Skip to Content

Тестові завдання в частині знання Конституції України, законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією для державних службовців облдержадміністрацій

Тестові завдання в частині знання Конституції України,

законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією

для державних службовців облдержадміністрацій  - учасників І туру Конкурсу у номінації «Кращий керівник»

 

1. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:

а) Прем’єр - міністру України;

б) Президенту України;

в) Кабінету Міністрів України;

г) народним депутатам України.

 

2.  Спеціальний статус мають міста України:

а) Одеса;

б) Севастополь;

в) Київ;

г) Львів.

 

3.  До Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України подає:

а) Міністерство фінансів України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Національний банк України;

г) Державна податкова адміністрація України.

 

4. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає:

а) укази та розпорядження;

б) інструкції та накази;

в) директиви;

г) ухвали.

 

5. Парламентський контроль  за дотриманням конституційних прав та свобод громадянина здійснює:

а) Уповноважений Верховної Ради з прав людини;

б) Голова Верховної Ради України;

в) Секретаріат Верховної Ради ;

г) Перший заступник Голови Верховної Ради України.

 

 

6. Народні депутати України можуть займатися:

а) підприємницькою діяльністю;

б) комерційною діяльністю;

в) громадською діяльністю;

г) викладацькою та науковою діяльністю.

 

7. Громадянин України може бути обраний народним депутатом України з:

а) 18 років;

б) 20 років;

в) 21 року;

г) 25 років.

 

8. Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі:

а) законодавчої влади;

б) судової влади;

в) виконавчої влади;

г) органів прокуратури.

 

9.  Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає:

а) постанови та розпорядження;

б) інструкції ;

в) доручення;

г) накази.

 

10. До органів законодавчої влади України відносяться:

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

 

11. Відповідно до Закону України “Про державну службу” посадовими  особами вважаються:

а) керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату;

б) всі державні службовці;

в) державні службовці, на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих консультативно-дорадчих функцій;

г) службовці патронатної служби;

д) власний варіант.

 

12. Основними принципами державної служби, що передбачені Законом України “Про державну службу” є:

а) пріоритети прав людини і громадянина;

б) служіння територіальній громаді;

в) врахування місцевих та державних інтересів;

г) демократизму і законності;

д) персональної відповідальності за виконання службових обов’язків і дисципліни;

е) верховенства права.

 

13. Державна політика в сфері державної служби визначається:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Верховною Радою України;

в) Головним управлінням державної служби;

г) Координаційною радою з питань державної служби;

д) власний варіант.

 

14. Органом управління державною службою в державних органах є:

а) Міністерство праці та соціальної політики України;

б) Координаційна рада з питань державної служби;

в) Головне управління державної служби України;

г) Кабінет Міністрів України;

д) власний варіант.

 

15.  У разі неналежного виконання службових обов’язків присвоєння чергового рангу державному службовцю може бути призупинено на:

а) два роки;

б) один рік;

в) три місяці;

г) шість місяців;

д) власний варіант.

 

16.  Дані про вакантні посади державних службовців підлягають публікації та поширенню через засоби масової інформації не пізніш як:

а) за два тижні до проведення конкурсу;

б) за один місяць до проведення конкурсу;

в) за два місяці до проведення конкурсу;

г) за три місяці до проведення конкурсу;

д) власний варіант.

 

17. Відповідно до Закону України “Про державну службу” правом самостійно добирати патронатну службу наділені:

а) Президент України;

б) службовці, які займають посади першої та другої категорії;

в) глави місцевих державних адміністрацій;

г) депутати Верховної Ради України;

д) члени Уряду України.

 

18. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби встановлюються:

а) законодавчими актами;

б) положеннями, затвердженими Кабінетом Міністрів України;

в) наказами керівників державних органів;

г) посадовими інструкціями;

д) власний варіант.

 

19. Випробувальний термін при прийнятті на державну службу:

а) встановлюється обов’язково, але не може перевищувати двох місяців;

б) може встановлюватися, але не може перевищувати двох місяців;

в) встановлюється обов’язково, але не може перевищувати шість місяців;

г) може встановлюватися, але не може перевищувати шість місяців;

д) власний варіант.

 

20. Стажування особи, яка претендує на посаду державного службовця, проводиться у строки:

а) до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи;

б) до двох місяців без збереження заробітної плати за основним місцем роботи;

в) до шести місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи;

г) до шести місяців без збереження заробітної плати за основним місцем роботи;

д) власний варіант.

 

21. Невиконання державним службовцем службових обов’язків, яке заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, є підставою для:

а) притягнення державного службовця до кримінальної відповідальності;

б) припинення державної служби;

в) відсторонення від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати;

г) відсторонення від виконання повноважень за посадою без збереження заробітної плати;

д) переведення державного службовця на нижчу посаду.

 

22. Тривалість відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не може перевищувати:

а) двох тижнів;

б) одного місяця;

в) двох місяців;

г) шість місяців;

д) власний варіант.

 

23. Посада спеціаліста міністерства відноситься до:

а) до першої категорії;

б) до другої категорії;

в) до третьої категорії;

г) до четвертої категорії;

д) до п’ятої категорії;

є) до шостої категорії;

ж) до сьомої категорії.

 

24. До третьої категорії посад державних службовців відносяться посади:

а) консультантів Адміністрації Президента України;

б) заступників голів обласних держадміністрацій;

в) спеціалістів управлінь обласних держадміністрацій;

г) радників та помічників Президента України;

д) голів державних комітетів, що не є членами Уряду України.

 

25. Державним службовцям, які займають посади, віднесені до четвертої категорії посад службовців, може бути присвоєно:

а) 15, 14 і 13 ранг;

б) 13, 12 і 11 ранг;

в) 7, 6 і 5 ранг;

г) 9, 8 і 7 ранг;

д) 11, 10 і 9 ранг.

 

26. В Законі України «Про засади запобігання та протидії корупції» терміни «близькі особи», «конфлікт інтересів» визначаються наступним чином:

а) близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, свояки а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із особою, уповноваженою на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування:, і ведення з ним спільного господарства;

б) конфлікт інтересів - реальні протиріччя між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень;

в) близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із суб'єктом, визначеним у частині першій статті 2 цього Закону, і ведення з ним спільного господарства;

г) конфлікт інтересів - реальні або такі, що видаються реальними, протиріччя між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень;

д) конфлікт інтересів - реальні або такі, що видаються реальними, протиріччя між приватними інтересами особи та її владними повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй державних повноважень.

