Skip to Content

Завдання для учасників І туру Конкурсу "Кращий державний службовець" 2012

Тестові завдання в частині знання Конституції України,

законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією
           для державних службовців у номінації «Кращий спеціаліст»

 

 1. Визначальними ознаками України як держави за Конституцією є: 

а) суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава;

б) суверенна і незалежна, демократична, правова держава із соціально орієнтованою економікою;

в) суверенна і незалежна, демократична, унітарна, правова держава;

г) суверенна і незалежна, демократична, унітарна, правова держава із соціально орієнтованою економікою.

 

 1. Держава правова – це: 

а) демократична, соціальна, суверена та незалежна держава, межі влади якої, а також формування, повноваження, функціонування, суворо засновані на праві, вище призначення якого – визнання, дотримання і захист прав та свобод людини і громадянина; 

б) демократична, цивілізована держава, межі влади якої, а також формування, повноваження, функціонування, суворо засновані на праві, вище призначення якого – визнання, дотримання і захист прав та свобод людини і громадянина;

в) демократична, соціальна, суверена та незалежна держава, межі влади якої, а також формування, повноваження, функціонування, суворо засновані на праві. 

 

 1. Що є головним обов'язком держави: 

а) економічний та соціальний розвиток держави та забезпечення національної безпеки;

б) економічний та соціальний розвиток суспільства;

в) економічний та соціальний розвиток держави та протидія зовнішнім і внутрішнім загрозам;

г) утвердження  і  забезпечення  прав  і  свобод людини.

 

 1. Єдиним  джерелом  влади  в  Україні  є: 

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) народ;

г) Кабінет Міністрів України.

 

 1. Оберіть правильний вираз норми Конституції України: 

а) Державна влада в Україні поділяється на законодавчу, виконавчу та судову;

б) Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову;

в) Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову гілки влади.

 

 1. Оберіть правильну відповідь:

а) Державний службовець при виконанні службових обов'язків 
повинен діяти на підставі, в межах та у спосіб,  які  передбачені 
Конституцією України та законами України, а також 
чинними міжнародними договорами України,  згода на  обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України.

Акти місцевих органів виконавчої влади та  органів  місцевого 
самоврядування,  прийняті  на  відповідній  території  у  межах їх 
повноважень,  що не суперечать закону,  є також  обов'язковими  до 
виконання   державними  службовцями  будь-якого  органу  державної 
влади.;

б) Державний службовець при виконанні службових обов'язків 
повинен діяти на підставі та в межах,  які  передбачені 
Конституцією України та законами України, а також 
чинними міжнародними договорами України,  згода на  обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України.

Акти місцевих органів виконавчої влади та  органів  місцевого 
самоврядування,  прийняті  на  відповідній  території  у  межах їх 
повноважень  є також  обов'язковими  до виконання державними  службовцями будь-якого органу державної влади. 

 

 1. Загальні правила поведінки державного службовця є:

а) сукупністю нормативно визначених правил поведінки,  доброчесності  та  запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів;

б) узагальненням стандартів етичної поведінки,  доброчесності  та  запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів.

 

 1. Оберіть найбільш повне визначення державного управління: 

а) Державне управління – цілеспрямований організаційний та регулюючий вплив держави на стан і розвиток суспільних процесів, свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з метою досягнення цілей та реалізації функцій держави, відображених в Конституції та законодавчих актах, шляхом запровадження державної політики, виробленої політичною системою та законодавчо закріпленої, через діяльність органів державної влади, наділених необхідною компетенцією;

б)  Державне управління – це цілеспрямована, організаційно-регулююча діяльність держави (через систему її органів і посадових осіб), спрямована на ті сфери і галузі суспільного життя, які вимагають її певного втручання, що в своєму здійсненні опирається на владу - організовану силу суспільства, здатну до примусу, поширює свій вплив на все суспільство, піддаючи управлінській дії його найважливіші явища, процеси і взаємозв'язки, діє системно, поєднуючи функціонування таких структур, як державний апарат управління і публічні прояви суспільства.

 

 1. Відмітьте, які функції не відноситься до повноважень Верховної Ради України:

а) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за  виконанням  Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

б) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги    іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

в) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;

г) призначення на посади та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України.

 

 1. Який порядок призначення та звільнення керівників центральних органів виконавчої влади: 

а) Президент України призначає за поданням Прем'єр-міністра України;

б) Верховна Рада України призначає за поданням Президента України;

в) Президент України призначає за поданням більшості Верховної Ради України;

г) Прем'єр-міністр України за погодженням із Президентом України.

 

 1. Відповідно до Конституції України голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади: 

а)   Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України;

б) Кабінетом Міністрів України за узгодженням із Президентом України;

в) Прем’єр-міністром України за узгодженням із Президентом України.

 

 1. Відмітьте повний перелік видів існуючих в Україні центральних органів виконавчої влади:

а)  міністерство, служба, агентство, інспекція, адміністрація, комітет, фонд;

б) міністерство, державний комітет, департамент, головне управління, служба, інспекція;

в) міністерство, державний комітет, державна комісія, департамент, головне управління, служба, інспекція;

г) міністерство, державний комітет, державна комісія, рада, фонд, департамент, головне управління, служба, інспекція.

 

 1. Який тип актів видає міністерство: 

а) накази, які підписує міністр України;

б) накази та розпорядження, які підписує міністр;

в) накази, розпорядження, доручення, які підписує міністр;

 

 1.  Оберіть правильне визначення мети напряму «Підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади» Програми економічних реформ на 2010 – 2014 рік:

а) модернізація системи центральних і місцевих органів виконавчої влади через запровадження механізмів децентралізації та деконцентрації управління;

б) побудова ефективної моделі врядування на загальнодержавному і регіональному рівні через оптимізацію системи органів виконавчої влади та розвитку системи державної служби;

в) модернізація системи державного управління з метою забезпечення ефективності та результативності діяльності органів державної влади.

 

 1. Загальна кількість головних  органів у системі  центральних органів виконавчої влади складає: 

а) 16;

б) 19;

в) 53.

 

 1. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади (державної служби, державної інспекції, державного агентства) є: 

а) формування та реалізація державної політики у визначеній Президентом України сфері;

б) реалізація державної політики у визначеній Президентом України сфері, а також внесення пропозицій щодо її формування;

в) формування та забезпечення реалізації державної політики у визначеній Президентом України сфері;

г) забезпечення реалізації державної політики у визначеній Президентом України сфері, а також внесення пропозицій щодо її формування.

 

 1. Оберіть повний перелік органів, підрозділи яких ведуть боротьбу з корупцією:

а) Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, органів прокуратури України, Головного управління державної служби України, інших органів та підрозділів, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством;

б) Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, органів прокуратури України, інших органів та підрозділів, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством;

в) Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів прокуратури України, Головного управління державної служби України, інших органів та підрозділів, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством.

 

 1. Відмітьте всіх, хто законодавством України віднесений до суб’єктів відповідальності  за корупційні правопорушення:

а) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ;

б) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ,

в) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону;

г) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи – у разі одержання від них особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування або особами, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.

 

 1. Виконання посадових обов'язків державним службовцем – це: 

а)  виконання положень професійно-кваліфікаційної характеристики посади;

б)    виконання положень посадової інструкції;

в) систематична правовиконавча і правозастосовна діяльність державного службовця з виконання посадових функцій і повноважень, що встановлені у якості обов'язкових для регулярного виконання.

 

 1. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради Президент України: 

а) приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації;

б) дає вмотивовану відповідь відповідній раді.

 

 

 

 1. Державна служба — це:

а) професійна діяльність осіб, які займають посади в органах державного управління та їх апараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів;

б) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів;

в) публічно-правовий інститут, що визначає правила та норми професійної діяльності осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державного бюджету;

г) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державного бюджету;

д) аналітична і синтетична категорія, яка відображає реалізацію відносин держави, суспільства, закону і громадянина.

 

 1. Позначте функції, які не має права здійснювати державний службовець:

а) функції нормо-проектного, організаційно-розпо­рядчого та консультативно-дорадчого характеру;

б) юридично-владні приписи для різних суб’єктів права в системі управлінської ієрархії;

в) реалізують юрисдикційні дії, тобто застосовують заходи державного примусу до юридичних і фізичних осіб;

г) здійснюють управління підприємствами державної та комунальної власності;

д) займаються організаційною діяльністю та здійснюють розпорядчі операції.

 

 1. Невиконання державним службовцем службових обов’язків, яке заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, є підставою для: 

а) притягнення державного службовця до кримінальної відповідальності;

б)    припинення державної служби;

в) відсторонення від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати;

г) відсторонення від виконання повноважень за посадою без збереження заробітної плати;

д)     переведення державного службовця на нижчу посаду. 

 

 

 1. Визначте глобальні критерії досягнення мети напряму «Підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади» Програми економічних реформ на 2010 – 2014 рік, що знаходить відображення у покращенні місця України у рейтингах:

а) досягнення індикаторів державного управління (Worldwide Governance Indicators) Світового Банку з 143 місця до 68 місця (рівень Польщі);

б) глобальної конкурентоспроможності за показником якості державних інституцій не менше як на 5 пунктів;

в) сприйняття корупції «Transparency International» не менше як на 10 пунктів;

г) 32 місце щодо рівня online-послуг (рейтинг країн-членів ООН) – рівень країн Балтії.

 

 1. Державним службовцям, які займають посади, віднесені до четвертої категорії посад службовців, може бути присвоєно: 

а) 15, 14 і 13 ранг;

б) 13, 12 і 11 ранг;

в) 11, 10 і 9 ранг;

г) 9, 8 і 7 ранг;

д) 7, 6 і 5 ранг.

 

 1. Державні службовці не  можуть  брати  участь  у: 

а) виборах;

б) референдумах;

в) мітингах;

г) страйках;

д) парламентських слуханнях.

 

 1. Державний службовець може бути позбавлений рангу за: 

а) наказом керівника державного органу, в якому він працює;

б) вироком суду;

в) наказом Начальника Головного управління державної служби;

г) всіма зазначеними вище підставами.

 

 1. Державна політика в сфері державної служби визначається:

а) Президентом України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Верховною Радою України;

г) Головним управлінням державної служби України.

 

 

 

 

 1. Які є спеціальні обмеження щодо державних службовців згідно законодавства України, спрямовані на попередження корупції: 

а) заборона одержання державним службовцем кредитів з використанням пільг, не передбачених чинним законодавством України;

б) заборона здійснення державним службовцем підприємницької діяльності;

в) заборона виконання державним службовцем роботи на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);

г) заборона незаконного одержання державним службовцем матеріальних благ у зв’язку з виконанням ним функцій держави;

д) заборона надання державним службовцем фізичним та юридичним особам неповної інформації, надання якої передбачено правовими актами України.

 

 1.   Оберіть пріоритетне завдання реформи системи державної служби відповідно напряму «Підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади» Програми економічних реформ на 2010 – 2014 рік

а) запровадження нової класифікації посад державних службовців через прийняття нової редакції Закону України «Про державну службу» та поетапне його впровадження;

б) розмежування політичних та адміністративних посад в органах виконавчої влади через прийняття нової редакції Закону України «Про державну службу» та поетапне його впровадження;

в) запровадження нової системи державно-службових відносин  і просування по службі через прийняття нової редакції Закону України «Про державну службу» та поетапне його впровадження.

 

Критерії оцінювання та відповіді до тестів

1. Кожна повна вірна відповідь на тест оцінюється в 1 бал,

неповна відповідь – 0,5 бала,

неправильна відповідь – 0 балів.

2. Максимально можлива кількість набраних балів – 30.

3. При загальному оцінюванні доцільно виходити з того, що при набранні:

- 0-9 балів – знання незадовільні (“2”);

- 10-18 балів – знання задовільні (“3”);

- 19-25 балів – знання добрі (“4”);

- 25-30 балів – знання відмінні (“5”).

