Skip to Content

Приклад завдання на І тур: білет №19

БІЛЕТ № 19

 

 

I. Тестові завдання 

 

I.I.  в частині знання Конституції України,

законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади

 

у номінації Кращий спеціаліст 

 

 

 

1. Приведення Президента України до присяги здійснює:

а) Голова Верховної Ради;

б) Голова Конституційного Суду;

в) Голова Верховного Суду.

 

2. З якого моменту новообраний Президент України вступає на пост:

а) з моменту опублікування офіційного оголошення результатів виборів;

б) з моменту обрання;

в) з моменту прийняття присяги.

 

3. Чи може Верховна Рада України протягом своїх повноважень двічі змінювати одне й те саме положення Конституції України:

а) може;

б) не може;

в) Конституцією не регламентовано.

 

4. Коли була прийнята Конституція України:

а) 28 червня 1996 року;

б) 28 липня 1996 р.;

в) 28 серпня 1997 р.

 

5. З якого моменту вступає в дію відставка Президента:

а) з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засідання Верховної Ради України;

б) з моменту початку процедури імпічменту;

в) з моменту написання Президентом заяви.

 

6. Ким призначається Генеральний прокурор:

а) Прем'єр-міністром;

б) Президентом;

в) Верховною Радою.

 

7. Судочинство в Україні здійснюється:

а) Конституційним судом;

б) судами загальної юрисдикції.

 

8. Ким або чим визначається статус міст Києва і Севастополя:

а) Президентом;

б) Конституцією;

в) законами України.

 

9. Назвіть галузь права, що регулює суспільні відносини у сфері державного управління?

а) державне (конституційне) право;

б) податкове право;

в) адміністративне право;

г) цивільне право;

д) кримінальне право.

 

10. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правової держави:

а) закріплення основних прав людини у Конституції та інших законах;

б) високозначуще становище судових органів;

в) суверенітет;

г) режим законності;

д) взаємовідповідальність особи та держави;

е) розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову.

 

 1. 11.               Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді:

а) один рік;

б) два роки;

в) три роки;

г) п’ять років;

д) власний варіант.

 

 1. 12.               Державний службовець може бути позбавлений рангу за:

а) наказом керівника державного органу, в якому він працює;

б) вироком суду;

в) наказом Начальника Головного управління державної служби;

г) всіма зазначеними вище підставами;

д) власний варіант.

 

 1. 13.               Відповідно до Закону України “Про державну службу” відставкою є:

а) припинення службовцем державної служби;

б) припинення державної служби службовцем, який займає посаду першої або другої категорії;

в) припинення державної служби службовцем, який займає посаду першої, другої або третьої категорії;

г) припинення державної служби внаслідок досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби;

д) власний варіант.

 

 1. 14.               Підставами для припинення державної служби є:

а) порушення державним службовцем Присяги;

б) досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;

в) стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових повноважень;

г) порушення умов реалізації права на державну службу;

д) етичні перешкоди для перебування на державній службі.

 

 1. 15.               Відповідно до Закону України “Про державну службу” право на додаткову оплачувану відпустку мають державні службовці, які:

а) мають стаж роботи в державних органах понад п’ять років;

б) мають стаж роботи в державних органах понад десять років;

в) мають стаж роботи в державних органах понад п’ятнадцять років;

г) всі державні службовці;

д) власний варіант.

 

 1. 16.               Максимальний розмір пенсії державного службовця не може перевищувати:

а) десять мінімальних розмірів пенсії за віком;

б) десять мінімальних заробітних плат;

в) дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком;

г) дванадцять мінімальних заробітних плат;

д) власний варіант.

 

 1. 17.               Розмір грошової допомоги, яка належить до виплати державним службовцям у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше десяти років, становить:

а) п’ять місячних посадових окладів;

б) десять місячних посадових окладів;

в) дванадцять місячних посадових окладів;

г) п’ятнадцять місячних посадових окладів;

д) власний варіант.

 

 1. 18.               Підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою є:

а) невиконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв;

б) перевищення службових повноважень;

в) невиконання службових обов’язків, що заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі;

г) порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби;

д) власний варіант.

