Skip to Content

Термінологічний словник з контролю. Дейниченко В.

Дейниченко В.Ф.

 

 

контроль

 

 

Діловий

термінологічний

словник

 

 

 

 

 

Для керівника, юриста, кадровика,

спеціаліста з питань контролю

 

 

 

 

 

 

(Видання перше,  станом на 01.06.2010р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терміни до термінологічного словника з контролю

Станом на 17.05.2010 р.

 

 

А

 

АБСОЛЮТНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

вид матеріальної відповідальності суб'єктів міжнародного права, що виникає в результаті заподіяння шкоди. Абсолютна відповідальність ґрунтується на договірному зобов'язанні відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду незалежно від вини того, хто спричинив її. Абсолютна відповідальність - відшкодування шкоди, заподіяної правомірною діяльністю держави.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АБСОЛЮТНІ ПРАВА

права суб'єкта, щодо яких будь-яка інша особа завжди зобов'язана утримуватись від дій, що ущемляють ці права. Вони є принципово недоторканними. Закон захищає абсолютні права проти невизначеного кола осіб. До абсолютних прав належать право власності, право на честь і гідність, право на життя і здоров'я, на освіту, на недоторканність особи тощо.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АБСОЛЮТНЫЙ ПРИОРИТЕТ (Absolute priority) Правило в процедуре банкротства, согласно которому задолженность, прежде всего, полностью выплачивается крупнейшим кредиторам, и только затем менее значительные кредиторы получают какие-либо выплаты.

Автоматизована система

система, що здійснює автоматизовану обробку даних і до складу якої входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв'язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення.

(ВР України, Закон "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.1994 N 80/94-ВР)

АДЕКВАТНІСТЬ КОНТРОЛЮ

відповідність контролю специфічним конкретним умовам та індивідуальному принципу з урахуванням планів і службових посад окремих керівників та їх особистих якостей, що необхідні для підвищення результативності й ефективності дій.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України" від 20.03.1998 N 114)

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

самостійний вид юридичної відповідальності фізичних та юридичних осіб, встановлений законодавчими актами. Адміністративну відповідальність можна визначити і як реалізацію адміністративно-правових санкцій, застосування уповноваженим органом чи посадовою особою адміністративних стягнень до громадян і юридичних осіб, що вчинили правопорушення. 

Від інших видів відповідальності адміністративна відповідальність відрізняється тим, що об'єктом охорони виступають суспільні відносини, які регулюються не лише адміністративним правом, а й іншими галузями права.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АДМІНІСТРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ (ДАНІ)

офіційні документовані дані, що дають кількісну характеристику явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній, інших сферах життя і збираються, використовуються, поширюються та зберігаються органами державної влади (за винятком органів державної статистики), органами місцевого самоврядування, юридичними особами відповідно до законодавства з метою виконання адміністративних обов'язків та завдань, що належать до їх компетенції.

(ВР України, Закон "Про інформацію" від 02.10.1992 N 2657-XII)

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ

орган, уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АДМІНІСТРАТИВНА ОДИНИЦЯ

одиниця, створена та зареєстрована у порядку, встановленому законодавством.

(Держкомстат, Наказ "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств" від 16.12.2009 N 481)

АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

установлений в акті порядок дій фізичних та юридичних осіб, спрямований на реалізацію їх прав і виконання обов'язків або визначення повноважень державного органу, його посадової та службової особи.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів" від 08.12.2009 N 1346)

АДМІНІСТРАТИВНА СИСТЕМА

найчастіше характеризує поєднання двох елементів - суб'єктів управління та управлінської діяльності. Зміст останньої розкривається, зокрема, через поняття "цілі і завдання", "функції", "методи", "стадії", "процедури", "повноваження", "ефективність", "культура", "етика" тощо.

(Президент України, Указ Президента "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998 N 810/98)

АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ

особливий вид правової діяльності органів виконавчої влади, у процесі якої розглядаються індивідуальні адміністративні справи та застосовуються відповідні адміністративні санкції.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. 

(Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 N 8073-X)

АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

(Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 N 8073-X)

АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ

прийняте суб'єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків особи.

(КМ України, Постанова КМ "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг" від 17.07.2009 N 737)

АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ

перевірка відповідності процесів, виконуваних операцій та/або прийнятих рішень нормативно-правовим актам Державного казначейства, дорученням керівництва, визначеним внутрішнім технологічним регламентам, повноваженням та відповідальності працівників.

(Державне казначейство України, Наказ "Про затвердження Термінологічної бази системи внутрішнього контролю та аудиту Державного казначейства України" від 07.10.2008 N 417)

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ОРГАН

державне підприємство (установа, організація), яке відповідно до закону надає адміністративну послугу в порядку виконання делегованих уповноваженим органом управління повноважень.

(Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, Наказ "Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги "Видача протоколів випробувань насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних культур"" від 27.08.2007 N 130)

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

публічні послуги, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і згідно чинного законодавства забезпечують юридичне оформлення умови реалізації передбачених законом прав та інтересів фізичних та юридичних осіб за їх заявою.

(Міністерство освіти і науки, Наказ "Про порядок надання адміністративних послуг МОН України" від 20.07.2007 N 643)

АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНАЯ СИСТЕМА - система управления экономикой страны, в которой главенствующая роль принадлежит распределительным, командным методам и власть сосредоточена у центральных органов управления, в бюрократическом аппарате. Для административно-командной системы характерно централизованное директивное планирование, предприятия действуют в соответствии с доводимыми им из верхних эшелонов управления плановыми заданиями. Административно-командная система опирается на тоталитарные режимы, она противоречит демократическим принципам управления, препятствует развитию свободного рынка, конкуренции, предпринимательства.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ - работники аппарата управления, служащие, входящие в администрацию фирмы, предприятия, организации, конторские работники, дирекция предприятий и учреждений.

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ОДИНИЦЯ

область, район, місто, район у місті, селище, село.

(ВР України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 N 280/97-ВР)

АДМІНІСТРАТОР

посадова особа міської ради (її виконавчого органу, зокрема Київської міської держадміністрації), районної та районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, яка організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.

(КМ України, Постанова КМ "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 21.05.2009 N 526)

АДМІНІСТРАТОР ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

посадова особа міської ради, районної та районної у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, яка організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.

(ВР України, Закон "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 N 2806-IV)

АКТ (ДОВІДКА) КОНТРОЛЬНОГО ЗАХОДУ

службовий двосторонній документ, який стверджує факт проведення комплексного планового чи позапланового контрольного заходу, що відображає її результати стосовно наслідків окремих фінансово-господарських операцій чи діяльності об'єкта контролю в цілому і є носієм доказової інформації про виявлені й систематизовані за економічною однорідністю недоліки в господарюванні та порушення Законів України й інших нормативно-правових актів.

(Державна судова адміністрація, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок проведення контрольних заходів контрольно-ревізійним сектором Державної судової адміністрації України" від 04.02.2005 N 11)

АКТ (ДОВІДКА) ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАХОДУ

службовий двосторонній документ, який стверджує факт проведення комплексного, фінансового чи тематичного контрольного заходу, що відображає його результати стосовно наслідків окремих фінансово-господарських операцій чи діяльності підконтрольних об'єктів у цілому і є носієм доказової інформації про виявлені й систематизовані за економічною однорідністю недоліки в господарюванні та порушенні законів і інших нормативно-правових актів. Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта.

(Міністерство вугільної промисловості України (2), Наказ "Про затвердження Інструкції про організацію та проведення контрольних заходів щодо фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України та щодо яких Міністерство здійснює корпоративне управління" від 08.06.2007 N 200)

АКТ ДЕРЖАВНОГО ЧИ ІНШОГО ОРГАНУ

це юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

(Вищий арбітражний суд, Роз'яснення "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів" від 26.01.2000 N 02-5/35)

АКТ ПЕРЕВІРКИ

документ, який складається посадовою особою (особами), що проводила перевірку, за її результатами.

(Міністерство економіки України (3), Наказ "Про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель" від 30.01.2009 N 63)

АКТ ПЕРЕВІРКИ З ОКРЕМИХ ПИТАНЬ

документ, який складається особою (особами), що проводить перевірку державних закупівель, фіксує окремі результати її проведення на будь-якій стадії державних закупівель до закінчення всієї процедури закупівлі.

(ГоловКРУ, Наказ "Про затвердження Порядку проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби" від 26.06.2007 N 136)

АКТ ПЕРЕВІРКИ

службовий документ, який підтверджує факт проведення перевірки і є носієм доказової інформації про виявлені порушення (або їх відсутність) вимог чинного законодавства зазначеними суб'єктами.

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій" від 12.08.2008 N 534)

АКТИВ, активы (от лат. activus - действенный) - 1) совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, фирме, компании (здания, сооружения, машины и оборудование, материальные запасы, банковские вклады, вложения в ценные бумаги, патенты, авторские права и др.), в которые вложены средства владельцев, хозяев. Активы принято делить на материальные (осязаемые) и нематериальные (неосязаемые), к последним относятся интеллектуальный продукт, патенты, долговые обязательства других предприятий, особые права на использование ресурсов; 2) актив баланса - часть бухгалтерского баланса предприятия, отражающая в денежном выражении материальные и нематериальные ценности, принадлежащие предприятию, их состав и размещение; 3) превышение доходов над расходами.

АКТИВНОСТЬ ДЕЛОВАЯ - свойство человека и реальное проявление этого свойства, заключающееся в мобильности, предприимчивости, инициативе. Подобные качества особенно важны для бизнесменов, деловых людей.

АКТИВЫ (Assets) Материальные, денежные средства и ценные бумаги компании. К активам относится и репутация компании (goodwill). Дебиторская задолженность (долговые обязательства сторонних организаций) компании также является частью ее активов.

АКТУАЛИЗАЦИЯ - метод экономического расчета, заключающийся в сведении показателей будущего состояния к их значениям, приведенным к нынешним условиям. Такой метод обычно используется для обоснования решения об инвестициях. С одной стороны, это дает возможность оценить величину необходимых в данное время капиталовложений для получения будущих результатов, с другой - осуществить выбор из имеющихся вариантов с учетом дисконтирования, приведения во времени затрат и результатов.

АЛГОРИТМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ

опис (за допомогою логічних схем або математичних рівнянь) умов і послідовності дій компонентів системи при виконанні нею своїх функцій.

(Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, english-russian-ukrainian НП 306.7.086-2004" від 08.06.2004 N 101)

АНАЛИЗ (от греч. analysis - разложение) - метод научного исследования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы. В экономике анализ применяется с целью выявления сущности, закономерностей, тенденций экономических и социальных процессов, хозяйственной деятельности на всех уровнях (в стране, отрасли, регионе, на предприятии, в частном бизнесе, семье) и в разных сферах экономики (производственная, социальная). Анализ служит исходной отправной точкой прогнозирования, планирования, управления экономическими объектами и протекающими в них процессами. Экономический анализ признан обосновывать с научных позиций решения и действия в области экономики, социально-экономическую политику, способствовать выбору лучших вариантов действий. Макроэкономический анализ охватывает экономику страны или даже мировую экономику, целые отрасли хозяйства и социальную сферу. Микроэкономический анализ распространяется на отдельные объекты и процессы, чаще все-
го имеет место в форме анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, фирм, включая анализ объемов производства, издержек, прибыльности. Ретроспективный анализ представляет изучение сложившихся в прошлом тенденций. Перспективный анализ направлен на изучение будущего.

АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (англ. breakeven analysis) - анализ возможных результатов предполагаемого бизнеса на базе математической модели, часто представленной в форме графика, позволяющего определить уровни доходов и затрат при различных уровнях деловой активности в зависимости от объема производства, продаж; при этом можно рассчитать, показать на самом графике точку безубыточности как минимальный объем производства, при котором выручка от реализации продукции в точности равняется сумме постоянных затрат и переменных затрат, то есть точку, в которой полученный доход в точности покрывает затраты.

АНАЛИЗ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ - использование балансовых таблиц, в которых зафиксированы и подытожены затраты на производство основных видов экономического продукта и результаты в виде объемов производства, выпуска этого продукта. Такой анализ позволяет выявить уровень общих, полных затрат на производство продукта, установить взаимосвязи между разными секторами и отраслями экономики. Подобный анализ используется в качестве исследовательского инструмента, а также в прогнозных, предплановых обоснованиях, расчетах.

АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННЫЙ (англ motivation analysis) - направление маркетинговых исследований для выявления причин и условий, определяющих поведение потребителя на рынке. Позволяет установить, например, какую информацию использует потребитель при поиске товара, какими соображениями он руководствуется при выборе товара.

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ - определение задач, которые следует выполнять на конкретном рабочем месте, подробные характеристики такой работы; применяется в целях эффективного найма работников, а также для совершенствования организации труда и управления персоналом.

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - одна из ветвей экономического анализа, связанная с изучением производственной, финансовой, торговой деятельности предприятий, фирм, домашних хозяйств. Такой анализ направлен на выявление величины и изменения во времени экономических показателей, характеризующих производство, обращение, потребление продукции, товаров, услуг, эффективность использования ресурсов, качество производимого продукта. В ходе анализа выявляются причины и возможные последствия наблюдаемых, изучаемых факторов.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА проводиться на основі даних бухгалтерського звіту (в обсязі форм річного та квартального), статистичних та аналітичних даних. Він повинен містити оцінку загальної вартості майна, активів і пасивів балансу, аналіз структури коштів підприємств (активів) і структури джерел коштів (пасивів), аналіз нематеріальних активів та аналіз кредиторської і дебіторської заборгованості, аналіз собівартості та рентабельності продукції. При цьому важливими показниками є абсолютна ліквідність на початок і кінець звітного періоду та платоспроможність. Розрахунки коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності викладено в Положенні про порядок проведення санації державних підприємств, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.94 р. N 67 "Про затвердження Положення про порядок проведення санації державних підприємств".

(Мінекономіки, Наказ "Про затвердження Методичних вказівок щодо проведення реструктуризації державних підприємств" від 23.01.1998 N 9)

АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇВ - метод прогнозування рівня ризику, який полягає в поділі всієї сукупності можливих подій на декілька груп та у визначенні логічної послідовності наслідків для кожної групи подій. Застосовується у разі, якщо ймовірність виникнення різних подій майже однакова і банку потрібно заздалегідь обрати стратегію своїх дій в рамках кожного сценарію.

(Національний банк, Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" від 15.03.2004 N 104)

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О СОМНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ

 процесс обработки определенного массива сведений из банка данных о сомнительных финансовых операциях с целью установления отношений и причинно-следственных связей между субъектами, которые сложились в процессе их регистрации и ведения финансово-хозяйственной деятельности и могут свидетельствовать об отмывании доходов, полученных преступным путем.

(Государственная налоговая администрация, Приказ "Об утверждении Положения о банке данных о сомнительных финансовых операциях" от 21.05.2003 N 233)

АНАЛИТИК - специалист, работник фирмы, банка, владеющий методикой экономического анализа, проводящий такой анализ.

АНАЛОГІЯ ПРАВА У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

АНАРХИЗМ (от греч. anarchia - безначалие, безвластие) - теория о неограниченной свободе и равенстве людей. Отцом данной теории называют П.Ж. Прудона, хотя зарождение она получила у Ж.-Ж. Руссо. В России М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин выступали против всякого принуждения и дисциплины. Основными принципами данной теории явились положения о ликвидации классов, уравнивании в правах всех людей, отсутствии правительства, замене частной собственности на владение, означающей, что каждый будет располагать неким имуществом, которое нельзя передавать или уступать кому-либо. На практике анархизм не привел к осуществлению заложенных в его основу принципов, положений.

АПЕЛЛЯЦИЯ (от лат, appellatio - обращение) - обжалование принятых постановлений, решений лицами, которым оно наносит ущерб или которые воспринимают их как несправедливые, противозаконные. Апелляция подается в инстанцию, вышестоящую по отношению к той, которая приняла решение.

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ - органы, подразделения, службы, выполняющие функции управления в масштабе страны, региона, предприятия, фирмы, организации.

АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ

сукупність працівників державного органу, які складають його штат.

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)" від 01.09.1999 N 65)

АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

система органів державної виконавчої влади (органів державного управління), які беруть участь у реалізації, основних завдань і функцій держави повсякденним і оперативним здійсненням виконавчо-розпорядчої діяльності в економічній, соціальній та інших сферах діяльності держави.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

АПАРАТ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, які призначені для здійснення консультативних чи обслуговуючих функцій щодо виконання відповідними органами закріплених за ними повноважень (компетенції). До особового (персонального) складу апарату органів виконавчої влади відносяться державні службовці та інші працівники апарату.

(Президент України, Указ Президента "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998 N 810/98)

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ - органы, подразделения, службы, выполняющие функции управления в масштабе страны, региона, предприятия, фирмы, организации. управления в масштабе страны, региона, предприятия, фирмы, организации.

АПРОБАЦИЯ - проверка на практике, в реальных условиях теоретически построенных методов, расчетов, схем, моделей экономических процессов.

АРБИТР - незаинтересованный посредник, призванный разрешить спор двух сторон. Синоним - третейский судья.

АРБИТРАЖ (франц. arbitrage) - 1) способ разрешения споров посредством обращения спорящих сторон к независимым арбитрам, выполняющим роль судей-экспертов. Арбитры либо избираются самими спорящими, либо назначаются по взаимному согласию, либо назначаются в порядке, установленном законом; 2) государственный орган, учрежденный для разрешения имущественных споров между предприятиями, организациями, учреждениями, а также исков в связи с невыполнением договоров.

АРБИТРАЖ (Arbitrage) Покупка (или продажа) финансового инструмента с одновременным занятием равной, но противоположной позиции по родственному инструменту с целью извлечения выгоды из разницы цен.

АРХІВ

а) соціальна інституція (спеціалізована установа), що забезпечує потреби суспільства у ретроспективній документній інформації через архівні документи, організуючи їхнє зберігання та користування ними;

б) сукупність документів, сформованих внаслідок діяльності установ, підприємств, окремих осіб.

(Київська міська рада, Рішення "Про затвердження Міської програми розвитку архівної справи на 2006 - 2010 роки" від 28.12.2006 N 541/598)

АРХІВНА КОПІЯ

повне (автентичне) відтворення машинописним, фото- або електромагнітним способом усього тексту документа.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду" від 26.03.2004 N 134)

АРХІВНА КОПІЯ

повне (автентичне) відтворення машинописним, фото- або електромагнітним способом усього тексту документа.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду" від 26.03.2004 N 134)

АТТЕСТАЦИЯ - 1) определение, установление соответствия Уровня знаний, квалификации работника занимаемой им должности, месту, на которое он претендует; установление категории оплаты работника в соответствии с его квалификацией; 2) заключение, отзыв о деловых качествах и знаниях работников.

АУДИТ - финансовый анализ, бухгалтерский контроль, ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, фирм, акционерных обществ, проводимые квалифицированными специалистами, как правило, независимых служб (аудиторскими службами, аудиторами). Аудит проводится по запросу клиента на основании договора или по настоянию смежников, контрагентов, государственных органов власти. В ходе аудита анализируется в основном бухгалтерская отчетность. Главная цель аудита - выявление финансового положения, состояния фирмы и выработка рекомендаций по их улучшению.

АУДИТ (Audit) Проверка финансовой отчетности компании на достоверность содержащейся в ней информации, а также на соответствие ее нормам и требованиям действующего законодательства.

АУДИТОР (от лат. auditor - слушатель) - доверенное лицо, осуществляющее аудит, проверяющее финансово-хозяйственную деятельность фирм, предприятий, акционерных обществ. В качестве аудиторов могут выступать квалифицированные специалисты, профессионалы, имеющие специальную лицензию или являющиеся работниками аудиторских служб, фирм. Аудиторские фирмы создаются специально для проведения аудита, получают официальные права на аудиторскую деятельность. Аудиторы выступают не только в роли проверяющих, но и в качестве аналитиков-консультантов. Аудиторские услуги относятся к числу платных и оказываются заинтересованным лицам на коммерческой основе.

АУДИТОРСКИЙ РИСК - объективно существующая вероятность допущения возможных неточностей и отклонений от реальных данных, возникающая в ходе аудиторской проверки. Оценка аудиторского риска - составная часть работы аудитора. Аудиторский риск является предметом страхования.

АУКЦИОН (от лат. auctio - продажа с публичного торга) - способ продажи отдельных видов товаров в виде публичного торга, проводимого в заранее установленном месте и в заранее обозначенное время с правом предварительного осмотра товаров. Товар на аукционе продается единичными образцами или партиями (лотами) тому покупателю, который предложит самую высокую цену. В процессе торга аукционист (лицо, проводящее аукцион) объявляет присутствующим потенциальным покупателям (аукционерам) о продаваемом товаре и его начальной стартовой цене. Затем аукционеры поочередно объявляют, называют повышающуюся цену, по которой они готовы купить товар. Торг продолжается до тех пор, пока не будет названа наивысшая цена. Это английский аукцион. При голландском аукционе торг начинается с очень высокой цены и ведется с ее понижением, пока не найдется покупатель, согласный купить по объявленной цене. Добровольный аукцион проводится по инициативе владельца товара. Принудительный аукцион проводится судебными органами или органами власти с целью взыскания долгов, продажи конфискованного или невостребованного имущества (продажа "с молотка"). Аукцион двойной - форма проведения торга, в котором конкурируют и продавцы, и покупатели, а цена устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения, когда число продавцов по этой цене равно числу покупателей. Аукцион закрытый, "втемную", - на котором все покупатели предлагают цены одновременно, обычно в виде письменных заявок, и товар продается трму, чья цена окажется выше, или покупается у того, кто запросил за свой товар самую низкую цену. Такой аукцион применяется при продаже домов, оружия и др. Аукцион вексельный - распродажа краткосрочных казначейских векселей, осуществляемая по графику, например, Казначейством США. Распродажа осуществляется на основе заявок, которые подают желающие приобрести казначейские векселя. Аукцион чековый - способ приватизации в России в 1993-1995 гг., к которому допуска-
лись юридические и физические лица, внесшие порядка 10% от начальной цены объекта. Специализированные чековые аукционы на межрегиональном уровне проводились на ведущих фондовых и товарных биржах, Международные аукционы организуются специальными фирмами в крупных торговых центрах.

АУКЦИОН (Auction) Метод проведения торговли каким-либо товаром, ценными бумагами. Различают: английский аукцион (повышающий), голландский (понижающий), двойной, закрытый тендер.

АФЕРА (от франц. affaire - дело) - сделка сомнительного свойства, жульническая бизнес-операция, мошенничество.

АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ (англ. affiliated company) - компания, которая владеет пакетом акций основной компании в размере меньше контрольного. Такая компания может выступать в качестве филиала или представительства основной, материнской компании; при этом материнская компания участвует в управлении делами аффилированной на основе соответствующего договора. Аффилированная компания часто создается при переносе бизнеса в удаленный от расположения основной компании регион, при создании транснациональных корпораций.

АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО (англ. affiliated, person) - к аффилированным лицам компании относятся: управляющий и другие "первые" должностные лица, учредители, а также акционеры, которые, будучи инвесторами компании, способны оказывать непосредственное влияние на ее деятельность, включая участие во внутрифирменном управлении. Обычно аффилированное лицо владеет более чем 10% капитала компании.

 

 

Б

 

БАГАТОРІВНЕВИЙ ЗАХИСТ [MULTILEVEL SECURITY]

клас систем, що містять інформацію різної важливості і дають можливість одночасного доступу користувачів з різними правами доступу та потребами у цій інформації, але запобігають доступу до інформації користувачів, які не мають на те повноважень.

Багаторівневий захист - захист, комп'ютера від несанкціонованого доступу, а не надійність комп'ютера стосовно запобігання перебоям у роботі обладнання або помилкам оператора. 

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" від 28.01.2004 N 86)

БАЗА (франц. base, от греч. basis) - 1) экономические данные, показатели, относящиеся к определенному периоду времени (базисному году), используемые в качестве основы для сравнения с другими аналогичными показателями. Обычно в качестве базы принимается исходный уровень, от которого и ведется отсчет экономических показателей и по отношению к которому фиксируется их изменение. Например, при анализе динамики цен можно выбрать в качестве базы уровень цен 1990 г., так как начиная с этого периода цены подверглись значительным изменениям; 2) склад товаров, место их хранения.

БАЗА ДАНИХ

іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області.

(ВР України, Закон "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 N 74/98-ВР)

БАЗОВИЙ ДЕННИЙ (НІЧНИЙ) ЧАС

це інтервал часу від 06.00 до 22.00 (від 22.00 до 06.00) години часового поясу постійного місця проживання або місця тимчасового проживання екіпажу, якщо його строк складає понад 3 доби (у тому числі три ночі поспіль).

(Мінтранс, Наказ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ НОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ ЕКІПАЖІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ (209)" від 22.12.1993 N 508)

БАЗОВИЙ ПЕРІОД

фіксований період часу, відомості за який вважаються показовими і становлять основу при оцінці заходів національної підтримки виробників сільськогосподарської продукції відповідно до додатка 4. Стосовно країн - членів ГАТТ/СОТ базовий період визначається з урахуванням міжнародно-правових актів ГАТТ/СОТ.

(ВР України, Закон "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" від 22.12.1998 N 331-XIV)

БАЛАНС

звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

(Мінфін, Наказ "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку" від 31.03.1999 N 87)

БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ - документ бухгалтерского учета, представляющий совокупность показателей, обрисовывающих картину финансового и хозяйственного состояния фирмы на определенную дату, чаще всего - на конец или начало календарного периода. Баланс состоит из двух частей (таблиц). Активы баланса отражают состав и размещение хозяйственных средств фирмы, а пассивы баланса - источники образования этих средств и их целевое использование. Актив баланса в сумме равен его пассиву.

БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ - финансовый баланс, в разделах которого указаны источники и величины доходов и расходов в течение определенного периода времени и установлено их соответствие или превышение одной из частей баланса над другой. Если расходы превышают доходы, баланс именуют дефицитным. Балансы доходов и расходов составляются применительно к государству в целом (баланс доходов и расходов государства и населения), предприятию (баланс доходов и расходов фирмы - финансовый план), семьи (баланс доходов и расходов семьи - семейный бюджет). Баланс доходов и расходов составляет основу бюджета.

БАЛАНС ЛИКВИДАЦИОННЫЙ - бухгалтерский отчетный баланс, характеризующий имущественное состояние предприятия, фирмы, компании на дату прекращения их существования как юридического лица.

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

казенні підприємства, державні комерційні підприємства (їх об'єднання), установи та організації, господарські товариства, функції з управління якими здійснює Міністерство промислової політики України, та господарські товариства, що мають державне майно, яке не увійшло до статутних фондів.

(Міністерство промислової політики України (2), Наказ "Про затвердження Порядку надання Мінпромполітики України дозволу (погодження) щодо передачі в оренду державного майна (крім цілісних майнових комплексів підприємств)" від 25.04.2008 N 255)

БЕДНОСТЬ - крайняя недостаточность имеющихся у человека, семьи, региона, государства имущественных ценностей, товаров, денежных средств для нормальной жизни и жизнедеятельности. Порогом бедности называют нормативно устанавливаемый уровень денежных доходов человека, семьи за определенный период, который обеспечивает физический прожиточный минимум.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ - не ограниченное предельным значением желание потребителей иметь, использовать товары и услуги, доставляющие им удовольствие, удовлетворяющие их потребности.

БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДОЛГИ - часть дебиторской задолженности, получение которой признано невозможным из-за отказа суда во взыскании или неплатежеспособности должника. В последнем случае задолженность не аннулируется, а отражается за балансом в течение нескольких лет в расчете на улучшение положения должника.

БЕЗПЕКА (SAFETY)

стан, при якому ризик шкоди чи ушкодження обмежений до прийнятного рівня.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Правил сертифікації суб'єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування" від 22.01.2007 N 42)

БЕЗПЕКА ПРАЦІ

стан умов праці, при якому виключено дію на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів (ГОСТ 12.0.002-80).

(Мінпраці, Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці від 01.09.1992 N 41)

БЕЗПЕКА

відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з травмуванням або загибеллю людей, заподіянням збитків навколишньому середовищу.

(Державна служба з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, Наказ "Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті" від 25.11.2005 N 895)

БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

недержавні організації, головною метою діяльності яких є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб.

(Держкомстат, Наказ "Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України" від 18.04.2005 N 96)

БУДУЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА (Future economic benefit) Возможность прямо или косвенно способствовать поступлению в компанию денежных средств и их эквивалентов. Такой потенциал может быть производительным, составляя часть основной деятельности компании. Он может также принимать форму обратимости в денежные средства и их эквиваленты или способности сокращения их выбытия, в случае, например, когда применение альтернативного производственного процесса снижает производственную себестоимость.

БЮДЖЕТ

план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

БЮДЖЕТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА

стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів.

(Мінекономіки, Наказ "Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України" від 02.03.2007 N 60)

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА

орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

 

 

В

 

ВАЖКІСТЬ ПРАЦІ

характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну та ін.), що забезпечують його діяльність.

(Міністерство охорони здоров'я, Наказ "Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" від 27.12.2001 N 528)

ВАЛЮТА

(італ. valuta - ціна, вартість)

1) платіжний засіб (грошова одиниця) певної держави - українська гривня, долар США тощо;

2) грошові знаки іноземних держав; кредитні і платіжні документи (чеки, векселі та ін.), які використовуються в міжнародних розрахунках;

3) міжнародні грошові одиниці, емісія яких здійснюється міжурядовими валютно-кредитними організаціями, наприклад, євро - міжнародні платіжні та резервні кошти, що використовуються країнами - учасницями Європейської валютної системи.

ВАЛЮТНА БЕЗПЕКА

такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, безперешкодного припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а також максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках.

(Мінекономіки, Наказ "Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України" від 02.03.2007 N 60)

ВАРТІСТЬ

суспільно визнаний еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у грошовій формі. Під час оцінки визначається певний вид вартості об'єкта оцінки як ймовірна сума грошей, яка може бути отримана за об'єкт оцінки (за яку може бути здійснений обмін об'єкта оцінки) на дату оцінки.

(КМ України, Постанова КМ "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок" від 11.10.2002 N 1531)

ВАРТІСТЬ ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА (ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ)

вартість підприємства, що формується завдяки функціонуванню його як діючого та єдиного цілого і є сумою капіталізованих доходів від його діяльності, збільшеною на вартість надлишкових активів підприємства, визначену виходячи з найкращого альтернативного варіанта використання цих активів, у тому числі їх ліквідації.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації" від 12.10.2000 N 1554)

ВАРТІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

еквівалент цінності земельної ділянки, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець.