 

 

 

Список рекомендованої літератури: 

 

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141. Із змінами, внесеними згідно із Законом   N 2952-VI (2952-17 ) від 01.02.2011.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

 1. Закон України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст. 490. Із змінами, внесеними згідно із Законам N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12

 1. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р. № 356 // www.rada.gov.ua.
 2. Указ Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9.12.2010 р. №1085.
 3. Указ Президента України „Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади” від  24  грудня 2010 року № 1199/2010
 4. Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. N 1085” від 10 грудня 2010 р. N 1128
 5. Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади” від 17 січня 2011 р. № 20.
 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення комісій з проведення реорганізації та ліквідації деяких центральнихорганів виконавчої влади” від 10 грудня 2010 р. N 2219-р { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 2234-р ( 2234-2010-р ) від 15.12.2010 }.
 7. Проект Закону про засади запобігання і протидії корупції в Україні (від 17.12.10 № 7487).

     http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39289

 1. «Загальні правила поведінки державного службовця» затверджені Наказом Головдержслужби України від 04.08.10 № 214.

     http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0783-00

 1. Бакуменко В.Д. Прийняття рішень в державному управлінні: Навчальний посібник (у 2 ч.) /В.Д.Бакуменко // ч.1. Теоретико-методологічні засади. –К.: ВПЦ АМУ, 2010. -276 с.
 2. Бакуменко В.Д. Прийняття рішень в державному управлінні: Навчальний посібник (у 2 ч.) /В.Д.Бакуменко // ч.2. Науково-прикладні аспекти. –К.: ВПЦ АМУ, 2010. -276 с.
 3. Державне управління: підручник / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред. А.Ф.Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с.
 4. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін.; за заг.ред. Авер’янова В.Б. - К.: Юстиніан, 2007. - 288 с.
 5. Державне управління та державна служба: Словник – довідник / Укла. О.Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2005. – 480 с.
 6. Іжа М.М. Організаційно-правові засади державного управління: навч. посіб. / М.М.Іжа, Т.І. Пахомова, Я.О. Різникова. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 380 с.
 7. План дій для нового міністра: практ. посіб. / Т.Мотренко, А.Вишневський, В.Баєв, А.Бондаренко; за заг. ред. Т.Мотренка. - К., 2006. - 352 с.
 8. Тертишна О. Кадрове забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в Дніпропетровській області // Вісник державної служби України. - 2009. - № 3. - С. 65 - 70.
 9. Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (10.04.2009) /За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка, Т.В.Іванової. –К.: ВПЦ АМУ, у 2-х  ч., Ч.1, 2009. – 272 с.
 10. Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (10.04.2009) /За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка, Т.В.Іванової. –К.: ВПЦ АМУ, у 2-х  ч., Ч.2, 2009. – 372 с.
 11. Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. - 2-ге вид., стереотип.  - К.: МАУП, 2001. – 216 с.

     http://chitalka.info/pr1_4/pr1_4index.htm

 

 

 

Тестові завдання в частині знання Конституції України,

законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією
           для державних службовців у номінації «Кращий керівник»

 

 1. Що визначається найвищою соціальною цінністю відповідно до Конституції України: 

а) людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека, її умови життя та добробут;

б)  людина, її життя і здоров'я, честь і гідність;

в) людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека;

г) людина, її життя і здоров'я, добробут і соціальний розвиток.

 

 1. Відповідно до Конституції України зміст  і спрямованість діяльності держави визначаються: 

а) правами і свободами людини та їх гарантіями;

б) економічним та соціальним станом держави;

в) конкурентноздатністю держави на світовому ринку;

г) економічним та соціальним станом держави і населення країни.

 

 1. Позначте основні ознаки організації державної влади в соціальній державі, за якої:

а) надаються всім членам суспільства соціальні послуги (організація в тому чи іншому обсязі безплатної освіти, медичного обслуговування, визначення максимального терміну робочого часу, обов’язкових днів відпочинку, оплачувана відпустка тощо);

б) здійснюється підтримка за рахунок державного бюджету і в інших формах тих прошарків суспільства, які знаходяться у найгірших економічних умовах (бідні, безробітні), проявляється особлива турбота про дітей, жінок, молоді, інвалідах;

в) вживаються заходи щодо згладжування соціальної нерівності;

г) не виключається домінування певної соціальної групи в суспільстві, але яка вживає заходи шодо покращення добробуту населення держави..

 

 1. Носієм суверенітету  в  Україні  є: 
  а) система органів державної влади;

б) Верховна Рада України;

в) народ.

 

 1. Конституційний  склад  Верховної  Ради України – : 

а) чотириста  п'ятдесят народних депутатів України;

б) чотириста  п'ятдесят народних депутатів України та чисельний склад апарату Верховної Ради України;

в) чотириста  п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі  загального,  рівного  і  прямого  виборчого права  шляхом таємного голосування строком на п'ять років;

г) чотириста  п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі  загального,  рівного  і  прямого  виборчого права  шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

 

 1. Якою є умова реалізації повноваження Верховної Ради України щодо

прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної  Ради України?

а) запит має бути попередньо підтриманий не менш як 150 народними депутатами;

б) запит має бути попередньо підтриманий більшістю комітетів Верховної Ради України;

в) запит має бути попередньо підтриманий не менш як  226 народними депутатами;

г) запит має бути попередньо підтриманий конституційною більшістю депутатів.     

  

 1. Який орган розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль  за її проведенням: 

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Національний банк України;

г) Рада Національного банку України.

 

 1. Відмітьте повноваження Президента України щодо системи та структури центральних органів виконавчої влади:

а) утворює та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України, узгодженим із Головою Верховної Ради України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

б) утворює та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

в) утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

г) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

 

 1. Сутність адміністративного аспекту державного управління полягає в:

а) виконавчій та розпорядчій діяльності державного механізму, що реалізуються владою, а також у практичній організації виконання законів, інших нормативних актів, юридичних приписів;

б) виконавчій та розпорядчій діяльності держави, що реалізуються виконавчою владою, а також у практичній організації виконання законів, інших нормативних актів, юридичних приписів;

в) організаційній, виконавчій та розпорядчій діяльності органів державної влади, що реалізуються виконавчою владою, а також у практичній організації виконання законів, інших нормативних актів та юридичних приписів.

 

 1. Який центральний орган виконавчої влади є головним  у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в одній чи декількох сферах: 

а) центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, міністерство;

б) міністерство та державний комітет;

в) міністерство;

г) усі центральні органи виконавчої влади. 

 

 1. До якого виду актів відносяться накази міністерства:

а) до законодавчих;

б) до нормативних;

в) до нормативно-правових;

г) до регуляторних.

 

 1. Визначте правильне формулювання щодо спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади: 

а) спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністрів України;

б) спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України;

в) спрямовується і координується міністрами;

г) спрямовується і координується міністрами України.

 

 1. Типове положення про міністерство України визначає повноваження міністра України як:

а)  члена Кабінету Міністрів України та керівника міністерства;

б) члена Кабінету Міністрів України, у тому числі щодо спрямування і координації діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади України, та керівника міністерства;

в) керівника міністерства.

 

 1. Міністр України призначає та звільняє:

а) призначає  на  посади  за  погодженням  з  головами  відповідних місцевих     державних     адміністрацій,     звільняє     з    посад     керівників територіальних органів міністерства, призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників територіальних органів міністерства;

б) призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників апарату міністерства;

в) призначає на посади та звільняє з посад усіх працівників міністерства.

 

 1.  Визначте, яка функція не є функцією центрального органу виконавчої влади (державної служби, державної інспекції, державного агентства):

а) визначає пріоритетні напрями розвитку відповідної сфери; забезпечує нормативно-правове регулювання у визначеній сфері;

б) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств;

в) надає адміністративні послуги, здійснює державний нагляд (контроль);

г) здійснює управління об'єктами державної власності.

 

 1. Індикаторами проведення адміністративної реформи є (відмітьте усі визначальні на вашу думку):

а) системність і єдність ідейної основи,

б) системність і комплексність практичного впровадження;

в)  наявність відповідальної домінуючої політичної сили;

г)  залучення до орбіти реформи, крім основних адміністративних інститутів (центральне і місцеве управління, самоврядування, державна служба, правовий статус органів влади і адміністративно-підпорядкованих ним суб'єктів тощо), усього механізму публічного управління;

д) зміна сутнісної основи державного управління;

е) наявність результату у вигляді підвищення результативності та ефективності державного управління.

 

 1.  Оберіть найбільш ємне за змістом визначення поняття „корупції”:

а) Корупція – діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

б) Корупція – діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій органів державної влади або органів місцевого самоврядування, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

в) Корупція – діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій органів державної влади або органів місцевого самоврядування, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ або інших переваг;

г) Корупція – використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей.

 

 1. Яке визначення громадянського суспільства  найбільш повне за змістом:

а) Громадянське суспільство – суспільство з розвиненими економічними, політичними, духовними та іншими відносинами та зв’язками, яке взаємодіє з державою та функціонує на засадах демократії та права.

б) Громадянське суспільство – вільне, демократичне, правове, цивілізоване суспільство, це ринкове багатоукладне конкурентне суспільство із змішаною економікою, суспільство ініціативного підприємництва, розумного балансу інтересів різних соціальних прошарків;

в) Громадянське суспільство – це сукупність громадянських, соціальних інституцій і організаційних заходів, які формують базис реально функціонуючого суспільства, де існує система взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян держави, у противагу і доповнення виконавчих структур держави (незалежно від політичної системи).

 

 1. Демократизація державного апарату -  це:

а) залучення громадян до реалізації своїх прав щодо управління державними справами та здійснення публічно-правового контролю за виконанням завдань, функцій і повноважень органів державної влади з метою забезпечення законності, політичної, соціальної та економічної ефективності їх діяльності, виключення бюрократизму, протекціонізму і корупції;

б) залучення громадян до реалізації своїх прав щодо управління справами суспільства та здійснення публічно-правового контролю за виконанням завдань, функцій і повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення законності, політичної, соціальної та економічної ефективності їх діяльності, виключення бюрократизму та корупції;

в) залучення громадян до реалізації своїх прав щодо управління справами суспільства та здійснення публічно-правового контролю за виконанням завдань, функцій і повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення законності, політичної, соціальної та економічної ефективності їх діяльності, виключення бюрократизму, протекціонізму та корупції.

 

 1. Відповідно до Закону України “Про державну службу” державна служба — це:

а) професійна діяльність осіб, які займають посади в органах державного управління та їх апараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів;

б) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів;

в) публічно-правовий інститут, що визначає правила та норми професійної діяльності осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державного бюджету;

г) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державного бюджету.

 

 1. Державний апарат – це:

а) сукупність виконавчо-розпорядчих, управлінських органів держави;

б) публічно-правова інституційна система органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх підрозділів і посад,взятих в їх єдності і взаємозв’язку, за допомогою яких здійснюється влада держави та територіальних громад, реалізуються завдання та функції відповідної держави;

в) публічно-правова інституційна система органів державної влади, їх підрозділів і посад (віднесених до державної служби),взятих в їх єдності і взаємозв’язку, з допомогою яких здійснюється державна влада, завдання та функції відповідної держави.

 

 1. Позначте демократичні процедури управлінської діяльності:

а) колективний характер вироблення і прийняття найбільш важливих рішень;

б) у струк­турі органів діють спеціальні утворення, а саме колегії, експертні групи тощо;

в) систематично практикуються наради службовців з різних професійних і службових питань;

г) наявність обліку і контролю за ходом виконання прийнятого рішення з використанням принципу зворотного зв’язку, що дає змогу керуючим органам враховувати думку підлеглих і коригувати прийняті рішення;

д) особисте спілкування керівників державних органів з громадськістю, підлеглими, у тому числі з керівниками периферійних організацій, для узгодження і координації діяльності супідрядних структур.

 

 1. Етика державного службовця — це:

а) система норм поведінки, порядок дій і правил, взаємин і принципів у державно-службових відносинах, що являють собою сукупність найбільш придатних, глибоко усвідомлених і конкретизованих, які належать даному суспільству і є нормами загальнолюдської моралі;

б) система норм поведінки, порядок дій і правил, взаємин і принципів у державно-службових і приватних відносинах, що являють собою сукупність найбільш придатних, глибоко усвідомлених і конкретизованих, які належать даному суспільству;

в) загальні правила, які є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів.