 

27. В Законі України «Про засади запобігання та протидії корупції» терміни «корупція», «корупційне правопорушення», визначаються наступним чином:

а) корупція - використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей;

б) корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 2 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність;

в) корупція - використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою особистого збагачення або прийняття обіцянки/пропозиції такого збагачення для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання майна чи коштів такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей;

г) корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 2 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність;

д) корупція - використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей в особистих інтересах.

 

28. В Законі України «Про засади запобігання та протидії корупції» терміни «корупція», «неправомірна вигода» визначаються наступним чином:

а) корупція - використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою особистого збагачення або прийняття обіцянки/пропозиції такого збагачення для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання майна чи коштів такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей;

б) неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те підстав;

в) корупція - використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей в особистих інтересах або на користь інших фізичних чи юридичних осіб;

г) неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову;

д) корупція - використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей.

 

29. Стаття 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» містить визначення наступних термінів:

а) близькі особи; конфлікт інтересів; корупційне правопорушення; корупція; посадова особа; публічні послуги;

б) близькі особи; конфлікт інтересів; корупційне правопорушення; корупція; суб'єкти відповідальності за корупційні  правопорушення

в) конфлікт інтересів; близькі особи; корупційне правопорушення; корупція; неправомірна вигода;

г) корупційне правопорушення; корупція;суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції; суб'єкти відповідальності за корупційні  правопорушення

д) близькі особи; публічні послуги; конфлікт інтересів; корупційне правопорушення; корупція;особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.

 

30. Серед суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, визначених ст.2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», виділені наступні категорії:

а) особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування;

б) юридичні особи - у визначених законом випадках;

в) працівники та роботодавці; організації найманих працівників та роботодавців;

г) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування

д) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені  на виконання таких обов'язків в юридичних особах, а також фізичні особи - підприємці;

є) особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, за виключенням Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, народних депутатів України;

ж) посадові особи іноземних держав та посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені); іноземні держави; міжнародні організації;

з) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи - у разі одержання  від них особами, зазначеними в пунктах 1-2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.

 

31. До суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, визначених пунктом 1 ст.2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», віднесені:

а) державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування;

б) Президент України, Голова Верховної Ради України та його заступники, Прем'єр-міністр України та інші члени Кабінету Міністрів України, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

в) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад; судді  Конституційного Суду України, професійні судді, народні засідателі і присяжні;

г) помічники-консультанти народних депутатів України та інших виборних осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;

д) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені  на виконання таких обов'язків в юридичних особах, а також фізичні особи - підприємці;

є) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань; особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

 

32. До суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, визначених пунктом 1 ст.2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», віднесені: 

а) судді  Конституційного Суду України, професійні судді, народні засідателі і присяжні; особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

б) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені);

в) державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування; посадові особи і працівники органів прокуратури, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби; посадові та службові особи інших органів державної влади;

г) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі, незалежні посередники чи члени трудового арбітражу під час розгляду колективних трудових спорів, третейські судді, а  також у встановлених законом випадках інші особи)

д) Президент України, Голова Верховної Ради України; Прем'єр-міністр України та інші члени КМУ, Голова СБУ, Генеральний прокурор України, Голова НБУ, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;

є) керівники громадських організацій, які частково фінансуються з державного чи місцевого бюджету; посадові особи міжнародних організацій.

 

33. Серед суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, визначених пунктом 2 ст.2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» зазначені наступні особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування:

а) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені);

б) юридичні особи - у визначених законом випадках;

в) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;

г)  політичні партії, профспілки, інші громадські організації та їх керівники;

д) будь-які працівники бюджетних установ і закладів;

є) члени окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій.

 

34. Серед суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, визначених ст.2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» зазначені наступні особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування:

а) керівники громадських організацій, які частково фінансуються з державного чи місцевого бюджету;

б) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;

в) помічники-консультанти народних депутатів України та інших виборних осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;

г) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені  на виконання таких обов'язків в юридичних особах, а також фізичні особи - підприємці;

д) посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної держави, а також інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства);

є) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі, незалежні посередники  чи члени трудового  арбітражу під час розгляду колективних трудових спорів, третейські судді, а  також у встановлених законом випадках інші особи);

ж) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету.

 

35. Серед суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, визначених ст.2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» зазначені наступні особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування:

а) іноземні держави, міжнародні об’єднання та організації;

б) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань; особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

в) помічники-консультанти народних депутатів України та інших виборних осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;

г) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі, незалежні посередники чи члени трудового арбітражу під час розгляду колективних трудових спорів, третейські судді, а також у встановлених законом випадках інші особи);

д) посадові особи юридичних осіб приватного права та фізичні особи-підприємці;

є) керівники громадських організацій, які частково фінансуються з державного чи місцевого бюджету.

 

36. Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» є:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Президент України , Рада національної безпеки і оборони України;

в) спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, якщо інше не передбачено законом

г) місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та громадські організації антикорупційної спрямованості;

д) органи прокуратури;

є) спеціально уповноважені суб'єкти, які в межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень;

ж) спеціально уповноважений орган (особа) з питань антикорупційної політики.

 

37. Відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» координацію і контроль за діяльністю органів виконавчої влади щодо запобігання та протидії корупції здійснює:

а) Президент України;

б) Рада національної безпеки і оборони України;

в) Верховна Рада України;

г) Кабінет Міністрів України;

д) органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

 

38. Відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснюють в межах наданих повноважень, визначених законами:

а) Кабінет Міністрів України та спеціально уповноважений орган (особа) з питань антикорупційної політики;

б) Президент України; Рада національної безпеки і оборони України;

в) Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори

г) Служба безпеки України;

д) Верховна Рада України.

