Skip to Content

Тестові завдання

Завдання для учасників І туру Конкурсу

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

в частині знання Конституції України,

нового законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією

 

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ КЕРІВНИК»

1. Конституція України була прийнята:

а)1 грудня 1991 р.;

а)16 липня 1992 р.;

б)24 серпня 1992 р.;

в)28 червня 1996 р.;

г)24 серпня 1996 р.

 

2. Згідно з Конституцією Україна є:

а)федеративною державою;

б)монархією;

в)республікою;

г)конфедерацією.

 

3. Народ України здійснює владу:

а)через органи державної влади;

б)безпосередньо і через органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

в)через органи місцевого самоврядування;

г)через вибори та референдуми.

 

4. Виберіть твердження, що відповідають дійсності:

а)Президент України є частиною виконавчої влади, що здійснює представницькі функції;

б)Президент України є частиною всіх гілок влади, що здійснює представницькі функції;

в)Президент України є главою держави, що здійснює установчу функцію;

г)Президент України є главою держави, що здійснює представницькі функції.

 

5. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:

а)Конституційному Судові України;

б)народним депутатам України;

в)Раді національної безпеки й оборони;

г)Президентові України;

д)місцевим органам виконавчої влади.

 

6. Верховна Рада України є:

а)найвищим органом законодавчої влади;

б)органом виконавчої влади;

в)органом судової влади;

г)єдиним органом законодавчої влади.

 

7. Більшістю від конституційного складу Верховна Рада України приймає:

а)Конституцію України;

б)міжнародні договори України;

в)закони, постанови та інші акти.

 

8. У випадку не доведення до відома населення у порядку, встановленому законом, законів та інших нормативно-правових актів, вони:

а)єнечинними;

б)набувають чинності після їх доведення;

в)втрачають свою чинність;

г)визнаютьсянечиннимиу судовому порядку.

 

9. Якому із вищих органів державної влади належить повноваження щодо утворення, реорганізації і ліквідації міністерств, інших центральних органів виконавчої влади?

а)Президентові України;

б)Верховній Раді України;

в)Кабінету Міністрів України;

г)Верховному Суду України.

 

10. Виберіть твердження, що відповідає дійсності:

а)Конституція є актом держави, що визначає права та свободи людини і громадянина і закріплює межі повноважень органів влади;

б)Конституція є актом народу, що закріплює права та свободи людини і громадянина і визначає повноваження органів влади;

в)Конституція є договором між народом та державою, що закріплює права та свободи людини і громадянина і визначає повноваження органів влади.

 

11. Підтвердіть або спростуйте твердження:

Принцип верховенства права є основоположним принципом правової держави.

а)так;

б)ні.

 

12. Органом управління державною службою в Україні є:

а) Міністерство соціальної політики України;

б) Координаційна рада з питань державної служби;

в) Національне агентство України з питань державної служби;

д) Кабінет Міністрів України.

 

13. Новий Закон України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI, який набирає чинності з 01 січня 2014 р., передбачає:

а)збільшення чисельності державних службовців;

б)об’єднання державної служби із політичною діяльністю;

в)введення системної класифікації посад залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків;

г)нові підходи до управління персоналом та оцінювання службової діяльності;

д)нові принципи кримінальної та адміністративної відповідальності.

 

14. Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схвалена Указом Президента України від 01 лютого 2012 р. № 45/2012, передбачає:

а) скорочення інвестицій в розвиток кадрового потенціалу;

б)детінізаціюринку праці, подолання зловживань при наймі працівників, організації трудового процесу та оплати праці;

в) скасування оцінки діяльності працівників;

г) все вище перелічене.

 

15. Комплексна характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному службовцю для виконання посадових обов’язків, – це:

а)профіль професійної компетентності посади державної служби;

б)рівень професійної компетентності державного службовця;

в)посадові обов’язки державного службовця;

г)положення про службову дисципліну державного службовця.

 

16. Керівником державної служби в державному органі є:

а)керівник державного органу;

б)керівник служби персоналу державного органу;

в)посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належать повноваження з питань державної служби в цьому органі;

г)серед переліченого вірної відповіді немає.