 

 1. Оберіть правильне визначення мети напряму «Підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади» Програми економічних реформ на 2010 – 2014 рік:

а) модернізація системи центральних і місцевих органів виконавчої влади через запровадження механізмів децентралізації та деконцентрації управління;

б) побудова ефективної моделі врядування на загальнодержавному і регіональному рівні через оптимізацію системи органів виконавчої влади та розвитку системи державної служби;

в) модернізація системи державного управління з метою забезпечення ефективності та результативності діяльності органів державної влади.

 

 1. Відповідно до законодавства України корупційними діяннями є:

а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством;

в) незаконне одержання особою грошових коштів та майнових цінностей;

г) порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

д) порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вимог щодо декларування доходів, а саме: неподання або подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру;

е) неподання або невчасне подання державним службовцем або іншою особою, уповноваженою на виконання функцій держави, відомостей про відкриття валютного рахунку в іноземному банку.

 

 

 1. Оберіть пріоритетне завдання реформи системи державної служби відповідно напряму «Підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади» Програми економічних реформ на 2010 – 2014 рік

а) запровадження нової класифікації посад державних службовців через прийняття нової редакції Закону України «Про державну службу» та поетапне його впровадження;

б) розмежування політичних та адміністративних посад в органах виконавчої влади через прийняття нової редакції Закону України «Про державну службу» та поетапне його впровадження;

в) запровадження нової системи державно-службових відносин  і просування по службі через прийняття нової редакції Закону України «Про державну службу» та поетапне його впровадження.

 

 1. Під перевищенням службових повноважень мають на увазі: 

а) дії посадової особи, що явно виходять за межі його повноважень і призвели до суттєвого порушення прав і законних інтересів громадян або організацій чи інтересів суспільства та держави, що охороняються законом;

б) навмисні дії державного службовця, що явно виходять за межі прав і повноважень, наданих йому за посадою законом та нормативним актом органу державної влади (статутом, положенням, інструкцією, наказом тощо).

 

 1. Загальні правила поведінки державного службовця є:

а) сукупністю нормативно визначених правил поведінки,  доброчесності  та  запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів;

б) узагальненням стандартів етичної поведінки,  доброчесності  та  запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів.

 

 1. Оберіть правильну відповідь:

а) Державний службовець при виконанні службових обов'язків 
повинен діяти на підставі, в межах та у спосіб,  які  передбачені 
Конституцією України та законами України, а також 
чинними міжнародними договорами України,  згода на  обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України.

Акти місцевих органів виконавчої влади та  органів  місцевого 
самоврядування,  прийняті  на  відповідній  території  у  межах їх 
повноважень,  що не суперечать закону,  є також  обов'язковими  до 
виконання   державними  службовцями  будь-якого  органу  державної 
влади.;

б) Державний службовець при виконанні службових обов'язків 
повинен діяти на підставі та в межах,  які  передбачені 
Конституцією України та законами України, а також 
чинними міжнародними договорами України,  згода на  обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України.

Акти місцевих органів виконавчої влади та  органів  місцевого 
самоврядування,  прийняті  на  відповідній  території  у  межах їх 
повноважень  є також  обов'язковими  до виконання державними  службовцями будь-якого органу державної влади. 

 

 1. Зовнішньоекономічна діяльність країни спрямована на:

а) забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;

б) забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва;

в)  забезпечення інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства.

 

 

 

 

 

Ситуаційні завдання щодо складання ділових документів

учасниками І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

у номінації «Кращий спеціаліст»

 

 

Ситуаційне завдання 1

Відповідно до Указу Президента України в рамках загальнодержавної виставкової акції „Барвиста Україна” відбудеться сьомий Всеукраїнський конкурс-виставка „Кращий вітчизняний товар 2012 року”, який буде проводитися Національним комплексом „Експоцентр України”. За умовами Конкурсу товари та послуги підприємств-переможців отримують дипломи і медалі „Кращий вітчизняний товар 2012 року”, при цьому у кожній з номінацій нагороди можуть отримати декілька видів продукції від одного або різних підприємств, якщо їх кількість відповідає встановленим вимогам і очікуванням споживачів. Підприємство, яке отримує декілька нагород, відзначається кубком „Кращий вітчизняний виробник 2012 року”.

Вам необхідно підготувати інформаційний лист підпорядкованим підприємствам та організаціям щодо можливості їхньої участі у загальнодержавній виставковій акції „Барвиста Україна”. 

 

Ситуаційне завдання 2

Діяльність центральної та регіональної влади спрямована на відродження галузей агропромислового комплексу України, зокрема тваринництва, яке в останні роки була майже загублена. Завдання полягає у забезпеченні населення країни якісною продукцією.Заступник міністра повідомив про домовленість з міськими головами та представниками агропромислового комплексу про створення таких ринків, де б господарства за своїми цінами реалізовували високоякісну продукцію і проведення в містах ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та промислових товарів першої необхідності.

Підготуйте проект угоди щодо створення спеціальних ринків для оптово-роздрібного продажу агропромислової продукції виробниками.

 

Ситуаційне завдання 3

Робоча група центрального органу виконавчої влади (міської державної адміністрації) взяла участь у засіданні круглого столу з обміну досвідом щодо впровадження інформаційних технологій в органах державної влади.

Учасникам наради продемонстровано роботу телекомунікаційного центру державного органу, обладнання робочих місць працівників, а також презентовано досвід впровадження та результати реалізації програми «Електронне міністерство».

Підготуйте повідомлення про проведення тренінгу щодо користування інформаційними технологіями в межах програми «Електронне міністерство». 

 

Ситуаційне завдання 4

У квітні 2012 року  відбудеться Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Інформатизація» У рамках цього форуму у вищих навчальних закладах заплановано проведення виставки «Енергія зростання».

Метою Форуму та Виставки є сприяння ефективному залученню інвестицій в економіку країни, встановленню економічних зв'язків між провідними підприємствами та іноземними партнерами.

Для участі у заходах запрошені Посли, керівники торгово-економічних місій провідних країн світу, керівники державних установ та структурних підрозділів міністерств, які займаються інноваційною та інвестиційною діяльністю, експерти та представники міжнародних інвестиційних фондів і фінансово-промислових груп, переможці Міжнародного конкурсу інноваційних проектів «Інноваційні ініціативи».

Вам доручено підготувати листи - запрошення для почесних гостей Форуму.

 

Ситуаційне завдання 5

На базі Науково-виробничої корпорації «ПОЛІТЕХ» відбулася установча нарада учасників проекту заснування Українсько-російського технопарку. У нараді взяли участь начальники Головних управлінь зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародних відносин обласних державних адміністрацій, директора комунальних підприємств «Індустріальний парк», президент ВАТ «ПОЛІТЕХ», начальник фінансово-правового управління департаменту стратегічного розвитку Бєлгородської області, а також керівники підприємств та вищих навчальних закладів України та Бєлгородської області Росії.

У ході зустрічі учасники проекту обговорили концепцію створення технологічного парку, головною метою якого є формування сприятливого середовища для співпраці вчених і підприємців України та Російської Федерації з метою комерціалізації наукових розробок, а також створення умов для прискореного розвитку високотехнологічних напрямів виробництва для економічного розвитку країни. Технологічний парк буде спеціалізуватися на впровадженні інноваційних технологій у виробництво енергії та енергозбереження, розвитку авіаційної промисловості і верстатобудування, а також формування інформаційно-комунікаційних технологій. 

Вам доручено підготувати проект угоди про співробітництво між областями України та Росії.

 

Ситуаційне завдання 6

Як повідомив в ході розширеного засідання Комітету з економічних реформ керівник державного органу влади, у рамках Національного проекту «Чисте місто» в областях України планується побудувати сучасні сміттєпереробні заводи. З поміж різних закордонних технологій з утилізації та переробки твердих побутових відходів, починаючи від спалювання сміття і закінчуючи його переробкою в дизельне паливо, обрана оптимальна технологія переробки сміття за винятком вторинної сировини в газ і електроенергію. Саме такий підхід дозволить використовувати отримані енергоресурси для потреб територіальних громад без істотного підняття тарифів. Така технологія реальна, апробована часом і успішно працює в столиці Туреччини - Анкарі, яка висловила готовність поділитися цією унікальною технологією. До реалізації проекту залучено Державне агентство з інвестицій та  управління національними проектами України, яке робить все, щоб ця технологія знайшла своє втілення і працювала на благо міст країни.

Вам доручено підготувати проект розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо реалізації зазначеного проекту та  затвердження плану заходів щодо його реалізації.

 

Ситуаційне завдання 7

Сьогодні є конкретні пропозиції від цілого ряду компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, створенням мікроелектронної техніки і наданням послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій зі створення в Харкові необхідної інфраструктури для розвитку інноваційної високоприбуткової IT-індустрії.

Створення ІТ-парку «Інтелектроніка» планується шляхом передачі в комунальну власність частки майнового комплексу неефективно працюючих державних підприємств. На території комплексу планується зведення дата-центру високого рівня відмовостійкості з високошвидкісним підключенням до магістральних каналів зв'язку, інженерно-технічного комплексу гарантованого безперебійного енергопостачання, а також модульного офісного центру для розміщення розробників програмного забезпечення і мікропроцесорних систем.

Вам доручено підготувати інформаційне повідомлення щодо прийнятого рішення.

 

 

Ситуаційне завдання 8

Ви спеціаліст структурного підрозділу органу державної влади. З метою підвищення рівня соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в зимовий період та відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 25.06.10 № 168 «Про підготовку підвідомчих підприємств і закладів сфери управління Міністерства соціальної політики в осінньо-зимовий період 2010 – 2012 років», керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Вам доручено підготувати проект листа обласної державної адміністрації до підприємств харчування та ресторанного бізнесу з пропозицію щодо створення в кожному районі міста їдальні для забезпечення зазначених категорій населення одноразовим гарячим харчуванням.

Підготуйте  проект зазначеного листа.

 

Ситуаційне завдання 9

Ви спеціаліст структурного підрозділу органу державної влади. З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та у зв’язку із кадровими змінами, що відбулися в державному органі влади, Вам доручено розробити Графік прийому громадян начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів орану державної влади; Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян.

Підготуйте проекти необхідних документів.

 

Ситуаційне завдання 10

З метою організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва під час зимових канікул, належного рівня проведення новорічних і різдвяних заходів, Вам, керівнику структурного підрозділу органу державної влади, необхідно забезпечити виконання заходів в рамках компетенції органу, де Ви працюєте.

Підготуйте проект інформаційного листа з повідомленням про прийняте рішення.

 

Ситуаційне завдання 11

Обласною державною адміністрацією області на виконання Указу Президента України від 27.09.2007 № 922/2007 “Про Європейський тиждень місцевої демократії” та доручення Кабінету Міністрів України від 09.09.10 №51240/1/1-10 прийнято рішення про проведення на обласному рівні органами виконавчої влади спільно з районними, міськими, селищними та сільськими радами, відповідно до затверджених планів, в період з 11 по 17 жовтня 2012 року заходи з відзначення Європейського тижня місцевої демократії.

Підготуйте листи-запрошення підприємствам, організаціям та почесним гостям для участі у зазначеному заході.

 

Ситуаційне завдання 12

Органом державної влади, де Ви працюєте, визначено, що 15 березня в області будуть проведені навчання для керівників сільгосппідприємств. На якому розглядатиметься широке коло питань, які стосуються вдосконалення роботи сільськогосподарських підприємств щодо організації діяльності, планування роботи, фінансування, забезпечення необхідними ресурсами, а також розглядатимуться питання реалізації виробленої продукції. Планується, що захід проводитиметься на базі санаторію «Липова долина». Для участі запрошується більше 600 осіб. Прийнято рішення, що для зустрічі з керівниками сільгосппідприємств можуть бути запрошені представники провідних банків області, виробників сільськогосподарської та переробної техніки, оптової та роздрібної мереж, навчальних закладів, наукових та науково-дослідних інститутів тощо. Підсумки підводитимуться за участю голови обласної державної адміністрації.

