Skip to Content

Проект Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на 2011 2015 рр.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на 2011 – 2015 роки"

 

Проект

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від      2010 р. №

 

Київ

 

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на 2011 – 2015 роки

 

 

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку державної служби на 2011 – 2015 роки, що додається.

 

Визначити Головне управління державної служби України державним замовником Програми.

 

2. Головному управлінню державної служби України разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми розвитку державної служби на 2011 – 2015 роки.

 

План.

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом.

3. Мета Програми.

4. Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів.

5. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строки виконання Програми.

6. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.

7. Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання Програми.

 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Державна служба є ключовим елементом державного управління, від ефективного функціонування якого залежить додержання конституційних прав і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни.

Державна служба – публічно-правовий інститут, основними функціями якого є підготовка пропозицій з питань формування державної політики, забезпечення її реалізації та надання публічних послуг фізичним і юридичним особам, а також інша професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави.

Основними цілями і завданнями цього інституту сьогодні є забезпечення справедливої, результативної та стабільної діяльності  органів державної влади відповідно до їх завдань, повноважень і компетенції, захист прав і свобод громадянина, а також створення умов для розвитку відкритого громадянського суспільства.

Економічна криза в Україні зумовила загострення існуючих проблем у сфері державного управління:

незахищеність державної служби від політичного впливу;

низька інституційна спроможність державної служби та органів державної влади;

недосконалість нормативно-правового забезпечення;

низька ефективність управління персоналом;

недостатня професійність державної служби;

недостатньо поширене використання сучасних інформаційних технологій;

недостатня якість надання державних послуг.

Досягнення цілей розвитку суспільства можливе лише за умови існування ефективного державного управління і забезпечення органів державної влади кваліфікованими кадрами. У зв'язку з цим, ключового значення набуває  питання завершення реформування державної служби та удосконаленням системи управління персоналом, що потребує державної підтримки.

Тому, для послідовної реалізації державної політики у сфері державної служби є необхідність у розробленні Державної цільової програми розвитку державної служби на 2011 – 2015 року (далі – Програма).

 

2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Причинами неефективності системи державної служби є:

недостатню якість та доступність державних послуг фізичним та юридичним особам, що посилює негативне сприйняття всієї системи державної служби та державного управління;

високий рівень плинності кадрів;

значну диспропорцію в оплаті праці вищого корпусу та державних службовців V, VI, VII категорій, які складають 73% від загальної чисельності державних службовців;

недосконалу систему підготовки та підвищення кваліфікації;

відсутність єдиних стандартів професійної діяльності державних службовців на засадах стратегічного планування діяльності державних органів з орієнтацією на конкретний результат;

непрозорість системи державної служби та пов’язану з цим проблему корупції державних службовців;

відсутність системи попереднього відбору потенційних кандидатів на зайняття посад державної служби та недосконалу систему добору кадрів на державну службу та просування по ній, у тому числі вищого корпусу державної служби;

відсутність розподілу посад державних службовців на політичні та адміністративні;

низьку інституційну спроможність кадрових служб щодо забезпечення органів державної влади кваліфікованими кадрами;

відсутність механізму здійснення ротації кадрів на посадах державних службовців;

формальність використання (недієвість) процедур оцінювання діяльності державних службовців та низький їх вплив на проходження державної служби та підвищення результативності діяльності державних службовців;

неналежна підготовка та недостатнє використання кадрового резерву;

відсутність взаємозв’язку між класифікацію посад державних службовців, виконуваними державними службовцями функціями та оплатою їх праці;

низький рівень відповідальності за підготовку і виконання управлінських рішень;

відсутність сталої практики у забезпеченні організаційно-методичної підтримки до становлення вищого корпусу державної служби;

слабкий контроль інститутів громадянського суспільства за виконанням державних функцій та завдань органами державної влади.

Необхідність розв’язання зазначених причин програмним методом пояснюється, зокрема, позитивними результатами реалізації Головдержслужбою завдань та заходів Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 № 746, зокрема:

підготовлено проект Закону України «Про державну службу» (нова редакція). Крім внутрішніх погоджень, законопроект отримав високу оцінку Ради Європи, Антикорупційної мережі перехідної економіки Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), Міжнародної організації праці, Світового банку. Рекомендації проведеної оцінки державного управління в Україні за базовими показниками SIGMA, співпадають з положеннями законопроекту.