 

 1. 19.               Визначити статус Координаційної ради з питань державної служби в державних органах:

а) дорадчий орган;

б) центральний орган виконавчої влади;

в) структурний підрозділ Кабінету Міністрів України;

г) структурний підрозділ Адміністрації Президента України;

д) власний варіант.

 

 1. 20.               Методичне керівництво за проведенням конкурсного відбору державних службовців в державних органах та їх апараті здійснює:

а) Міністерство праці та соціальної політики України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Координаційна рада з питань державної служби;

г) Головне управління державної служби;

д) власний варіант.

 

 1. 21.               Граничний вік перебування на державній службі становить:

а) 60 років для чоловіків і 55 для жінок;

б) 60 років для чоловіків і жінок;

в) 65 років для чоловіків і 60 років для жінок;

г) 55 років для чоловіків і 50 для жінок;

д) власний варіант.

 

 1. 22.               Відповідно до Закону України “Про державну службу” термін перебування на державній службі після настання граничного віку перебування на державній службі може бути продовжено:

а) максимум на один рік;

б) максимум на два роки;

в) максимум на три роки;

г) максимум на п’ять років;

д) Закон України “Про державну службу” не встановлює максимального строку, на який може бути продовжено перебування на державній службі.

 

 1. 23.               Ранги державних службовців, які відповідають посадам другої категорії, присвоюються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Президентом України;

в) Головою Верховної Ради України;

г) керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець;

д) власний варіант.

 

 1. 24.               Ранги державних службовців, які відповідають посадам третьої категорії, присвоюються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Президентом України;

в) Головою Верховної Ради України;

г) керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець;

д) власний варіант.

 

 1. 25.               Черговий ранг державному службовцю, який перебуває на посаді першого заступника міністра, присвоюється:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Президентом України;

в) Головою Верховної Ради України;

г) керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець;

д) власний варіант.

 

26. У разі відкриття валютного рахунку в установі банку – нерезидента,   особа що займає посаду в органах державного управління чи місцевого  самоврядування повинна повідомити:

 а) свого керівника;

 б) обласний орган державної податкової служби;

 в) орган державної податкової служби за місцем проживання;

 

27. У разі неподання або подання недостовірних відомостей особа:

а) не може бути призначена на відповідну посаду;

б) повинна сплатити штраф, визначений Кабінетом Міністрів України;

в) несе кримінальну відповідальність;

 

 

28. Державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування можуть приймати особисті подарунки, за умови що вартість одного подарунка не перевищує:

а) розміру одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

б) розмір однієї податкової соціальної пільги;

в) розмір мінімальної заробітної плати;

 

29. Якщо обов’язки державних службовців, що звільнилися, та службовців органів місцевого самоврядування, на новій посаді у приватному секторі безпосередньо пов’язані з функціями, які вони виконували раніше, обмеження визначені законом зберігаються:

а) протягом 1 року;

б) протягом 2 років;

в) протягом 6 місяців;

 

30. Юридичним особам, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення забороняється проводити діяльність від імені держави з надання державних послуг протягом:

а) 2 років;

б) 5 років;

в) 1 року;

 

31. Спеціальна перевірка особи проводиться:

а) у 15 денний строк за письмовою згодою особи;

б) в місячний термін за письмовою згодою особи;

в) у 7 денний строк без письмової згоди особи;

 

32. Громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно правових актів може проводитись за ініціативою:

а) фізичних та юридичних осіб;

б) територіальної громади;

в) фізичних осіб, юридичних осіб, об’єднань громадян;

 

33. Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» неправомірна вигода визначена:

а) це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або нематеріального характеру, що їх пропонують або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те підстав.