(ВР України, Закон "Про оцінку земель" від 11.12.2003 N 1378-IV)

ВАРТІСТЬ НЕЗАВЕРШЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ

визначається виходячи з їх фактичного стану, що встановлюється за підсумком інвентаризації, наявності на будівельному майданчику матеріалів, виробів, конструкцій, що не укладені в діло, устаткування, яке не передане до монтажу, реального рівня цін, інших факторів, що впливають на ціну продажу.

(Фонд державного майна, Мінбудархітектури, Наказ "ПРО МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ВАРТОСТІ НЕЗАВЕРШЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ" від 03.12.1993 N 538/214)

ВАРТІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ (ЩОДО МАЙНА)

вартість, яка розраховується виходячи із сучасних умов використання об'єкта оцінки і може не відповідати його найбільш ефективному використанню.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" від 10.09.2003 N 1440)

ВЕРБУВАННЯ

всі операції, які здійснюються з метою одержання або постачання іншим робочої сили осіб, які не пропонують свої послуги добровільно за місцем роботи, у державному бюро еміграції або зайнятості чи в установі, котра підпорядковується організації роботодавців та контролюється компетентними органами влади.

(Конвенція N 50 про регулювання деяких особливих систем вербування працівників від 20.06.1936)

ВЕРИФІКАЦІЯ

експертні дослідження, які здійснюються з метою установлення відповідності об'єкта експертизи зразку-свідку.

(Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Наказ "Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації" від 23.06.2008 N 100)

ВЕРСІЯ

(франц. version, від лат. verso - тлумачу, зважую)

одне з декількох, що відрізняються одне від одного, припущень або пояснень якогось факту, події. Версії поділяються на оперативно-розшукові, слідчі, судові, а також експертні.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВЕРХОВНА РАДА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

представницький орган Автономної Республіки Крим, який здійснює свої повноваження на підставі Конституції України і законів України, Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим з метою сприяння реалізації прав та інтересів населення автономії та вирішенню питань життєдіяльності регіону.

(ВР України, Закон "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" від 10.02.1998 N 90/98-ВР)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Єдиний орган законодавчої влади в Україні, парламент.

(ВР України, Закон "КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ" від 28.06.1996 N 254к/96-ВР)

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України здійснює правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції.

(ВР України, Закон "Про судоустрій України" від 07.02.2002 N 3018-III)

ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

право Президента України на повернення переданого йому на підпис прийнятого Верховною Радою України закону із своїми зауваженнями для повторного розгляду Верховною Радою.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИБОРИ

передбачена Конституцією і законами України форма безпосереднього народовладдя, що являє собою волевиявлення народу з метою формування органів державної влади або органів місцевого самоврядування шляхом голосування.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИБОРНІ ПОСАДИ

посади в державному апараті, органах місцевого самоврядування та об'єднаннях громадян, заміщення яких відбувається шляхом виборів.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

передбачена законом територіальна виборча одиниця, що утворюється для проведення голосування і підрахунку голосів на визначеній території. Виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за кількості виборців від двадцяти осіб до трьох тисяч осіб.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИБОРЧА КВОТА

кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата при встановленні результатів виборів, що проводяться за пропорційною виборчою системою. Обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, внесених до виборчих списків політичних партій, виборчих блоків політичних партій, що отримали три і більше відсотків голосів виборців, на число депутатських мандатів.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИБОРЧА СИСТЕМА

система суспільних відносин, що існують у сфері формування складу представницьких органів шляхом виборів; порядок організації і проведення виборів до представницьких органів і порядок формування виборних органів держави. Основні види виборчої системи: мажоритарна, пропорційна, змішана.

Виборчу систему можна розглядати і як спосіб розподілу мандатів у той чи інший виборний орган згідно з результатами голосування.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИБОРЧЕ ПРАВО

1) система правових норм, які регулюють відносини, що виникають у процесі організації, проведення та визначення результатів виборів. Виборче право охоплює положення Конституції, законів і підзаконних актів, що регламентують вибори парламенту, Президента, органів місцевого самоврядування;

2) право громадян обирати (активне виборче право) та бути обраними (пасивне виборче право) на виборні посади в державному апараті та органах місцевого самоврядування. В Україні активне виборче право мають усі громадяни, яким на день виборів виповнилося 18 років, крім громадян, визнаних судом недієздатними. Пасивне виборче право щодо обрання народним депутатом мають громадяни України, які мають право голосу, на день виборів досягли 21 року і проживають в Україні протягом останніх 5 років. Депутатом представницького органу місцевого самоврядування може бути обраний громадянин, який має право голосу і на день виборів досяг 18 років.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ

територіальні одиниці, утворені шляхом поділу виборчих округів для проведення голосування й підрахунку голосів на виборах.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

комісії, які організовують і проводять вибори та забезпечують реалізацію й захист виборчих прав громадян. В Україні діє така система виборчих комісій: Центральна виборча комісія; окружні виборчі комісії - реєструють кандидатів у депутати, встановлюють результати виборів по виборчому округу, приймають рішення про обрання депутата, видають їм відповідні тимчасові посвідчення; дільничні виборчі комісії - організовують голосування на виборчій дільниці, проводять підрахунок голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів у депутати, та ін.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИКОНАВЕЦЬ

суб'єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги.

(ВР УРСР, Закон "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 N 1023-XII)

ВИКОНАВЕЦЬ (РОБІТ, ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ)

юридична або фізична особа, яка виконує роботи та надає послуги з технічного сервісу для іншої особи з метою отримання прибутку.

(ВР України, Закон "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" від 05.06.2003 N 900-IV)

ВИКОНАВЕЦЬ ОКРЕМОГО ЗАВДАННЯ (ПРОЕКТУ)

резидент, за кошти якого організовується та здійснюється виконання окремого завдання (проекту) у сфері національної безпеки та оборони держави, а також подальша експлуатація його результатів з наданням послуг установам, що фінансуються з державного бюджету чи відповідних місцевих бюджетів, за фіксованими тарифами згідно з договором про передачу, виконання та використання результатів окремого завдання (проекту).

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Положення про порядок передачі резидентам окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації у сфері національної безпеки та оборони держави" від 26.07.1999 N 1354)

ВИКОНАВЕЦЬ ТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ

підприємство міського електротранспорту, яке безпосередньо надає транспортні послуги (забезпечує транспортне обслуговування) населенню.

(Держкоммістобудування, Наказ "Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України" від 18.11.1997 N 22)

ВИКОНАВЧА ВЛАДА

одна з трьох гілок державної влади, яка відповідно до конституційного принципу поділу державної влади покликана розробляти і втілювати державну політику щодо забезпечення виконання законів, управління сферами суспільного життя, насамперед державним сектором економіки. У відносинах із законодавчою і судовою владою вона користується певною самостійністю.

(Президент України, Указ Президента "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998 N 810/98)

ВИКОНАВЧА ДАВНІСТЬ

строк пред'явлення виконавчих документів до примусового виконання.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИКОНАВЧА ДИСЦИПЛІНА

виконання членами трудового колективу або окремими співробітниками наказів, розпоряджень, рішень, вказівок, прийнятих на вищому рівні управління.

(Регулирование трудовых отношений государственных служащих: словарь-справочник / Институт труда (НИИ труда) Минтруда России. - М.: Финстатинформ, 2000).

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)" від 01.09.1999 N 65)

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

(ВР України, Закон "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 N 606-XIV)

ВИКОНАВЧИЙ ДОГОВІР

договір, укладений між державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою чи організацією України та уповноваженим суб'єктом іноземної сторони, відповідно до якого здійснюється передача секретної інформації.

(Президент України, Указ Президента "Про деякі питання передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації" від 14.12.2004 N 1483/2004)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ, МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

(ВР України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 N 280/97-ВР)

ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ

виконавчий документ, який видається судом для примусового виконання:

1 ) рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, а також вироків, ухвал, постанов у кримінальних справах у частині майнових стягнень;

2) постанов судді або суду в частині майнових стягнень у справах про адміністративні правопорушення;

3) мирових угод, затверджених судом;

4) рішень товариських судів;

5) рішень третейських судів у цивільних справах громадян;

6) рішень іноземних судів.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИКОНАВЧІ ДОКУМЕНТИ

письмові документи встановленої форми і змісту, які видаються судовими та іншими юрисдикційними органами як підстава для примусового виконання прийнятих ними рішень, ухвал та інших актів. До виконавчих документів належать виконавчі листи суду; виконавчі написи нотаріальних органів; накази господарського суду; посвідчення комісій з питань трудових спорів підприємств, установ, організацій; не оплачені вчасно платіжні вимоги, акцептовані платником; постанови комісій у справах неповнолітніх про грошові стягнення; постанови адміністративних органів або службових осіб, яким законом надано право здійснювати стягнення з громадян у безспірному порядку; рішення державних органів з питань володіння і користування культовими будівлями і майном; рішення комісій місцевих рад з питань поновлення прав реабілітованих.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАД

органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами.

(ВР України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 N 280/97-ВР)

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

в цивільному, господарському праві вчинення учасниками зобов'язальних правовідносин, передбачених законом, договором чи плановим актом дій, або утримання від них.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруд

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ

реалізація права стягувача, підтверджена відповідним рішенням (судовим рішенням, ухвалою, постановою, тощо).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИМОГА

сформульовані потреба або очікування, загальнозрозумілі або обов'язкові.

(Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Про затвердження Методики з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок" від 30.06.2004 N 113)

ВИНА

Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ВИНАГОРОДА

грошова сума, що виплачується у випадках, передбачених законодавством або договорами, за надання різного роду послуг авторам відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій; робітникам і службовцям з фондів матеріального заохочення за підсумками роботи за рік; за роботу на підприємствах, в установах та організаціях, сільськогосподарських організаціях. Грошова сума, що виплачується, визначається у формі обумовленого нормативним актом або договором відсотка, твердої суми, або в формі додаткової винагороди з чистого прибутку.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИННІ ОСОБИ

посадові та матеріально відповідальні особи, з вини яких порушено законодавство під час проведення фінансово-господарських операцій.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою" від 20.04.2006 N 550)

ВИПАДОК

юридичний факт, за якого особа може бути звільнена від майнової відповідальності, оскільки відсутня її вина.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИСНОВОК

висновок центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, виданий на перевищення встановлених законодавством України строків розрахунків.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями" від 24.03.1999 N 136)

ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ

видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

ВИТРАТИ АДМІНІСТРАТИВНІ

загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

(Укоопспілка, Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств" від 28.07.2006 N )

ВИТРАТИ

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками).

(Укоопспілка, Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств від 28.07.2006)

ВІДГУЛ

за трудовим законодавством надається працівникам як компенсація за роботу чи чергування в неробочий час. За роботу у вихідний день відгул надається за згодою сторін.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДДІЛ

базовий структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади, який є основою для побудови структури, утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з чисельністю не менш як 4 працівники (у виняткових випадках у зв'язку з особливостями виконуваних функцій та через неможливість поєднання їх з функціями інших підрозділів - 3 працівники).

(КМ України, Постанова КМ "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади та його структурних підрозділів" від 15.10.2002 N 1550)

ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ

інформація, що не є таємною, або конфіденційною.

(Мінфін, Наказ "Про затвердження Положення про роботу із засобами обчислювальної техніки та про доступ до інформаційних ресурсів Міністерства фінансів України" від 01.04.2003 N 248)

ВІДНОСНІ ПРАВА

права, які належать особі щодо іншої конкретно визначеної зобов'язаної особи (осіб), на відміну від абсолютних прав, коли носієві прав протистоїть невизначене коло осіб. Відносні права є зобов'язальними правами, які виникають з договорів, із заподіяння шкоди майну і здоров'ю, з безпідставного придбання або збереження майна та з інших юридичних фактів, через які виникають зобов'язальні правовідношення між конкретними особами.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи - резидента.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" від 12.11.2003 N 492)

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА

працівник, що відповідно до своїх службових обов'язків виконує оформлення первинної транспортної документації згідно з вимогами даної Інструкції (диспетчер, механік, бухгалтер, комірник та ін.), або інший працівник, якому доручена ця робота наказом по підприємству, або письмовим розпорядженням керівника.

(Мінстат, Мінтранс, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи" від 07.08.1996 N 228/253)

ВІДПОВІДАЛЬНА СТОРОНА

власник засобів комерційного обліку або інша організація, яка несе відповідальність за їх функціонування згідно з договором.

(Національна комісія з питань регулювання електроенергетики, Постанова "Про затвердження Правил користування електричною енергією" від 31.07.1996 N 28)

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПОСАДОВІ ОСОБИ

працівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що визначені відповідальними за організацію роботи і підготовку розпорядчих актів з питань створення та діяльності галузевих рад підприємців.

(Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, Наказ "Щодо організації роботи місцевих та регіональних галузевих рад підприємців" від 03.07.2009 N 117)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

застосування заходів впливу до службових осіб, винних у порушенні законодавства про працю, законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, у створенні перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, у невиконанні зобов'язань за колективним договором, у перешкоджанні законній діяльності професійних спілок. Винні службові особи залежно від тяжкості порушення законодавства про працю притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛЬНА     є   різновидом   юридичної відповідальності,      особливим     елементом     у     механізмі кримінально-правового реагування держави щодо  особи,  яка вчинила злочин.  Поняття  "кримінальна  відповідальність"  законодавчо  не визначено і в теорії кримінального  та  кримінально-процесуального права трактується по-різному.
Відповідно до  частини  першої  статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину  і  не  може  бути піддана  кримінальному покаранню,  доки її вину не буде доведено в законному порядку і  встановлено  обвинувальним  вироком  суду,  а згідно  із  статтею  3  Кримінального  кодексу України ( 2001-05 ) кримінальній   відповідальності   підлягає  лише  особа,  винна  у вчиненні  злочину,  тобто  така,  що  умисно  або  з необережності вчинила  передбачене законом суспільно небезпечне діяння.
Ніхто не може  бути  визнаний  винним  у вчиненні злочину, а також підданий кримінальному  покаранню інакше як за вироком суду й відповідно до закону.
Ці   положення  дають  підстави  розглядати  кримінальну відповідальність  як  особливий  правовий  інститут, у межах якого здійснюється реагування держави на вчинений злочин.
 
Кримінальна відповідальність   передбачає   офіційну   оцінку відповідними державними органами  поведінки  особи  як  злочинної.
Підставою  кримінальної  відповідальності  є  наявність  у діяннях особи складу злочину, передбаченого кримінальним законом.
Це форма реалізації державою правоохоронних норм, яка в кінцевому підсумку, як правило,  полягає в застосуванні до особи,  що вчинила  злочин, конкретних   кримінально-правових  заходів  примусового  характеру через обвинувальний вирок суду.
Кримінальна відповідальність може мати не лише форму покарання.  За вироком суду вона може зводитись тільки до осуду особи,  яка вчинила злочин,  і звільнення  її  від покарання (частина друга статті 50 Кримінального кодексу України).
Особу може бути засуджено умовно чи з відстрочкою виконання вироку (статті 45, 46, 46-1 Кримінального кодексу України).
Тому сам факт порушення кримінальної справи щодо конкретної  особи,  затримання, взяття  під варту,  пред'явлення їй обвинувачення не можна визнати як  кримінальну  відповідальність.
Особа  не  несе   кримінальної відповідальності до тих пір,  поки її не буде визнано судом винною у вчиненні злочину і вирок суду не набере законної сили.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДРЯДЖЕННЯ

у трудовому праві поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства для виконання службового доручення поза місцем роботи. На весь період відрядження, у тому числі часу перебування в дорозі, за працівником зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток і сплачуються добові за кожен день перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення й назад та витрати за найм житла.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВЛАДА

1) волевиявлення народу або держави, її органів та посадових осіб з метою здійснення відповідних функцій і повноважень у порядку, передбаченому конституцією і законами країни;

2) у загальному розумінні здатність, право і можливість вирішальним чином впливати на діяльність і поведінку людей за допомогою волі, авторитету, права, насильства. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВЛАСНИК

громадянин або юридична особа, якій належить у межах, визначених законом, право володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ

інструмент управління, що дає змогу керівництву органів державного і комунального сектору перевірити стан виконання завдань органу. Метою цього процесу є забезпечення достатньої впевненості керівництва зазначених органів у досягненні належного рівня економії, ефективності і результативності відповідно до завдань органів; достовірності фінансової, статистичної і управлінської звітності; у виконанні встановлених законодавством та керівництвом норм і правил; належному захисті активів від втрат (далі - досягнення мети). Отже, внутрішній контроль - це управлінський контроль, який допомагає керівництву в управлінні і виконанні завдань на постійній основі, тому внутрішній контроль не повинен розглядатися як окрема система органів державного і комунального сектору. Внутрішній контроль також повинен давати змогу викладати управлінське судження та виявляти ініціативу з метою підвищення ефективності і результативності діяльності, а також зниження витрат.

(КМ України, Розпорядження КМ "Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю" від 24.05.2005 N 158-р)

ВНУТРІШНІЙ ПРАВОПОРУШНИК

правопорушник із кола осіб, які мають право доступу без супроводу в зони обмеження доступу.

(Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, english-russian-ukrainian НП 306.7.086-2004" від 08.06.2004 N 101)

ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

діяльність контрольно-ревізійних підрозділів, спрямована на забезпечення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади достовірною інформацією про використання суб'єктами господарювання, які підлягають контролю, фінансових ресурсів, оцінку ефективності їх господарської діяльності, виявлення і запобігання в ній відхиленням, що перешкоджають законному та ефективному використанню майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва.

(КМ України, Постанова КМ "Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю" від 22.05.2002 N 685)

ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

діяльність контрольно-ревізійних підрозділів, спрямована на забезпечення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади достовірною інформацією про використання об'єктами контролю фінансових ресурсів, оцінку ефективності їх господарської діяльності, виявлення і запобігання в ній відхиленням, що перешкоджають законному та ефективному використанню майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Інструкції про проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи Міністерства транспорту та зв'язку України" від 09.06.2005 N 290)

ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

діяльність контрольно-ревізійних підрозділів, спрямована на забезпечення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади достовірною інформацією про використання об'єктами контролю фінансових ресурсів, оцінку ефективності їх господарської діяльності, виявлення і запобігання в ній відхилень, що перешкоджають законному та ефективному використанню майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Інструкції про проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи Міністерства транспорту та зв'язку України" від 28.03.2006 N 275)

N 2346-III)

ВТРУЧАННЯ

будь-яка дія, спрямована на зменшення опромінення або запобігання йому чи можливості опромінення людини від джерел, що не належать до сфери контрольованої практичної діяльності або які вийшли з-під контролю.

(ВР України, Закон "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" від 14.01.1998 N 15/98-ВР)

 

 

Г

 

ГАРАНТ (guarantor) Поручитель. Государство, учреждение или лицо, дающее в чем-либо гарантию, в том числе гарантирующее выплату фиксированного дивиденда по привилегированным акциям или процентов по облигациям.

ГЛАСНІСТЬ

демократичний принцип організації суспільного життя, що полягає у відкритості (публічності) діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влади, інших державних органів та громадських організацій, органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення, за винятком передбачених законом випадків, коли публічність може зашкодити інтересам держави, юридичних осіб або особистим інтересам громадян. Гласність забезпечується шляхом поширення інформації про діяльність зазначених органів і організацій через засоби масової інформації та за допомогою інших форм інформування населення, забезпечення доступу громадян до участі в їх діяльності.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОЗАЧЕТЕ (Master netting arrangement) Соглашение, согласно которому компания, осуществляющая некоторое количество сделок по финансовым инструментам с одним партнером, проводит единый взаимозачет по всем финансовым инструментам, подпадающим под действие соглашения, в случае неисполнения или прекращения действия любого из договоров.

ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ (Hyperinflation) Потеря покупательной способности денег в таком темпе, что сопоставление сумм денежных средств от сделок и других событий, произошедших в разное время даже в течение одного отчетного периода, вводит пользователей отчетности в заблуждение. Признаками гиперинфляции являются характерные черты экономической обстановки в стране, включающие, в том числе, следующие: a) население в целом предпочитает держать свои средства в неденежных активах или в относительно стабильной иностранной валюте. Суммы в национальной валюте немедленно инвестируются, чтобы сохранить покупательную способность; b) население, в целом, рассматривает денежные суммы не в местной валюте, а в относительно стабильной иностранной валюте. Цены также могут приводиться в такой валюте; с) продажи и покупки в кредит осуществляются по ценам, компенсирующим ожидаемое падение покупательной способности в течение срока, на который предоставляется кредит, даже если этот период короткий.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ (Government assistance) Действия правительства, направленные на обеспечение экономических преимуществ компании или группе компаний, отвечающих определенным критериям.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (Government paper) Облигации, казначейские векселя и другие государственные обязательства, выпускаемые центральным правительством с целью размещения займов и мобилизации денежных ресурсов.

ГРАНИЧНИЙ СТАН

стан об'єкта, за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна, або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне.

(Міністерство палива та енергетики, Наказ "Про затвердження Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України" від 09.06.2005 N 255)

ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА

система суспільних відносин та юридичних норм, що регулюють ці відносини, з метою забезпечення громадського спокою, недоторканності особи, її життя та здоров'я, нормальної діяльності державних і громадських інституцій, установ, закладів, підприємств. Громадська безпека охороняється державою, громадськими формуваннями та самими громадянами.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

(Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики, Наказ "Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів" від 28.05.2004 N 97)

ГРОМАДСЬКЕ МІСЦЕ

частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

(ВР України, Закон "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" від 22.09.2005 N 2899-IV)

ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК

зумовлена закономірностями соціального розвитку система правил та інститутів, що забезпечує упорядкованість суспільних відносин і надає їм певну організаційну форму.

Сукупність всіх правил, що регламентують суспільні процеси і відносини між його окремими частинами; у вузькому - інститути і норми, що обумовлюють статус людини і громадянина та соціальних груп у суспільстві тою мірою, якою це зумовлено їх інтересами та закономірностями розвитку самого суспільства, а також науково обгрунтовані відносини між членами суспільства та його структурними елементами.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ГРОМАДСЬКІ ПОСЛУГИ

послуги (муніципальні), що надаються територіальній громаді, громадянам з метою задоволення їх потреб органами місцевого самоврядування.

(Президент України, Указ Президента "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998 N 810/98)

ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ

утворюються на підприємствах, в установах, у редакціях газет, журналів та інших органів масової інформації, а також за місцем проживання громадян для оперативного й ефективного вирішення пропозицій, заяв і скарг. Основними функціями громадських приймалень є організація прийому громадян відповідальними працівниками адміністрації, державних органів і громадських організацій, роз'яснення законодавства , організація зустрічей з юристами тощо.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

 

Д

 

ДАВНІСТЬ

встановлений законом строк, закінчення якого тягне за собою певні правові наслідки: в цивільному праві - втрату права на позов, на виконання рішення; в кримінальному праві - недопустимість порушення кримінальної справи або її провадження.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ДАНІ

інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки.

(ВР України, Закон "Про телекомунікації" від 18.11.2003 N 1280-IV)

ДАНІ інформація, що представлена у вигляді, придатному для сприймання, обробки, передачі і зберігання.

(Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, english-russian-ukrainian НП 306.7.086-2004" від 08.06.2004 N 101)

ДЕБАТИ публічний обмін думками двох і більше кандидатів у Президенти України, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (блоків), ініціативних груп виборців з широкого кола суспільних проблем, розв'язання яких пропонується у передвиборних програмах кандидатів.

(Центральна виборча комісія, Постанова "Про Положення про порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації під час виборів Президента України у 1999 році" від 18.06.1999 N 96)

ДЕБІТОРИ юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

(Мінфін, Наказ "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 08.10.1999 N 237)

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, СТРОК ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ЯКОЇ МИНУВ дебіторська заборгованість, що обліковується після закінчення терміну позовної давності.

(Державне казначейство України, Наказ "Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ" від 26.12.2003 N 242)

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ фінансовий актив установи, що виникає унаслідок договірних відносин між двома юридичними особами, серед яких одна, що є власником активу, після настання відповідних умов угоди має право на отримання платежів, товарів, робіт та послуг.

(Державне казначейство України, Наказ "Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ" від 26.12.2003 N 242)

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ передача будь-яких відомостей, що не відповідають дійсності, з злочинною метою.

(Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, english-russian-ukrainian НП 306.7.086-2004" від 08.06.2004 N 101)

ДЕКЛАРАТИВНИЙ ПРИНЦИП В ДОЗВІЛЬНІЙ СИСТЕМІ принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру шляхом повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

(ВР України, Закон "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 N 2806-IV)

ДЕКЛАРАЦІЯ БЕЗПЕКИ документ, який визначає комплекс заходів, що вживаються суб'єктом господарської діяльності з метою запобігання аваріям, а також забезпечення готовності до локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків.

(ВР України, Закон "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 N 2245-III)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ІНОЗЕМНОГО ГРОМАДЯНСТВА документ, в якому особа повідомляє про відсутність у неї іноземного громадянства (підданства) або громадянств (підданств) з обґрунтуванням причин такої відсутності.

(ВР України, Закон "Про громадянство України" від 18.01.2001 N 2235-III)

ДЕКЛАРУВАННЯ заявлення за встановленою формою (письмовою, усною) мети переміщення через митний кордон України предметів і точних даних про кількісні, якісні та вартісні характеристики таких предметів, а також будь-яких відомостей, необхідних для митного контролю та митного оформлення.

(ВР України, Закон "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 13.09.2001 N 2681-III)

ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення.

(ВР України, Закон "Про органи самоорганізації населення" від 11.07.2001 N 2625-III)

ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення.

(ВР України, Закон "Про органи самоорганізації населення" від 11.07.2001 N 2625-III)

ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.

(ВР України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 N 280/97-ВР)

ДЕЛЕГОВАНІ ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ функції, повноваження (права і обов'язки), що їх набуває певний суб'єкт (орган чи посадова особа) шляхом передачі йому для виконання від іншого суб'єкта за власним рішенням останнього або на підставі норми закону. "Делегування" означає, як правило, передачу функцій, повноважень на певний час із збереженням у делегуючого суб'єкта права повернути й до власного виконання. Водночас делегуючий суб'єкт набуває право контролю за станом і наслідками виконання делегованих функцій, повноважень; він може також фінансувати із власних коштів їх здійснення, передавати у користування необхідні для цього майнові об'єкти.

(Президент України, Указ Президента "Концепція Адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998 N 810/98)

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ передавання частки прав та обов'язків із сфери діяльності керівника підлеглому, який бере на себе відповідальність за них. Керівник, зберігаючи за собою розв'язання стратегічних завдань, загальне управління та контроль, передає розв'язання менш значних проблем та пов'язану з ними відповідальність співробітникам, що володіють відповідними знаннями, практичним досвідом та зацікавлені в управлінській діяльності. Ефективність процесу делегування повноважень та відповідальності в значній мірі визначається розумним поєднанням інтересів організації (підрозділу), керівника та виконавців.

(Регулирование трудовых отношений государственных служащих: словарь-справочник / Институт труда (НИИ труда) Минтруда России. - М.: Финстатинформ, 2000).

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)" від 01.09.1999 N 65)

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ (Goodwill) Любое превышение фактических затрат на приобретение конкретных активов и обязательств над их реальной стоимостью на дату совершения сделки.

ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВОЄННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних, інформаційних заходів для забезпечення неухильного дотримання законності й відкритості в діяльності всіх складових частин Воєнної організації та правоохоронних органів держави, сприяння їхній ефективній діяльності і виконанню покладених на них функцій, зміцненню державної та військової дисципліни.

(ВР України, Закон "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" від 19.06.2003 N 975-IV)

ДЕМОНСТРАЦІЯ масове находження громадян з приводу висловлення будь-яких громадсько-політичних настроїв, в тому числі з питань протесту або незгоди будь з чим. (Цей захід може проявлятися також у проступку однієї особи, здійсненні нею вчинку з метою підкреслення свого відношення до будь-якої події чи посадової особи тощо.)

(МВС, Наказ "Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України" від 28.07.94 N 404)

ДЕМОНТАЖ зняття виробу чи його складової частини з місця установки. При технічному обслуговуванні демонтаж складових частин виконується із збереженням придатності для відкривання доступу до елемента устатковання, для якого необхідно здійснювати операції технічного обслуговування.

(Мінпромполітики, Наказ "Про затвердження Положення про технічне обслуговування устатковання коксохімічних підприємств" від 14.10.2005 N 387)

ДЕНЬ ВИНИКНЕННЯ ПОРУШЕННЯ перший день після закінчення встановленого законодавством строку розрахунків за експортною, імпортною та лізинговою операцією або строку, встановленого відповідно до раніше одержаних за цією операцією ліцензій.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями" від 24.03.1999 N 136)

ДЕПАРТАМЕНТ

структурний підрозділ, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов'язаної з виконанням цих завдань, за умови, що у його складі буде не менш як чотири відділи. Департамент очолює директор. Директор департаменту може мати не більш як два заступники, в тому числі одного заступника, який не очолює відділ.

(КМ України, Постанова КМ "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" від 12.03.2005 N 179)

ДЕПЕША пошта (мішок або декілька мішків з письмовою кореспонденцією, періодичними виданнями, поштою у великій кількості, дрібними пакетами, відправленнями з оголошеною цінністю, посилками і порожніми мішками /або група посилок, не запакованих у поштову тару/), що відправляються водночас з місця міжнародного поштового обміну однієї країни до відповідного зарубіжного місця міжнародного поштового обміну іншої країни згідно з Керівництвом з направлення міжнародної пошти за однією письмовою картою CN 31 чи CN 32 або посилковою картою CP 86 чи CP 87.

(Держкомзв'язку, Державна митна служба, Наказ "Про затвердження Правил приймання та відправляння міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну" від 10.12.2002 N 235/688)

ДЕПОНОВАНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА готівкові кошти, що одержані підприємством для оплати праці та не виплачені в установлений строк підприємством окремим фізичним особам.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 19.02.2001 N 72)

ДЕПОНОВАНЕ ЗБЕРІГАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ зберігання документів в архіві за угодою між архівом і власником документів, із збереженням за власником права власності на документи.

(Державний комітет архівів, Рішення "Про Основні правила роботи державних архівів України" від 03.02.2004 N 2)

ДЕПУТАТСЬКА ЕТИКА У своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

Неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і держави.

Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема корисливих, цілях.

(ВР України, Закон "Про статус народного депутата України" від 17.11.1992 N 2790-XII)

ДЕПРЕМІЮВАННЯ

позбавлення працівника премії повністю або частково

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ

це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії Ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

(ВР України, Закон "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів" від 04.02.1994 N 3949-XII)

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

(ВР України, Закон "Про статус народного депутата України" від 17.11.1992 N 2790-XII)

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.

(ВР України, Закон "Про статус народного депутата України" від 17.11.1992 N 2790-XII)

ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА бібліотека загальнодержавного значення, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує функцію всеукраїнського науково-дослідного, методичного та організаційного центру бібліотек відповідної галузі або категорій користувачів.

