Skip to Content

Проект Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на 2012 – 2016 роки

Проект

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від  __ _________________  № ______

 

Концепція Державної цільової програми  розвитку державної служби

на 2012 – 2016 роки

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Головною проблемою сьогодні є те, що діюча система державного управління та її підсистеми, зокрема державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, в певній мірі не спроможні забезпечувати ефективне управління людськими ресурсами щодо добору персоналу на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, оцінювання за результатами діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, класифікації посад, що спричиняє недостатню професійність кадрів та низьку якість надання державних послуг громадянам.

         2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Причинами неефективності системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування є:

–  непрозорість системи управління персоналом та пов’язана з цим проблема корупції державних службовців;

–                        низька інституційна спроможність кадрових служб, пов’язана з неможливістю виконання ними провідної ролі у питаннях управління персоналом;

–  відсутність механізму здійснення ротації персоналу та умов для постійного професійного розвитку без відриву від роботи;

–  недостатня якість та доступність державних послуг фізичним та юридичним особам, що посилює негативне сприйняття всієї системи державного управління;

–  формальність використання (недієвість) процедур оцінювання діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та їх низький вплив на проходження служби, а також підвищення результативності діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, відсутність єдиних критеріїв оцінювання.

Констатуючи позитивні результати реалізації Головдержслужбою завдань та заходів Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 року № 746 (із змінами та доповненнями), є необхідність продовження формування та реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби,  участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування відповідно до викликів сьогодення.

Враховуючи те, що в Україні продовжується адміністративна реформа, прийняття державної цільової програми розвитку державної служби на             2012 – 2016 роки є необхідною умовою для забезпечення комплексного підходу до розвитку системи державної служби та залучення ключових учасників цього процесу: центральних та місцевих органів виконавчої влади, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «Державне управління», мережі центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, міжнародних організацій.

3. Мета Програми

Метою зазначеної Програми є удосконалення системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та адаптація її до стандартів ЄС.

4. Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

         Розв’язання проблеми можливе за такими варіантами:

І. Збереження існуючої системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування без змін.

Це є ризиком і може призвести до неспроможності системи державної служби забезпечувати ефективне виконання зобов’язань, взятих державою перед громадянами через відсутність ефективних механізмів управління людськими ресурсами при доборі персоналу, просуванні по службі державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також оцінюванні їх діяльності, а також низьку якість надання державних послуг громадянам.

ІІ. Розроблення і реалізація ключовими учасниками процесу розвитку окремих заходів з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Цей варіант має значний ризик не забезпечити необхідну послідовність у розв’язанні проблем управління людськими ресурсами в системі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

ІІІ. Розроблення і прийняття Програми із залученням до її виконання ключових учасників процесу розвитку державної служби.

Зазначений варіант є оптимальним, оскільки у результаті його вибору буде забезпечено виконання комплексних завдань та заходів, що окреслені Концепцією розвитку державної служби на 2012 – 2016 роки.

Така концентрація зусиль збереже необхідну послідовність у розв’язанні проблем, збільшить фінансові та технічні можливості для досягнення поставлених завдань, забезпечить належну координацію дій ключових учасників – співвиконавців заходів і завдань Програми.

5. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строки виконання Програми.

         Основними пріоритетними напрямами реалізації Державної цільової програми розвитку державної служби на 2012 – 2016 роки є:

– удосконалення прийняття на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, а також її проходження;

– удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

– посилення спроможності органів виконавчої влади до оптимізації процесів управління людськими ресурсами;

– розвиток системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з використанням кращих міжнародних практик;

– впровадження технологій електронного урядування у сфері державної служби.

Відповідно до зазначених пріоритетів першочерговими завданнями є:

 За напрямом удосконалення прийняття на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, а також її проходження:

– впровадження нової класифікації та профілів професійної компетентності посад державних службовців;

– нові підходи до прийняття на посади державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, просування по службі та ротації кадрів;

        – розмежування в державних органах посад працівників, які виконують функції з обслуговування, та державних службовців;

        –         удосконалення оцінювання результатів діяльності державних службовців;

-  супроводження Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

За напрямом реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування:

– створення системи та розробка механізмів запровадження безперервного навчання державних службовців, оновлення форм та змісту навчання через систему стандартів підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

– реформування Національної академії державного управління при Президентові України задля посилення її провідної ролі у загальнонаціональній системі професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, реалізації завдань державотворення;

– створення системи використання досвіду державної служби, служби в органах місцевого самоврядування щодо активного залучення професіоналів – державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад – до організації процесу підвищення кваліфікації та формування інституту радників і консультантів;

– розроблення концепції проведення оцінки якості підготовки  та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

За напрямом посилення спроможності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до удосконалення процесів управління людськими ресурсами:

– наукове забезпечення розвитку системи державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу;

–   посилення інституційної спроможності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

–  врегулювання конфлікту інтересів та запобігання проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

–  формування позитивного іміджу державного службовця та залучення обдарованої молоді на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування;

  – надання правової, консультативної, методичної, організаційної та іншої допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань модернізації державної служби;

– визначення методів і механізмів щодо модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування до стандартів і процедур роботи Європейського Союзу;

– розроблення методологічних рекомендацій та проведення заходів щодо систематизації та підвищення ефективності наукових досліджень і розробок, урахування економічної доцільності та державного контролю за цільовим використанням коштів;

– впровадження інструментів та процесів, спрямованих на запобігання проявам корупції, заохочення доброчесності.