Підготуйте план проведення занять.

 

Ситуаційне завдання 13

Готується робоча нарада структурного підрозділу органу державної влади, в якому Ви працюєте, щодо стану виконавчої дисципліни за звітний період. Ви приймаєте участь у її підготовці.

Підготуйте проект наказу керівника щодо посилення стану виконавчої дисципліни у підрозділі.

 

Ситуаційне завдання 14

Готується нарада щодо результатів роботи органу державної влади, в якому Ви працюєте. У підготовчих документах зазначено, що обласною державною адміністрацією у 2011 році вживалися заходи щодо безумовного виконання затверджених планів роботи, завдань, визначених актами Президента України та Уряду, державними програмами щодо соціально-економічного розвитку регіонів, реалізації повноважень, визначених Законом України “Про місцеві державні адміністрації”. Всі заплановані заходи, що були передбачені планом роботи облдержадміністрації, виконані. Розроблено Програму економічного і соціального розвитку області на 2010 рік, яку затверджено рішенням обласної ради від 17.06.10 № 1703-V, Стратегію сталого розвитку області до 2020 року, яку затверджено рішенням обласної ради від 23.12.10 № 27-VІ. Зазначену Стратегію було обговорено на "круглих столах", які проведені на базі вищих навчальних закладів. В їх роботі взяли участь представники науки, органів влади, громадських організацій, закладів медицини,підприємств.

Підготуйте службову записку  начальнику структурного підрозділу з пропозиціями щодо вдосконалення напрямків роботи, визначених Вашою посадовою інструкцією.

 

Ситуаційне завдання 15

Уряд розпочав модернізацію вітчизняної енергетики, підвищення її надійності та ефективності. Це і реконструкція двох з половиною десятків блоків ТЕС, і розвиток та підвищення надійності всієї енергосистеми, суттєве зменшення втрат у мережах, і добудова нових блоків АЕС, і модернізація та підвищення рівня безпеки всіх діючих атомних блоків, і побудова заводу з виробництва власного ядерного палива,  і добудова 1-ї черги Дністровської ГАЕС, і реконструкція 70-ти агрегатів на 9-ти вітчизняних ГЕС. Цей перелік можна продовжувати і щодо раціонального використання ресурсів підприємствами та організаціями, в тому числі і органами державної влади.

Підготувати план заходів щодо вирішення цієї проблеми у Вашому структурному підрозділі.

 

Ситуаційне завдання 16

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.12.2003 № 85516 щодо роботи зі зверненнями громадян, у 2011 році Міністерством вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

У 2011 році у Міністерстві було на виконанні 1589 звернень громадян, з них перейшло з попереднього року 43 звернення.

Протягом 2011 року до Міністерства надійшло 1546 звернень, з них: поштою від громадян ‑ 752; на особистому прийомі – 17; від Верховної Ради України ‑ 14; від Адміністрації Президента України ‑ 45; від Кабінету Міністрів України ‑ 271; від інших органів виконавчої влади ‑ 447.

Серед звернень, що надійшли до Міністерства, було: індивідуальних – 1383; колективних – 148; анонімних – 15.

За видами звернень протягом звітного періоду до Міністерства надійшло: пропозицій – 98; заяв (клопотань) – 1288; скарг – 160.

За звітний період до Міністерства надійшли звернення від таких категорій громадян: інвалідів II групи ‑ 20; ветеранів праці ‑ 20;учасників війни ‑ 18; інвалідів I групи ‑ 12; дітей війни ‑ 11; інвалідів Великої Вітчизняної війни ‑ 8; учасників ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС ‑ 3; інвалідів III групи ‑ 3; багатодітних сімей ‑ 2; дітей – 1; учасників бойових дій ‑ 1; інвалідів війни – 1.

За соціальним станом у 2011 року до Міністерства надійшли звернення від: пенсіонерів ‑ 543; підприємців ‑ 71; працівників бюджетної сфери ‑ 69; державних службовців ‑ 62; робітників ‑ 42; селян – 10; безробітних – 9; учнів, студентів ‑ 5;військовослужбовців – 1; не визначені ‑ 734.

За ознакою надходження у 2011 році було: первинних звернень – 1400; масових – 74; повторних ‑ 55; дублетних – 17.

Підготуйте обґрунтовану довідку з аналізом наведених даних у 2012 році.

Ситуаційне завдання 17

Ви спеціаліст структурного підрозділу центрального органу (територіального підрозділу) виконавчої влади. З метою виконання Указу Президента України № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» прийняте рішення про оптимізацію кількісного та якісного складу персоналу Вашого органу. У зв’язку з цим, вирішено провести позачергову атестацію співробітників.

Підготуйте звіт про виконану Вами роботу за попередній період.

 

Ситуаційне завдання 18

З метою виконання Указу Президента України № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та прийнятого рішення про оптимізацію кількісного та якісного складу персоналу Вашої установи органом державної влади, де Ви працюєте, проводиться засідання «Круглого столу» щодо підвищення професійного рівня державних службовців.

Підготуйте порядок денний зазначеного заходу.

 

Ситуаційне завдання 19

Ви спеціаліст структурного підрозділу центрального органу (територіального підрозділу) виконавчої влади. З метою виконання Указу Президента України № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» створена тимчасова робоча група для оптимізації організаційної структури Вашої установи та розробки необхідних організаційних документів, які регламентуватимуть діяльність установи у перспективі (положення про орган державної влади відповідно до нових завдань, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, регламент тощо).

Проходить засідання цієї робочої групи, Ви його протоколюєте.

Підготуйте протокол зазначеного засідання.

 

Ситуаційне завдання 20

Розробіть проект наказу керівника органу державної влади, в якому Ви працюєте, про організацію роботи тимчасового творчого колективу для розробки проекту нормативно-правового акта (вид документа, його назва – за Вашим вибором).

 

 

Критерії оцінки ситуаційних завдань щодо складання ділових документів учасниками І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 

Виконане завдання оцінюється у балах за п’ятибальною шкалою та наступними критеріями:

№ з/п

Оціночний критерій

Нараховані бали

1

Зміст. Повнота викладення тексту матеріалу, його зрозумілість для виконавців та осіб, для яких він підготовлений.

Максимальна оцінка

3

Документ за змістом повністю охоплює всі питання, стосовно яких він підготовлений. Текст викладено чітко, зрозуміло речення побудовані відповідно до правопису, завдання закріплені за окремими виконавцями, визначені терміни їх виконання.

3

При оформленні тексту документа зроблені незначні помилки: граматичні, стилістичні (не більше двох), текст сформульовано недостатньо чітко.

2

В тексті документа більше двох граматичних помилок, текст викладено не зовсім зрозуміло, завдання сформульовані не чітко, відсутні терміни виконання окремого завдання та документа в цілому, не визначено відповідального за виконання завдання. У тексті відсутні передбачені нормативними документами  частини, зокрема, констатуюча частина у розпорядчому документі та вступна частина у листі тощо.

1

У разі грубих порушень щодо складання документа, його тексту, грамотності написання.

0

2

Форма. Відповідність підготовленого документа за формою інструктивним матеріалам та ДСТУ.

Максимальна оцінка

2

Документ за формою повністю відповідає інструктивним матеріалам щодо цього виду документа, на ньому нанесені всі реквізити, які розташовані відповідно до конструкційної сітки.

2

У разі відсутності 1-2-х передбачених нормативними документами реквізитів, дрібних зауважень до їхнього розміщення на аркуші паперу.

1

Невідповідність документа за формою інструктивним матеріалам та ДСТУ.

0

Загальна максимальна оцінка за один документ

5

 

 

 

Список літератури для підготовки до виконання завдань:

 

Основні джерела:

1.  Про мови: Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР - 1989 - 9 лист.

2.   Про інформацію: Закон України // Відомості Верх.Ради України.- 1992. - № 48. - С.1447-1462.

3.  Про державну таємницю: Закон України // Голос України - 1994 - 10 бер.

4.  ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения: Межгос.стандарт. – Введ.01.07.2002 // Стандарты по библиотечно-информационной деятельности. – СПб.: Профессия, 2003. – 462 с.

5.  ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. - К.: Держспоживстандарт України, 1994. – 53 с.

6.  ДСТУ 2395-2000 (ІSО 5963-85) Інформація та документація обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. - К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 25 с.

7.   ДСТУ 2732: 2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 31 с.

8.   ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. - К.: Держспоживстандарт України, 1996. - 24 с.

9.  ДСТУ 3396.0.96 Захист інформації, Технічний захист інформації. Основні положення. - К.: Держспоживстандарт України, 1997. – 45 с.

10.ДСТУ 3843–99 Державна уніфікована система документів. Основні положення. - К.: Держспоживстандарт України, 1994. – 35 с.

11.ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до його побудови. - К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 15 с.

12.ДСТУ 4163-2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 45 с.

13.ДСТУ IS0 8440- 95 Розміщення кодів у документах. - К.: Держспоживстандарт України 1996. - 17 с.

14.Унифицированние системы документации, системы организационно-распорядительних документов. - М.: Изд-во Стандартов, 1990. – 47 с.

15.Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади. - Офіційний вісник України, 1997.- число 43.- с.51-105.

16.Інструкція з діловодства зі зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації //затверджена Постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. - Офіційний вісник України, 1997.- число 15.- С.35 - 69.

17.Наказ Головного архівного управління при КМУ від 20 липня 1998 року № 41 «Про затвердження типових документів». - Офіційний вісник України, 1998.- число 29.- С.15-55.

18.Бибик С.П. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. - К.: “Довіра”. - 2002. - 399 с.

19.Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К.: Либідь. - 2000. - 253 с.

20.Діловодство в органах місцевого самоврядування : монографія / Т.В.Іванова, Л.П.Піддубна, В.В.Павлюк, А.П.Лелеченко ; за ред.. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – НАДУ, 2009. – 164 с.

21.Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування. Навч.посіб. – К.: ЦУЛ, 2007. - 360 с.

22.ISO 5127:2001. Documentation and information: Vocabulary. – Geneva: ISO copyring office, 2001. – 35 p.

23.http://dilovodstvo.wordpress.com/

24.http://dilovodstvo.wordpress.com/slovnik-terminiv-dokumentoznavstva/

25.http://chitalka.info/mo_03/mo_03index.htm

26.http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,99999999/catid,178/

27.http://lit.lib.ru/s/shportxko_oleksandr_wolodimirowich/text_0010.shtml

 

 

 

Допоміжні джерела:

 

1.    Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери.- К.: Знання, 2001.- 225 с.

2.    Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство .- К.: Либідь, 2004.- 312 с.

3.    Кушнаренко Н.Н. Документоведине: Учебник. – 7-е изд., стер. - К.: Знання, 2006. - 459 с.

4.    Муніципальне діловодство/ Розробники: Т.В.Іванова, Л.П.Піддубна. – К.: 2006, 190 с. (Навч.прогр. для працівників місц. самоврядування; Кн.4. )

5.    Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2000. - 297 с.

6.    Палеха Ю.І. Ділова етика. - :К.: ЄУФІМБ, 2002. – 155 с.

7.    Палеха Ю.І. Управлінське документування навч.посіб. у 2 ч.- К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2003. - 383 с.

8.    Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум. – К.: Либідь, 2002. – 240 с.

 

 

 

Ситуаційні завдання щодо складання ділових документів

учасниками І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

у номінації «Кращий керівник»

 

Загальні положення

 

Мета виконання ситуаційних завдань

Головною метою виконання запропонованих ситуаційних завдань є оцінка сучасних теоретичних знань та практичних навичок конкурсантів у сфері документального забезпечення управління комплексними завданнями, які входять до компетенції органу влади.

У ході виконання поставлених задач конкурсанти повинні показати наступні знання, навички та  вміння:

1.        логічне осмислення  завдання, проблеми, ситуації;

2.        визначення необхідних дій для виконання;

3.        аналіз поставленого завдання (проблеми, ситуації), виокремлення основних  компонентів.

