Skip to Content

Гниденко М.Й. Тези до публічного виступу на тему: «Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами»

Шановні Голово та члени Оргкомітету, а також учасники конкурсу!

Дозвольте запропонувати до Вашої уваги та на Ваш розсуд роботу головного державного інспектора відділу контролю цін на ринках монопольних утворень Державної інспекції з контролю за цінами в Закарпатській області на тему «Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами»!

Дослідження здійснювалось на існуючій нормативній базі, матеріалах періодичних видань та посібників, а також на власному практичному досвіді.

Актуальність обраної мною теми полягає в наступному. На даний час питання ефективності роботи державних органів з контролю за цінами торкається та розглядається у працях фахівців при дослідженні товарних ринків, ринку житлово-комунальних послуг та діяльності монопольних утворень.

Попри зростання інтересу до даної проблеми, при здійсненні своїх функцій, діяльність органів контролю потребує створення ефективного механізму регулювання цін та своєї діяльності. Актуальність зазначених вище проблем, їх недостатнє вивчення і визначили вибір теми даного дослідження, зумовили його мету та завдання.

Метою роботи є дослідження та аналіз діяльності, проблемних питань, вплив недосконалості законодавчого регулювання, пошук шляхів та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами.

Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання:

-      розкрити відмінні риси, сутність, роль та важливість органів;

-      обґрунтувати існуючі недоліки при здійсненні контрольно-наглядових функцій на сучасному етапі;

-      виявити можливі шляхи та розробити пропозиції удосконалення діяльності.

На сьогоднішній день доведеним світовою практикою є необхідність державного регулювання економічних процесів, одним з яких є державне регулювання цін, яке існує у кожній країні з розвиненою ринковою економікою.

Так, сфера регульованого та контрольованого державою ціноутворення сягає від 10 до 40 %.

Питома вага контрольованих та регульованих цін в деяких країнах

Країни                       Питома вага регульованих цін

Австрія, США, Іспанія до 10% (за ін.даними в Австрії - 40-50%)

Греція, Франція, Японія до 20%

Данія до 5%

Італія, Китай до 30%

Німеччина, Фінляндія, Швеція до 40%

На жаль, інформацію про частку регульованих цін в Україні знайти важко. У 1992 році без відповідного конкурентного середовища і ринкової інфраструктури, Україна ввела вільні ціни і тарифи. Частка регульованих державою цін становить 17%. Як наслідок, розпочався обвальний ріст цін і тарифів.

Діяльність органів контролю за цінами зумовлюється запровадженим державним регулюванням цін, а саме необхідністю контролю за його дотриманням. Зловживання суб’єктами господарювання недосконалістю законодавства з питань ціноутворення виявляє вплив на ефективність діяльності цих органів.

Спеціалісти та науковці приділяють значну увагу існуючим проблемним питання та недолікам, та у своїх працях намагаються знайти як причини, так і шляхи їх вирішення.

На думку спеціалістів органів державного контролю за цінами, що схвалено протокольним рішенням Регіонального комітету з економічних реформ при Тернопільській ОДА від 29.04.10 №5 «Про цінову стабілізацію», до основних проблем, що унеможливлюють забезпечення здійснення ефективного контролю за ціновою ситуацією, належить недостатність дієвого механізму за формуванням та застосуванням регульованих цін та контролю за дотриманням чинного законодавства у сфері ціноутворення.

В багатьох випадках діюче законодавство дозволяє вільно трактувати нормативно-правові акти в частині державного регулювання цін.

Саме тому, однією з передумов підвищення ефективності роботи органів контролю за цінами є вдосконалення державного регулювання цін (тарифів). Але це не єдине. Оскільки, як сказав відомий економіст Володимир Черняк «Вдосконалення немає меж, але час, відпущений на нього, обмежений».

Важливою умовою результативності роботи органів державного контролю за цінами є не лише виявлення порушення, але і попередження та недопущення їх у подальшому, тому слід посилити відповідальність за повторні порушення, результати яких вказують на систематичність та масштабність порушень, в тому числі і в результаті повторних перевірок.

Визначення сфер впливу кожного окремого контролюючого органу за цінами та взаємодії між ними дозволить виявити і швидко усунути недоліки в організаційно-економічному механізмі регулювання цін.

Запропоновані у даній роботі шляхи вдосконалення державного регулювання цін забезпечать ефективність регулювання, розширення сфери застосування вільних цін, розширення повноважень регуляторного органу по цінах, посилення державного нагляду та контролю у сфері ціноутворення та формування ціноутворення згідно чинників ринкової саморегуляції і державного регулювання ціноутворюючих факторів.

Одне з проблемних питань, яке можна також підняти, є питання комунікаційного характеру, з яким інспектори стикаються при здійсненні контрольно-наглядових функцій у відносинах з суб’єктами господарювання та органами влади. Зокрема, ситуації, що виникають при виявленні значних порушень державної дисципліни цін та упереджене ставлення до органів державного контролю за цінами з боку суб’єктів, що підлягають перевіркам. Такі ситуації вимагають витримки, тактовності, культури спілкування, доброзичливості та розуміючого відношення, та потребують постійної роботи на собою.

Проблема ефективності органів управління нерідко зводиться до ефективності роботи службовців апарату, зміни їх чисельності, якості, затрат часу. Фактично деякі автори саме це визначають як мету науки управління.

Автор посібника «Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності» Логунова М.М. переконана в тому, що результативна діяльність в сфері державного управління – це діяльність, побудована на усвідомленні реальних соціально-психологічних явищ, які супроводжують процеси суспільного розвитку, знаннях психологічних особливостей індивідуальної і групової поведінки, психологічних основ управлінського спілкування та здійснення управлінського впливу. Організована на таких засадах управлінська діяльність сприятиме налагодженню ефективних взаємовідносин державних службовців з громадянами та формуванню позитивного іміджу влади і її представників.

Практика управлінської діяльності засвідчує, що працівники системи державної служби, які орієнтуються у своїй діяльності передусім на людей, досягають більш значних результатів у роботі, ніж ті, які головну увагу зосереджують на економічних, суто технічних аспектах проблеми.

Я дякую Вам за увагу!

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.