Skip to Content

Тестові завдання для перевірки знання Конституції України, законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією

1. Оберіть правильний варіант відповіді з кількох запропонованих:

До ознак верховенства права належать:

1)                конституційне закріплення прав людини та визначення підстав їх обмеження;

2)                вимога щодо створення органами державної влади доступних, чітких та несуперечливих норм права;

3)                зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами;

4)                забезпечення справедливого балансу між приватним та публічним інтересом при прийнятті рішень;

5)                обмеження дискреційних повноважень та судовий контроль за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування їх службових та посадових осіб;

6)                справедливе судочинство;

7)                пункти 1-6;

8)                пункти 1, 3, 5;

9)                пункти 1, 2, 3, 6.

 

2. Знайдіть пункти які є зайвими:

До інститутів, які є необхідною передумовою гарантування принципу демократії, належать:

1)                право обирати та бути обраним;

2)                політична багатоманітність;

3)                справедлива юридична процедура;

4)                право направляти звернення до органів влади;

5)                обов’язок знати свої права;

6)                незалежність судочинства;

7)                рівність перед законом.

 

3. Виберіть твердження, що відповідають дійсності:

1)                 Конституція є актом держави, що визначає права та свободи людини і громадянина і закріплює межі повноважень органів влади;

2)                 Конституція є актом народу, що закріплює права та свободи людини і громадянина і визначає повноваження органів влади;

3)                 Конституція є договором між народом та державою, що закріплює права та свободи людини і громадянина і визначає повноваження органів влади.

 

4. Доповніть словами, яких не вистачає

________і ________ прав людини є головним обов’язком держави.

 

5. Підтвердить або спростуйте твердження

Принцип верховенства права є основоположним принципом правової держави

1)                так;

2)                ні.

 

6. Знайдіть правильну відповідь:

З метою забезпечення стримувань та противаг:

1)                Верховна Рада України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України;

2)                Суди здійснюють перегляд рішень органів держаної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб;

3)                Президент України призначає та звільняє керівників місцевих органів виконавчої влади;

4)                укази Президента України з певних питань повинні бути скріплені підписом Прем’єр-міністра та міністра, відповідального за його виконання;

5)                Президент України має право розпуску Верховної Ради;

6)                пункти 1-5;

7)                пункти 1, 2, 4, 5;

8)                пункти 1, 2, 3, 4.

 

7. Знайдіть пункти,  які є зайвими:

Контроль за діяльністю органів виконавчої влади здійснюють:

1)                Рахункова палата України;

2)                Президент України;

3)                Секретаріат Президента України;

4)                Конституційний суд України;

5)                адміністративні суди;

6)                Верховна Рада України;

7)                Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

 

8. Виберіть твердження, що відповідають дійсності:

1)                Президент України є частиною виконавчої влади, що здійснює представницькі функції;

2)                Президент України є частиною всіх гілок влади, що здійснює представницькі функції;

3)                Президент України є главою держави, що здійснює установчу функцію;

4)                Президент України є главою держави, що здійснює представницькі функції.

 

9. Доповніть словами, яких не вистачає:

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, зобов’язані діяти лише _____, _______________ та _____, що передбачені Конституцією та законами України.

 

10. Підтвердіть або спростуйте твердження:

Кабінет Міністрів України видає постанови та розпорядження на виконання Указів Президента України

1)                так;

2)                ні.

 

11. Знайдіть правильну відповідь:

До основоположних природних прав людини належать:

1)                 право на життя;

2)                 право на особисту недоторканість;

3)                 право на об’єднання у політичні партії;

4)                 право на мирні зібрання;

5)                 право на власність;

6)                 право на соціальний захист;

7)                 право на повагу до гідності;

8)                 пункти 1-7;

9)                 пункти 1, 2, 4, 5, 7;

10)пункти 1, 3, 4, 5, 6, 7.

 

12. Знайдіть пункти,  які є зайвими:

Рівність перед законом означає:

1)                однакове підпорядкування всіх осіб праву, що діє у державі;

2)                однакове підпорядкування всіх осіб праву, що застосовується судами держави;

3)                однакове ставлення до осіб з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб;

4)                зобов’язання посадових та службових осіб органів влади коритися тому ж праву, що поширюється на інших осіб;

5)                жоден із пунктів.

 

13. Виберіть твердження, що відповідають дійсності:

1)                громадянин України, іноземець, особа без громадянства має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

2)                громадянин України має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

3)                громадянин України, іноземець, особа без громадянства має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення або дії будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

4)                Громадянин України має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення або дії будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

 

14. Доповніть словами, яких не вистачає:

Усі люди є вільні і рівні у своїй _____ та ____. Права і свободи людини є ____________ та ____________.