розроблено проекти та прийнято нормативно-правові акти, які врегулювали низку проблемних питань регулювання державної служби, зокрема:

постанову Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 776 «Про внесення змін до Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки», в частині оптимізації завдань, заходів та очікуваних результатів Програми;

постанову Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1135 «Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 641 «Про застосування статті 13 Закону України «Про державну службу» щодо приведення законодавства про державну службу у відповідність із загальними вимогами трудового законодавства, а також щодо зменшення рівня правопорушень, пов’язаних з корупцією, серед осіб уповноважених на виконання функцій держави.

створено Школу вищого корпусу державної служби, метою діяльності якої є професіоналізація кадрів вищого корпусу державної служби, які виступають ініціаторами змін у суспільстві; розроблено та запроваджено Програму розвитку лідерства;

сформовано Реєстр державних функцій центральних та місцевих органів виконавчої влади, що налічує 9472 функції, серед яких визначено надлишкові, виявлено дублювання функцій або їх нестачу; на основі реєстру розроблено пропозиції щодо упорядкування системи та структури центральних органів виконавчої влади;

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2009  № 532 Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг, що є інноваційним інструментом покращення системи надання державних послуг на всіх рівнях;

створено консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України - Раду керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади,  яка має сприяти підвищенню ефективності діяльності кадрових служб органів виконавчої влади шляхом запровадження у їх роботу сучасних методів управління персоналом;

впроваджено інструменти інституційної розбудови Європейської Комісії Twinning і TAIEX в Україні, завдяки яким на основі вирішення практичних питань вибудовується партнерство між державними установами України та Європейського Союзу;

Головдержслужбу визначено державним замовником на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, у тому числі з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та з питань запобігання та протидії проявам корупції;

підготовлено 3512 магістрів державної служби, 5024 магістрів державного управління, підвищено кваліфікацію 197844 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

впроваджено загальнонаціональні проекти: комплексне підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”, Всеукраїнський конкурс “Приязна адміністрація” та Всеукраїнську спартакіаду серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечено діяльність 24 територіальних органів Головдержслужби, що забезпечує впровадження державної політики у сфері державної служби на місцевому рівні;

набула сталої практики робота груп аналізу політики з числа державних службовців, які працюють над пошуком стратегії та шляхів розв’язання конкретної актуальної проблеми у пріоритетній для органу влади сфері/галузі;

залучено протягом 2005-2009 років 7,5 млн. євро технічної допомоги в сфері реформування державного управління та державної служби (з них  3 млн. євро у 2009 році), що є свідченням підтримки з боку міжнародного співтовариства обраного напряму розвитку державної служби.

Фактичне фінансування завдань і заходів Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки з Державного бюджету України протягом 2005 –   2009 років складає 231,3 млн. грн., що становить 63,2% від запланованого обсягу коштів, передбачених на цей період – 366,0 тис. грн. У 2010 році орієнтовний обсяг фінансування становить 86,7 млн. грн.

Крім того, враховуючи позитивні результати співпраці з іноземними партнерами протягом 2005 – 2009 років, Головдержслужба у 2010 році планує залучити кошти міжнародної технічної допомоги на рівні 2009 року.

Враховуючи європейську спрямованість соціально-економічного і політичного розвитку України, задекларовану, зокрема Програмою діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків", що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2008 № 14, а також важливу роль професійної державної служби у виконанні загальнодержавних функцій,  постає необхідність продовження процесу її розвитку та вдосконалення. Це потребує залучення ключових учасників та зацікавлених сторін: центральних та місцевих органів виконавчої влади, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Школи вищого корпусу державної служби, Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «Державне управління», мережі центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, міжнародних організацій, які підтримують проведення системних перетворень у нашій державі, інших зацікавлених сторін.

Враховуючи викладене, прийняття Програми забезпечить концентрацію матеріально-технічних та фінансових ресурсів для досягнення позитивних результатів, скоординує зусилля ключових учасників і зацікавлених сторін цього процесу, що дасть змогу продовжити поступальний рух в удосконаленні системи державної служби та підвищенні ефективності державної політики в цій сфері.

 

3. Мета Програми.

 

Метою зазначеної Програми є покращення якості державних послуг шляхом удосконалення системи та структури органів виконавчої влади та підвищення професійної спроможності державних службовців.