 

17. В чому сутність професійного підходу при відборі на державну службу?

а)при відборі враховуються професійні, світоглядні, загальнокультурні і особистісно-психологічні якості претендента на посаду, а також досвід його практичної роботи;

б)пошук висококласного спеціаліста вузького профілю під дану конкретну посаду;

в)перевага надається не стільки освіті і спеціальності, скільки досвіду практичної роботи.

 

18. Керівник-лідер на державній службі:

а)повинен жорстко дотримуватися правил професійної етики;

б)як лідер-новатор може порушувати професійні етичні заборони;

в)сам встановлює правила професійної етики в органі державної служби, тому змушений їх дотримуватись.

 

19. Державний службовець має право на:

а)чітке визначення своїх посадових обов’язків та матеріально-технічне забезпечення їх виконання;

б)додержання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

в)запобігання виникненню конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

г)додержання правил професійної етики державного службовця.

 

20. Державний службовець не зобов’язаний:

а)запобігати виникненню конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

б)підвищувати рівень своєї професійної компетентності;

в)з повагою ставитися до державних символів України;

г)серед переліченого вірної відповіді немає.

 

21. Під поняттям «просування по службі» розуміється:

а)зайняття вищої посади державної служби або присвоєння наступного рангу державного службовця;

б)перехід державного службовця на роботу з місцевих до центральних державних органів;

в)перехід державного службовця з одного структурного підрозділу у інший;

г)все перелічене вірно.

 

22. Що з переліченого не є підставою припинення державної служби відповідно до нового закону про державну службу?

а)ініціатива державного службовця;

б)незгода державного службовця на проходження державної служби у разі зміни її істотних умов;

в)досягнення державним службовцем шістдесятип’ятироків;

г)закінчення строку призначення;

д)все перелічене вірно.

 

23. Відносини, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції, в Україні регулюються:

а) Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

б) іншими законами і міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;

в) іншими нормативно-правовими актами прийнятимина виконання документів, перелічених у п. а) і б);

г) все вище перелічене;

д) правильна відповідь а) + б).

 

24. Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснює:

а)Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

б)Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики;

в)Генеральний прокурор України.

 

25. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться з метою:

а) недопущення лобіювання інтересів певних громадян;

б) виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень та розроблення рекомендацій стосовно їх усунення;

в) виявлення та усунення суперечностей між нормативно-правовими актами.

 

26. Антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів проводить:

а) Міністерство юстиції України;

б) Генеральна прокуратура України;

в) профільний комітет Верховної Ради України;

г) серед переліченого вірної відповіді немає.

 

27. Державному службовцю дозволено приймати подарунок, розмір якого не перевищує:

а)половини мінімальної заробітної плати;

б)75% мінімальної заробітної плати;

в)однієї мінімальної заробітної плати.

 

28. Обставини, що порушують вимоги щодо безпосереднього підпорядкування близьких осіб, повинні бути усунуті впродовж:

а)7 днів;

б)15 днів;

в)1 місяця.

 

29. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру подають:

а)державні службовці І-ІІ категорій;

б)державні службовці І-ІІІ категорій;

а)державні службовці всіх категорій.

 

30. Яке порушення є підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності у формі звільнення за корупційні правопорушення:

а)не повідомлення про конфлікт інтересів;

б)порушення права на інформацію;

в)порушення обмежень щодо роботи близьких родичів.

 

 

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

1.Згідно з Конституцією України, головним обов’язком держави є:

а)забезпечення ефективного розвитку економіки;

б)забезпечення обороноздатності країни;

в)утвердження та забезпечення прав і свобод людини;

г)розвиток міжнародного співробітництва;

д)формування та розвиток правової системи.

 

2.Державною мовою України є:

а)українська та російська мови;

б)українська мова;

в)мова, якою спілкується більшість населення території держави;

г)російська мова.

 

3.На сучасному етапі державотворення в Україні запроваджена:

а)парламентсько-президентська форма правління;

б)парламентська форма правління;

в)президентсько-парламентська форма правління;

г)президентська форма правління.

