Skip to Content

Методичні рекомендації щодо оформлення розпорядчих актів із кадрових питаньу сфері державної служби

     
   
   
 

 

   

 

       

Національне агентство України з питань державної служби

 

Методичні рекомендації

 

щодо оформлення розпорядчих актів із кадрових питань
у сфері державної служби

 

 

2011 рік

                                               

                                                 ВСТУП

Державна кадрова політика – це політика держави у сфері державної служби, головною метою якої є вдосконалення кадрового потенціалу, створення дієздатного державного апарату, спроможного ефективно здійснювати завдання та функції Української держави шляхом сумлінного виконання державними службовцями покладених на них службових обов’язків.

У Конституції України визначено, що громадяни України користуються рівним правом вступу на державну службу. Відповідно до
статті 4 Закону України «Про державну службу» право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір або іншу процедуру, передбачену відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

Законодавством України визначається порядок прийняття на державну службу, проходження випробувального терміну або стажування, заміщення вакантних посад, віднесення їх до відповідних категорій посад державних службовців, присвоєння рангів державним службовцям, порядок проведення атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків та завдань. Службова кар’єра починається зі вступу на державну службу. Порядок вступу на посаду буде залежати від особливостей статусу державного органу; категорій державних посад; шляхів заміщення цих посад.

Нормативно-правове забезпечення проходження державної служби у відповідному державному органі відображається у його розпорядчих документах з кадрового діловодства. Саме про їх види та особливості складання йтиме мова далі.

 

 

Види розпорядчих документів з особового складу

Управлінська діяльність органів виконавчої влади здійснюється шляхом видання розпорядчих документів.

Види розпорядчих документів, які видаються тими чи іншими органами, визначаються чинним законодавством та положенням про ці органи.

Керівники місцевих органів виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування, згідно з чинним законодавством, видають, зокрема:

 

- голови районних державних адміністрацій           

- розпорядження

- міські голови (міст обласного значення)             

- розпорядження

- керівники управлінь, самостійних відділів, інших структурних підрозділів облрайдержадміністрацій

- накази

- керівники апаратів облрайдержадміністрацій

- накази

 

До розпорядчих документів з особового складу належать розпорядження та накази. Розпорядження та накази з особового складу регламентують прийняття громадян на роботу, переведення і переміщення працівників на інші посади та звільнення. До розпорядчих документів також належать розпорядження та накази про заохочення, стягнення, присвоєння рангів, надання відпусток.

Типові форми первинної облікової документації затверджені наказом Державного комітету статистики України від 05.12.08 № 489:

● № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;

● № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;

● № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)».

Розпорядження (накази) готуються на підставі доручень керівника  державного органу, заяв працівників, рішень конкурсної комісії, рішень атестаційної комісії тощо та оформлюються на аркуші паперу формату А4 і повинні мати обов'язкові реквізити:

• повне найменування органу;

• назву виду документа — розпорядження, наказ;

• дату складання, підписання (29 травня 2011 року);

• місце складання чи видання (м. Трускавець);

• номер (доповнюється індексом «К» або «ОС»);

• заголовок до тексту;

• текст;

• підстава підготовки розпорядження (наказу);

• підпис керівника;

• на зворотному боці гриф погодження, ознайомлення.

Проект розпорядження (наказу) готують працівники кадрових служб, погоджують з відповідними посадовими особами, коло яких встановлено регламентом роботи органу.

Після підписання розпорядження (наказ) реєструється у книзі реєстрації розпоряджень (наказів), що має такі реквізити: номер розпорядження (наказу), дату видання, короткий зміст, ким підписаний (прізвище, ініціали), кому направлено (оголошено під розпис).

Перші примірники, підписані керівником, накопичуються у справі за їх порядковими номерами відповідно до затвердженої номенклатури та залишаються у кадровій службі, а другі передається до бухгалтерії.

У разі ліквідації органу розпорядження (накази) з особового складу передаються на постійне зберігання до державного архіву.

Розпорядження (накази) з особового складу і книги їх реєстрації є документами постійного зберігання.

 

Підготовка й оформлення розпоряджень (наказів)
про прийняття, переведення і звільнення працівників

Проголошене ст. 43 Конституції України право громадянина на працю реалізується шляхом надання роботи конкретній людині та оплати праці відповідно до її кількості та якості.

Це право громадянин реалізує шляхом укладання трудового договору, тобто через прийняття на роботу.

