Skip to Content

Завдання для учасників ІІ туру Конкурсу "Кращий державний службовець" 2012

Запитання для співбесіди

з питань державного управління

з учасниками ІІ етапу щорічного Всеукраїнського конкурсу

Кращий державний службовець

 

Державне управління та місцеве самоврядування

 

1.     Конституційні засади здійснення державного управління в Україні.

2.     Сутність державного управління.

3.     Цілі та принципи державного управління.

4.     Державний устрій як основа організації державного управління.

5.     Організаційна та функціональна структури державного управління.

6.     Забезпечення розподілу влад у процесі державного управління.

7.     Проблеми централізації та децентралізації у державному управлінні в Україні у контексті проведення адміністративної реформи.

8.     Політичний та адміністративний аспекти державного управління.

9.     Проблеми політичної стабільності в державному управлінні.

10.   Причини, що зумовлюють необхідність реформування державного управління.

11.   Сутність адміністративної юстиції як форми судового захисту прав громадян у державному управлінні.

12.   Регіональний рівень управління: цілі, завдання та функції.

13.   Перспективи становлення регіонального управління.

14.   Інструменти регіонального управління.

15.   Місцеве самоврядування у загальній системі управління державою та суспільством.

16.   Територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

17.   Сутність та значення стратегічного планування в державному управлінні.

18.   Методичні підходи щодо формування стратегій розвитку на регіональному (місцевому) рівні.

19.   Особливості державного управління в окремих сферах (відповідно організаційно-правового статусу та повноважень органу, в якому працює учасник конкурсу).

 

 

 

Реформи в державному управлінні та 
соціально-економічна політика в Україні

 

20.   Основні стратегічні плани і перетворення, передбачені Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

21.   Шляхи реалізації програми економічних реформ Президента України.

22.   Зміни в законодавчому і нормативно-правовому забезпеченні у контексті реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”.

23.   Пріоритетні завдання діяльності органів влади відповідно до Плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”.

24.   Особливості реалізації адміністративної реформи в Україні.

25.   Сутність податкової реформи в Україні, перспективи її реалізації.

26.   Шляхи реалізації реформи системи пенсійного страхування (за вибором – медичного обслуговування, освіти та соціальної підтримки).

27.   Механізми реформування системи соціальної підтримки населення.

28.   Пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення.

29.   Принципи реалізації державної економічної політики в умовах подолання кризи.

30.   Інституційне та ресурсне забезпечення економічного розвитку.

31.   Особливості реалізації ефективної регуляторної політики.

32.   Шляхи забезпечення розвитку фінансового сектору.

33.   Структура бюджетної системи України, напрями її оптимізації.

34.   Особливості організації бюджетного процесу в Україні.

35.   Шляхи поліпшення бізнес-клімату в Україні.

36.   Правові та економічні засади здійснення державних закупівель.

37.   Причини існування тіньового сектору економіки.

38.   Шляхи детінізації економіки у трансформаційних суспільствах.

39.   Значення контролю у фінансовій системі України.

40.   Структура системи державного фінансового контролю в Україні.

41.   Шляхи модернізації базових секторів економіки.

42.   Шляхи підвищення стандартів життя в Україні.

43.   Основні напрями соціальної роботи в умовах реформування економіки України.

44.   Функціонування соціальних програм в умовах модернізації держави та реалізації реформ.

 

Державна служба

 

45.   Історія становлення та розвитку державної служби України.

46.   Концептуальні засади державної служби.

47.   Завдання і функції державної служби.

48.   Правове забезпечення державної служби в Україні.

49.   Проблеми функціонування інституту державної служби.

50.   Особливості модернізації інституту державної служби відповідно до нового законодавства про державну службу.

51.   Шляхи адаптації державної служби України до стандартів ЄС.

52.   Пріоритетні напрями реформування державної служби в Україні.

53.   Сутність державної кадрової політики.

54.   Пріоритетні напрями реалізації Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 роки.

55.   Основні положення проекту Концепції державної цільової програми розвитку державної служби на 2012-2016 роки.

56.   Механізми оновлення управлінської еліти в Україні.

57.   Особливості формування Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”.

58.   Шляхи забезпечення професіоналізації державної служби.

59.   Особливості забезпечення ґендерної рівності у процесі реалізації кадрової політики в органах державної влади.

 

 

 

Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування

 

60.   Функції державного управління у сфері запобігання та протидії корупції.

61.   Мета Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки.

62.   Шляхи реалізації державної антикорупційної політики в Україні.

63.   Нормативно-правове забезпечення діяльності щодо боротьби з корупцією.

64.   Основні міжнародні акти у сфері протидії корупції.

65.   Передумови виникнення корупції.

66.   Механізми протидії поширенню владних зловживань в органах державної влади.

67.   Шляхи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців.

68.   Професійно-етичні вимоги до поведінки представників органів державної влади.

69.   Види відповідальності державних службовців.

70.   Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів влади з метою запобігання та протидії проявам корупції.

71.   Роль громадського контролю за додержанням антикорупційного законодавства.

 

Менеджмент в органах державної влади

 

72.   Сутність менеджменту та його роль в державному управлінні.

73.   Стратегічний менеджмент в органі державної влади.

74.   Переваги здійснення стратегічного управління.

75.   Механізми впровадження стратегій через управління проектами.

76.   Сфери інноваційної діяльності в системі менеджменту органу влади.

77.   Принципи сучасного кадрового менеджменту в органах державної влади.

78.   Керівництво і лідерство в управлінській діяльності.

79.   Особливості управління персоналом в органах влади.

80.   Види організаційної структури органів державної влади.

81.   Взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю, політичними партіями, громадськими організаціями і засобами масової інформації у вирішенні проблем державного управління.