 

39. Відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» суб'єктами, які беруть участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках і у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері, є:

а) підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх посадові особи, а також громадяни, об'єднання громадян незалежно від їх згоди та бажання;

б) уповноважені підрозділи органів державної влади;

в) релігійні організації для забезпечення своєї діяльності і недопущення її заборони;

г)  підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх посадові особи, а також громадяни, об'єднання громадян за їх згодою;

д) місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

 

40. Відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» керівники органів державної влади, юридичних осіб, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних органів державної влади, юридичних осіб зобов'язані:

а) звільнити такого працівника або оголосити йому догану;

б) в межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та на власний розсуд або повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, або залучити громадськість до розслідування;

в) в межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції;

г) вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та притягти правопорушника до дисциплінарної чи адміністративної відповідальності або передати його спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції для порушення кримінальної справи;

д) в межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та провести антикорупційну експертизу.

 

 

 

 

 

Тестові завдання в частині знання Конституції України,

законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією

для державних райдержадміністрацій - учасників І туру Конкурсу

у номінації «Кращий керівник»

 

1. Народні депутати України можуть займатися:

а) підприємницькою діяльністю;

б) комерційною діяльністю;

в) громадською діяльністю;

г) викладацькою та науковою діяльністю.

 

2. Громадянин України може бути обраний народним депутатом України з:

а) 18 років;

б) 20 років;

в) 21 рік;

г) 25 років.

 

3. Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі:

а) законодавчої влади;

б) судової влади;

в) виконавчої влади;

г) органів прокуратури.

 

4.  Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає:

а) постанови та розпорядження;

б) інструкції ;

в) доручення;

г) накази.

 

5. До органів законодавчої влади України відносяться:

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

  

6. Всеукраїнський референдум призначає:

а) Президент  України;

б) Конституційний Суд України;

в) Голова Верховної Ради України;

г) Кабінет Міністрів України.

 

7. Чи можуть громадяни України мати подвійне громадянство?

а) так;

б) ні;

в) в окремих випадках;

г) можуть, згідно Закону України «Про громадянство».

 

8. Всеукраїнський референдум не допускається з питань:

а) амністії;

б) зміни території;

в) зміни Конституції України;

г) податків та бюджету.

 

9. Конституційний склад Верховної Ради України:

а) 350 депутатів;

б) 400 депутатів;

в) 450 депутатів;

г) 500 депутатів.

 

10. Органи місцевого самоврядування  в межах повноважень, визначених Законом України приймають:

а) накази;

б) ухвали;

в) постанови;

г) рішення.

 

11. Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді:

а) один рік;

б) два роки;

в) три роки;

г) п’ять років;

д) власний варіант.

 

12.  Державний службовець може бути позбавлений рангу за:

а) наказом керівника державного органу, в якому він працює;

б) вироком суду;

в) наказом Начальника Головного управління державної служби;

г) всіма зазначеними вище підставами;

д) власний варіант.

 

13. Відповідно до Закону України “Про державну службу” відставкою є:

а) припинення службовцем державної служби;

б) припинення державної служби службовцем, який займає посаду першої або другої категорії;

в) припинення державної служби службовцем, який займає посаду першої, другої або третьої категорії;

г) припинення державної служби внаслідок досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби;

д) власний варіант.

 

14. Підставами для відставки державного службовця є:

а) порушення державним службовцем Присяги;

б) досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;

в) стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових повноважень;

г) порушення умов реалізації права на державну службу;

д) етичні перешкоди для перебування на державній службі.

 

15. Відповідно до Закону України “Про державну службу” право на додаткову оплачувану відпустку мають державні службовці, які:

а) мають стаж роботи в державних органах понад п’ять років;

б) мають стаж роботи в державних органах понад десять років;

в) мають стаж роботи в державних органах понад п’ятнадцять років;

г) всі державні службовці;

д) власний варіант.

 

16. Максимальний розмір пенсії державного службовця не може перевищувати:

а) десять мінімальних розмірів пенсії за віком;

б) десять мінімальних заробітних плат;

в) дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком;

г) дванадцять мінімальних заробітних плат;

д) власний варіант.

 

17.  Розмір грошової допомоги, яка належить до виплати державним службовцям у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше десяти років, становить:

а) п’ять місячних посадових окладів;

б) десять місячних посадових окладів;

в) дванадцять місячних посадових окладів;

г) п’ятнадцять місячних посадових окладів;

д) власний варіант.

 

18.        Підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою є:

а) невиконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв;

б) перевищення службових повноважень;

в) невиконання службових обов’язків, що заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі;

г) порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби;

д) власний варіант.

 

19.  Визначити статус Координаційної ради з питань державної служби в державних органах:

а) міжвідомчий дорадчий орган;

б) центральний орган виконавчої влади;

в) структурний підрозділ Кабінету Міністрів України;

г) структурний підрозділ Адміністрації Президента України;

д) власний варіант.

 

20. Методичне керівництво за проведенням конкурсного відбору державних службовців в державних органах та їх апараті здійснює:

а) Міністерство праці та соціальної політики України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Координаційна рада з питань державної служби;

г) Головне управління державної служби;

д) власний варіант.

 

21. Граничний вік перебування на державній службі становить:

а) 60 років для чоловіків і 55 для жінок;

б) 60 років для чоловіків і жінок;

в) 65 років для чоловіків і 60 років для жінок;

г) 55 років для чоловіків і 50 для жінок;

д) власний варіант.

 

22. Відповідно до Закону України “Про державну службу” термін перебування на державній службі після настання граничного віку перебування на державній службі може бути продовжено:

а) максимум на один рік;

б) максимум на два роки;

в) максимум на три роки;

г) максимум на п’ять років;

д) Закон України “Про державну службу” не встановлює максимального строку, на який може бути продовжено перебування на державній службі.

 

23. Ранги державних службовців, які відповідають посадам другої категорії, присвоюються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Президентом України;

в) Головою Верховної Ради України;

г) керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець;

д) власний варіант.

 

24. Ранги державних службовців, які відповідають посадам третьої категорії, присвоюються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Президентом України;

в) Головою Верховної Ради України;

г) керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець;

д) власний варіант.

 

25. Черговий ранг державному службовцю, який перебуває на посаді першого заступника міністра, присвоюється:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Президентом України;

в) Головою Верховної Ради України;

г) керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець;

д) власний варіант.

 

26. Дайте визначення поняття «корупція»  згідно Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»:

а) корупція – використання особою наданих їй службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей в особистих інтересах або на користь інших фізичних чи юридичних осіб;

б) корупція – використання особою наданих їй службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з метою особистого збагачення або прийняття обіцянки / пропозиції такого збагачення для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка / пропозиція чи надання майна  чи коштів такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей.

