Skip to Content

Черненко О.О. Публічний виступ "Оплата праці в органах державної влади"

ЩОРІЧНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

«КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ»

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП     

на тему:   

 

«Оплата праці в органах державної влади” 

 

 

для здійснення оцінювання                                    

учасників ІІ туру щорічного

Всеукраїнського конкурсу

"Кращий державний службовець"

                                              

 

                      Черненко Ольги

                            Олександрівни

 

Головного економіста -

бухгалтера

фінансового управління

                             Верхньодніпровської районної          

«__» ________2012р               державної адміністрації

 

 

 

2012 рік

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП …………………………………………….

1. СУТЬ, ПОНЯТТЯ  ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД…………………………

 

2. ОПЛАТА ПРАЦІ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ………………………………………………

 

ВИСНОВКИ………………………………………..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……….

 

ВСТУП

 

                                                      

Доброго дня, шановні колеги, поважне журі!

 

Дозвольте представити мій рідний Верхньодніпровський район, де я народилась, проживаю та маю можливість працювати в органі державної влади, а  саме в фінансовому управлінні Верхньодніпровської районної державної адміністрації.

На мій погляд, існує досить багато важливих питань в державному управлінні, які потребують вирішення, але на сьогоднішній день найбільш актуальним та проблематичним є саме питання оплати праці в органах державної влади.

                            

 

                           Дерево місце корінням, 

а людина працею

 

Актуальність теми в тому, що проблема праці державних службовців в Україні постає, як одне з провідних завдань політики Уряду.

Предметом є праця державних службовців та її оплата, зарубіжний досвід.

 

Мета і завдання. Провести моніторинг заробітної плати державних службовців за останні 5 років (2008-2012р.р.) на прикладі фінансового управління Верхньодніпровської районної державної адміністрації та  запропонувати можливі шляхи вирішення проблем, пов’язаних з оплатою праці, розглянути зарубіжний досвід.

1. СУТЬ, ПОНЯТТЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Оплата праці  - це система відносин, пов'язаних із забезпеченням роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами та трудовими договорами.

 

Державна служба - перш за все - служіння державі, тобто виконання за дорученням, за плату від цього певної діяльності з реалізації завдань і функцій держави в державних органах, установах, підприємствах.

 

Державний службовець — це особа, яка виконує в порядку, установленому законом,  обов’язки державної служби відповідно до державної посади за грошову винагороду.

Праця державних службовців — специфічна сфера трудової діяльності, по своїй суті управлінська, спрямована на вирішення тих завдань, які поставлені перед конкретним органом державного управління і документально закріплені законодавчим або іншим нормативним правовим актом.

Важливою особливістю управлінської праці державних службовців є багатоаспектність, комплексність підходу й узгодженість рішень з окремих питань.

У системі гарантій для державних службовців важливе значення має грошове утримання. Під грошовим утриманням державного службовця мається на увазі посадовий оклад, надбавки до нього, а також різні премії за результатами службової діяльності.

Посадові оклади державних службовців установлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків, ролі і місця посади в структурі державного органу.

Державна служба має бути повсякденним каналом зв'язку держави та народу, їх взаємодії, а також виступати лідируючою силою суспільства. Тому що, суспільство очікує від державної служби ефективного й відповідального керування, спрямованого на задоволення його потреб у цілому й кожного громадянина окремо.

У світі існують різні традиції організації державно-службової діяльності. Актуальність вивчення досвіду організації та функціонування державної обумовлені зростанням ролі державного управління у здійсненні соціально-демократичних перетворень. Тому теоретичний і практичний інтерес представляє досвід тих країн, державна служба яких функціонує ефективно, і авторитет службовців у суспільстві досить високий. Такими в даний є державні служби розвинених країн Заходу - США, ФРН, Великобританії та Франції.