 

 

Ситуаційне завдання 1

Відповідно до Указу Президента України в рамках загальнодержавної виставкової акції „Барвиста Україна” відбудеться сьомий Всеукраїнський конкурс-виставка „Кращий вітчизняний товар 2012 року”, який буде проводитися Національним комплексом „Експоцентр України”. За умовами Конкурсу товари та послуги підприємств-переможців отримують дипломи і медалі „Кращий вітчизняний товар 2012 року”, при цьому у кожній з номінацій нагороди можуть отримати декілька видів продукції від одного або різних підприємств, якщо їх кількість відповідає встановленим вимогам і очікуванням споживачів. Підприємство, яке отримує декілька нагород, відзначається кубком „Кращий вітчизняний виробник 2012 року”.

Заступник міністра (заступник голови міської державної адміністрації) дав доручення створити координаційний центр з відбору підприємств та організацій на конкурс. Вам необхідно визначити перелік документів, підготовка яких забезпечить організацію конкурсу у Вашому міністерстві (місцевій державній адміністрації) та розробити план заходів щодо здійснення зазначеного заходу. 

 

Ситуаційне завдання 2

Діяльність центральної та регіональної влади спрямована на відродження галузей агропромислового комплексу України, зокрема тваринництва, яке в останні роки була майже загублена. Завдання полягає у забезпеченні населення країни якісною продукцією.Заступник міністра повідомив про домовленість з заступниками  голів міських державних адміністрацій та представниками агропромислового комплексу про створення таких ринків, де б господарства за своїми цінами реалізовували високоякісну продукцію і проводити в містах ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та промислових товарів першої необхідності.

Вам необхідно визначити перелік документів, підготовка яких забезпечить створення спеціальних ринків для товаровиробників сільськогосподарської продукції та розробити план заходів щодо впровадження в життя зазначеної ідеї.

 

Ситуаційне завдання 3

Робоча група центрального органу виконавчої влади (міської державної адміністрації) взяла участь у засіданні круглого столу з обміну досвідом щодо впровадження інформаційних технологій в органах державної влади.

Учасникам наради продемонстровано роботу телекомунікаційного центру державного органу, обладнання робочих місць працівників, а також презентовано досвід впровадження та результати реалізації програми  «Електронне міністерство».

Вам доручено підготувати перелік необхідних документів для організації впровадження презентованого досвіду  роботи та проект доручень керівника органу державної влади структурним підрозділам щодо заходів з реалізації програми інформатизації державного органу. 

 

Ситуаційне завдання 4

У квітні 2012 року  відбудеться Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Інформатизація». У рамках цього форуму у  вищих  навчальних закладах заплановано проведення тематичної  виставки «Енергія зростання».

Метою Форуму та Виставки є сприяння ефективному залученню інвестицій в економіку країни, встановленню економічних зв'язків між провідними підприємствами та іноземними партнерами.

Для участі у заходах запрошені Посли, керівники торгово-економічних місій провідних країн світу, керівники державних установ та структурних підрозділів міністерств, які займаються інноваційною та інвестиційною діяльністю, експерти та представники міжнародних інвестиційних фондів і фінансово-промислових груп, переможці Міжнародного конкурсу інноваційних проектів «Інноваційні ініціативи».

Вам доручено підготувати перелік необхідних документів для організації заходу.

 

Ситуаційне завдання 5

На базі Науково-виробничої корпорації «ПОЛІТЕХ» відбулася установча нарада учасників проекту заснування Українсько-російського технопарку. У нараді взяли участь начальники Головних управлінь зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародних відносин обласних державних адміністрацій, директора комунальних підприємств «Індустріальний парк», президент ВАТ «ПОЛІТЕХ», начальник фінансово-правового управління департаменту стратегічного розвитку Бєлгородської області, а також керівники підприємств та вищих навчальних закладів України та Бєлгородської області Росії.

У ході зустрічі учасники проекту обговорили концепцію створення технологічного парку, головною метою якого є формування сприятливого середовища для співпраці вчених і підприємців України та Російської Федерації з метою комерціалізації наукових розробок, а також створення умов для прискореного розвитку високотехнологічних напрямів виробництва для економічного розвитку країни. Технологічний парк буде спеціалізуватися на впровадженні інноваційних технологій у виробництво енергії та енергозбереження, розвитку авіаційної промисловості і верстатобудування, а також формування інформаційно-комунікаційних технологій. 

Вам доручено підготувати перелік необхідних документів для реалізації зазначеного проекту та запропонувати план заходів щодо створення зазначеного технопарку.

 

Ситуаційне завдання 6

Як повідомив в ході розширеного засідання Комітету з економічних реформ керівник державного органу влади, у рамках Національного проекту «Чисте місто» в областях України планується побудувати сучасні сміттєпереробні заводи. З поміж різних закордонних технологій з утилізації та переробки твердих побутових відходів, починаючи від спалювання сміття і закінчуючи його переробкою в дизельне паливо, обрана оптимальна технологія переробки сміття за винятком вторинної сировини в газ і електроенергію. Саме такий підхід дозволить використовувати отримані енергоресурси для потреб територіальних громад без істотного підняття тарифів. Така технологія реальна, апробована часом і успішно працює в столиці Туреччини - Анкарі, яка висловила готовність поділитися цією унікальною технологією. До реалізації проекту залучено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, яке робить все, щоб ця технологія знайшла своє втілення і працювала на благо міст України.

Вам доручено підготувати перелік необхідних документів для реалізації зазначеного проекту та запропонувати план заходів щодо його реалізації.

 

Ситуаційне завдання 7

Сьогодні є конкретні пропозиції від цілого ряду компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, створенням мікроелектронної техніки і наданням послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій зі створення в Харкові необхідної інфраструктури для розвитку інноваційної високоприбуткової IT-індустрії.

Створення ІТ-парку «Інтелектроніка» планується шляхом передачі в комунальну власність частки майнового комплексу неефективно працюючих державних підприємств. На території комплексу планується зведення дата-центру високого рівня відмовостійкості з високошвидкісним підключенням до магістральних каналів зв'язку, інженерно-технічного комплексу гарантованого безперебійного енергопостачання, а також модульного офісного центру для розміщення розробників програмного забезпечення і мікропроцесорних систем.

Вам доручено підготувати перелік необхідних документів для організації взаємодії підприємств і організацій країни з зазначеним ІТ-парком та підготувати проект рішення керівника органу державної влади структурним підрозділам щодо співпраці з розробниками програмного забезпечення у рамках реалізації програми інформатизації країни. 

 

Ситуаційне завдання 8

Ви керівник структурного підрозділу органу державної влади. З метою підвищення рівня соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в зимовий період та відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 25.06.10 № 168 «Про підготовку підвідомчих підприємств і закладів сфери управління Міністерства соціальної політики в осінньо-зимовий період 2011 – 2012 років», керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Вам доручено підготовку та проведення наради під головуванням керівника органу державної влади щодо стану роботи у цій сфері за звітний період. Для виконання поставленого завдання Ви можете залучати інші структурні підрозділи органу державної влади.

Вам необхідно визначити перелік документів, підготовка яких забезпечить організацію наради та розробити порядок денний зазначеного заходу.

 

Ситуаційне завдання 9

Ви керівник структурного підрозділу органу державної влади. З метою підвищення рівня соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в зимовий період та відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 25.06.10 № 168 «Про підготовку підвідомчих підприємств і закладів сфери управління Міністерства соціальної політики в осінньо-зимовий період 2011 – 2012 років», керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Вам доручено підготувати проект розпорядження керівника органу державної влади.

Підготуйте проект розпорядження керівника органу державної влади та розробіть проект заходів щодо вирішення зазначеного питання.

 

Ситуаційне завдання 10

Ви керівник структурного підрозділу органу державної влади. З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та у зв’язку із кадровими змінами, що відбулися в державному органі влади, Вам доручено розробити: Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при державному органі влади; Графік прийому громадян начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів орану державної влади;  Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян.

Підготуйте проекти необхідних документів.

 

Ситуаційне завдання 11

З метою організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва під час зимових канікул, належного рівня проведення новорічних і різдвяних заходів, Вам, керівнику структурного підрозділу органу державної влади, необхідно забезпечити виконання заходів в рамках компетенції органу, де Ви працюєте.

Підготуйте перелік необхідних документів для організації заходу та службову записку з пропозиціями щодо виконання зазначеного завдання.

 

Ситуаційне завдання 12 

З метою розвитку молодіжного волонтерського руху, утвердження та пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді проводиться Всеукраїнська благодійна акція «Почуйте всі!». Керівник органу державної влади, в якому Ви працюєте, прийняврішення про утворення організаційного комітету з підготовки та проведення зазначеної благодійної акції.

Підготуйте перелік необхідних документів для організації заходу та розробіть проект доручення керівника органу державної влади щодо проведення заходу.

 

Ситуаційне завдання 13

Вас призначили керівником постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при державному органі влади, яка утворена головою цього органу з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян. Комісія є консультативно-дорадчим органом органу державної влади. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями керівника органу державної влади.

Підготуйте перелік необхідних документів для організації роботи комісії та складіть план її роботи на місяць.

 

Ситуаційне завдання 14

Розробіть проект наказу керівника органу державної влади, в якому Ви працюєте, про організацію роботи тимчасового творчого колективу для розробки проекту нормативно-правового акта (вид документа, його назва – за Вашим вибором).

Ситуаційне завдання 15

Ви керівник структурного підрозділу органу державної влади. Вам доручено забезпечити розробку проектів документів компетенції органу державної влади щодо переведення об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства на опалення та гаряче водопостачання за рахунок відновлюваних джерел енергії.

Пропонуємо Вам визначити перелік документів, підготовка яких необхідна для виконання вищезазначеного завдання, та розробити проект рішення керівника державного органу влади.

 

Ситуаційне завдання 16

Ви керівник структурного підрозділу органу державної влади, Вам доручено підготовку та проведення спортивних змагань серед державних службовців органу державної влади, де Ви працюєте. Для виконання поставленого завдання Ви можете залучати інші структурні підрозділи органу державної влади, підвідомчі підприємства та організації.

Пропонуємо Вам визначити перелік документів, підготовка яких необхідна для організації  вищезазначеного заходу, та підготувати план заходів щодо підготовки та проведення спортивних змагань.

 

Ситуаційне завдання 17

Уряд розпочав модернізацію вітчизняної енергетики, підвищення її надійності та ефективності. Це і реконструкція двох з половиною десятків блоків ТЕС, і розвиток та підвищення надійності всієї енергосистеми, суттєве зменшення втрат у мережах, і добудова нових блоків АЕС, і модернізація та підвищення рівня безпеки всіх діючих атомних блоків, і побудова заводу з виробництва власного ядерного палива,  і добудова 1-ї черги Дністровської ГАЕС, і реконструкція 70-ти агрегатів на 9-ти вітчизняних ГЕС. Цей перелік можна продовжувати і щодо раціонального використання ресурсів підприємствами та організаціями, в тому числі і органами державної влади.

Пропонуємо Вам визначити перелік документів, необхідних для розробки та впровадження заходів щодо енергозбереження та ресурсозбереження співробітниками Вашого структурного підрозділу та підготувати план заходів щодо вирішення цієї проблеми.

 


 

Ситуаційне завдання 18

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” у 2011 році Міністерством вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

У 2011 році у Міністерстві було на виконанні 1589 звернень громадян, з них перейшло з попереднього року 43 звернення.

Протягом 2011 року до Міністерства надійшло 1546 звернень, з них: поштою від громадян ‑ 752; на особистому прийомі – 17; від Верховної Ради України ‑ 14; від Адміністрації Президента України ‑ 45; від Кабінету Міністрів України ‑ 271; від інших органів виконавчої влади ‑ 447.

Серед звернень, що надійшли до Міністерства, було: індивідуальних – 1383; колективних – 148; анонімних – 15.

За видами звернень протягом звітного періоду до Міністерства надійшло: пропозицій – 98; заяв (клопотань) – 1288; скарг – 160.