в) корупція – пропозиція особі використати її службове становище на користь інших фізичних осіб.

 

27. Відомості до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення заносяться :

а) у 3 денний термін після набрання рішенням суду відповідного рішення;

б) відразу після набрання рішенням суду відповідного рішення;

в) у розумний термін.

 

28. Збитки завдані  фізичній або юридичній  особі внаслідок незаконних дій суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції відшкодовуються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) з Державного бюджету України;

в) самим суб’єктом, що вчинив незаконні дії.

 

29. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи прокуратури здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції в межах визначених:

а) відповідною посадовою інструкцією;

б) Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

в) Конституцією України;

 

30. Формування державної антикорупційної політики та реалізацію антикорупційної стратегії здійснює:

а) органи державної влади;

б) Кабінет Міністрів України;

в) орган (особа) з питань антикорупційної політики;

 

31. Організація проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоуправління покладається на :

а) керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування;

б) керівника органу державної влади та його заступника;

в) керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування

    та їх заступників.

 

32. Згідно Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»  близькими особами визначаються:

а) подружжя, діти, батьки, онуки;

б) батьки, куми, рідні брати і сестри;

в) племінники, куми, онуки.

 

33. В Законі України «Про засади запобігання та протидії корупції», корупційне правопорушення визначається:

а) це умисне діяння, за яке законом встановлено кримінальну відповідальність;

б) це діяння, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність;

в) це умисне діяння, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, цивільно – правову та дисциплінарну відповідальність;

 

34. Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції спеціальний орган (особа) з питань антикорупційної політики щороку оприлюднює не пізніше:

а) 1 січня;

б) 1 квітня;

в) 30 грудня.

 

35. За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в ч.1 Ст.2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» притягаються до:

а) кримінальної, адміністративної та цивільно - правової відповідальності;

б) кримінальної, адміністративної, цивільно – правової або дисциплінарної відповідальності;

в) кримінальної та дисциплінарної відповідальності.

 

36. Особи, у зв’язку з виконанням функцій покладених державою або органами місцевого самоврядування, при отриманні подарунків під час проведення офіційних заходів передають органу державної влади, організації або іншій юридичній особі де вони працюють у:

а) триденний строк;

б) відразу після отримання;

в) на протязі п’яти днів.

 

37. У разі виявлення близьких родичів, що працюють в одній установі, вони підлягають переведенню на іншу посаду в установленому порядку в термін:

а) протягом двох місяців;

б) протягом одного місяця;

в) протягом 15 днів.

 

38. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється:

а) Генеральним прокурором України та Кабінетом Міністрів;

б) Верховною Радою України, Генеральним прокурором та Комітетом Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

в) Верховною Радою України, Комітетом Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та органами державної влади;

 

39. Доповідь про стан запобігання та протидії корупції представляється Верховній Раді України не пізніше:

а) 1 січня;

б) 15 червня;

в) 15 квітня.

 

40. Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється:

а) Генеральним прокурором України;

б) Верховний Суд України;

в) Кабінет Міністрів України.

 

 

 

 

Тестові завдання в частині знання Конституції України,

законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією

для державних службовців облдержадміністрацій – учасників І туру Конкурсу у номінації «Кращий спеціаліст»

 

1. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правової держави:

а) закріплення основних прав людини у Конституції та інших законах;

б) високозначуще становище судових органів;

в) суверенітет;

г) режим законності;

д) взаємовідповідальність особи та держави;

є) розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову.

 

2. Хто являється головою Ради національної безпеки:

а) Президент України;

б) Голова Верховної Ради України;

в) Прем'єр-міністр України;

г) міністр оборони України.

 

 

3. Юрисдикція судів поширюється :

а) на всі правовідносини, що виникають в державі;

б) на всі правовідносини, які виникають між громадянами України;

в) законодавством не регламентовано. 

 

4. Визначте правовий статус Ради національної безпеки України:

а) є вищим органом в галузі оборони і національної безпеки;

б) є координаційним органом з питань оборони і національної безпеки при Президентові України;

в) є дорадчим органом при Президентові України з питань оборони і національної безпеки.

 

5. Конституційний Суд України:

а) вирішує питання про конституційність законів та інших правових актів, дає офіційне роз'яснення Конституції України;

б) вирішує конфлікти між вищими органами державної влади;

в) правильним є все.

 

6. Конституція України не може бути змінена:

а) в умовах надзвичайного стану;

б) в умовах воєнного стану;

в) правильним є все.

 

7. Правосуддя в Україні здійснюється :

а) судовими органами і органами прокуратури;

б) винятково судами;

в) судами і військовими трибуналами.

 

8. Як називається механізм скріплення підписом глави уряду правових актів, які підписує глава держави:

а) квестура;

б) ад'юнктура;

в) контрагністратура.

 

9. Хто рекомендує суддю на посаду:

а) кваліфікаційна комісія суддів;

б) Верховна Рада;

в) Конституційний Суд.

 

10. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді Україні належить:

а) Кабінету Міністрів України;

б) Президенту України;

в) Національному банку України;

г) народним депутатам України;

д) усе вищенаведене.

 

11.         Відповідно до Закону України “Про державну службу” посадовими  особами вважаються:

а) керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату;

б) всі державні службовці;

в) державні службовці, на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих консультативно-дорадчих функцій;

г) службовці патронатної служби;

д) власний варіант.

 

12.         Основними принципами державної служби, що передбачені Законом України “Про державну службу” є:

а) пріоритети прав людини і громадянина;

б) служіння територіальній громаді;

в) врахування місцевих та державних інтересів;

г) демократизму і законності;

д) персональної відповідальності за виконання службових обов’язків і дисципліни;

е) верховенства права.

 

13.         Державна політика в сфері державної служби визначається:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Верховною Радою України;

в) Головним управлінням державної служби;

г) Координаційною радою з питань державної служби;

д) власний варіант.

 

14.        Органом управління державною службою в державних органах є:

а) Міністерство праці та соціальної політики України;

б) Координаційна рада з питань державної служби;

в) Головне управління державної служби України;

г) Кабінет Міністрів України;

д) власний варіант.