Прийняття на державну службу на посади третьої-сьомої категорій, передбачених статтею 25 Закону України «Про державну службу», та на інші прирівняні до них посади проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169, крім випадків, коли інше передбачено законами України.

Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного службовця, який припинив державну службу у зв’язку з відставкою, може здійснюватися за рішенням керівника відповідного державного органу без конкурсного відбору.

Без конкурсного відбору або стажування можуть також прийматися:

а) державні службовці на посади: керівників, які згідно із законодавством обираються або затверджуються колегіальним органом; керівників, які призначаються міністрами, керівниками інших центральних органів державної виконавчої влади за погодженням з керівниками місцевих органів державної виконавчої влади; спеціалістів при переміщенні їх в межах одного державного органу на рівнозначну або нижчу посаду з дотриманням вимог законодавства про працю;

б) державні службовці, які перебували на відповідних посадах у державних органах та виконавчих органах Рад, у тому числі в тих, що ліквідуються, до новостворених органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування;

в) на державну службу – випускники вищих навчальних закладів, що здобули вищу освіту за спеціальностями галузі знань «Державне управління», у державні органи, які направляли їх на навчання за державним замовленням;

г) на державну службу в особливий період.

У державних органах створюється кадровий резерв для зайняття посад державних службовців, а також для просування по службі.

Кадровий резерв формується із:

- спеціалістів місцевого та регіонального самоврядування, виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників навчальних закладів відповідного профілю;

- державних службовців, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування та рекомендовані для просування на більш високі посади.

Положення про формування кадрового резерву для державної служби затверджено постановою  Кабінету Міністрів України від 28.02.01 № 199.

Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він має переважне право на її заміщення при проведенні конкурсу.

Просування по службі державного службовця, зарахованого до кадрового резерву, або такого, що пройшов стажування чи навчався в Національній академії державного управління при Президентові України, може здійснюватися за рішенням керівника відповідного державного органу поза конкурсом.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду державного службовця, може проводитися стажування у відповідному державному органі терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

Після закінчення стажування стажист подає керівництву державного органу доповідну записку про стажування з висновками керівника структурного підрозділу щодо можливості використання стажиста на державній службі, а за основним місцем роботи – стислий письмовий звіт.

Особа (не державний службовець), яка після успішного закінчення стажування виявила бажання працювати у даному державному органі, проходить конкурс відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу до органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169. При цьому їй надається перевага над особами, які беруть участь у даному конкурсі, але не проходили стажування.

В розпорядженні (наказі) про прийняття на посаду як підстава в такому випадку зазначається висновок керівника структурного підрозділу щодо можливості використання стажиста на державній службі.

Прийняття громадян на роботу оформляється виданням розпорядження (наказу), в тексті якого зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові працівника, посада, структурний підрозділ, специфічні умови (з повною матеріальною відповідальністю, зі строком випробування до шести місяців тощо). Розпорядження (наказ) оголошується працівнику під підпис.

Після ознайомлення працівника з розпорядженням (наказом) у його трудовій книжці, а також в особовій картці по формі № П2-ДС робляться відповідні записи і працівник у графі «Підпис власника трудової книжки» ставить свій підпис. Згідно з чинним законодавством цей підпис підтверджує, що працівник з розпорядженням (наказом) про прийняття на роботу ознайомлений, тому в розділі III «Призначення і переведення» особової картки № П2-ДС пишеться дата та номер наказу.

Для того, щоб правильно підготувати і видати розпорядження (наказ) про прийняття на роботу, слід виконувати вимоги чинного законодавства про працю.

Без відповідних документів, які працівник зобов'язаний пред'явити, неможливо укласти трудовий договір.

Згідно зі статтею 29 КЗпП України до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:

• роз'яснити працівнику його права й обов'язки та проінформувати під розпис про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

• ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

• визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

• проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

Розпорядження (накази) про переведення працівників на іншу посаду чи роботу в тому самому державному органі готуються та оформляються на підставі розпорядження (наказу) керівника та  згоди працівника.

У розпорядчій частині тексту розпорядження (наказу) вказується попередня посада, посада і структурний підрозділ, куди переводиться працівник, дата і строк переведення (постійно чи тимчасово), причина переведення (службова потреба, для заміни відсутнього, тощо), умови оплати праці, пільги і компенсації. Якщо працівник переводиться постійно на іншу посаду, до його особової картки № П2-ДС і трудової книжки заносяться відповідні записи і він повинен поставити свій підпис у картці № П2-ДС.