 

 

4.До основних ознак держави відносяться:

а)територія, населення, наявність особливого апарату держави, суверенітет, офіційна система оподаткування;

б)територія, населення, наявність особливого апарату держави, державна символіка, мова, офіційна система оподаткування;

в)територія, населення, наявність особливого апарату держави, суверенітет, здатність держави надавати позики та кредити;

г)територія, населення, наявність особливого апарату держави, суверенітет, офіційна система оподаткування, грошова одиниця, столиця;

д)мова, державна символіка.

 

5.Функції держави - це:

а)основні напрями впливу права на волю, свідомість, поведінку суб'єктів права та суспільні відносини з метою їх врегулювання;

б)основні напрямки її дослідження, що характеризують сутність, зміст і призначення теорії держави і права;

в)основні напрями впливу правосвідомості на розвиток суспільних відносин;

г)основні напрями діяльності держави, що відображають її сутність і зміст, а також характеризують те соціальне призначення, яке має держава в суспільстві.

 

6.Конституційний лад України може змінювати:

а)Верховна Рада України;

б)Президент України;

в)Кабінет Міністрів України;

г)народ України;

д)Конституційний Суд України.

 

7.Який з перелічених органів державної влади є найвищим в системі органів виконавчої влади в Україні ?

а)Президент України;

б)Адміністрація Президента України;

в)Кабінет Міністрів України.

 

8.Президент України є:

а)найвищою посадовою особою;

б)главою держави і главою виконавчої влади;

в)главою держави і виступає від її імені;

г)главою виконавчої влади.

 

9.Виберіть твердження, що відповідають дійсності:

а)громадянин України, іноземець, особа без громадянства має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

б)громадянин України має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

в)громадянин України, іноземець, особа без громадянства має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення або дії будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

г)громадянин України має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення або дії будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

 

10.Знайдіть пункти, які є зайвими:

Контроль за діяльністю органів виконавчої влади здійснюють:

а)Рахункова палата України;

б)Президент України;

в)Адміністрація Президента України;

г)Конституційний суд України;

д)адміністративні суди;

е)Верховна Рада України;

ж)Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

 

11.Органом управління державною службою в Україні є:

а) Міністерство соціальної політики України;

б) Координаційна рада з питань державної служби;

в) Національне агентство України з питань державної служби;

д) Кабінет Міністрів України.

 

12.Новий Закон України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI, який набирає чинності з 01 січня 2014 р., передбачає:

а)збільшення чисельності державних службовців;

б)об’єднання державної служби із політичною діяльністю;

в)введення системної класифікації посад залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків;

г)нові підходи до управління персоналом та оцінювання службової діяльності;

д)нові принципи кримінальної та адміністративної відповідальності.

 

13.До принципів державної служби не відносять:

а)рівний доступ до державної служби;

б)політична упередженість;

в)прозорість діяльності;

г)персональна відповідальність державного службовця.

 

14.На державну службу не може вступити особа:

а)якій не виповнилось 21 року;

б)яка до вступу на державну службу брала участь у страйках;

в)яка має громадянство іншої держави;

г)все перелічене вище вірно.

 

15.Відповідно до нового Закону України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI, який набирає чинності з 01 січня 2014 р., посади державної служби залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків поділяються на:

а)7 категорій;

б)5 груп;

в)15 рангів;

г)серед переліченого вірної відповіді немає.

 

16.У разі виникнення сумніву щодо законності наданого керівником доручення відповідно до нового закону про державну службу державний службовець:

а)зобов’язаний його виконувати у межах своїх повноважень;

б)не зобов’язаний його виконувати, оскільки він несе дисциплінарну відповідальність у разі визнання такого доручення незаконним;

в)не зобов’язаний його виконувати та повинен повідомити про таке доручення керівника державної служби у відповідному державному органі;

г)має право вимагати письмового підтвердження цього доручення, після отримання якого зобов’язаний його виконати.