У Німеччині поняття "державний службовець» також охоплює всіх працівників державних установ, до яких належать не тільки співробітники органів управління, а й вчителі, працівники дошкільних установ, професори і викладачі державних університетів, судді, поліцейські, військовослужбовці і т.д. Особи, які перебувають на державній службі ФРН, діляться на три групи: чиновники, службовці та робітники. Чиновником є ​​особа, яка складається з державою у публічно-правовому «відносно служби і вірності» і здійснює свої функції на постійній основі (ст. 33, п.4 Основного закону ФРН). Чиновники і службовці (робітники) відрізняються один від одного, перш за все тим, що перші призначаються на службу довічно, а зі службовцями і робітниками полягають трудову угоду, яка може бути розірвана.

Верховний Суд Європейського співтовариства при визначенні поняття держслужбовця також віддав перевагу такому критерію, як виконання функцій державної влади. У своїй діяльності держслужбовці підкоряються певному юридичному режиму, склепіння специфічних прав та обов'язків.

У США службовець означає особу, призначену на державну службу і залучена до виконання федеральних функцій відповідно до закону.

Щоб підвищити зацікавленість державних службовців у якісному виконанні своїх обов'язків, необхідно розмір їх грошового утримання поставити в залежність від результатів праці і підвищення рівня своєї компетентності. У зв'язку з цим виникає завдання розробки відповідних нормативних документів, що визначають критерії та процедуру оцінки, а також розміри винагороди за ефективність службової діяльності. У розвинених країнах цим питанням приділяється саме пильну увагу.

Ключовою проблемою при побудові системи винагороди за результати діяльності є спосіб визначення цілей і рівня, на якому вони встановлюються. Різні міністерства й відомства країн Європи використовують найрізноманітніші підходи до формулювання цілей, на досягнення яких спрямовані системи винагороди держслужбовців. Наприклад, розгорнуті цілі сформульовані в Головному управлінні цивільної служби Великобританії. До них віднесені:

• диференціація винагород виходячи з відносного вкладу, зокрема для заохочення високого рівня кваліфікації і виконання обов'язків;

• значний розмір винагород кращих працівників;

• винагорода і стимулювання безперервного підвищення кваліфікації;

• конкуренція на ринку, але цільове планування коштів;

• своєчасне збільшення зарплати на підставі пов'язаних із ринком цільових орієнтирів;

• надання підтримки в посиленні відкритості державної служби при підвищенні взаємодії з приватним і державним секторами;

• націленість процесу розвитку на управління ефективністю службової діяльності;

• надання підтримки в розвитку більш диверсифікованої робочої сили;

• підвищення прозорості і ступеня розуміння системи.

При виборі показників преміювання важливе увага приділяється не тільки результатами діяльності, а й поведінки при виконанні посадових обов'язків, наприклад, ініціативності, готовності до прийняття рішень, комунікабельності, організаторським здібностям, а також вмінню керувати командою.

Ступінь ефективності службової діяльності може вважатися особливою, якщо службовець (керівник) доклав особливих зусиль, що виходять за рамки звичайних (робота, орієнтована на економію витрат, споживача); прийняв на себе додаткові обов'язки, крім звичайних, або брав участь у спеціальних проектах; добре справлявся зі своїми обов'язками, незважаючи на неукомплектованість персоналом; протягом досить тривалого терміну виконував чиїсь обов'язки.

Введення систем винагороди припускає наявність преміального фонду. У зв'язку з цим виникає питання про його розмір, про відсоток виплачуваних премій держслужбовцям за результати службової діяльності. Якщо оплата за ефективністю праці буде занадто низькою, то вона не зіграє тієї стимулюючої ролі, на яку розрахована система винагород.

У Німеччині відповідно до постанови уряду загальна кількість премій і надбавок за ефективністю праці, призначуваних наймачем протягом календарного року, не повинно перевищувати 15% від загального окладу цивільних і військовослужбовців. При цьому виплата надбавок обмежена в часі і в разі низького рівня ефективності скасовується. Крім того, премії та надбавки за ефективністю не враховуються при визначенні розміру пенсії службовців. Введено та обмеження на розміри премій та надбавок. Так, розмір премії за ефективністю праці не повинен перевищувати основного окладу, а розмір надбавки - 7% окладу.

