Skip to Content

Тестові завдання для перевірки знання законодавства про боротьбу з корупцією (додаткові для керівників)

1.     За ступенем суспільної небезпеки більш тяжкими є:

а) корупційні діяння;

б) адміністративні проступки.

 

2.     Адміністративне стягнення за корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, може бути накладено не пізніше, ніж через:

а) два місяці з дня вчинення правопорушення;

б) шість місяців з дня вчинення правопорушення;

в) десять місяців з дня вчинення правопорушення.

 

3.     Якими органами, що ведуть боротьбу з корупцією, складається протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією:

а) відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України;

б) відповідними підрозділами органів прокуратури України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

 

4.      За кожне порушення трудової дисципліни до державного службовця може бути застосоване:

а) лише одне дисциплінарне стягнення;

б) декілька дисциплінарних стягнень.

 

5.     Правила внутрішнього трудового розпорядку в органі управління затверджуються:

а) керівником органу управління;

б) трудовим колективом;

в) керівником органу управління та профспілковим органом.

 

6.      Дисциплінарні стягнення до голів районних державних адміністрацій мають право застосовувати:

а) голови обласних державних адміністрацій;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Президент України;

г) керівники центральних органів виконавчої влади.

 

7.      Дисциплінарні стягнення до спеціалістів органів влади мають право застосовувати:

а) трудові колективи;

б) керівники органів влади;

в) керівники вищестоящих органів влади.

 

8.      Будь-яке дисциплінарне стягнення, застосоване до державного службовця, може бути оскаржене в адміністративному суді:

а) так;

б) ні.

 

9.      В адміністративному суді може бути оскаржено лише таке дисциплінарне стягнення як звільнення:

а) так;

б) ні.

 

10.                        Перед застосуванням дисциплінарного стягнення від порушника трудової (службової) дисципліни:

а) обов’язково має бути отримано письмове пояснення;

б) пояснення може бути отримано як у письмовій, так і в усній формі;

в) пояснення проступку не вимагається.

 

11.                       Чи вірним є твердження: «матеріальна відповідальність може бути накладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності»?

а) так;

б) ні.

 

12.                        За шкоду, заподіяну органу управління при виконанні службових обов’язків, службовці з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність:

а) у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку;

б) у повному розмірі заподіяної шкоди.

 

13.                        До закінчення одного року (достроково) дисциплінарне стягнення може бути знято якщо:

а) службовець не допустив нового порушення трудової дисципліни;

б) службовець працював сумлінно;

в) службовець виявив дисциплінованість і сумлінність у виконанні службових обов'язків.

 

14.                        Відповідно до Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” корупція – це:

а) використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей;

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством;

в) сприяння, використовуючи своє службове становище, фізичним чи юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а також в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів або пільг з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, пільг або інших переваг.

 

15.                        Відповідно до Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” корупційне правопорушенняц – це:

а) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою,  уповноваженою на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність;

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством;

в) надання державним службовцем фізичним та юридичним особам неповної інформації, надання якої передбачено правовими актами України;

г) неправомірне втручання державного службовця в діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;

д) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості.

 

16.                        Відповідно до Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” особам, уповноваженим на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування забороняється:

а) використовувати своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб;

б) приймати особисті подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, за умови, що вартість одного подарунка не перевищує розміру однієї податкової соціальної пільги;

в) займатися викладацькою, науковою та творчою діяльністю, що здійснюються в позаробочий час.

 

17.                        Прийняті в наслідок корупційних правопорушень неправомірні нормативно-правові акти та рішення підлягають:

а) скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженими на прийняття чи скасування відповідних актів та рішень;

б) доопрацюванню (переробці);

в) розгляду в судовому порядку для визнання їх незаконними.

 

18.                        Керівники у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглим корупційного правопорушення зобов'язані:

а) притягнути підлеглого до матеріальної відповідальності;

б) повідомити про це засоби масової інформації;

в) вжити заходів до припинення такого діяння та негайно повідомити про їх вчинення органи, які ведуть боротьбу з корупцією.

 

19.                        Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією здійснюється:

а) Прем'єр-Міністром України;

б) Конституційним судом України;

в) Верховною Радою України;

г) Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

д) Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

 

Відповіді на тестові запитання:

1.

а)

6.

а);в)

11.

а)

16.

а)

2.

б)

7.

б)

12.

а)

17.

а);в)

3.

а)

8.

а)

13.

в)

18.

в)

4.

а)

9.

б)

14.

а)

19.

в);г)

5.

б)

10.

а)

15.

б);д)

 

 

 Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.