б) це грошові кошти, пільги, послуги та інформація, що пропонується безоплатно;

в) це грошові кошти, інше майно, переваги пільги та різноманітні послуги, що пропонуються за мінімальну ціну;

 

34. Органи державної влади або органи місцевого самоврядування,  юридичні особи, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, не можуть надавати юридичним особам, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, кошти і майно протягом:

а) 1 року з дня набрання рішенням суду законної сили;

б) 3 років з дня набрання рішенням суду законної сили;

в) 5 років з дня набрання рішенням суду законної сили;

 

35. Ким визначається порядок накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення:

а) Міністерство Юстиції України;

б) Генеральний прокурор України;

в) Кабінет Міністрів України;

 

36. Стосовно осіб які претендують на посаду в органах державного управління чи місцевого самоврядування, перевірці підлягають відомості про:

а) притягнення особи до кримінальної відповідальності та відповідальності за корупційні правопорушення;

б) стан здоров’я, освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;

в) всі варіанти вірні;

 

37. У разі якщо міжнародними договорами України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про запобігання та протидію корупції:

а) застосовується національне законодавство;

б) застосовується національне законодавство та правила міжнародних договорів в залежності від випадків;

в) застосовуються правила міжнародних договорів;

 

38. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або органів     місцевого самоврядування, передусім державним службовцям та 

службовцям в органах місцевого самоврядування забороняється:

а) використовувати своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди, входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства чи установи;

б) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації та вступати до різних релігійних організацій;

в) займатися науковою та підприємницькою діяльністю;

 

39. Не є конфіденційною та не може становити комерційну таємницю інформація про:

а) розміри та винагороди, що одержують службовці державних органів та органів місцевого самоврядування;

б) сімейний стан та місце проживання службовців державних органів та органів місцевого самоврядування;

в) матеріальне становище сім’ї та родичів службовців державних органів та органів місцевого самоврядування;

 

40. Після відкриття валютного рахунку особа визначена Законом «Про запобігання та протидії корупції» повинна повідомити орган державної податкової служби:

а) письмово у 10 денний термін;

б) усно у 10 денний термін;

в) письмово у 3 термін;

 

 


I.II. в частині знання положень Митного кодексу України

 

 

1. Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів та пасажирів через митний кордон України:

1. Можуть тимчасово ввозитися на митну територію України без справляння податків і зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання.

2. Не можуть ввозитися на митну територію України без справляння податків і зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання.

3. Можуть тимчасово ввозитися із справлянням податків і зборів.

 

2. Закони України з питань митної справи набирають чинності:

1.Через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.

2. Через 30 днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.

3. Через 45 днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.

 

3. Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які вивозяться за межі митної території України громадянами, може здійснюватися:

1.У будь-якому митному органі на всій митній території України.

2. Виключно у пунктах пропуску на митному кордоні України.

3. Виключно митними органами за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян.

 

4. Звіт про надходження до Державного бюджету України коштів від податків і зборів, справляння яких згідно із законодавством покладено на митні органи, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи подає:

1. Міністерству фінансів України.

2. Національному банку України.

3. Верховній Раді України.

 

5. Прохідний митний транзит – це:

1. Від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України.

2. Переміщення товарів під митним контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України,- пункту ввезення на митну територію України – до іншого пункту пропуску, - пункту вивезення за межі митної території України.

3. Переміщення товарів під митним контролем від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України,- пункту ввезення на митну територію України – до митного органу, розташованого на митній території України.

 

6. Митний брокер (посередник) – це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану:

1. Кабінетом Міністрів України.

2. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

3. Керівником митного органу.

 

7. Митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень, має назву:

1. Імпорт.

2. Експорт.

3. Реекспорт.

 

8. Митний режим, відповідно до якого товари і т/з переміщуються під митним контролем між 2 митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу і без будь-якого використання таких товарів і т/з на митній території України, має назву:

1. Транзит.

2. Тимчасове ввезення (вивезення).

3. Реекспорт.

 

9. Допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:

1. Предметів, які вивозяться (пересилаються) у зв’язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання.

2. Товарів промислового призначення згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування.

 

10. Реєстр товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, веде:

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.

2. Кабінет Міністрів України.

3. Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності.

 

11. Посадові особи митної служби України проходять атестацію. Порядок проведення атестації визначається:

1. Кабінетом Міністрів України.

2. Керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

3. Керівником митного органу.

