Skip to Content

Процедура люстрації за Кабміном

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 жовтня 2014 р. № 563
Київ
Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 167 від 25.03.2015}
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”;
перелік органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Міністерству юстиції:
1) поінформувати Кабінет Міністрів України про результати виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, їх апаратом (секретаріатом) пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про очищення влади” щодо звільнення з посади осіб, які працюють у таких органах, та обіймають (обіймали) відповідні посади, згідно з критеріями, визначеними частиною першою статті 3 зазначеного Закону;
2) забезпечити розміщення на веб-сайті Міністерства інформації про власну поштову та електронну адресу і номер контактного телефону, а також поштову та електронну адресу і номери контактних телефонів Міністерства внутрішніх справ, Державної фіскальної служби, Служби безпеки, Генеральної прокуратури України, Державної судової адміністрації, що в одноденний строк з дня набрання чинності цією постановою подається зазначеними органами Міністерству юстиції.
4. Міністерству фінансів затвердити протягом десяти днів з дня набрання чинності цією постановою порядок проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади”, та форму висновку про результати зазначеної перевірки.
Прем'єр-міністр України    А.ЯЦЕНЮК
Інд. 31   
________________________________________
    ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 563
ПОРЯДОК
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”
1. Цей Порядок визначає механізм проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” (далі - перевірка).
2. Перевірка проводиться щодо:
1) Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, а також міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку, Голови Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного майна, Голови Держкомтелерадіо, їх перших заступників, заступників;
2) Генерального прокурора України, Голови СБУ, Голови Служби зовнішньої розвідки, начальника Управління державної охорони, Міністра фінансів, Голови ДФС, начальника податкової міліції, Міністра внутрішніх справ, Голови ДСНС, їх перших заступників, заступників;
3) військових посадових осіб Збройних Сил та інших утворених відповідно до закону військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації;
4) членів Вищої ради юстиції, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, професійних суддів, Голови ДСА, його першого заступника, заступника;
5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;
6) начальницького складу органів внутрішніх справ, ДПтС, Держспецзв’язку, Мінфіну, ДФС, податкової міліції, МВС, ДСНС;
7) посадових та службових осіб органів прокуратури України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Національного банку;
8) членів Центральної виборчої комісії, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;
9) керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг;
10) інших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
11) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах 1-10 цього пункту.
3. Мін’юст для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом проведення перевірки утворює дорадчий громадський орган з питань люстрації.
4. Організація проведення перевірки покладається на керівника відповідного органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка (далі - керівник органу).
Організація проведення перевірки професійних суддів покладається на голову суду, в якому працює суддя.
Організація проведення перевірки членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Центральної виборчої комісії, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення покладається на керівника органу, в якому працює особа.
Керівник органу або голова суду обов’язково враховує положення частини сьомої статті 1 Закону України “Про очищення влади” (далі - Закон).
5. Керівник органу або голова суду згідно з планом проведення перевірок, затвердженим Кабінетом Міністрів України, приймає рішення про початок проведення перевірки у відповідному органі (далі - початок проведення перевірки в органі), в якому встановлює дату початку проведення перевірки, а також відповідальним за проведення перевірки визначає кадрову службу чи інший структурний підрозділ такого органу (далі - відповідальний структурний підрозділ).
6. Рішення про початок проведення перевірки в органі оприлюднюється в день його прийняття на офіційному веб-сайті органу, в якому проводиться перевірка, та в той самий день доводиться відповідальним структурним підрозділом такого органу до відома осіб, які підлягають перевірці.
7. У разі коли в органі, в якому проводиться перевірка, відсутня технічна можливість для оприлюднення рішення про початок проведення перевірки в органі, такий орган надсилає зазначене рішення в день його прийняття у паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf) на електронну адресу органу, якому підпорядковується зазначений орган. Орган, якому підпорядковується орган, в якому проводиться перевірка, у той самий день оприлюднює рішення на власному офіційному веб-сайті.
8. Особа, яка підлягає перевірці, зобов’язана у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі подати до відповідального структурного підрозділу:
1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону:
власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1;
копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою (далі - засвідчені копії):
- сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);
- декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, складеної за формою, що встановлена Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” (далі - декларація).
Після прийняття рішення Національним агентством з питань запобігання корупції про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації подаються шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством;
2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, - власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2.
Вимога стосовно надання в заявах згоди на оприлюднення відомостей щодо особи, яка підлягає перевірці, не поширюється на осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.
{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
9. Професійний суддя, який підлягає перевірці, зобов’язаний у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в суді подати до відповідального структурного підрозділу документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку.
{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
10. Повідомлення особою, яка підлягає перевірці, в заяві про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, або неподання нею заяви у строк, зазначений у пункті 8 цього Порядку, є підставою для звільнення особи з посади, що вона обіймає, не пізніш як на третій день після подання такої заяви або закінчення строку подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої відповідно частиною третьою або четвертою статті 1 Закону.
11. Повідомлення професійним суддею, який підлягає перевірці, в заяві про те, що до нього застосовується заборона, визначена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, є підставою для надіслання Мін’юсту та ДСА головою суду не пізніш як на третій день після подання такої заяви її копії в паперовій та електронній формі (сканованої копії у форматі pdf).
{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
Неподання професійним суддею, який підлягає перевірці, заяви у строк, зазначений у пункті 9 цього Порядку, є підставою для надіслання Мін’юсту та ДСА головою суду інформації в паперовій формі про неподання заяви не пізніш як на третій день після закінчення строку подання заяви.
{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
Мін’юст у триденний строк з дня надходження зазначеної заяви або інформації звертається до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади.
12. Керівник органу, який прийняв рішення про звільнення особи, зазначеної у пункті 10 цього Порядку, надсилає в день його прийняття до Мін’юсту в паперовій формі повідомлення про звільнення особи за формою згідно з додатком 6, відомості з якого не пізніш як на третій день з дня надходження до Мін’юсту вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади” (далі - Реєстр).
До повідомлення про звільнення особи додаються в паперовій формі засвідчені копії:
рішення про звільнення особи;
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).
{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
13. Відомості про особу, щодо якої застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада на час застосування положення Закону, критерії, на підставі яких застосовується заборона, та строк, протягом якого до особи застосовується заборона), не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщуються на офіційних веб-сайтах Мін’юсту та органу, в якому проводиться перевірка.
{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
14. Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, або на підставі наданих особою документів, а також інформації з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених пунктами 1-8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону:
{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
1) заборони, яка застосовується до осіб, що обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням:
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку, Голови Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного майна, Голови Держкомтелерадіо, Генерального прокурора України, Голови СБУ, Голови Служби зовнішньої розвідки, начальника Управління державної охорони, начальника податкової міліції, Голови ДСНС, Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника;
члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови ДСА, його першого заступника, заступника;
керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, Міндоходів, податкової міліції;
керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури, СБУ, МВС, Міндоходів, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах у м. Києві;
Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрацій, їх перших заступників, заступників, голови райдержадміністрації, районної в м. Києві держадміністрації;
Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил, Командувача Сухопутних військ Збройних Сил, Командувача Повітряних Сил Збройних Сил, Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил, їх першого заступника, заступника;
голови або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;
керівника державного підприємства, що належить до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг, яке відповідно до законодавства вчиняє дії, необхідні для надання адміністративних послуг;
2) заборони, яка застосовується до осіб, що:
були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки колишнього СРСР починаючи з посади секретаря районного комітету і вище;
були обрані і працювали на керівних посадах починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище.
14-1. Відповідальний структурний підрозділ у разі:
відсутності відомостей про особу, яка підлягає перевірці, у Реєстрі роздруковує відповідну інформацію та додає її до особової справи;
наявності відомостей про особу, яка підлягає перевірці, у Реєстрі надсилає до Мін’юсту або головних територіальних управлінь юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за місцем проживання такої особи запит про проведення перевірки за формою згідно з додатком 3 для отримання витягу з Реєстру.
{Порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
15. У разі виявлення відповідальним структурним підрозділом відомостей щодо застосування до особи, яка підлягає перевірці, заборони, передбаченої пунктом 14 цього Порядку, керівник органу не пізніш як на третій день з дня виявлення таких відомостей приймає рішення про звільнення особи і в той самий день надсилає до Мін’юсту повідомлення про звільнення особи за формою згідно з додатком 6, відомості з якого не пізніш як на третій день з дня надходження до Мін’юсту вносяться до Реєстру.
До повідомлення про звільнення особи додаються в паперовій формі засвідчені копії:
рішення про звільнення особи;
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).
{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
{Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
17. Керівник органу не пізніш як на третій день після надходження заяви щодо незастосування до особи, яка підлягає перевірці, заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону, одночасно надсилає органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України (далі - органи перевірки), відповідно до компетенції запити про проведення перевірки за формою згідно з додатком 3 щодо особи, яка підлягає перевірці, до яких додаються засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації, а також документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).
{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
17-1. Запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, надсилаються у разі, коли:
у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала відповідно посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури в період, що підлягає перевірці, а також трудова книжка (послужний список) такої особи втрачена (втрачений)/відновлена (відновлений) та/або з матеріалів особової справи вбачається, що особа могла займати відповідні посади в період, що підлягає перевірці, - до МВС та Генеральної прокуратури України;
у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала посаду судді в період, що підлягає перевірці, а також трудова книжка (послужний список) такої особи втрачена (втрачений)/відновлена (відновлений) та/або з матеріалів особової справи вбачається, що особа могла займати дану посаду в період, що підлягає перевірці, - до ДСА.
Запити про проведення перевірки надсилаються до:
апарату ДФС - щодо осіб, які займають посади, перелік яких визначений Мінфіном, а територіальних органів ДФС (державних податкових інспекцій) - щодо інших осіб за місцем їх проживання, за яким вони беруться на облік як платники податків;
ДСА - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України, а територіальних управлінь ДСА за місцем проживання судді - щодо суддів місцевих та апеляційних судів.
{Порядок доповнено пунктом 17-1 згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
18. Запити не надсилаються для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування критеріїв, передбачених частиною четвертою статті 3 Закону, до осіб, які були народжені після 1973 року.
{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
18-1. У разі коли особа займає посаду, перебування на якій становить державну таємницю, така посада у документах щодо проведення перевірки не зазначається.
{Порядок доповнено пунктом 18-1 згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
19. З метою проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації за минулий рік, поданій особою, яка підлягає перевірці, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел, до ДФС надсилається запит за формою згідно з додатком 3 разом із засвідченими копіями декларації та трудової книжки (послужного списку) такої особи.
{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
20. ДФС у порядку, визначеному Мінфіном, проводить перевірку достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та/або відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації, складеної в повному обсязі за формою, що встановлена Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, за минулий рік, поданій особою, яка підлягає перевірці, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел.
{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
21. Керівник органу в день надіслання запитів органам перевірки надсилає в паперовій формі Мін’юсту повідомлення про початок проходження перевірки особою за формою згідно з додатком 4, яке не пізніш як на п’ятий день з дня надходження до Мін’юсту розміщується на період проведення перевірки на його офіційному веб-сайті із зазначенням дня початку проходження перевірки.
{Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
22. День надіслання запитів та доданих до них документів, а також повідомлення до Мін’юсту є днем початку проходження перевірки особою відповідно до Закону.
23. Орган, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка, протягом трьох днів після надходження заяви щодо незастосування до неї заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про початок проходження перевірки особою та копії її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).
Орган, в якому проводиться перевірка, розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про перевірку всіх осіб, у тому числі перевірку керівників та їх заступників, яка проводиться іншим органом, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка.
Зазначене у пункті 21 цього Порядку повідомлення та інформація про результати проведення перевірки розміщуються на офіційних веб-сайтах даних органів на період перебування особи, стосовно якої проведено перевірку, на посаді (посадах) у такому органі.
{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
24. У разі коли в органі, в якому проводиться перевірка, відсутні технічні можливості для оприлюднення інформації, копій заяви та декларації особи, стосовно якої проводиться перевірка, зазначені інформація, копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, якому підпорядковується зазначений орган. У такому випадку орган, в якому проводиться перевірка, надсилає в день початку проходження перевірки зазначену інформацію, засвідчені копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) в паперовій та електронній формі (скановані копії у форматі pdf) відповідному органу, який у той самий день оприлюднює їх на власному офіційному веб-сайті.
{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
25. Голова суду в день, що настає за днем подання заяви професійним суддею, який підлягає перевірці, надсилає до ДСА інформацію про початок проходження перевірки професійним суддею, копії його заяви та декларації в паперовій та електронній формі (скановані копії у форматі pdf).
26. ДСА протягом трьох днів після надходження заяви особи, стосовно якої проводиться перевірка, та декларації розміщує інформацію про початок проходження перевірки професійним суддею і копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) на власному офіційному веб-сайті за принципами територіальності і спеціалізації.
27. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у пункті 2 частини п’ятої статті 5 Закону, ДФС протягом трьох робочих днів з дня виявлення всіх фактів недостовірності та/або невідповідності відомостей, але не пізніше ніж на тридцятий день з дня надходження запиту та копії декларації особи, стосовно якої проводиться перевірка, повідомляє про них зазначеній особі.
28. Особа, стосовно якої проводиться перевірка, не пізніше ніж на п’ятнадцятий робочий день з дня отримання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за фактами, зазначеними у пункті 27 цього Порядку, та підтвердні документи, які є обов’язковими для розгляду та врахування ДФС під час підготовки висновку про перевірку.
29. Органи перевірки надсилають відповіді (висновки) на запити керівників органів, в яких проводиться перевірка.
У разі встановлення щодо особи, стосовно якої проводилася перевірка, критерію, на підставі якого до неї повинна застосовуватися заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, органи перевірки одночасно з надісланням відповідей (висновків) на запити керівників органів, в яких проводиться перевірка, надсилають до Мін’юсту копії таких відповідей (висновків).
{Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
30. Форма висновку ДФС про результати перевірки відомостей, зазначених у пункті 2 частини п’ятої статті 5 Закону, затверджується наказом Мінфіну.
31. Протягом місяця з дня початку проходження перевірки особою фізичні та юридичні особи можуть подати інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон, передбачених Законом, до органу перевірки чи до дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін’юсті.