Розпорядження (накази) про звільнення працівників готуються на підставі заяви, ініціативи власника або уповноваженого ним органу (підстави припинення трудових відносин вказані у ст. 36 КЗпП України) і третьої особи, яка не є стороною трудового договору (суд, профспілковий комітет).

Підготовка й видання розпорядження (наказу) про звільнення правомірні:

• за підстав, викладених у нормативно-правовому акті (ст. 36 КЗпП України та ст. 30 Закону України «Про державну службу»);

• за умови додержання порядку звільнення працівника за конкретною підставою.

Текст розпорядження (наказу) про звільнення складається, як правило, з двох частин: констатуючої, в якій коротко визначаються причина звільнення і мотиви та розпорядчої (визначається прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада, структурний підрозділ, дата й відповідна стаття КЗпП України, Закону України «Про державну службу»). Далі — підстава підготовки розпорядження (наказу). Складаючи розпорядження (наказ) про звільнення, слід пам'ятати, що днем звільнення вважається останній день роботи.

Вказуючи у розпорядчій частині дату звільнення, не треба писати літеру «з» (з якого), а писати: звільнити 30.07.2011 р. В особовій картці № П2-ДС у рядку: «Дата і причина звільнення» пишеться дата, причина звільнення і працівник обов'язково ставить свій підпис.

У разі смерті працівника в розпорядчій частині тексту розпорядження (наказу) вказується прізвище, ім'я, по батькові, посада, структурний підрозділ і дата (день смерті), виключення зі списків особового складу у зв'язку зі смертю.

Підставою буде копія свідоцтва про смерть.

Готуючи розпорядження (накази) про прийняття, переведення і звільнення працівників, слід пам'ятати про специфіку щодо деяких категорій працівників.

Підготовка та оформлення розпоряджень (наказів)

 про заохочення і стягнення

У відповідності до статей 143-146 КЗпП України до працівників можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням із профспілковим комітетом державного органу. Заохочення оголошуються розпорядженням (наказом) в урочистій обстановці й заносяться до трудових книжок працівників відповідно до правил їх ведення на сторінці «Відомості про заохочення» .

За особливі трудові заслуги працівники можуть бути подані у вищестоящі органи до заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками і до присвоєння почесних звань.

За порушення трудової дисципліни у відповідності до статей 147-152 КЗпП України та ст.14 Закону України «Про державну службу» до державного службовця може бути застосовано тільки один із таких засобів стягнення:

1) попередження про неповну службову відповідність;

2) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу, або у призначенні на вищу посаду;

3) догана;

4) звільнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право приймати на роботу (обирати, затверджувати і призначати на посаду) працівника, у порядку встановленому законодавством. Стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці. Дисциплінарне стягнення оголошується у розпорядженні (наказі) і повідомляється працівникові під розпис (ст. 149 КЗпП України). До застосування стягнення власник або уповноважений ним орган повинен отримати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення (у випадку відмови - складається акт). За кожне порушення дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. Стягнення діє протягом року, проте за сумлінну працю може бути знято раніше. Протягом дії стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                            

Про прийняття

Віннікова О.Ф.

 

 

         Відповідно до вимог статей 21, 23, 24 КЗпП України та
статей 4, 15 Закону України «Про державну службу»

 

1. Прийняти Віннікова Олександра Федоровича на посаду начальника відділу фінансового забезпечення обласної державної адміністрації 29 липня 20__ року з посадовим окладом згідно штатного розпису.

2. Присвоїти Віннікову О.Ф. сьомий ранг державного службовця.

3. Стаж державної служби Віннікова О. Ф. станом на 29.07.20__ складає
08 років 09 місяців 06 днів.

4. Встановити Віннікову О.Ф. з дня призначення надбавку за високі досягнення в праці в розмірі 30 відсотків посадового окладу.

 

Підстава: заява О.Ф. Віннікова від 04.07.20__ р.,

                 протокол конкурсної комісії від _______  № __________.

 

Голова облдержадміністрації                                                                       П. І. Б.

 

 

Примітки: якщо Порядком призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.99 № 1374, або іншим нормативно-правовим актом передбачено погодження призначення з відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями чи відповідним центральним органом виконавчої влади, як підстава додатково вказується лист погодження від __________№____.

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                            

 

 

Про прийняття

Лисенка В.В.