 

12. Метою визначення країни походження є застосування:

1. Тарифних заходів митного контролю.

2. Нетарифних заходів митного контролю.

3. Тарифних та нетарифних заходів митного контролю та ведення обліку товарів у статистиці зовнішньо-економічної діяльності.

4. Тарифних та нетарифних заходів митного контролю.

 

13. Інформація щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності може надаватися:

1. Тільки слідчим органам у зв’язку з розслідуванням кримінальних справ.

2. Лише органам, які ведуть державну статистику.

3. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам.

 

 

14. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності здійснює:

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Державна рада з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

3. Державна служба експортного контролю.

 

15. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України здійснюється:

1.Митними органами у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

3. Торгово-промисловою палатою України.

 

16. Митне оформлення військової техніки, військових кораблів (суден), бойових та військово-транспортних повітряних суден іноземних держав здійснюється митним органом за участю:

1. Представників центрального органу виконавчої влади з питань оборони.

2. Представника Кабінету Міністрів України.

3. Представника командування відповідної військової частини.

 

17. Суб’єктами відповідальності за порушення митних правил можуть бути:

1. Громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а також посадові особи підприємств.

2. Громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли не менш як 21-річного віку.

3. Громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли не менш як 18-річного віку.

 

18 . Конфіскація може бути застосована:

1. За рішенням керівника митного органу або його заступника у випадках, обсязі та порядку, що визначаються Митним кодексом та іншими законами України.

2. За санкцією прокуратури за місцем розташування митних органів.

3. Виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, що визначаються Митним кодексом та іншими законами України.

 

19. Адміністративні стягнення у вигляді попередження, штрафу можуть бути накладені:

1. Не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – шести місяців з дня його виявлення.

2. Не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.

3. Не пізніш як через шість місяців з дня вчинення правопорушення.

 

20. Справа про порушення митних правил вважається розпочатою:

1. З моменту вчинення правопорушення.

2. З моменту виявлення правопорушення посадовими особами підрозділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу.

3. З моменту складення протоколу про порушення митних правил.

 

 

 

 

21. Строк адміністративного затримання обчислюється:

1. З моменту складення протоколу про порушення митних правил.

2. З моменту виявлення правопорушення посадовими особами підрозділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу.

3. З моменту доставлення громадянина до службового приміщення митного органу або до іншого приміщення, де проведення необхідних дій є можливим.

 

22. Справа про порушення митних правил розглядається:

1. У п’ятнадцятиденний строк з дня отримання посадовою особою митного органу або суддею матеріалів, необхідних для вирішення справи.

2. у семиденний строк з дня отримання посадовою особою митного органу або суддею матеріалів, необхідних для вирішення справи.

3. Не пізніш як через місяць з моменту виявлення правопорушення посадовими особами митних органів.

 

23. Митна справа - це:

1. Порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне регулювання, пов’язане з встановленням та справлянням податків і зборів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та ПМП.

2. Система принципів та напрямків діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання ЗЕД.

3. Політика держави, яка виявляється в діяльності її органів і спрямована на встановлення порядку та умов переміщення через митний кордон держави товарів та інших предметів, стягнення митних платежів, митне оформлення.

 

24. Відповідно до чинного Митного кодексу "пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України" – це:

1. Дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення після проведення митних процедур”.

2. Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України після проведення митних процедур.

3. Фізичний перетин товарів та транспортних засобів державного кордону України.

 

25. Відповідно до чинного Митного кодексу, предмети – це:

1. Особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються через митний кордон України.

2. Переміщувані через митний кордон України предмети, речі, товари, що належать юридичним чи фізичним особам.

3. Особисті речі громадян, що перетинають митний кордон України.

 

26. Митний контроль – сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою:

1. Забезпечення додержання норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

2. Отримання певними державними органами сплати за ввезення, вивезення, транзит товарів, предметів через митний кордон України.

3. Забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, а також громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів.

 

27. Вільний обіг – це:

1. Розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України без митного контролю.