32. Інформація про особу, стосовно якої проводиться перевірка, яка надійшла від фізичних та юридичних осіб до дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін’юсті, подається ним на розгляд відповідного органу перевірки, про що інформується Мін’юст.
33. Орган перевірки, що отримав інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, від фізичних та юридичних осіб чи дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін’юсті, зобов’язаний розглянути таку інформацію, перевірити її та у разі підтвердження її достовірності врахувати у відповідях (висновках) на запити керівників органів, в яких проводиться перевірка.
{Абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
{Абзац другий пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
34. У разі коли інформацію не віднесено до відомостей, зазначених у пунктах 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону, перевірку достовірності яких проводять органи перевірки, така інформація надсилається органом, в якому проводиться перевірка, компетентним органам у порядку, встановленому законом.
35. Якщо відповідь/висновок/копія судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, є неповними або суперечать іншим матеріалам перевірки, орган, в якому проводиться перевірка, з метою проведення додаткової перевірки чи уточнення отриманої інформації одноразово звертається із запитом до органів перевірки, які зобов’язані розглянути його та надати відповідь протягом десяти робочих днів.
36. На підставі відповіді/висновку/копії судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, відповідальний структурний підрозділ у триденний строк (з дня надходження останньої відповіді/висновку/копії судового рішення або з дня надходження відповіді/висновку/копії судового рішення, який є підставою для застосування заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону) готує довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 та подає її керівнику органу.
{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
37. Керівник органу не пізніш як на третій робочий день з дня складення довідки про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 у разі встановлення недостовірності відомостей щодо особи, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 Закону, приймає рішення про звільнення такої особи та у той самий день надсилає в паперовій формі до Мін’юсту повідомлення про звільнення особи за формою згідно з додатком 6 разом із засвідченою копією рішення про звільнення особи, інформація з яких не пізніш як на третій день з дня надходження до Мін’юсту вноситься до Реєстру.
{Пункт 37 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
38. Голова суду не пізніш як на третій день з дня отримання відповіді/висновку/копії судового рішення щодо професійного судді складає довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5.
У разі встановлення під час перевірки незастосування до професійного судді заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, голова суду надсилає копію довідки про результати перевірки до ДСА в паперовій та електронній (у форматі Microsoft Word) формі, а у разі встановлення недостовірності відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 Закону, - копії довідки про результати перевірки та відповіді/висновку/судового рішення в паперовій та електронній (у форматі Microsoft Word) формі до ДСА та в паперовій формі до Мін’юсту.
Відомості про результати перевірки не пізніш як на третій день з дня їх надходження до ДСА розміщуються на її офіційному веб-сайті.
Мін’юст протягом трьох днів з дня отримання у паперовій формі копій довідки про результати перевірки та відповіді/висновку/судового рішення надсилає їх до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та звертається з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади.
{Пункт 38 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
39. Висновок про проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданій особою за попередній рік декларації, та/або невідповідності вартості майна (майнових прав), зазначеного (зазначених) у декларації особи, що набуте (набуті) за час перебування на посадах, доходам, отриманим із законних джерел, може бути оскаржений особою в судовому порядку.
40. Усі матеріали перевірки, які надійшли до керівника органу, додаються до особової справи особи.
Усі матеріали перевірки, які надійшли до голови суду, додаються до особової справи професійного судді.
{Абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
Мін’юст має право доступу до всіх матеріалів перевірки.
На запит особи, стосовно якої проводилася перевірка, з її особової справи надається копія матеріалів перевірки.
{Пункт 40 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
41. Особа, яка претендує на зайняття посади, передбаченої підпунктами 1-10 пункту 2 цього Порядку (крім особи, яка виявила бажання стати суддею) (далі - особа, яка претендує на зайняття посади), разом з документами, необхідними для її призначення на посаду, подає до відповідного органу власноручно написану заяву за формою згідно з додатком 1.
Особа, яка виявила бажання стати суддею, разом з документами, необхідними для її призначення на посаду, подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України власноручно написану заяву за формою згідно з додатком 1.
Неподання заяви особою, яка претендує на зайняття посади або яка виявила бажання стати суддею, є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує.
Особа, яка претендує на зайняття посади або виявила бажання стати суддею та пройшла перевірку, подає засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася.
{Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
42. Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка претендує на зайняття посади, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві такої особи, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону.
43. Виявлення відповідальним структурним підрозділом факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, є підставою для відмови такій особі у призначенні на посаду, на яку вона претендує.
44. Керівник органу надсилає до Мін’юсту в день виявлення факту, зазначеного в пункті 43 цього Порядку, повідомлення про звільнення особи за формою згідно з додатком 6 у паперовій формі, інформація з якого протягом трьох днів з дня його надходження до Мін’юсту вноситься до Реєстру.
{Пункт 44 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
45. У разі невиявлення відповідальним структурним підрозділом підстав для застосування щодо особи заборон, передбачених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, керівник органу може прийняти рішення про призначення такої особи на відповідну посаду.
46. Керівник органу не пізніше ніж на третій день після призначення особи на посаду, передбачену підпунктами 1-10 пункту 2 цього Порядку (крім посади судді), одночасно надсилає до органів перевірки у порядку, передбаченому пунктами 17-19 цього Порядку, запити.
47. Щодо особи, яка призначена на посаду, передбачену підпунктами 1-10 пункту 2 цього Порядку (крім посади судді), проводиться перевірка у строки та в порядку, визначені пунктами 20-24, 27-37, 39-40 цього Порядку.
Керівник органу не пізніше ніж на третій день з дня надходження відповіді/висновку/копії судового рішення, якими встановлено недостовірність відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 Закону, приймає рішення про звільнення особи.
48. Перевірка щодо особи, яка виявила бажання стати суддею, проводиться у строки та в порядку, визначені законодавством про судоустрій і статус суддів.
49. У разі призначення особи на іншу посаду в межах одного органу державної влади (у тому числі в разі призначення особи з територіального органу в апарат центрального органу виконавчої влади і навпаки) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на посаду з одного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування до іншого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади, що припиняється, на посаду до іншого органу державної влади, до якого переходять повноваження та функції органу державної влади, що припиняється, проводиться перевірка у строки та в порядку, визначені пунктами 41-47 цього Порядку.
{Абзац другий пункту 49 виключено на підставі Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
49-1. Перевірці підлягають особи, які займають посади, передбачені пунктами 1-10 частини першої статті 2 Закону, а також особи, за якими в установленому законодавством порядку зазначені посади зберігаються.
{Порядок доповнено пунктом 49-1 згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
49-2. У разі звільнення особи (крім переведення) або її смерті перевірка припиняється, керівник органу, в якому проводиться перевірка, надсилає не пізніш як на третій день з дня звільнення особи або отримання документа про її смерть до органів перевірки повідомлення про припинення перевірки за формою згідно з додатком 7.
{Порядок доповнено пунктом 49-2 згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
49-3. У разі звільнення особи шляхом переведення з органу, в якому розпочато перевірку стосовно такої особи, перевірка проводиться у строки та порядку, визначені пунктами 17-40 цього Порядку. Копія довідки про результати перевірки надсилається у той же день до органу, до якого особа переведена.
{Порядок доповнено пунктом 49-3 згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
50. Особи, винні в порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.
51. Персональні дані осіб, стосовно яких проводиться перевірка, а також копії документів, отримані органами під час її проведення, обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.
{Порядок доповнено пунктом 51 згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
________________________________________
    Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”
{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
    Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