82.   Стан реформування системи надання адміністративних послуг.

83.    Проблеми впровадження єдиного Реєстру адміністративних послуг.

84.   Шляхи формування позитивного іміджу органів державної влади.

85.   Управління змінами в органах влади.

86.   Механізми прийняття управлінських рішень.

87.   Етапи підготовки та реалізації “непопулярних рішень”.

88.   Правові аспекти організації і ведення кадрової роботи в органах державної влади.

89.   Механізми забезпечення організаційної лояльності і професійної мотивації персоналу в системі державної служби.

90.   Комунікації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

91.   Використання інформаційних технологій в органах влади.

 

 

 

Рекомендації

до проведення співбесіди з питань державного управління

 

Співбесіда проводиться у форматі індивідуальної бесіди з кожним учасником конкурсу, під час якої конкурсанту задаються питання (не більше п’яти питань із запропонованого переліку), беручи до уваги сферу його професійної діяльності.

Під час співбесіди учасник конкурсу має продемонструвати:

-                   професійну компетентність та знання законодавчого та нормативно-правового забезпечення певних сфер державного управління;

-                   здатність аналізувати державну політики у певній сфері чи галузі;

-                   вміння формулювати судження та робити ґрунтовні висновки, логічно, послідовно і доказово їх викладати;

-                   культуру ділового мовлення.

На цьому етапі конкурсу комісія в протоколі фіксує задані питання та оцінює відповіді на них.

Результати проведення співбесіди заносяться до відомості та підтверджуються підписами членів комісії.

 

 

Критерії оцінювання співбесіди з питань державного управління

№ з/п

Критерії для оцінювання

Бали

1.

Вміння презентувати себе через:

- впевненість;

- культуру мовлення;

- чіткість виступу;

- зовнішній вигляд.

2

2.

Змістовність:

- повнота відповідей на поставлені запитання;

- лаконічність та логічність викладення матеріалу;

- оперування аргументованими фактами статистичними показниками, переконливими прикладами;

- знання чинного законодавства;

- ґрунтовність пропозицій щодо вдосконалення професійної діяльності.

3

Максимальна оцінка

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми публічних виступів

з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління
для учасників ІІ туру щорічного

Всеукраїнського конкурсу

"Кращий державний службовець"

 

1.       Держава і розвиток інститутів громадянського суспільства.

2.       Державне управління і державна служба: сучасні напрями розвитку.

3.       Забезпечення ефективності державного управління: виклики і можливості.

4.       Державне управління в умовах політичної реформи: шляхи формування дієвої системи стримування і противаг.

5.       Сучасні реформи: світовий досвід і здійснення адміністративної реформи в Україні.

6.       Формування інституційного підґрунтя політики реформ.

7.       Модернізація державного управління і державної служби: проблеми і шляхи вирішення.

8.       Інноваційні технології і механізми державного управління.

9.       Реалізація державної кадрової політики в контексті адміністративної реформи.

10.   Завдання та перспективи формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» в Україні.

11.   Шляхи забезпечення професіоналізації державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

12.   Державна служба в країнах-членах ЄС: результати реформ, майбутнє державної служби, досвід для України.

13.   Демократичні стандарти в діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

14.   Шляхи забезпечення ефективності взаємодії органів влади з представниками інтелектуальної еліти і науки, бізнесу, громадськістю та політичними партіями.

15.   Розвиток демократії і демократична освіта в Україні.

16.   Електронне урядування в України як новий об’єкт правового регулювання.

17.   Державна політика розвитку інформаційного суспільства й електронного урядування: сутність, мета, стратегія і механізми реалізації.

18.   Надання державних послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

19.   Моніторинг і оцінка як інструменти ефективного управління державним сектором.

20.   Розробка і впровадження підходу до управління на основі компетенцій: європейський досвід і перспективи впровадження в Україні.

21.   Професійне навчання і розвиток лідерства в системі державного управління.

22.   Становлення корпусу професійних лідерів в системі державної служби і служби в органах місцевого самоврядування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення.

23.   Запровадження нових принципів державної служби і служби в органах місцевого самоврядування в умовах реформ і викликів суспільства.

24.   Реформа управління персоналом на державній службі і службі в органах місцевого самоврядування в Україні: проблеми, здобутки.

25.   Стратегічне лідерство в управлінні людськими ресурсами в системі державного управління.

26.   Підходи до управління ризиками в державному управлінні.

27.   Процедури і механізми управління розвитком системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на засадах корпоративного лідерства.

28.   Європейські норми і стандарти державного управління: перспективи впровадження в Україні.

29.   Європейські цінності і правова держава - виклики для державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

30.   Верховенство права: внутрішня політика, громадянське суспільство, правосвідомість.

31.   Вплив сучасної суспільно-політичної і економічної ситуації України на імідж державного управління.

32.   Стратегічні підходи до залучення на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування корпусу професійних управлінських кадрів.

33.   Сучасний кадровий менеджмент в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

34.   Місцеве самоврядування: концепції і конституційно-правові засади в Україні.

35.   Місцеве самоврядування в Україні: процеси децентралізації та розвитку.

36.   Місцевий та регіональний розвиток, повноваження та можливості органів місцевого самоврядування.

37.   Правові засади місцевого самоврядування.

38.   Соціальна мобілізація та її вплив на процеси децентралізації.

39.   Форми і механізми участі громадян в місцевому самоврядуванні.

40.   Методи залучення громадян до врядування.

41.   Інструменти проведення ефективного політичного діалогу між органами місцевого самоврядування й органами державної влади.

42.   Проведення реформ системи місцевого самоврядування в Україні: проблеми підтримки процесів децентралізації з боку влади, громадськості, організацій громадянського суспільства.