(ВР України, Закон "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 N 32/95-ВР)

ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛЮ власність на земельні ділянки, якими згідно закону розпоряджаються органи державної влади. У відповідності із статтею 116 Конституції України об'єктами державної власності управляє Кабінет Міністрів України відповідно до закону.

(Держкомзем, Технічні вказівки щодо визначення меж земельних ділянок спільної та спільної часткової власності фізичних і юридичних осіб на забудованій території у населених пунктах від 18.05.1998)

ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ До державної власності в Україні належать загальнодержавна власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальна власність).

Суб'єктом права загальнодержавної власності є держава в особі Верховної Ради України.

Об'єктами права загальнодержавної власності є:

- майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради України та утворюваних нею державних органів;

- майно Збройних Сил, органів державної безпеки, прикордонних і внутрішніх військ;

- оборонні об'єкти;

- єдина енергетична система;

- системи транспорту загального користування, зв'язку та інформації, що мають загальнодержавне значення;

- кошти державного бюджету;

- національний банк та його установи і створювані ними кредитні ресурси;

- державні резервні, страхові та інші фонди;

- майно вищих і середніх спеціальних навчальних закладів;

- майно державних підприємств;

- об'єкти соціально-культурної сфери або інше майно, що становить матеріальну основу суверенітету України і забезпечує її економічний та соціальний розвиток.

У загальнодержавній власності може перебувати інше майно, а також майно, передане у власність України іншими державами, юридичними особами і громадянами.

Суб'єктами права комунальної власності є:

- Республіка Крим в особі її Верховної Ради;

- адміністративно-територіальні одиниці в особі обласних, районних, міських, селищних, сільських Рад народних депутатів.

Об'єктами права комунальної власності є:

- майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради Республіки Крим та утворюваних нею республіканських органів;

- майно, що забезпечує діяльність відповідних Рад і утворюваних ними органів;

- кошти місцевих бюджетів, державний житловий фонд, об'єкти житлово-комунального господарства;

- майно закладів народної освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі, побутового обслуговування;

- майно підприємств комунальної власності;

- місцеві енергетичні системи, транспорт, системи зв'язку та інформації, а також інше майно, необхідне для забезпечення економічного і соціального розвитку відповідної території.

У комунальній власності перебуває також майно, передане у власність Республіці Крим, області, району чи іншій адміністративно-територіальній одиниці іншими суб'єктами права власності.

(Держстандарт, Наказ "Класифікація форм власності" від 22.11.1994 N 288)

ДЕРЖАВНА ЗРАДА діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА це сукупність основних напрямів і способів діяльності держави по одержанню, використанню, поширенню та зберіганню інформації.

(ВР України, Закон "Про інформацію" від 02.10.1992 N 2657-XII)

ДЕРЖАВНА МОВА державною мовою в Україні є українська мова.

(ВР України, Закон "КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ" від 28.06.1996 N 254к/96-ВР)

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління.

(Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики, Наказ "Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів" від 28.05.2004 N 97)

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ сукупність правових, економічних, соціальних, організаційних та інших заходів державного сприяння зміцненню і розвитку інформаційної галузі, її інфраструктури.

(ВР України, Закон "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.1997 N 540/97-ВР)

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ визначає цілі, пріоритети та умови приватизації, розробляється Фондом державного майна України і затверджується Верховною Радою України законом України один раз на три роки не пізніш як за місяць до затвердження Державного бюджету України на відповідний рік, але до початку наступного бюджетного року та діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.

Державна програма приватизації вноситься на розгляд Верховної Ради України одночасно з проектом Державного бюджету України на відповідний рік.

Пропозиції про внесення змін до Державної програми приватизації щодо кількості об'єктів, які підлягають приватизації, та уточнення завдань щодо надходження коштів до Державного бюджету України подаються до Верховної Ради України одночасно з проектом Державного бюджету України на наступний бюджетний рік.

(ВР України, Закон "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992 N 2163-XII)

ДЕРЖАВНА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА це діяльність Уряду, спрямована на збереження, підтримку і розвиток вітчизняних товаровиробників у галузях і виробництвах, що забезпечують життєві інтереси країни, насамперед її економічну безпеку, а також соціальний та культурний рівень життя народу.

(КМ України, Постанова КМ "Про Концепцію державної промислової політики України" від 29.02.1996 N 272)

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

(ВР України, Закон "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 N 1160-IV)

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ оформлення свідоцтва власнику документів про належність їх до складу Національного архівного фонду, що здійснюється з метою державного контролю за місцем і умовами зберігання документів.

(ВР України, Закон "Про Національний архівний фонд та архівні установи" від 24.12.1993 N 3814-XII)

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ оформлення свідоцтва власнику документів про належність їх до складу Національного архівного фонду, що здійснюється з метою державного контролю за місцем і умовами зберігання документів.

(ВР України, Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" від 13.12.2001 N 2888-III)

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО внесення запису до Реєстру прав власності на нерухоме майно у зв'язку з виникненням, існуванням або припиненням права власності на нерухоме майно, що здійснюється бюром технічної інвентаризації за місцезнаходженням об'єктів нерухомого майна на підставі правовстановлювальних документів, коштом особи, що звернулася до бюро технічної інвентаризації.

(Мінюст, Наказ "Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно" від 07.02.2002 N 7/5)

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

(ВР України, Закон "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 N 755-IV)

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ГАРАНТІЙ включає в себе комплекс технічних та організаційних заходів і застосовується щодо всього ядерного матеріалу, який використовується в мирних цілях у межах території України, під її юрисдикцією або знаходиться під її контролем.

(ВР України, Закон "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 N 39/95-ВР)

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ Державна система стандартизації в Україні визначає мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів робіт із стандартизації.

Державна система стандартизації спрямована на забезпечення:

реалізації єдиної технічної політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації;

захисту інтересів споживачів і держави з питань безпеки продукції (процесів, робіт і послуг)* для життя, здоров'я та майна громадян, охорони навколишнього природного середовища;

взаємозамінності та сумісності продукції, її уніфікації;

якості продукції відповідно до розвитку науки і техніки, потреб населення і народного господарства;

економії всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників виробництва;

безпеки народногосподарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

створення нормативної бази функціонування систем стандартизації та сертифікації продукції;

обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

Державну систему стандартизації створює Державний комітет України по стандартизації,метрології та сертифікації - національний орган із стандартизації.

(КМ України, Декрет КМ "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10.05.1993 N 46-93)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ є складовою частиною кримінальної міліції системи МВС.

До складу Державної служби боротьби з економічною злочинністю входять Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС, управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС в областях, м. Севастополі та на транспорті, відділи, відділення (групи) Державної служби боротьби з економічною злочинністю міських, районних управлінь та відділів, лінійних управлінь, відділів, відділень, пунктів, підрозділів спеціальної міліції.

У складі Державної служби боротьби з економічною злочинністю можуть утворюватися спеціальні підрозділи, у тому числі міжрайонні, для боротьби з найбільш небезпечними злочинами у пріоритетних напрямах діяльності.

(КМ України, Постанова КМ "Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю" від 05.07.1993 N 510)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ

це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

(ВР України, Закон "Про державну службу" від 16.12.1993 N 3723-XII)

ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

(ВР України, Закон "Про державну таємницю" від 21.01.1994 N 3855-XII)

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.

(ВР України, Закон "Про державні цільові програми" від 18.03.2004 N 1621-IV)

ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

підприємство, основане на власності адміністративно-територіальних одиниць.

(Держстандарт, Наказ "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" від 22.11.1994 N 288)

ДЕРЖАВНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

суб'єкт підприємницької діяльності, що діє на основі статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном згідно з цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

ДЕРЖАВНЕ МИТО

грошовий збір, що справляється в судових та арбітражних органах, органах державного нотаріату, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Державного патентного відомства України, міських, сільських та селищних Рад народних депутатів та інших органах, передбачених законодавством України, за вчинення ними окремих дій та видачу документів.

(ВР України, Закон "Про державне мито" від 18.12.1991 N 1994-XII)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

підприємство, що діє на основі державної власності.

(Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики, Наказ "Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів" від 28.05.2004 N 97)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

вид діяльності держави, що полягає у здійсненні нею управлінського, тобто організуючого впливу на ті сфери і галузі суспільного життя, які вимагають певного втручання держави шляхом використання повноважень виконавчої впади. В той же час державне управління здійснюється і за межами функціонування виконавчої влади, наприклад, на рівні державних підприємств, установ і організацій. Завдяки цьому поняття "державне управління" за змістом є ширше, ніж поняття "виконавча влада". Для визначення змістовно поєднаних сфер або галузей суспільного життя, що потребують державного управління, використовується термін "сектор державного управління".

(Президент України, Указ Президента "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998 N 810/98)

ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ

(апарат - від лат. apparatus - устаткування)

система, сукупність органів держави в їх єдності і взаємозв'язку, за допомогою яких здійснюється державна влада, функції відповідної держави.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ДЕРЖАВНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ

представник влади, який здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ

діяльність державних органів щодо перевірки дотримання законності і правопорядку. Цей контроль може бути внутрішнім (галузевим, відомчим), коли він здійснюється в самій системі її органами, і зовнішнім (міжгалузевим, надвідомчим), коли він здійснюється органом, який не входить до системи даного відомства. Державний контроль здійснюється у формі ревізії, перевірки, інспектування, нагляду, обстеження, спостереження, аналізу тощо. Він може бути попереднім, поточним та наступним. Залежно від того, хто здійснює державний контроль, розрізняють контроль законодавчих та представницьких органів державної влади, органів державного управління, прокурорський нагляд, судовий контроль.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ДЕРЖАВНИЙ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ це сукупність організаційно-технічних і правових заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов, а також положень затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів (далі - затверджені проектні рішення), місцевих правил забудови населених пунктів усіма суб'єктами містобудівної діяльності незалежно від форм власності під час забудови територій і населених пунктів, розміщення, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам'яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль" від 25.03.1993 N 225)

ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ перевірка лікарями державних органів ветеринарної медицини додержання ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством, у процесі виробництва, заготівлі, зберігання, транспортування, реалізації, у тому числі експорту, імпорту, продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, ветеринарних лікарських засобів, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини, а також під час будівництва, реконструкції, модернізації та введення в експлуатацію підприємств чи окремих потужностей з виробництва, зберігання, реалізації продукції тваринного походження та ветеринарних препаратів.

(ВР України, Закон "Про ветеринарну медицину" від 25.06.1992 N 2498-XII)

ДЕРЖАВНИЙ ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ система здійснення внутрішнього контролю, проведення внутрішнього аудиту, інспектування, провадження діяльності з їх гармонізації з метою забезпечення якісного управління ресурсами держави на основі принципів законності, економічності, ефективності, результативності та прозорості.

(КМ України, Розпорядження КМ "Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю" від 24.05.2005 N 158-р)

ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ Державний контроль за геологічним вивченням надр здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр та його органами на місцях.

(Кодекс України про надра від 27.07.1994 N 132/94-ВР)

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ комплекс заходів з контролю за міжнародними передачами товарів, їх використанням юридичною чи фізичною особою, що здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю та іншими державними органами з метою забезпечення захисту інтересів національної безпеки та відповідно до міжнародних зобов'язань України.

(ВР України, Закон "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" від 20.02.2003 N 549-IV)

 (ВР України, Закон "Про статус народного депутата України" від 17.11.1992 N 2790-XII)

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД

діяльність спеціально уповноважених органів виконавчої влади по контролю за додержанням підприємцями стандартів, норм і правил при виробництві та випуску продукції (виконанні робіт, наданні послуг) з метою забезпечення інтересів суспільства і споживачів в її належній якості, безпечної для життя, здоров'я й майна людей і навколишнього середовища;

(КМ України, Декрет КМ "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.1993 N 30-93)

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ

встановлення їх належності, кількості, складу і стану в одиницях обліку та відображення цих відомостей в облікових документах. Облік документів фіксує їх приналежність до певних класифікаційних комплексів, забезпечує їх організаційну упорядкованість, адресний пошук та контроль за їх наявністю, належністю, станом, місцем та умовами зберігання.

(Державний комітет архівів, Наказ "Про затвердження Порядку ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України" від 11.06.2002 N 43)

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЗАСТАВ РУХОМОГО МАЙНА (Державний реєстр) - єдина комп'ютерна база даних, яка забезпечує зберігання інформації про заставу рухомого майна, її видання та захист від несанкціонованого доступу.

(КМ України, Постанова КМ "Про Порядок ведення Державного реєстру застав рухомого майна" від 30.07.1998 N 1185)

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЗВІТНИХ (СТАТИСТИЧНИХ) ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ це автоматизований банк даних для забезпечення єдиного державного обліку всіх господарюючих суб'єктів, на які поширюється Закон України "Про державну статистику" і що є юридичними або фізичними особами (підприємцями) і підлягають відповідно до чинного законодавства державній реєстрації.

(КМ України, Постанова КМ "Про Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України" від 14.07.1993 N 538)

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЗЕМЕЛЬ складова частина державного земельного кадастру, який складається з книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок та Поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку і формується за допомогою автоматизованої системи державного земельного кадастру.

(Держкомзем, Наказ "Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель" від 02.07.2003 N 174)

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ІПОТЕК єдина комп'ютерна база даних про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек" від 31.03.2004 N 410)

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР НАУКОВИХ УСТАНОВ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ перелік науково-дослідних, науково-технічних установ усіх форм власності та вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави" від 23.04.2001 N 380)

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ОЦІНЮВАЧІВ автоматизована система збирання, накопичення та обробки інформації про оцінювачів, яка подається в порядку, встановленому законодавством.

 (Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів" від 09.09.2002 N 1594)

ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ

особа, професійною діяльністю якої є державна служба. Державний службовець займає посаду в державному органі та його апараті, має відповідні службові повноваження щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержує заробітну плату за рахунок державних коштів.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ (МІСЦЕВІ)

обласні, Київська і Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації. Ці адміністрації є органами державної виконавчої влади на відповідній території і входять до єдиної системи органів державної виконавчої влади.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ

будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами й організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)" від 03.07.2000 N 355)

ДЕРЖАВНІ ПОТРЕБИ

це потреби України у товарах, роботах і послугах, необхідних для розв'язання соціально-економічних проблем, реалізації державних програм та інших завдань, визначених законодавством, забезпечення функціонування органів державної влади, установ, організацій, що утримуються чи отримують асигнування за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

(Президент України, Указ Президента "Про закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб" від 01.06.1999 N 595/99)

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

паперовий, електронний або магнітний носій інформації, який використовується для фіксації та отримання інформації в процесі організації моніторингу показників якості надання послуг з передачі та постачання електроенергії.

(Національна комісія регулювання електроенергетики, Розпорядження "Про надання ліцензіатами інформації за Формою моніторингу показників якості послуг у I півріччі 2009 року" від 18.12.2008 N 153-р)

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРІАТУ

політичне панування робітничого класу, яке знаходить свій вияв у державному керівництві суспільством з боку робітничого класу.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ДИКТАТУРА

(лат. dictatura - необмежена влада)

1) у Стародавньому Римі - повноваження, влада або період панування диктатора;

2) нічим не обмежена, не заборонена ніякими законами влада, що спирається безпосередньо на силу.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ДИСЦИПЛІНА

(лат. disciplina - навчання, виховання)

певний обов'язковий порядок поведінки громадян та членів трудового колективу чи діяльності організації, яка відповідає нормам права й моралі суспільства або вимогам певної організації.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

обов'язок державного службовця відповідати за здійснений ним дисциплінарний вчинок та нести міру стягнення, передбачену чинним законодавством.

До службовців, крім дисциплінарних стягнень (зауваження, догана, сувора догана), передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися і такі дисциплінарні заходи: попередження про неповну службову відповідність; затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

В окремих випадках особи, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)" від 01.09.1999 N 65)

ДИСЦИПЛІНАРНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

недотримання чи неналежне дотримання особою рядового або начальницького складу службової дисципліни.

(ВР України, Закон "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" від 04.09.2008 N 373-VI)

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПРОСТУПОК

протиправна дія або бездіяльність працівника, що порушує встановлений на підприємстві, в установі чи в організації внутрішній трудовий розпорядок.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ

заходи, що вживаються до порушників трудової дисципліни. Згідно із ст. 147 КЗпП України власник або уповноважений ним орган має право вжити до працівника за порушення трудової дисципліни тільки один із таких заходів: догану або звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ДІЛОВОДСТВО

сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи із службовими документами.

(ВР України, Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" від 13.12.2001 N 2888-III)

ДІЯ

одиниця діяльності, що не розкладається на більш прості, внаслідок якої досягається конкретна усвідомлена мета.

(Міністерство освіти і науки, Лист "Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти" від 31.07.2008 N 1/9-484)

ДІЯЛЬНІСТЬ (ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ)

динамічна система взаємодій людини із навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються внаслідок виникнення у неї певних потреб.

У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт діяльності, а її дії спрямовані на зміни об'єкта діяльності.

(Міністерство освіти і науки, Лист "Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти" від 31.07.2008 N 1/9-484)

ДІЯ (ПОСАДОВОЇ ОСОБИ)

здійснення посадовою особою своїх обов'язків у межах наданих чинним законодавством повноважень чи всупереч їм.

(ГоловКРУ, Наказ "Про затвердження Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні" від 25.02.2000 N 15)

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА

встановлений законодавством порядок надання дозволів на здійснення певних видів діяльності.

(Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, english-russian-ukrainian НП 306.7.086-2004" від 08.06.2004 N 101)

ДОЗВІЛЬНИЙ ЦЕНТР

робочий орган відповідної міської ради (її виконавчого органу, зокрема Київської міської держадміністрації), районної та районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, в якому представники місцевих дозвільних органів та адміністратор провадять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності.

(КМ України, Постанова КМ "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 21.05.2009 N 526)

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

документи на автотранспортний засіб, які у відповідності з положеннями міжнародних Конвенцій і двосторонніх Угод про міжнародне автомобільне сполучення забезпечують перевезення пасажирів і вантажів по територіях України та іноземних держав.

(Прикордонний загін, Митниця, Наказ "Про затвердження Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Смільниця - Кросценко"" від 07.07.2006 N 589/242)

ДОЗВІЛЬНІ ОРГАНИ

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.

(ВР України, Закон "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 N 2806-IV)

ДОПУСК

оформлення в установленому порядку дозволу на прохід/проїзд в зони обмеження доступу, проведення певної роботи, отримання певних документів і відомостей.

(Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, english-russian-ukrainian НП 306.7.086-2004" від 08.06.2004 N 101)

ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

надання повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, цією посадовою особою відповідно до її службових повноважень.

(ВР України, Закон "Про державну таємницю" від 21.01.1994 N 3855-XII)

 

 

Е

 

ЕЛЕКТРОННА ІНФОРМАЦІЯ

сукупність даних та програм, яка підлягає або може підлягати обробці, передачі та збереженню засобами електронної обчислювальної техніки незалежно від її фізичного та логічного подання.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЕЛЕКТРОННА ПОШТОВА СКРИНЬКА

назва каталогу на робочій станції або сервері для приймання і відправлення електронних повідомлень користувачем системи ЕП, місце та найменування якого визначається параметрами файла конфігурації та списком користувачів системи ЕП.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України" від 29.12.2004 N 689)

ЕЛЕКТРОННА ПОШТОВА СКРИНЬКА

назва каталогу на робочій станції або сервері для приймання і відправлення електронних повідомлень користувачем системи ЕП, місце та найменування якого визначається параметрами файла конфігурації та списком користувачів системи ЕП.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України" від 29.12.2004 N 689)

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

програмно-апаратний комплекс, який забезпечує проведення біржової торгівлі, здійснення біржового клірингу і розрахунків, а також підтримку, збереження, обробку і розкриття інформації, необхідної для організації та проведення електронних торгів деривативами.

(Міністерство аграрної політики, Наказ "Про затвердження правил випуску та обігу товарних деривативів (торгівлі товарними деривативами)" від 28.09.2005 N 516)

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ

електронний документ (група електронних документів), який пройшов редакційно-видавничу обробку, призначений для розповсюдження в незмінному вигляді та має вихідні дані.

(Міністерство культури і туризму, Наказ "Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах" від 03.04.2007 N 22)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

інформація в електронній формі, що призначена для обміну між користувачами системи ЕП, використання в програмно-технічних комплексах інформаційної мережі Національного банку і яка має визначений формат, технологію оброблення згідно з домовленостями між користувачами системи ЕП та вимогами відповідних програмно-технічних комплексів.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України" від 29.12.2004 N 689)

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ

сукупність організаційних, програмно-апаратних засобів для збереження електронних документів та інших даних в електронному вигляді.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних архівів у Національному банку України і банках України" від 12.09.2006 N 357)

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ

документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

(ВР України, Закон "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 N 851-IV)

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

система програмно-технічних, організаційних та нормативно-методичних засобів для автоматизації роботи з електронними документами на основі інформаційних технологій у процесі здійснення управлінських дій.

(Держкомзв'язку, Наказ "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 06.06.2003 N 97)

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ (ОБІГ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ)

сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

(ВР України, Закон "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 N 851-IV)

ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ

звіт, що формується страхувальником за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та надійного засобу електронного цифрового підпису в системі електронної звітності.

(Державний центр зайнятості Мінпраці, Наказ "Про деякі питання організації діяльності центрів зайнятості під час прийняття звітності у електронному вигляді" від 12.03.2009 N 17)

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

(ВР України, Закон "Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003 N 852-IV)

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу.

(ВР України, Закон "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 N 851-IV)

ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ

сертифікати, що були сформовані акредитованим центром, електронний реєстр сертифікатів, електронні документи, на підставі яких були сформовані, скасовані, блоковані та поновлені сертифікати підписувачів (якщо такий спосіб передбачений регламентом роботи акредитованого центру), список відкликаних сертифікатів.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку обов'язкової передачі документованої інформації" від 28.10.2004 N 1454)

ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ ОБЛІКУ

складова частина системи за доставкою вантажів, що забезпечує введення інформації до Центральної бази даних Державної митної служби.

(Державна митна служба, Наказ "Про затвердження Положення про порядок введення в дію та застосування електронних журналів обліку переміщення транспортних засобів через митний кордон України" від 05.06.2000 N 321)

ЕМБЛЕМА

зображення предметів, тварин та ін., що умовно або символічно виражає певне поняття, ідею. Емблеми містяться, зокрема, на гербах, прапорах державних, печатках.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЕМІСАР

(від лат. emissarius - посланець)

особа, що її одна держава посилає в іншу з певним (здебільшого таємним) дорученням. Як правило, місії емісара не мають офіційного характеру.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

довідкове видання зведення основних відомостей з однієї чи всіх галузей знання та практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку.

(Міністерство освіти і науки, Наказ "Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України" від 17.06.2008 N 537)

ЕТИКА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН

система універсальних і специфічних моральних вимог і норм поведінки, що реалізуються в одній із сфер суспільного життя - професійній діяльності; базується на загальнолюдських нормах і правилах поведінки, але має деякі відмітні особливості. Професійна роль будь-якого співробітника невід'ємно пов'язана з виконанням ним етичних норм взаємовідносин зі своїм зовнішнім оточенням (колегами, підлеглими, клієнтами та партнерами). Дотримання етики ділових відносин є одним із головних критеріїв оцінки професіоналізму як окремого співробітника, так і організації в цілому.

(Регулирование трудовых отношений государственных служащих: словарь-справочник / Институт труда (НИИ труда) Минтруда России. - М.: Финстатинформ, 2000).

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)" від 01.09.1999 N 65)

ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ

відносини, що оформлені правами, контрактами та іншими нормативно-правовими актами, які, взяті разом чи окремо, з урахуванням положень відповідного закону, дають змогу прямо чи посередньо чинити вплив на експлуатанта, наприклад, за допомогою використання всіх або частини активів експлуатанта, прав або контрактів, що впливають на діяльність експлуатанта.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів, що регулюють доступ експлуатантів до ринку авіаційних перевезень та робіт" від 07.10.1999 N 487)

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВА

(від лат. effectivus - дійовий)

властивість дії права, що характеризується результативністю його впливу на розвиток суспільних відносин відповідно до мети законодавця, позитивною значущістю права в суспільному житті.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ПРОТИДІЇ ТЕХНІЧНІЙ РОЗВІДЦІ)

ступінь відповідності вжитих заходів щодо технічного захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці) установленим нормам і вимогам.

(СБУ, Наказ "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 12.08.2005 N 440)

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

основна оціночна категорія управління, яка визначається співвідношенням людських, організаційних, часових, науково-технічних, матеріальних ресурсів і одержаних результатів.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЕФЕКТИВНІСТЬ

досягнення найкращого результату (ефекту) при використанні визначеного обсягу матеріальних і фінансових ресурсів, та обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності використання державних активів.

(ГоловКРУ, Наказ "Про затвердження Методики" від 09.10.2007 N 232)

ЕФІРНИЙ ЧАС

проміжок часу, протягом якого відповідно до ліцензії на мовлення телерадіоорганізація здійснює трансляцію (ретрансляцію) програм та передач.

(ВР України, Закон "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 N 3759-XII)

 

 

Є

 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО

1) у загальному сенсі - система регіонального європейського міжнародного права, зміст якої становлять дво- та багатосторонні міжнародно-правові акти, укладені державами Європи чи іншими суб'єктами міжнародного права, що мають належність до європейських держав, а також міжнародно-правові акти, укладені у межах європейських регіональних міжнародних організацій;

2) у вузькому сенсі - право Європейського Союзу. У цьому розумінні європейське право відокремлюється від традиційного міжнародного права і становить автономну наддержавну правову систему як абсолютно нове некласичне правове явище.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЄДИНА НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ

сукупність мереж зв'язку загального користування, відомчих та подвійного призначення, які забезпечують задоволення потреб споживачів (підприємств, установ, організацій, населення та інших) у послугах зв'язку.

(ВР України, Закон "Про зв'язок" від 16.05.1995 N 160/95-ВР)

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка складається з еталонного, страхового, робочого, інформаційного фондів та окремого розділу.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним" від 23.04.2001 N 376)

ЄДИНИЙ РЕЄСТР ДОРУЧЕНЬ

це комп'ютерна база даних, у якій здійснюється обов'язкова реєстрація посвідчених нотаріусами доручень на право користування та/або розпорядження майном, у тому числі транспортними засобами, а також реєстрація припинення їх дії.

(Мінюст, Наказ "Про Єдиний реєстр доручень, посвідчених у нотаріальному порядку" від 29.05.1999 N 29/5)

 

 

Ж

 

ЖУРНАЛ КАРТКИ

допоміжний документ в електронному вигляді, що використовується в разі потреби для підтвердження (позитивний запис журналу картки) або непідтвердження (негативний запис журналу картки) виконання відповідної фінансової операції із застосуванням платіжної картки (оплата товарів і послуг, видача готівки, адресний платіж, завантаження картки). Ведеться під час виконання відповідної фінансової операції.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів" від 10.12.2004 N 620)

ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ

повсякденна діяльність, здатність організму особи здійснювати діяльність у спосіб і в межах, звичайних для людини.

(ВР України, Закон "Про реабілітацію інвалідів в Україні" від 06.10.2005 N 2961-IV)

ЖУРНАЛ ПРИЙНЯТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

електронний журнал, частина програмно-технічного комплексу прийняття інформації, в якому фіксується інформація щодо дати початку її перевірки, присвоєння реєстраційного номера, за яким реєструється надходження інформації, дати її прийняття до інформаційного масиву даних та інформація щодо її остаточного прийняття після перевірки. Інформація у журналі захищена від несанкціонованих змін.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Положення про порядок складання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій ринку цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 14.06.2005 N 316)

ЖУРНАЛ

періодичне видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату в обкладинці або оправі.

(Міністерство культури і туризму, Наказ "Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах" від 03.04.2007 N 22)

ЖУРНАЛІСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА

це творчий працівник, який збирає, одержує, створює та готує інформацію для інформаційного агентства і діє від його імені на підставі трудових чи інших договірних відносин з ним або за його уповноваженням.

(ВР України, Закон "Про інформаційні агентства" від 28.02.1995 N 74/95-ВР)

ЖУРНАЛІСТ РЕДАКЦІЇ ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням.

(ВР України, Закон "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.1992 N 2782-XII)

ЖУРНАЛІСТ

творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для засобів масової інформації, виконує редакційно-посадові службові обов'язки в засобі масової інформації (в штаті або на позаштатних засадах) - відповідно до професійних назв посад (роботи) журналіста, які зазначаються в державному класифікаторі професій України.

(ВР України, Закон "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.1997 N 540/97-ВР)

 

 

З

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ (QUALITY ASSURANCE)

складова частина управління якістю, зосереджена на створенні впевненості у тому, що вимоги до якості будуть виконані.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією" від 01.07.2004 N 564)

ЗАВДАННЯ

комплекс заходів, які випливають із головної мети і підлягають вирішенню для її досягнення, конкретизують цілі органу і становлять цільову функцію структурного підрозділу.

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про затвердження Порядку проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади" від 29.07.2005 N 189)

ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

вимоги, які випливають з головної мети і підлягають задоволенню для її досягнення.

(Державна служба з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, Наказ "Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті" від 25.11.2005 N 895)

ЗАГАЛЬНЕ МАЙНО

частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених у статуті об'єднання (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо).

(ВР України, Закон "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001 N 2866-III)

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ

видатки за бюджетними програмами, спрямовані на виконання загальнодержавних завдань, бюджетні призначення на які визначаються законом про державний бюджет.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ" від 09.07.2008 N 609)

ЗАГРОЗА

така конкретна чи безпосередня форма небезпеки на стадії переходу її з можливості в реальність, яка характеризується сукупністю несприятливих умов і факторів у відповідних сферах економіки, конкретизується відповідною формою прояву й способом впливу на економічні процеси, наслідки якої можуть заподіяти будь-якої шкоди.

(Державна митна служба, Наказ "Про затвердження Порядку розроблення профілів ризику, Порядку взаємодії структурних підрозділів Держмитслужби України, митних органів із Департаментом аналізу ризиків та аудиту при підготовці та опрацюванні пропозицій щодо розроблення профілів ризику та Положення про Експертну комісію із застосування системи аналізу та управління ризиками" від 16.08.2006 N 694)

ЗАЙНЯТІСТЬ

діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм доход у грошовій або іншій формі.

(ВР УРСР, Закон "Про зайнятість населення" від 01.03.1991 N 803-XII)

ЗАКОН

нормативно-правовий акт, що регулює найбільш значущі, найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил (норм).