За звітний період до Міністерства надійшли звернення від таких категорій громадян: інвалідів II групи ‑ 20; ветеранів праці ‑ 20;учасників війни ‑ 18; інвалідів I групи ‑ 12; дітей війни ‑ 11; інвалідів Великої Вітчизняної війни ‑ 8; учасників ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС ‑ 3; інвалідів III групи ‑ 3; багатодітних сімей ‑ 2; дітей – 1; учасників бойових дій ‑ 1; інвалідів війни – 1.

За соціальним станом у 2011 році до Міністерства надійшли звернення від: пенсіонерів ‑ 543; підприємців ‑ 71; працівників бюджетної сфери ‑ 69; державних службовців ‑ 62; робітників ‑ 42; селян – 10; безробітних – 9; учнів, студентів ‑ 5;військовослужбовців – 1; не визначені ‑ 734.

За ознакою надходження у 2011 році було: первинних звернень – 1400; масових – 74; повторних ‑ 55; дублетних – 17.

Підготуйте обґрунтовану довідку з аналізом наведених даних та запропонуйте заходи щодо поліпшення роботи зі зверненнями громадян у 2012 році.

Ситуаційне завдання 19

Ви керівник структурного підрозділу центрального органу (територіального підрозділу) виконавчої влади. З метою виконання Указу Президента України № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» прийняте рішення про оптимізацію кількісного та якісного складу персоналу Вашої установи. У зв’язку з цим, вирішено провести позачергову атестацію співробітників.

Підготуйте пакет документів, які необхідні для проведення цього заходу у Вашому структурному підрозділі.


 

Ситуаційне завдання 20

Ви керівник структурного підрозділу центрального органу (територіального підрозділу) виконавчої влади. З метою виконання Указу Президента України № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» прийняте рішення щодо розробки проекту наказу керівника органу державної влади, в якому Ви працюєте, про організацію роботи тимчасового творчого колективу для розробки заходів щодо оптимізації організаційної структури Вашої організації та розробки необхідних організаційних документів, які регламентуватимуть діяльність органу у перспективі (положення про орган державної влади відповідно до нових завдань, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, регламент тощо).

Підготуйте проект наказу керівника органу державної влади щодо створення та організації роботи зазначеного творчого колективу та визначте пакет документів, які необхідні для забезпечення виконання поставленої задачі.

 

 

 

 

Критерії оцінки ситуаційних завдань щодо складання ділових документів учасниками І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 

Виконане завдання оцінюється у балах за п’ятибальною шкалою та наступними критеріями:

№ з/п

Оціночний критерій

Нараховані бали

1

Зміст. Повнота викладення тексту матеріалу, його зрозумілість для виконавців та осіб, для яких він підготовлений.

Максимальна оцінка

3

Документ за змістом повністю охоплює всі питання, стосовно яких він підготовлений. Текст викладено чітко, зрозуміло речення побудовані відповідно до правопису, завдання закріплені за окремими виконавцями, визначені терміни їх виконання.

3

При оформленні тексту документа зроблені незначні помилки: граматичні, стилістичні (не більше двох), текст сформульовано недостатньо чітко.

2

В тексті документа більше двох граматичних помилок, текст викладено не зовсім зрозуміло, завдання сформульовані не чітко, відсутні терміни виконання окремого завдання та документа в цілому, не визначено відповідального за виконання завдання. У тексті відсутні передбачені нормативними документами  частини, зокрема, констатуюча частина у розпорядчому документі та вступна частина у листі тощо.

1

У разі грубих порушень щодо складання документа, його тексту, грамотності написання.

0

2

Форма. Відповідність підготовленого документа за формою інструктивним матеріалам та ДСТУ.

Максимальна оцінка

2

Документ за формою повністю відповідає інструктивним матеріалам щодо цього виду документа, на ньому нанесені всі реквізити, які розташовані відповідно до конструкційної сітки.

2

У разі відсутності 1-2-х передбачених нормативними документами реквізитів, дрібних зауважень до їхнього розміщення на аркуші паперу.

1

Невідповідність документа за формою інструктивним матеріалам та ДСТУ.

0

Загальна максимальна оцінка за один документ

5

 

Список літератури для підготовки до виконання завдань:

 

Основні джерела:

28.Про мови: Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР - 1989 - 9 лист.

29.Про інформацію: Закон України // Відомості Верх.Ради України.- 1992. - № 48. - С.1447-1462.

30.Про державну таємницю: Закон України // Голос України - 1994 - 10 бер.

31.ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения: Межгос.стандарт. – Введ.01.07.2002 // Стандарты по библиотечно-информационной деятельности. – СПб.: Профессия, 2003. – 462 с.

32.ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. - К.: Держспоживстандарт України, 1994. – 53 с.

33.ДСТУ 2395-2000 (ІSО 5963-85) Інформація та документація обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. - К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 25 с.

34.ДСТУ 2732: 2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 31 с.

35.ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. - К.: Держспоживстандарт України, 1996. - 24 с.

36.ДСТУ 3396.0.96 Захист інформації, Технічний захист інформації. Основні положення. - К.: Держспоживстандарт України, 1997. – 45 с.

37.ДСТУ 3843–99 Державна уніфікована система документів. Основні положення. - К.: Держспоживстандарт України, 1994. – 35 с.

38.ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до його побудови. - К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 15 с.

39.ДСТУ 4163-2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 45 с.

40.ДСТУ IS0 8440- 95 Розміщення кодів у документах. - К.: Держспоживстандарт України 1996. - 17 с.

41.Унифицированние системы документации, системы организационно-распорядительних документов. - М.: Изд-во Стандартов, 1990. – 47 с.

42.Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади. - Офіційний вісник України, 1997.- число 43.- с.51-105.

43.Інструкція з діловодства зі зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації //затверджена Постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. - Офіційний вісник України, 1997.- число 15.- С.35 - 69.

44.Наказ Головного архівного управління при КМУ від 20 липня 1998 року № 41 «Про затвердження типових документів». - Офіційний вісник України, 1998.- число 29.- С.15-55.

45.Бибик С.П. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. - К.: “Довіра”. - 2002. - 399 с.

46.Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К.: Либідь. - 2000. - 253 с.

47.Діловодство в органах місцевого самоврядування : монографія / Т.В.Іванова, Л.П.Піддубна, В.В.Павлюк, А.П.Лелеченко ; за ред.. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – НАДУ, 2009. – 164 с.

48.Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування. Навч.посіб. – К.: ЦУЛ, 2007. - 360 с.

49.ISO 5127:2001. Documentation and information: Vocabulary. – Geneva: ISO copyring office, 2001. – 35 p.

50.http://dilovodstvo.wordpress.com/

51.http://dilovodstvo.wordpress.com/slovnik-terminiv-dokumentoznavstva/

52.http://chitalka.info/mo_03/mo_03index.htm

53.http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,99999999/catid,178/

54.http://lit.lib.ru/s/shportxko_oleksandr_wolodimirowich/text_0010.shtml

 

 

 

Допоміжні джерела:

 

9.    Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери.- К.: Знання, 2001.- 225 с.

10. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство .- К.: Либідь, 2004.- 312 с.

11. Кушнаренко Н.Н. Документоведине: Учебник. – 7-е изд., стер. - К.: Знання, 2006. - 459 с.

12. Муніципальне діловодство/ Розробники: Т.В.Іванова, Л.П.Піддубна. – К.: 2006, 190 с. (Навч.прогр. для працівників місц. самоврядування; Кн.4. )

13. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2000. - 297 с.

14. Палеха Ю.І. Ділова етика. - :К.: ЄУФІМБ, 2002. – 155 с.

15. Палеха Ю.І. Управлінське документування навч.посіб. у 2 ч.- К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2003. - 383 с.

16. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум. – К.: Либідь, 2002. – 240 с.

 

 

 

Тести та практичні завдання з володіння учасниками І туру

щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

персональним комп’ютером

у номінації «Кращий спеціаліст»

 

Вибрати правильні відповіді (одну чи декілька у кожному запитанні)

 

1. Який програмний засіб дозволяє працювати з електронною поштою:

1)               Microsoft Word;

2)               Microsoft Excel;

3)               Microsoft Power Point;

4)               Microsoft Outlook Express

2. Розширення gif, jpg мають:

1)               Текстові файли, файли документів;

2)               Файли графічних зображень;

3)               Системні файли;

4)               Виконувані програмні модулі.

3. Як називається засіб електронного захисту, який  дає змогу перевірити видавця файлу та впевнитися, що файл не змінювали після додавання цього засобу:

1)               Електронний підпис;

2)               Дефрагментація диска;

3)               Система управління базами даних;

4)               Мультимедійний файл.

4. Розмір файлу вимірюється:

1)               В Герцах, кілогерцах, мегагерцах;

2)               Щільністю запису інформації;

3)               В байтах, кілобайтах, мегабайтах;

4)               В бітах, кілобітах, мегабітах.

5. За допомогою якої команди можна створити зміст документу WORD:

1)               «Сервис-Параметры-Правописание»

2)               «Вставка-Ссылка-Оглавление и указатели-Оглавление»;

3)               «Формат-Шрифт-Оглавление»;

4)               «Файл-параметры страницы-Оглавление и указатели-Оглавление».

6. Як привласнити фрагменту тексту статус заголовка другого рівня (в документі WORD):

1)              Засобами програми MS WORD виконати таку операцію неможливо.

2)               «Вставка-Ссылка-Заголовок2»;

3)               «Формат-Стили-Заголовок2»;

4)               «Фромат-Абзац-Заголовок2».

7. Як змінити колір фону автофігури в Word?

1)               Визвати на автофігурі контекстне меню і вибрати команду «Фомат авто фігури-Цвета и линии».

2)               Виділити фігуру та виконати команду «Формат-Автофігура-Цвета и линии».

3)               Виконати команду «Сервіс-Форматування автофігури».

4)               На панелі інструментів «Рисование» натиснути кнопку.

8. Як об’єднати декілька окремих малюнків в один в Word?

1)               Виділити їх та виконати команду «Рисование-Группировать».

2)               Виділити їх та виконати команду «Формат-объединить рисунки»

3)               Спочатку виконати команду «Рисование-Группировать», а потім виділити мишкою потрібні малюнки.

4)               Використати кнопку на панелі інструментів «Рисование».

9. Чим відрізняються режими «СОХРАНИТЬ» і «СОХРАНИТЬ КАК...» при запису документаWORD на диск?

1)               Різниці немає.

2)               У режимі «СОХРАНИТЬ» документ буде збережено з розширенням *.txt, а в режимі «СОХРАНИТЬ КАК...» - з розширенням *.doc

3)               У режимі «СОХРАНИТЬ» файл буде збережено під тим іменем, яке вказане у рядку заголовка, а в режимі «СОХРАНИТЬ КАК...» файлу можна надати будь-яке ім'я.

4)               У режимі «СОХРАНИТЬ» файл запишеться на гнучкий диск, а в режимі «СОХРАНИТЬ КАК...» - на жорсткий.

 

10.               Послуга мережі Internet, яка дозволяє обмінюватися інформацією в мережі на певну тему в реальному часі, - це

1)               Usenet;

2)               FTP-протокол;

3)               чат-конференція.

11.               Перемикання з одного завантаженого у програму WORD документа на інший відбувається (вкажіть неправильну відповідь):

1)               За допомогою пункту меню Файл.

2)               Встановити курсор миші на будь-яку видиму частину вікна потрібного документа і натиснути ліву кнопку миші.

3)               За допомогою пункту меню Окно.

4)               Комбінацією клавіш Ctrl+F6.

12.               Як створити об’єкт «Автофигура»  в Word?

1)               Виконати команду: «Вставка→Объект…».

2)               Знайти на панелі інструментів кнопку «Автофигури».

3)               Виконати команду: «Вставка→Рисунок→Автофигуры».

4)               Таких об’єктів не існує.

13.               Щоб розташувати текст з нової сторінки в Word треба:

1)               За допомогою клавіші Enter перенести курсор на нову сторінку.

2)               Виконати команду: « Вставка-Разрыв-Новую страницу».

3)               Виконати команду «Формат-Шрифт-Новая страница».