Досягнення цієї мети посилить здатність системи державної служби до розроблення ґрунтовних варіантів дій щодо формування політики та реалізації рішень уряду, оперативних змін на вимоги і виклики, що виникають у процесі суспільної трансформації. Посилення правового та соціального статусу державного службовця, професіоналізація його роботи призведуть до позитивних змін у суспільному сприйнятті як державної служби, так і системи державного управління в цілому.

 

4. Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів.

 

Розв’язання проблеми можливе за такими варіантами:

 

І. Розроблення і прийняття ключовими учасниками процесу реформування державної служби окремих нормативно-правових актів з питань державної служби. Цей варіант має значний ризик не забезпечити необхідну послідовність у розв’язанні проблем, що спричиняють неефективність державної служби, зокрема, не будуть виконані окремі комплексні завдання та заходи, розпочаті у рамках Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки і мають довготривалий характер, наприклад, створення Національної бази електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби тощо.

Крім того, такий підхід призведе до гальмування реформи державної служби, оскільки не дозволить сконцентрувати матеріально-технічні та фінансові ресурси на виконанні завдань реформування, що подовжить час виконання таких завдань чи підвищить ризик їх невиконання.

 

ІІ. Розроблення і прийняття Програми із залученням до її виконання ключових учасників процесу реформування державної служби.

Зазначений варіант є оптимальним, оскільки у результаті його вибору буде забезпечено виконання комплексних завдань та заходів, у тому числі розпочатих у рамках Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки.

Така концентрація зусиль збереже необхідну послідовність у розв’язанні проблем, збільшить фінансові та технічні можливості для досягнення поставлених завдань, забезпечить належну координацію дій ключових учасників – співвиконавців заходів і завдань Програми.

 

 5. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строки виконання Програми.

 

Перший етап (2011 рік).

Законодавче закріплення нових підходів до державної служби, модернізація організаційних структур системи державної служби, запровадження нових стандартів та процедур діяльності; інституціалізація вищого корпусу державної служби; створення системи моніторингу та відбору кращих міжнародних практик у сфері державної служби.

Основою для цього є прийняття в установленому порядку Закону України «Про державну службу» (нова редакція) та розроблення підзаконних актів, необхідних для його впровадження, зокрема, з питань:

- запровадження інструментів та процесів, спрямованих на запобігання проявам корупції, заохочення доброчесності;

правового врегулювання статусу вищого корпусу державної служби;

роботи з персоналом на державній службі;

соціально-побутового, матеріального та пенсійного забезпечення державних службовців;

дотримання законодавства про державну службу тощо.

Крім того, необхідним є:

- надання методичної допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань проходження державної служби та з питань запровадження системи управління якістю;

- запровадження централізованого обліку вакантних посад державних службовців;

- оновлення змісту діяльності кадрових служб органів виконавчої влади;

- проведення інформаційно-комунікативних заходів з питань запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- запровадження нової філософії та підходів до навчання вищого корпусу державної служби та посадових осіб місцевого самоврядування відповідних категорій посад, зокрема через організацію та проведення відповідних тренінгів   та інших заходів з його розвитку на базі Школи вищого корпусу державної служби;

- підготовка до запровадження за підтримки програми Європейської Комісії «Східне партнерство» спільного зі Школою вищого корпусу державної служби" проекту «Регіональний тренінговий центр у сфері європейської інтеграції» з метою удосконалення існуючої системи підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції через навчання європейськими експертами викладачів та удосконалення навчальних матеріалів;

- розвиток інформаційного забезпечення вищого корпусу державної служби через функціонування інформаційно-ресурсного центру Школи вищого корпусу держаної служби;

- активне залучення України до мережі міжнародних організацій, що займаються питаннями державної служби та державного управління (EUPAN, NISPAcee, EIPA);

- підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції відповідно до секторних питань законодавства ЄС;

- забезпечення координації використання інструментів інституціональної розбудови Twinning, ТАІЕХ та SIGMA, СІВ, забезпечення функціонування Адміністративного офісу програми Twinning;

- інституціоналізація та розвиток мережі груп аналізу політики в центральних органах виконавчої влади;

- проведення публічних громадських обговорень та вивчення громадської думки з розроблення підзаконних актів, необхідних для його впровадження Закону України «Про державну службу» (нова редакція).