43.   Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування в Україні: бюджетний процес, комунальна власність, земельне й екологічне законодавство.

44.   Удосконалення законодавства про місцеве самоврядування.

45.   Посилення ролі неурядових організацій у виробленні і впровадженні регіональної політики.

46.   Формування клієнт-орієнтованої організаційної культури в органах місцевого самоврядування.

47.   Перспективи економічного розвитку України в умовах глобалізаційних процесів.

48.   Програма економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки: проблеми реалізації і шляхи їх вирішення.

49.   Бюджетно-податкова політика України в умовах подолання кризи.

50.   Стратегічне планування як інструмент для визначення напрямів регіонального економічного розвитку.

51.   Стратегічне планування і особливості бюджетного процесу в Україні.

52.   Промислова політика та її роль в економічному розвитку регіону.

53.   Модернізація інфраструктури і базових секторів економіки України. Інноваційний розвиток.

54.   Управління економічними ризиками.

55.   Податковий контроль в Україні: сутність, процедури здійснення.

56.   Державне регулювання кризових ситуацій в економіці. Основні напрями регуляторної політики в Україні.

57.   Модернізація структури економіки і зростання національної конкурентоспроможності: проблеми, шляхи вирішення.

58.   Ключові пріоритети інвестиційно-інноваційної політики в Україні.

59.   Кластери як ефективний механізм реалізації інноваційної політики на високоурбанізованих територіях.

60.   Соціальна політика і механізми підвищення стандартів життя.

61.   Соціальна держава: проблеми формування в умовах трансформації українського суспільства.

62.   Механізми реалізації соціальної політики в умовах реформ.

63.   Державні стандарти соціальних послуг: проблеми впровадження і шляхи їх вирішення.

64.   Стратегічна мета й основні принципи гуманітарної політики України.

65.   Державна політика щодо розвитку соціально-трудових відносин в Україні.

66.   Пріоритетні напрями реформування державного управління у сфері зайнятості населення.

67.   Збереження і розвиток трудового потенціалу в Україні.

68.   Актуальні проблеми гендерної рівності в Україні.

69.   Впровадження гендерних підходів у діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

70.   Гендерна демократія і українська перспектива.

71.   Розвиток людського капіталу – стратегічний пріоритет державної політики.

72.   Освіта і наука, інформаційний розвиток – інвестиції в людський капітал.

73.   Регіональний розвиток і державна регіональна політика України: мета, цілі і завдання.

74.   Нова регіональна політика як складова посткризового відновлення.

75.   Регіональний розвиток та реформа міжбюджетних відносин.

76.   Механізми державного управління розвитком депресивних регіонів України на засадах впровадження випереджальних (форвард) стратегій.

77.   Стратегічне планування як регулятор ринкових відносин.

78.   Природа корупції в Україні: суперечності, ризики, проблеми.

79.   Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

80.   Стан і тенденції боротьби з корупцією в Україні.

81.   Сучасні механізми запобігання виникненню і протидії корупції. Антикорупційна стратегія України.

82.   Національна антикорупційна політика: причини, наслідки, механізми протидії корупції.

83.   Міжнародна система оцінювання корупції й антикорупційна політика України.

84.   Взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства у вирішенні проблем протидії корупції.

85.   Державна політика: аналіз і здійснення в Україні.

86.   Стратегічний кадровий менеджмент у системі стратегічного управління.

87.   Сучасна система стратегічного планування в Україні на центральному, регіональному і місцевому рівнях.

88.   Європейський досвід стратегічного планування розвитку територій і напрями його використання в Україні.

89.   Основні шляхи погодження загальнодержавних і регіональних інтересів при формуванні і реалізації державної регіональної політики в умовах модернізації суспільства.

90.   Формування і впровадження програм підвищення конкурентоспроможності територій в Україні.

91.   Регіональний вимір євроінтеграційної стратегії України: регіональний розвиток і міжрегіональне співробітництво.

92.   Механізми підвищення ефективності державного управління в регіоні.

93.   Особливості технологізації управління конкурентоспроможністю регіону.

94.   Бізнес як елемент економічного розвитку малих міст.

95.   Проект як форма вирішення питань місцевого розвитку.

96.   Управління проектами і впровадження стратегій розвитку територій.

97.   Роль децентралізації в системі публічного менеджменту.

98.   Розвиток партнерства між місцевою владою і недержавним сектором у сфері надання громадських послуг.

99.   Публічна дипломатія і лобіювання громадських інтересів на місцевому рівні.

100.  Проблеми використання інструментів і механізмів участі громадськості у прийнятті рішень на місцевому рівні.

101.  Особливості менеджменту в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

102.  Керівництво і лідерство. Формування позитивного іміджу органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

103.  Позитивний імідж як умова оптимізації функціонування системи державного управління.

104.  Сучасні РR-технології формування позитивного іміджу влади.

105.  Правові і практичні аспекти організації і ведення кадрової роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

106.  Контроль і виконавська дисципліна в органах виконавчої влади.

107.  Управління змінами. Стратегії і підходи до успішного управління змінами.

108.  Адміністративна реформа: поліпшення якості і підвищення ефективності державних послуг.

109.  Проблеми якості управлінських послуг в Україні на сучасному етапі.

110.  Досвід країн розвиненої демократії щодо надання державних послуг органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

111.  Запровадження системи управління якістю в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

112.  Управління інноваціями в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

113.  Технологія прийняття управлінських рішень.

114.  Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінських рішень.

115.  Політичний моніторинг і оцінювання в системі аналітичного забезпечення процесів державного управління.

116.  Принципи і механізми формування й оновлення управлінської еліти в Україні.

117.  Політико-управлінська культура державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: стан, суперечності розвитку і шляхи адаптації до стандартів ЄС.

