Skip to Content

Ковінчук О.Л. Творча робота: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади»

 

 

Творча робота на тему:

 

 

«Підготовка молоді до служби в органах державної влади»

 

 

 

 

 

                                                                       Ковінчук  Ольги  Леонтіївни,

                                                                       спеціаліста І категорії управління

                                                                       праці та соціального захисту

                                                                       населення  Крижопільської

                                                                            районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вінниця

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Людство повинно віддавати дітям

                      все найкраще, що у нього є”

 

                          Конвенція прав дитини

 

 

         Розвиток системи державного управління зумовлює необхідність розробки нових ідей для  виховання державного службовця нового покоління, враховуючи рівень соціально-економічного розвитку і пошук нових ідей забезпечення узгодження інтересів усіх суб’єктів суспільства.

Складність завдань та функцій, покладених на органи державної влади,   породжують необхідність  формування  управлінської  еліти,  залучення до системи управління молодих  професійно  підготовлених кадрів. 

Метою роботи є визначення особливостей та аналіз пріоритетних напрямків розвитку в підготовці молоді до служби в органах державної влади, активізації в освітньому середовищі просвітницької діяльності з питань державного управління та державної служби.

Зазначені тенденції зумовлюють необхідність вироблення адекватної державної політики у сфері підготовки молоді до служби в органах державної влади, шляхом орієнтації системи освіти на підготовку спеціалістів високої кваліфікації.

Тому,  така  увага  приділяється  соціальному  становленню молоді, особливо з урахуванням демографічної ситуації, що склалася в країні, бо сучасний ринок праці вимагає від людини професійної досконалості, яка полягає у високій ступені мобільності, моральності, інтелектуальності, активній та твердій позиціях.

 

 

 

 

 

 

Проведення адміністративної реформи має бути забезпечене фахівцями в галузі державного управління, постійним оновленням кадрового складу, залученням молоді до державної служби.

Як свідчить історія, прогресивні перетворення у суспільстві можливі лише тоді, коли в цей процес активно залучається талановита молодь: над нею не тяжіють ідеологічні догми і стереотипи, її не сковує острах перед масштабами та глибиною змін, вона має стратегічне мислення, готова постійно розширювати свої знання і застосовувати інновації. Тому важливим є залучення талановитої молоді на державну службу та поєднання досвіду старшого покоління з інноваційним мисленням молодих.

Молодь - це та частина суспільства, яка самою логікою історичного процесу визначається на провідну роль у здійсненні закладених у Конституції програмних цілей створення правової держави.

Програма підготовки та залучення молоді до державної служби визначає основні напрями роботи щодо сприяння ширшому залученню перспективної молоді до державної служби, підвищення її професійної підготовки та громадсько-політичної активності, професійного та кар'єрного росту.

         Професіоналізм державного службовця означає високий стандарт діяльності за фахом, що характеризує його можливості, свободу вибору найбільш зручних і відповідних до конкретної ситуації способів функціонування. Основу професіоналізму формує висока кваліфікація, майстерність і цілеспрямованість. Професіоналізм неможливий без  наявності відповідної фахової  підготовки.

   У нашій країні умови прийняття на державну службу та її проходження визначаються Законом України “Про державну службу”, згідно якого, зокрема передбачено проходження стажування або прийняття на посаду з випробувальним терміном. Прийняття на державну службу на посади третьої - сьомої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Проте, під час прийому  на роботу часто не дотримуються необхідних кадрових процедур і кваліфікаційно-посадових вимог, що призводить до зниження професіоналізму держслужбовців.

Крім того, лише незначна частка державних службовців є юристами, економістами, фахівцями з державного управління. Це зумовлює необхідність у розгортання системи підготовки, перепідготовки  й підвищення кваліфікації

Державна служба є організуючою силою суспільства, оскільки сприяючи здійсненню управління державою, запобігає хаосові в країні.

Тому на сьогодні особливої актуальності набуває питання професійного зорієнтування молоді та її підготовка до служби в органах державної влади.