 

Також має бути забезпечено:

- впровадження пропозицій щодо оптимізації системи та структури органів виконавчої влади; запровадження нових стандартів і процедур роботи;

- ведення Реєстру державних та адміністративних послуг;

- уніфікація систем електронного документообігу на єдиній концептуальній основі з використанням єдиного формату електронного цифрового підпису, створення механізмів моніторингу її функціонування, що буде забезпечено за результатами реалізації в Головдержслужбі пілотного проекту електронної   системи  документообігу, згідно з пунктом 35 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 653-р «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»;

- дослідження існуючої нормативно-правової бази та внесення відповідних змін для забезпечення можливості впровадження та використання новітніх інформаційних технологій на державній службі;

- організація навчального процесу з питань використання інформаційних ресурсів та підвищення комп'ютерної грамотності державних службовців;

- формування переліку основних та специфічних (галузевих) компетенцій державних службовців, профілів компетенцій лідерства;

- запровадження нового порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців;

- створення єдиного інформаційного простору для кадрових служб з метою обміну досвідом щодо практик управління персоналом;

- удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців через реформування роботи центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, формування єдиної стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у галузі знань «Державне управління», у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції та з питань боротьби з корупцією;

- підтримка загальнонаціональних проектів, що підвищують імідж державного службовця та популяризують державну службу;

- ведення органами виконавчої влади діалогу з інститутами громадянського суспільства через діяльність Громадських рад, організацію прийому громадян, роботу прямих телефонних ліній, висвітлення діяльності у засобах масової інформації;

- здійснення кодифікації адміністративних процедур (об’єднання існуючих правил у певній галузі в єдине регулювання);

- створення форм і методів обміну інформацією між Україною та іноземними державами щодо вивчення досвіду у сфері нормативно-правового регулювання державної служби, застосування інноваційних форм та методів при здійсненні кадрової політики, науково-методичного та інформаційно-аналітичного функціонування державної служби, зокрема, вивчення досвіду щодо:

1) удосконалення механізму відбору претендентів на державну службу, формування державного замовлення на підготовку, перепідготовку персоналу, проведення конкурсу на заміщення державних посад і планування кар’єрного просування державних службовців;

2) управління державною службою, створення колегіальних органів з питань кадрової політики, апеляційних структур, як консультативно-дорадчих органів на громадських засадах;

3) питань оптимізації чисельності державного апарату;

4) формування баз даних щодо кадрового складу державної служби та її використання;

5) механізмів та форм співпраці органів державної влади з неурядовими громадськими організаціями;

6) форм взаємодії органів державної влади з науковими та учбовими закладами з питань державної служби тощо.

 

Другий етап (2012 – 2013 роки). Формування позитивного іміджу державної служби, посилення інституційної спроможності центральних та місцевих органів виконавчої влади як суб’єктів формування, реалізації та моніторингу державної політики у відповідних сферах; удосконалення підходів до управління персоналом для вищого корпусу державної служби; розвиток єдиної інформаційної інфраструктури державної служби; модернізація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, створення дієвої системи оскарження рішень, що стосуються проходження державної служби.

 

Шляхи забезпечення:

- удосконалення та розвиток єдиного веб-порталу Реєстру державних та адміністративних послуг з можливістю надання інформаційних та інтерактивних послуг з використанням секторних модулів (громадяни, бізнес, державне управління);

- модернізація системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;

- впровадження системи попереднього відбору потенційних кандидатів на заміщення посад державних службовців;

- визначення концептуальних засад проведення оцінювання кандидатів на посади державних службовців, у тому числі для вищого корпусу державної служби;

- здійснення опису посад державних службовців та їх «паспортизація», визначення концептуальних засад нової класифікації посад державних службовців;

- визначення механізму здійснення ротації кадрів на посадах державних службовців;

- розроблення професійної програми підвищення кваліфікації працівників кадрових служб органів державної влади з питань управління персоналом;

- створення єдиної інформаційно-довідкової служби «Саll-центр» з можливістю надання безоплатних інформаційно-довідкових послуг та оперативного реагування у разі виникнення проблемних ситуацій;

- розвиток інституційної спроможності органів виконавчої влади до стратегічного планування та аналізу політики;

- подальше використання інструментів інституційної розбудови Європейської Комісії Twinning і TAIEX в Україні, у тому числі на регіональному рівні, що є практичною допомогою у розв’язанні конкретних проблем розвитку та євроінтеграції;

- впровадження Національної  бази електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як сукупність національних ресурсів, необхідних для розв'язання завдань держави з питань розвитку та якісного управління персоналом;

- розроблення єдиного порядку оскарження рішень щодо вступу на державну службу та її проходження;