118.  Концептуальні засади трансформації владних інститутів, процесу вироблення і здійснення публічної політики в Україні.

119.  Психологічні засади управлінської діяльності.

120.  Психологічні основи управлінського впливу.

121.  Управління організаційними конфліктами.

122.  Проблема «професійного вигорання» керівника і підлеглих у системі державної служби, служби в органах місцевого самоврядування.

123.  Розвиток організаційної лояльності і професійної мотивації персоналу в системі державної служби, служби в органах місцевого самоврядування.

124.  Психологічні основи прийняття управлінських рішень.

125.  Психологічний клімат як умова забезпечення ефективного управління структурним підрозділом органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

126.  Лідерство і стиль роботи керівника.

127.  Феномен лідерства у сфері державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

128.  Управління конфліктами в управлінській діяльності. Методи і засоби конструктивної критики.

129.  Управління конфліктом інтересів і професійна етика державного службовця.

130.  Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця і посадової особи місцевого самоврядування. Врегулювання конфліктів інтересів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

131.  Діловий і службовий етикет в державній службі і службі в органах місцевого самоврядування.

132.  Професійна культура державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

133.  Комунікації в державних інституціях.

134.  Комунікації і державно-управлінська діяльність.

135.  Комунікативні технології в системі державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

136.  Медіа, бізнес, громадськість, влада: взаємодія в умовах реформ.

137.  Економічне і політичне обґрунтування необхідності проведення громадських слухань.

138.  Основні стандарти оприлюднення інформації на веб-сайтах органів державної влади, органах місцевого самоврядування у мережі Інтернет.

139.  Публічно-приватне партнерство в системі державного управління.

140.  Культура демократичного врядування як основа інституційних реформ в Україні.

141.  Політичний діалог влади й електорату у процесі формування представницьких органів влади.

142.  Маніпуляційні впливи у діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

143.  Інноваційні методи управління кадрами як метод удосконалення системи управління персоналом в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

144.  Енергозбереження й енергоменеджмент в Україні.

145.  Вільна тема (з питань державного управління).

 

 

 

Рекомендації

до підготовки публічного виступу з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та 
реформування державного управління

 

У процесі публічного виступу конкурсант має продемонструвати:

-                   знання про сутність та шляхи реалізації державної політики в умовах системної модернізації країни;

-                   розуміння передумов і необхідності здійснення реформ в Україні та шляхів їх реалізації;

-                   володіння інформацією про шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні, знання і вміння, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь і протидіяти корупції у процесі управлінської діяльності;

-                   вміння виявляти та аналізувати проблемні ситуації у процесі професійної діяльності;

-                   вміння оцінювати зміни, які відбуваються в Україні та її регіонах;

-                   вміння формулювати судження та робити ґрунтовні висновки, логічно, послідовно і доказово їх викладати.

При підготовці публічного виступу конкурсант:

-                   вивчає стан розробки проблеми у наукових публікаціях;

-                   аналізує зарубіжний і вітчизняний досвід реалізації державної політики у певній сфері чи галузі або вирішенні конкретної управлінської проблеми (відповідно до обраної теми публічного виступу);

-                   вивчає інформаційні та статистичні дані, що стосуються теми публічного виступу та аналізує їх;

-                   розробляє та обґрунтовує пропозицій щодо поліпшення роботи в тій чи іншій сфері діяльності, визначеній обраною темою виступу.

Публічний виступ відбувається державною мовою в супроводі мультимедійної презентації згідно з затвердженим графіком.

 

У виступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, чітко сформулювати основні проблеми, які потребують вирішення, стисло охарактеризувати досліджувану проблему, існуючі методи її розв’язання та надати свої рекомендації.

В разі необхідності, готується ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, схем тощо.

Для кращого сприйняття матеріалу (в разі необхідності) бажано забезпечити комплекти роздавальних матеріалів (таблиці, діаграми, графіки, схеми тощо) для членів експертної комісії.

Виступ повинен тривати не більше 5-7 хвилин та складатись з таких частин:

-                   вступ – 20% часу;

-                   основна частина – 60% часу;

-                   заключна частина – 20% часу.

Члени Оргкомітету та присутні експерти можуть ставити доповідачу запитання з метою визначення рівня його професійної підготовки, знання чинного законодавства, повноти та ґрунтовності дослідження (з обраної тематики) та ерудиції в цілому. Доповідач повинен прокоментувати та дати вичерпні відповіді на всі запитання та зауваження.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні членами комісії приймається рішення щодо оцінювання публічних виступів.

Процедура підтвердження підсумків виступу протоколюється секретарем комісії.

 

 

 

 

Рекомендації

щодо оформлення мультимедійної презентації

 

Зміст мультимедійної презентації має відповідати змісту доповіді та органічно доповнювати (підкреслювати основні положення) виступ учасника конкурсу.

Мультимедійна презентація має відповідати таким вимогам:

-                   мова оформлення презентації – українська;

-                   відповідність змісту презентації змісту публічного виступу;

-                   зміст презентації має бути чітко структуровано, кожний новий слайд має логічно випливати з попереднього;

-                   стислість і лаконічність викладу матеріалу, максимальна інформативність тексту;

-                   лаконічність тексту на слайді (на одному слайді доцільно вміщувати не більше, ніж 12-15 рядків тексту);

-                   завершеність (зміст кожної частини текстової інформації логічно завершено). Найбільша ефективність досягається тоді, коли ключові пункти відображаються по одному на кожному окремому слайді;

-                   відповідність зображень змісту;

-                   обґрунтованість і раціональність використання графічних об'єктів.