ЗАЯВА
про застосування заборони, передбаченої Законом України “Про очищення влади”
{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
    Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

ЗАПИТ
про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”
{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
    Додаток 4
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади”
{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
    Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”
{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}
Додаток 6
до Порядку
ПОВІДОМЛЕННЯ
про звільнення особи
{Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
    Додаток 7
до Порядку
ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення перевірки
{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 167 від 25.03.2015}
________________________________________
    ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 563
ПЕРЕЛІК
органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”
Найменування органу, що проводить перевірку    Відомості, щодо яких орган проводить перевірку    Строк подання відповідей
Мін’юст    інформація з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, про наявність або відсутність відомостей про особу    не більш як десять днів
МВС    відомості щодо заборон, які можуть бути застосовані до:    не більш як 30 днів
    осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. та не були звільнені протягом зазначеного періоду з відповідної посади (посад) за власним бажанням:   
    - працівника правоохоронного органу, який брав участь у затриманні осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Законів України від 29 січня 2014 р. № 737-VII “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” і від 21 лютого 2014 р. № 743-VII “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України”;   
    - працівника правоохоронного органу, який складав та/або сприяв складенню рапортів, протоколів про адміністративне правопорушення, повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувальних актів стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Законів України від 29 січня 2014 р. № 737-VII “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” і від 21 лютого 2014 р. № 743-VII “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України”;   
    - слідчого органу досудового розслідування, дізнавача, оперативного працівника, інспектора, який проводив слідчі та оперативні дії стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Законів України від 29 січня 2014 р. № 737-VII “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” і від 21 лютого 2014 р. № 743-VII “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України”;   
    працівників органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на кримінальне переслідування та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію відповідно до Закону України від 27 лютого 2014 р. № 792-VII “Про внесення змін до Закону України “Про застосування амністії в Україні” щодо повної реабілітації політичних в’язнів”   
ДФС    відомості щодо заборон, які можуть бути застосовані до осіб у частині недостовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складених за формою, що встановлена Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, та/або невідповідності вартості майна (майнових прав), зазначеного (зазначених) у поданих ними деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1-10 частини першої статті 2 Закону України “Про очищення влади”, доходам, отриманим із законних джерел    не більш як 60 днів
СБУ    відомості щодо заборон, які можуть бути застосовані до осіб, які були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей)    не більш як 30 днів
Генеральна прокуратура України    відомості щодо заборон, які можуть бути застосовані до:    не більш як 30 днів
    осіб, які обіймали у період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. посаду та не були звільнені протягом зазначеного періоду з відповідної посади за власним бажанням працівника органу прокуратури, який здійснював процесуальне керівництво, вносив подання, погодження, підтримував клопотання про застосування запобіжних заходів, підтримував державне обвинувачення у суді стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Законів України від 29 січня 2014 р. № 737-VII “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” і від 21 лютого 2014 р. № 743-VII “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України”;   
       