- формування дієвих модулів (інструменти, механізми, процедури) вирішення трудових спорів;

- реалізація за підтримки програми Європейської Комісії «Східне партнерство» спільного зі Школою вищого корпусу державної служби" проекту «Регіональний тренінговий центр у сфері європейської інтеграції» з метою удосконалення існуючої системи підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції;

- створення веб-порталу «Державна служба України у процесі євроінтеграції»;

- організація та проведення Школою вищого корпусу державної служби тренінгів та інших заходів з розвитку вищого корпусу державної служби та посадових осіб місцевого самоврядування, тренінгових програм для окремих органів виконавчої влади з метою посилення їх інституційної спроможності;

-  функціонування інформаційно-ресурсного центру Школи вищого корпусу держаної служби;

інформування громадськості з питань проведення реформи у сфері державної служби.

 

Третій етап розвитку (2014–2015 роки). Наближення держави до статусу сервісної завдяки якісним змінам у системі державної служби: державна служба підзвітна та відповідальна перед суспільством; компетенції державного службовця відповідають європейським стандартам; вищий корпус державної служби забезпечує ефективне впровадження реформ; процеси управління персоналом побудовані на основі компетенцій; стандарти діяльності державних службовців наближені до кращих світових практик; урядовим інструментом професійного менеджменту стає  е-урядування.

 

Шляхи забезпечення:

- формування єдиного державного веб-порталу, що забезпечує цілодобовий доступ та можливість отримання державних послуг (е-урядування);

- удосконалення проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

- створення інституційної спроможності до проведення оцінювання кандидатів на посади державних службовців;

- впровадження нової класифікації посад державних службовців;

- розроблення методик розвитку персоналу відповідно до кращих світових практик та викликів сучасності;

- ефективна взаємодія з  інститутами громадянського суспільства через:

1) укладання угод про співробітництво з громадськими організаціями щодо підвищення ефективності державної служби за принципом цільового підходу;

2) здійснення системних комунікативних заходів з метою забезпечення відкритості та прозорості системи державної служби;

3) інформування громадськості з питань проведення реформи у сфері державної служби.

Разом з тим, буде реалізовано:

запровадження єдиних стандартів надання державних послуг разом із системою показників та інструментарієм вимірювання ступеня реалізації встановлених стандартів та ступеня задоволеності споживачів;

створення єдиної системи адміністративних регламентів надання державних послуг;

функціонування у рамках проекту «Регіональний тренінговий центр у сфері європейської інтеграції» з метою удосконалення існуючої системи підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції;

- запровадження системи оцінювання лідерських та управлінських якостей вищого корпусу державної служби та формування індивідуальних тренінгових програм для їх підтримки.

 

            Строки виконання Програми: 2011 – 2015 роки.

 

6. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.

У результаті, протягом 2011 – 2015 років, буде досягнуто максимальну доступність та якість державних послуг громадянам, змінено суспільне сприйняття державної служби, підвищено правовий та соціальний статус державного службовця.

 

На першому етапі:

1. Створено засади для забезпечення професійності і політичної нейтральності державної служби за європейським зразком.

Критерії ефективності: наявність програмних документів, що передбачають політичну нейтральність державної служби; наявність організаційних структур та процедур, що підтримують політичну нейтральність державних службовців; зменшення рівня плинності кадрів на державній службі на 20% у порівнянні з 2010 роком.

2. Сформовано та забезпечено постійне оновлення Реєстру державних та адміністративних послуг.

Критерії ефективності: доступ громадян до Реєстру державних та адміністративних послуг; створення засад для рейтингового оцінювання роботи органів державної влади, на яке безпосередньо матимуть вплив громадяни України як споживачі послуг; розроблення типових регламентів надання державних послуг.

3. Забезпечено активний обмін набутим досвідом з державними органами інших країн - партнерами Головдержслужби, підтримку у міжнародних організаціях, що займаються питаннями державної служби та державного управління (ОЕCD, BSEC, ЕІРА, EUPAN); розроблено проекти у сфері модернізації державної служби, здійснюється реалізація угод у сфері державного управління.

Критерії ефективності: імплементування міжнародного досвіду в практику роботи державних органів, пілотне впровадження розроблених проектів, наближення державної служби України до кращих світових практик у сфері державної служби та державного управління.

4. Запроваджено в роботу органів виконавчої влади  централізованого обліку вакантних посад державних службовців, нового  порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців, оновлено зміст діяльності кадрових служб органів виконавчої влади, створено єдиний інформаційний простір для кадрових служб .