-                   максимальна кількість графічної інформації на одному слайді – 4 малюнки (діаграми, схеми, графіки і т.д.) з текстовими коментарями (не більше 2 рядків до кожного);

-                   кегль шрифту має бути не менше ніж 20-22 pt. Бажано не використовувати складних прописних шрифтів. Не варто змішувати різні типи шрифтів в одній презентації (не більше двох стилів);

-                   використання єдиного стилю оформлення;

-                   кольори схем, діаграм, малюнків повинні бути яскравішими за тло (краще використовувати світле тло з невеликою кількістю декоративних елементів).

Всі слайди (крім першого) мають містити порядковий номер.

Кожний слайд (крім першого) має бути із заголовком.

Презентація не повинна бути громіздкою. Презентація виступу не повинна перевищувати 15 слайдів, але краще вкласти матеріал у 10-12 слайдів (максимум 2 слайди на хвилину промови).

Для уникнення непорозумінь та несумісності програмного забезпечення для демонстрації мультимедійних презентацій рекомендується підготувати її у форматі MS PowerPoint.

Рекомендована структура презентації:

Слайд № 1: Тема публічного виступу і відомості про автора (ПІБ, посада та місце роботи).

Слайд № 2-3: актуальність теми, мета та завдання дослідження.

Слайд № 4-5: вихідні дані (розробленість теми, нормативно-правове забезпечення, статистичні данні тощо).

Слайд № 6-10: основні результати дослідження.

Слайд № 11-12: висновки та рекомендації.

 

 

 

 

Критерії оцінювання публічного виступу

з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління

 

№ з/п

Критерії для оцінювання

Бали

1

Змістовність виступу:

-         вміння обґрунтувати актуальність теми виступу та чітко сформулювати проблеми за обраним напрямом;

-         логічність структури виступу;

-         знання чинного законодавства;

-         оперування статистичними показниками, переконливими прикладами тощо;

-         повнота викладення матеріалу.

2,5

2

Ґрунтовність висновків і рекомендацій:

-         уміння робити обґрунтовані висновки і рекомендації;

-         реалістичність рекомендацій та доцільність їх впровадження.

1,0

3

Презентація результатів дослідження:

-         культура мовлення;

-         використання наочного матеріалу (презентації);

-         повнота та ґрунтовність відповідей на поставлені запитання.

1,5

 

Порушення регламенту виступу

-0,5

 

Разом

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні завдання

 з питань службової етики в номінації «Кращий керівник»

 

1.     Запропонуйте дієві та ефективні механізми контролю за дотриманням державними службовцями етики поведінки.

2.     Аргументуйте Ваше ставлення до існування етичних комісій на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

3.     Розкрийте зміст та аргументуйте необхідність реалізації основних принципів поведінки державних службовців.

4.     Запропонуйте найбільш прийнятні методи морального впливу на працівників в практиці органів державної влади та місцевого самоврядування.

5.     Визначте причини, що стоять на заваді формуванню культури поведінки державних службовців.

6.     Визначте шляхи стимулювання професійної відповідальності державних службовців.

7.     Сформулюйте пропозиції щодо проведення діагностики культури та етики публічного адміністрування.

8.     Сформулюйте основні правила для керівника, який має намір провести серйозні зміни в культурі організації.

9.     Розробіть заходи, які необхідно вжити для поліпшення морального клімату в органі державної влади, з діяльністю якого Ви обізнані.

10.   Сформулюйте правила, яких доцільно дотримуватися керівникові підрозділу для формування позитивного морального клімату.

11.   Охарактеризуйте можливі морально коректні способи впливу підлеглого на керівника.

12.   Визначте способи партнерських взаємодій між керівником і неформальним лідером, що орієнтовані на налагодження продуктивної професійної діяльності підрозділу.

13.   Проаналізуйте стан впровадження і дотримання ділового етикету в органі державної влади, в якому Ви працюєте.

14.   Сформулюйте поради керівникові структурного підрозділу органу державної влади щодо впровадження і дотримання ділового етикету.

15.   Проаналізуйте стан дотримання державними службовцями правил поведінки і вимог до зовнішнього вигляду.

16.   Сформулюйте правила ділового етикету, яких необхідно дотримуватися в процесі:

- проведення ділових зустрічей;

- переговорів;

- нарад;

- телефонних розмов;

- бесід і розмов керівника з підлеглими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести з питань службової етики та етикету

 

1.     Визначені Законом України “Про державну службу” етичні вимоги до державних службовців передбачають:

а)    сумлінне виконання своїх службових обов’язків;

б)    проведення агітації на підтримку політичних партій і рухів за місцем роботи державного службовця;

в)    обов'язкову участь у мітингах та демонстраціях, що проводяться громадськими організаціями;

г)    шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників, дотримання високої культури спілкування.

 

2.     До обов’язків державних службовців відносяться:

а)     недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина;

б)     надання інформації громадянам про роботу державного органу, в якому працює державний службовець;

в)     додержання Конституції України.

 

3.     Службова дисципліна державного службовця – це:

а) додержання етичних стандартів та уміння долати конфліктні ситуації;

б) пунктуальність та доброзичливе ставлення до оточуючих;

в) неухильне додержання присяги державного службовця, сумлінне виконання ним службових обов'язків.

 

4.     Службовий етикет – це:

а) прагнення бути приємним і корисним;

б) форма взаємовідносин між людьми, сутність яких - доброзичливість, бажання добра іншій людині;

в) це загальноприйняті правила соціальної поведінки у професійному спілкуванні в конкретній організації;

г) глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників.

 

5.     Загальні правила поведінки державного службовця спрямовані на:

а) створення умов для підвищення авторитету державної служби;

б) зміцнення репутації державних службовців;

в) забезпечення PR-компанії певних політичних сил;

г) створення особистого стилю.