(Держводгосп, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки" від 12.01.2004 N 4)

ЗАКОННІСТЬ

режим (стан) відповідності дій, поведінки, діяльності посадових осіб, громадян та юридичних осіб законам і підзаконним нормативно-правовим актам держави, який утворюється в результаті неухильного додержання останніх усіма суб'єктами права.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАКОНОДАВЧА ТЕХНІКА

сукупність правил найраціональнішого викладу законодавчих актів, рішень уряду та інших нормативних актів. Законодавча техніка охоплює питання структури, мови, стилю й термінології правових актів та інші проблеми зовнішньої обробки нормативного матеріалу, за допомогою якої досягається високий якісний рівень форми права.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАКУПІВЛЯ

придбання замовником товарів, робіт і послуг для державних потреб у порядку, передбаченому цим Положенням.

(Президент України, Указ Президента "Про закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб" від 01.06.1999 N 595/99)

ЗАЛИШОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

обсяг коштів на рахунках відповідного бюджету та розпорядників коштів цього бюджету на кінець дня.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

ЗАМОВНИК

юридична або фізична особа, яка замовляє виконання робіт, поставку продукції, надання послуг, пов'язаних з капітальним будівництвом, організовує проведення торгів (тендерів), укладає договори (контракти), контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймає закінчені роботи.

(Міністерство палива та енергетики, Наказ "Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" від 25.07.2006 N 258)

ЗАОХОЧЕННЯ

важливий засіб впливу на осіб рядового і начальницького складу та зміцнення службової дисципліни, що реалізується у формі заходів матеріального і морального стимулювання, які застосовуються до осіб рядового і начальницького складу за сумлінне ставлення до своїх службових обов'язків.

(ВР України, Закон "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" від 04.09.2008 N 373-VI)

ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ МАСИ ваги, гирі, ваго-касові комплекси, інформаційно-вимірювальні системи, призначені для вимірювання маси поштових відправлень, які за результатами повірки або державної метрологічної атестації визнані придатними для застосування.

(Держкомзв'язку, Наказ "Про затвердження Правил застосування та утримання засобів вимірювань маси у філіалах Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" та їхніх структурних підрозділах" від 16.06.1999 N 111)

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ програмно-технічні засоби, які забезпечують захист електронних документів від несанкціонованих дій щодо ознайомлення з їх змістом, модифікації або викривлення на етапі їх передавання електронною поштою Національного банку України.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 14.05.2003 N 189)

ЗАСОБИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ електронні обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і мережі зв'язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій.

(ВР України, Закон "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 N 74/98-ВР)

ЗАСОБИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ електронні обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і мережі зв'язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій.

(Держкомзв'язку, Наказ "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 06.06.2003 N 97)

ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ засоби розповсюдження продукції інформаційних агентств, такі як: друковані та екранні видання, радіо, телебачення (кабельне, супутникове, глобальне), електричний та електронний зв'язок (телеграф, телефон, телекс, телефакс), комп'ютерні мережі та інші телекомунікації.

ЗАСОБИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ технічні пристрої, за допомогою яких виконується введення, зберігання, обробка і відображення інформації (за умови програмного забезпечення).

(Держстандарт, Наказ "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації засобів обчислювальної техніки" від 25.06.1997 N 366)

ЗАСОБИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, зв'язані з ними засоби зчитування і друкування інформації, інші інформаційні системи, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації.

(Укоопспілка, Постанова "Положення про громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України" від 22.03.2004)

ЗАСОБИ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ поштові пристрої та обладнання, транспортні засоби поштового зв'язку, поштові марки, марковані конверти та картки, а також будівлі (приміщення в будівлях), що використовуються для надання послуг поштового зв'язку.

(ВР України, Закон "Про поштовий зв'язок" від 04.10.2001 N 2759-III)

ЗАСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМУ пристрої для контролю проходження працівників об'єкта та його відвідувачів. Залежно від чисельності персоналу охорони з переліку пристроїв контролю проходження застосовуються турнікети типу "вертушка" або автоматизовані пристрої для контролю проходження зі збереженням пропусків на руках або в касетницях.

(МВС, Наказ "Про організацію службової діяльності цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України" від 25.11.2003 N 1430)

ЗАУВАЖЕННЯ

констатація факту щодо невідповідності встановленим вимогам, яка підтверджена об'єктивним доказом.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті" від 20.11.2003 N 904)

Заходи державного нагляду (контролю)

планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

(ВР України, Закон "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 N 877-V)

ЗБИТКИ

витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

ЗВЕРНЕННЯ

викладена в письмовій або усній формі пропозиція, заява (клопотання), скарга громадянина, народного депутата України, депутата місцевої ради, службової чи іншої особи.

(Генеральна прокуратура, Наказ "Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України" від 28.12.2005 N 9гн)

ЗВІТ

електронний документ визначеної структури, що видається на запит користувача і містить інформацію про окремого клієнта (клієнтів) банку, може передаватися електронними засобами зв'язку, обов'язково захищений методами криптозахисту для запобігання його викривленню.

(Національний банк, Постанова "Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників /боржників/" від 27.06.2001 N 245)

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА

означає докладну інформацію щодо надходжень і витрат за відповідний період, враховуючи розподіл між авіаційною діяльністю та іншими видами діяльності, а також між грошовими та негрошовими елементами.

(Укравіатранс, Наказ "Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів, що регулюють доступ експлуатантів на ринок авіаційних перевезень та робіт" від 24.04.1996 N 118)

ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

будь-яке умисне використання службовою особою всупереч інтересам служби своїх прав і можливостей, пов'язаних з її посадою.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Інструкції про проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи Міністерства транспорту та зв'язку України" від 09.06.2005 N 290)

ЗЛОВЖИВАННЯ ДОВІРОЮ

завідоме використання винним особливих, заснованих на довір'ї, фактичних чи юридичних відносин з особою, яка є власником майна або відає майном, з метою звернути це майно на свою користь.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

 

І

 

ІНВЕСТИЦІЯ

господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.

(ВР України, Закон "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97)" від 28.12.1994 N 334/94-ВР)

ІНСАЙДЕР

особа (юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної інформації про справи банку завдяки своєму службовому становищу, участі у капіталі банку, родинним зв'язкам і має можливість використовувати своє становище у власних інтересах.

(ВР України, Закон "Про Національний банк України" від 20.05.1999 N 679-XIV)

ІНСАЙДЕРИ

особи, які володіють інсайдерською інформацією у зв'язку з тим, що вони є:

1) власниками голосуючих акцій емітента або часток (паїв) у статутному капіталі емітента;

2) посадовими особами емітента;

3) особами, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з емітентом, зокрема:

юридичними особами, які перебувають з емітентом у договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;

фізичними особами, які перебувають з емітентом або юридичними чи фізичними особами, пов'язаними з емітентом договірними відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;

державними службовцями.

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ

будь-яка неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів.

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

ІНСТРУКЦІЯ

нормативно-правовий акт, який детально визначає зміст і методичні питання правового регулювання у певній сфері суспільних відносин.

(Державне агентство України з інвестицій та інновацій, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій з підготовки та оформлення проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Державного агентства України з інвестицій та інновацій, а також актів підприємств і установ, що належать до сфери управління Державного агентства України з інвестицій та інновацій" від 16.07.2008 N 58)

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ

це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

(ВР України, Закон "Про Концепцію Національної програми інформатизації" від 04.02.1998 N 75/98-ВР)

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

(ВР України, Закон "Про інформацію" від 02.10.1992 N 2657-XII)

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

сукупність документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, базах даних тощо).

(ВР України, Закон "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 N 32/95-ВР)

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА

суспільна структура, що включає інформаційні технології, інформаційні системи й інформаційні ресурси для здійснення інформаційно-аналітичної діяльності.

(Держкомзв'язку, Наказ "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 06.06.2003 N 97)

ІНФОРМАЦІЯ

відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб.

(ВР України, Закон "Про телекомунікації" від 18.11.2003 N 1280-IV)

ІНФРАСТРУКТУРА

сукупність складових частин загального устрою економічного (науково-технічної, ринкової, інформаційної і т. д.) життя, що носять підлеглий, допоміжний характер і забезпечують ефективну діяльність економічної системи в цілому.

(Обласна рада народних депутатів, Рішення "Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року" від 25.09.2008 N 24/10)

 

 

К

 

КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Створюється для заміщення посад державних службовців, а також для просування їх по службі.

Формування кадрового резерву повинне забезпечити добір працівників, які мають професійні навички, що грунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби" від 28.02.2001 N 199)

КАМЕРАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РАХУНКОВОЮ ПАЛАТОЮ перевірка, яка проводиться Рахунковою палатою на підставі звітності та інших документів без виходу на об'єкт.

(Колегія Рахункової палати України, Постанова "Про затвердження Стандарту Рахункової палати "Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів" від 27.12.2004 N 28-6)

КАМЕРАЛЬНА ПЕРЕВІРКА перевірка, яка проводиться контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків.

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами" від 16.09.2002 N 429)

КАМЕРАЛЬНІ РОБОТИ

роботи по опрацюванню результатів натурних топографо-геодезичних та землевпорядних робіт і формуванню документації.

(Держкомзем, Наказ "Про затвердження Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів" від 26.08.97 N 85)

КВАЛІФІКАЦІЯ

здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи.

Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків.

У документах про освіту, чи інших документах про професійну підготовку, кваліфікація визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії.

(Міністерство освіти і науки, Лист "Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти" від 31.07.2008 N 1/9-484)

КВАЛІФІКОВАНА ПРАЦЯ

праця, що потребує спеціальної підготовки працівника, наявності в нього необхідних знань, уміння й навиків для виконання певних видів робіт. Кваліфікована праця виступає як складна праця, яка створює за один і той самий відрізок часу більшу вартість, ніж проста праця.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КВОТА

(від лат. quot - скільки)

1) частка, частина, певна норма;

2) частка в загальному виробництві, збуті, що встановлюється за угодою для кожного з його учасників;

3) розмір податку з одиниці оподаткування.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КЕРІВНИК КОМІСІЇ (ГРУПИ), ЯКА ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬНИЙ ЗАХІД

особа, на яку відповідним розпорядчим документом покладено обов'язки по координації роботи комісії (групи), яка здійснює контрольний захід, забезпеченню взаємодії з об'єктом контролю, правоохоронними органами, іншими контролюючими органами.

Керівник комісії (групи), яка здійснює контрольний захід, призначається, як правило, з числа службових осіб контрольно-ревізійних підрозділів Мінтрансзв'язку, урядових органів, Укрзалізниці, Держспецтрансслужби.

У разі необхідності, у випадку, коли кількість членів комісії (групи), яка здійснює контрольний захід, перевищує 3 особи, один з членів цієї комісії (групи) може бути призначений заступником її керівника.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Інструкції про проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи Міністерства транспорту та зв'язку України" від 28.03.2006 N 275)

КЕРІВНИК

посадова особа, яка наділена адміністративною владою щодо очолюваного нею певного колективу службовців і здійснює внутрішньоорганізаційне управління ним. Розрізняють керівників: лінійних - здійснюють комплексне управління об'єктом у цілому та всіма його підрозділами, функціональних - керують всередині організаційних структур виконанням певних функцій управління або елементами цих функцій.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КЕРІВНЕ РІШЕННЯ директивний акт цілеспрямованого впливу на об'єкт керування, який характеризує конкретну ситуацію і містить заходи, програму досягнення мети.

(Положення про систему управління безпекою руху поїздів в державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці). Наказ Укрзалізниці від 07.07.2003 р. N 487).

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Рекомендацій щодо вживання термінів та визначень з безпеки руху поїздів" від 03.06.2004 N 464)

КЕРІВНИК ГРУПИ особа, яка очолює організовану групу дітей під час поїздки.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" від 18.02.97 N 176)

КЕРІВНИК РОБІТ відповідальна особа, на котру покладене керівництво роботами на експлуатованих залізничних коліях, спорудах та пристроях.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України" від 20.12.1996 N 411)

КЕРУЮЧА СИСТЕМА

система, призначена для ініціювання дії технологічних систем, здійснення контролю і керування ними в процесі виконання заданих функцій.

(Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Про затвердження Вимог до порядку та змісту робіт для продовження терміну експлуатації інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних електростанцій (НП 306.5.02/2.068-2003)" від 18.03.2003 N 42)

КІОСК

торговельний об'єкт для організації роздрібного продажу товарів, який має постійне просторове місцезнаходження, займає окрему закриту споруду некапітального типу на одне робоче місце без торговельної зали для покупців та додаткової площі для розміщення запасу товарів.

(Міністерство з питань надзвичайних ситуацій, Наказ "Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України" від 17.01.2005 N 30)

КЛАСИФІКАТОР

документ, в якому відповідно до прийнятих ознак класифікації та методів кодування об'єкти класифікації розподілено на угрупування і цим угрупуванням надано коди у вигляді послідовностей літер, цифр.

(Державний комітет України із земельних ресурсів, Наказ "Концепція єдиної системи нормативно-правових актів у сфері державного земельного кадастру" від 12.12.2008 N 610)

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

реквізити суб'єкта щодо його належності до певного виду економічної діяльності, території, форми власності, організаційно-правової форми господарювання та інше згідно діючих національних класифікацій.

(Держкомстат, Наказ "Про затвердження Методичних положень щодо формування статистичної інформації про діяльність суб'єктів малого підприємництва" від 24.04.2003 N 125)

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

Видатки бюджету класифікуються за:

1) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків);

2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);

3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків);

4) за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).

Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації:

1) розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення відповідно загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування;

2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.

За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністром фінансів України.

Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.

Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КВЕД)

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікацію розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України N 326 від 04.05.93 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".

КВЕД призначено для використання органами державного управління, фінансовими органами та органами статистики.

Об'єктами класифікації в КВЕД є усі види економічної діяльності господарських суб'єктів (фізичних та юридичних осіб).

(Госстандарт, Приказ "Об утверждении Государственного классификатора Украины [Классификатор видов экономической деятельности]" от 22.10.1996 N 441)

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;

4) інші неподаткові надходження.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

КЛОПОТАННЯ

1) офіційне прохання або подання, адресоване державним органам чи вищестоящій громадській організації;

2) офіційне прохання про здійснення процесуальних дій чи прийняття рішень, звернене до органів дізнання, слідчого, прокурора чи суду.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КЛЮЧОВИЙ ДОКУМЕНТ

матеріальний носій із зафіксованими відповідним чином ключовими даними.

(Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Наказ "Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації та відкритої інформації з використанням електронного цифрового підпису" від 20.07.2007 N 141)

КОД (франц. code) - условное, сокращенное обозначение, название товаров, вещей, предметов, их шифр, символическое изображение, содержащие информацию об этих объектах. Присвоение кода: называют кодированием.

КОДИФИКАЦИЯ (от лат. codificatio) - систематизация, упорядочение информационных, уч'етно-статистических материалов, документов посредством их кодирования.

КОЛЕГІЯ

постійний консультативно-дорадчий орган, який утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про затвердження Порядку проведення комунікативних заходів у Головдержслужбі України" від 16.02.2007 N 53)

КОЛЕГІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

постійний консультативно-дорадчий орган, який утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до їх компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" від 02.10.2003 N 1569)

КОЛЕГІЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ПАЛАТИ призначені в установленому цим Регламентом порядку члени Апеляційної палати для розгляду заперечення, протесту або заяви про визнання знака добре відомим в Україні.

(Міністерство освіти і науки, Наказ "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності" від 15.09.2003 N 622)

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ (от лат. collegium) - форма обсуждения и принятия управленческих решений группой лиц, коллегией, с учетом общего мнения участвующих в обсуждении.

КОЛЛЕКТИВ (от лат. collectivus - собирательный) - группа, совокупность людей, работающих в одной организации, на одном предприятии, в более широком смысле - люди, объединенные общими идеями, интересами. Коллектив работников одного предприятия иногда называют трудовым коллективом.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - предприятие с коллективной формой собственности на имущество, допускающей его разделение на доли (коллективное предприятие с долевой формой участия) или не допускающей такого разделения (коллективное народное предприятие).

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ГОЛОС - функция, выполняемая профсоюзом от имени своих членов; выражение профсоюзом воли работников в виде требований к администрации компании о повышении заработной платы, уменьшении продолжительности рабо.чего времени и иных.

КОМЕРЦІЙНА РЕКЛАМА

реклама, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку.

(Державний комітет телебачення та радіомовлення, Наказ "Про затвердження Положення про середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу в засобах масової інформації для проведення передвиборної агітації в період виборчого процесу з чергових виборів Президента України у 2009 - 2010 роках" від 23.09.2009 N 320)

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕТИКИ

комісія, яка здійснює оцінку етичних та морально-правових аспектів програми (протоколу) клінічного випробування і діє згідно з вимогами належної клінічної практики, встановленими Міжнародною конференцією з гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських засобів у країнах Європейського Економічного Співтовариства (ICH GCP), та Гельсінської декларації Всесвітньої асоціації лікарів із змінами та доповненнями.

(Міністерство охорони здоров'я, Наказ "Про затвердження Інструкції про проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань та Типового положення про комісію з питань етики" від 01.11.2000 N 281)

КОМІСІЯ З ПРОДАЖУ

створений державним органом приватизації колегіальний орган для відбору учасників аукціону, конкурсу (на підставі їх відповідності кваліфікаційним вимогам) та розгляду конкурсних пропозицій з метою визначення переможця.

(Фонд державного майна, Антимонопольний комітет, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Наказ "Про затвердження Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави чи займають монопольне становище на загальнодержавному ринку" від 23.10.2001 N 1937, 140-р, 368)

КОМІСІЯ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ

(комісія - лат. commisio - доручення, від committo - з'єдную, влаштовую, доручаю)

первинний орган для розгляду індивідуальних трудових спорів, що обирається загальними зборами трудового колективу з числом працюючих.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА підприємство) з кількістю працюючих 50 і більше чоловік незалежно від форм власності та видів господарської діяльності

Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом трудового колективу та власника або уповноваженого ним органу (далі - власник), створюється з метою залучення представників власника та трудового колективу (безпосередніх виконавців робіт, представників профспілок) до співробітництва в галузі управління охороною праці на підприємстві, узгодженого вирішення питань, що виникають у цій сфері. .

(Держнаглядохоронпраці, Наказ "Про Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства" від 03.08.1993 N 72)

КОМІСІЯ колегіальний орган, який формується Фондом державного майна України для відбору радників згідно з цим Положенням.

(Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження Положення про порядок здійснення конкурсного відбору радників та уповноважених осіб для підготовки та проведення конкурентних способів продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств" від 02.07.1998 N 1304)

КОМІСІЯ

(лат. commissio - доручення)

1) група уповноважених осіб для виконання певного завдання (напр., виборча), а також спеціалізований орган (напр., у міжнародних організаціях);

2) здійснення правочинів особою (комісіонером) від свого імені, але за рахунок іншої особи (комітента); платіж за здійснення такого правочину.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КОМІТЕТ

(від лат. commitatus - буквально супроводжуючий)

колегіальний орган постійного типу, як правило, загальної або спеціальної компетенції.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КОМИТЕТ КОНТРОЛЬНЫЙ - орган управления биржей, ведущий наблюдение за ее деловой активностью, величиной открытой позиции, ликвидацией контрактов с истекающим сроком поставки.

КОМИТЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ - орган, рассматривающий биржевые споры и выносящий решение по дисциплинарным вопросам.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (от франц. commune - общинный) - услуги, оказываемые населению и связанные с поддержанием и обеспечением бытовых условий в местах домашнего пребывания людей (водоснабжение, теплоснабжение и др.).

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ (от лат. communicatio - контакт) - способность людей устанавливать деловые контакты, связи, отношения.

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА - денежная компенсация морального урона лицу, понесшему моральный ущерб, со стороны лица, нанесшего ущерб.

КОМПЕНСАЦІЯ

(лат. compensatio - винагорода)

1) відшкодування за будь-що;

2) спосіб припинення зобов'язань взаємним зарахуванням зустрічних вимог кредитора і боржника у цивільному праві;

3) за законодавством про працю - виплати працівникам у визначених законом випадках.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

інтегрована характеристика якостей особистості, результат підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних професійних та соціально-особистістних предметних областях (компетенціях), який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності.

(Міністерство освіти і науки, Лист "Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти" від 31.07.2008 N 1/9-484)

КОМПЕТЕНТНОСТЬ (от лат. competens - соответствующий) - 1) область полномочий управляющего органа, должностного лица; круг вопросов, по которым они обладают правом принятия решений. Зона полномочий тех или иных органов и лиц устанавливается законами, другими нормативными актами, положениями, инструкциями, уставами; 2) знания, опыт в той или иной области.

КОМПЕТЕНЦІЯ

включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної області, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному контексті). Предметна область у якій індивід добре обізнаний і в якій він проявляє готовність до виконання діяльності.

(Міністерство освіти і науки, Лист "Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти" від 31.07.2008 N 1/9-484)

КОМПЛЕКСНОСТЬ (от лат. complexus - связь) - полнота, системность, взаимоувязанность, например анализа, планирования, управления.

КОМПЛЕКС СТАНДАРТІВ

сукупність взаємопов'язаних стандартів, що належать до певної сфери стандартизації і встановлюють взаємопогоджені вимоги до об'єктів стандартизації на підставі загальної мети.

(Державний комітет України із земельних ресурсів, Наказ "Концепція єдиної системи нормативно-правових актів у сфері державного земельного кадастру" від 12.12.2008 N 610)

КОМПЛЕКСНА ПЕРЕВІРКА

це всебічна і детальна перевірка (ревізія) стану безпеки і умов праці на підприємстві (на великих підприємствах - на окремих виробництвах, цехах, об'єктах тощо). Головна його мета - оцінка ефективності системи управління охороною праці, технічного стану об'єктів підприємства, стану безпеки та умов праці, виконання законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці та гірничий нагляд, а також здійснення опрацьованих комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях.

(Держнаглядохоронпраці, Наказ "Про затвердження Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці" від 31.05.1995 N 82)

КОМПЛЕКСНИЙ ВИСНОВОК

висновок про відповідність цим Правилам запропонованого будівництва об'єкта містобудування, підготовлений в порядку, встановленому Правилами, управлінням містобудування та архітектури за участю відповідних місцевих підрозділів землевпорядних, природоохоронних, санітарних, органів виконавчої влади.

(Міська рада, Рішення "Про затвердження Правил використання та забудови території міста Чернівців" від 07.07.2005 N 763)

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

власність адміністративно-територіальних одиниць.

Суб'єктами права комунальної власності є:

- Республіка Крим в особі її Верховної Ради;

- адміністративно-територіальні одиниці в особі обласних, районних, міських, селищних, сільських Рад народних депутатів.

Об'єктами права комунальної власності є:

- майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради Республіки Крим та утворюваних нею республіканських органів;

- майно, що забезпечує діяльність відповідних Рад і утворюваних ними органів;

- кошти місцевих бюджетів, державний житловий фонд, об'єкти житлово-комунального господарства;

- майно закладів народної освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі, побутового обслуговування;

- майно підприємств комунальної власності;

- місцеві енергетичні системи, транспорт, системи зв'язку та інформації, а також інше майно, необхідне для забезпечення економічного і соціального розвитку відповідної території.

У комунальній власності перебуває також майно, передане у власність Республіці Крим, області, району чи іншій адміністративно-територіальній одиниці іншими суб'єктами права власності.

(Держстандарт, Наказ "Класифікація форм власності" від 22.11.1994 N 288)

КОНКУРС

спосіб реалізації майна, за яким його покупцем (власником) стає учасник, який запропонував за нього найвищу ціну і взяв зобов'язання виконати всі фіксовані умови конкурсу.

(КМ України, Постанова КМ "Деякі питання реалізації та управління військовим майном" від 15.08.2007 N 1063)

КОНКУРС ПО ВІДБОРУ РАДНИКА

процес визначення на конкурентних засадах юридичної особи (групи юридичних осіб), яка запропонує кращі умови виконання Конкурсного завдання.

(Фонд державного майна, Наказ "Про конкурсний відбір юридичних осіб" від 13.08.1996 N 919)

КОНКУРС

форма творчого змагання, яка має на меті виявлення кращих проектних пропозицій, розроблених за критеріями, встановленими організатором конкурсу.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів" від 25.11.1999 N 2137)

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

орган, який утворюється для аналізу та зіставлення поданих на конкурс пропозицій та кваліфікаційних характеристик учасників (претендентів) з метою визначення переможця у відповідності до процедури конкурсу та критеріїв, які містить конкурсна документація.

(Держкомзв'язку, Наказ "Про затвердження Положення про конкурс виконавців Національної програми інформатизації" від 09.08.1999 N 41)

КОНСЕНСУС

загальна згода, яка характеризується відсутністю серйозних заперечень по суттєвих питаннях у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін та зближення розбіжних точок зору.

(ВР України, Закон "Про стандартизацію" від 17.05.2001 N 2408-III)

КОНСУЛЬТАЦІЯ

(лат. consultatio - нарада, розгляд)

1) Порада спеціаліста з будь-якого питання, одна з форм навчальних занять (консультації навчальні).

2) Нарада спеціалістів з будь-якого питання.

3) Заклад для надання допомоги населенню порадами спеціалістів з тих або інших практичних питань.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КОНТРАКТ

(від лат. contractus - угода)

1) особлива форма трудового договору в якому строк його дії, права, обов'язки, відповідальність сторін (у т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін;

2) договір на виконання робіт, поставок, надання послуг тощо з визначенням ціни та строків;

3) письмова угода, що укладається між громадянином України і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби за контрактом.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КОНТРАФАКЦІЯ

(лат. contrafactio - підробка)

1) порушення авторського права шляхом відтворення й поширення чужого твору;

2) неправомірне відтворення (імітація) й використання об'єкта, що належить іншій особі, для одержання прибутку.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КОНТРОЛЕР - лицо, обладающее полномочиями контролировать, проверять правильность, обоснованность, законность действий организаций, учреждений, государственных органов, граждан.

КОНТРОЛЛИНГ (англ. controlling) - 1) инструмент планирования и учета анализа состояния дел для принятия решений на базе компьютеризированной системы сбора и обработки информации на предприятии, фирме; 2) название подразделения фирмы, принятое на промышленных предприятиях в ФРГ, США.

КОНТРОЛЬ ВНУТРІВІДОМЧИЙ

контроль вищестоящих організацій за адміністративною, виробничою, науковою, фінансово-господарською та іншими видами діяльності підпорядкованих підприємств, установ і організацій та за виконанням рішень державних органів. Органами контролю внутрівідомчого є контрольно-ревізійні управління й відділи.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КОНТРОЛЬ

державні або громадські заходи з нагляду, перевірки, обліку діяльності, поведінки фізичних і юридичних осіб.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КОНТРОЛЬ ФАКТИЧНИЙ сукупність спрямованих на визначення фактичних обсягів електроенергії заходів, які здійснюються у період її поставки, перевірки показань приладів обліку, даних обліку цієї електроенергії, а також накладення митного забезпечення.

(КМ України, Постанова КМ "Про митний контроль і митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України" від 10.12.2003 N 1909)

КОНТРОЛЬ ВЫБОРОЧНЫЙ - контроль качества, производимый по отдельным пробам, выборкам.

КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ - контроль, проводимый на основе изучения, анализа документов.

КОНТРОЛЬ ИНСПЕКЦИОННЫЙ - контроль, осуществляемый специальным уполномоченным органом или лицом для проверки действенности ранее выполненного контроля.

КОНТРОЛЬ НАД ЦЕНАМИ - государственное регулирование цен отдельных видов товаров в отдельные периоды времени.

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ - проверка соответствия параметров объекта, процесса установленным нормам.

КОНТРОЛЬ ПРИЕМОЧНЫЙ - контроль готовой продукции, осуществляемый органами приемки.

КОНТРОЛЬ СПЛОШНОЙ - контроль, охватывающий все единицы продукции, товара; полный контроль.

 

КОНТРОЛЬНИЙ ЗАХІД

це сукупність способів і методичних прийомів фінансового контролю, які застосовуються суб'єктами фінансового контролю в межах повноважень, визначених Конституцією України та іншими актами законодавства, що регулюють їх діяльність, і спрямовані на повний комплекс (систему) або окремі процеси (етапи) фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з використанням коштів, майна.

(Міністерство аграрної політики, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України" від 22.02.2007 N 112)

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

властивість інформації бути захищеною від несанкціонованого ознайомлення.

(Президент України, Указ Президента "Про Положення про технічний захист інформації в Україні" від 27.09.1999 N 1229/99)

КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

(Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Наказ "Про затвердження Вимог до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому планується реалізація проекту спільного впровадження" від 17.07.2006 N 341)

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

доступність інформації тільки адресату.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Концепції створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи" від 20.01.1997 N 40)

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

реальні або такі, що видаються реальними, протиріччя між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

(ВР України, Закон "Про засади запобігання та протидії корупції" від 11.06.2009 N 1506-VI)

КОНЦЕПЦИЯ (лат. conceptio) - 1) генеральный замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, проектов, планов, программ; 2) система взглядов на процессы и явления в природе и в обществе.

КООРДИНАТОР акредитована згідно з вимогами статей 10, 21 і 32 Закону вимірювальна лабораторія, яка розробляє та реалізує програми МПР під науково-методичним керівництвом одного з державних наукових метрологічних центрів Держстандарту України згідно з його спеціалізацією, і є незалежною від Держстандарту України та вимірювальних лабораторій, що беруть участь у МПР.

(Держстандарт, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях (ПМУ 15-99)" від 12.08.1999 N 99)

КООРДИНАТОР

акредитована згідно з вимогами статей 10, 21 і 32 Закону вимірювальна лабораторія, яка розробляє та реалізує програми МПР під науково-методичним керівництвом одного з державних наукових метрологічних центрів Держстандарту України згідно з його спеціалізацією, і є незалежною від Держстандарту України та вимірювальних лабораторій, що беруть участь у МПР.  (Держстандарт, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях (ПМУ 15-99)" від 12.08.1999 N 99)

КООРДИНАТОР ПРОВЕДЕННЯ ПОРОДОВИПРОБУВАННЯ  державне підприємство (організація, установа), визначене Міністерством аграрної політики України з урахуванням пропозицій Української академії аграрних наук, яке розробляє методику і програму породовипробування та здійснює науково-методичне керівництво з проведення породовипробування.  (Міністерство аграрної політики, Наказ "Про затвердження Положення про породовипробування у тваринництві" від 03.11.2003 N 388)

КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ -  є міжвідомчим дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним з метою координації діяльності міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з питань розроблення і реалізації правових, організаційних, нормативних та економічних заходів, спрямованих на реформування державної житлової політики відповідно до Концепції державної житлової політики, схваленої Верховною Радою України 30 червня 1995 року.  (КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Положення про Координаційний комітет з питань реформування державної житлової політики" від 30.07.1996 N 860)

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПОШУКУ ТА РЯТУВАННЯ - -орган, що відповідає за сприяння ефективній організації роботи пошуково-рятувальної служби та за координацію проведення пошуково-рятувальних операцій у межах району пошуку та рятування.  (Мінтранс, Наказ "Про затвердження Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України" від 16.04.2003 N 293)

КООРДИНАЦІЯ -  процес узгодження тієї частини національного законодавства та практики його застосування, по якій наближення або транспозиція є неможливими або непотрібними.  (Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо приведення положень проектів нормативно-правових актів з питань прямого оподаткування у відповідність до законодавства Європейського Союзу та вимог положень угод ГАТТ-СОТ" від 04.10.2004 N 578)

КООРДИНАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ - розроблення і погодження умов та порядку використання повітряного простору з відповідними органами обслуговування повітряного руху, заінтересованими державними органами, підприємствами, установами, організаціями в інтересах користувачів повітряного простору.  (КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України" від 29.03.2002 N 401)

КООРДИНАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА - -процес узгодження тієї частини національного законодавства та практики його застосування, по якій наближення або транспозиція є неможливими або непотрібними.

