Skip to Content

Проект Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

ПРОЕКТ

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

            Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу на зайняття посад державної служби у державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті (далі – державний орган).

Загальні положення

1. Конкурсний відбір (далі - конкурс) проводиться на зайняття вакантних посад державної служби, посад на період відсутності основного працівника у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною та посад, на які здійснюється прийняття за строковим договором у інших випадках, передбачених законодавством, груп ІІ, ІІІ, IV, V.

2. Конкурс повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України та відбір професійно підготовлених кадрів для державної служби.

3. Для проведення конкурсного відбору керівником державної служби в державному органі наказом (розпорядженням) утворюється конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб.

4. До складу конкурсної комісії входить голова, секретар і члени комісії.

Головою конкурсної комісії у разі:

1) наявності посади керівника апарату, який є керівником державної служби, є керівник служби персоналу;

2)  відсутності такої посади -  заступник керівника державної служби. 

Секретарем конкурсної комісії є представник служби персоналу.

До складу конкурсної комісії включаються працівники служби персоналу, юридичної служби та можуть включатися інші державні службовці державного органу, у тому числі з інших державних органів, а також експерти з числа фахівців у відповідній сфері.

Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, а також близькі їй особи, не можуть бути членами конкурсної комісії.

5. У державному органі з нечисленним апаратом (до п’яти осіб) конкурс може проводитися керівником цього органу або конкурсною комісією органу вищого рівня.

Умови проведення конкурсу

6. Рішення про проведення конкурсу приймається керівником державної служби за наявності вакантної посади державного службовця, посад на період відсутності основного працівника у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною та посад, на які здійснюється прийняття за строковим договором у інших випадках, передбачених законодавством, груп ІІ, ІІІ, IV, V.

7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;

мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку;

відповідно до вироку суду позбавлені права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;

піддавалися адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

мають громадянство іншої держави;

після призначення на посаду будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.

8. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади державного службовця (далі - кандидати).

9. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення про проведення конкурсу;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим вимогам;

3) проведення іспиту (тестування);

4) проведення співбесіди та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс

10. Державний орган, у якому проводиться конкурс зобов'язаний оприлюднити інформацію про проведення конкурсу на  офіційному веб - сайті Нацдержслужби України або її територіальних органах на місцях в залежності від територіального розміщення державного органу, який оголошує конкурс (додаток 1).

11. Оголошення про проведення конкурсу розміщується  на офіційному веб-сайті відповідного державного органу.

В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

1) найменування і місцезнаходження державного органу;

2) назва посади державної служби, група, підгрупа, до якої вона належить;

3) умови оплати праці (посадовий оклад);

4) основні посадові обов’язки;

5) вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду державної служби відповідно до профілю професійної компетентності цієї посади;

6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду державної служби;

7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;

8) дата і місце проведення конкурсу у державному органі;

9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

В оголошенні може міститися додаткова  інформація,  що не суперечить законодавству про державну службу.

12. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

13. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди  на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (додаток 2) та згоди на проведення спеціальної перевірки за формою, визначеною Порядком організації проведення перевірки відомостей, щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України від 25 січня 2012 року  № 33/2012

2) копію документа про вищу освіту, вчені звання та наукові ступені;

3) особову картку (форма П2 - ДС) встановленого зразка та  2  фотографій  розміром 3х4;

4) декларацію про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

 5) копію трудової книжки.

 14. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі перед його проведенням пред’являє паспорт громадянина України службі персоналу відповідного державного органу.

Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття посади державної служби, документи, не передбачені пунктом 13.

15. Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

16. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи (характеристики, рекомендації, свідоцтва, сертифікати про підвищення  кваліфікації тощо), крім зазначених у  пункті 13.

17. Служба персоналу перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

18. Особи, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

19. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється службою персоналу з відповідним обґрунтуванням.

20. Документи переможця конкурсу, зазначені у пункті 13, у разі призначення його на посаду державної служби стають складовою його особової справи. 

Подані документи і матеріали інших кандидатів, які не пройшли конкурсний відбір їм повертаються протягом 10 днів.

Проведення іспиту (тестування)  

 21. Для складання іспитів у державному органі керівником державної служби відповідного органу 1 раз на 2 роки затверджується програма іспиту.

Програма іспиту передбачає питання або тести на знання законодавства про державну службу, засади запобігання та протидії корупції та законодавства, з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу, інші знання та вміння.

24. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс, з метою об'єктивної оцінки знань кандидатів на посаду державних службовців.

25. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

         26. Під час підготовки  відповідей на запитання екзаменаційного білета або проходження тестування мають бути присутніми не менше  трьох членів конкурсної комісії.

     27. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї посади. У разі невеликої кількості кандидатів іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох посад.

28. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами або тестами, які пропонуються кандидату  завдань за його вибором. Екзаменаційні білети та тестові завдання формуються за зразком, наведеним у додатках 3, 4  до цього Порядку.

29. При підготовці відповідей на питання білета або тестового завдання кандидат здійснює записи на аркуші із штампом органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я, та по-батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

30. Іспит складається державною мовою.

31. Загальний час для проведення іспиту має становити не більше 60 хвилин.

32. Для оцінки знань кандидатів використовується:

1) при написані відповідей на білети - п’ятибальна система:

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання законодавства про державну службу, засади запобігання і протидії корупції та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання законодавства про державну службу, засади запобігання і протидії корупції і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі  відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

2) при проходженні тестів – у відсотковому еквіваленті:

від 91 % до 100 % - відмінно;

від 67 % до 90 % - добре;

від 51 % до 66% - задовільно;

до 50% - незадовільно.

33. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета або тестового завдання. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

34. Підбиття підсумків при написані відповідей на білети здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання з подальшим обрахунком відсотку від максимально можливої суми балів.

Підбиття підсумків при проходженні тестів здійснюється шляхом обрахування відсотку правильних відповідей.

35. Відсоток заноситься у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 5. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під розпис.

36. Аркуші з відповідями кандидатів додаються до протоколу конкурсної комісії.

Проведення співбесіди та відбір кандидатів

   

37. Для проведення співбесіди служба персоналу здійснює підготовку приміщення. На співбесіду запрошуються керівники відповідних структурних підрозділів. Метою проведення співбесіди  є виявлення  відповідності профілів компетентності кандидата посаді державної служби на яку він претендує.

 38. Конкурсна комісія за результатами  іспиту  та співбесіди з кандидатами, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття посад державних службовців.

 39. Результати співбесіди заносяться до протоколу засідання конкурсної комісії щодо розгляду кандидатур на заміщення посад.

40. Кандидати, які не пройшли співбесіду, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

Повторний конкурс на зайняття посад державної служби

41. Повторний конкурс на зайняття посад державної служби проводиться в разі:

1) виявлення порушень у проведенні конкурсу. У цьому випадку рішення конкурсної комісії скасовується посадовою особою, за рішенням якої було оголошено конкурс, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніше десяти робочих днів з моменту скасування рішення конкурсної комісії;

2) якщо жоден з учасників конкурсу не пройшов конкурсний добір;

3) відсутності заяв про участь у конкурсі;

4) подання заяви про участь у конкурсі однією особою. У випадку, якщо заяву про участь у повторному конкурсі знову подала одна особа, керівник державної служби в органі державної влади або суб'єкт призначення приймає рішення стосовно доцільності проведення конкурсу. У разі прийняття рішення про недоцільність проведення конкурсу особа, яка подала заяву про участь у повторному конкурсі, не звільняється від складення іспитів та проходження співбесіди, за результатами яких приймається рішення про її призначення  або про її відмову  у її призначенні  на посаду державної служби;

5) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу.

42. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більшість від її складу.

43. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається керівнику державної служби, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на  посаду державного службовця.

44. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується присутніми на її засіданні членами, не пізніше трьох робочих днів після його проведення і зберігається в органі державної влади, в якому проводився конкурс.

45. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється не пізніше трьох робочих днів після підписання протоколу засідання конкурсної комісії на офіційному веб-сайті  відповідного державного органу.

Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами відповідного конкурсу.

46. Переможець конкурсу додає службі персоналу документи необхідні  для проведення спеціальної перевірки у порядку затвердженому Президентом України.

47. Рішення про призначення на посаду державного службовця  приймається керівником державної служби за результатами конкурсу та після проведення спеціальної перевірки не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення  інформації про його переможця на підставі протоколу  засідання конкурсної комісії.

48. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику державної служби відповідного державного органу протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

49. Рішення керівника органу державної служби може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

Додаток 1

до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад

 

 

Оприлюднення інформації про конкурс

 У ___________________________________________________________

                                                 (назва органу)

 

оголошується конкурс на зайняття посади _____________________________

                                                                                        (назва посади)

 

___________________________________________групи_____, підгрупи___.

 

Посадові обов'язки; умови оплати праці; вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду державної служби відповідно до профілю професійної компетентності цієї посади; перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;  дата і місце проведення конкурсу розміщенні на офіційному веб-сайті ______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________

                                (назва органу)                              

(___________________________________).

                           (назва сайту)

 

Додаткову інформацію можна отримати у службі персоналу ______________________________________

                                                                                                                                      (назва органу)

за телефоном _________________.

 

 

                                                                                                                       Додаток 2

до Порядку проведення конкурсу

на зайняття посад

 

 

Голові конкурсної комісії _____________

 

__________________________________________

(назва органу)

____________________________________ (прізвище, ініціали)                                                                ___________________________________,

    ( П.І.Б. претендента у родовому відмінку)

                                                                    який (а) мешкає за адресою ___________  ___________________________________

тел.______________

                                                                 

 

                                                                  ЗАЯВА

 

          Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення посади __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

 

         Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

«___» __________ 20___ року                                           __________

                                                                                                    (підпис)

 

  

Додаток 3

до Порядку проведення конкурсу

 на зайняття посад

 

 

__________________________________

(найменування органу державної влади)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

 

_____________   ______________

(підпис)      (прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____

 

1. Питання  на перевірку знання Конституції України.

 

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

 

3. Питання  на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

 

4, 5. Питання  на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

 * До білету можуть бути включенні додаткові питання на знання та вміння, необхідні для виконання обов’язків на відповідній посаді. При цьому кількість питань у кожному білеті має бути однакова.

  

 

Додаток 4

до Порядку проведення конкурсу

 на зайняття посад

 

 

__________________________________

(найменування органу державної влади)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

 

_____________   ______________

(підпис)          (прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ N _____

 

1) На знання  Конституції України

2) На знання  Закону України "Про державну службу".

 3) На знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

 4) На знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

 * До Тестового завдання можуть бути включенні додаткові тести на знання та вміння, необхідні для виконання обов’язків на відповідній посаді. При цьому кількість тестів у кожному білеті має бути однакова.

 

                                                                                                                       Додаток 5

до Порядку проведення конкурсу

на зайняття посад

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту на зайняття посад державної служби

_____________________________________________________________________

(найменування державного органу)

від "___" ____________ 20__ року

п/п

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Група, підгрупа посади на яку претендує кандидат

Номер білета

Результат, %

Відмітка

про ознайомлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати на електронну адресу: Maryna.Yarova@nads.gov.ua

Джерело : http://nads.gov.ua/

 

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.