 

6.     При прийнятті на державну службу державний службовець знайомиться з загальними правилами поведінки державного службовця, про що робиться письмове засвідчення в:

а) його особовій справі;

б) його трудовій книжці.

 

 

7.     Поведінка державних службовців повинна:

а) відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до державної служби;

б) сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією і законами України;

в) відповідати психологічним особливостям керівника органу влади;

г) відповідати власним політичним поглядам державного службовця.

 

8.     Етичні та психологічні умови ведення ділових перемовин від державного службовця вимагають:

а) різнобічного підходу до проблем і явищ;

б) орієнтації лише на власні інтереси;

в) готовність прислухатися до інших;

г) доброзичливе ставлення до співрозмовників;

д) орієнтація на перемогу за будь-яких обставин.

 

9.     Основу ефективного ділового спілкування державного службовця повинні складати наступні морально-етичні цінності:

а) чесність;

б) домінантність;

в) хитрість;

г) щирість;

д) критика;

е) байдужість;

є) ввічливість.

 

10.  Назвіть вірне визначення іміджу:

а) Імідж – це символічний образ суб’єкта, створюваний у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

б) Імідж – це узагальнена сформована думка суспільства про певний об’єкт.

в) Імідж – це глибинні якості особистості, що проявляються у спілкуванні та взаємодії із суспільством.

 

11.  Назвіть три основних види іміджу:

а) позитивний, негативний, нейтральний;

б) особистісний, товару, організації;

в) бажаний, сформований, конструйований;      

г) дзеркальний, одинарний, множинний.

 

12.  Конфлікт – це:

а) конфліктна ситуація плюс інцидент;

б) протиріччя, що виникає між людьми у зв'язку з вирішенням тих чи інших питань соціального і особистого життя;

в) психологічне протиборство сторін, що мають несумісні цілі і інтереси;

г) реальні або ілюзорні, об’єктивні або суб’єктивні протиріччя між людьми зі спробами їх емоційного вирішення.

 

13.  Конфлікт інтересів на державній службі - це:

а)   суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень;

б)   суперечність між особистими інтересами особи та інтересами інших осіб;

в)   суперечність між інтересами державної служби, або органу, у якому працює особа, інтересами інших юридичних осіб.

 

14.  З чого починається процес розв’язання конфлікту?

а) з напруження;

б) з ведення переговорів;

в) з співпраці;

г) з аналізу конфлікту.

 

15.  Основні моделі поведінки особистості в конфліктній ситуації?

а) позитивна, негативна;

б) самостійна, конформна;

в) конструктивна, змішана;

г) конструктивна, деструктивна, конформістка.

 

16.  Основними причинами конфлікту між керівником і очолюваним ним колективом є:

а) стиль керування, низька компетентність керівника;

б) вплив негативно спрямованих мікрогруп і їх лідерів;

в) незадовільні комунікації;

г) розподіл ресурсів.

 

17.  Конфлікти в системі державного управління сучасної України обумовлені:

а)    геополітичним розташуванням держави;

б)    низьким рівнем правової культури працівників;

в)     національним менталітетом.

 

18.  Основними стратегіями завершення конфлікту є:

а) ігнорування проблем та відсторонення;

б) критика опонента та відстоювання власної позиції;

в) співробітництво і компроміс.

 

19.  Тактовність – це:

а) офіційна, переважно службова холодна ввічливість, особливе вміння стримувати себе в будь-яких обставинах, конфліктах;

б) ввічливість, яка підкреслює повагу до людини виявляється у ставленні до літніх людей;

в) почуття міри, яке необхідно зберігати у розмові, в особистих і службових стосунках, уміння відчувати межу, переступивши яку, можемо незаслужено образити людину;

г) ввічливість у поєднанні з особливою м'якістю й глибоким розумінням внутрішнього стану та настрою інших людей.

 

20.  Назвіть основні якості, які визначають успішність діяльності державного службовця:

а) цілеспрямованість, ініціативність, доброзичливість, увага до оточуючих, зовнішній вигляд, грамотність;

б) зухвалість, безкомпромісність, конфліктність, конфіденційність;

в) доброзичливість, поступливість, увага до оточуючих, зовнішній вигляд;

г) люб’язність, делікатність, нерішучість, коректність.

 

21.  Культура мовлення державного службовця – це:

а) доцільність використання мовно-виражальних засобів у певному мовному середовищі;

б) досконале володіння мовою, її нормами у процесі мовлення;

в) форма спілкування з іншими людьми залежно від конкретних обставин, ситуацій;

г) сукупність загальновизнаних мовно-виражальних норм, рекомендованих для використання в різних ситуаціях спілкування зі співрозмовником.

 

22.  Керівник-лідер на державній службі:

а) повинен жорстко дотримуватися правил професійної етики;

б) як лідер-новатор може порушувати професійні етичні заборони;

в) сам встановлює правила професійної етики в органі державної служби, тому змушений їх дотримуватись.

 

23.  Державним службовцям за сумісництвом дозволено займатись:

а) викладацькою діяльністю, медичною практикою, інструкторською практикою із спорту;

б) викладацькою, науковою діяльністю, входити до наглядової ради приватного вищого навчального закладу;

в) викладацькою діяльністю, судово-експертною практикою, консалтинговою діяльністю.

 

24.  Державному службовцю дозволено приймати подарунок, розмір якого не перевищує:

а)      половини мінімальної заробітної плати;

б)      75% мінімальної заробітної плати;

в)      однієї мінімальної заробітної плати.

 

25.  Сума подарунків державному службовцю від одного джерела впродовж року не повинна перевищувати:

а)      річного розміру заробітної плати обдаровуваного;

б)      однієї мінімальної заробітної плати;

в)      десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

26.  Обмеження щодо вартості дарунків не поширюється на дарунки, які:

а)      даруються близькими особами;

б)      даруються підлеглими;

в)      даруються на день народження.