У Франції служити державі дуже почесно, але необхідно також забезпечити працівникам гідний рівень життя, а також гарантувати їм соціальний захист від тих же видів ризику, що визначається загальним режимом соціального захисту найманих працівників. У зв'язку з цим до заробітної плати державних службовців встановлено обов'язкові компенсації та виплати, які входять у систему соціального захисту інших категорій чиновників. Сюди відносяться: надбавка за місце проживання, що має на меті компенсацію більш високу вартість життя в різних регіонах, сімейна компенсація, розмір якої залежить від кількості дітей, які перебувають на утриманні службовця, а також обов'язкові допомога багатодітним сім'ям, які включають різні види допомог на дітей .

Представляє інтерес шкала заробітних плат в США, включена до зводу законів США і представляє собою таблицю, де по вертикалі визначені ступені державного службовця, а по горизонталі стаж його служби, тому рівень заробітної плати зростає по діагоналі.

У США основним видом стимулювання державних службовців є грошові виплати. Як правило, вони складаються з двох частин: заробітної плати, яка виплачується за виконану роботу, і додаткових пільг. Крім того, існує ціла система моральних стимулів.

Мінімальна заробітна плата встановлюється з урахуванням середнього рівня оплати праці в приватному секторі. Розрив у рівні оплати службовців вищих і нижчих варіюється в межах 1:7 - 1:12 в різних країнах.

Тривалий стаж роботи заохочується збільшенням тривалості оплачуваної відпустки (додатковий тиждень за 7-10 років служби). Додаткові дні відпустки або преміальні виплачуються також за понаднормову роботу. Використовуються й інші підходи до мотивації державних службовців: це може бути гнучкий графік робочого часу, що дає працівникові право розпоряджатися частиною свого робочого часу, але не на шкоду справі; урочисте вручення премій, цінних подарунків відзначилися т. д.

Отже, як ми бачимо різні країни використовують різні форми, системи та стимули оплати праці державних службовців, які мають свої  як позитивні так і негативні сторони.

  2. ОПЛАТА ПРАЦІ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Згідно статистичних даних середньомісячна заробітна плата працівників органів державного управління в Дніпропетровській області за І квартал 2012 р. становить 2736 грн., що лише на 10,7 % більше ніж в 2008 році. Прикладом цього є аналіз фонду заробітної плати за 2008-2012 роки по фінансового управління Верхньодніпровської районної державної адміністрації.

 

 

посада

Оклад станом на 01 червня

% зростання окладу за 5 років

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

начальник управління

1 384 грн.

1 384 грн.

1 384 грн.

1 404 грн.

1 404 грн.

1%

головний економіст

880 грн.

880 грн.

884 грн.

960 грн.

1 094 грн.

24%

економіст 1 категорії

732 грн.

732 грн.

884 грн.

960 грн.

1 094 грн.

49%

секретар керівника

677 грн.

677 грн.

884 грн.

960 грн.

1 094 грн.

62%

 

 

Отже, можна зробити висновок, що за останні 5 років оклад секретаря зріс на 62%, в той час, як оклад начальника управліня лише на 1%.

Враховуючи диспропорції, які виникли в оплаті праці держаних службовців  можна стверджувати, що це може спричинити значну плинність кадрів.

Так, по фінансовому управлінню з 2008 року по цей час згідно штатного розпису затверджено 10 штатних одиниць державних службовців, з яких станом на 01 червня 2012 року 3 посади вакантних.

Відобразимо це у  вигляді графіку:

Отже, залучення до державної служби найбільш кваліфікованих спеціалістів, підвищення привабливості державної служби та забезпечення її конкурентноспроможності на ринку праці, запобігання проявам корпціїї неможливе без удосконалення умов оплати праці, соціального забезпечення та захисту державних службовців.