14.               Як створити об’єкт WORDART?

1)               За допомогою кнопки  на панелі інструментів «Рисование».

2)               За допомогою кнопки  на панелі інструментів «Рисование».

3)               Виконати команду «Вставка-Рисунок- об’єкт WORDART»

4)               За допомогою кнопки  на панелі інструментів «Настройка изображения».

15.               Ім'я комірки в Excel використовується:

1)               замість адреси комірки;

2)               для зміни параметрів сторінки;

3)               для роз'яснення призначення комірки.

 


 

Практичне завдання 1

За допомогою програми Excel створити таблицю:

1.    формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

2.    комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

3.    аркуш назвати «Практична робота»;

4.    книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці “Мої документи” з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

 

Поїзд

Відстань(км)

Цінаквитка поїздом

Автобус

Цінаквитка автобусом

Київ-Караваєві дачі

5

?

5

?

Київ-Київ Волинський

9

?

9

?

Київ-Жуляни

15

?

15

?

Київ-Крюківщина

17

?

17

?

Київ-Тарасівка

25

?

25

?

Київ-Боярка

30

2,50 грн.

30

1,50 грн.

 

Практичне завдання 2

За допомогою програми Excel створити таблицю:

1.    формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

2.    комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

3.    аркуш назвати «Практична робота»;

4.    книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці “Мої документи” з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

 

 

Група

Кількість студентів

Отримані оцінки

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Ф - 1

24

4

?

12

?

8

?

0

?

Ф - 2

27

7

?

10

?

9

?

1

?

Ф - 3

21

5

?

9

?

5

?

2

?

ОА - 1

26

10

?

8

?

7

?

1

?

ОА - 2

19

9

?

5

?

4

?

1

?

 

Практичне завдання 3

За допомогою програми Excel створити таблицю:

5.    формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

6.    комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

7.    аркуш назвати «Практична робота»;

8.    книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці “Мої документи” з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

 

Товари

червень

Линень(на 5% більше, ніж у червні)

Серпень(на 7% більше, ніж у липн)і

Товар 1

10,00 грн.

?

?

Товар 2

12,00 грн.

?

?

Товар 3

15,00 грн.

?

?

Товар 4

7,00 грн.

?

?

 

Практичне завдання 4

За допомогою програми Excel створити таблицю:

1.    формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

2.    комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

3.    аркуш назвати «Практична робота»;

4.    книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці “Мої документи” з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

 

Товар

Кількість

Ціна

Ціна

партії

Ціна партії зі знижкою 5%

Магнітола

10

800

?

?

Приймач

20

600

?

?

Комп'ютер

45

2800

?

?

Всього

?

?

?

?

 

Практичне завдання 5

За допомогою програми Excel створити таблицю:

1.    формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

2.    комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

3.    аркуш назвати «Практична робота»;

4.    книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці “Мої документи” з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

Знайти ціни товарів за квітень, якщо вони знижені на 5% порівняно з березнем, а курс валюти змінився.

 

 

березень

квітень

 

 

Курс

USD

5,35

Курс

 USD

5,45

п/п

Найменування товару

Ціна

( USD)

Ціна

(грн)

Ціна

 ( USD)

Ціна

(грн)

1

Товар 1

 $      12,00

    64,20 грн.

?

?

2

Товар 2

 $      15,00

    80,25 грн.

?

?

3

Товар 3

 $      18,00

    96,30 грн.

?

?

4

Товар 4

 $      21,00

  112,35 грн.

?

?

5

Товар 5

 $      24,00

  128,40 грн.

?

?

 

 

 

Критерії оцінки виконання завдань

 

Іспит складається з 15 відповідей у тестовій формі і практичного завдання.

Практичне завдання виконується на комп’ютері з використанням програми Microsoft Excel.

Час виконання роботи – 60 хвилин.

Правильна відповідь на кожне тестове завдання -  3 бали, практична робота оцінюється в 55 балів.

Шкала оцінок за комплексну роботу наступна:

Кількість балів 

Оцінка

91-100

відмінно (5)

76-90

добре (4)

61-75

задовільно (3)

менше ніж 61

незадовільно (2)

 

 

Методичні рекомендації

Для розв’язання кожної задачі слід побудувати таблицю з заданою структурою і довільними даними розміром не менше трьох-п'яти рядків. При побудові формул передбачити можливість їхнього копіювання без зміни суті, тобто виконати в потрібних випадках фіксацію ("заморожування") посилань.

Підсумкові функції повинні будуватися так, щоб допускалися вставки нових даних у будь-якому місці області обробки без їхнього редагування.

Після змістовного заповнення таблиці потрібно виконати всі необхідні дії по її оформленню: вирівнювання, обрамлення, заливання, виділення заголовків шрифтами й інше форматування даних, включаючи встановлення одиниць виміру. Тут варто використовувати готові (якщо є), або власні формати, наприклад

432,8 грн, 25т.р, 10 тонн, 45кг, 3000км і т.п.

Для кращого з'ясування задачі, перш ніж формувати потрібні клітинні вирази, варто виконати всі обчислення вручну для перших двох-трьох рядків при різних варіантах заповнення. Вихідні дані в таблицях відображені числовими значеннями, а що обчислюються – символами ?. Для цих діапазонів, що обчислюються, варто скласти клітинні функції. Хоча в деяких випадках для наочності дані задані конкретними числами, при побудові таблиць мається на увазі, що УСІ вихідні дані можуть мати перемінні значення. Довжина таблиці також може бути довільної.

Зауваження. Оскільки реальна нормативна база нарахування пенсій, податків, стипендій, оплати комунальних послуг і т.д., з одного боку, може бути досить складна, а з іншого, безупинно міняється, усі зазначені співвідношення в таблицях мають умовний характер і не відбивають реальне законодавство.


 

Література

1.       Андреев А. Г. и др. Windows 2000 Professional. Русская версия / Под общей ред. А.Н.Чекмарева и Д.Б.Вишнякова.– СПб: БХВ – Санкт-Петербург, 2000. – 752 с

2.                        Ахметов К.С. Windows для всех. - 3-є издание перераб. й доп. - М.: ТТ< фирма «КомпьютерПресс», 1997. -256с: ил.

3.           Бородіна І.Л., Матвієнко О.В. практичний курс з комп'ютерних технологій підготовки даних: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2004 448с.

4.           Ботт З. Использование Windows. 2-е изданием Пер с англ.-К..-Диалектика, 1997 400с.

5.           В.М. Беспалов, А.Ю. Вакула, A.M. Гострик Інформатика для економістів Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.-К.:ЦУЛ, 2003.-788с.

6.           Виктор Пасько Microsoft Office 97 (русифицированная версия):-К.:Издательска группа BHV, 1998.-768C.

7.           Виктор Пасько Word 2000 (русифицированная версия):-К.:Издательская групп BHV, 1999.-432C.

8.       Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч.посібник. 7-ме вид.-Львів:Деод СПД Глинський, 2004.-224С.

9.       Гончаров A. Access 7.0 в примерах- СПб.:Питер,1997-256с;

10.    Гончаров А. Самоучитель HTML. – CПб: Питер, 2000.- 240 с.

11.    Додж М., Стинсон К. Эффективная работа: Excel 2002 – СПб: Питер, 2003. – 992 с.: ил.

12.    Евдокимов      В.В.       Экономическая    информатика. Учебник    для    вузов.-СПб.:Питер 1997.- 592с.:ил.

13.    Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/За ред..  О.І. Пушкаря.-К.:Видавничий центр «Академія», 2002.-704с.

14.                 Комягин В.Б., Коцюбинский А.О. Excel в примерах: Практ. пособ. -М.:Нолидж 1996 - 432с.:ил.

15.                 Николь Н.,Альбрехт Р. Электронные таблицы Excel. Практическое пособиеЛІер. с нем.- М.:Эком., 1997-3 52с.

16.    Пасько В.П. Word 2000. Русифицированная версия. К.: Ирина.ВНУ, 1999 - 430с.

17.                 Потапкин А.В. Текстовый редактор WORD: Практическое пособие-М.:Эком., 1997.-352С.

18.    Праг К. Н., М. Р. Ирвин Microsoft Access 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ.: М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 1040 с.

19.                 Пробитюк A. Excel для Windows в бюро:-К.; Торгово-издательское бюро BHV, 1996-256с.:ил.

20.                 Руденко В.Д., Макарчук О.М.Датланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. - К.:Фенікс, 1997.-304с.

21.                 Симонович СВ., Евсеев Г.А. Практическая информатика: Учебное пособие для средней школы. Универсальный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС:Инфорком-Пресс, 1998.-480с,

22.       Симонович СВ., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие- М.: АСТ-ПРЕСС:Инфорком-Пресс, 1998. - 480с.

23.       Скобара В.В., Скобара А.В. Возможности Excel для аудитора й бухгалтера. -1998.-208с.

24.       Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Изд 7-е перераб. и доп.-М.:ИНФРА-М, 1999.-640с.:ил.

25.       Хабрейкен, Джо. Изучи Microsoft Access 2002 за 10 минут.: Пер. с англ.-М..Издательский дом «Вильяме», 2003.-224с.:ил.-Парал.тит.англ.

26.    Хоумер А., Улмен К. Dynamic HTML: справочник - CПб: Питер, 2000.- 512с.

27.    Эффективная работа: Word 2002 / М.Миллхоллон, К.Мюррей. – СПб.: Питер, 2003. – 944 с.: ил.

28.    Эффективная работа:Access  2002 / Э.Феддема. – СПб.: Питер, 2003.– 944 с.: ил.

29.    Microsoft Office 97: наглядно и конкретно/Пер, с англ. -М: Издательский отдел «Русская редакция», 1997. - 352с: ил.

 

 

 

Тести та практичні завдання з володіння учасниками І туру

щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

персональним комп’ютером

у номінації «Кращий керівник»

 

Вибрати правильні відповіді (одну чи декілька у кожному запитанні)

 

1. Яку команду необхідно виконати в програмі MS WORD для того, щоб кожен створений новий абзац розташовувався на новій сторінці:

1)              У вікні властивостей шрифту встановити прапорець для опції «начинать с новой страницы»

2)              Виконати команду «Формат-Абзац-Положение на странице» та встановити прапорець для опції «с новой страницы»;

3)              Змінити параметри стилю, яким відформатований даний документ;

4)              Засобами програми MS WORD виконати таку операцію неможливо.

2. Як встановити різні колонтитули на парних та непарних сторінках в документі MS WORD:

1)              Це неможливо зробити в програмі MS WORD;

2)              У діалоговому вікні «Абзац» активувати опцію «различные колонтитулы четных и нечетных страниц»;

3)              Виконати команду «Файл-Параметры страницы-Источник бумаги» та встановити прапорець для опції «различать колонтитулы четных и нечетных страниц»;

4)              Виконати команду «Сервис-Параметры-Правописание» та вибрати дію «установить различные колонтитулы»

3. Що таке цифровий підпис:

1)              Це програма для виявлення і видалення комп’ютерних вірусів та інших шкідливих програм, запобігання їх розповсюдження, а також відновлення програм заражених ними

2)              Це позначка електронного захисту, яку можна додати до файлів, і яка дає змогу перевірити видавця файлу та впевнитися, що файл не змінювали після додавання цифрового підпису;

3)              Так називають проведення процесу об’єднання фрагментованих файлів на жорсткому диску комп’ютера.

4. Як внести зміни до змісту документу MS WORD, після редагування цього документу:

1)               Засобами програми MS WORD виконати таку операцію неможливо;

2)              Виконати команду «Сервис-Параметры-Правописание» та активувати опцію «обновить оглавление»;

3)              У вікні властивостей абзацу встановити прапорець для опції «обновить поле»;

4)              Визвати на змісті контекстне меню правою кнопкою «миші», та вибрати команду «обновить поле».

5. Які розширення можуть бути у графічного файлу, що планується розташувати на WEB-сторінці:

1)              GIF;

2)              DOC;

3)              XLS;

4)              MDB;

5)              JPG.