 

27.  Чи правильно (на схемі) розміщено державний прапор в робочому кабінеті?

а) так;

б) ні.

 

 

 

 

 

 

 

28.  Чи правильним є твердження: "Спільність політики та моралі полягає у тому, що і політика, і мораль відносяться до найбільш ранніх регуляторів суспільного життя"?

а) так;

б) ні.

 

29.  Чи правильним є твердження: "Суспільство може повністю виключити з свого життя  всяке насильство"?

а) так;

б) ні.

 

30.  Чи правильним є твердження: "Сутність концепції не насильства в політиці і владі полягає у відмові від використання сили у вирішенні конфліктів  і врегулюванні спірних питань на основі принципів гуманізму та моралі"?

а) так;

б) ні.

 

31.  Владна діяльність регулюється:

а) моральними нормами;

б) релігійними нормами;

в) правовими нормами;

г) економічними нормами.

 

32.  Протирічя між цілями і засобами влади вирішуються шляхом:

а) здійснення морального виміру цілей і засобів політики;

б) орієнтація на силу.

 

33.  Характер, спрямування та форми політичної поведінки індивіда обумовлені:

а) соціально-демографічною ситуацією у країні;

б) рівнем матеріальної забезпеченості індивіда, наявністю у нього приватної власності;

в) енергією, темпераментом особистості, природними інстинктами;

г) зовнішніми обставинами ( соціально-політичним середовищем), умовами соціалізації;

д) формою державного устрою, політичним режимом, національно-територіальним устроєм.

 

34.  Культура діалогу передбачає:

а) наявність у його учасників політико-психологічних знань;

б) дотримання принципу "переможців не судять";

в) готовність до консенсусу;

г) орієнтація на взаєморозуміння та злагоду;

д) вміння домагатися власних цілей будь-якими засобами.

 

35.  Перешкоди на шляху відкритості влади в сучасному українському суспільстві:

а) непідготовленість до публічної політичної діяльності окремих політиків і державних службовців;

б) відсутність розвинених структур громадянського суспільства;

в) нерозвиненість нормативно-правової бази для здійснення публічної політики;

г) відсутність суспільного попиту на відкритість влади.

 

 

 

 

 

Порядок проведення тестування

 

Тестування проводиться письмово. Кожному конкурсанту видається індивідуальний листок тестування з певним варіантом тестового завдання.

Учасник конкурсу повинен заповнити листок тестування у відповідності із зразком.

На цьому етапі конкурсу відповідь конкурсанта фіксується письмово, шляхом позначення (☑) конкурсантом відповідей на тестове завдання. Після написання тесту конкурсант ставить свій підпис на листку тестування і передає його членам комісії.

Оцінювання здійснюється у відповідності до кількості наданих правильних відповідей учасником конкурсу. Шкала оцінювання та кількість балів за одну правильну відповідь визначається організаційним комітетом з урахуванням кількості та складності тестових завдань.

 

 

 

 

Зразок оформлення титульної сторінки листка тестування

ЩОРІЧНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

“КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання з 
питань службової етики та етикету

для здійснення оцінювання 
учасників ІІ туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу

“Кращий державний службовець”

 

 

 

_________________________________

             прізвище, ім’я, по батькові конкурсанта

_________________________________

місце роботи

_________________________________

посада

 

 

 

“___”___________ 20___р                     _____________________

          дата проведення тестування                                              підпис конкурсанта

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Законодавче і нормативно-правове забезпечення

 

1.      Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

2.      Бюджетний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 08 липня 2010 р. № 2456-VI – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

3.      Податковий кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 
02 грудня 2010 р. № 2755-VI – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

4.      Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22 грудня 2011 р. № 4282-VI – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

5.      Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4061-VI – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.zakon.rada.gov.ua.

6.      Про державну службу: Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI (вступає в дію з 1 січня 2013 р.) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.zakon.rada.gov.ua.

7.      Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України 
від 07 квітня 2011 р. № 3206-VI – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.rada.gov.ua.

8.      Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. 
№ 2939-VI – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.zakon.rada.gov.ua.

9.      Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.zakon.rada.gov.ua.

10.   Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723–XІІ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua.

11.   Про Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації": Указ Президента України від 05 квітня 2012 р. № 246/2012 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

12.   Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації: Указ Президента України від 24 березня 2012 року № 212/2012 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.president.gov.ua.

13.   Про План дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": Указ Президента України від 12 березня 
2012 р. № 187/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

14.   Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки: Указ Президента України від 01 лютого 2012 р. № 45/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

15.   Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 рр.: Указ Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001/2011 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

16.   Програма економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”: Програма Президента України від 02 червня 2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://president.gov.ua.

17.   Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця : Наказ Головдержслужби від 04 серпня 2010 року № 214 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.zakon.rada.gov.ua.

18.   Про службу в органах місцевого самоврядування: Проект Закону від 
11 січня 2012 р. № 9673 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали

 

1.      Аналіз державної політики та прийняття управлінських рішень: навч.-метод. посіб. / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., В. А. Гошовська, М. М. Газізов, О. З. Босак. - К.: НАДУ, 2010. - 88 с.

2.      Біла О. В. Реформування державної антикорупційної політики: мета та шляхи реалізації. / О. В. Біла, Б. О. Костенко, О. Л. Смірнова. – К.: НАДУ, 2011. 
– 120 с.

3.      Бодров В. Г. Державні механізми детінізації економіки як основи подолання корупції в Україні : навч.-метод. матеріали / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова. – К. : НАДУ, 2011. – 76 с. – (Бібліотека державного службовця).

4.      Василевська Т. Е. Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції : навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

5.      Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця: монографія. - К.: НАДУ, 2008. - 334 с.