 

15. Підтвердіть або спростуйте твердження:

Подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб до органу, посадової особи вищого рівня не перешкоджає оскарженню цих рішень, дій чи бездіяльності до суду:

1)                так.

2)                ні.

 

16.           Відповідно до Закону України “Про державну службу”, державна служба – це:

1)      діяльність у державних установах або організаціях;

2)      професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їхньому апараті;

3)      професійна розумова діяльність в органах державної виконавчої влади, на підприємствах і в державних установах;

4)      діяльність у політичних партіях, громадських організаціях, інших недержавних структурах.

 

17.           Відповідно до Закону України “Про державну службу” державна служба грунтується на таких основних принципах:

1)      пріоритету прав людини і громадянина;

2)      служіння територіальній громаді;

3)      служіння народу України, демократизму і законності;

4)      персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;

5)      врахування місцевих та державних інтересів;

6)      гуманізму і соціальної справедливості;

7)      професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

8)      дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування, дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

 

18.    До державних службовців відносяться:

1)      особи, які займають посади в державних органах та їх апараті;

2)      особи, які займають посади на приватних підприємствах;

3)      особи, які займають посади на державних підприємствах.

 

19.    Відповідно до Закону України „Про державну службу” посада - це:

1)      визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень;

2)      штатна одиниця у структурному підрозділі державного органу;

 

20. Визначте права, які характеризують службовий статус державних службовців:

1)      право вільно обирати та бути обраним до органів державної влади й органів місцевого самоврядування;

2)      право на службову кар’єру;

3)      на соціальний і правовий захист;

4)      право вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри.

 

21. Законом України “Про державну службу” встановлено:

1)      7 категорій посад державних службовців і 15 рангів;

2)      6 категорій посад державних службовців і 12 рангів;

3)      10 категорій посад державних службовців і 15 рангів;

4)      свій варіант: __ категорій посад державних службовців і ___ рангів.

 

22.            Держава є суб’єктом наступних видів контролю:

1)      парламентського;

2)      податкового;

3)      судового;

4)      громадського;

5)      бюджетного.

 

23.           Суб’єктами державного контролю за органами виконавчої влади в Україні є:

1)      Верховна Рада України;

2)      комерційні банки;

3)      Рахункова палата України;

4)      органи судової влади;

5)      аудиторські фірми.

 

24.           До органів державного фінансового контролю спеціальної компетенції відносяться:

1)      Кабінет Міністрів України;

2)      Державна контрольно-ревізійна служба України;

3)      Рахункова палата України;

4)      Верховний суд України;

5)      Верховна Рада України.

 

25.           У якій послідовності відбувається процес контролю(перевірки), який здійснюється органами державного фінансового контролю:

1)      планування перевірки;

2)      підготовка звіту за результатами перевірки;

3)      попереднє вивчення предмету перевірки;

4)      складання акту перевірки;

5)      складання програми перевірки;

6)      проведення перевірки;

7)      оприлюднення інформації.

 

26.           Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав та свобод громадянина здійснює:

1)      Уповноважений Верховної Ради з прав людини;

2)      Голова Верховної Ради України;

3)      Секретаріат Верховної Ради ;

4)      Перший заступник Голови Верховної Ради України.

 

27.           Вкажіть, хто з перелічених нижче працівників професійно займається виконанням функцій державного управління і одночасно здійснює внутрішньо-організаційну діяльність:

1)      голова Державного Комітету з житлово-комунального господарства;

2)      секретар голови районної держадміністрації;

3)      консультант обласного арбітражного суду;

 

28.            Дайте визначення поняття «державне управління»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

29.           Назвіть принципи державного управління

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

30.           Державна політика в сфері державної служби визначається:

1)      Кабінетом Міністрів України;

2)      Верховною Радою України;

3)      Головним управлінням державної служби;

4)      Координаційною радою з питань державної служби;

5)      власний варіант.

 

31.           Органом управління державною службою в державних органах є:

1)      Міністерство праці та соціальної політики України;

2)      Координаційна рада з питань державної служби;

3)      Головне управління державної служби України;

4)      Кабінет Міністрів України;

5)      власний варіант.

 

 

32.           Державні службовці підвищують кваліфікацію один раз на:

1)      3 роки;

2)      5 років;

3)      7 років.

 

 

33.           Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби, передбачають:

1)      неможливість самостійно або через представника входити до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність;

2)      заборону членства в політичних партіях і рухах;

3)      неможливість брати участь у страйках і вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.