 

 

         Відповідно до вимог статей 21, 23, 24 КЗпП України та
статей 4, 15 Закону України «Про державну службу»

 

1. Прийняти Лисенка Володимира Васильовича на посаду помічника першого заступника голови обласної державної адміністрації 01 жовтня
20__ року з посадовим окладом згідно штатного розпису, як такого, що пройшов за конкурсом.

2. Взяти до уваги, що Лисенку В.В. 01.08.20__ року було присвоєно дев’ятий ранг державного службовця.

3. Стаж державної служби Лисенка В.В. станом на 29.07.20__ складає
08 років 09 місяців 06 днів.

4. Встановити Лисенку В.В. з дня призначення  надбавку до посадового окладу в розмірі 10 відсотків у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 15.06.94 № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці».

 

Підстава: протокол засідання конкурсної комісії від 22.09.20__ р. №16,

                  заява Лисенка В.В. від 23.09.20__ р.

 

 

Голова облдержадміністрації                                                                       П. І. Б.

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                             

 

 

Про переведення

Клімчука О.В.

 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.09.20__ №282/20__-р «Про реорганізацію апарату обласної державної адміністрації»

 

 

         1. Перевести Клімчука Олександра Валентиновича з посади провідного спеціаліста організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації на посаду начальника організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації 1 серпня 20__ року, за його згодою, з посадовим окладом згідно штатного розпису, як такого, що перебував у кадровому резерві на цю посаду.

2. Присвоїти Клімчуку О.В. 10 ранг державного службовця.

3. Зберегти Клімчуку О.В. раніше встановлені надбавки за вислугу років та високі досягнення у праці.

 

                                 Підстава: доповідна начальника організаційного відділу апарату обласної

                                                  державної адміністрації від 21.07.20__ р.;

                заява Клімчука О.В. від 22.07.20__ р.

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                                                       П. І. Б.

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                             

 

 

Про переведення

Вергелеса П.П.

 

 

         Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.09.20__ №282/20__-р «Про реорганізацію структури апарату обласної державної адміністрації»

 

Перевести Вергелеса Петра Павловича з посади головного спеціаліста прес-служби апарату обласної державної адміністрації на посаду головного спеціаліста відділу з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату обласної державної адміністрації 1 жовтня 20__ року, за його згодою, з посадовим окладом згідно штатного розпису, зі збереженням раніше встановлених надбавок за вислугу років та високі досягнення у праці.

 

Підстава: заява Вергелеса П.П. від 01.10.20__ р.

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                                                       П. І. Б.

 

 

 

 

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                             

 

 

Про звільнення Климка О.І.

 

 

Відповідно до пункту 5 статті 36 КЗпП України

 

         1. Звільнити з роботи Климка Олександра Івановича - консультанта організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації 04 квітня 20__ року за переведенням до Лісовецької сільської ради у зв’язку з обранням його сільським головою. 

2. Виплатити Климку О.І. грошову компенсацію за 25 календарних днів невикористаної щорічної основної відпустки за період роботи з 20.05.20__ по 20.05.20__.

 

Підстава: заява Климка О.І. від 03.04.20__ р.,

                 рішення сьомої сесії Лісовецької сільської ради

                 від 01.04.20__ р. № 1

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                                                       П. І. Б.

 

 

 

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                             

 

 

Про звільнення Чепкого Є.І.

 

Відповідно до пункту 5 статті 40 КЗпП України

 

1. Звільнити Чепкого Євгена Іларіоновича з посади заступника начальника управління у справах релігій __________ обласної державної адміністрації 02 липня 20__ року у зв’язку зі скороченням посади в управлінні.

2. Виплатити Чепкому Є. І.

-    грошову компенсацію за 14 календарних днів невикористаної щорічної основної відпустки за період роботи з 05.01.20__ по 04.01.20__;

-    вихідну допомогу в розмірі середньомісячної заробітної плати (підстава ст.44 КЗпП України).

 

Підстава: розпорядження голови обласної державної адміністрації
 від 02.05.20__ р. № 192/20__

                   протокол засідання профкому від ________ № ____.

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                                                       П. І. Б.

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

В ………………………… ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                              

 

 

Про звільнення

Слуцького Р.М.

 

 

Відповідно до пункту 5 статті 36 КЗпП України

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Звільнити з роботи Слуцького Руслана Михайловича - головного спеціаліста Управління державної служби Національного агентства України питань державної служби в __________ області 04 серпня 20__ року за переведенням до _________ обласної державної адміністрації. 

         2. Виплатити Слуцькому Р. М. грошову компенсацію за 30 календарних днів невикористаної щорічної відпустки за період роботи з 12.08.20__ по 04.08.20__.