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення приведення положень розроблюваних проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування акцизним збором у відповідність до законодавства Європейського Союзу та вимог положень угод ГАТТ-СОТ" від 26.12.2003 N 631)

КОРИСТУВАННЯ

закріплена нормами права можливість власника або інших осіб вилучення корисних властивостей речі для задоволення потреб та інтересів.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КОРИСТУВАЧ

особа, яка користується інформаційними послугами для одержання інформації чи рішення певних завдань.

(Держкомстат, Міннауки, Наказ "Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування" від 07.08.1998 N 272/219)

КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 2 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції ", за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.

(ВР України, Закон "Про засади запобігання та протидії корупції" від 11.06.2009 N 1506-VI)

КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ

Корупційними діяннями є:

а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

(ВР України, Закон "Про боротьбу з корупцією" від 05.10.1995 N 356/95-ВР)

КОРУПЦІЯ

використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей.

(ВР України, Закон "Про засади запобігання та протидії корупції" від 11.06.2009 N 1506-VI)

КОСВЕННЫЙ МЕТОД УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Indirect method of reporting cash flows from operating activities) Согласно этому методу чистая прибыль или убыток корректируются с учетом влияния сделок неденежного характера, любых отложенных или начисленных прошлых или будущих денежных поступлений или платежей по основной деятельности, и статей доходов или расходов, связанных с поступлением и выбытием денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ (Short-term employee benefits) Выплаты вознаграждения работникам (кроме окончательных выплатвыходных пособий и компенсационных выплат долевыми инструментами), подлежащие осуществлению выплате в полном объеме в течение двенадцати месяцев после окончания периода, в котором работники оказали соответствующие услуги.

КРИЗОВА СИТУАЦІЯ

ситуація, яка може мати місце в майбутньому через вплив зовнішніх та/або внутрішніх чинників і яка призводить до суттєвих фінансових втрат страховика.

(Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Розпорядження "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо загальних підходів до застосування страховиками стрес-тестів" від 05.12.2006 N 6496)

КРИЗОВА СИТУАЦІЯ (В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ)

ситуація, яка склалася внаслідок вчинення протиправних і навмисних дій, пов'язаних з посяганням на нормальну, регулярну і безпечну діяльність цивільної авіації, що спричинили нещасні випадки з людьми, майнові збитки, акти незаконного втручання в діяльність цивільної авіації або які створили реальну загрозу настанню таких наслідків.

(ВР України, Закон "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" від 20.02.2003 N 545-IV)

КРИЗОВИЙ МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ

спостереження спеціальних показників на цільовій мережі пунктів та частково на пунктах загального та фонового моніторингів у реальному масштабі часу за окремими об'єктами, джерелами підвищеного екологічного ризику в окремих районах, які визначено як зони надзвичайної екологічної ситуації, а також у районах можливих аварій із шкідливими екологічними наслідками з метою забезпечення оперативного реагування на кризові ситуації та прийняття рішень щодо їх ліквідації, попередження та створення безпечних умов для населення.

(Обласна державна адміністрація, Розпорядження "Про затвердження Положення про обласну систему моніторингу довкілля" від 26.01.2005 N 14)

КРИЗИС ФИНАНСОВЫЙ - глубокое расстройство финансовой системы страны, сопровождаемое инфляцией, неплатежами, неустойчивостью валютных курсов, курсов ценных бумаг.

КРИЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (от греч. krisis - поворотный пункт) - резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы, и в итоге - в снижении жизненного уровня, благосостояния населения.

КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

система науково розроблених рекомендацій, яка використовує криміналістичну техніку й криміналістичну тактику для найдоцільнішого розкриття й розслідування окремих видів злочинів та для попередження їх. Як розділ криміналістики криміналістична методика вивчає загальні положення та особливості конкретних криміналістичних методів розслідування окремих видів злочинів та попередження їх.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ

вид захисту, що реалізується за допомогою перетворень інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо.

(Президент України, Указ Президента "Про Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні" від 22.05.1998 N 505/98)

КРИТЕРИЙ (греч. criterion) - показатель, признак, на основании которого формируется

КРИТЕРІЇ БЕЗПЕКИ

встановлені законодавством радіаційно-гігієнічні регламенти (дози, ризики, ймовірність критичних подій), які мають не перевищуватися при захороненні радіоактивних відходів у приповерхневому сховищі для гарантування адекватного рівня захисту здоров'я людини протягом часу, поки сховище не перетвориться в екологічно безпечну систему.

(Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Про затвердження Рекомендацій щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах" від 25.10.2004 N 160)

КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

реальні статистичні показники, за якими здійснюється оцінка стану економіки країни з точки зору забезпечення її сталого розвитку.

(Мінекономіки, Наказ "Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України" від 02.03.2007 N 60)

КРИТЕРІЙ

(від грец. kriterion - засіб судження)

мірило для визначення, оцінки предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

 

Л

 

ЛАНЦЮЖОК КОНТРОЛЮ

група фізичних та/або юридичних осіб, поєднаних відносинами контролю, кожний із членів якої є контролюючою особою або підконтрольною особою стосовно лише одного іншого члена групи.

(Антимонопольний комітет, Розпорядження "Методика визначення відносин контролю" від 24.12.2002 N 397-р)

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

(від лат. legalis - законний)

узаконення, надання законної сили документу, дії, організації.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЛЕГАЛЬНЕ ТЛУМАЧЕННЯ

вид офіційного тлумачення нормативно-правових актів, що здійснюється суб'єктами, які не видавали певних норм права, але законом спеціально уповноважені давати їх загальнообов'язкове роз'яснення. Наприклад, Конституційний Суд України уповноважений тлумачити закони.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЛЕГІТИМНІСТЬ

(лат. legitimus - законний, правомірний)

характеристика державної влади, що означає визнання законності її джерел та підстав здійснення владних повноважень.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ

спеціальна комісія, яка створюється для здійснення процедури ліквідації підприємства-боржника, визнаного господарським судом банкрутом згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЛОБІЗМ

(англ. lobbyism - прийомна, кулуари)

механізм впливу певних соціальних груп, політичних партій та інших об'єднань на органи державної влади з метою забезпечення прийняття ними певного рішення.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЛОБІЮВАННЯ

легітимний вплив зареєстрованих та акредитованих в установленому порядку осіб (лобістів та лобістських об'єднань) в інтересах замовників на органи державної влади, їх посадових і службових осіб під час прийняття (участі у прийнятті) ними нормативно-правових актів.

(КМ України, Розпорядження КМ "Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів" від 22.04.2009 N 448-р)

ЛОГІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ

один із способів (прийомів) встановлення дійсного змісту норми права, тобто волі законодавця, шляхом безпосереднього використання законів мислення (формальної логіки) без використання інших способів тлумачення. При логічному тлумаченні досліджуються не окремі слова, а внутрішні зв'язки між частинами нормативного акта, логічна структура правових приписів.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЛОКАЛЬНА КОМП'ЮТЕРНА МЕРЕЖА (ЛКМ)

комп'ютерна мережа, що зв'язує декілька станцій в одній локальній зоні радіусом до 1 кілометра, котрі обмежені, наприклад, однією спорудою та використовує зорієнтовані на цю територію засоби та методи передачі даних.

(Державна судова адміністрація, Наказ "Про порядок взаємодії між територіальними управліннями державної судової адміністрації та державним підприємством "Інформаційні судові системи" в процесі створення Єдиної судової інформаційної системи" від 07.08.2008 N 69)

ЛОКАЛЬНІ ПРАВОВІ НОРМИ

(локальний - лат. localis, від locus - місце)

один з видів правових норм, які різняться сферами регулювання суспільних відносин. Сферою дії локальних правових норм є державні й недержавні організації, соціальні угруповання, які за чинним законодавством і в межах своєї компетенції встановлюють нормативні правові приписи, що регулюють внутрішні правовідносини в таких організаціях та угрупованнях.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

 

М

 

МАЙНО

сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

МАЙНО, ЯКЕ МОЖЕ ОЦІНЮВАТИСЯ об'єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності.

(ВР України, Закон "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001 N 2658-III)

МАЙНО окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

МАЙНОВИЙ ПАЙ частка майна члена підприємства у пайовому фонді, виражена у грошовій формі та у відсотках розміру пайового фонду.

(КМ України, Постанова КМ "Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки" від 28.02.2001 N 177)

МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

МАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ МОЖУТЬ ОЦІНЮВАТИСЯ будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

(ВР України, Закон "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001 N 2658-III)

МАЙНОВІ ПРАВА права вимоги особи за зобов'язаннями, за якими вона є кредитором.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про валютний контроль" від 08.02.2000 N 49)

МАЙНОВО-ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

МАЛА АРХІТЕКТУРНА ФОРМА

невелика споруда для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового призначення площею до 30 м2 та висотою до 4 м, яка виконується з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування заглиблених у ґрунт фундаментів.

(Державна служба автомобільних доріг, Наказ "Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування" від 29.09.2005 N 414)

МАНДАТ

(лат. mandatum - доручення)

1) повноваження, доручення, наказ, документ, що стверджує повноваження певної особи;

2) документ (у виборчому праві), що стверджує повноваження депутата, надані йому виборцями.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МАСОВА ІНФОРМАЦІЯ

це публічно поширювана друкована та аудіовізуальна інформація.

(ВР України, Закон "Про інформацію" від 02.10.1992 N 2657-XII)

МАСОВІ БЕЗПОРЯДКИ

порушення громадського порядку і безпеки, що перешкоджають органам влади виконувати їхні функції, вчинені більш або менш значним скупченням людей (натовпом).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МАСОВІ ЗАВОРУШЕННЯ

Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях.

(ВР України, Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1) встановлений законом обов'язок фізичної особи або юридичної особи відшкодувати шкоду, заподіяну своїми діями (бездіяльністю) іншим фізичним чи юридичним особам або державі, у визначених порядку і розмірах. Матеріальна відповідальність передбачена Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами;

2) у цивільних правовідносинах різновид відповідальності, яка полягає у відшкодуванні шкоди, завданої здоров'ю працівника на підприємстві (в установі, організації) при виконанні ним своїх трудових обов'язків.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА

одна з форм матеріального забезпечення робітників, службовців та інших категорій працівників у випадках настання подій, наслідком яких є підвищені витрати. Подають у грошовій або інших формах (путівки до санаторіїв, будинків відпочинку тощо). Матеріальну допомогу виплачують за рахунок коштів соціального страхування (допомога по догляду за дитиною, допомога на поховання, допомога по тимчасовій непрацездатності та інше) та коштів фонду матеріального заохочення (одноразова допомога тощо), передбачених для цієї мети.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА

матеріальні умови життєдіяльності, які здатні забезпечити достаток, матеріальне благополуччя, задовольнити матеріальні інтереси. Такі умови створюються шляхом використання відповідних властивостей майна.

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій для державних органів та органів місцевого самоврядування з питань протидії корупції та Методичних рекомендацій для установ і осіб, уповноважених на розроблення документів загальнодержавного рівня щодо регуляції владних повноважень, з урахуванням потенційної небезпеки застосування цих повноважень для зловживань" від 13.10.2005 N 244)

МАТЕРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

будь-які дії майнового характеру, тобто дії, які потребують певних затрат праці для збільшення або поліпшення якості майна, а отже, мають свою грошову оцінку. Отримання таких послуг пов'язане з витратами майнового характеру (певного майна чи праці). При вчиненні ж корупційного діяння зацікавлена особа одержує такі блага без витрати ним свого майна і своєї праці за рахунок коштів держави або інших осіб. Такими послугами можуть бути: отримання коштів або матеріальних цінностей, у тому числі будівельних матеріалів та запчастин, для проведення ремонту квартири, транспортного засобу, побутової техніки, будівництва будинку, виконання робіт щодо догляду за літніми громадянами, дитиною тощо.

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій для державних органів та органів місцевого самоврядування з питань протидії корупції та Методичних рекомендацій для установ і осіб, уповноважених на розроблення документів загальнодержавного рівня щодо регуляції владних повноважень, з урахуванням потенційної небезпеки застосування цих повноважень для зловживань" від 13.10.2005 N 244)

МАТЕРІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА

працівник, якому довірені за характером виконуваних ним трудових обов'язків підзвітні цінності і на якого на підставі спеціальних постанов або укладеного договору покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну з його вини. В обов'язковому порядку повну матеріальну відповідальність несуть працівники, з якими в установленому порядку укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МАФІЯ

(італ. maf/f/ia)

специфічна форма організованої злочинності, що виникла на о. Сицилія (Італія). Характеризується тим, що за допомогою насильства, шантажу, підкупу та інших методів примусу використовує можливості політичних, економічних, соціальних структур суспільства у власних злочинних інтересах. Треба розрізняти термін "Мафія" у власному розумінні - як одну з форм організованої злочинності і термін "Мафія" - як синонім організованої злочинності взагалі.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МЕЖА МІСТА

зовнішня межа земель міста, що відокремлює їх від земель іншого призначення і визначається проектом планіровки та забудови міста або техніко-економічним обгрунтуванням розвитку міста.

(ВР УРСР, Кодекс земельний "Земельний кодекс України" від 18.12.1990 N 561-XII)

МЕНЕДЖМЕНТ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ система управління, спрямована на забезпечення раціонального використання споживачами паливно-енергетичних ресурсів.

(ВР України, Закон "Про енергозбереження" від 01.07.1994 N 74/94-ВР)

МЕРЕЖА КОНТРОЛЮ

сукупність ланцюжків контролю, що мають спільну контролюючу особу (спільних контролюючих осіб) в ланцюжку контролю.

(Антимонопольний комітет, Розпорядження "Методика визначення відносин контролю" від 24.12.2002 N 397-р)

МЕРІЯ

1) муніципальне управління;

2) приміщення, будинок муніципального управління.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МЕТА

ідеально завбачуваний результат діяльності у певному напрямі (логічний підсумок постановки цілі).

(Національна служба посередництва і примирення, Наказ "Про затвердження Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів)" від 27.06.2000 N 50)

МЕТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ визначені нормативно-правовими актами основні цілі, яких необхідно досягти в результаті виконання конкретної бюджетної програми.

(ГоловКРУ, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення аудиту ефективності виконання бюджетної програми" від 02.04.2003 N 75)

МЕТА ПРОГНОЗУВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) моделювання майбутньої ситуації і можливих проблем у соціально-трудових відносинах, що має бути орієнтиром для своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, вироблення висновків та рекомендацій Національної служби посередництва і примирення для зацікавлених органів, установ, організацій.

(Національна служба посередництва і примирення, Наказ "Про затвердження Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів)" від 27.06.2000 N 50)

МЕТОД ОЦІНКИ МАЙНА спосіб визначення вартості об'єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" від 10.09.2003 N 1440)

МЕТОД ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ метод виконання технічного обслуговування організацією, спеціалізованою на операціях технічного обслуговування.

(Мінпромполітики, Наказ "Про затвердження Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу" від 15.06.2004 N 285)

МЕТОД УЧАСТІ В КАПІТАЛІ метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

(Мінфін, Положення "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"" від 31.03.1999 N 87)

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ сукупність способів та засобів впливу керівних суб'єктів та об'єктів управління для досягнення визначеної мети.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті" від 19.08.2003 N 650)

МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ прийоми та способи обробки бухгалтерської (фінансової) звітності.

(Мінфін, Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації" від 26.01.2001 N 49/121)

МЕТОДИКА

нормативний документ про викладання методів, способів проведення вимірювань і розрахунків.

(Міністерство палива та енергетики, Наказ "Про затвердження та надання чинності нормативному документу Мінпаливенерго України "Правила розроблення нормативних документів"" від 01.03.2006 N 56)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (методичні вказівки, методично-інформаційні листи) - навчальне або практичне видання роз'яснень з певної теми, розділу   або   питання  навчальної  дисципліни,  роду  практичної діяльності з методикою виконання  окремих  завдань,  певного  виду робіт, а також заходів.

(міністерство освіти і науки україни, наказ Про Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  навчальних програм та підручників  відповідно   до   Державного   стандарту   початкової загальної   освіти   (Положення,   розд.   Види  навчальної  книги (навчального видання))

N 426 від 29.05.2001 ( v0426290-01 )

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (методичні вказівки, методично-інформаційні листи) - навчальне або практичне видання роз'яснень з певної теми, розділу   або   питання  навчальної  дисципліни,  роду  практичної діяльності з методикою виконання  окремих  завдань,  певного  виду робіт, а також заходів.

(міністерство освіти і науки україни, наказ Про Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  навчальних програм та підручників  відповідно   до   Державного   стандарту   початкової загальної   освіти   (Положення,   розд.   Види  навчальної  книги (навчального видання))

N 426 від 29.05.2001 ( v0426290-01 )

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ здійснює навчально-методичне забезпечення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти дітей, підлітків і молоді району (міста), організацію вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних, керівних працівників навчально-виховних закладів району (міста).

(Міносвіти, Наказ "Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет" від 18.03.1997 N 72)

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

(ВР України, Митний кодекс України від 11.07.2002 N 92-IV)

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України.

(ВР України, Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

МІЖВІДОМЧА РАДА З ПИТАНЬ ВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У М. КИЄВІ

дорадчий орган, що створюється виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та координує діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами.

(Київська міська державна адміністрація, Розпорядження "Про Порядок розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Києві" від 02.12.2002 N 2159)

МІЖГАЛУЗЕВА ІНДИВІДУАЛІЗОВАНА ГУМАНІТАРНА ОСВІТА

вища освіта освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з певного напряму, яка, в порядку експерименту, здобувається на індивідуалізованій основі одночасно з отриманням базової вищої освіти такого ж рівня з основного напряму підготовки з урахуванням особливостей в організації навчання, визначених Положенням про міжгалузеву індивідуалізовану гуманітарну освіту.

(Міністерство освіти і науки, Наказ "Про затвердження Примірного положення про міжгалузеву індивідуалізовану гуманітарну освіту" від 12.02.2010 N 108)

МІЖГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

нормативно-правовий акт, дія якого поширюється на підприємства, установи та організації декількох галузей незалежно від форм власності.

(МНС, Наказ "Про затвердження Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки" від 23.09.2003 N 355)

МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМИ ПРАЦІ

норми праці, що розробляються на роботи, які є типовими для організацій і підприємств двох і більше галузей, та виходячи із досягнутого (сучасного) рівня техніки, технології, організації виробництва і праці.

(Державний комітет з будівництва та архітектури, Наказ "Про затвердження Положення з організації нормування праці у будівництві" від 07.10.2004 N 188)

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародна інформаційна діяльність полягає в забезпеченні громадян, державних органів, підприємств, установ і організацій офіційною документованою або публічно оголошуваною інформацією про зовнішньополітичну діяльність України, про події та явища в інших країнах, а також у цілеспрямованому поширенні за межами України державними органами і об'єднаннями громадян, засобами масової інформації та громадянами всебічної інформації про Україну.

Громадяни України мають право на вільний і безперешкодний доступ до інформації через зарубіжні джерела, включаючи пряме телевізійне мовлення, радіомовлення і пресу.

(ВР України, Закон "Про інформацію" від 02.10.1992 N 2657-XII)

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). 

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до статей 9 і 10 Закону України "Про оплату праці" та не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб.

Заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку.

(Кодекс законів про працю України від 10.12.1971)

МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ

гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї території України.

(ВР України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 N 280/97-ВР)

МІНІСТЕРСТВО, ІНШИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

є центральним органом державної виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.

Міністерство реалізує державну політику у відповідній галузі.

(Президент України, Указ Президента "Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України" від 12.03.1996 N 179/96)

МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури міста.

(Міська рада, Рішення "Про затвердження Правил використання та забудови території міста Чернівців" від 07.07.2005 N 763)

МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше використання територій, а також розроблення проектно-кошторисної документації: генеральний план розвитку м. Чернівців до 2020 року схеми планування територій, детальні плани територій, проекти розподілу територій.

(Міська рада, Рішення "Про затвердження Правил використання та забудови території міста Чернівців" від 07.07.2005 N 763)

МІСТОУТВОРЮЮЧІ ПІДПРИЄМСТВА

підприємства в містах обласного або районного підпорядкування, кількість працівників яких (з урахуванням членів їх сімей) становить не менше половини населення адміністративно-територіальної одиниці, на території якої вони розташовані.

(Міністерство економіки України (3), Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо прогнозування наслідків та оцінки впливу на стан економічної безпеки держави приватизації деяких категорій підприємств" від 29.05.2009 N 518)

МІСЦЕВА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

(ВР України, Закон "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 N 586-XIV)

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

право територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

(ВР України, Закон "КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ" від 28.06.1996 N 254к/96-ВР)

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

фонд ресурсів, зосереджений у розпорядженні органів місцевого самоврядування.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ

форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування.

(ВР України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 N 280/97-ВР)

МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

сукупність державних органів, які здійснюють державну діяльність на місцевому рівні. Організація, повноваження й порядок діяльності місцевих органів державної влади визначаються Конституцією та законами України.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МІСЦЕВІ ПРАВИЛА ЗАБУДОВИ

нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок планування і забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування.

(ВР України, Закон "Про планування і забудову територій" від 20.04.2000 N 1699-III)

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА КОНТРОЛЮ

адреса об'єкта контролю або особи, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені; місце розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться ревізія.

(ГоловКРУ, МВС, СБУ, Генеральна прокуратура, Наказ "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України" від 19.10.2006 N 346/1025/685/53)

МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних. творчих, духовних та інших спільних інтересів.

(ВР України, Закон "Про молодіжні та дитячі громадські організації" від 01.12.1998 N 281-XIV)

МОНІТОРИНГ

система спостережень, збирання, обробки, накопичення, збереження та аналізу інформації.

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження нової редакції Порядку приймання та комп'ютерної обробки звітних документів платників податків у ДПІ районного рівня та СДПІ по роботі з ВПП" від 02.12.2004

МОНОПОЛІЗМ

домінуюче становище суб'єкта господарювання на ринку товарів або послуг, що склалось об'єктивно внаслідок відсутності конкуренції або внаслідок антиконкурентних заходів (монополізації), коли споживачі, суб'єкти господарювання позбавлені можливості вибирати між кількома продавцями, покупцями, а умови обороту товарів на ринку та надання послуг встановлює суб'єкт господарювання, який посів на ринку товарів і послуг монопольне становище.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МОРАЛЬ

(лат. moralis - моральний, від mores - звичаї)

система загальних правил поведінки людини (соціальних норм), заснованих на співвідношенні критеріїв добра і зла, порядності й непорядності, людяності та жорстокості.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МОРАТОРІЙ

(лат. moratorius - той, що вповільнює)

відстрочка чи призупинення органами державної влади виконання зобов'язань у зв'язку з настанням надзвичайних подій, обставин тощо. Під мораторієм розуміють також заборону випробувань, застосування окремих видів зброї та ін. Мораторій встановлюється на певний час. Мораторій є однією з підстав зупинення перебігу строку позовної давності.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МУНІЦИПАЛІТЕТ

(від лат. municipium - місто з правом самоврядування)

у зарубіжному публічному праві: 1) автономна територіальна одиниця (населений пункт) із спільнотою жителів, об'єднаних певними умовами життя, метою, інтересами; з організованим житловим фондом, комунальним обслуговуванням, муніципальною власністю, місцевим бюджетом і виборним органом місцевого самоврядування; 2) орган місцевого самоврядування, як правило, в містах; 3) приміщення, в якому розміщено орган місцевого самоврядування.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

 

Н

 

НАВИЧКА

уміння, що внаслідок численних повторень стають автоматичними і виконуються без свідомого контролю.

(Міністерство освіти і науки, Лист "Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти" від 31.07.2008 N 1/9-484)

НАГЛЯД

спостереження за дотриманням об'єктами управління нормативних актів з питань безпеки у процесі їх діяльності.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Типового положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерство - підприємство)" від 12.11.2003 N 877)

НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

методи захисту трудових прав працівників шляхом виявлення державними органами і громадськими організаціями порушень законодавства про працю з боку адміністрації підприємств, установ та організацій.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

порушення нормальних умов життя і діяльності людей на території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті (далі - об'єкти і території), спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат.

(ВР України, Закон "Про аварійно-рятувальні служби" від 14.12.1999 N 1281-XIV)

НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН

це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

(ВР України, Закон "Про правовий режим надзвичайного стану" від 16.03.2000 N 1550-III)

НАДЗВИЧАЙНІ ВИТРАТИ

невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел. Втрати внаслідок таких подій та їх покриття за рахунок страхового відшкодування та інших джерел зіставляються, коли проводять розрахунок фінансових результатів від надзвичайної діяльності. Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності з вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій.

(Мінекономіки, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами" від 17.06.2003 N 157)

НАДЗВИЧАЙНІ ДОХОДИ

доходи, які виникли внаслідок надзвичайних подій, зокрема визнана сума відшкодування втрат від надзвичайних подій з різних джерел. Надзвичайні доходи підприємства одержують у разі відшкодування надзвичайних витрат страховими компаніями або значних благодійних внесків з боку інших підприємств або фізичних осіб, пов'язаних з діяльністю підприємства в надзвичайних ситуаціях (стихійне лихо, експропріація власності підприємства за кордоном, зміна законодавства тощо).

(Мінекономіки, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами" від 17.06.2003 N 157)

НАДІЙНІСТЬ властивість будівельного об'єкта виконувати задані функції протягом потрібного проміжку часу.

(Держбуд України, Держнаглядохоронпраці, Наказ "Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"" від 27.11.1997 N 32/288)

НАДУРОЧНІ РОБОТИ

Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61).

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи тільки у таких виняткових випадках:

1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків;

2) при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку - для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування;

3) при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих;

4) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;

5) для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.

НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ

доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових зобов'язань органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ

фізичні особи, які відповідно до законодавства уклали письмовий або усний трудовий договір (контракт) на підприємстві, в установі та організації або у фізичної особи про умови праці та її оплату й отримують гарантовану винагороду за працю згідно з цим договором.

(Держкомстат, Наказ "Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України" від 18.04.2005 N 96)

НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ

забудована територія, в'їзди на яку і виїзди з якої позначаються дорожніми знаками 5.45, 5.46, 5.47, 5.48.

(КМ України, Постанова КМ "Про Правила дорожнього руху" від 10.10.2001 N 1306)

НАСИЛЬНИЦЬКІ ДІЇ

застосування зброї або погроза її застосування, застосування фізичної сили проти особи для захоплення важливих державних об'єктів (наприклад, приміщень органів державної влади, засобів масової інформації, зв'язку, банків тощо), а також вчинення таких дій щодо глави держави або керівників державної влади (наприклад, нанесення тілесних ушкоджень, вбивство тощо). Під змовою про вчинення насильницьких дій розуміють таємну угоду двох або більше осіб про спільні дії проти державної влади.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

НАУКА УПРАВЛІННЯ

збірне поняття, що охоплює систему загальної теорії соціального управління і конкретних управлінських наук. Наука управління використовує різноманітні методи дослідження - соціологічні, математичні, моделювання та ін., відображаючи специфіку конкретних управлінських наук. Сукупність цих наук забезпечує вивчення управління як цілісного і складного суспільного явища.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

НАЧАЛЬНИК

особа начальницького складу, яка має право віддавати накази та розпорядження, застосовувати заохочення і накладати дисциплінарні стягнення або порушувати клопотання про це перед старшим прямим начальником.

(ВР України, Закон "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" від 04.09.2008 N 373-VI)

НЕБЕЗПЕКА

наявність загрози життю, здоров'ю людей, майну, тваринам, рослинам і довкіллю, що перевищує допускний (допустимий) ризик.

(Пропозиція розробників).

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Рекомендацій щодо вживання термінів та визначень з безпеки руху поїздів" від 03.06.2004 N 464)

НЕВІДПОВІДНІСТЬ

невиконання встановлених вимог.

(Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Про затвердження Методики з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок" від 30.06.2004 N 113)

НЕВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ невиконання службовою особою дій, передбачених як безумовних для виконання нею по службі.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Інструкції про проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи Міністерства транспорту та зв'язку України" від 09.06.2005 N 290)

НЕЗАЛЕЖНА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

діяльність, що полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності, за умови якщо такі особи не є найманими працівниками чи суб'єктами підприємницької діяльності, які згідно з абзацом другим пункту 1.8  статті 1 цього Закону прирівнюються до найманої особи.

(ВР України, Закон "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 N 889-IV)

НЕЗАЛЕЖНИЙ ПОСЕРЕДНИК

визначена за спільним вибором сторін особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.

(Національна служба посередництва і примирення, Наказ "Про затвердження Положення про примирну комісію" від 18.11.2008 N 130)

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (НКО)

общественные и благотворительные организации, созданные и действующие на основе Законов Украины "Об объединениях граждан" и "О благотворительности и благотворительных организациях" и не имеющие в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и членами организации в виде их доходов.

(Городской совет, Решение "О социальном заказе в городе Одессе" от 10.08.2000 N 1440-XXIII)

НЕНАЛЕЖНА РЕКЛАМА

недобросовісна, недостовірна, неетична, явно неправдива та інша реклама, в якій допущено порушення вимог до її змісту, часу, місцю та способу розповсюдження, установлених національними законодавствами Сторін.

(Угода про співробітництво держав - учасниць СНД у сфері регулювання рекламної діяльності від 19.12.2003)

НЕОДЕРЖАНИЙ ДОХОД

доход, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.

(КМ України, Постанова КМ "Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам" від 19.04.1993 N 284)

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

громадські, благодійні організації або творчі спілки, що створені та діють відповідно до законів "Про об'єднання громадян", "Про благодійництво та благодійні організації", "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", метою діяльності яких не є отримання прибутку для його перерозподілу між засновниками, членами чи пов'язаними з ними особами та які внесені до реєстру неприбуткових організацій.