2. Володіння та розпорядження на митній території України товарами та іншими предметами, за які після ввезення на митну територію України було сплачено мито.

3. Володіння та розпорядження на митній території України товарами та іншими предметами, що ввезені юридичними особами.

 

28. Під поняттям „підприємство” у чинному Митному кодексі розуміється:

1. Будь-яка юридична особа, зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності, а також громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

2. Українські підприємства, установи та інші організації, спільні підприємства, а також будь-які іноземні суб’єкти господарської діяльності.

3. Самостійний господарчий суб’єкт, що має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням, а промислове підприємство – також товарний знак.

 

29. Відповідно до чинного Митного кодексу "декларант" – це:

1. Юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

2. Фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”.

3. Юридична особа, яка здійснює декларування товарів або інших предметів.

 

30. Безпосереднє керівництво митною справою покладається на:

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.

2. Президента України.

3. Кабінет Міністрів України.

 

31. Не можуть бути прийняті на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особи:

1. Які мають судимість за вчинення умисного злочину.

2. Які раніше були притягнуті до адміністративної відповідальності.

3. Які не досягли 20-річного віку.

 

32. Єдину митну територію України становлять:

1. Територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України.

2. Вся територія України.

3. Територія, на яку Україна має виключно національну юрисдикцію щодо митної справи.

 

 

 

 

33. Відповідно до чинного Митного кодексу, товари – це:

1. Будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також т/з, за винятком т/з, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

2. Будь-яке рухоме майно, крім валютних цінностей.

3. Будь-яке рухоме майно, крім валютних та культурних цінностей.

 

34. Переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі – це:

1. Переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів.

2. Переміщення через митний кордон України товарів експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін.

3. Переміщення через митний кордон України товарів, що належать фізичним чи юридичним особам, з оформленням вантажної митної декларації.

 

35. Митні органи - це:

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці, митниці.

2. Регіональні митниці, митниці, митні пости, пункти пропуску через митний кордон України.

3. Регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи і організації.

 

36. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи утворюється, реорганізовується та ліквідовується:

1. Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

2. Верховною Радою України.

3. Кабінетом Міністрів України.

 

37. Митний пост є:

1. Структурним підрозділом регіональної митниці, митниці.

2. Митним органом.

3. Юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України в галузі митної справи.

 

38. Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюється:

1. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

2. Кабінетом Міністрів України.

3. Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

 

39. Митна варта – це спеціальні підрозділи митних органів, призначені:

1. Для боротьби з порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю.

2. Виключно для охорони та супроводження товарів і транспортних засобів.

3. Виключно для забезпечення охорони зон митного контролю.

 

 

 

40. Управління майном митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій здійснює:

1. Кабінет Міністрів України.

2. Верховна Рада України.

3. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу влади в галузі митної справи.

 

 

 


 

I.III. в частині знання положень Дисциплінарного статуту митної служби України

 

 1. Дисциплінарний статут митної служби України був затверджений:

а) наказом ДМСУ від 01.10.2005р. №925;

б) постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2005р. №241;

в) законом України від 06.09.2005р. №2805–IV.

 

 1. 2.         Діяння, визначені Дисциплінарним статутом митної служби України як порушення службової дисципліни, є:

а) адміністративними правопорушеннями;

б) дисциплінарними правопорушеннями;

в) кримінальними правопорушеннями.

 

 1. 3.         У разі одержання розпорядження чи наказу, які суперечать закону, посадова особа митної служби зобов’язана невідкладно доповісти про це посадовій особі, яка дала таке розпорядження у

а) у письмовій формі;

б) в усній формі;

в) як в усній, так і у письмовій.

 

 1. 4.         За неналежний стан службової дисципліни несе відповідальність:

а) відповідальний працівник кадрового підрозділу;

б) керівник структурного підрозділу;

в) керівник митного органу.

 

 1. 5.         Перебування посадової особи митної служби у відпустці є підставою для незастосування дисциплінарного стягнення:

а) так, якщо стаж роботи даної посадової особи митної служби в митних органах перевищує 5 років;

б) ні;

в) так.

