Skip to Content

Кузнєцова М.В. Творча робота: "Ефективність діяльності органів державної влади"

КУЗНЄЦОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА


Головний спеціаліст юридичного відділу
 Чорноморської районної державної адміністрації
 Автономної Республіки Крим ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

 
ВСТУП


 Швидко протікаючи соціально-економічні умови сучасного світу ставлять перед державною службою все нові цілі і завдання. Для того, щоб своєчасно реагувати на процеси, що протікають в нашій державі органи державної влади і державні службовці вимушені не лише переглядати звичні, традиційні методи управління, але і постійно підвищувати ефективність своєї діяльності. Підвищення ефективності діяльності, якість реалізації державних функцій і впровадження нових методів управління в даний час є основоположними напрямом розвитку державної служби в Україні.
 Попри історичні та культурні особливості кожної країни, державна служба завжди має ту саму місію й ті самі завдання: забезпечувати професійне, надійне, неупереджене й політично нейтральне виконання завдань держави. Державні посадовці мають реалізовувати урядову політику з однаковим професіоналізмом і сумлінням, незалежно від політичних змін, які відбуваються сьогодні в України. 
 Метою роботи є визначення можливих шляхів підвищення ефективної діяльності державних органів в сучасних умовах, що склалися в Україні, на підставі чинного законодавства, узагальнення існуючої практики його вживання, а також практичної діяльності райдержадміністрації.
 Актуальність роботи полягає в наступному. Зміни, що відбуваються, в державі після виборів Президента України, охоплюючи різні сфери суспільного життя, нерозривно пов'язані з характером і специфікою діяльності державної служби. З одного боку, створені основні інститути ринкової економіки, сповільнився спад виробництва, приборкано нестримне зростання цін, є тенденції до стабілізації національної валюти. З іншої – поки що не удалося забезпечити своєчасний розвиток деяких механізмів в системі ринкових перетворень.
 Держава доки не в змозі здолати кризу в економіці, а також забезпечити стимулювання економічного зростання, що намітилося у ряді галузей. Продовжується зниження інвестиційної активності, не виконується бюджет країни, переживає криза бюджетна система. При цьому спостерігається серйозна незбалансованість між указами, що приймаються, постановами, законами і практикою реалізації їх посадовими особами. Все це вимагає формування нової ефективної системи управління суспільством, економічними процесами на державному, обласному (республіканському) і місцевому рівнях, підготовки кадрів, що відповідають сучасним вимогам життя
 Виходячи з суперечливого розвитку різних сфер життєдіяльності українського суспільства, потреби їх рішення актуального значення набуває піднімання на якісно новий рівень діяльності системи державної служби. При цьому у фокусі діяльності контрольних органів в першу чергу повинні знаходитися проблеми матеріально-виробничої і соціальної сфер розвитку українського суспільства.


1. ЕЛЕМЕНТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ


 1.1. Критерії результативності діяльності органів державної владі
 Державна служба як складний і специфічний вид управлінської діяльності висуває різноманітні вимоги до функціонування органів державної влади, і державних службовців залежно від їх посад, характеру та змісту роботи, яку вони виконують. Це досить широкий набір професійних, організаційних, морально-етичних, культурних якостей, норм і принципів поведінки, з яких складається образ державного службовця, культура його управлінської діяльності.
Ключовим аспектом підвищення результативності діяльності державних службовців в багатьох країнах, у тому числі і в Україні стає створення об'єктивної і комплексної системи індикаторів, що відображають виконання посадових обов'язків і міру досягнення поставлених цілей, що дозволяють сфокусувати увагу держслужбовців на основних пріоритетах органів влади.
  До загальних критеріїв ефективності діяльності державних органів влади і посадових осіб, можна віднести: 
- відповідність напрямів, вмісту і результатів управлінської діяльності органів і посадових осіб тим параметрам, які позначені в правовому статусі органу і державної посади;
- законність і обґрунтованість рішень, що приймаються, і дій органів державної влади, а також їх посадових осіб; 
- реальність дій, що управляють, переводять систему управління з одного стану в інше, вище, раціональніше, ефективніше;
- практичний взаємозв'язок органів державної влади, їх посадових осіб з громадянами, їх об'єднаннями, трудовими колективами, органами місцевої самоврядності; 
- спрямованість вмісту будь-яких управлінських актів на благополуччя і розвиток запитів і потреб людей;
- міра підтримки державного престижу відповідного органу державної влади в рішеннях і діях управлінського органу і посадової особи; 
- правдивість і доцільність управлінської інформації, видаваній органами державній владі і посадовими особами;
- моральність, що полягає в морально-ідеологічному впливі управлінської діяльності на «зовнішнє» середовище, на людей, з якими управлінські органи і посадові особи стикаються, взаємодіють, спільно вирішують різні проблеми.
 Системне використання вказаних критеріїв дозволяє глибоко досліджувати і об'єктивно оцінювати управлінську діяльність. Ефективність діяльності – це відносна характеристика результативності управління конкретної системи, що управляє, що відбивається в різних показниках, як об'єкту управління, так і власне управлінській діяльності (суб'єкта управління), що мають як кількісні, так і якісні характеристики.
 Основними поняттями ефективності діяльності є: 
- ефективність праці працівників апарату управління; 
- ефективність процесу управління (функцій, комунікацій, вироблення і реалізації управлінського рішення); 
- ефективність системи управління (з врахуванням ієрархії управління); 
-ефективність механізму управління (структурно-функціонального, фінансового і т. д.).
 Вміст і процес управлінської діяльності знаходяться в безпосередній залежності від вимог до керівника, таких як: 
-компетентність – керівник, в доповнення до вольових якостей (твердість, енергія, наполегливість, гнучкість), професійно повинен знати, що повинен робити і як робити; 
-гідність і вища відповідальність у всіх справах – керівник повинен проявляти ці якості як по відношенню до себе, так і до всіх, з ким він щодня взаємодіє;
- створення і підтримка репутації – для керівника надзвичайно поважно володіти відповідною репутацією, зробити її непохитною; 
- відчуття нового і уміння ризикувати – уміння йти попереду того, що робиться сьогодні, завжди шукати нові можливості, прислухатися до їх заклику, готовність і здатність використовувати їх; 
- чутливість і рухливість – відчувати час, події, виникаючі потреби при цьому поважаючи думки інших, постійно прагнучи до саморозвитку і бути готовим до змін;
 - висока працездатність, постійне прагнення бути кращим і робити все щонайкраще і ін. 
 Сучасна практика суспільного розвитку висунула на передній план проблеми становлення і розвитку державної служби. Це обумовлено тим, що лише сильна влада, що приймає розумні рішення і здатна забезпечити своєчасного і повного їх виконання, в змозі реалізувати своє призначення і виконати свої обов'язки перед суспільством. Виконання Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, затвердженою Законом України від 20 травня 2010 року N 2278-VI безпосередньо зв'язане з ефективною діяльністю органів державної владі, оскільки вирішення завдань, що стоять перед державною владою, значною мірою залежить від організації і результативності праці чиновників, особливо керівників державних органів.

 1.2 Взаємозв'язок діяльності державних службовців з функціонуванням системи органів державної влади
 Нерідко ми є свідками того, коли перебуваючи в однакових умовах, використовуючи приблизно однакові методи роботи, володіючи майже однаковим рівнем знань і досвідом, державні службовці досягають різних кінцевих результатів. Не в останню чергу така ситуація є наслідком сформованої в них культури управлінської діяльності, що виявляється в умінні працювати з людьми, враховувати умови навколишнього суспільного середовища та діяти не тільки відповідно до потреб, але й до викликів часу.
 З врахуванням ситуації, що склалася в країні, новизни і труднощів поточних і стратегічних завдань, їх зміни, первинні і пріоритетні проблеми кадрового забезпечення органів державної влади, управління її персоналом слід розглядати як основу раціонального функціонування діяльності органів державної влади. 
 У сучасних умовах, підготовка кадрів, як важливий чинник забезпечення позитивної стабілізації державної служби, і як наслідок – підвищення професійної ефективності, набуває особливої політичної і практичної значущості. На організації і функціонуванні державної служби негативно позначається велика текучість кадрів, нестабільність реалізації державної політики в державних структурах.
 Плинність кадрів на державній службі, особливо в роки пертурбацій, вражає. Найчастіше більш-менш досвідчену людину змінює той, хто лише побіжно поінформований про особливості державного управління та проблематику конкретної сфери регулювання. 
 При розкритті проблеми необхідності підвищення діяльності органів державної влади, найважніше значення має підготовка конкурентноздатних державних службовців в Україні. При цьому суб'єктивною стороною конкурентоспроможності виступає особистий ресурс державного службовця, який включає необхідні йому конкурентноздатні якості і уміння, що відображають соціальне прагнення державного службовця до успіху в професійній діяльності. Сюди входять: соціально-етичні установки, ціннісно-світоглядні орієнтири, знання, досвід, рівень адаптаційно-технічних здібностей. Об'єктивна сторона конкурентоспроможності відображає умови, що впливають на досягнення соціального успіху і формування конкурентоспроможності державного службовця в процесі його професійної діяльності.
 Важливим методом формування конкурентноздатного персоналу державних органів є завчасне виявлення фахівців, потенційно здатних бути керівниками організацій і структурних підрозділів. В зв'язку з цим звертається увага на специфічну роль, яку здатна зіграти атестація державних службовців, що дозволяє не лише визначити ділові якості працівника, але і перспективу його подальшого службового просування.
 Як показує практика, в значній мірі результат діяльності органу державної влади в цілому, залежить від системи показників діяльності державних службовців, від їх зацікавленості в досягненні суспільно значимих цілей і завдань. Саме діяльність державних службовців знаходиться в безпосередньому взаємозв'язку з діяльністю відповідного органу, є основою в становленні позитивного іміджу органів державної влади, що у свою чергу є результатом ефективної і продуктивної роботи.


2. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В АСПЕКТІ САМОСТІЙНИХ РОЗРОБОК


 У заходах щодо вдосконалення діяльності органів державної влади необхідно враховувати соціологічний і структурно-функціональний підходи, взаємозв'язок потреб соціального управління, функцій і структур державних органів, брати до уваги нові кваліфікаційно-посадові вимоги при оцінці роботи співробітників держапарату.
 В цілях підвищення ефективної діяльності органів державної влади необхідно: 
 1) проводити регулярну діагностику діяльності органів державної влади і їх працівників по спеціальних методиках. При цьому слід враховувати спрямованість здійснюваних дій і прийнятих рішень, на задоволення запитів і потреб людей конкретного регіону, а також на розвиток відповідного регіону.
 2) застосовувати ретельніший професійний і кваліфікаційний відбір кадрів для роботи в органах державної влади. Кадровий потенціал державної служби, його кількісні і якісні параметри, основні тенденції розвитку, здібності і можливості успішно здійснювати, на основі і в рамках закону, покладені на службовцях функції і повноваження формуються з врахуванням професіонально - кваліфікаційного розвитку. При прийнятті на роботу осіб, окрім загальних вимог проведення конкурсного відбору слід в обов'язковому порядку проводити тестування, співбесіду з претендентами на посаду.
 3) призначати на керівні посади лише людей, що мають достатній досвід роботи у відповідних адміністративних структурах, здатних організувати ефективне функціонування організацій, а також забезпечити напрямки і вміст управлінської діяльності органів і посадових осіб тим параметрам, які позначені в правовому статусі органу і державної посади . 
 4) приділяти увагу питанням професійного розвитку державних службовців. Особливе значення при цьому мають питання планерування і реалізації службової кар'єри. Державний службовець повинен в рамках його компетенції підвищувати кваліфікацію, опановувати нові технології в процесі вчення на семінарах, курсах, тренінгах і тому подібне. Темпи приросту професійного досвіду персоналу в органах державної влади - це найважливіший чинник їх стабільності і динамічного розвитку, а також необхідний чинник створення умов для підготовки резерву на посаді і тоді, коли це реально необхідно. Заслуговує на прийнятність для Україні зарубіжна практика організації державної освіти і здобування другої (спеціального) вищої освіти або вченої міри.
 5) підсилити роботу по забезпеченню дієвого контролю за виконання актів законодавства, документів і прийнятих рішень, що є одній з найважливіших функцій органів державної влади, забезпечити чітку постановку цілей і завдань в процесі прийняття актів при здійсненні своїх повноважень, згідно з чинним законодавством, а також при планеруванні і формуванні напрямів діяльності. Це необхідно зробити на всіх рівнях влади. 
 6) упровадити в практику постійний обмін інноваційною інформацією і ідеями серед органів державної влади, а також здійснювати зміцнення тісної взаємодії з органами місцевої самоврядності.
 7) максимально спростити систему дій, що управляють, з метою надання раціональніших, ефективніших послуг фізичним і юридичним особам.
 8) застосовувати креативний і кореляційний підхід до організації праці в управліннях, відділах, секторах.
 9) використовувати інформаційні технології в діяльності органів державної влади. В даний час вдосконалення системи державного управління, підвищення якості надання державних послуг населенню і організаціям, підвищення результативності і прозорості роботи державного апарату можливо шляхом широкого вживання інформаційних технологій в діяльності органів державної влади.
 10) і, авжеж, неможливо не відзначити, необхідність реформування системи оплати праці державних службовців для залучення на державну службу найбільш кваліфікованих фахівців, посилення мотивації їх праці, з метою підвищення привабливості системи оплати роботи не лише для державних службовців передпенсійного віку, але і метою залучення молоді на державну службу. Також тут можна відзначити необхідність приведення численності вакансій у відповідність з фактично достатньою чисельністю державних службовців.
 Таким чином, вважаю, що дані заходи допоможуть підвищити ефектівність здійснення державної політики ; спрямувати діяльність органів державної владі на забезпечення реалізації прав і свобод громадян, розширення видів державних (управлінських) послуг та підвищення їх якості; а також сприятимуть становленню та розвитку місцевого самоврядування на основі його чіткого функціонального розмежування з повноваженнями виконавчої владі.