Отже, в процесі державотворення освітні заклади мають виконати роль підготовчої бази демократичного суспільства, покликаної створити таку систему знань, навичок і вмінь, що дала б дітям та молоді можливість розвиватися, відстоювати свої інтереси та інтереси країни. У навчальних закладах необхідно поширити управлінську підготовку, задіяти комплекс заходів щодо пошуку талановитої молоді для подальшого професійного навчання та залучення її до служби в органах державної влади.

На даному етапі розробки способів підготовки молоді до служби в органах державної влади, пріоритетним завданням є залучення талановитої та активної молоді до участі в громадському житті, шляхом включення її в процес державної розбудови, реформування суспільних відносин. Прийнято низку відповідних законодавчих та нормативно-правових документів, що свідчать про зростання в сучасних суспільно-політичних відносинах соціальної активності громадян та їх  політико-правової культури, що надзвичайно важливо для становлення демократичної держави.

Після виходу указів Президента України “Про стратегію реформування системи державної служби в Україні” та “Про Комплексну програму підготовки державних службовців” пріоритетним напрямком в роботі стало пошук форм і методів навчання талановитої молоді, підготовка її до участі в справах управління державою, а точніше – до управлінської діяльності в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування .

В Комплексній програмі підготовки державних службовців велика увага приділяється підготовці управлінської еліти всіх рівнів, залученню талановитої молоді з числа студентів та молодих спеціалістів до роботи в органах державної влади.

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Спілка молодих державних службовців України» за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Головного управління державної служби України, Національної академії державного управління при Президентові України було започатковано проведення Всеукраїнського конкурсу творчих та науково-практичних робіт серед молоді «Державотворення, державне управління та суспільний розвиток України», який спрямований на підтримку обдарованої молоді,  яка виявила бажання в подальшому працювати в органах державної влади, засвоєння нею основ державного управління та державної служби, ознайомлення з сучасними вимогами, новими підходами в роботі, підготовка нової генерації управлінських кадрів, дієвого кадрового резерву на заміщення посад керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади;  виявлення, підтримку, розвиток творчих здібностей та стимулювання творчого самовдосконалення особистості; формування активної та свідомої позиції молоді щодо різних аспектів духовного, соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства; підвищення інтересу молоді до поглибленого вивчення проблем державотворення, державного управління та суспільного розвитку України; активізація молоді щодо участі у державотворчих процесах.

Відбір талановитої молоді на державну службу повинен забезпечувати залучення до державної служби осіб з відповідним рівнем освіти віком до 35 років, які цікавляться питаннями державного управління, відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам посад державних службовців та етиці державних службовців, бажають вступити на державну службу та навчаються чи працюють на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

За роки незалежності в Україні відбувалися складні процеси формування правових, економічних і соціальних засад демократичного суспільства. Подальша розбудова державності передбачає удосконалення політичної системи, участі держави в піднесенні економіки й розвитку духовної сфери, а також соціальне спрямування державної діяльності.

Ми зобов’язані дарувати дітям щасливе дитинство, але разом з тим, повинні дати їм зрозуміти, що щасливе майбутнє вони творять самі. Так, кожне покоління людей обирає своє майбутнє, визначає нові шляхи прогресу. Саме молодь відчуває сьогодні найбільшу відповідальність за спільне майбутнє.    Становленню правової демократичної держави, подоланню кризових процесів в Україні, її розвитку на основі традицій вітчизняної духовності, залученню до співдружності цивілізованих країн, сприяє правильно організована громадсько-правова освіта, що включає в себе навчання й виховання в їх нерозривній єдності.

         Широке міжнародне визначення необхідності навчати молодь правовому мисленню має важливе значення для розвитку демократії. Виховання компетентного й відповідального громадянина, який є соціально й політично активною особистістю, повноправним членом суспільства, здатним проаналізувати та оцінити економічну, соціальну й політичну ситуацію, становить сьогодні загальнодержавний пріоритет, для досягнення якого мають бути залучені освітні заклади України всіх рівнів.

         При цьому виховання громадської свідомості повинно бути комплексним: і теоретичним, і практичним. Так, ще в Концепції громадянського виховання особистості  в умовах розвитку української державності підкреслюється важливість становлення соціальної активності й відповідальності особистості, включення вихованців у державотворчий процес і суспільні перетворення. Про це йдеться і в Законі України “Про загальну середню освіту”, де наголошується, що одним з основних завдань органів управління системи загальної освіти є сприяння розвиткові самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах країни. Тому, на даному етапі реформування української державності й суспільства в освіті назріла  необхідність підвищення результативності виховної роботи, що потребує від сучасної школи нових організаційних форм соціалізації учнів.