 

 1. 6.         Чи має право керівник митного органу має право застосовувати такий вид заохочення як нагородження цінним подарунком, іменним подарунком:

а) так;

б) ні;

в) так, але за умови виконання особливо важливих завдань чи доручень.

 

 1. 7.         За кожне порушення службової дисципліни може бути застосоване:

а) лише одне дисциплінарне стягнення;

б) лише два дисциплінарних стягнення, одне з яких – догана;

в) лише одне дисциплінарне стягнення, тільки якщо воно має форму попередження про неповну службову відповідність.

 

 1. 8.         Дисциплінарні стягнення застосовуються керівниками митних органів безпосередньо після виявлення дисциплінарних правопорушень, але не пізніше:

а) одного місяця від дня виявлення і шести місяців від дня їх вчинення;

б) двох місяців від дня виявлення і шести місяців від дня їх вчинення;

в) одного місяця від дня виявлення і трьох місяців від дня їх вчинення.

 

 1. 9.         Протягом строку дії дисциплінарного стягнень до посадових осіб митної служби:

а) не застосовуються жодні заходи заохочення;

б) застосовуються заохочення за погодженням з керівником, що застосував дисциплінарне стягнення;

в) не застосовуються заходи заохочення, за винятком дострокового зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.

 

 1. 10.     Дисциплінарні стягнення діють протягом:

а) 2 років;

б) 6 місяців;

в) 1 року.

 

 1. 11.     Структура Дисциплінарного статуту митної служби України:

а) 6 розділів, 46 пунктів;

б) 5 розділів, 55 пунктів;

в) 6 розділів, 48 пунктів.

 

 1. 12.     Тільки у письмовій формі видаються керівником митного органу:

а) розпорядження;

б) доручення;

в) накази.

 

 1. 13.     Керівник вищого рівня має право скасувати чи пом’якшити дисциплінарне стягнення, накладене керівником нижчого рівня, або застосувати більш суворе дисциплінарне стягнення протягом:

б) двох місяців;

б) шести місяців;

в) одного місяця.

 

 1. 14.     Обов’язкове службове розслідування передує такому виду дисциплінарного стягнення як:

а) догана;

б) попередження про неповну службову відповідність;

в) звільнення.

 

 1. 15.     До трудової книжки працівника не заноситься такий вид заохочення як:

а) нагородження грошовою премією, зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

б) нагородження цінним подарунком, іменним подарунком;

в) занесення прізвища до Книги пошани.

 

 1. 16.     За неправомірні рішення, дії або бездіяльність посадові особи митної служби згідно з Дисциплінарним статутом митної служби України несуть:

а) адміністративну відповідальність;

б) дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно із законами;

в) дисциплінарну відповідальність.

 

 1. 17.     Хто має право скасувати розпорядження чи наказ?

а) керівник, що дав відповідне розпорядження чи видав відповідний наказ;

б) керівник вищого рівня;

в) керівник, що дав відповідне розпорядження чи видав відповідний наказ, або керівник вищого рівня.

 

 1. 18.     Чи може керівник митного органу вищого рівня скасувати заохочення, застосоване до посадової особи митної служби керівником нижчого рівня, який йому підпорядкований?

а) так, якщо заохочення застосоване неправомірно;

б) ні;

в) так, якщо заохочення застосоване у формі нагородження грошовою премією.

 

 1. 19.     Делегування службових обов’язків посадовими особами митної служби іншим посадовим особам митної служби:

а) дозволяється згідно з Дисциплінарним статутом митної служби України, навіть якщо це не передбачено Митним кодексом України та іншими законами України;

б) дозволяється за розпорядженням керівника митного органу;

в) є порушенням службової дисципліни, якщо це не передбачено Дисциплінарним статутом митної служби України, Митним кодексом України та іншими законами України.