ВИСНОВКИ


 Державна служба – це основний інструмент держави і головна складова системи державного управління, за допомогою якої держава виконує узяті на себе перед суспільством зобов'язання. Від якості роботи державних службовців залежить авторитет держави, рівень задоволення громадян, постійний розвиток країни і її конкурентоспроможність на міжнародній арені.
 Ефективне функціонування держави неможливе без структурованої, упорядкованої та дієвої системи державного управління. І зрозуміло, що кожному органу влади з врахуванням специфіки його функцій необхідний професійно підготовлений апарат. Без нього не може здійснюватися державне управління. Тим часом низький престиж чиновників, відсутність досить ефективного механізму матеріального стимулювання їх праці, соціального і правового захисту істотно заважають припливу і закріпленню на державній службі перспективних, професійно підготовлених співробітників, особливо молодих, здатних підняти державне управління на якісно новий рівень, вибравших служіння державі і народові своєю професією.
 З кожним роком відбувається тенденція до зміцнення корупції та злочинності в українському суспільстві, це стало невід’ємною частиною нашого існування. Зростає зневіра населення у доброчесності політиків та державних службовців. Низька ефективність управління персоналом, недостатня професійність державної служби, а також невпорядкована система і структура органів державної влади є загалом причинами низької конкурентноздатності держави. 
 Проте саме професійна ефективна діяльність органів державної влади — і це переконливо доводить досвід усіх розвинених країн — є запорукою успішної реалізації реформ та сталого розвитку країни. Такої державної служби не створити, допоки вона буде з політичних мотивів втрачати талановитих людей і марнувати свій потенціал, натомість на відповідальні посади призначатимуться по протекції або з політичної лояльності люди, фахова підготовка яких не відповідає вимогам щодо цієї діяльності.
 Оцінка ефективності діяльності представляє надзвичайну практичну цінність, оскільки дозволяє підрахувати, наскільки правильно вибрані напрями діяльності і який результат вона приносить. Орієнтація ефективного управління має бути направлена на кінцеві результати. Цей компонент є, мабуть, основоположним в концепції сучасного управління.
 Професійний розвиток державних службовців полягає у формуванні і постійному збагаченні наочно значимих знань, їх навиків, умінь, особових якостей, необхідних їм для ефективного виконання своїх функцій, посадових прав і обов'язків.
 Державна служба повинна бути залежною від інтересів суспільства, шляхом забезпечення її відвертості, широкої інформованості і комунікабельності. Істотним елементом демократизації є встановлення нових, паритетних стосунків між центральними, регіональними і місцевими органами управління, створення умов загальної зацікавленості в підвищенні ефективності державної служби.
 Як молодий державний службовець, я авжеж зацікавлена в підвищенні ефективної діяльності органів державної влади, що в свою чергу підвищує престиж державної служби в цілому. І хочеться вірити, що створення в подальшому умов для розвитку професійної державної служби, підвищення соціального статусу державних службовців з метою ефективної діяльності органів державної влади приведе к тим результатам, на які очікують майже всі громадяни України.

Використані джерела інформації:
1. Шелкоплясов Г.С., Шелкоплясов А.Д./ Эффективность и результативность – основные показатели профессиональной деятельности государственных гражданских служащих
2. Логунова Марія «Соціально – психологічні аспекти управлінської діяльності» 
3. Грин Роберт 48 законов власти. – М. : «РИПОЛ КЛАССИК», 2001.
4. Інформаційний бюлетень «Бюрократ» № 21-22 (98-99) від 28.11.2009
5. Інформаційний бюлетень «Бюрократ» № 1-2 (102-103) від 30.01.2010
6. Інформаційний бюлетень «Бюрократ» № 7-8 (108-109) від 30.04.2010
7. матеріали сайту www.guds.gov.ua

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.