Критерії ефективності: використання даних централізованого обліку вакантних посад державних службовців під час вступу на державну службу, наявність взаємозв’язку між результатами оцінювання та заохоченням державних службовців, постійний обмін досвідом з питань управління персоналом в органах виконавчої влади; розроблення політики щодо оскарження управлінських рішень та врегулювання конфліктів на державній службі.

5. Забезпечено умови для функціонування удосконаленої системи підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції.

Критерії ефективності: забезпечення координації впровадження інструментів інституціонального розвитку Twinning та ТАІЕХ, у тому числі початок підготовки до впровадження децентралізованої моделі управління допомогою Європейського Союзу, запроваджено функціонування ефективної системи підготовки державних службовців у сфері європейської інтеграції на основі функціонування відповідної регіональної тренінгової мережі.

6. Забезпечено інституціалізацію вищого корпусу державної служби.

Критерії ефективності: прийнято нормативно-правові акти щодо підходів до управління персоналом для вищого корпусу державної служби.

7. Створено засади для постійного підвищення професійного рівня вищого корпусу державної служби на центральному та регіональному рівні, розвитку управлінських компетенцій та якостей вищого корпусу державної служби.

Критерії ефективності: наявність постійної групи слухачів Школи вищого корпусу державної служби; впровадження тренінгових програм та заходів з розвитку управлінських компетенцій вищого корпусу державної служби; проведення корпоративних тренінгів для центральних органів виконавчої влади.

8. Забезпечено функціонування інформаційно-ресурсного центру для вищого корпусу державної служби.

Критерії ефективності: функціонування веб-порталу вищого корпусу державної служби, що є частиною міжнародних мереж державного управління (OECD, EUPAN).

9. Запроваджено єдині стандарти професійного навчання.

Критерії ефективності: реалізація єдиного порядку підготовки магістрів, удосконалення системи фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

 

На другому етапі:

1. Посилено спроможність центральних та місцевих органів виконавчої влади до формування, реалізації  та моніторингу державної політики.

Критерії ефективності: упорядковано систему і структуру центральних та місцевих органів виконавчої влади; запроваджено нові стандарти і процедури роботи; забезпечено провідну роль міністерств як головних суб’єктів розробки політики у відповідних сферах державної політики; посилено спроможність центральних та місцевих органів виконавчої влади до втілення процедур цільового стратегічного планування у зв’язку з бюджетним плануванням в поточну діяльність відповідно до державної політики у зазначеному секторі; усунено інституційні конфлікти, дублювання та неузгодженості у виконанні державних функцій органами виконавчої влади; залучено усі міністерства та інші центральні органи  виконавчої влади до роботи в групах аналізу політики.

2. Забезпечено 100% перехід до міжвідомчого спілкування органів виконавчої влади винятково через електронний документообіг; оновлення Національної бази електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як системи прийняття управлінських рішень.

Критерії ефективності: спрощено процедуру та скорочено час роботи з документами; підвищено якість роботи виконавців через наскрізний автоматичний контроль виконання документів на всіх етапах; активне використання Національної бази електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування для здійснення постійного моніторингу та аналізу персонального складу державних службовців.

3. Посилено інституційну спроможність вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів у галузі знань «Державне управління» та центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Критерії ефективності: запровадження нової організації діяльності вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів у галузі знань «Державне управління» та центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, як держаних установ, запровадження інноваційних форм підготовки, підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування тощо.

4. Закладено основи для впровадження системи попереднього відбору потенційних кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, проведення оцінювання кандидатів на посади державних службовців, нової класифікації посад державних службовців. Підвищено кваліфікацію працівників кадрових служб органів державної влади з питань управління персоналом за професійними програмами.

Критерії ефективності: наявність банку даних потенційних кандидатів на зайняття посад державних службовців; запровадження нового порядку оцінювання кандидатів на посади державних службовців; підготовка і  підвищення кваліфікації працівників кадрових служб здійснюється за  професійними програмами з питань управління персоналом.

5. Забезпечено ефективну підтримку лідерства у процесі реформ щодо управління персоналом для вищого корпусу державної служби.

Критерії ефективності: приведення усіх тренінгових програм Школи вищого корпусу державної служби у відповідність до міжнародних стандартів профілів компетенцій лідерства.