 

34.           Відповідно до Закону України “Про державну службу” посадовими особами є:

1)      державні службовці, які займають посади І-VІІ категорій;

2)      державні службовці, які мають у своєму підпорядкуванні інших працівників;

3)      державні службовці, які є представниками влади;

4)      керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно–розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій;

5)      державні службовці, які мають право здійснювати деякі владні повноваження і видавати нормативні акти.

 

35.           Дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» поширюється на:

1)      виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою;

2)      технічні працівники та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування;

3)      виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою.

 

36.           Право на державну службу мають громадяни України, які:

1)      забезпечені житлом у місці розташування державного органу;

2)      одержали відповідну освіту і професійну підготовку;

3)      пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір.

 

37.           Законом України «Про державну службу» регулюється правовий статус:

1)      посадових осіб місцевого самоврядування;

2)      Голови Верховної Ради України;

3)      голови обласної державної адміністрації.

 

38.           До обов’язків державних службовців відносяться:

1)      недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина;

2)      надання інформації громадянам про роботу державного органу, в якому працює державний службовець;

3) додержання Конституції України.

 

39.           До основних прав публічних службовців відносяться:

1)      право брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;

2)      право одержувати будь-яку інформацію від підприємств, установ і організацій;

3)      на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

 

40.           Чи має право державний службовець вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою:

1)      так;

2)      ні.

 

41.           Службове розслідування може бути ініційоване:

1)      на вимогу державного службовця;

2)      на вимогу керівника державного органу, в якому працює цей службовець;

3)      обидві відповіді правильні.

 

42.           Якими нормативно-правовими актами визначаються конкретні обов’язки і права державних службовців:

1)      типовими кваліфікаційними характеристиками;

2)      посадовими положеннями;

3)      посадовими інструкціями.

 

43.           Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов’язані з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні:

1)      за розпорядженням керівника органу;

2)      за розпорядженням керівника органу і за згодою державного службовця.

 

44.           За вчинення корупційних правопорушень особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування несуть відповідальність:

1)      адміністративну;

2)      матеріальну;

3)      дисциплінарну;

4)      цивільно-правову;

5)      кримінальну.

 

45.           Правопорушення поділяються на:

1)      злочини;

2)      самовпевнену поведінку;

3)      проступки;

4)      недбалість;

5)      конфлікт інтересів.

 

46.           Закріплення актами держави та застосування примусу з боку держави є характерними ознаками для відповідальності:

     1)       політичної;

2)      юридичної;

3)      моральної.

 

Відповіді на тестові запитання:

1. 7)

2. 5)

3. 2)

4. утвердження і забезпечення

5. 1)

6. 7)

7. 3)

8. 4)

9. на підставі, в межах повноважень та у спосіб

10. 2)

11. 9)

12. 5)

13 1)

14. гідності та правах. є невідчужуваними та    непорушними.

15. 1)

16. 2)

17. 1);3);4);6);7);8)

18. 1)

19. 1)

20. 2);4)

21. 1)

22. 1);2);3);5)

23.1);3);4)

24. 2);3)

25. 1;6;2;5;3;4;7

26. 1)

27. 1)

28. (Державне управління - вид діяльності держави, що полягає у здійсненні нею управлінського, тобто організуючого впливу на ті сфери і галузі суспільного життя, які вимагають певного втручання держави шляхом використання повноважень виконавчої влади. В той же час державне управління здійснюється і за межами функціонування виконавчої влади, наприклад, на рівні державних підприємств, установ і організацій. Завдяки цьому поняття «державне управління» за змістом є ширшим, ніж поняття «виконавча влада». Для визначення змістовно поєднаних сфер або галузей суспільного життя, що потребують державного управління, використовується термін «сектор державного управління».) УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні (Розд.VII) м. Київ, 22 липня 1998 року № 810/98)

29. Державне управління здійснюють відповідно до принципів (засад), закріплених Конституцією України. В сучасній юридичній літературі систему принципів державного управління, як правило, не розглядають. Проте слід зазначити, що будь-яка діяльність, а тим більш управлінська, має певну основу. Конституція України дозволяє віднести до принципів державного управління такі: відповідальності органів виконавчої влади (посадових осіб) за доручену справу перед людиною і державою; верховенства права; законності; участі громадян та їх об'єднань в управлінні; рівноправності громадян в управлінні; гласності.

30. 2)

31.3)

32. 2)

33. 1);3)

34. 4)

35. 1);3)

36. 3)

37. 3)

38. 1);3)

39. 1);3)

40. 1)

41. 3)

42. 1)

43. 1)

44. 1);3);4);5)

45. 1);3)

46. 2)Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.