 

ВИСНОВКИ 

 

Державна служба є ключовим елементом системи державного управління, від ефективного функціонування якого залежить додержання конституційних прав і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни.

Діюча система державної служби в Україні нині проходить систему удосконалення, здійснюється акцент:

 • на   підвищення ефективності системи управління державною службою; 
 • впровадження єдиної системи оцінювання та стимулювання роботи державних службовців; 
 • удосконалення системи оплати праці державних службовців; 

Основою для розмежування посад в органах державної влади є чітке визначення поняття державної служби як професійної діяльності, спрямованої на виконання функцій держави, зокрема участь у формуванні та реалізації державної політики, надання державних послуг, при цьому виконання таких функцій здійснюють лише державні службовці, які обіймають адміністративні посади.

Заробітна плата державних службовців має бути конкурентоспроможною на ринку праці та забезпечувати зацікавленість державних службовців у просуванні по службі.

Важливим шляхом реформування заробітної плати державних службовців має стати підвищення її купівельної спроможності .

Вирішити цю проблему можливо через:

 • зниження податків на зарплату та відрахувань з неї;
 • зниження індексу цін на споживчі товари та по слуги;
 • підвищення номінальної заробітної плати до реальної вартості робочої сили.

Таким чином, заробітна плата державних службовців повинна забезпечувати:

 • залучення та утримання компетентних та високопрофесійних працівників; 
 • уникнення корупції та підвищення ефективності функціонування державної служби.

Приємно відзначити, що суттєве підвищення заробітної плати для державних службовців із 2013 року гарантує нещодавно ухвалений Закон України  «Про державну службу»

 

Дякую за увагу! 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Закон України «Про державну службу» №3723-XII від 16.12.93 року
 2. Закон України «Про оплату праці» / Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. — К.: Істина, 1999.
 3. Кодекс законів України про працю // Кодекси України: В 4 т. — К.: Право, 1997. — Т. 4 станом на вересень 1997 р.
 4. Завіновська Г. Т. Економіка праці. — К.: КНЕУ, 2000.
 5. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч.-метод. посібник — К.: КНЕУ, 2001.
 6. www.dneprstat.gov.ua/statinfo/dn/dn5.htm сайт головного  управління статистики у Дніпропетровській області
1
Ваш голос: Ні Оцінено (1 голос)

Коментарі

Аватар користувача Черненко

Спасибо большое за коментарий!

правда, я смотрю, что моя работа прикрепленна не в полном виде(((( нету полного материала по анализам, которые я проводила.... а то, что касается плагиата, то как без этого? есть вопросы, которые не возможно придумать самому.

Аватар користувача Леснікова Людмила Олександрівна

О плагиатстве

В Европе за плагиатство можно потерять должность. Есть программа Антиплагиат. Любое приличное издание ее использует. Если бы у Вас была ссылка на источник, это можно расценить как использование информации, а в вашем случае увы... Конкурсной комиссии не мешало бы делать такую проверку.

Леснікова Людмила Олександрівна

Аватар користувача Черненко

Спасибо большое за коментарий!

правда, я смотрю, что моя работа прикрепленна не в полном виде(((( нету полного материала по анализам, которые я проводила.... а то, что касается плагиата, то как без этого? есть вопросы, которые не возможно придумать самому.

Аватар користувача Черненко

Спасибо большое за коментарий!

правда, я смотрю, что моя работа прикрепленна не в полном виде(((( нету полного материала по анализам, которые я проводила.... а то, что касается плагиата, то как без этого? есть вопросы, которые не возможно придумать самому.

Аватар користувача Леснікова Людмила Олександрівна

Комментарий к выступлению

Очень интересная статистика по заработной плате, но, к сожалению, в этом выступлении очень много взято из интернета и абсолютно не переработано и не указан источник в использованной литературе. Половина  работы (55%)  является плагиатом.

Леснікова Людмила ОлександрівнаОтдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.