 

На третьому етапі:

1. Запроваджено єдині стандарти державних послуг разом із системою показників та інструментарієм вимірювання ступеня реалізації встановлених стандартів; забезпечено надання інтерактивних державних  послуг через єдиний веб-портал Реєстру державних та адміністративних послуг з використанням секторних модулів (громадяни, бізнес, державне управління).

Критерії ефективності: надання споживачам переважної більшості державних послуг через інтернет – ресурси.

2. Налагоджено постійний діалог з інститутами громадянського суспільства.

Критерії ефективності: здійснення на постійній основі комунікативних заходів щодо забезпечення відкритості та прозорості в роботі органів виконавчої влади, у тому числі з залученням молодих державних службовців, науковців у сфері державного управління, молодіжних неурядових організацій.

3. Посилено спроможність державних органів (установ) щодо адаптації та впровадження норм та стандартів Європейського Союзу у ключових сферах співробітництва між Україною та ЄС.

Критерії ефективності: наявність у державних органах (установах) експертів з питань адаптації та впровадження норм та стандартів Європейського Союзу у конкретних секторах державного управління.

4. Запроваджено в роботу органів виконавчої влади сучасні методи управління персоналом на основі компетенцій у системі державної  служби стосовно добору та вступу на державну службу, її проходження.

Критерії ефективності: використання нової моделі класифікації посад державних службовців; можливість здійснення незалежного оцінювання кандидатів на посади державних службовців; реалізація пілотного проекту щодо ротації державних службовців.

4. Посилено інтерактивну складову в процесі навчання вищого корпусу державної служби, у тому числі через запровадження проекту “Віртуальна Школа вищого корпусу державної служби” (дистанційне навчання).

Критерії ефективності: надання слухачам Школи вищого корпусу державної служби якісних тренінгових послуг через інтернет – ресурси відповідно до кращих міжнародних практик та стандартів.

5. Запроваджено систему оцінювання лідерських та управлінських якостей вищого корпусу державної служби.

Критерії ефективності: забезпечення  вищого корпусу державної служби індивідуальними тренінговими програмами з питань розвитку лідерських та управлінських якостей на основі результатів оцінювання.

6. Забезпечено обмін набутим досвідом з регіональними тренінговими програмами з питань європейської інтеграції для державних службовців у країнах Східного партнерства.

Критерії ефективності: наявність мережі тренерів, державних службовців серед країн Східного партнерства.

7. Удосконалено систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, спрямованої на формування професійної команди державних службовців, здатних ефективно застосовувати набуті знання, уміння, управлінські навички на практиці, та орієнтованої на потреби споживача, якісне надання державних послуг.

Критерії ефективності: забезпечення доступного та безперервного навчання і мовної підготовки державних службовців; досягнуто взаємозв’язок між навчанням та просуванням по службі; оцінка результатів навчання відповідно до розроблених стандартів якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; орієнтація змісту навчання на практичні потреби державного управління та державної служби; збільшення найменувань друкованих видань щодо популяризації державної служби серед молоді; запровадження в органах виконавчої влади професійних тренінгів для вперше прийнятих на державну службу.

 

7. Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання Програми.

 

Фінансування Програми передбачається здійснити за кошти державного бюджету України, міжнародної технічної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів за кошти Державного бюджету України становить 657,8 млн. грн.

            Обґрунтування пропозицій щодо обсягу фінансових ресурсів.

обсяг орієнтовного фінансового забезпечення Програми розвитку на 2005 – 2010 роки з Державного бюджету України дорівнює 452,7 млн. грн.;

фактичне фінансування завдань і заходів Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки з Державного бюджету України протягом 2005 – 2009 років складає 231,3 млн. грн. Орієнтовний обсяг фінансування у 2010 році становить 86,7 млн. грн.;

обсяг недофінансування Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки, з урахуванням 100% фінансування у 2010 році, становитиме 134,7 млн. грн.;

прогнозний рівень інфляції у 2010 році становитиме 12%;

Розрахунок фінансових ресурсів за кошти Державного бюджету України, необхідних для виконання Програми розвитку державної служби на 2011 –2015 роки:

452,7 + 134,7 = 587,4 млн. грн.

587,4+12% = 657,8 млн. грн.

 

У  тому числі за роками:

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

131,56 млн.  грн.

131,56 млн.  грн.

131,56 млн.  грн.

131,56 млн.  грн.

131,56 млн.  грн.

 

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.