Skip to Content

Запитання і завдання для самоконтролю засвоєння програми підвищення кваліфікації у зв’язку з підготовкою до 1 туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

Блок «Право»

 

Конституційне право.

Україна демократична, соціальна, правова держава.

  

1. В чому полягають зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого.

2. В чому полягають зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу верховенства права?

3. Яких правил повинні дотримуватися у своїй професійній діяльності державні службовців і посадові особи місцевого самоврядування для реалізації принципу законності?

4. Назвіть конституційно визначені принципи демократії.

5. В чому полягає сутність принципу «вільні вибори»?

6. Як Ви розумієте сутність принципу демократії «політичний плюралізм»?

7. Яких правил повинні дотримуватися державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування для реалізації таких принципів демократії: рівність перед законом, право на звернення, справедлива юридична процедура, незалежність.

 

Адміністративне право.

Поняття державної служби.

1. В чому полягає сутність державного управління і державної служби?

2. Назвіть основні завдання державного управління.

3. Назвіть основні функції державного управління.

4. Дайте характеристику сучасній структурі державного управління в Україні.

5. За якими ознаками прийнято класифікувати органи державної влади?

6. Назвіть види органів державної влади, (за кількома основними принципами класифікації).

7. Які документи забезпечують нормативно-правове регулювання державної служби?

 

 

Блок «Державне управління і державна служба»

 

Державне управління. Актуальні питання проходження державної служби і забезпечення її професіоналізації.

Державне управління. Принципи державного управління, механізми їх прояву і використання.

1. В чому полягає сутність і співвідношення державного управління та виконавчої влади в умовах розподілу влад?

2. В чому полягає сутність державного управління як діяльності виконавчо-розпорядчого характеру?

3. Доведіть необхідність забезпечення розподілу влад у процесі державного управління.

4. Як Ви розумієте поняття «принцип державного управління»?

5. Яких правил необхідно дотримуватися для реалізації такого принципу державного управління як раціональність?

6. Яких правил необхідно дотримуватися для реалізації такого принципу державного управління як ефективність?

7. Яких правил необхідно дотримуватися для реалізації такого принципу державного управління як конструктивність?

8. В чому полягає централізація і децентралізація в державному управлінні?

 

Державна служба. Відповідальність державних службовців.

Правовий статус державних службовців.

1. Розкрийте поняття правового статусу державних службовців.

2. Опишіть порядок і умови виникнення правового статусу державних службовців.

3. За яких умов виникає правовий статус державних службовців?

4. Назвіть умови припинення правового статусу державних службовців.

5. Назвіть права і обов’язки державних службовців.

6.  Які обмеження та заборони існують для державних службовців?

7. В чому полягають гарантії та соціальний захист державних службовців?

 

Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади і органах місцевого самоврядування.

Сутність поняття «корупція», зміст корупційних діянь. Нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з корупцією. Передумови виникнення корупції.

1. В чому полягає сутність поняття «корупція»?

2. Які документи складають нормативно-правове забезпечення боротьби з корупцією?

3. Назвіть суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

4.  Назвіть основні заходи щодо запобігання та протидії корупції.

5.  Які умови необхідно створити для попередження і боротьби з корупцією?

6. Назвіть основні передумови виникнення корупції.

7. Назвіть проблемні питання щодо забезпечення  дії Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

8. Яка участь громадськості у здійсненні заходів щодо запобігання та протидії корупції?

9.  Назвіть види відповідальності за корупційні правопорушення.

10.  Які органи здійснюють контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції?

 

Особливості боротьби з корупцією: проблеми запобігання проявам корупції, відповідальність за корупційні діяння. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією.

                     1. В чому полягають особливості боротьби з корупцією?

2. Які існують проблеми запобігання проявам корупції?

3. Яка відповідальність за корупційні діяння передбачена чинним законодавством?

4. Дайте загальну характеристику засобам і формам здійснення боротьби з корупцією.

5. Які підстави і порядок здійснення адміністративних дій у справах виявлення наявності корупції або інших правопорушень?

6. Які здобутки досвіду зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією Ви пропонуєте застосовувати в Україні?

 

Блок «Інформаційне забезпечення діяльності

органів державної влади і електронне врядування»

 

Інформаційне забезпечення в державному управлінні.

Збір інформації. Пошук інформації в мережі Інтернет.

1. Обґрунтуйте відмінність понять «інформаційні технології» та  «інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ).

2.  Поясніть поняття «інформаційні ресурси», «інформаційна інфраструктура» й «інформаційне середовище суспільства», «інформаційний потенціал» та «інформаційна безпека».

3.  Які основні компоненти інформаційної культури державного службовця.

4. Визначте основні етапи розв'язування практичних завдань у професійній діяльності державного службовця за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

5. Яке призначення та основні функції графічного редактора; назвіть типи графічних файлів та основні операції щодо створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора?