 

Підстава: заява Слуцького Р.М. від 01.08.20__;

      лист ________ обласної державної адміністрації
      від 01.08.20__ № ______.

 

 

Начальник Управління                                                                                П. І. Б.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

В ………………………… ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                             

Про застосування дисциплінарного

стягнення до Овчиннікової С.В.

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну службу», статей 147-149 КЗпП України та враховуючи доповідну і пояснювальну записки головного спеціаліста – бухгалтера Управління Овчиннікової С.В.
від 29.06.20__ 

                                          НАКАЗУЮ:

 

1. Оголосити догану Овчинніковій Світлані Владиславівні - головному спеціалісту – бухгалтеру за порушення, вчинені при веденні бухгалтерського обліку та фінансової звітності Управління.

2. Овчинніковій С.В. - головному спеціалісту – бухгалтеру до 10 липня 20__ року усунути виявлені порушення та привести бухгалтерський облік та фінансову звітність Управління у відповідність до вимог чинного законодавства.

3. Овчинніковій С.В. здійснити відшкодування заподіяні в результаті виявлених порушень, в порядку, встановленому чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

         Підстава: пояснення Овчиннікової С.В. від 07.07.20__;

                           документи про підтвердження порушення від 08.07__;

                           доповідна записка.

 

 

Начальник Управління                                                                                П. І. Б.

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                         

 

 

Про відпустку

Гончаренка О.Д.

 

 

Відповідно до статей 6, 8, 10 Закону України «Про відпустки» та
статті 35 Закону України «Про державну службу», за погодженням з головою _____________ обласної державної адміністрації

 

1. Вибуваю у щорічну відпустку за відпрацьований період роботи з 09.09.20__ до 08.09.20__ року тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу та додаткову оплачувану відпустку за стаж роботи в державних органах на 5 календарних днів за 20__ рік з 10.01.20__ по 14.01.20__ року.

2. На час моєї відпустки виконання обов’язків голови районної державної адміністрації покладаю на першого заступника голови районної державної адміністрації Волокітіна Анатолія Дмитровича.

 

Підстава: заява від 02.01.20__ р., погоджена головою ________________

                 облдержадміністрації

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                      П. І. Б.

 

Примітка: у разі відсутності першого заступника голови районної державної адміністрації (відпустка, лікарняний тощо) обов’язки голови районної державної адміністрації покладаються на одного із заступників.

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

 

 

 

Про надання відпустки

Волокітіну А.Д.

 

 

         Відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» та статті 35 Закону України «Про державну службу»

 

Надати Волокітіну Анатолію Дмитровичу - спеціалісту ІІ категорії загального відділу апарату райдержадміністрації щорічну відпустку за період роботи з 02.01.20__ до 01.01.20__ року тривалістю 30 календарних днів
з 22.07.20__ по 20.08.20__ року з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

 

Підстава: заява Волокітіна А. Д. від 10.07.20__ р.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                      П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                             

 

 

Про надання частини невикористаної

відпустки Петруку В.В.

 

 

Відповідно до статей 6, 12 Закону України «Про відпустки» та статті 35 Закону України «Про державну службу»

 

1. Надати Петруку Василю Васильовичу - начальнику відділу бухгалтерського обліку апарату райдержадміністрації частину невикористаної щорічної відпустки за період роботи з 15.03.20__ до 14.03.20__ року тривалістю 21 календарний день з 9 грудня по 29 грудня 20__ року.

2. Виконання обов‘язків начальника відділу бухгалтерського обліку апарату райдержадміністрації покласти на провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку апарату райдержадміністрації Бондара Віктора Андрійовича з виплатою різниці у посадових окладах та  правом підпису на банківських та фінансових документах на час відпустки Петрука В.В.

 

Підстава: заява Петрука В. В. від 03.12.20__ р.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                      П. І. Б.

 

 

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                         

 

 

Про відпустку

Іванової О.В.

 

 

         Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки»

 

Надати Івановій Оксані Вікторівні - головному спеціалістові загального відділу апарату райдержадміністрації додаткову оплачувану відпустку як такій, що виховує двох дітей віком до 15 років, на 7 календарних днів з 02 по 09 січня 20__ року.

 

Підстава: заява Іванової О.В від 20.12.20__ року.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                      П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                             

 

 

Про відпустку

Семенюк В.М.