6. Яке призначення програми Microsoft Outlook Express:

1)              Це система електронного зв’язку яка надає можливість широкого спілкування між усіма комп’ютерами, підключеними до мережі Інтернет;

2)              Це спеціальна програма або комплекс програм, за допомогою яких можна адмініструвати або займатися моніторингом будь-яких баз даних;

3)              Це засіб для виконання видів обробки інформації, які найбільш часто використовуються, а також для забезпечення цілості даних в разі машинних помилок.

7. Послуга мережі Internet, яка дозволяє передавати файли в мережі,- це

1)               Usenet;

2)               FTP-протокол;

3)               чат-конференція.

8. Щоб розташувати текст в документі MS WORD з нової сторінки треба:

1)               За допомогою клавіші Enter перенести курсор на нову сторінку.

2)               Виконати команду: « Вставка-Разрыв-Новую страницу».

3)               Виконати команду «Формат-Шрифт-Новая страница».

9. В якому пункті меню редактора MS WORD можна встановлювати параметри сторінки поточного документу:

1)               Формат

2)               Вид

3)               Файл

4)               Сервис

10.               Програма –“Проводник” використовується для:

1)              створення малюнків;

2)              роботи з папками, файлами;

3)              створення текстових документів;

11.               Знайти відповідність між термінами і означеннями:

Означення терміну

Термін ОС Windows

1) Буфер обміну

2) Піктограма

3) Ярлик

а) Значок, яким позначений об’єкт в Windows

 

 

 

б) Посилання на деякий об’єкт, який захований десь у файловій системі Windows

 

 

 

в) Деяка область пам’яті комп’ютера, призначена для тимчасового зберігання інформації.

 

 

 

12.               3 якою метою слід використовувати абсолютні адреси у формулах в Excel?

1)              Для того, щоб при копіюванні або переміщенні формули адреса комірки не змінювалась.

2)              Для того, щоб при форматуванні комірки формула з посиланням на цю комірку не змінювалась.

3)              Для того, щоб в комірці відображались тільки додатні значення.

4)              Для перетворення чисел в комірках до додатних значень.

13.               Для розташування малюнка за текстом в Word необхідно:

1)              Виконати команду «Формат-Абзац-Положение-За текстом».

2)              Виконати команду «Формат-Рисунок-Положение-За текстом».

3)              Виконати команду «Файл-Параметры страницы-Рисунок за текстом».

4)              Таку дію виконати неможливо.

14.               За допомогою якого, вбудованого в редактор WORD, об’єкту можна розташовувати в документі математичні формули:

1)              MS Clip Gallery

2)              MS Organization Chart

3)              MS Word Art

4)              MS Equation

15.               Що таке колонтитул в документі WORD:

1)              Спеціальна інформація зверху або знизу сторінки;

2)              шаблон документу;

3)              символ;

4)              багатотабличний текст

 

Практичне завдання 1

Завдання необхідно виконувати засобами програми Excel:

1.    на аркуші з назвою «Лист1» створити дві таблиці заданого зразку;

2.    формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

3.    комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

4.    книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці “Мої документи” з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

Тарифи

Холодна вода

Гаряча вода

За 1 куб. м

0,82 грн.

3,72 грн.

 

№ квартири

Показання лічильника, куб. м

 

Оплата

 

Холодна вода

Гаряча вода

Оплата за холодну воду

Оплата за гарячу воду

Всього

 

поточні

попередні

поточні

попередні

 

 

 

1

78

68

35

30

?

?

?

2

120

100

40

35

?

?

?

3

162

142

46

40

?

?

?

4

204

198

52

45

?

?

?

Всього

?

?

?

?

?

?

?

 

 

Практичне завдання 2

Завдання необхідно виконувати засобами програми Excel:

1.    на аркуші з назвою «Лист1» створити дві таблиці заданого зразку;

2.    формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

3.    комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

4.    книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці “Мої документи” з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

Тарифи

Експлуатаційні витрати

Опалення

Оплата за воду

За 1 кв. м

0,58 грн.

0,80 грн.

 

За 1 прописаного

 

 

10,50 грн.

5.     

№ квартири

Корисна площа,

кв. м

Площа балкону,

кв. м

Загальна площа,

кв. м

Кількість прописаних

Експлуатаційні витрати

Опалення

Оплата за воду

Всього за послуги

1

52,1

2,95

55,05

2

?

?

?

?

2

52,1

1,5

53,6

3

?

?

?

?

3

52,1

1,5

53,6

1

?

?

?

?

4

67,2

2,95

70,15

4

?

?

?

?

5

67,2

2,95

70,15

5

?

?

?

?

6

67,2

2,95

70,15

2

?

?

?

?

 

Практичне завдання 3

Завдання необхідно виконувати засобами програми Excel:

1.    на аркуші з назвою «Лист1» створити дві таблиці заданого зразку;

2.    формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

3.    комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

4.    книгу з таблицею і діаграмою зберегти, розмістивши в папці “Мої документи” з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

 

Тарифи

 

За 1 кВт-год

0,12 грн.

 

№ квартири

Показання лічильника, кВт-год

Оплата за електроенергію

Послуги банку (2% від оплати)

Всього

 

поточні

попередні

 

 

 

1

8358

8158

?

?

?

2

8008

7608

?

?

?

3

7658

7058

?

?

?

4

7308

6508

?

?

?

Всього

?

?

?

?

?

 

Практичне завдання 4

За допомогою програми Excel створити таблицю:

1.    формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

2.    комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

3.    книгу з таблицею і діаграмою зберегти, розмістивши в папці “Мої документи” з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

Управління

План на місяць

Фактично

за місяць

Виконання плану

різниця між виконаним і запланованим

% виконання плану

ССМУ-1

   1 462  

     1 178  

?

?

ССМУ-23

   1 840  

     2 299  

?

?

ССМУ-25

      821  

     1 610  

?

?

СУЕ-2

   1 975  

     2 062  

?

?

СУЕ-4

   1 737  

     1 957  

?

?

Всього

?

?

?

?

 

Практичне завдання 5

За допомогою програми Excel створити таблицю:

1.    формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

2.    комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

3.    книгу з таблицею і діаграмою зберегти, розмістивши в папці “Мої документи” з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

 

ВІДОМІСТЬ НА ОДЕРЖАННЯ ЗАРПЛАТИ

прізвище

тариф

кількість годин

до виплати

податок (20%)

на руки

Іванов

$12

10

?

?

?

Петренко

$4

20

?

?

?

Куренко

$10

14

?

?

?

Галицький

$8

26

?

?

?

Вроденко

$11

16

?

?

?

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ПО ГРАМОТНОСТІ З КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

1.  Галузі застосування персональних комп’ютерів. Одиниці вимірювання інформації. Інформаційна ємкість запам’ятовуючих пристроїв.

2.  Складові частини програмного забезпечення ПЕОМ та їх призначення.

3.  Створення та збереження текстів в текстовому редакторі Word. Завантаження та закриття текстів Word. Перевірка орфографії. Перегляд документа перед друком. Друк документів.

4.  Структура ПЕОМ. Призначення пристроїв ПЕОМ.

5.  Форматування тексту в текстовому редакторі Word. Зміна шрифту, розміру та стилю шрифту. Масштаб відображення документа.

6.  Мікропроцесор. Призначення та основні характеристики мікропроцесора. Складові частини мікропроцесора.

7.  Поняття файлової системи. Файли та каталоги на дисках. Деревовидна структура диску,

8.  Робота з таблицями в текстовому редакторі Word.

9.  Призначення оперативно-запам’ятовуючого та постiйно-запам’ятовуючого пристроїв. Інформаційна ємкість та властивості ОЗП і ПЗП.

10.Вигляд екрана Word. Ввод тексту. Видiлення фрагментiв тексту, а також їх вилучення, переміщення,  копіювання та форматування.

11.Робота графiкою в текстовому редакторi Word. Вставка малюнка.

12.Накопичувачі на жорстких магнiтних дисках. Призначення та інформаційна ємкість.

13.Клавiатура. Призначення функціональних та керуючих клавiш. Манiпулятори “Миша”. Принцип утворення двох сигналів пропорційних горизонтальному та вертикальному переміщенню курсора на екрані.

14.Призначення, типи принтерів. Принципи роботи кожного типу принтерiв. Призначення сканерів.

15.Відеомонітори. Призначення та режими роботи відеомоніторів.

16.Класифікація комп’ютерних мереж.

17.Форматування абзацiв та сторiнок  в текстовому редакторi Word.

18.Копіювання та переміщення за допомогою буферу обміну.

19.Вставка малюнка. Редактор Word Art.

20.Робота із структурою документа в Word. Створення змісту документу.

21.Робота з редактором формул. Створення організаційних діаграм.

22.Обчислення в таблицях в редакторі Word. Автоформат.

23.Елементи вікна в Windows, їх призначення і використання.        

24.Маніпуляції  з вікнами в Windows. Робота з  меню стандартного вікна  Windows.

25.Елементи діалогового вікна в Windows  і робота з ними.

26.Панель задач та її настройка в Windows. Робочий стіл та його настройка у Windows

27.Призначення програми “Провідник” , її запуск та структура вікна  у Windows.

28.Робота з “Провідником”: створення, копіювання, переміщення, переіменування файлів та папок, запуск програм  у Windows.   

29.Прийоми роботи з довідковою інформацією в Windows.

30.Робота з групою файлів в програмі “Провідник” у Windows.

31.Встановлення нової мови клавіатури у Windows. Встановлення режиму збереження екрану в Windows.

32.Головне меню у Windows. Призначення, структура та використання.

33.Способи запуску програм в Windows. Настойка головного меню в Windows.

34.Встановлення і перегляд  поточних дати і часу в Windows.

35.Призначення та використання буферу обміну в Windows.

36.Об’єкти Windows: файли, папки, ярлики. Призначення та їх застосування.

37.Можливості  “Калькулятора” в Windows. Настройка вікна папки в Windows.

38.Поняття електронної таблиці (ЕТ).

39.Основні елементи середовища  MS Excel .

40.Технологія розробки ЕТ.

41.Технологія форматування електронної таблиці.

42.Вбудовані функції ЕТ.

43.Застосування Майстра функцій.

44.Математичні функції ЕТ.

45.Статистичні функції ЕТ.

46.Логічні функції ЕТ.

47.  Категорія функцій “Ссылки и массивы”.

48.Побудова графіків та діаграм різних типів.

49.Редагування графіків та діаграм.

50.Вставка об’єктів у робочу книгу, їх редагування.

51.Технологія формування списків.

52.Статистична обробка  списків в  середовищі Excel .

53.Сортування даних.

54.Фільтри.

55.Консолідація даних

56.Підведення проміжних підсумків.

57.Створення зведених таблиць.

58.Призначення й класифікація систем керування базами даних (СКБД).

59.Проектування та створення бази даних.

60.Основні об’єкти MS Access.

61.Розробка таблиць.

62.Редагування структури таблиць.

63.Введення, редагування та видалення записів.

64.Пошук та заміна даних в таблицях.

65.Впровадження та зв'язок OLE-об’єктів.

66.Зв’язки між таблицями, утворення відношень.

67.Запити та вибірки в середовищі MS Access .

68.Проектування, виконання та редагування запитів.

69.Конструктор виразів.

70.Сортування записів у запиті.

71.Запити для виконання дій.

72.Параметричні запити.

73.Перехресні запити.

74.Форми даних.

75.Майстри для розробки форм, самостійна розробка форм.

76.Впровадження в форму зовнішніх об’єктів.

77.Керування формами.

78.Звіти в Access.

79.Розробка  макету звіту за допомогою Майстра.

80.Редагування та друк звітів.

81.Імпорт, експорт даних, з'єднання таблиць.

 

ІНФОРМАЦІЯ.

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПОВИННІ ВРАХОВУВАТИ ПОЛОЖЕННЯ НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ПОКЛАДЕНО НА ОРГКОМІТЕТИ І ТУРУ.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛ.: (044) 256-00-27, ІР - 7163 – РОДЕНКО ОЛЬГА ВІКТОРІВНА – ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИОтдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.