6. Назвіть відмінності у функціях між графічним і текстовим редактором. Які правила роботи з текстовим редактором?

7.  У чому полягає сутність використання глобальної мережі Інтернет. Як здійснюється пошук потрібної інформації?

8. Які можливості використання  послуг глобальної мережі, - ІР-, домену та URL-адреси в Інтернеті? 

9.  Назвіть спосіб створення комунікаційного протоколу та електронної пошти, правила утворення електронної адреси.

10. Назвіть правила організації і роботи з телеконференціями та інтерактивного спілкування в Інтернеті.

 

Електронне урядування.

Сутність та основні етапи впровадження електронного урядування. Нормативно-правове забезпечення впровадження е-урядування.

1. Визначте сутність поняття е-урядування.

2.  Дайте визначення понять електронна демократія,  електронне урядування,   електронні державні послуги.

3. Яким є контент портал е-урядування (Єдиний веб-портал   органів  виконавчої  влади)?  

4. Розкрийте основні аспекти державної політики впровадження е-урядування.

5.  Які передумови е-урядування і Україні.

6. Охарактеризуйте переваги, які надають технології е-урядування у розвитку суспільства та держави.

7. Поясніть основні проблеми правової регламентації надання електронних державних послуг фізичним та юридичним особам.

8. Визначте критерії-етапи застосування державою методів  е-врядування.

9. Розкрийте суть електронної демократії.

10. Яким є вплив тенденцій розвитку глобального інформаційного суспільства у сфері державного управління.

 

 

 

Тестові завдання щодо розробки ділових документів

 

1.     Документ, адресований керівникові установи, з інформацією про ситуацію, що склалася, про наявні факти, явища, виконану роботу з висновками і пропозиціями автора називають:

а) пояснювальною запискою;

б) протоколом;

в) доповідною запискою;

г) витягом з протоколу.

 

2.     Виберіть із запропонованих реквізитів ті, які містить наказ

а) назва виду документа;

б) юридичні адреси сторін;

в) адресант;

г) назва установи, що видає наказ, або назва посади керівника;

д) місце видання;

е) номер;

ж) індекс;

з) дата;

и) заголовок до тексту;

к) текст, що складається з двох частин:

- констатувальної, де констатують та аналізують факти;

- розпорядчої, де подають розпорядження, заохочення, стягнення.

л) підпис керівника установи;

м) печатка.

 

3.     Згідно з чинним законодавством України Президент України:

а) видає укази і розпорядження;

б) ухвалює закони, постанови, рішення;

в) видає постанови і розпорядження, накази, висновки, укладає угоди;

г) готує інструкції і вказівки.

 

4.     У ділових перах використовується:

а) наукова лексика;

б) розмовна лексика;

в) офіційно-ділова лексика.

 

5.     Види документів, визначені за строками зберігання:

а) оригінали, копії;

б) односкладові, складні;

в) постійного зберігання, тривалого (понад 10 років) і тимчасового (до 10 років).

 

6.     Який документ може бути поясненням або доповненням до основного документа (звіту, проекту тощо):

а) розписка;

б) доповідна записка;

в) пояснювальна записка.

 

7.     Обов’язковим (и) реквізитом (ами) будь-якого документа є:

а) дата і підпис;

б) підпис;

в) печатка.

 

8.     Документ, який фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами, це:

а) договір;

б) акт;

в) накладна.

 

9.     Трудова угода це:

а) документ, який містить прохання особи або установи щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів;

б) документ, у якому подано потрібну інформацію, адресовану певному колу зацікавлених осіб;

в) документ, у якому особа повідомляє основні факти свого життя;

г) документ, що регламентує відносини між установою і позаштатним працівником.

 

10. Перекладіть українською мовою російський вислів отличный по качеству

 

11. Правильне слововживання подано у такому рядку:

а) відношення до роботи, особисті взаємини;

б) ставлення до роботи, особисті стосунки;

в) відношення до роботи, особисті відношення.  

 

12. Виправте стилістичну помилку:

вірна відповідь -  ____________________________

 

13. Перекладіть із російської мови на українську словосполучення

предварительная договоренность - ________________________ .

 

14. Утворіть чоловіче ім’я по батькові від імені Володимир:

 

15. Для офіційно-ділового стилю нормативним є таке творення форми кличного відмінка однини:

а) Олеже Петрович;

б) Олегу Петровичу;

в) Олег Петрович.

 

16. Від прикметника точний складена форма вищого ступеня порівняння утворюється так:

а) більш точніший;

б) самий точний;

в) більш точний.

 

17. У кінці листів „З повагою”  комою

а) виділяється;

б) не виділяється;

в) іноді виділяється, іноді не виділяється.

 

18. Як правильно вжити у діловому мовленні прийменник

а) протягом   (години) або   в(у)продовж    (години);

б) на протязі   (години);

в) протягом   (години), на протязі   (години).

 

19. Відредагуйте речення:

Дане питання не роглядалося. _______________________Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.