 

17.Відповідно до нового Закону України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI, який набирає чинності з 01 січня 2014 р., підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться не рідше, ніж:

а) 1 раз на три роки;

б) 1 раз на п’ять років;

в) 1 раз на рік.

 

18.Службові відносини особи, яка вступає на державну службу вперше, розпочинається:

а)з дня складення присяги державним службовцем;

б)з дня подання заяви на конкурс для вступу на державну службу;

в)з дня видання наказу про зарахування на посаду державного службовця;

г)з дня оформлення особової справи.

 

19.Зміною істотних умов служби вважається:

а)зміна рангу державного службовця;

б)зміна посадових обов’язків державного службовця;

в)направлення державного службовця у відрядження на строк, який перевищує 30 календарних днів;

г)все перелічене вірно.

 

20.Підставою для припинення державної служби за ініціативою державного службовця є:

а)встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді протягом строку випробування;

б)призначення державного службовця на політичну посаду;

в)нез’явлення державного службовця на службу протягом більше як 120 календарних днів підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено збереження місця роботи (посади) у разі певного захворювання;

г)все вище перелічене вірно.

 

21.Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» визначає:

а) засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин;

б) засади відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди;

в) порядок поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави;

г) все вище перелічене;

д) правильна відповідь а) + б).

 

22.До основних принципів запобігання і протидії корупції в Україні не відносять:

а) комплексне здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів;

б) пріоритетність запобіжних заходів;

в) невідворотність відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

г) участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів;

д) все вище перелічене відноситься до принципів запобігання і протидії корупції в Україні.

 

23.Конфлікт інтересів- це:

а)суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень;

б)суперечність між особистими інтересами особи та інтересами інших осіб;

в)суперечність між інтересами державної служби, або органу, у якому працює особа, інтересами інших юридичних осіб.

 

24.Державним службовцям за сумісництвом дозволено займатись:

а)викладацькою діяльністю, медичною практикою, інструкторською практикою із спорту;

б)викладацькою, науковою діяльністю, входити до наглядової ради приватного вищого навчального закладу;

в)викладацькою діяльністю, судово-експертною практикою, консалтинговою діяльністю.

 

25.Обмеження щодо вартості дарунків не поширюється на дарунки, які:

а)даруються близькими особами;

б)даруються підлеглими;

в)даруються на день народження.

 

26.У разі ненадання особою, яка претендує на зайняття посади державного службовця, згоди на проведення спеціальної перевірки:

а)така перевірка проводиться за вказівкою прокурора;

б)питання щодо призначення її на посаду не розглядається;

в)така перевірка проводиться за вказівкою керівника (заступника керівника) органу.

 

27.Спеціальній перевірці підлягають відомості стосовно особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця про:

а)наявність судимості, її зняття, погашення;

б)стан здоров’я, освіти, наявності вченого звання;

в)правильна відповідь а) + б).

 

28.Декларацію про майно, доходи,витрати і зобов'язання фінансового характеру державному службовцю потрібно подавати щорічно до:

б)1 січня;

в)8 березня;

г)1 квітня.

 

29.       За корупційні правопорушення передбачено такі види відповідальності:

а)       кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна;

б)      кримінальна, адміністративна,  фінансова;

в)       конституційна, кримінальна, адміністративна та дисциплінарна.

 

30.       Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає:

а)       відстороненню  від  виконання  повноважень  на  посаді до розгляду справи судом;

б)      звільненню з посади;

в)       відправленню у відпустку без збереження заробітної плати.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ тестових завдань

в частині знання Конституції України,

нового законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією

 

1. Кожна повна вірна відповідь на тест оцінюється в 1 бал,

неповна відповідь – 0,5 бала,

неправильна відповідь – 0 балів.

 

2. Максимально можлива кількість набраних балів – 30.

 

3. При загальному оцінюванні доцільно виходити з того, що при отриманні:

- 0-9 балів – знання незадовільні (“2”);

- 10-18 балів – знання задовільні (“3”);

- 19-25 балів – знання добрі (“4”);

- 25-30 балів – знання відмінні (“5”).

 Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.