 

15.        У разі неналежного виконання службових обов’язків присвоєння чергового рангу державному службовцю може бути призупинено на:

а) два роки;

б) один рік;

в) три місяці;

г) шість місяців;

д) власний варіант.

 

16.         Дані про вакантні посади державних службовців підлягають публікації та поширенню через засоби масової інформації не пізніш як:

а) за два тижні до проведення конкурсу;

б) за один місяць до проведення конкурсу;

в) за два місяці до проведення конкурсу;

г) за три місяці до проведення конкурсу;

д) власний варіант.

 

17.        Відповідно до Закону України “Про державну службу” правом самостійно добирати патронатну службу наділені:

а) Президент України;

б) службовці, які займають посади першої та другої категорії;

в) глави місцевих державних адміністрацій;

г) депутати Верховної Ради України;

д) члени Уряду України.

 

18.        Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби встановлюються:

а) законодавчими актами;

б) положеннями, затвердженими Кабінетом Міністрів України;

в) наказами керівників державних органів;

г) посадовими інструкціями;

д) власний варіант.

 

19.        Випробувальний термін при прийнятті на державну службу:

а) встановлюється обов’язково, але не може перевищувати двох місяців;

б) може встановлюватися, але не може перевищувати двох місяців;

в) встановлюється обов’язково, але не може перевищувати шість місяців;

г) може встановлюватися, але не може перевищувати шість місяців;

д) власний варіант.

 

20.         Стажування особи, яка претендує на посаду державного службовця, проводиться у строки:

а) до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи;

б) до двох місяців без збереження заробітної плати за основним місцем роботи;

в) до шести місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи;

г) до шести місяців без збереження заробітної плати за основним місцем роботи;

д) власний варіант.

 

21.        Невиконання державним службовцем службових обов’язків, яке заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, є підставою для:

а) притягнення державного службовця до кримінальної відповідальності;

б) припинення державної служби;

в) відсторонення від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати;

г) відсторонення від виконання повноважень за посадою без збереження заробітної плати;

д) переведення державного службовця на нижчу посаду.

 

22.         Тривалість відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не може перевищувати:

а) двох тижнів;

б) одного місяця;

в) двох місяців;

г) шість місяців;

д) власний варіант.

 

23.         Посада спеціаліста міністерства відноситься до:

а) до першої категорії;

б) до другої категорії;

в) до третьої категорії;

г) до четвертої категорії;

д) до п’ятої категорії;

є) до шостої категорії;

ж) до сьомої категорії.

 

24.         До третьої категорії посад державних службовців відносяться посади:

а) консультантів Адміністрації Президента України;

б) заступників голів обласних держадміністрацій;

в) спеціалістів управлінь обласних держадміністрацій;

г) радників та помічників Президента України;

д) голів державних комітетів, що не є членами Уряду України.

 

25.         Державним службовцям, які займають посади, віднесені до четвертої категорії посад службовців, може бути присвоєно:

а) 15, 14 і 13 ранг;

б) 13, 12 і 11 ранг;

в) 7, 6 і 5 ранг;

г) 9, 8 і 7 ранг;

д) 11, 10 і 9 ранг.

 

26.        В Законі України “Про боротьбу з корупцією” корупція визначається як:

а) діяльність державних службовців, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

б) діяльність посадових осіб, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

в) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг або інших переваг;

г) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

д) власний варіант.

 

27.         Відповідно до Закону України “Про боротьбу з корупцією” корупційними діяннями є:

а) здійснення державним службовцем підприємницької діяльності;

б) незаконне одержання державним службовцем матеріальних благ у зв’язку з виконанням ним функцій держави;

в) надання державним службовцем фізичним та юридичним особам неповної інформації, надання якої передбачено правовими актами України;

г) виконання державним службовцем роботи на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);

д) одержання державним службовцем кредитів з використанням пільг, не передбачених чинним законодавством України;

є) неправомірне втручання державного службовця в діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень.

 

28.         Розмір штрафу за вчинення державним службовцем корупційних діянь, які не містять складу злочину, становить:

а) 15 – 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) 25 – 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) 50 – 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) 50 – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д) власний варіант.

 

29.         Розмір штрафу за вчинення корупційних діянь народним депутатом України становить:

а) 15 – 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) 25 – 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) 50 – 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) 50 – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д) власний варіант.

 

30.         Строк, протягом якого державний службовець повинен повідомити податкову службу про відкриття ним валютного рахунку в іноземному банку, дорівнює:

а) п’ять днів;

б) сім днів;

в) десять днів;

г) один місяць;

д) власний варіант.

 

31.         Відповідно до Закону України “Про боротьбу з корупцією” спеціальними обмеженнями щодо державних службовців, спрямованими на попередження корупції, є:

а) заборона здійснення державним службовцем підприємницької діяльності;

б) заборона незаконного одержання державним службовцем матеріальних благ у зв’язку з виконанням ним функцій держави;

в) заборона надання державним службовцем фізичним та юридичним особам неповної інформації, надання якої передбачено правовими актами України;

г) заборона виконання державним службовцем роботи на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);

д) заборона одержання державним службовцем кредитів з використанням пільг, не передбачених чинним законодавством України;

є) заборона неправомірного втручання державного службовця в діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень.

 

32.         Розмір штрафу за порушення державним службовцем спеціальних обмежень, встановлених Законом України “Про боротьбу з корупцією”, становить:

а) 15 – 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) 25 – 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) 50 – 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) 50 – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д) власний варіант.

 

33.         Розмір штрафу за повторне протягом року порушення державним службовцем спеціальних обмежень, встановлених Законом України “Про боротьбу з корупцією”, становить:

а) 15 – 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) 25 – 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) 50 – 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) 50 – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д) власний варіант.

 

34.         Порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вимог щодо декларування доходів є підставою для:

а) притягнення особи до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) притягнення особи до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) притягнення особи до кримінальної відповідальності;

г) відмови у призначенні на посаду;

д) позбавлення права балотуватись у депутати або на виборні посади в державні органи.

 

35.         Розмір штрафу за невчасне подання службовцем відомостей про відкриття ним валютного рахунку в іноземному банку становить:

а) 15 – 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) 25 – 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) 50 – 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) 50 – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д) власний варіант.