6.      Гуцаленко Л.В. Професійна етика: навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2011. - 256 с.

7.      Державна служба в Україні: актуальні проблеми та шляхи модернізації: наук. розробка / авт. кол.: Р.А.Науменко, Л.М.Гогіна, В.Д.Бакуменко та ін. - К.: НАДУ, 2010. - 44 с.

8.      Державне управління: підручник / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред. А.Ф.Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с.

9.      Державна політика в соціогуманітарній сфері: підручник / [авт. кол.: В.А.Скуратівський, В.П.Трощинський, П.К.Ситник та ін.]; за заг. ред. В.А.Скуратівського, В.П.Трощинського. - К.: НАДУ, 2010. - 284 с.

10.   Ділове спілкування: риторика та ораторське мистецтво в державному управлінні: навч.-метод. м-ли / уклад. : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., С. А. Бронікова, 
З. Ф. Кудрявцева, І. М. Плотницька. – К. : НАДУ, 2010. – 44 с.

11.   Дмитров С. О. Міжнародні стандарти запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : нав.-метод. матеріали / С. О. Дмитров, Б. О. Костенко, Т. А. Медвідь. – К.: НАДУ, 2011. – 192 с. 
– (Бібліотека державного службовця).

12.   Доступ до інформації та електронне урядування / авт.-упоряд.: М.С.Демкова, М.В.Фігель; Центр політико-правових реформ. - К.: Факт, 2010. - 343 с.

13.  Дрьомов С. В., Кальниш Ю. Г., Усатий Г. О. Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії. Зелена книга державної політики : монографія. – К., 2011. – 92 с.

14.  Законодавче та нормативно-правове забезпечення запобігання і протидії корупції в органах місцевого самоврядування. Т.1 Законодавчі та нормативно-правові акти з коментарем : Збірник навч.-метод. матеріалів у 2 т. / за заг.ред. В.В. Толкованова, Ю.В. Ковбасюка. - К. : Вид-во НАДУ, 2011. - 367 с.

15.   Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : 
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

16.  Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.- ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. НАДУ, 2011.

17.   Етика та естетика: навч. посіб. / За ред. В.Л.Петрушенка. - К.: Новий світ-2000, 2010. - 304 с.

18.   Кальниш Ю.Г. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування : навч.-метод. матеріали / Ю. Г. Кальниш. – К. : НАДУ, 2011. – 96 с. – (Бібліотека державного службовця).

19.   Керівництво та лідерство в системі державної служби : навч.-метод. посіб. / Авт.: Ковбасюк Ю. В., Гошовська В. А., Пашко Л. А. – К. : Вид-во НАДУ, 2011. – 147 с.

20.   Коучинг для керівників у системі державного управління: навч.-метод. 
м-ли / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., В. М. Гурієвська. – К. : НАДУ, 2010. – 48 с.

21.   Куйбіда В. С. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід. України та інших держав-членів Ради Європи / Куйбіда В. С., Негода В. А., Толкованов. В.К. – К. : ТОВ "ПЦ Крамар", 2009. – 170 с. 

22.   Лепейко Т.І. Менеджмент: навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 202 с.

23.   Логунова М. М. Конфлікти, стреси, маніпулювання в державному управлінні : навч. посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 56 с.

24.  Науково-практичний коментар бюджетного кодексу України: навч.-метод. посіб. / за ред. М. Я. Азарова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 480 с.

25.   Плотницька І. М. Ефективне управлінське спілкування як чинник запобігання корупції : навч.-метод. матеріали / І. М. Плотницька. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

26.   Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні / під ред. Толкованова В.В. – К. :Крамар, 2011. – 199 с.

27.   Прийняття управлінських рішень: організаційно-психологічний аспект : навч. посіб. / М. М. Білинська, Ю. В. Ковбасюк – К. : НАДУ, 2011. – 232 с.

28.   Публічна інформація та комунікативна політика в органах державної влади та місцевого самоврядування : навч.-метод. посіб. / Авт.: Ларіна Н. Б., 
Семенченко А. І., Федорів Т. В. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.

29.   Розпутенко І. В. Економічні реформи і корупція в Україні : навч.-метод. матеріали / І. В. Розпутенко. – К. : НАДУ, 2011. – 68 с. – (Бібліотека державного службовця).

30.   Роль і місце держави в розбудові трипартизму і соціального діалогу: світовий досвід та Україна: навч. посібник / уклад.:Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., 
В.А.Гошовська, Л.І.Ільчук; за заг.ред.В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2010. – 
112 с.

31.   Семенченко А. І. Електронне врядування як ефективний засіб у боротьбі з проявами корупції : навч.-метод. матеріали / А. І. Семенченко, А. В. Журавльов. – К. : Вид-во НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

32.   Скібіцький О.М. Лідерство та стиль роботи менеджера: навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 192 с.

33.   Сороко В. М. Аналіз ризиків і можливих сфер зловживань у системі виконавчої влади : навч.-метод. матеріали / В. М. Сороко – К. : НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

34.   Соціально-економічний розвиток регіону: механізми державного впливу : монографія / О. П. Крайник, Г. С. Третяк, О. М. Чемерис, І. І. Козак, 
К. М. Бліщук; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – Л., 2011. – 232 с.

35.   Трощинський В. П. Боротьба з корупцією через розвиток соціального діалогу влади, бізнесу, громадянського суспільства : навч.-метод. матеріали / 
В. П. Трощинський, О. М. Петроє. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

36.   Чалаван В. А. Актуальні проблеми нового антикорупційного законодавства України / В. А.Чалаван, Б. О. Костенко. – К. : НАДУ, 2011. – 144 с. – (Бібліотека державного службовця).Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.