За напрямом розвитку системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з використанням кращих міжнародних практик:

– опрацювання питання щодо залучення міжнародної технічної допомоги для вирішення актуальних питань розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, а також залучення провідних міжнародних експертів з метою аналізу та оцінки сучасного стану служби;

– вивчення та узагальнення кращих європейських та світових практик щодо розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, розробка рекомендацій щодо удосконалення служби з урахуванням провідного іноземного досвіду;

– вирішення питання залучення кращих європейських та світових практик при розробці нормативно-правових актів та їх подальшої імплементації;

– організація ряду навчальних візитів за кордон для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги з метою вивчення та запозичення іноземного досвіду та посилення спроможності персоналу до впровадження дієвих змін у поточній діяльності.

За напрямом впровадження технологій електронного урядування у сфері державної служби:

– використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у системі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.  

4. Етапи реалізації Програми:

    2012 рік

– розробка порядку  визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V;

 –  врегулювання питання присвоєння рангів державним службовцям;

– затвердження положення про службу персоналу;

– створення типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату;

-  розробка типового порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад;

-  визначення механізмів прийняття до державних органів працівників, які виконують обслуговуючі функції;

-  вдосконалення порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців;

– затвердження змін до Положення про Національну академію державного управління при Президентові України та упорядкування спеціальностей у галузі знань «Державне управління»;

– розробка нормативно-правових актів щодо організації навчального процесу, стажування слухачів та працевлаштування випускників;

– оновлення державних стандартів підготовки та підвищення кваліфікації, що відповідають перспективам розвитку державного управління та місцевого самоврядування України;

– оптимізація мережі навчальних закладів, які надають послуги з підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у галузі знань  «Державне управління»;

– запровадження навчальних модулів «Доступ до публічної інформації в Україні» та «Розбудова інституційної спроможності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні»;

– впровадження інструментів та процесів, спрямованих на запобігання проявам корупції, заохочення доброчесності;

– організаційна підтримка функціонування Інформаційно-ресурсного бібліотечного центру для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

– підготовка та видання друкованої продукції з довідковими, науковими та науково-методичними матеріалами і працями з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

– оновлення та актуалізація існуючої міжвідомчої договірної бази з країнами-партнерами та продовження співпраці у напрямі розвитку системи  державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

– впровадження заходів, передбачених Планом дій щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в разі її підписання;

– забезпечення координації використання інструментів інституціональної розбудови Twinning, ТАІЕХ, SIGMA;

– впровадження Програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи «Східне партнерство»;

– забезпечення участі України в роботі міжнародних організацій, що займаються питаннями державної служби та державного управління (EUPAN, NISPAcee, EIPA, BSEC, OECD). 

2013-2014 роки

-  навчання працівників кадрових служб з питань впровадження нових процедур управління персоналом на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, а також стосовно запровадження профілів професійної компетентності посад та нового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців; 

 – розробка програми індивідуального навчання осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»;

-  удосконалення умов оплати праці державних службовців з урахуванням результатів оцінювання їх діяльності;

–  впровадження пілотних проектів щодо модернізації системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

– підтримка загальнонаціональних проектів, що підвищують імідж державного службовця та популяризують державну службу та службу в органах місцевого самоврядування;

– проведення пілотних опитувань щодо оцінки ефективності процесу модернізації державної служби, очікувань заінтересованих сторін та громадян;

– поширення кращого досвіду надання адміністративних послуг органами виконавчої влади за підсумками Всеукраїнського конкурсу «Приязна адміністрація»;

– участь у забезпеченні впровадження в діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування типових організаційно-технологічних рішень у сфері електронного урядування;

– розвиток та автоматизація функціонування системи персонального обліку державних службовців «Картка» єдиної державної комп’ютеризованої системи «Кадри»;

– організація навчальних візитів за кордон для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги з метою вивчення та запозичення іноземного досвіду та посилення спроможності персоналу до впровадження дієвих змін у поточній діяльності.

2015-2016 роки

-  включення до програм професійного навчання та підготовки фахівців у сфері управління персоналом тем щодо запровадження профілів професійної компетентності посад державних службовців;

– розробка методичних рекомендацій щодо впровадження кодексів етики у діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

– вирішення питання залучення кращих європейських та світових практик при розробці нормативно-правових актів та їх подальшої імплементації;

– видання навчально-методичних матеріалів, спрямованих на підвищення професійного рівня молодих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, створення умов для їхньої постійної самоосвіти, удосконалення практичних умінь та навичок у роботі.

 6. Очікувані результати:

 – удосконалення системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, ліквідація її неефективних елементів;

– професіоналізація державної служби та підвищення загального рівня кваліфікації працівників;

–  підвищення авторитету праці державних службовців, маючи на меті створення достатніх умов для добору кваліфікованого персоналу на конкурсних засадах, просування по службі, справедливої оцінки їх діяльності тощо;

–  удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

–  розвиток системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з використанням кращих міжнародних практик, успішність адміністративної реформи;

–  зростання долі інформаційних технологій в системі державної служби, створення єдиного інформаційного простору, який забезпечує швидкий доступ громадян до державних послуг та ефективну комунікацію органів державної влади.

7. Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми передбачається здійснити за кошти державного бюджету України, міжнародної технічної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерело :          http://nads.gov.ua/    

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.