    працівників прокуратури, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на кримінальне переслідування та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію відповідно до Закону України від 27 лютого 2014 р. № 792-VII “Про внесення змін до Закону України “Про застосування амністії в Україні” щодо повної реабілітації політичних в’язнів”   
ДСА    відомості щодо заборон, які можуть бути застосовані до:    не більш як десять днів
    осіб, які обіймали у період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. посаду судді і постановили ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ухвалили рішення про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Законів України від 29 січня 2014 р. № 737-VII “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” і від 21 лютого 2014 р. № 743-VII “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України”, та не були звільнені протягом зазначеного періоду з відповідної посади за власним бажанням;   
    осіб, які, обіймаючи відповідну посаду у період з 25 лютого 2010 р. по 22 лютого 2014 р., своїм рішенням, дією чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України, що спричинило порушення прав і свобод людини;   
    осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали у період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. заходи, спрямовані на перешкоджання реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації або на завдання шкоди життю, здоров’ю, майну фізичних осіб;   
    осіб, стосовно яких встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили, що вони:   
    - співпрацювали із спецслужбами інших держав як таємні інформатори з метою оперативного надання інформації;   
    - своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України;   
    - закликали публічно до порушення територіальної цілісності та суверенітету України;   
    - розпалювали міжнаціональну ворожнечу;   
    - своїми протиправними рішеннями, дією чи бездіяльністю призвели до порушення прав людини та основоположних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини;   
    суддів, які постановлювали ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, ухвалювали обвинувальні вироки, залишали їх без змін щодо осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію відповідно до Закону України від 27 лютого 2014 р. № 792-VII “Про внесення змін до Закону України “Про застосування амністії в Україні” щодо повної реабілітації політичних в’язнів”   
________________________________________
    ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 563
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814, № 48, ст. 1266) у позиції “Мін’юст” цифри “697” і “697” замінити відповідно цифрами “743” і “743”.
2. Пункт 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 55, ст. 1507), доповнити підпунктом 92-1 такого змісту:
“92-1) проводить перевірку достовірності відомостей, зазначених у пункті 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади”;”.
3. У Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1455):
1) пункт 1 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
“Мін’юст є органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”.”.
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
2) пункт 3 доповнити підпунктом 2-1 такого змісту:
“2-1) забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;”;
3) пункт 4 доповнити підпунктами 53-1 і 53-2 такого змісту:
“53-1) забезпечує відповідно до Закону України “Про очищення влади”:
проведення перевірки, передбаченої зазначеним Законом;
формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, надання інформації із зазначеного Реєстру та оприлюднення на власному веб-сайті відомостей з нього;
53-2) звертається до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з поданням про звільнення суддів у випадках, визначених Законом України “Про очищення влади”;”.

0
Ваш голос: Ні

Коментарі

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Дерев"янко про

Дерев"янко про люстрацію

Юрий Деревянко, для УП _ Пятница, 26 сентября 2014,

Все це почалося ще під час перших акцій протесту на Майдані.

Спочатку люди, які вийшли на вулиці, вимагали усунення від влади Віктора Януковича і його найближчого оточення. Утім протестний рух дуже швидко прогресував. І уже незабаром злоба до гаранта та його "кривавих" чиновників трансформувалася у більш чітку і осмислену вимогу – повне перезавантаження влади.

Очищення влади – це стало головною вимогою Майдану.