(Міська рада, Рішення "Про затвердження Положення про міський конкурс соціальних проектів та програм неприбуткових організацій" від 21.05.2003 N 90)

НЕПРЯМІ ВИТРАТИ

витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

(Мінпраці, Наказ "Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку" від 26.09.2003 N 269)

НЕПРЯМІ ПОДАТКИ

податки на продаж, з обігу, на додану вартість, на продаж цінних паперів, на перекази коштів за кордон, на дарування і спадкування, на передачу власності, на матеріально-технічні запаси та обладнання, на монопольне право та привілеї, а також акцизи, гербові збори, прикордонні збори та всі інші податки (збори), за винятком прямих податків і податків з імпорту.

(ВР України, Закон "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" від 22.12.1998 N 331-XIV)

НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП доступ до інформації, що здійснюється з порушенням встановлених в автоматизованій системі правил розмежування доступу.

(ВР України, Закон "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.1994 N 80/94-ВР)

НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП недозволене використання програмно-технічних засобів системи електронних платежів (СЕП), "Операційного дня банку" (ОДБ), внутрішньобанківської платіжної системи (ВПС) або спроба перейняття, нав'язування, підробки та викривлення електронних розрахункових документів або службових повідомлень цих систем.

(Національний банк, Постанова "ПОЛОЖЕННЯ про міжбанківські розрахунки в Україні" від 21.03.1996 N 65)

НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП протиправне використання програмно-технічних засобів системи електронних платежів Національного банку України, системи автоматизації банку, внутрішньобанківської платіжної системи або спроба перейняття, нав'язування, підроблення чи викривлення інформації про рух коштів або службових повідомлень цих систем.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні" від 27.12.1999 N 621)

НЕСАНКЦІОНОВАНІ ДІЇ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ доступ або спроба такого доступу до державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах без відповідно оформленого власником або уповноваженою ним особою дозволу, вірусне ураження, вчинення інших дій, які можуть призвести до порушення цілісності, доступності та конфіденційності цих ресурсів.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах" від 16.11.2002 N 1772)

НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, і притягнення відповідних посадових осіб до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, визначеному законами України.

У разі нецільового використання бюджетних коштів, отриманих у вигляді субвенції, зазначені кошти підлягають обов'язковому поверненню до відповідного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Відповідні посадові особи притягаються до відповідальності згідно з законом.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

НЕЦІЛЬОВЕ АБО НЕОБҐРУНТОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

використання коштів на цілі або у розмірах, не передбачених затвердженою ціною та/або схваленою інвестиційною програмою (план капітальних інвестицій).

(Національна комісія регулювання електроенергетики, Постанова "Про затвердження Порядку формування, розрахунку та затвердження цін на природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток" від 22.01.2009 N 35)

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ обов'язковий для кожної юридичної особи систематизований перелік назв справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ.

(ВР України, Закон "Про Національний архівний фонд та архівні установи" від 24.12.1993 N 3814-XII)

НОМЕНКЛАТУРА ЦІННОСТЕЙ перелік цінностей, згрупованих за характерною для них ознакою і відповідним чином зашифрованих із зазначенням одиниці виміру.

(Національний банк, Наказ "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностей комерційних банків України та схвалення відповідних рекомендацій" від 20.08.1999 N 419)

НОМЕНКЛАТУРА нормативний документ, в якому подається систематизований перелік видів (різновидів, типів, марок) виробів, документів та інших об'єктів з їх короткою характеристикою.

(Міністерство палива та енергетики, Наказ "Про затвердження та надання чинності нормативному документу Мінпаливенерго України "Правила розроблення нормативних документів"" від 01.03.2006 N 56)

НОРМА ЧАСУ

час, визначений для виконання певної роботи, тобто завдань, обов'язків чи операцій одним працівником.

(Державний комітет архівів, Рішення "Про Основні правила роботи державних архівів України" від 03.02.2004 N 2)

НОРМАТИВИ ПРАЦІ розрахункові значення /розмір/ витрат праці /часу/ на виконання окремих елементів /комплексів/ робіт, обслуговування одиниці обладнання, робочого місця, бригади, структурного підрозділу тощо, а також чисельність працівників, необхідних для виконання виробничих, управлінських функцій або обсягу робіт, прийнятого за одиницю виміру, залежно від конкретних організаційно-технічних умов та факторів виробництва.

(Мінпраці, Постанова "Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства" від 19.04.1995 N 2)

НОРМАТИВИ СПОЖИВАННЯ розміри споживання в натуральному виразі за певний проміжок часу (за рік, за місяць, за день) продуктів харчування, непродовольчих товарів поточного споживання та деяких видів послуг.

(ВР України, Закон "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 05.10.2000 N 2017-III)

НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду в такому розмірі (в розрахунку на податковий квартал):

група 1 - 2 відсотки;

група 2 - 10 відсотків;

група 3 - 6 відсотків;

група 4 - 15 відсотків.

Платник податку може прийняти рішення про застосування інших норм амортизації, що не перевищують норм, визначених цим підпунктом.

Зазначене рішення:

приймається платником податку до початку звітного податкового року та не може бути змінене протягом такого року;

доводиться до відома податкового органу разом із поданням декларації за перший квартал такого звітного податкового року.

Для платників податку, визнаних монополістами згідно із законом, сума амортизаційних відрахувань не є обов'язковою складовою тарифів, інших видів цін на їх послуги.

(ВР України, Закон "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97)" від 28.12.1994 N 334/94-ВР)

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

національні і галузеві стандарти, технічні умови, настанови, технічні регламенти.

(Державний комітет України з промислової безпеки; охорони праці та гірничого нагляду, Наказ "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах" від 12.03.2010 N 57)

НОРМОВАНЕ ЗАВДАННЯ

встановлений обсяг роботи, який працівник (група працівників) повинен виконати за одиницю робочого часу (зміну, місяць тощо).

(Державний комітет з будівництва та архітектури, Наказ "Про затвердження Положення з організації нормування праці у будівництві" від 07.10.2004 N 188)

НОСІЙ КЛЮЧОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ спеціальний, захищений від неконтрольованного доступу носій інформації, що містить один чи декілька комплектів разового (сеансового) ключа або довгострокового ключового елемента.

(Держстандарт, СБУ, Наказ "Про затвердження Тимчасової інструкції про порядок постачання і використання ключів до засобів криптографічного захисту інформації" від 28.11.1997 N 708/156)

 

 

О

 

ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН

є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

(ВР України, Закон "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 N 2460-XII)

ОБ'ЄДНАННЯ

комерційні та некомерційні, у т. ч. громадські, організації, утворені на добровільних (договірних) засадах кількома юридичними чи фізичними особами, у т. ч. підприємствами, з метою координації їх діяльності, захисту їх спільних майнових і немайнових інтересів. Об'єднання не мають права здійснювати будь-які управлінські функції щодо учасників об'єднання, які зберігають свою повну самостійність.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ОБ'ЄКТ КОНТРОЛЮ

підконтрольна установа, інший суб'єкт господарювання, включаючи його структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, щодо якого орган служби має повноваження та підстави для проведення ревізії відповідно до законодавства.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою" від 20.04.2006 N 550)

ОБ'ЄКТ ОБЛІКУ ВИТРАТ

продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

(Мінфін, Наказ "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 31.12.1999 N 318)

ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ

визначення та відображення в облікових документах кількості, складу і стану документів в облікових одиницях. Облік документів фіксує їх належність до певних класифікаційних комплексів, забезпечує організаційну упорядкованість, можливість їх адресного пошуку та контроль за їх наявністю і станом.

(Державний комітет архівів, Рішення "Про Основні правила роботи державних архівів України" від 03.02.2004 N 2)

ОБМАН

надання неправдивих відомостей або завідоме замовчування тих чи інших обставин, повідомленні про які, згідно з чинним законодавством, є обов'язковим. Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману та за обман покупців і замовників.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ОБОВ'ЯЗКИ

нормативно закріплене коло дій, покладених на органи управління або працівників та безумовних для виконання.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України" від 14.09.2004 N 818)

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ПРИМІРНИК ДОКУМЕНТІВ

примірник різних видів тиражованих документів, який передає його виробник на безоплатній або платній основі юридичним особам, визначеним цим Законом.

(ВР України, Закон "Про обов'язковий примірник документів" від 09.04.1999 N 595-XIV)

ОБРАЗА

умисне приниження честі і гідності особи, виражене в непристойній формі.

(Кримінальний кодекс України від 28.12.1960)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

зовнішні фактори, що характеризують виявлене порушення й особу, що підозрюється в його здійсненні (час, місце, спосіб здійснення порушення, його мотив, характер і ступінь відповідальності, розмір завданих збитків або шкоди, дані, які позитивно чи негативно характеризують підозрюваного по роботі та в побуті).

(Аудиторська палата, Рішення "Методичні рекомендації аудиторам на випадок залучення їх до процесуальних дій як свідків, експертів або спеціалістів" від 30.10.2003 N 128)

ОБСТЕЖЕННЯ

процес загального збирання інформації (без її детальної перевірки) про напрями діяльності відповідного підрозділу з метою ознайомлення з його роботою (проведеними операціями); виявлення конкретних питань, що потребують особливої уваги; отримання інформації щодо доцільності проведення додаткової аудиторської перевірки.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України" від 20.07.1999 N 358)

ОГЛЯД

1) у кримінальному судочинстві - слідча дія, що проводиться з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування обстановки злочину, а також інших обставин, які мають значення для справи;

2) технологічний процес контролю на безпеку, в т. ч. із застосуванням спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення зброї, вибухових речовин або інших небезпечних предметів, які можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

це набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами або державою.

(ВР України, Закон "Про інформацію" від 02.10.1992 N 2657-XII)

ОПЕРАТИВНА ПЕРЕВІРКА

сукупність заходів контролюючих органів, спрямованих на здійснення контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок проведення розрахунків, обліку товарів та грошових коштів, а також порядок виконання операцій купівлі-продажу іноземної валюти.

(ВР України, Закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995 N 265/95-ВР)

ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ

негайні, починаючи з мінімально необхідних, дії персоналу охорони, у тому числі за повідомленням третіх осіб, за фактами протиправних дій щодо об'єктів охорони, або на події та обставини, що завдають (можуть завдати) майнову шкоду володільцям, а також створюють очевидну загрозу особистій безпеці фізичних осіб, персоналу об'єкта охорони, іншим громадянам та персоналу охорони, з визначення конкретного місця можливого вчинення правопорушення чи виникнення небезпечних обставин, їх індивідуалізації, локалізації, а в разі потреби - нейтралізації, у тому числі припинення протиправних дій або інших згубних для майна та/або фізичних осіб наслідків.

(Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, МВС, Наказ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян" від 14.12.2004 N 145/1501)

ОПЛАТА ПОСЛУГ РАДНИКА

складається з відшкодування операційних витрат (визначається в абсолютному виразі) та гонорару за успішний продаж (визначається у відсотках від ціни продажу).

(Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження Положення про порядок здійснення конкурсного відбору радників для підготовки та проведення конкурентних способів продажу об'єктів приватизації" від 21.08.2000 N 1745)

ОПЛАТА ПОСЛУГ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

різниця між доходами від власності, одержаними фінансовими посередниками, і відсотками, сплаченими їхнім кредиторам.

Сума випуску усіх видів економічної діяльності дорівнює випуску в основних цінах.

(Держкомстат, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо квартальних розрахунків валового внутрішнього продукту виробничим методом" від 14.01.2005 N 13)

ОПЛАТА ПОСЛУГ

плата за надану послугу поштового зв'язку згідно з установленими уповноваженим центральним органом виконавчої влади тарифами.

(Держкомзв'язку, Наказ "Про затвердження Правил застосування та утримання засобів вимірювань маси у філіалах Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" та їхніх структурних підрозділах" від 16.06.1999 N 111)

ОПЛАТА ПРАЦІ

це будь-який заробіток, обчислений, як правило, в грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги

Оплата праці складається з основної заробітної плати і додаткової оплати праці.

Розміри оплати праці найманого працівника визначаються за результатами його праці з урахуванням наслідків господарської діяльності підприємства.

(КМ України, Декрет КМ "Про оплату праці" від 31.12.1992 N 23-92)

ОПЛАЧУВАНІ ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ

це загальнодоступні види тимчасової трудової діяльності безробітних або частково незайнятих громадян, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.

(Мінпраці, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт" від 31.08.1993 N 68)

ОПЛАЧУВАНІ ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ

це загальнодоступні види тимчасової трудової діяльності громадян, що не потребують спеціальної кваліфікації і виконуються на договірній основі.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження положень щодо застосування Закону України "Про зайнятість населення"" від 27.04.1998 N 578)

ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ ПРАЦІ

такі умови, при яких зберігається не лише здоров'я працюючих, а й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності.

(Міністерство охорони здоров'я, Наказ "Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" від 27.12.2001 N 528)    

ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

самостійний вид органів державної влади, які згідно з конституційним принципом поділу державної влади мають своїм головним призначенням забезпечення функціонування однієї гілки державної влади - виконавчої.

(Держкомстат, Наказ "Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України" від 18.04.2005 N 96)

ОРГАН ВИРОБНИЧОГО КОНТРОЛЮ

виробничий підрозділ підприємства чи експлуатуючої організації, що здійснює моніторинг (чи його елементи) споруд.

(Держкоммістобудування, Наказ "про затвердження методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів" від 19.12.1995 N 252)

ОРГАН ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

Державна служба експортного контролю (Держекспортконтроль).

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі експортного контролю" від 15.07.1997 N 767)

ОРГАН З КОНТРОЛЮ

орган, який здійснює оцінювання відповідності шляхом спостережень і висновків, які супроводжуються відповідними вимірами, випробуваннями і калібруванням.

(ВР України, Закон "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" від 17.05.2001 N 2407-III)

ОРГАН НАГЛЯДУ

уповноважений державний орган виконавчої влади, що виконує спеціальні контрольні, дозволяючі, наглядові, експертні та інформаційні функції у сфері забезпечення надійності й безпеки споруд.

(Держкоммістобудування, Наказ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОБСТЕЖЕННЯ І ПАСПОРТИЗАЦІЇ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД СИСТЕМ ГІДРАВЛІЧНОГО ВИЛУЧЕННЯ ТА СКЛАДУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ" від 19.12.1995 N 252)

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

покликані виконувати законодавчу, юридичну або виконавську владу над іншими інституційними одиницями. Вони мають повноваження збирати податки та інші обов'язкові платежі, а також витрачати їх відповідно до певної урядової політики. Органи державного управління здійснюють витрати на кінцеве споживання в інтересах суспільства в цілому та індивідуальних домашніх господарств.

(Мінстат, Наказ "Про Методичні рекомендації щодо класифікації інституційних секторів економіки України" від 25.07.94 N 172)

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, регулювання ринку цінних паперів, державні органи приватизації, місцеві органи виконавчої влади.

(ВР України, Закон "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18.02.1992 N 2132-XII)

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

орган законодавчої влади, міністерства, інші центральні чи місцеві органи виконавчої влади, органи судової влади чи прокуратури.

(ВР України, Закон "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22.02.2000 N 1490-III)

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

сільські, селищні, районні, міські, районні у містах і обласні Ради. Вони наділяються власною компетенцією, в межах якої діють самостійно.

(ВР України, Закон "Про формування місцевих органів влади і самоврядування" від 03.02.1994 N 3917-XII)

ОРГАНІЗАТОР

юридична особа, якій замовник може доручити на договорних засадах організацію, підготовку та проведення торгів (тендерів).

(КМ України, Постанова КМ "Про проведення торгів (тендерів) у будівництві" від 01.09.1998 N 1369)

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень, наданих статутом та цим Законом.

(ВР України, Закон "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 N 1045-XIV)

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ

самоврядні статутні організації, що утворюються на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту законних інтересів роботодавців. Організації роботодавців можуть об'єднуватися у спілки та інші статутні об'єднання роботодавців.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ

відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

господарські зобов'язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб'єктом господарювання та суб'єктом організаційно-господарських повноважень, в силу яких зобов'язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

постанови Верховної Ради України з питань організації роботи Верховної Ради України; розпорядження Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України, заступника Голови Верховної Ради України; розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України, заступника Керівника Апарату Верховної Ради України.

(Голова Верховної Ради України, Розпорядження "Про Інструкцію з діловодства у Верховній Раді України" від 25.03.2002 N 153)

ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ

під організованою злочинністю в цьому Законі розуміється сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань.

(ВР України, Закон "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30.06.1993 N 3341-XII)

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

внутрішня будова конкретної системи управління, що охоплює усі її елементи та існуючі між ними взаємозв'язки, взаємодії, стосунки. Залежно від характеру структурних зв'язків виділяють кілька основних типів організаційних структур управління:

1) лінійну (безпосередня підпорядкованість виконавців одному суб'єкту з усіх питань);

2) функціональну (підпорядкованість виконавців різним суб'єктам відповідно до окремих здійснюваних ними функцій);

3) штабну або лінійно-функціональну (безпосередньо керує один суб'єкт, але за допомогою функціональних підрозділів, які виконують, так би мовити, роль "штабу");

4) матричну (додатково створюються особливі координуючі ланки керівники проектів, програм тощо, які спрямовують роботу функціональних підрозділів й усіх виконавців за допомогою ретельного розподілу між ними прав, обов'язків і відповідальності);

5) програмно-цільову - має тимчасовий характер у період виконання конкретної програми або проекту із суворим підпорядкуванням виконавців її керівникові.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

організаційна структура, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів організацій, закладів, установ встановлюються законом.

(Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики, Наказ "Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів" від 28.05.2004 N 97)
ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ

одне з конституційних прав громадян (ст. 55 Конституції України). Законодавство України передбачає два основних способи оскарження дій посадових осіб: адміністративний і судовий. Громадянин самостійно вирішує питання щодо вибору порядку оскарження. Адміністративний порядок оскарження не позбавляє громадянина права подати до суду скаргу.

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

діяльність відповідно до потреб суспільства, що здійснюється у загальнодержавних інтересах.

(Головне управління Державного казначейства України, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них" від 11.08.1998 N 63)

ОСОБА

фізична особа або юридична особа (її філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), а також представництва юридичної особи.

(ВР України, Закон "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 N 889-IV)

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ БЛАГА

здоров'я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім'я (найменування); авторство; свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також інші блага, які охороняються цивільним законодавством.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА

належать кожній фізичній особі від народження або за законом. Особисті немайнові права фізичної особи не мають економічного змісту. Особисті немайнові права тісно пов'язані з фізичною особою. Фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав. Особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ОФІЦІЙНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

службовий двосторонній документ (акт, довідка), що підтверджує проведення контрольного заходу, відображає його результати та є носієм інформації про виявлені й систематизовані за економічною однорідністю недоліки у фінансово-господарській діяльності суб'єкта господарювання, порушення законодавства України посадовими особами суб'єкта господарювання; супровідна документація офіційного характеру.

(Мінвуглепром, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України" від 06.12.2005 N 69)

ОФІЦІЙНЕ ДРУКОВАНЕ ВИДАННЯ

визначений в установленому порядку друкований засіб масової інформації, офіційне оприлюднення в якому нормативно-правового акта гарантує йому повне і точне відтворення прийнятого тексту та має значення для визначення строку набрання ним чинності.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ

документ, що складається і видається службовими особами від імені органів державної влади, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, які посвідчують конкретні факти і події, що мають юридичне значення, складений належним чином за формою і має необхідні реквізити.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Інструкції про проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи Міністерства транспорту та зв'язку України" від 28.03.2006 N 275)

ОЦІНКА (ASSESSMENT)

висновки, основані на відповідних інженерних, операційних чи аналітичних методах оцінки.

(Державна служба з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, Наказ "Про затвердження Положення про нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху" від 05.12.2005 N 917)

ОЦІНКА АКТИВІВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

процес визнання тієї суми коштів, за якою статті фінансової звітності мають визнаватися і обліковуватися у балансі та звіті про фінансові результати.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України" від 30.12.1998 N 566)

ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАЙНА

процес визначення вартості майна за встановленою процедурою на певну дату.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації" від 12.10.2000 N 1554)

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ОРЕНДИ

здійснюється у такій послідовності

проведення повної інвентаризації майна;

розробка передаточного балансу;

визначення вартості об'єкта приватизації згідно з даними балансу;

складання актів оцінки вартості цілісного майнового комплексу.

(Фонд державного майна, Наказ "інструкція по здійсненню оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди" від 09.03.1993 N 117)

ОЦІНКА МАЙНА, МАЙНОВИХ ПРАВ

процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності.

Майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

(ВР України, Закон "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001 N 2658-III)

ОЦІНКА МАЙНА

процес визначення його вартості на дату оцінки (на будь-яке число місяця), яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

(Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю" від 30.07.1999 N 1477)

ОЦІНКА МАЙНА

процес визначення вартості майна на дату оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

(Мінвуглепром, Наказ "Про списання, відчуження, передачу в оренду та у комунальну власність державного майна" від 09.03.2006 N 171)

ОЦІНКА

дії щодо визначення відповідності фактичного використання ресурсів запланованим і міри наближення проекту до встановленої мети.

(Мінекономіки, Наказ "Про підвищення ефективності залучення та використання коштів міжнародних фінансових організацій" від 29.12.2004 N 451)

ОЦІНКА РИЗИКУ

науково обґрунтований процес, який складається з ідентифікації та характеристики небезпеки, оцінки впливу, характеристики ризику.

(ВР України, Закон "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 N 4004-XII)

ОЦІНКА РИЗИКУ

науково обґрунтований процес, який складається з ідентифікації небезпеки, характеристики небезпеки, оцінки впливу, характеристики ризику.

(ВР України, Закон "Про безпечність та якість харчових продуктів" від 23.12.1997 N 771/97-ВР)

ОЦІНКА РИЗИКУ

систематичний процес оцінки ризику з використанням професійних знань фахівців, які можуть передбачати вірогідність виникнення негативних ситуацій, а також комплекс відповідних засобів та інструментів.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України" від 20.07.1999 N 358)

ОЦІНКА

визначення вартості майна.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації" від 15.08.1996 N 961)

ОЦІННА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ

вартість активів за балансовою або ринковою вартістю, яка враховується при оцінці розрахунку вартості чистих активів.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній" від 18.03.2002 N 104)

ОЦІННА ВАРТІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

вірогідна ціна, за яку земельна ділянка може бути продана на дату оцінки.

(Держкомзем, Наказ "Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення" від 08.07.1999 N 72)

ОЦІННА ВАРТІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

вірогідна ціна, за яку земельна ділянка може бути продана на дату оцінки.

(КМ України, Постанова КМ "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення" від 16.06.1999 N 1050)

ОЦІНОЧНА ВАРТІСТЬ МАЙНА

вірогідна ціна, за яку майно може бути продане на ринку на дату оцінки з урахуванням вимог договору купівлі-продажу майна.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації" від 15.08.1996 N 961)

ОЦІНОЧНА ВАРТІСТЬ МАЙНА

вірогідна ціна, за яку майно може бути продане на ринку на дату оцінки з урахуванням інвестиційних умов та способу продажу. Оціночною вартістю залежно від мети оцінки може бути ринкова вартість, інвестиційна вартість, ліквідаційна вартість.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації" від 22.07.1998 N 1114)

ОЦІНОЧНА ВАРТІСТЬ ПАКЕТА АКЦІЙ

вірогідна ціна, за яку пакет акцій може бути проданий на ринку на дату оцінки з урахуванням умов продажу.

(Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження Положення про порядок експертної оцінки пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств" від 11.12.1996 N 1524)

ОЦІНОЧНА ВАРТІСТЬ

вірогідна ціна, за якої на дату оцінки досягається згода щодо зміни власника, умов власності або умов використання власності при укладанні цивільно-правових угод.

(Держкомзем, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій з експертної грошової оцінки земельних ділянок" від 12.11.1998 N 118)

ОЦІНОЧНА ВАРТІСТЬ

вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" від 10.09.2003 N 1440)

ОЦІНОЧНІ ПРОЦЕДУРИ (ЩОДО МАЙНА)

дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" від 10.09.2003 N 1440)

ОЦІНОЧНІ ПРОЦЕДУРИ

дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку земельної ділянки.

(ВР України, Закон "Про оцінку земель" від 11.12.2003 N 1378-IV)

ОЦІНОЧНІ ПРОЦЕДУРИ

комплекс дій, спрямованих на одержання висновку щодо ринкової вартості пакета акцій.

(Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження Положення про порядок експертної оцінки пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств" від 11.12.1996 N 1524)

 

 

П

 

ПАРЛАМЕНТ

(від франц. parler - говорити)

представницький виборний (інколи - у деякій частині складу - призначуваний) законодавчий орган держави. У США та інших країнах Америки парламент називається Конгресом, у Туреччині - Великими національними зборами, у Швеції - Ріксдагом і т. ін. В Україні парламент - це єдиний виборний законодавчий орган - Верховна Рада України, що складається з народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

форма державного контролю. Має, головним чином, загальний політичний і рідше - адміністративний характер. Основне значення у парламентських державах та напівпрезидентських республіках має парламентський контроль над діяльністю уряду, головними формами та методами якого є постановка питання про довіру уряду, письмові та усні запити до уряду, парламентське розслідування та деякі інші. У президентських республіках парламентський контроль над діяльністю уряду має значно менше значення: його основним засобом є парламентське розслідування, наслідком якого у виняткових випадках може бути застосування процедури імпічменту.

Останнім часом в Україні важливого значення набуває парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Особливим різновидом парламентського контролю є також фінансовий та фінансово-економічний контроль, що здійснюється через спеціальні органи парламенту.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПАТРОНАТНА СЛУЖБА

сукупність працівників державного органу, які самостійно приймаються на посади членами Кабінету Міністрів України, головами місцевих державних адміністрацій згідно із штатним розписом і категорією, що відповідає посаді.

Патронатна служба може складатися з помічника, радника, керівника прес-служби або інших посад, передбачених штатним розписом.

Чисельність служби та її структура затверджуються керівником.

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)" від 01.09.1999 N 65)

ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ

документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

(ВР України, Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 N 996-XIV)

ПЕРЕВАГИ

особливі гарантії, що створюють специфічний правовий статус для конкретних осіб, визначених законом.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПЕРЕВІРКА (VERIFICATION)

підтвердження виконання встановлених вимог наданням об'єктивних доказів. Терміном "перевірено" позначається відповідний статус. Підтвердження може охоплювати такі види діяльності: виконання альтернативних обчислень; порівняння технічних умов для нової розробки з аналогічними технічними умовами для апробованої розробки; аналіз документів перед випуском.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією" від 01.07.2004 N 564)

ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ

дослідження уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України паспортного та інших документів фізичних осіб, які перетинають державний кордон, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі, а також дослідження за результатами оцінки ризиків документів, що стосуються транспортних засобів, вантажів.

(ВР України, Закон "Про прикордонний контроль" від 05.11.2009 N 1710-VI)

ПЕРЕВІРКА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

процедури, що розроблені для цілей забезпечення якості результатів виконаних завдань, здійснюються призначеною або залученою керівником фірми особою у статусі аудитора, спрямовані на встановлення ступеня достатності аудиторських доказів, об'єктивності важливих суджень та відповідності висновків, що висловлені групою із завдання за наслідками його виконання.

(Аудиторська палата, Рішення "Про Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості аудиторських послуг, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог" від 23.04.2009 N 201/4)

ПЕРІОД ІНСПЕКТУВАННЯ

період, за який аналізуються та розглядаються документи, матеріали та діяльність об'єкта перевірки під час інспекційної перевірки.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок" від 17.07.2001 N 276)

ПЕРСОНАЛ ПРЕДСТАВНИЦТВА І УСТАНОВИ

особи, що входять до складу дипломатичного, адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу представництва і установи, за винятком громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні і працюють за трудовими договорами.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні" від 27.02.1995 N 146)

ПІДЗАКОННИЙ АКТ

правовий акт компетентного органу державної влади чи уповноваженого державою іншого суб'єкта, що приймається на основі і для виконання законів. До підзаконних актів належать укази Президента України, постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України, акти Національного банку України, міністерств, державних комітетів та інших органів виконавчої влади, рішення судів, акти органів місцевого самоврядування.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПІДЗВІТНА ОСОБА

працівник установи, який отримав під звіт кошти для майбутніх видатків.

(Державне казначейство України, Наказ "Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ" від 26.12.2003 N 242)

ПІДКУП

спосіб вчинення злочину, який полягає в передачі або обіцянці передачі грошової або іншої матеріальної винагороди особам за вчинення протиправних дій. Підкуп будь-якої особи з метою вчинення нею злочину є способом підмовництва до злочину, співучасті у ньому.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПІДПИС

власноручно написане прізвище, використовується як обов'язковий реквізит службових документів і правових актів. Підпис належних осіб за наявності всіх інших обов'язкових реквізитів надає документам і правовим актам юридичної сили.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОГО, КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ

підприємства, що діють на основі лише державної або комунальної власності, а також господарські товариства, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, що забезпечує державі або органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на їх господарську діяльність.

(Мінфін, Наказ "Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" від 19.12.2006 N 1213)

ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

часткова чи повна заміна змісту дійсного документа (дописка, підчистка, заміна тексту або окремих слів, дати, підпису чи інших реквізитів).

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Інструкції про проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи Міністерства транспорту та зв'язку України" від 28.03.2006 N 275)

ПІДРОЗДІЛ СТРУКТУРНИЙ

ланка організації (підприємства), яка включає колектив виконавців або/і робочих, яка має відокремленні, чітко визначені функції в процесі керівництва або виробничому процесі, які відрізняються від функцій інших ланок, і в силу цього входить, як організаційно відокремлена від інших підрозділів частка організації (підприємства), в його структуру або в структуру підрозділів організації (підприємства). Наприклад: виробництво, цех, відділення, виробнича дільниця.

(Держнаглядохоронпраці, Мінпраці, Наказ "Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій" від 17.06.1999 N 112)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.

(ВР України, Закон "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 01.12.2005 N 3164-IV)

ПІДТВЕРДНІ ДОКУМЕНТИ

документи, які містять свідчення та докази правового статусу та кваліфікаційних характеристик учасника конкурсу. На підставі підтвердних документів установлюється відповідність учасника конкурсу вимогам статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна" та здатність учасника конкурсу виконати специфічні умови приватизації відповідного об'єкта приватизації згідно з нормами чинного законодавства України та умовами конкурсу.

(Фонд державного майна, Антимонопольний комітет, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Наказ "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації" від 13.09.2000 N 1908/11/271)

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, в розрізі видатків, структура яких відповідає повній економічній класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 N 228)

ПЛАНОВА ПЕРЕВІРКА

перевірка, яка передбачена річним планом перевірок державних закупівель та проводиться за місцезнаходженням замовника.