 

36.         Протокол про вчинення державним службовцем корупційного діяння може бути складено:

а) Міністерством внутрішніх справ України;

б) податковою міліцією;

в) Службою безпеки України;

г) керівником державного органу, в якому працює державний службовець;

д) будь-яким з зазначених суб’єктів.

 

37.         В разі отримання інформації про вчинення підлеглим корупційного діяння керівник державної установи зобов’язаний повідомити:

а) Міністерство внутрішніх справ України;

б) Головне управління державної служби України;

в) органи прокуратури України;

г) Службу безпеки України;

д) податкову міліцію.

 

38.         Розмір штрафу за невчасне складення протоколу про вчинення корупційного діяння особою, на яку покладено обов’язки складати такі протоколи, дорівнює:

а) 15 – 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) 25 – 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) 50 – 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) 50 – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д) власний варіант.

 

39.         Адміністративне стягнення за корупційне діяння може бути накладено не пізніш як через:

а) один місяць з дня його вчинення;

б) три місяці з дня його вчинення;

в) шість місяців з дня його вчинення;

г) один рік з дня його вчинення;

д) власний варіант.

 

40.         Строк, протягом якого суд має розглянути адміністративну справу про корупційні діяння, дорівнює:

а) 15 днів з часу складання протоколу про вчинення корупційного діяння;

б) 15 днів з часу надходження відповідної справи до суду;

в) 1 місяць з часу складання протоколу про вчинення корупційного діяння;

г) 1 місяць з часу надходження відповідної справи до суду;

д) власний варіант.

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання в частині знання Конституції України,

законодавства про державну службу  та боротьбу з корупцією  для державних службовців райдержадміністрацій – учасників І туру Конкурсу

у номінації «Кращий спеціаліст»

 

1. Автономна Республіка Крим є:

а) автономною і суверенною;

б) незалежною;

в) невід'ємною складовою частиною України.

 

2. Кабінет Міністрів у рамках своєї компетенції видає:   

а) постанови;

б) розпорядження;

в) правильним є все.

 

3. У разі передчасного припинення повноважень Президента України виконання його обов'язків тимчасово покладаються на:

а) віце-президента;

б) Прем'єр-міністра;

в) на Голову Верховної Ради.

 

4. Кому Президент України може передати свої окремі повноваження:

а) Голові Верховної Ради;

б) Прем'єр-міністру України;

в) главі адміністрації Президента України;

г) будь-кому за власним рішенням Президента;

д) не може передавати повноваження.

 

5. Які відносини регулюються Цивільним кодексом?

а)особисті немайнові;

б) сімейні;

в) майнові;

г) трудові.

 

6. Ознаки державності?

а) державний режим;

б) вищі органи державної влади;

в) державне управління;

г) республіка;

д) державний устрій.

 

7. Які елементи правової норми названі вірно:

а)заохочення;

б) санкція;

в) презумпція;

г) прецедент;

д) диспозиція.

 

8. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є:

а) Господарський суд України;

б) Верховний Суд України;

в) Конституційний Суд України.

 

9. Кабінет Міністрів, відставка якого прийнята Президентом, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження не більше ніж:

а) 30 днів;

б) 60 днів;

в) 90 днів.

 

10. Які з нижче перерахованих випадків спричиняють відставку Кабінету Міністрів України:

а) відставка президента України;

б) відставка Прем’єр – Міністра України;

в) відставка міністра юстиції України;

г) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету міністрів України;

д) незадовільна робота Кабінету Міністрів.

 

11. Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді:

а) один рік;

б) два роки;

в) три роки;

г) п’ять років;

д) власний варіант.

 

12.  Державний службовець може бути позбавлений рангу за:

а) наказом керівника державного органу, в якому він працює;

б) вироком суду;

в) наказом Начальника Головного управління державної служби;

г) всіма зазначеними вище підставами;

д) власний варіант.

 

13. Відповідно до Закону України “Про державну службу” відставкою є:

а) припинення службовцем державної служби;

б) припинення державної служби службовцем, який займає посаду першої або другої категорії;

в) припинення державної служби службовцем, який займає посаду першої, другої або третьої категорії;

г) припинення державної служби внаслідок досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби;

д) власний варіант.

 

14.         Підставами для відставки державного службовця є:

а) порушення державним службовцем Присяги;

б) досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;

в) стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових повноважень;

г) порушення умов реалізації права на державну службу;

д) етичні перешкоди для перебування на державній службі.

 

15.         Відповідно до Закону України “Про державну службу” право на додаткову оплачувану відпустку мають державні службовці, які:

а) мають стаж роботи в державних органах понад п’ять років;

б) мають стаж роботи в державних органах понад десять років;

в) мають стаж роботи в державних органах понад п’ятнадцять років;

г) всі державні службовці;

д) власний варіант.

 

16.         Максимальний розмір пенсії державного службовця не може перевищувати:

а) десять мінімальних розмірів пенсії за віком;

б) десять мінімальних заробітних плат;

в) дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком;

г) дванадцять мінімальних заробітних плат;

д) власний варіант.

 

17.         Розмір грошової допомоги, яка належить до виплати державним службовцям у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше десяти років, становить:

а) п’ять місячних посадових окладів;

б) десять місячних посадових окладів;

в) дванадцять місячних посадових окладів;

г) п’ятнадцять місячних посадових окладів;

д) власний варіант.

 

18.         Підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою є:

а) невиконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв;

б) перевищення службових повноважень;

в) невиконання службових обов’язків, що заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі;

г) порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби;

д) власний варіант.

 

19.         Визначити статус Координаційної ради з питань державної служби в державних органах:

а) міжвідомчий дорадчий орган;

б) центральний орган виконавчої влади;

в) структурний підрозділ Кабінету Міністрів України;

г) структурний підрозділ Адміністрації Президента України;

д) власний варіант.

 

20.         Методичне керівництво за проведенням конкурсного відбору державних службовців в державних органах та їх апараті здійснює:

а) Міністерство праці та соціальної політики України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Координаційна рада з питань державної служби;

г) Головне управління державної служби;

д) власний варіант.

 

21.         Граничний вік перебування на державній службі становить:

а) 60 років для чоловіків і 55 для жінок;

б) 60 років для чоловіків і жінок;

в) 65 років для чоловіків і 60 років для жінок;

г) 55 років для чоловіків і 50 для жінок;

д) власний варіант.