 

 

         Відповідно до статті  17 Закону України «Про відпустки»

 

         Надати Семенюк Валентині Михайлівні - спеціалісту господарського відділу апарату райдержадміністрації оплачувану відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів з 11 березня по
14 липня 20__ року включно.

        

Підстава: лист непрацездатності серії ВХ № 455295 від 11.03.20__ р.,
                 заява В.Семенюк

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                      П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                             

 

 

Про відпустку

Коржової В.М.

 

 

         Відповідно до ст. 18 Закону України «Про відпустки»

 

         Надати Коржовій Валентині Михайлівні - спеціалісту господарського відділу апарату райдержадміністрації відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 15 липня 20__ року по 27 травня 20__ року включно.

 

Підстава: заява Семенюк В.М. від 14.07.20__ р.,

               копія свідоцтва про народження дитини від 15.06.20__ р. № 169.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                        П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                

 

 

Про продовження щорічної

відпустки О. Бойку

 

 

         Відповідно до статті 78 КЗпП, статті 11 Закону України «Про відпустки» та у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю під час щорічної відпустки

 

Продовжити щорічну відпустку на 4 календарні дні Бойку Олександру Григоровичу - головному спеціалісту організаційного відділу апарату облдержадміністрації до 22 вересня 20__ року включно.

 

Підстава: лист непрацездатності серії ВШ № 049623 від 10.09.20__ р.,
                 заява О.Бойка

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                                                       П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                             

 

 

Про покладання обов’язків

голови райдержадміністрації

 

 

         Відповідно до пункту 10 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та у зв’язку з моєю хворобою та перебуванням першого заступника Шипки П.І. у щорічній відпустці

 

         Покладаю виконання обов’язків голови районної державної адміністрації на час моєї відсутності на заступника голови районної державної адміністрації Козака Петра Івановича 01 березня 20__ року.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                      П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

«_____»______________20__ року                                                        № _______

                                                              

 

 

Про продовження терміну перебування

на державній службі Грищука В.І.

 

 

         Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу»    

 

Продовжити термін перебування на державній службі Грищуку Василю Іванович - головному спеціалісту управління праці та соціального захисту населення Волочиської районної державної адміністрації до 25 жовтня
20__ року включно.

 

Підстава: лист Нацдержслужби України від _________ № _______

      щодо погодження продовження терміну перебування на
      державній службі 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                      П. І. Б.

 

 

 

 

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

 

 «____»  _________20__ року                                                               № _________

                                                 

 

 

Про Степаненка І.І.

 

 

Відповідно до Указу Президента України від ______ 20___ року
№ ___ «Про призначення Степаненка І.І. на посаду голови ________ обласної державної адміністрації»

 

1. Приступаю до виконання повноважень голови _______ обласної державної адміністрації з__________20___ року з оплатою праці згідно штатного розпису.

2. Взяти до відома, що за попереднім місцем роботи Степаненку І.І. присвоєно ______ ранг державного службовця.

  3. Встановити Степаненку І.І. з дня призначення надбавку за вислугу років у розмірі ___ відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (стаж державної служби станом на ______ складає ____ років).

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                                                           П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

 

«____»  _________ 20____року                                                          № __________

 

 

 

Про Василенка І.В.

 

 

Відповідно до Указу Президента України від ______ 20___ року №__

 

Складаю повноваження голови ____________ обласної державної адміністрації з ________ 20___ року у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України та звільненням на підставі закінчення строку трудового договору.

 

Підстава: пункт 2 статті 36 КЗпП України,

                 стаття 8 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації».

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                                                           П.І.Б.

 

 

 

Примітка: підстави для припинення трудових відносин також визначені у статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 36 Кодексу законів про працю України, статті 30 Закону України «Про державну службу».

 


ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

 

«____»______ 20___ року                                                                  № __________

 

 

 

Про Костюченка О.П.

 

 

Відповідно до статтей 8, 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

 

Припинити Костюченку О.П. повноваження голови ________ обласної державної адміністрації у зв’язку з припиненням строку повноважень Президента України та звільнити у зв’язку із закінчення строку трудового договору.

 

Підстава: Указ Президента України від _________ 20___ року № __
                               «Про звільнення Костюченка О.П. з посади голови
                               __________ обласної державної адміністрації»,

                  пункт 2 статті 36 КЗпП України.

 

 

 

Голова облдержадміністрації

 

Примітка: розпорядження видається новопризначеним головою або виконуючим обов’язки голови місцевої державної адміністрації у разі відсутності на роботі голови місцевої державної адміністрації, який звільняється

http://www.guds.gov.ua

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.