(Міністерство економіки України (3), Наказ "Про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель" від 30.01.2009 N 63)

ПЛАНОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

контрольні заходи, що включені до відповідних планів проведення контрольних заходів суб'єктів фінансового контролю.

(Міністерство аграрної політики, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України" від 22.02.2007 N 112)

ПЛАНУВАННЯ

Процес розробки порядку виконання певної діяльності, тобто конкретизація цієї діяльності: визначення проміжних цілей і послідовності їх досягнення, розрахунку термінів, прогнозування наслідків майбутніх ситуацій, визначення потреб у ресурсах, виконавцях і необхідних засобах за кожною з цих цілей.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму 0504 "Туризм" (Складові галузевих стандартів вищої освіти, п.3.2) 14.06.2004 N 476

ПЛАТІЖ

погашення зобов'язання, що виникло в поточному або попередніх бюджетних періодах.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

ПОВІДОМЛЕННЯ

інформація, яка подана в певній формі та призначена для передавання від джерела до приймача.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Правил авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації України" від 23.09.2003 N 736)

ПОВНОВАЖЕННЯ

офіційно надане кому-небудь право якої-небудь діяльності, ведення справ.

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)" від 01.09.1999 N 65)

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

закріплені за органом виконавчої влади права і обов'язки (в тому числі обов'язки нести відповідальність за наслідки виконання повноважень - так звані "юрисдикційні" обов'язки). Для визначення певного обсягу повноважень, закріпленого за кожним органом виконавчої влади відповідно до покладених на нього завдань і функцій, застосовується поняття "компетенція".

Центральне місце і переважну частину серед повноважень органу виконавчої влади складають державно-владні повноваження, тобто повноваження щодо прийняття обов'язкових до виконання рішень і забезпечення їх здійснення тими, кому вони адресовані.

(Президент України, Указ Президента "Концепція Адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998 N 810/98)

ПОВНОВАЖЕННЯ НА МАЙБУТНІ БЮДЖЕТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

повноваження на взяття бюджетного зобов'язання здійснювати платежі в бюджетному періоді, що настає після закінчення поточного бюджетного періоду.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

ПОВНОВАЖНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ОРГАН

науково-дослідна організація або об'єднання (асоціація) організацій, незалежно від їх форми власності, яким державним органом нагляду за безпекою польотів в Україні надається право на проведення досліджень і підготовку офіційних висновків у відповідній сфері науки.

(Укравіатранс, Наказ "Про затвердження Положення про службове розслідування авіаційних подій на території України" від 28.11.1995 N 262)

ПОРУШЕННЯ З ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

невиконання вимог нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації, яке створює умови або реальну можливість порушення конфіденційності, цілісності або доступності інформації.

(СБУ, Наказ "Про затвердження Положення про контроль за функціонуванням системи технічного захисту інформації" від 22.12.1999 N 61)

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БЮДЖЕТНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

використання службовою особою бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або в обсягах, що перевищують затверджені межі видатків, а так само недотримання вимог щодо пропорційного скорочення видатків бюджету чи пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів, як це встановлено чинним бюджетним законодавством.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БЮДЖЕТНУ СИСТЕМУ

використання коштів державного бюджету на цілі, не передбачені Законом про Державний бюджет України, або в обсягах, що перевищують межу видатків, затверджену зазначеним Законом;

використання коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів на цілі, не передбачені рішеннями про затвердження республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, або в обсягах, що перевищують межі видатків, затверджених зазначеними нормативними актами;

невиконання умов пропорційного скорочення видатків щодо незахищених статей бюджету, як це передбачено частиною першою статті 33 цього Закону, якщо Верховна Рада України прийняла рішення про пропорційне скорочення;

невиконання умов пропорційного фінансування видатків бюджетів всіх рівнів, як це встановлено частиною другою статті 36 і частиною другою статті 37 цього Закону;

видання органами державної виконавчої влади і посадовими особами нормативних та розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч виключній компетенції Верховної Ради України щодо встановлення обов'язкових платежів та видатків Державного бюджету України;

недотримання термінів щодо бюджетного процесу, встановлених цим Законом;

порушення інших правил і процедур, встановлених законодавством України щодо порядку витрачання коштів бюджетів, які призводять до незаконних видатків;

невжиття заходів до підпорядкованих органів і підлеглих осіб, що вчинили зазначені в цій статті порушення.

(ВР УРСР, Закон "Про бюджетну систему України" від 05.12.1990 N 512-XII)

ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

невиконання зобов'язання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ

незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди або поширення цієї інформації у публічному виступі, творі, що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА

незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ПОРУШНИК

фізична або юридична особа, яка навмисно чи ненавмисно здійснює неправомірні дії щодо автоматизованої системи та інформації в ній.

(ВР України, Закон "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.1994 N 80/94-ВР)

ПОРЯДОК

нормативний акт, що визначає спосіб виконання, метод здійснення чого-небудь  юридичними та фізичними особами.

(Державна митна служба, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій про порядок підготовки, подання на державну реєстрацію, скасування, обліку та зберігання нормативно-правових актів митних органів України" від 08.07.2003 N 441)

ПОРЯДОК

нормативно-правовий акт, який конкретизує норми права загального характеру, встановлює певні вимоги, що регламентують окремі напрями діяльності та вирішує процедурні питання.

(Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок підготовки, видання, подання на державну реєстрацію та систематизацію нормативно-правових актів Фонду державного майна України" від 13.02.2004 N 300)

ПОСАДА

це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

(ВР України, Закон "Про державну службу" від 16.12.1993 N 3723-XII)

ПОСАДА

визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

Посадовими особами є керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядницьких та консультативно-дорадчих функцій.

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)" від 01.09.1999 N 65)

ПОСАДОВІ ОСОБИ ПІДПРИЄМСТВ

керівники та інші працівники підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповідають за виконання вимог, встановлених Митним кодексом, законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку.

(ВР України, Митний кодекс України від 11.07.2002 N 92-IV)

ПОСАДОВІ ОСОБИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ

особи, посади яких згідно з статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до третьої, четвертої, п'ятої, шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі. Під посадовими особами, які займають особливо відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у частині 1 статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно з статтею 25 цього ж Закону віднесені до першої і другої категорій.

(Кримінальний кодекс України від 28.12.1960)

Посадові особи

керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

(ВР України, Закон "Про державну службу" від 16.12.1993 N 3723-XII)

ПОСАДОВІ ОСОБИ

особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також займають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.

(Кримінальний кодекс України від 28.12.1960)

ПОСЛУГА

надання допомоги іноземним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності в Україні чи в інших країнах (їх уповноваженим) у вигляді проектування, розроблення, конструювання, виробництва, випробування, ремонту, технічного обслуговування, експлуатації, демонстрування товарів, що підлягають експортному контролю, а також надання інформації та технічних даних, необхідних для проведення зазначених робіт, у вигляді будь-якої документації та програмного забезпечення.

(Державна служба експортного контролю, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та використання дозволів на право здійснення вивезення, ввезення та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю" від 17.11.1997 N 219)

ПОСЛУГА ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

продукт (результат) діяльності оператора мережі електрозв'язку, спрямований на задоволення потреб споживачів.

(Держкомзв'язку, Наказ "Про затвердження Правил приєднання мереж електрозв'язку операторів різних форм власності до мереж електрозв'язку загального користування" від 21.06.1999 N 113)

ПОСЛУГА ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

продукт (результат) діяльності оператора електрозв'язку, що полягає в передаванні, прийманні та обробці інформації (споживача).

(Держкомзв'язку, Наказ "Про затвердження Положення про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв'язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою" від 14.02.2001 N 19)

ПОСЛУГА ЗВ'ЯЗКУ

продукт (результат) діяльності оператора зв'язку, спрямований на задоволення потреб споживачів.

(ВР України, Закон "Про зв'язок" від 16.05.1995 N 160/95-ВР)

ПОСЛУГА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕМОВЛЕННЯ

вид телекомунікаційної послуги, що полягає у розповсюдженні у кабельній мережі програм телерадіомовлення і надається абоненту на підставі його заяви та двосторонньої з оператором угоди.

(Держкомзв'язку, Наказ "Про затвердження Методичних вказівок до обгрунтування та розрахунку тарифів на послуги кабельного телемовлення" від 31.01.2003 N 16)

ПОСЛУГА ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

послуга, що надається підприємством поштового зв'язку з приймання, пересилання та вручення адресатам поштових відправлень.

(Держкомзв'язку, Наказ "Про затвердження Правил застосування та утримання засобів вимірювань маси у філіалах Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" та їхніх структурних підрозділах" від 16.06.1999 N 111)

ПОСЛУГА ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

послуга, що надається підприємством поштового зв'язку з приймання, пересилання та вручення адресатам поштових відправлень.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Правил користування послугами поштового зв'язку" від 22.12.1997 N 1446)

ПОСЛУГА ТРАНСПОРТНА ОСНОВНА

перевезення пасажирів у загальному, міжобласному, плацкартному, м'якому, купейному, фірмовому, підвищеного комфорту та СВ вагонах у складі швидкого та пасажирського поїзда, приміських та місцевих поїздів, перевезення багажу, вантажобагажу у багажних вагонах.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" від 28.07.1998 N 297)

ПОСЛУГА У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

результат діяльності підприємств або громадян-підприємців щодо задоволення попиту споживача у харчуванні та проведенні дозвілля.

(ВР України, Закон "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23.12.1997 N 771/97-ВР)

ПОСОБНИК (ЗЛОЧИНУ)

Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ПОСОБНИК ЗЛОЧИНУ

особа, яка сприяла вчиненню злочину порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, а також особа, яка заздалегідь обіцяла сховати злочинця, знаряддя і засоби вчинення злочину, сліди злочину або предмети, добуті злочинним шляхом.

(Кримінальний кодекс України від 28.12.1960)

ПОСТІЙНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ

місце, на якому працівник перебуває більше 50 % свого робочого часу.

(Міністерство охорони здоров'я, Наказ "Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" від 27.12.2001 N 528)

ПОСТІЙНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ

місце, на якому працівник знаходиться протягом більшої частини свого робочого часу (більше 50 % чи більше 2 годин безперервно). Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем уважається вся робоча зона.

(Міністерство охорони здоров'я, Наказ "Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" від 02.02.2005 N 54)

ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

це розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом порядку документованої або публічно оголошуваної інформації.

(ВР України, Закон "Про інформацію" від 02.10.1992 N 2657-XII)

ПОШКОДЖЕННЯ

подія, що полягає в порушенні нормального стану об'єкта при зберіганні працездатності стану.

(Мінекобезпеки, Наказ "Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій" від 03.07.1996 N 69)

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном.

Право власності в Україні охороняється законом.

Держава забезпечує стабільність правовідносин власності.

Власність в Україні виступає в таких формах: приватна, колективна, державна.

Усі форми власності є рівноправними.

Відносини власності регулюються Законом України "Про власність", цим Кодексом, іншими законодавчими актами.

(Цивільний кодекс Української РСР" від 18.07.1963)

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність на основі права власності, на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб'єктами володіє, користується і розпоряджається належним йому (їм) майном, у тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених цим Кодексом.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном.

(ВР УРСР, Закон "Про власність" від 07.02.1991 N 697-XII)

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ІНФОРМАЦІЮ

це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження інформацією.

(ВР України, Закон "Про інформацію" від 02.10.1992 N 2657-XII)

ПРАВО РЕГРЕСУ

право зворотної вимоги. Законний векселедержатель має право в разі неможливості отримати платіж за векселем у строк притягнути кожного, хто поставив свій підпис на векселі, до відповідальності та вимагати сплати вексельної суми від кожного з них.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України" від 16.12.2002 N 508)

ПРАВО РЕГРЕСУ

право зворотної вимоги. Законний векселедержатель має право у разі неможливості отримати платіж за векселем у строк притягувати попередніх надписувачів до відповідальності і вимагати сплати вексельної суми від кожного з них.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про операції банків з векселями" від 28.05.1999 N 258)

ПРАВО ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

(Земельний кодекс України від 25.10.2001 N 2768-III)

ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

речове право суб'єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом).

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

ПРАВО КОНТРОЛЮ (ЩОДО ОЦІНКИ МАЙНА)

повноваження, отримані згідно із законодавством або відповідною угодою, які впливають на стратегію та/або дають змогу вирішувати питання управління певним підприємством. Права контролю враховуються під час проведення оцінки шляхом застосування контрольної надбавки або контрольної знижки.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" від 10.09.2003 N 1440)

ПРАВОВА ОСНОВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

нормативно-правові акти, які є відправною точкою і механізмом забезпечення даної реформи. Серед цих актів головна роль належить Конституції і законам України. У міру поглиблення адміністративної реформи її правова основа вдосконалюється і оновлюється.

(Президент України, Указ Президента "Концепція Адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998 N 810/98)

ПРАВОЧИН

дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової служби, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів м.Київ, 23 грудня 1993 року N 3781-XII ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 312-XІV від 11.12.98, N 743-ІV від 15.05.2003, N 1254-VІ від 14.04.2009 )

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

органи державної влади, на які Конституцією (див. текст) і законами України покладено здійснення правоохоронних функцій.

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про основи національної безпеки України (ст.1) м.Київ, 19 червня 2003 року N 964-ІV

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

державні органи, які відповідно до законодавства здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави (ст.1) м.Київ, 19 червня 2003 року N 975-ІV

ПРАВОМОЧНИЙ СКЛАД РАДИ

кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради.

(ВР України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 N 280/97-ВР)

ПРАВОМІРНИЙ ПРАВОЧИН

якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧИЙ ДОКУМЕНТ

документ, який підтверджує права певного суб'єкта на нерухоме майно та складений у порядку, передбаченому законодавством.

(Президент України, Указ Президента "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно" від 16.06.1999 N 666/99)

ПРАВОВА ОСВІТА НАСЕЛЕННЯ

процес засвоєння знань про основи держави та права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку.

(КМ України, Постанова КМ "Про Програму правової освіти населення України" від 29.05.1995 N 366)

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

(ВР України, Закон "Про інформацію" від 02.10.1992 N 2657-XII)

ПРАЦІВНИК

фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю.

(ВР України, Закон "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 N 1045-XIV)

ПРАЦЕДАВЕЦЬ

юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності (включаючи самозайнятих осіб), яка укладає трудові договори (контракти) з найманими особами та несе обов'язки із сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати цього податку до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами.

(ВР України, Закон "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 N 889-IV)

ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ВИТРАТИ

це витрати міністерств, відомств, підприємств, установ на прийом і обслуговування іноземних представників і делегацій та представників інших підприємств, які прибули за запрошеннями для проведення переговорів з метою здійснення міжнародних зв'язків, установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва та вирішення питань, пов'язаних з комерційною діяльністю

До представницьких витрат відносяться витрати, пов'язані з проведенням офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері) представників, їх транспортним забезпеченням, заходами культурної програми, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг перекладача, який не перебуває у штаті підприємства, установи, оплатою номерів у готелях.

(Мінфін, Мінекономіки, Наказ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМ КОШТІВ НА ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ЦІЛІ, РЕКЛАМУ ТА ВИПЛАТУ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТИХ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ СЛУЖБОВИХ ПОЇЗДОК ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИТРАЧАННЯ" від 12.11.1993 N 88)

ПРЕДСТАВНИК

повірений (агент), службова особа організації, правонаступника або розпорядника майна, або ж будь-яка особа, яка має повноваження діяти за іншу особу.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про операції банків з векселями" від 28.05.1999 N 258)

ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

глава місцевої державної адміністрації відповідно в області, містах Києві, Севастополі, районі, районі міст Києва і Севастополя.

(ВР України, Закон "Про Представника Президента України" від 05.03.1992 N 2167-XII)

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

До складу президії Верховного Суду України входять за посадою Голова Верховного Суду України, його заступники і судді, кількісний склад яких визначається Пленумом Верховного Суду України відкритим голосуванням.

Судді Верховного Суду України до складу президії Верховного Суду України обираються Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України чи за пропозицією суддів Верховного Суду України таємним голосуванням строком на п'ять років. Обраним вважається суддя, за якого подано більшість голосів суддів, які брали участь у засіданні Пленуму. В такому ж порядку судді звільняються достроково від обов'язків члена президії.

(ВР УРСР, Закон "Про судоустрій" від 05.06.1981 N 2022-X)

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

(ВР України, Закон "КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ" від 28.06.1996 N 254к/96-ВР)

ПРЕМІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

На здобуття премії можуть висуватися наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

Присуджується щороку десять премій у розмірі 5000 гривень кожна.

Висунення праці на здобуття премії провадиться науковими установами Національної академії наук України.

(Президент України, Указ Президента "Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених Національної академії наук України" від 12.06.2000 N 779/2000)

ПРЕМІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗА ВНЕСОК МОЛОДІ У РОЗБУДОВУ ДЕРЖАВИ

присуджується молоді, а також трудовим і творчим молодіжним колективам, які беруть активну участь і вносять вагомий вклад у розбудову держави.

Щороку присуджується 60 Премій у розмірі 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна.

Премія присуджується рішенням Кабінету Міністрів України до Дня молоді громадянам України віком до 35 років.

Особи (колективи), яким Премію вже було присуджено, на здобуття її повторно не висуваються.

(КМ України, Постанова КМ "Про Премію Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави" від 13.06.2000 N 951)

ПРЕМІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗА ВАГОМІ ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДІ У РІЗНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

присуджується молоді за вагомі досягнення у різних сферах суспільного життя, зокрема промисловості, сільського господарства, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту тощо, а також фахівцям, які забезпечують реалізацію державної молодіжної політики.

(КМ України, Постанова КМ "Про заснування Премії Кабінету Міністрів України за вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя" від 16.11.1999 N 2097)

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

правила, якими керуються суб'єкти управління. Принципи управління визначають вимоги до системи, процесу та механізму управління.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України" від 14.09.2004 N 818)

ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ (МАЙНА)

покладені в основу методичних підходів основні правила оцінки майна, які відображають соціально-економічні фактори та закономірності формування вартості майна.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" від 10.09.2003 N 1440)

ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обгрунтована та розкрита у фінансовій звітності;

безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;

періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

(ВР України, Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 N 996-XIV)

ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

головні засади її проведення, які засновані на відповідній ідеології і політиці адміністративної реформи. У принципах розкривається головне призначення і сутність даної реформи.

(Президент України, Указ Президента "Концепція Адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998 N 810/98)

ПРИНЦИП БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

(Мінфін, Наказ "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку" від 31.03.1999 N 87)

ПРОГНОСТИКА

розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямків індивідуального розвитку дитини та складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп, міжгрупових взаємин та освітньої ситуації у регіоні.

(Міносвіти, Наказ "Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України" від 03.05.1999 N 127)

ПРОГНОЗУВАННЯ

спеціальне науково-фахове дослідження, предметом якого є перспективи розвитку явища, що вивчається; вірогідне судження про майбутній стан явища, що формулюється на основі перенесення (екстраполяції) на майбутнє нинішнього стану явища, але з врахуванням закономірностей, динаміки, тенденцій його розвитку.

(Національна служба посередництва і примирення, Наказ "Про затвердження Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів)" від 27.06.2000 N 50)

ПРОГНОЗНІ ТА ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

документи, що відповідають вимогам законодавства України щодо документів і відображають прогнози та програми економічного і соціального розвитку.

(ВР України, Закон "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23.03.2000 N 1602-III)

ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

обсяг змісту достатній для подальшого вивчення предмета у вищих навчальних закладах - застосовується, коли навчальний предмет є не профільним, але базовим або близьким до профільного (наприклад, загальноосвітні курси біології, хімії у фізико-технічному профілі або загальноосвітній курс фізики у хіміко-біологічному профілі).

(Міністерство освіти і науки, Лист "Щодо проекту Концепції профільного навчання в старшій школі" від 30.05.2003 N 1/9-273)

ПРОГРАМА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Програма, схвалена Указом Президента України від 14 вересня 2000 р. N 1072 (8.3 "Енергетика" Розділ 8. "Секторальна політика"), якою, зокрема, передбачено створення ефективної нормативно-правової бази функціонування лібералізованих енергетичних ринків України та системи їх державного регулювання з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу.

(КМ України, Постанова КМ "Про схвалення Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України" від 16.11.2002 N 1789)

ПРОГРАМА КОНТРОЛЬНОГО ЗАХОДУ

документ, що визначає тему й основні завдання та питання контрольного заходу.

(Державна митна служба, Наказ "Про затвердження Інструкції з підготовки, проведення контрольних заходів з питань фінансово-господарської діяльності та реалізації їх матеріалів у митній службі України" від 11.05.2004 N 326)

ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ (ЗАВАНТАЖЕННЯ) РОБОЧИХ МІСЦЬ

використання інвестиції для створення (завантаження) робочих місць на підприємствах по виробництву автомобілів, автобусів і складових частин до них на митній території України.

(ВР України, Закон "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" від 19.09.1997 N 535/97-ВР)

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

документ, в якому визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена і комплексна система заходів органів законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв'язання проблем економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, а також характеризуються очікувані зміни у стані економіки та соціальної сфери.

(ВР України, Закон "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23.03.2000 N 1602-III)

ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ

обов'язковий мінімум змісту навчального предмета, який не передбачає подальшого його вивчення (наприклад, математика на філологічному профілі; хімія та біологія у профілі інформатика або їх інтегрований варіант у цих профілях).

(Міністерство освіти і науки, Лист "Щодо проекту Концепції профільного навчання в старшій школі" від 30.05.2003 N 1/9-273)

ПРОГРАМА

послідовність команд для виконання або перетворення у форму, яка підлягає виконанню електронним комп'ютером.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" від 08.12.1997 N 1358)

ПРОЦЕС

сукупність послідовних дій для досягнення будь-якого результату.

(Держстандарт, Наказ "Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96" від 29.02.1996 N 89)

ПРОФІЛАКТИКА

своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо.

(Міносвіти, Наказ "Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України" від 03.05.1999 N 127)

 

 

Р

 

РАДА

1) Орган державної влади і управління.

2) Колегіальний керівний орган у громадських організаціях.

3) Колегіальний орган при якій-небудь організації чи установі.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ

план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання.

(ВР України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 N 280/97-ВР)

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

орган контролю, утворюваний для перевірки діяльності установ, підприємств, організацій.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

РЕГЛАМЕНТ ПЕРЕГОВОРІВ

правила, що регламентують порядок надання вказівок та доповідей, за допомогою яких ведуть всі розмови між працівниками, задіяними в процесі руху поїздів.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України" від 31.08.2005 N 507)

РЕГЛАМЕНТ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

документ, яким визначаються порядок та правила вирішення спорів у третейському суді, правила звернення до третейського суду, порядок формування складу третейського суду, інші питання, пов'язані з вирішенням спорів третейським судом.

(ВР України, Закон "Про третейські суди" від 11.05.2004 N 1701-IV)

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ТРУДОВОГО АРБІТРАЖУ ПО РОЗГЛЯДУ І ВИРІШЕННЮ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ

документ, яким визначається порядок проведення засідань трудового арбітражу, процедура розгляду висунутих найманими працівниками (профспілкою) вимог, порядок прийняття рішень трудового арбітражу та доведення їх до виконавців, а також функції членів трудового арбітражу, які випливають з їх повноважень, встановлених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про трудовий арбітраж, затвердженим Національною службою посередництва і примирення, інші питання, пов'язані з вирішенням колективних трудових спорів (конфліктів) трудовим арбітражем.

(Національна служба посередництва і примирення, Наказ "Про затвердження Положення про трудовий арбітраж" від 23.06.2004 N 91)

РЕГЛАМЕНТ

прийнятий органом влади нормативний документ, що передбачає обов'язковість правових положень.

(Міністерство аграрної політики, Держкомрезерв, Наказ "Про затвердження та введення в дію Вимог до якості зерна державного резерву" від 20.07.2005 N 326/183)

РЕЄСТР

це система збору, накопичення та обробки інформації про наявність прав власності держави на акції, частки, паї у статутних фондах господарських товариств (у тому числі таких, які розташовані за кордоном), про розмір державних корпоративних прав, органи управління державними корпоративними правами, уповноважених осіб та іншої інформації, що вноситься до Реєстру.

(Національне агентство з управління державними корпоративними правами, Наказ "Про затвердження Положення про реєстр державних корпоративних прав" від 14.05.1999 N 72)

РЕЄСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНА

визначений законодавчими актами порядок внесення уповноваженими державними органами певних відомостей до державних реєстрів. Ведення державних реєстрів дає змогу провадити облік, наприклад, суб'єктів підприємницької діяльності, випусків цінних паперів (акцій та облігацій підприємств) тощо.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

РЕЄСТРАЦІЯ ДОКУМЕНТА

фіксування факту створення або надходження документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

РЕЄСТРАЦІЯ

(польс. rejestracja; першоджерело: лат. regesta - списки, перелік)

внесення до списків, реєстрів або спеціальних книг будь-яких осіб, організацій, документів (наприклад, реєстрація юридичних осіб, реєстрація кореспонденції) або запис про певні факти (наприклад, реєстрація актів цивільного стану).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

РЕЖИМ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

це передбачений правовими нормами порядок одержання, використання, поширення і зберігання інформації.

(ВР України, Закон "Про інформацію" від 02.10.1992 N 2657-XII)

РЕЖИМ

сукупність правил, що визначають відповідний порядок проходу громадян, проїзду транспортних засобів, проносу і провозу речей в місця постійного та тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, а також заходи щодо реалізації зазначених правил.

(Управління державної охорони, Наказ "Про порядок забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування" від 17.03.2006 N 78)

РЕЗЕРВ

сукупність додаткових засобів і (або) можливостей, що використовуються для резервування.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України" від 08.05.2007 N 381)

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД БЮДЖЕТУ

Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Порядок використання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

РЕЗОЛЮЦІЯ

(лат. resolutio - розв'язання)

1) вид рішення, прийнятого в результаті обговорення питання на засіданні колегіального органу, організації, зібрання громадян шляхом загального голосування. Має письмову форму, затверджується як окремий документ або міститься в протоколі засідання;

2) один з актів, що приймають міжнародні органи та організації (наприклад, резолюція Генеральної Асамблеї ООН);

3) резолюція може прийматися законодавчими органами деяких держав в процесі діяльності, що не пов'язана безпосередньо з прийняттям законів. В цьому випадку резолюція представляє собою звернення до будь-кого, проголошення ідей і т. п., носить декларативний, рекомендуючий характер;

4) резолюція може прийматися законодавчим органом по здійсненню ним конституційних повноважень і носити обов'язковий характер;

5) напис на документі, вчинений компетентною посадовою особою, який містить інформацію щодо прийнятого цією особою рішення по суті питання, що викладене в документі.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

РЕКВІЗИТИ

(лат. requisitum - необхідне, потрібне, від requiro - потребую)

у праві обов'язкові дані, які мають бути в будь-якому документі (напр., договорі, чеку, векселі) для визнання його дійсним (напр., назва документа, дата складання, сума, яка підлягає сплаті, назва платника, адреса тощо).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

нормативний акт, що містить вказівки або настанови щодо дій юридичних та фізичних осіб.

(Державна митна служба, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій про порядок підготовки, подання на державну реєстрацію, скасування, обліку та зберігання нормативно-правових актів митних органів України" від 08.07.2003 N 441)

РЕОРГАНІЗАЦІЯ

перебудова, перетворення будь-якої установи, підприємства, організації, структури управління тощо.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

РЕСУРСИ ФІНАНСОВІ

сукупність власних коштів, що перебувають у розпорядженні держави та суб'єктів господарювання. Ресурси фінансові підприємства - власні кошти підприємства. Вони характеризують його автономність, його власний капітал.

(Укоопспілка, Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств від 28.07.2006)

РЕФЕРЕНДУМ

(лат. referendum - те, про що має бути повідомлено)

важливий інститут безпосередньої демократії, що означає голосування виборців з питань державного чи суспільного життя. На відміну від виборів під час референдуму об'єктом є не кандидат чи список кандидатів, а певне питання: закон, законопроект, поправка до конституції, проблема, що стосується міжнародного статусу держави, внутріполітична проблема та ін.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

РЕФЕРЕНТ

(від лат. referens (referentis) - той, що доповідає)

службова особа, яка є доповідачем, консультантом з певних питань.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

РИЗИК

оцінений потенціал несприятливих наслідків через вплив факторів небезпеки.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Правил інформаційного забезпечення системи управління безпекою польотів повітряних суден цивільної авіації України" від 19.03.2009 N 295)

РІВЕНЬ ОХОРОНИ

оцінка ступеня ризику, якщо інцидент безпеки наступить або відбудеться.

(Державний департамент морського і річкового транспорту, Наказ "Про затвердження Положення про схвалення оцінки охорони і плану охорони портового засобу та порядок видачі актів про відповідність" від 09.11.2005 N 231)

РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

характеристика професійної діяльності за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), які виконує фахівець.

(ВР України, Закон "Про вищу освіту" від 17.01.2002 N 2984-III)

РІВНОПРАВНІСТЬ

конституційний принцип, за яким усі однойменні суб'єкти права, насамперед громадяни, мають рівні юридичні права незважаючи на вік, стать, расову приналежність, національність, політичні та релігійні переконання, соціальний, майновий стан і т. ін. Рівноправність має дві форми рівності. По-перше, всі є рівними перед законом, а по-друге, закон є єдиним для всіх громадян.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

РІЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ (ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ) документ, що подається платником податку, який:

а) зобов'язаний подавати таку декларацію згідно з нормами Закону або інших законів;

б) має право подати таку декларацію для отримання податкового кредиту.

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Інструкції про податковий кредит" від 22.09.2003 N 442)

РОБОТА

певні завдання та обов'язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою.

(Держстандарт, Наказ "Державний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003-95. Покажчик професійних назв робіт за кодами професій" від 27.07.95 N 257)

РОБОТА

будь-яка діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом нових об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, їх розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією, технічним переозброєнням діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та супутникова фотозйомки та інші, якщо вартість виконання цих послуг не перевищує вартості самого будівництва.

(Президент України, Указ Президента "Про закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб" від 01.06.1999 N 595/99)

РОБОТИ СПЕЦІАЛЬНІ

роботи, до яких ставлять додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці. До таких робіт допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання і перевірку знань з безпечних методів і прийомів виконання спеціальних робіт і мають в кваліфікаційному посвідченні відповідний запис.

(Держнаглядохоронпраці, Наказ "Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" від 09.01.1998 N 4)

РОБОТИ

будь-яка діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом нових, розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним переозброєнням діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та супутникова фотозйомки та інші, якщо вартість виконання цих послуг не перевищує вартості самого будівництва.

(ВР України, Закон "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22.02.2000 N 1490-III)

РОБОТОДАВЕЦЬ

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

(ВР України, Закон "Про охорону праці" від 14.10.92 N 2694-XII)

РОБОТОДАВЕЦЬ

особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом).