         Сьогодні великого значення набуває навчання молодої еліти українського народу, яка має виконати свою історичну місію – розбудувати могутню українську державу. Для цього на засадах демократії потрібен міцний фундамент, яким у даному випадку є освітні заклади. Формування активного громадянського суспільства з відповідальним місцевим самоврядуванням неможливе без компетентних кадрів, підготовку яких починати потрібно у стінах освітніх закладів.

         Важливу роль у підготовці кадрів відіграють громадянська освіта й виховання, особливо в перехідному суспільстві. Це вони закладають основи демократичної ментальності, формують у молоді ідеї та поняття про права й обов’язки людини, виховують здатність до критичного мислення, уміння відстоювати свої права, інтереси, переконання, усвідомлювати свої обов’язки та виявляти толерантність до поглядів іншої людини.

         Доцільно розпочати формування базових уявлень у молодого покоління з того, що почуття громадянської відповідальності за все, що  відбувається в країні, розвивається з відчуття причетності до всього, що діється навкруги. Тому не лише перед педагогами, але й перед усім суспільством стоїть гостра необхідність упровадження соціально-педагогічних заходів з метою підготовки молоді до життя в умовах демократії.

         Варто наголосити, що майбутніх управлінців державних службовців доцільно готувати добираючи їх ще зі шкільної лави. Такий досвід накопичено в зарубіжних країнах: Японії, Кореї, Канаді. Цих дітей відрізняє те, що вони є неформальними лідерами, мають добрі комунікативні та аналітичні здібності, можуть прогнозувати розвиток дій. Як зазначають психологи, рання діагностика у дітей виявляє комунікативні та організаторські здібності, мотивацію у навчанні, сприяє своєчасному включенню їх у різні види організаторської діяльності.

         Зрозуміло, Україні не слід сліпо копіювати чийсь досвід, хай навіть і найкращий, але творчо використати його з урахуванням вітчизняної специфіки можливо й варто.

 

Виховання професіонала – державного службовця, - завдання актуальне для всіх країн. Особливої ваги воно набуває для України.

Головними передумовами для підготовки, просування по службі та професійного зростання молодих державних службовців є:

- постійна самоосвіта та удосконалення практичних умінь і навичок у роботі;

- проходження зазначеними особами навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління";

- проходження в установлений термін підвищення кваліфікації з питань службової компетенції, актуальних питань державного управління;

- вивчення державними службовцями нових актів законодавства з використанням сучасних інформаційних технологій, у тому числі мережі Internet;

- проходження в установленому порядку підвищення кваліфікації, зокрема стажування для зайняття вищих посад, якщо вони є вакантними;

- проведення паралельної кадрової ротації молодих працівників органів державної влади в межах структурних підрозділів певного органу, що стане однією з передумов для подальшої службової кар'єри;

- відслідковування послідовності зайняття посад молодими державними службовцями, їх ділових та професійних якостей.

Потрібна копітка робота, спрямована на виховання нового покоління, де провідну роль відіграють держава та навчальні заклади. Бо в політику і на державні посади повинні приходити люди з уже сформованими громадянськими якостями, усвідомленням взаємозв’язку  прав та обов’язків, демократичною цивілізованою ментальність, правовою свідомістю, високим рівнем культури.

Саме рівню організаційної культури необхідно приділяти особливу увагу при вихованні молодих державних службовців. Вивчення організаційної культури дає можливість орієнтації майбутнього персоналу на якостей, що забезпечують стабільність і розвиток служби в цілому, зовнішню адаптацію і внутрішню інтеграцію службовців.

          Звичайно, для підготовки спеціалістів до служби в органах державної влади необхідно виділити також професійну й адміністративну культуру. А у зв’язку, з тенденцією перетворення соціальної спільноти державних службовців у корпорацію соціальних менеджерів, є підстави для виділення дисципліни корпоративної культури чиновників, яка в умовах поступового становлення системи соціального партнерства набуватиме все більшого значення для створення взаємин державної служби із зовнішнім оточенням, в особі профспілок і підприємців.