 

22.         Відповідно до Закону України “Про державну службу” термін перебування на державній службі після настання граничного віку перебування на державній службі може бути продовжено:

а) максимум на один рік;

б) максимум на два роки;

в) максимум на три роки;

г) максимум на п’ять років;

д) Закон України “Про державну службу” не встановлює максимального строку, на який може бути продовжено перебування на державній службі.

 

23.         Ранги державних службовців, які відповідають посадам другої категорії, присвоюються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Президентом України;

в) Головою Верховної Ради України;

г) керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець;

д) власний варіант.

 

24.         Ранги державних службовців, які відповідають посадам третьої категорії, присвоюються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Президентом України;

в) Головою Верховної Ради України;

г) керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець;

д) власний варіант.

 

25.         Черговий ранг державному службовцю, який перебуває на посаді першого заступника міністра, присвоюється:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Президентом України;

в) Головою Верховної Ради України;

г) керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець;

д) власний варіант.

 

26. Вирішуючи питання щодо врегулювання конфлікту інтересів Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» встановлює наступне:

а – Особи, зазначені в пунктах 1-2 частини першої статті 2 цього Закону, зобов'язані вжити заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

б – Всі суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення зобов'язані вжити заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

в – Особи, зазначені в пунктах 1-4 частини першої статті 2 цього Закону, зобов'язані вжити заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

г – Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів.

д – Порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів в процесі організації роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування та надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування регулюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

є - Порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів в процесі організації роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування та надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування регулюються колективними договорами та угодами

ж - Порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів в процесі організації роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування та надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування регулюються Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі.

 

27. Передбачена ст.13 Закону антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться з метою:

а – проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

б – прискорення розробки, узгодження та прийняття нормативно-правових актів;

в – гальмування розробки, узгодження та прийняття нормативно-правових актів;

г – виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення;

д – залучення до антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів відповідних коштів фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб  або інших джерел, не  заборонених законодавством

 

28. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, відповідно до вимог ст.13 Закону проводиться:

а – з метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення.

б – всіма органами державної влади та місцевого самоврядування, які уповноважені приймати (затверджувати) нормативно-правові акти.

в – спеціально уповноваженим органом (особою) з питань антикорупційної політики.

г – В порядку і за методологією проведення антикорупційної експертизи а також в порядку оприлюднення її результатів, визначеними МВС України

д – В порядку і за методологією проведення антикорупційної експертизи, а також в порядку оприлюднення її результатів, визначеними Кабінетом Міністрів України.

є – В порядку і за методологією проведення антикорупційної експертизи, а також в порядку оприлюднення її результатів, визначеними Президентом України.

 

29. Антикорупційній експертизі відповідно до вимог ст.13 Закону підлягають:

а – проекти законів України;

б – проекти актів Президента України за рішенням Кабінету Міністрів;

в – проекти актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади за рішенням відповідно Президента України, Кабінету Міністрів України, зверненням центрального органу виконавчої влади

г – проекти актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади за рішенням фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб;

д - проекти актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади за рішенням Президента України.

 

30. Громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів та оприлюднення її результатів відповідно до вимог ст.13:

а – може проводитися за ініціативою фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб

б– повинна проводитися виключно за рахунок бюджетних коштів;

в –проводиться за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади;

г – проводиться спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції за ініціативою Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів;

д – здійснюється за рахунок відповідних фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством

 

31. Регулюючи залучення громадськості до участі в заходах щодо запобігання та протидії корупції Закон (стаття 15), встановлює, що об'єднання громадян та їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням можуть (крім випадків, коли це віднесено законом до виключної компетенції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції):

а – брати участь у діяльності щодо виявлення фактів вчинення корупційних правопорушень та встановлення осіб, які їх вчинили, у межах повноважень, визначених законом;

б – складати протоколи про корупційні адміністративні правопорушення;

в – повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, іншим органам, зазначеним у статті 3 цього Закону, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості

г – виступати суб'єктами права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання та протидії корупції;

д – запитувати та одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію про діяльність щодо запобігання та протидії корупції;

є – виконувати функції спеціально уповноваженого органу (особи) з питань антикорупційної політики

 

32. Регулюючи залучення громадськості до участі в заходах щодо запобігання та протидії корупції Закон (стаття 15), встановлює, що об'єднання громадян та їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням можуть (крім випадків, коли це віднесено законом до виключної компетенції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції):

а – притягати до адміністративної відповідальності осіб, що скоїли корупційні адміністративні правопорушення;

б – проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування;

в – безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення; перевіряти роботу закладів освіти, охорони здоров'я, дитячих закладів, громадського харчування, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутових послуг; розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи або організації в доступних місцях;

г – брати участь у відкритих парламентських слуханнях з питань запобігання та протидії корупції;

д – вилучати майно та цінності, отримані внаслідок скоєння корупційних правопорушень;

є - вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання та протидії корупції;

 

33. Регулюючи залучення громадськості до участі в заходах щодо запобігання та протидії корупції Закон (стаття 15), встановлює, що об'єднання громадян та їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням можуть (крім випадків, коли це віднесено законом до виключної компетенції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції):

а – проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання та протидії корупції;

б – планувати та контролювати проведення парламентських слухань з питань запобігання та протидії корупції

в – проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання та протидії корупції;

г – притягати осіб, що скоїли корупційні адміністративні правопорушення до дисциплінарної відповідальності;

д – здійснювати громадський контроль за дотриманням законів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, з використанням при  цьому таких форм  контролю, які не суперечать чинному законодавству.

є – виконувати функції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції в окремих підприємствах, установах, організаціях.

 

34. Стаття 15 «Участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції» Закону встановлює, що:

а – Об'єднанню громадян, фізичній, юридичній особі може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції, та основних напрямів їх діяльності лише з метою забезпечення ефективності та оперативності антикорупційної діяльності.

б – Об'єднанню громадян, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції, та основних напрямів їх діяльності.

в – Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, у тому числі недержавним організаціям, з метою їх громадського обговорення не підлягають опублікуванню в офіційних виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України до їх прийняття.

г – Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, у тому числі недержавним організаціям, з метою їх громадського обговорення підлягають опублікуванню в офіційних виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України у десятиденний строк з дня їх внесення суб'єктом права законодавчої ініціативи, але не пізніше ніж у семиденний строк до дня їх розгляду

д – Органи державної влади та органи місцевого самоврядування не зобов'язані узагальнювати результати громадського обговорення законопроектів та інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування недержавним організаціям, та оприлюднювати їх у засобах масової інформації.

є - Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані узагальнювати результати громадського обговорення законопроектів та інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування недержавним організаціям, та оприлюднювати їх у засобах масової інформації.

 

35. Стаття 17 «Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції» Закону встановлює наступне:

а – Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом органів СБУ. Служба безпеки України забезпечує здійснення правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист від протиправних посягань на життя, житло, здоров'я та майно осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, а також близьких їм осіб

б – Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом суспільства. Держава, органи місцевого самоврядування, громадські організації забезпечують здійснення правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист від протиправних посягань на життя, житло, здоров'я  та майно осіб, які надають допомогу в запобіганні  та  протидії корупції, а також близьких їм осіб

в – Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом держави. Держава забезпечує здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист від протиправних посягань на життя, житло, здоров'я  та майно осіб, які надають допомогу в запобіганні  та  протидії корупції, а також близьких їм осіб

г – Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, здійснюється відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003р.

д – Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та  протидії корупції, здійснюється відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23.12.1993р.

 

36. Стаття 18 «Види відповідальності за корупційні правопорушення» Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» встановлює наступне:

а – За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 2 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності у встановленому Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» порядку.

б – За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 2 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової або дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

в – Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення  корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення підлягають офіційному оприлюдненню.

г – Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення  корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

д - За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 2 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової, господарсько-правової, фінансово-правової або дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

 

37. Відповідно до частини першої ст.19 «Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення» відстороненню від виконання повноважень на посаді підлягають державний службовець, посадова особа органів місцевого самоврядування:

а – щодо якого складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушеннями обмежень, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 4, статтею 5 цього Закону до розгляду справи судом

д – щодо яких винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину до розгляду справи судом;

в – щодо якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності (розділ ХУІІ Кримінального кодексу України) до розгляду справи судом;

г – щодо якого складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення до винесення постанови органом, уповноваженим розглядати справу про адмінправопорушення;

д - щодо якого складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушеннями обмежень, передбачених ст. 6 Закону.

 

38. Відповідно до частини другої ст.19 «Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення» Закону встановлене наступне:

а – Дострокове припинення повноважень особи на виборній посаді, звільнення особи з посади, що здійснюється Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, звільнення з військової служби військової посадової особи, яку притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, здійснюється виключно за рішенням суду

б – Дострокове припинення повноважень особи на виборній посаді, звільнення особи з посади, що здійснюється Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, звільнення з військової служби військової посадової особи, яку притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, проводиться відповідно до законодавства

в – Інші особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушеннями  обмежень, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 4, статтею 5 цього Закону, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк  з дня набрання рішенням суду законної сили, якщо інше не передбачено законом.

г – Інші особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушеннями  обмежень, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 4, статтею 5 цього Закону, підлягають звільненню з відповідних посад у тримісячний строк з дня набрання рішенням суду законної сили, якщо інше не передбачено законом.

 

39. Відповідно до частини третьої ст.19 «Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення» Закону «Про засади запобігання та протидії корупції» про звільнення особи з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушеннями обмежень, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 4, статтею 5 цього Закону, керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації

а – у тижневий строк повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення;

б – у триденний строк письмово повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби;

в – у місячний строк повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби;

г – у тижневий строк повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та у місячний строк повідомляє спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби.

 

40. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення, відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії» корупції передбачає наступне:

а – Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного правопорушення мають право на відшкодування збитків.

б –.Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного правопорушення, які зазнали моральної або майнової шкоди, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків у встановленому законом порядку.

в – Збитки, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних дій суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції, відшкодовуються за рахунок коштів вказаних суб’єктів

г – Збитки, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних дій суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України у встановленому законом порядку

д – Держава, А Р Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували збитки, завдані суб'єктом, що здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування, незалежно від встановлення провини такої особи.

є - Держава, А Р Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували збитки, завдані суб'єктом, що здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування, якщо обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, у діях цієї особи встановлено склад злочину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рекомендованих джерел:

 

1.            Конституція України.

2.            Закон України «Про державну службу».

3.            Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції».

4.            Головатий С. Верховенство права: Монографія: У з кн.. – К.: Вид-во «Фенікс», 2006. – С.1379-1384, 1409-1536.

5.            Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008.- С.509-528.

6.            Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: Організаційно-правові засади: Монографія. – Х.: Право, 2005. – 265 с.

7.            Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: Навч. Посіб. – К.: Дакор, КНТ, 2005. – С.157-159, 200-206.

8.            Слуцька Т.І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчиненні у сфері службової діяльності: Навч. Посіб. – К.:КНТ, 2007.- 168 с.

9.            Верстюк В.Ф., Дзюба О.М. та ін. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

10.         Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К., 1996.

11.         Національні відносини в Україні ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. – К., 1994.

12.         Національні процеси в Україні. Документи і матеріали. Довідник. В 2-х частинах. – К., 1997.

13.         Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. Ч.1-2. – Львів, 1994.

14.         Хрестоматія з історії України. – К., 1993.

 

 

Критерії

оцінювання конкурсних тестових завдань в частині знання Конституції України, законодавства про державну службу, історії України для держслужбовців  

 

 

До тестових завдань в частині знання Конституції України, законодавства про державну службу, історії України належать 40 тестових завдань, що вимагають конкретної і чіткої відповіді у вигляді обрання правильного варіанту. Крім цього враховано вміння конкурсантів диференціювати, інтегрувати свої знання, аналізувати і оцінювати державотворчі процеси, історичні події, роль державних інститутів і роль особи в історії. Кожен правильний вибір оцінюється 1 балом. Всього за 40 правильних відповідей конкурсант може одержати 40 балів.

Отримана внаслідок виконання завдань кількість балів відповідає таким оцінкам за 5-бальною шкалою:

0-14 бала – незадовільно

15-24 бала – задовільно

25-34 бала – добре

35-40 балів – відмінно 

 

 

 

 

 Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.