листопада 1917 були скасовані стану і цивільні чини, в 1918 для державних службовців і робітників були встановлені рівні щорічні відпустки, державні службовці були прирівняні до всіх ін трудящим щодо соціального забезпечення, тривалості робочого дня, на них було поширене єдине трудове законодавство. Радянська держава законодавчо закріпила право кожного громадянина оскаржити неправильні дії будь-якого службовця.

Основний зміст сов. Державна служба - організаторська робота по втіленню в життя радянських законів, рішень Рад депутатів трудящих, по здійсненню завдань і функцій Радянської держави, творчої наукової розробки питань державного управління. Радянські державні службовці здійснюють свою діяльність від імені держави, що в ряді випадків зумовлює наявність у деяких з них певних владних повноважень (наприклад, право найму і звільнення). Дії їх породжують правові наслідки чи умови, необхідні для виникнення таких наслідків. Державна служба (порядок і умови вступу на роботу, оплата праці, звільнення і т. п.) регулюється єдиною для всіх робітників і службовців законодавством про працю: Основами законодавства про працю, КЗпП союзних республік, а також адміністративним законодавством - спеціальними положеннями про органи державного управління, посадовими інструкціями та ін правовими актами, в яких визначено службово-посадові обов'язки і права державних службовців, деякі особливості їх правового становища (вимога в ряді випадків спеціальної освіти, заборона служби близьких родичів на супідрядних або підконтрольних посадах та ін.)

За характером виконуваних функцій працівники державного апарату поділяються на державних службовців, наділених повноваженнями владного характеру (право віддавати розпорядження, приймати на роботу, розпоряджатися державним майном і т.д.), і державних службовців, що виконують функції допоміжного, спеціального характеру, необхідні для реалізації завдань даного державного органу. Відповідно розрізняють посадових осіб, представників влади, фахівців або функціональних працівників (інженери, економісти, лікарі і т.д.) і допоміжний персонал.

Програма КПРС 1961 передбачає подальшу демократизацію Державна служба: поширення принципу виборності та підзвітності перед представницькими органами і виборцями на всіх керівних працівників; періодичну змінюваність і систематичне оновлення складу керівних органів та ін

У буржуазних державах Державна служба - один з найстаріших соціальних інститутів, у якому склалися строга класифікація, ієрархічні правила і традиції. Термін "Державна служба" іноді замінюється терміном "цивільна служба" (Великобританія, США), "публічна служба" (ФРН, Японія). У кожній країні є встановлена ​​нормативними актами класифікація державних службовців, в силу чого постійно зберігається різка грань між вищими і нижчими службовцями з точки зору їх заробітної плати, привілеїв і т. д. Звичайно існує три-чотири групи (класу) службовців (наприклад, в Великобританії - адміністратори, виконавці, клерки і обслуговуючий персонал, по - вищий, 1-й і 2-й класи, кожен з яких поділяється на 7-8 ступенів). Для кожної групи встановлено освітній ценз. Див також Бюрократія.

  
Літ.: Манохін В. М,, Радянська державна служба, М., 1966; Адміністративне право, М., 1970, с. 84-95, 148-59.

  
П. І. Романов.Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.