Саме через це люди не хотіли залишати центральну площу столиці і не хотіли домовлятися із тодішнім президентом. Саме через це загинули кращі українські сини. І саме через це авторитарна загниваюча імперія пішла на нас війною.

Безкарність і поблажливість до чиновників у 2005 році призвела до великих людських жертв в 2014 році. Тому було вкрай важливо негайно вдатися до заходів, які не лише очистять владні структури від "яничар", а й унеможливлять їхнє повернення до влади в майбутньому.

Чехословаччина, Угорщина і Польща провели люстрацію на початку дев'яностих. Основних причин люстрації було дві: страх проникнення комуністичних або російських спецслужб в новий уряд і побоювання, що колишні інформатори і співробітники спецслужб будуть займатися шантажем, переслідуючи далеко не національні інтереси.

Нашій країні люстрація передусім була потрібна, аби відправити в минуле 90% українського політикуму, який скомпрометував себе, і відкрити шлюзи для входження у владу нових людей та ідей. Питання очищення влади від російських спецслужб і радянських пережитків також відкрите.

Аби виправдати очікування суспільства, потрібно було запропонувати максимально конкретний проект і критерії люстрації. І це, зрештою, вдалося зробити у вимученому Радою Законі "Про очищення влади". Тепер ми маємо універсальне "сито", яке дозволить нам відсіяти "старорежимних" і корумпованих чиновників, зрадників, прихильників сепаратистів та терористів, що сприятиме підвищенню довіри до державного апарату та значно полегшить процес реформ, який зараз усіляко гальмується.

Про те, що вдалося створити якісний закон свідчить той постійний опір, який відчувався в процесі написання і ухвалення Закону "Про очищення влади". В парламенті вистачало лобістів старого режиму, які за першої ліпшої нагоди вставляли палиці в колеса.

Його блокували на етапі внесення у Верховну Раду, на етапі узгодження позицій авторів альтернативних проектів, під час роботи Робочої групи, яка була створена для доопрацювання законопроекту, і на етапі його ухвалення. Чого лише вартий саботаж, який влаштували в Комітеті Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування який очолює екс-"регіонал" Давид Жванія. Цей комітет двічі не зміг зібрати кворум для розгляду законопроекту.

Утім, це не завадило ухваленню закону. Без активістів і громадськості цього не вдалося б зробити. Шалена підтримка людей під парламентом зробила свою справу, і саме під їхнім тиском і в першому читанні і в другому Рада ухвалила цей Закон.

До другого читання, список осіб, які підпадають під люстрацію, суттєво поповнився новими позиціями.

Клієнти " на вихід"

Фінальна версія ухваленого закону закриває усі "дірки", що можуть дозволити великій кількості чиновників уникнути люстрації.

На відміну від редакції першого читання, остання версія зараховує значно більше категорій посадовців до осіб, яким забороняється займати державні посади протягом 10 років у зв'язку з тим, що вони займали такі посади при Януковичі.

Всіх суб'єктів, які повинні пройти люстрацію, Закон ділить на вісім груп.

Перша категорія - це особи, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року. Про яких чиновників йде мова?

Президент

Прем'єр-міністр

Перший віце-прем'єр-міністр

Віце-прем'єр-міністри

Міністри, їхні перші заступники

Керівники центрального органу виконавчої влади, який не входять до складу Кабінету Міністрів та перший заступник керівника

Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України, перший заступник та заступник

Голова Національного банку та перший заступник

Голова Антимонопольного комітету та перший заступник

Голова Фонду державного майна та перший заступник

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Голова або член національної комісії, що здійснює державне регулювання природних монополій та перший заступник

Голова або член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації та перший заступник

Голови або члени національних комісій, що здійснюють державне регулювання ринків цінних паперів і фінансових послуг та перші заступники

Генеральний прокурор України, перший заступник

Голова Служби безпеки, перший заступник

Голова Служби зовнішньої розвідки, перший заступник

Начальник Управління державної охорони України, перший заступник

Глава Адміністрації Президента України, перший заступник та заступник

Керівник Державного управління справами, перший заступник та заступник

Керівники центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) з податкової та митної політики, податкової міліції, їх перші заступники

Заступники Міністра внутрішніх справ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник, заступник

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, його перший заступник, заступник

Члени Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України)

Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Голова Державної судової адміністрації України, його перший заступник, заступник

Керівник, заступник керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату):

-          Генеральної прокуратури України

-          Служби безпеки України

-          Служби зовнішньої розвідки України

-          Міністерства внутрішніх справ України

-          ЦОВВ, що забезпечує податкову та/або митну політику

-          податкової міліції

Керівник, заступник керівника територіального (регіонального) органу (область, АРК, міста Київ та Севастополь):

-          прокуратури України

-          Служби безпеки України

-          Міністерства внутрішніх справ України

-          ЦОВВ, що забезпечує податкову та/або митну політику

-          податкової міліції

Голови АР Крим, облдержадміністрацій, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, їх перші заступники і всі голови РДА

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, перший заступник

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, перший заступник

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України, перший заступник

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України, перший заступник

Отже, закон обмежує право для перелічених високопосадовців режиму Януковича займати посади в органах державної влади на 10 років.

Ці особи протягом 10 днів з дня набрання чинності закону будуть звільнені на підставі їхніх особових справ з державної служби і з забороною протягом 10 років займати посади на державній службі.

Друга категорія. Так само будуть люстровані усі чиновники, які працювали при Януковичі в період Майдану з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року і не звільнилися за власним бажанням. Незалежно від того, який термін вони займали посаду. Адже будь-яка свідома людина в тій ситуації могла прийняти єдине правильне рішення – звільнитися.