         Крім того, молодому державному службовцю необхідно познайомитися з методикою підготовки та ведення ділових переговорів, з обов’язками головуючого на нараді і  правилами поведінки  її учасників, засвоїти загальноприйняті правила ведення телефонної розмови, а також оволодіти основами ораторського мистецтва.

         Сьогодні в апарати державного управління прийшли працівники, які протягом тривалого часу займалися бізнесом, підприємництвом. Більшість із них справжні фахівці у сфері  державної влади, проте, ми не можемо відкидати імовірність конфлікту інтересів в процесі прийняття управлінських рішень або інших  службових ситуаціях. А багатофункціональність діяльності як керівників, так і рядових державних службовців показує її складність і специфіку, потребує під час організації професійного відбору оцінювати готовність претендентів виконувати саме ті функції, які є характерними для посади.

         Таким чином, для розвитку міцної сфери державної влади та укріплення позицій державної служби в цілому і авторитету державного  службовця зокрема, необхідно інтенсивно впроваджувати професійно зорієнтовану підготовку молоді  для служби в органах державної влади.

 

Висновок

         Українська держава на сучасному етапі повинна з усією глибиною осмислювати проблему якісного кадрового забезпечення майбутнього покоління.

Складність завдань нинішнього розвитку держави потребує прискореного формування та оновлення управлінської еліти, залучення до системи державного управління на всіх рівнях енергійних, компетентних та ініціативних кадрів нової генерації. Відповідно до стратегії реформування державної служби, на роботу у виконавчі структури на місцях повинні прийти високоосвічені молоді люди, готові прийняти на себе основний тягар державних перетворень.  Ці завдання під силу авторитетній державній службі, її оновленому апарату з високими аналітичними здібностями, стратегічним мисленням, необхідним для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень.

Тому, ідеї підготовки молоді до служби в органах виконавчої влади всіх рівнів мають все глибше проникати в масову свідомість українського народу, закріпитися в стратегіях діяльності владних структур, бути глибоко опрацьованими в теорії педагогіки, увійти в теорію й практику всіх рівнів освіти. У країні повинно вирости нове покоління, яке буде створювати нову владу, визначати шляхи розвитку держави. Саме це покоління українців розбудовуватиме нову Україну – європейську державу з відповідними стандартами.

Важливо те, що нинішня молодь відчуває готовність, велику зацікавленість, активне прагнення і бажання в недалекому майбутньому реалізувати себе в органах державної влади  молодих людей, для яких, престижним вбачається кар’єра державного службовця. Саме з них можна сформувати нову регіональну управлінську еліту, не обтяжену старими стереотипами мислення, командно-адміністративним стилем і методами роботи, озброєними новими підходами і палким прагненням зробити внесок у розквіт свого регіону, держави.

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

3. Про Комплексну програму підготовки державних службовців: Указ     Президента України від 9 листопада 2000р. № 1212 //  Офіційний вісник України. – 2000. – № 46. – ст. 1982;

 4. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого  2002 р. №169// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=169-2002-%EF;

   5. Про  Програму підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання: Постанова Кабінету Міністрів від 10 вересня 2003р. №1444 // Офіційний вісник України. – 2003. - №37;

6. Про затвердження Порядку Програми розвитку державної служби на     2005-2010 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня  2004 р. №746 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=746-2004-%EF;

7 . Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні.– К., 1999;

 8. Розвиток ефективності і професіоналізму у державній службі // Матеріали Центру досліджень адміністративної реформи УАДУ при Президентові України. – К., 2000;

    9. Окіс О. Культура державних службовців як необхідна складова ефективності виконуваних функцій // Вісник Державної служби України -  2008 - №4 - с.71-77;

   10. Романова Л., Шишикіна Н. Від шкільної парти до управлінського крісла //Вісник Державної служби України -  2009-№1-с.13-17;     

11. Циц С. Сучасні функції державних службовців як чинник розвитку суспільства та країни // Вісник Державної служби України -  2001-№1-с.78-81.

 

 

 

 

 

 

 

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.