 

 1. 20.     Систематичним порушенням службової дисципліни вважається:

а) вчинення посадовою особою митної служби дисциплінарного правопорушення протягом року від дня застосування до неї дисциплінарного стягнення, крім зауваження, за попереднє дисциплінарне правопорушення;

б) вчинення посадовою особою митної служби дисциплінарного правопорушення протягом року від дня застосування до неї дисциплінарного стягнення, крім догани, за попереднє дисциплінарне правопорушення;

в) вчинення посадовою особою митної служби дисциплінарного правопорушення протягом року від дня застосування до неї дисциплінарного стягнення, крім попередження про неповну службову відповідність, за попереднє дисциплінарне правопорушення.


IІ. Завдання щодо складання ділових документів

 

Ситуаційне завдання

У центральний апарат (митний орган) ДМСУ, в якому Ви працюєте, для проведення занять за темами  професійного навчання без відриву від роботи запрошувався фахівець з іншого відомства або організації. У подальшому Ви маєте намір продовжити співпрацю.

Підготуйте лист-подяку за проведенні заняття.

 

 

ІІI. Тестові та практичні завдання в частині  володіння

персональним комп’ютером

 

 1. 1.      Визначити результат функції

И(7*3>54/3;35=7*5;40-8>7*4) = ИСТИНА

2.Робочий лист Excel – це електронна таблиця, яка складається з:

1)              65536 стовпчиків і 256 рядків

2)              65536 рядків 256 стовпчиків

3)              65256 рядків і 536 стовпчиків

3.Як створити об’єкт «Автофигура»?

1)              Виконати команду: «Вставка→Объект…».

2)              Знайти на панелі інструментів кнопку «Автофигури».

3)              Виконати команду: «Вставка→Рисунок→Автофигуры».

4)              Таких об’єктів не існує.

4.Щоб розташувати текст з нової сторінки треба в Word:

1)              За допомогою клавіші Enter перенести курсор на нову сторінку.

2)              Виконати команду: « Вставка-Разрыв-Новую страницу».

3)              Виконати команду «Формат-Шрифт-Новая страница».

5.Як створити об’єкт WORDART?

1)              За допомогою кнопки  на панелі інструментів «Рисование».

2)              За допомогою кнопки на панелі інструментів «Рисование».

3)              Виконати команду «Вставка-Рисунок- об’єкт WORDART»

4)              За допомогою кнопки на панелі інструментів «Настройка изображения».

6.Властивість «Значение по умолчанию» в Access:

1)             Автоматичне відображення даного тексту в полі при створення нового запису;

2)             Колонка, значення якої служить для однозначного визначення запису таблиці;

3)             Елемент таблиці бази даних, який з точки зору користувача, відповідає колонці звичайної таблиці;

7.Доріжка на диску це:

1)              місце на диску, де зберігаються імена каталогів;

2)              набір спеціальних команд, які вводяться з клавіатури і негайно виконуються;

3)              іменована область пам'яті на диску;

4)              результат намагнічування окремих частинок магнітного шару електричним струмом;

5)              ділянка доріжки магнітного диску, що містить мінімальну порцію інформації - 512 байт.

8.Операційна система

1)              керує роботою апаратної частини;

2)              забезпечує зв'язок користувача і ПК;

3)              фіксує різні події (наприклад, помилки) і відповідно реагує на них;

4)              керує роботою програмної частини ПК;

5)              перетворює змінний струм стандартної мережі електроживлення на постійний струм низької напруги.

9.Про що говорить годинник поруч з вказівкою миші у Windows?

1)              програма чекає команд користувача;

2)              програма виконує певну команду;

3)              програма «зависла». Необхідно перезавантажити комп'ютер;

4)              нічого не означає.

 1. 10.              Після завантаження робочої книги на екрані видно декілька перших вкладок «Лист» книги Excel. Скільки їх всього?

1)              Одна.

2)              Три.

3)              Шістнадцять.

4)              Кількість   вкладок   Лист   може   визначити   користувач   командою   Сервис-Параметры, вкладинка Общие.

Практичне завдання

За допомогою програми Excel створити таблицю:

 1. формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;
 2. комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;
 3. на тому ж аркуші побудувати діаграми згідно із зразком; аркуш назвати «Практична робота»;
 4. книгу з таблицею і діаграмою зберегти, розмістивши в папці “Мої документи” з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

 

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.