Порівняно з попередньою групою, в другу категорію входить більше фігурантів. І це абсолютно логічно. Зокрема, серед них будуть правоохоронці, які виконували злочинні накази - затримували учасників Майдану і писали на них рапорти та протоколи про адміністративні правопорушення. Теж саме стосується і усіх слідчих та співробітників прокуратури, які цькували учасників демонстрацій. Те ж саме стосується суддів, які ухвалювали рішення про притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності активістів або видавали дозволи на їх затримання чи на тримання під вартою.

До цієї категорії входять особи, які входять до першої категорії, а також попадають усі заступники міністрів і керівників ЦОВВ, які не входять до складу КМУ, які були на посадах у цей період. Окрім того, це керівники держпідприємств, які вчиняють дії необхідні для надання адмінпослуг (видача дозволів, довідок, реєстрації, дозвільних документів тощо).

Цим чиновникам також буде заборонено займати державні посади потягом 10 років.

До третьої категорії відносяться судді, які давали дозволи на затримання та утримання під вартою політичних в'язнів або ухвалювали щодо них обвинувальні вироки і залишали їх без змін. Те ж саме стосується правоохоронців, які переслідували та притягували до відповідальності політичних в'язнів. Ці люди також повинні понести покарання за свої злодійства.

Їм буде заборонено займати державні посади потягом 5 років.

Четверта категорія – це посадовці, які були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України чи інших союзних республік колишнього СРСР. Мова, зокрема, йде про осіб, які мали посаду секретаря районного комітету і вище.

Або, наприклад, особи, які були обрані і працювали на керівних посадах ЦК ЛКСМУ – так само, починаючи з посади секретаря.

Те ж саме стосується штатних працівників чи негласних агентів в КДБ СРСР, інших союзних республік СРСР, Головного розвідувального управління Міністерства оборони СРСР. Ця участь не обмине навіть тих людей, які закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей).

Усі перелічені особи позбавляються можливості займати посади не менше 10 років.

Особи 2-4 категорій, які були визнані учасниками бойових дій АТО, не підпадають під безумовне звільнення, проте підпадають під майнову перевірку.

П'ята категорія – це представники державних органів та органів місцевого самоврядування, які своїми рішеннями в період президентства Януковича сприяли узурпації ним влади або підривали основи національної безпеки чи територіальної цілісності країни.

За великим рахунком, це ті чиновники, які не потрапили ні в одну з попередніх груп, але приймали сумнівні рішення на користь президента та його світи. Такі речі, звісно, будуть ретельно перевірятися. Якщо провина таких осіб буде доведена за рішенням суду, їх не буде при владі 5 років.

Шоста категорія – це держслужбовці центральних і місцевих органів, в тому числі судді, співробітники органів прокуратури та інші правоохоронці, які перешкоджали своїми діями проведенню мирних мітингів і демонстрацій у період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. Їхня провина, відповідно до Закону, повинна бути доведена в суді. Покарання таке ж саме - 5 років без права займати державні посади.

До сьомої категорії відносяться фігуранти сьогоднішніх подій, які були помічені в сепаратизмі - це також держслужбовці центральних і місцевих органів, в тому числі судді, співробітники органів прокуратури та інші правоохоронці. Закон каже, що це, зокрема, ті особи, які співпрацювали із спецслужбами інших держав, або закликали публічно до порушення територіальної цілісності та суверенітету України, або розпалювали міжнаціональну ворожнечу – що доведено у суді.

Для них також передбачена заборона займати державні посади 5 років.

Восьма категорія – це всі без виключення чиновники і керівники державних підприємств, яких Закон зобов'язує пройти так звану "майнову люстрацію". Це дозволяє перевірити відповідно до декларації все наявне майно чиновників та членів їхніх сімей на предмет відповідності вартості майна їхнім доходам, отриманих з законних джерел під час перебування на держслужбі. Їм світить заборона на 10 років, у разі якщо вони не проходять люстрацію.

Кого Закон не враховує? Осіб, які отримали виборні посади, а також посади Голови Верховної Ради України, його заступників, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, народних депутатів України, суддів Конституційного Суду України.

Загалом під люстрацію потрапить більше мільйона чиновників.

Громадський контроль   

Є дві суттєві відмінності між ухваленим Законом і законопроектом, який був ухвалений у першому читанні.

По-перше, у фінальній редакції органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої цим Законом, є Міністерство юстиції України, а в редакції першого читання – Національне агентство України з питань державної служби.

По-друге, в законопроекті "Про очищення влади", який ухвалила Верховна Рада, відсутні норми про створення так званих "люстраційних" комісій.

Попередньою версією законопроекту, який Верховна Рада прийняла в першому читанні, передбачалося створення центральних і територіальних комісій з перевірки, які зможуть оскаржувати рішення органів перевірки.

Втім, чи так потрібні були такі інститути? Закон передбачає дуже чіткі і однозначні критерії для проведення перевірок і прийняття рішень існуючими органами влади.

У свою чергу, відмова від цих "кишенькових" комітетів дозволяє запобігти ще і створенню додаткових органів державної влади та зекономити сотні мільйонів бюджетних коштів. Це також дозволяє убезпечити суспільство від органів, які б суб'єктивно приймали рішення та які також довелося б люструвати.

Для урахування думки громадськості є кращий механізм, який і передбачає Закон. Зокрема, планується, що Міністерство юстиції створить дорадчий громадський орган з питань люстрації при міністерстві. Він і буде здійснювати громадський контроль за процесом очищення влади. До нього увійдуть представники засобів масової інформації та представники громадськості.

Інформація про початок перевірки кожного чиновника та про стан її проходження буде публікуватися на сайті органу, де працює цей чиновник, та на сайті Мін’юсту.

Разом з тим будь-які фізичні та юридичні особи протягом одного місяця з дня початку проходження перевірки  чиновником зможуть подавати інформацію про вказану особу щодо поширення на неї заборон. І ця інформація буде обов'язково перевірятися.

Алгоритм проведення люстрації

Як взагалі це буде відбуватися? Загалом є чіткий механізм, який умовно можна поділити на кілька кроків.

Крок 1. Мін'юст за місяць з дня набрання чинності Закону розробляє та подає на затвердження Кабміну три документи. Перший – це перелік органів, що здійснюють перевірку достовірності відомостей про чиновника. Другий - порядок проведення перевірки. Третій - план проведення перевірок по кожному органу державної влади та органу місцевого самоврядування.

Крок 2. Не пізніше ,ніж на десятий день з дня затвердження Кабінетом Міністрів переліку органів, Мін'юст розміщує на своєму офіційному веб-сайті всю контактну інформацію кожного з органів державної влади, який буде проводити перевірку. Так само буде вказана контактна інформація дорадчого громадського органу з питань люстрації.

Дорадчий орган має бути утворений не пізніше, ніж протягом місяця з дня набрання чинності Закону.  До нього, нагадаємо, повинні входити представники ЗМІ та громадськості.

Крок 3. Організація проведення перевірки "кандидатів на люстрацію" покладається на керівника органу, до повноважень якого належить звільнення з посади саме цієї особи. Організовувати перевірку професійного судді, наприклад, буде голова суду, у якому працює "кандидат".

Крок 4. Не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення перевірки у певному органі, чиновники, які перевіряються, подають керівнику власноручно написану заяву. В ній вони повинні вказати, що до них не застосовуються заборони Закону та дати згоду на проходження перевірки. Також чиновник повинен погодитися на оприлюднення відомостей щодо нього відповідно до Закону.

Неподання заяви у встановлений строк є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніше, як на третій день після спливу строку подання заяви. Після цього до неї автоматично застосовується заборона займати посади 10 років.

Крок 5. Перевірятися буде: достовірність вказаних у заяві відомостей, а також достовірність інформації щодо наявності майна у чиновника та відповідність вартості майна, вказаного в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, набутого за час перебування на посаді, доходам, отриманим з законних джерел.

Крок 6. Перевірка розпочинається з Міністра юстиції та держслужбовців, які працюють в Мін'юсті. Друга черга – це органи, які здійснюють перевірку. Третя - це керівники міністерств, інших ЦОВВ, місцевих органів та держпідприємств. Четверта черга – це заступники керівників тих же органів. І п’ята черга – рядовий склад.

Крок 7. Не пізніше, ніж на третій день після отримання заяви від чиновника, керівник органу перевірки надсилає до територіальних органів державної влади за місцем проживання особи запит про перевірку. До нього додається копія заяви.

Крок 8. До територіальних органів, які уповноважені перевіряти декларацію, керівник органу перевірки так само надсилає запит. До нього додається копія декларації особи. Обидва запити надсилаються одночасно.

В цей же день керівник органу надсилає повідомлення до Міністерства юстиції України про початок проходження перевірки особою. Не пізніше ніж на п'ятий день з моменту його отримання Мін'юст на офіційному веб-сайті зазначає відповідну інформацію.

День надсилання запитів і повідомлення до Міністерства юстиції є фактично датою  початку проходження перевірки.

Крок 9. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірних відомостей орган, який проводив перевірку протягом трьох робочих днів з дня виявлення, повідомляє про них особу, щодо якої проводиться перевірка

Особа, щодо якої проводиться перевірка, не пізніше ніж на п'ятнадцятий робочий день з дня отримання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за такими фактами та підтверджуючі документи, які є обов’язковими для розгляду та врахування.

Крок 10. Орган, який проводив перевірку, надсилає висновок про результати перевірки керівнику органу, який надсилав запити, не пізніше ніж на шістдесятий день з дня початку проходження перевірки.

Крок 11. У разі встановлення недостовірності відомостей, наданих певною особою, орган, який проводив перевірку, надсилає копію висновку про результати перевірки до Міністерства юстиції для офіційного оприлюднення на офіційному веб-сайті цієї інформації.

Також вноситься відповідна інформація до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону "Про очищення влади" не пізніше як у триденний строк з дня одержання такого висновку.

Крок 12. У разі встановлення під час перевірки професійного судді недостовірних відомостей, орган, який проводив перевірку, надсилає копію висновку про результати перевірки до Мін'юсту.

У свою чергу міністерство у триденний строк із дня одержання такого висновку надсилає його до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та звертається з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади.

Крок 13. Керівник органу на підставі висновку про результати перевірки, яким встановлено недостовірність відомостей, не пізніше ніж на третій день з дня отримання такого висновку, звільняє таку особу з займаної посади.

Крок 14. Всі матеріали перевірки додаються до особової справи особи, стосовно якої проводилась перевірка.

Загалом подібного з Україною не відбувалося ще із часів здобуття незалежності. Це насправді, неймовірний шанс, який дасть українцям можливість на звільнені місця прийти новим, гідним і фаховим людям. Залишилося виконати написане.

Юрій Дерев’янко, народний депутат України, член Ради партії "ВОЛЯ"

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. Дейниченко

Аватар користувача Дейниченко Володимир

•    Причина невдач -

•    Причина невдач - недотримання вимог Концепції перманентної люстрації 2010 р. (http://kds.org.ua/.../dejnichenko-vf-lyustratsiya...). Особливо - економічної люстрації. А про проведення політичної люстрації (щодо партій тощо) - і мови немає поки що...

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. ДейниченкоОтдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.