(ВР України, Закон "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 05.11.1997 N 621/97-ВР)

РОБОТОДАВЦІ

власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи та фізичні особи, які використовують найману працю;

власники розташованих в Україні іноземних підприємств, установ, організацій (у тому числі міжнародних), філії або представництва, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

(Мінпраці, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" від 18.12.2000 N 339)

РОБОТОЗДАТНІСТЬ

стан людини, визначений можливістю фізіологічних і психічних функцій організму, що характеризує його здатність виконувати конкретну кількість роботи заданої якості за необхідний інтервал часу.

(Міністерство охорони здоров'я, Наказ "Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" від 27.12.2001 N 528)

РОБОЧА ГРУПА

тимчасовий робочий орган, який створюється замовником конкурсу для забезпечення роботи конкурсного комітету під час організації, підготовки та проведення конкурсу.

(Мінтранс, Мінпромполітики, Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення конкурсу на участь вітчизняних та іноземних інвесторів у заснуванні лізингової компанії "Укртранслізинг"" від 17.09.1998 N 371/321/1777)

РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ (АУДИТОРСЬКА)

записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час проведення аудиторської перевірки. У робочу документацію включається інформація, яка на думку аудитора є важливою для того, щоб правильно виконати аудиторську перевірку і яка повинна підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Робоча документація може бути оформлена у вигляді стандартних форм і таблиць на папері чи зафіксована на електронних носіях інформації або на кіно- чи відеоплівку.

(Аудиторська палата, Рішення "Норматив N 6. Документальне оформлення аудиторської перевірки" від 18.12.1998 N 73)

РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

сукупність уніфікованих документів, у яких у письмовому вигляді відображається інформація, одержана в результаті перевірки, а також рекомендації аудитора, що викладаються у відповідному висновку.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України" від 20.07.1999 N 358)

РОБОЧА ЗОНА

простір заввишки до 2 м над рівнем підлоги або площини, на яких розташовані місця постійного або тимчасового перебування працівників.

(Міністерство охорони здоров'я, Наказ "Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів" від 18.12.2002 N 476)

РОБОЧА ЗОНА

простір, обмежений по висоті до 2 м над рівнем підлоги або майданчика, на якому знаходиться місце постійного або непостійного (тимчасового) перебування працівників (ГОСТ 12.1.005-88).

(Мінпраці, Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці від 01.09.1992 N 41)

РОБОЧЕ МІСЦЕ

забезпечення одного працюючого роботою повний робочий день (повне завантаження) протягом часу, який щорічно визначається законодавством про працю.

(ВР України, Закон "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" від 19.09.1997 N 535/97-ВР)

РОБОЧЕ МІСЦЕ

зона застосування праці одного працюючого, обладнана та оснащена всім необхідним для виконання виробничого процесу або його частини протягом повного робочого дня (повне завантаження).

(ВР України, Закон "Про розвиток автомобільної промисловості України" від 18.03.2004 N 1624-IV)

РОБОЧИЙ ОРГАН

структурний підрозділ (зокрема органу містобудування та архітектури) або працівник структурного підрозділу Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, що створюється (призначається) цими органами з метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" від 23.09.1998 N 1511)

РОБОЧИЙ ЧАС

це час починаючи з моменту приходу працівника на підприємство до його виходу, який повинен фіксуватися, і цей порядок установлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

(КМ України, Постанова КМ "Про Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях" від 10.08.1993 N 623)

РОБОЧИЙ ПЛАН

Документ, що складається на основі програми контрольного заходу й визначає конкретні завдання та їх виконавців, строк виконання цих завдань.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції з підготовки, проведення контрольних заходів з питань фінансово-господарської діяльності та реалізації їх матеріалів у митній службі України (Інструкція, п.1.5) 11.05.2004 N 326

РОТАЦІЯ

планове заміщення працівників дипломатичної служби у закордонних дипломатичних установах України в порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України.

(ВР України, Закон "Про дипломатичну службу" від 20.09.2001 N 2728-III)

 

 

С

 

САМОВРЯДУВАННЯ

внутрішня самоорганізація певної системи (трудового колективу, громадської організації, регіональної влади тощо), спрямована на самодостатній розвиток. За самоврядування переважна більшість питань розвитку (адміністративних, господарських, фінансових тощо, крім військових та питань зовнішніх стосунків) вирішуються без втручання центральних органів влади. В юридичному значенні самоврядування класифікується як місцеве, регіональне, професійне та громадське.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

САМОПРАВСТВО

самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

САМОЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань. Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

САМОУПРАВСТВО

Самоуправство, тобто самовільне, всупереч встановленому законом порядку, здійснення свого дійсного або гаданого права, що не завдало істотної шкоди громадянам або державним чи громадським організаціям.

(ВР УРСР, Кодекс про адміністративні правопорушення "Кодекс України про адміністративні правопорушення" від 07.12.1984 N 8073-X)

САНКЦІЯ

(лат. sanctio - непорушна постанова)

1) складова частина норми права, у якій міститься вказівка на міру відповідальності за порушення приписів диспозиції норми;

2) засіб економічного впливу, що застосовується до суб'єктів господарської діяльності, які порушують договірну, фінансову, касову, кредитну дисципліну.

3) встановлений законом порядок обов'язкового затвердження прокурором (судом) постанов про вжиття заходів примусового характеру у випадках, визначених законодавством. Санкція необхідна для здійснення запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, при проведенні обшуку тощо.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

СВІДОЦТВО

документ, який офіційно підтверджує певний факт, що має юридичне значення (свідоцтво про народження, про шлюб, про смерть), або право особи (свідоцтво про право на спадщину, про право власності тощо). В деяких випадках свідоцтво має спеціальну назву: диплом про закінчення вищого навчального закладу, атестат та ін.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

СВОБОДА ІНФОРМАЦІЇ

у конституційному праві поняття, що охоплює цілу групу прав і свобод: свободу слова (свободу вираження думок), свободу преси й інших засобів масової інформації, право на одержання інформації, що має суспільне значення, свободу поширення інформації будь-яким законним засобом. Свобода інформації гарантується забороною цензури. В той же час Конституція України містить обмеження свободи інформації.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

СЕКРЕТНИЙ ДОКУМЕНТ

будь-який виріб, що містить секретну інформацію незалежно від його форми або фізичної характеристики.

(Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про взаємну охорону секретної інформації від 07.11.2003)

СЕКТОР

структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що утворюється у складі відділу у разі необхідності відокремлення виконання більш важливих та перспективних завдань від поточних, з чисельністю не менш як 2 працівники.

(КМ України, Постанова КМ "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади та його структурних підрозділів" від 15.10.2002 N 1550)

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

формування цілей, функцій, організаційної структури управління персоналом, вертикальних та горизонтальних функціональних взаємозв'язків керівників та фахівців у процесі обгрунтування, вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.

(Регулирование трудовых отношений государственных служащих: словарь-справочник / Институт труда (НИИ труда) Минтруда России. - М.: Финстатинформ, 2000).

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)" від 01.09.1999 N 65)

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

сукупність взаємопов'язаних або взаємодіючих елементів, яка дає змогу встановити політику та завдання і досягати цих завдань.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України" від 14.09.2004 N 818)

СИСТЕМА

сукупність елементів, призначених для виконання заданих функцій.

(Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Про затвердження Основних положень забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу" від 29.12.2004 N 198)

СИСТЕМИ (ЕЛЕМЕНТИ) КОНТРОЛЮ І КЕРУВАННЯ

системи (елементи), призначені для контролю і керування системами нормальної експлуатації.

(Державна адміністрація ядерного регулювання, Наказ "Про затвердження Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій" від 09.12.1999 N 63)

СИСТЕМНО-АНАЛІТИЧНА ОБРОБКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

процес обробки екологічної інформації методом аналізу та синтезу змісту документів із метою одержання необхідних даних, а також шляхом їх класифікації, оцінки, зіставлення та узагальнення.

(Міністерство екології та природних ресурсів, Наказ "Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації" від 18.12.2003 N 169)

СИСТЕМНИЙ АГРАРНИЙ РИЗИК

ризик масового невиконання умов біржових договорів, що виникає внаслідок дії обставин непереборної сили, який неможливо забезпечити як біржовими гарантіями, так і заходами державного цінового регулювання, визначеними цим Законом.

(ВР України, Закон "Про державну підтримку сільського господарства України" від 24.06.2004 N 1877-IV)

СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ

сукупність організаційно-правових, оперативно-розшукових та інженерно-технічних заходів, призначених для створення умов, які унеможливлювали б акти ядерного тероризму, крадіжку або будь-яке інше незаконне вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнювали б режим нерозповсюдження ядерної зброї.

(ВР України, Закон "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" від 19.10.2000 N 2064-III)

й адміністрації залізничного транспорту України" від 14.09.2004 N 818)

СИСТЕМИ (ЕЛЕМЕНТИ) БЕЗПЕКИ

системи (елементи), призначені для виконання функцій безпеки. Системи (елементи) безпеки за характером виконуваних ними функцій діляться на захисні, локалізуючі й керівні.

(Державна адміністрація ядерного регулювання, Наказ "Про затвердження Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій" від 09.12.1999 N 63)

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА

засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту.

(Мінюст, Наказ "Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України" від 15.04.2004 N 31/5)

СИСТЕМА ЯКОСТІ

сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів організаційної структури, визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а також процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її відповідність встановленим вимогам.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Правил сертифікації аеропортів" від 05.07.2004 N 569)

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

порушення юридичною особою та/або фізичною особою - підприємцем законодавства про фінансові послуги після застосування до неї не менше двох заходів впливу протягом року.

(Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Розпорядження "Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу" від 13.11.2003 N 125)

СИСТЕМНІ ПРОЕКТИ

проекти, спрямовані на здійснення економічної реформи в Україні, у тому числі на реформування державного сектору, структурні та інституційні зміни в галузях та секторах економіки. При цьому фінансові ресурси, що надаються МФО під системні проекти, виключно використовуються для підтримки платіжного балансу та фінансування дефіциту державного бюджету і повертаються за рахунок коштів державного бюджету.

(КМ України, Постанова КМ "Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, вдосконалення системи залучення зовнішніх фінансових ресурсів та обслуговування зовнішнього державного боргу" від 05.05.1997 N 414)

СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА)

професійна, на постійній основі діяльність осіб, що займають посади в органах місцевого самоврядування та їх об'єднаннях, спрямована на здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування, реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування, і отримують заробітну плату за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

(Президент України, Указ Президента "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998 N 810/98)

СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

(ВР України, Закон "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 N 2493-III)

СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА)

являє собою професійну, на постійній основі діяльність осіб, що займають посади в органах місцевого самоврядування та їх об'єднаннях, спрямовану на здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування, реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування, і отримують заробітну плату за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

(Президент України, Указ Президента "Концепція Адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998 N 810/98)

СЛУЖБА

сукупність ланок керування структурних підрозділів, об'єднаних за призначенням у систему керування.

(Державний комітет України з промислової безпеки; охорони праці та гірничого нагляду, Наказ "Про затвердження Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв" від 27.03.2007 N 61)

СЛУЖБОВА ДИСЦИПЛІНА

дотримання особами рядового і начальницького складу Конституції (див. текст) і законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованих йому органів і підрозділів та Присяги працівника органів внутрішніх справ України.

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України (Дисциплінарний статут, ст.1) м.Київ, 22 лютого 2006 року N 3460-ІV

СЛУЖБОВА ДИСЦИПЛІНА

бездоганне та неухильне виконання особами рядового і начальницького складу службових обов'язків, установлених Законом України "Про правові засади цивільного захисту", цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами та контрактом про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту (далі - контракт).

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту (Дисциплінарний статут, розд.1, п.1) м.Київ, 5 березня 2009 року N 1068-VІ

СЛУЖБОВА ОСОБА

1) в кримінальному праві - особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують зазначені обов'язки;

2) в конституційному праві - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

3) в міжнародному праві розрізняють термін:

а) "консульська службова особа" - всяка особа, включаючи главу консульства, якій доручено виконання консульських функцій. У визначення "консульська службова особа" включаються також особи, прикомандировані до консульства для навчання консульській службі (стажисти);

б) "консульська посадова особа" - особа, включаючи главу консульської установи, якій доручено виконувати консульські функції;

4) в цивільному праві застосовується для визначення особи відповідної юридичної особи, уповноваженої за законом вчиняти від її імені правочини, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

СЛУЖБОВА МЕТА ВІДВІДАННЯ КРАЇНИ

мотивація поїздки, яка викликана службовою необхідністю або діловим інтересом; стосується службових відряджень, у т. ч. для участі в роботі засідань, конференцій, конгресів, ярмарків та виставок, у професійних спортивних заходах, виступах з лекціями і концертами, ділових переговорах, навчальних заходах, дослідницькій діяльності, інших заходах, що пов'язані з роботою або професією відвідувача. При організації таких поїздок туристичні послуги часто замовляються відвідувачем безпосередньо у їх виробника без залучення суб'єкта туристичної діяльності - посередника.

(Державна туристична адміністрація, Держкомстат, Наказ "Про затвердження Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності" від 12.11.2003 N 142/394)

СЛУЖБОВА НЕДБАЛІСТЬ

невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

СЛУЖБОВА ТАЄМНИЦЯ

склад і обсяг відомостей, що є в розпорядженні конкретного органу державної контрольно-ревізійної служби або її посадової особи стосовно об'єктів контролю, контрольних, правоохоронних та інших державних органів, їх працівників, способів досягнення визначених законодавством завдань, що необхідні для якісного проведення контрольно-ревізійних дій, забезпечення відповідної їх раптовості та ефективності і які з цієї причини на певний період не підлягають зовнішньому чи внутрішньому розголошенню.

Службовими таємницями, зокрема, є:

- положення плану контрольно-ревізійної роботи на термін до часу повідомлення об'єкта контролю про початок проведення ревізії (перевірки);

- факти виявлених під час проведення ревізій і перевірок порушень, зловживань до їх повного документального підтвердження й закріплення в актах, а також заплановані з цією метою зустрічні перевірки, раптові інвентаризації готівки й майна, контрольні обміри та інші ревізійні дії;

- надані правоохоронними органами оперативні та інші відомості щодо діяльності підприємств, установ і організацій (вчинених порушень, зловживань посадових осіб, дані посадовими особами письмові пояснення, протоколи допиту з конкретних питань тощо);

- інформація про оперативну й слідчу роботу органів прокуратури, МВС, СБУ, їхніх органів дізнання в тих випадках, коли її розголошення може зашкодити слідству, порушити право людини на справедливий та об'єктивний розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров'ю будь-якої особи;

- конкретні пояснення посадових осіб щодо виявлених фактів зловживань, крадіжок тощо;

- відомості, які містяться у зверненнях громадян щодо їхнього (чи інших громадян) особистого життя, та інша інформація, що зачіпає (порушує) їхні права та законні інтереси;

- документи, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами, матеріали колегій тощо), якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності ДКРС, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю;

- інформація банківських і фінансових установ, підготовлена на запити органів державної контрольно-ревізійної служби;

- чернетки матеріалів ревізій і перевірок.

(ГоловКРУ, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні" від 03.10.1997 N 121)

СЛУЖБОВЕ ВІДРЯДЖЕННЯ

поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об'єднання, установи, організації на певний строк до іншої місцевості для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

У тих випадках коли філіали, дільниці та інші підрозділи, які входять до складу підприємства, установи, знаходяться в іншій місцевості, місцем постійної роботи вважається той виробничий підрозділ, робота в якому обумовлена трудовим договором. Службові поїздки працівників, постійна робота яких проходить у дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, не вважаються відрядженнями.

(Мінфін, Наказ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ" від 15.05.1995 N 80)

СЛУЖБОВИЙ ТВІР

твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

(ВР України, Закон "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 N 3792-XII)

СЛУЖБОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі).

(ВР України, Закон "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 N 3687-XII)

СПЕКУЛЯЦІЯ

скуповування товарів або інших предметів, на які встановлено державні роздрібні ціни, в підприємствах (організаціях) торгівлі, а так само інших підприємствах, що здійснюють реалізацію товарів або інших предметів населенню, та їх перепродаж з метою наживи.

(Кримінальний кодекс України від 28.12.1960)

СПЕЦІАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

перевірка достовірності всіх відомостей, що подають про себе фізичні особи, які бажають виконувати особливі роботи, та з'ясування обставин, на підставі яких згідно із законодавством приймається рішення про надання допуску до таких робіт.

(ВР України, Закон "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" від 19.10.2000 N 2064-III)

СПИСАННЯ ПРИМУСОВЕ

списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом.

(ВР України, Закон "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 N 2346-III)

СТАТУТ

(лат. statutum, від statuo - встановлюю, вирішую)

1) встановлений засновником (власником майна) організації обсяг правил, що регулюють її правовий стан, відносини, пов'язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами;

2) встановлений законом обсяг правил, що регламентують діяльність різних організацій і громадян, їхні права та обов'язки у визначеній сфері державного управління або господарської діяльності;

3) державний нормативний документ, що визначає організаційну сферу діяльності Збройних Сил.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

СТАНДАРТ

державний стандарт, галузевий стандарт, технічні умови та інші нормативні документи, що затверджені відповідним органом, в яких встановлюються загальні принципи чи характеристики щодо визначених об'єктів стандартизації або технічні вимоги, яким повинна відповідати конкретна продукція.

(КМ України, Декрет КМ "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.1993 N 30-93)

СТАНДАРТ

документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу.

(ВР України, Закон "Про стандартизацію" від 17.05.2001 N 2408-III)

СТАНДАРТ

зразок, еталон, модель, що приймається за початковий, вихідний для порівняння з іншими подібними об'єктами.

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)" від 01.09.1999 N 65)

СТАНДАРТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

критерії визначення процедур аудиту, за якими здійснюється оцінка діяльності системи внутрішнього контролю.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України" від 20.07.1999 N 358)

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ЩОДО ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

комплекс заходів щодо розробки та впровадження стандартів проведення операцій з цінними паперами, включаючи стандартизацію депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності та контроль за додержанням установлених стандартів.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Норм та правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі" від 13.04.2000 N 40)

СТАНДАРТИЗОВАНА ОЦІНКА МАЙНА

оцінка, що здійснюється самостійно державними органами приватизації (органами, уповноваженими управляти державним майном) з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Методики оцінки майна" від 10.12.2003 N 1891)

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву.

(ВР України, Закон "Про стандартизацію" від 17.05.2001 N 2408-III)

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВАТИЗАЦІЇ

офіційна документована інформація, яка підготовлена державним органом приватизації і дає кількісну характеристику подій та явищ у сфері реформування власності державного майна.

(Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження Положення про надання інформації з приватизації" від 20.04.1998 N 788)

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

офіційна документована державна інформація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя.

(ВР України, Закон "Про інформацію" від 02.10.1992 N 2657-XII)

СТАТИСТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ

сукупність науково обгрунтованих способів, правил і методів статистичного вивчення масових соціально-економічних явищ та процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання і аналізу статистичної інформації.

СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК

наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності:

- стратегічних цілей банку;

- бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей;

-  ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей;

- якості їх реалізації.

(Національний банк, Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" від 15.03.2004 N 104)

СТРАТЕГІЧНІ ПОТРЕБИ ДЕРЖАВИ

потреби держави в запасах сировинних, матеріально-технічних та продовольчих ресурсів, необхідних для забезпечення національної безпеки держави, стабілізації її економіки та виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

(ВР України, Закон "Про державний матеріальний резерв" від 24.01.97 N 51/97-ВР)

СТРАТЕГІЧНА ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

документ, яким на підставі результатів аналізу проблем соціально-економічного розвитку України визначаються пріоритетні напрями техніко-економічного співробітництва між донором та Україною. Цей документ розробляється в порядку та на термін, узгоджений між донором і Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції.

(КМ України, Постанова КМ "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" від 15.02.2002 N 153)

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

функція державного управління, що визначає мету, завдання, пріоритети та комплекс заходів стосовно реалізації державної політики у сфері оборони та військового будівництва.

(ВР України, Закон "Про організацію оборонного планування" від 18.11.2004 N 2198-IV)

СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК

наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності:

стратегічних цілей банку;

бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей;

ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей;

якості їх реалізації.

(Національний банк, Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" від 15.03.2004 N 104)

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

розраховані на тривалу перспективу (не менше десяти років) найважливіші напрями інноваційної діяльності щодо забезпечення соціально-економічного зростання держави, розроблені на основі науково-прогнозного аналізу світових тенденцій соціально-економічного та науково-технологічного розвитку з урахуванням можливостей вітчизняного інноваційного потенціалу.

(ВР України, Закон "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16.01.2003 N 433-IV)

СТРАТЕГІЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ

складова частина Стратегії національної безпеки України, яка визначає напрями запобігання та нейтралізації реальних і потенційних загроз національній безпеці України у воєнній сфері.

(ВР України, Закон "Про організацію оборонного планування" від 18.11.2004 N 2198-IV)

СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

узгоджена за метою, завданнями, умовами і засобами довгострокова комплексна програма практичних дій щодо забезпечення захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. Стратегія національної безпеки України є основою для комплексного планування діяльності органів державної влади у сфері оборони і національної безпеки.

(ВР України, Закон "Про організацію оборонного планування" від 18.11.2004 N 2198-IV)

СТАНДАРТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

критерії визначення процедур аудиту, за якими здійснюється оцінка діяльності системи внутрішнього контролю.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України" від 20.07.1999 N 358)

СТРОК

певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

філіал, відокремлений структурний підрозділ, центр, цех, дільниця, відділ, служба та ін.

(Держкомзв'язку, Наказ "Про затвердження Правил пожежної безпеки в галузі зв'язку" від 26.10.2000 N 156)

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

цехи, відділи, інші господарські підрозділи (у тому числі відокремлені), що діють на підставі положення, затвердженого керівником підприємства (установи, організації) або в іншому порядку, встановленому в статуті (положенні) підприємства (установи, організації) і очолюються керівником структурного підрозділу, який призначається (затверджується) на посаду керівником підприємства (установи, організації).

(Національна служба посередництва і примирення, Положення "Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок" від 07.07.2008 N 84)

СТЯГНЕННЯ

примусовий захід, який є мірою відповідальності, що застосовується, як правило, за вчинення правопорушення з метою покарання і виховання особи, яка його вчинила, а також з метою загального попередження правопорушень.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

СТЯГУВАЧ

особа, яка може бути ініціатором переказу коштів з рахунка платника на підставі виконавчих документів, визначених законом.

Неналежний стягувач - особа, що не має визначених цим Законом підстав на ініціювання переказу коштів з рахунка платника.

(ВР України, Закон "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 N 2346-III)

СТЯГУВАЧ

будь-яка фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої постановлено рішення іноземного суду і яка звертається з клопотанням про його визнання та виконання на території України.

(ВР України, Закон "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" від 29.11.2001 N 2860-III)

СТЯГУВАЧ

державні виконавці, податкові органи та підприємства (що здійснюють примусове списання (стягнення) коштів на підставі визнаних претензій), які на підставі документів та у випадках, визначених чинним законодавством України, мають право оформляти й подавати в банк розрахункові документи на примусове списання (стягнення) коштів з рахунків платників.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 29.03.2001 N 135)

СУБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ

персонал, функційні служби, структурні підрозділи, спеціально створені органи, які впливають на систему управління з метою забезпечення її функціювання.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України" від 14.09.2004 N 818)

СУД

відповідний орган судової системи держави.

(ВР України, Закон "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 24.02.1994 N 4002-XII)

СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Для вираження інтересів суддів як носіїв судової влади ними утворюються органи суддівського самоврядування. Суддівське самоврядування здійснюється через конференції суддів місцевих та апеляційних судів, збори суддів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України і з'їзд суддів України.

(ВР України, Закон "Про статус суддів" від 15.12.1992 N 2862-XII)

СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Суддівським самоврядуванням є колективне вирішення професійними суддями питань внутрішньої діяльності судів.

До питань внутрішньої діяльності судів належать: організаційне і кадрове забезпечення судів, матеріально-технічне, фінансове забезпечення функціонування судів та діяльності суддів, соціальний захист і побутове забезпечення суддів та членів їх сімей та інші питання, які не пов'язані із здійсненням правосуддя. Рішення із зазначених питань органами суддівського самоврядування приймаються в межах бюджетного фінансування та відповідно до чинного законодавства.

Суддівське самоврядування здійснюється через конференції суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів), конференцію суддів військових судів, конференцію суддів господарських судів, збори суддів вищих спеціалізованих судів, збори суддів Верховного Суду України, з'їзд суддів України.

(ВР України, Закон "Про органи суддівського самоврядування" від 02.02.1994 N 3909-XII)

СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

самостійне колективне вирішення питань внутрішньої діяльності судів професійними суддями.

(ВР України, Закон "Про судоустрій України" від 07.02.2002 N 3018-III)

СУДДЯ

голова, заступник голови і суддя відповідно Верховного Суду України, Верховного суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських, міжобласного, районного (міського), міжрайонного (окружного), військового судів, народний засідатель.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

Верховний Суд України, Верховний Суд Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські суди, міжобласний суд, міжрайонні (окружні), районні (міські) суди та військові суди регіонів, Військово-Морських Сил і гарнізонів становлять судову систему загальних судів України.

(ВР УРСР, Закон "Про судоустрій" від 05.06.1981 N 2022-X)

СУДИМІСТЬ особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості.

Судимість має правове значення у разі вчинення нового злочину, а також в інших випадках, передбачених законами України.

Особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або звільнені від покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що не мають судимості.

Особи, які були реабілітовані, визнаються такими, що не мають судимості.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства

(ВР України, Закон "Про судову експертизу" від 25.02.1994 N 4038-XII)

СУДОВА МІЛІЦІЯ

здійснює підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу.

(ВР України, Закон "Про судоустрій України" від 07.02.2002 N 3018-III)

СУДОВЕ СЛІДСТВО

Після закінчення підготовчих дій головуючий оголошує про початок судового слідства. Судове слідство починається з читання обвинувального висновку, в справах, зазначених у частині першій статті 27 цього Кодексу, - з оголошення скарги потерпілого.

Якщо в справі заявлено цивільний позов, оголошується також позовна заява.

Обвинувальний висновок оголошує прокурор, за згодою сторін - тільки резолютивну частину обвинувального висновку, скарги - потерпілий чи його представник, позовну заяву - цивільний позивач чи його представник.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

СУДОВІ ВИТРАТИ

Судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

(Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 N 1798-XII)

СУДОВІ ВИТРАТИ

Судові витрати складаються:

1) із сум, що видані і мають бути видані свідкам, потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим;

2) із сум, витрачених на зберігання, пересилання і дослідження речових доказів;

3) з інших витрат, що їх зробили органи дізнання, досудового слідства і суд при провадженні у даній справі.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

СУДОВІ ВИТРАТИ

Судові витрати складаються з державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи.

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать:

1) суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам;

2) витрати, пов'язані з проведенням огляду на місці;

3) витрати на розшук відповідача.

Розмір державного мита та звільнення від його сплати встановлюються законодавством України про державне мито.

(Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963)

СУДОВІ ПОВІСТКИ-ПОВІДОМЛЕННЯ

Судові повістки-повідомлення надсилаються особам, які беруть участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, в яких участь цих осіб не є обов'язковою.

Повістка-повідомлення повинна містити найменування і адресу суду, назву справи, вказівку про те, яку процесуальну дію буде вчинено, місце, день і час її вчинення.

(Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963)

СУДОВІ ПОВІСТКИ

Судові виклики і повідомлення провадяться повістками, що надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, представникам громадських організацій і трудових колективів за адресою, вказаною стороною, самими цими особами або іншими учасниками справи.

Повістки разом із зворотною розпискою надсилаються рекомендованим листом або через розсильних.

Як виняток, повістку можна видати на руки стороні або її представникові з їх згоди для вручення відповідним особам.

(Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963)

 

 

Т

 

ТАЄМНІ ВИДАТКИ

видатки Державного бюджету України, що пов'язані з державною таємницею.

Таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до Державного бюджету України без деталізації.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

ТАЄМНИЙ АРХІВ

архівна установа, про існування якої не заявлено публічно.

(ВР України, Закон "Про Національний архівний фонд та архівні установи" від 24.12.1993 N 3814-XII)

ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ

інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

(ВР України, Закон "Про інформацію" від 02.10.92 N 2657-XII)

ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ (ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)

інформація, що містить відомості, які становлять державну, а також іншу, передбачену законом таємницю.

(Мінфін, Наказ "Про затвердження Положення про роботу із засобами обчислювальної техніки та про доступ до інформаційних ресурсів Міністерства фінансів України" від 01.04.2003 N 248)

ТАРИФ

система ставок, що визначає розмір оплати за послуги (ціна послуг).

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів" від 10.12.2004 N 620)

ТЕНДЕР

(англ. tender, від tend - обслуговувати)

1) порядок здійснення конкурентного відбору виконавців щодо закупівлі товарів, виконання робіт, надання послуг, що здійснюється за процедурами, встановленими чинним законодавством, і передбачає вибір виконавця серед певного кола претендентів шляхом оцінки їх пропозицій і виявлення переможця;

2) спосіб укладання господарських договорів різного виду в умовах конкуренції шляхом встановлення договірних відносин між організатором тендера (замовником чи уповноваженою ним особою) і тим учасником (претендентом), який запропонував найбільш вигідні для організатора тендера умови договору і у встановленому чинним законодавством порядку визнаний переможцем;

3) міжнародний торг;

4) письмова пропозиція, заявка, оферта;

5) заява про підписку на цінні папери, торги;

6) повідомлення про намір поставити товар за строковим контрактом;

7) засіб пропозиції облігацій або казначейських векселів на ринку.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

(ВР України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 N 280/97-ВР)

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОДИНИЦЯ

адміністративно-територіальна одиниця України (наприклад: міста, селища міського типу, райони, сільради тощо) або локальна територія, створена в межах адміністративно-територіальної одиниці (наприклад: переписні відділи, інструкторські дільниці, створені для проведення Всеукраїнського перепису населення; виборчі дільниці; території, що обслуговуються поштовими відділеннями тощо).

(Держкомстат, Наказ "Про затвердження Методики розрахунку системи статистичних ваг для поширення результатів вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності на генеральну сукупність" від 14.11.2006 N 520)

ТЕРМІН

певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ТЕРОРИЗМ

суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

(ВР України, Закон "Про боротьбу з тероризмом" від 20.03.2003 N 638-IV)

ТЯЖКІ НАСЛІДКИ

наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

(ВР України, Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

 

 

У

 

УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ СТАТУТУ

попереднє підписання уповноваженими на узгодження особами проекту статуту шляхом нанесення напису "Проект статуту узгоджено (підпис, ініціали, прізвище, дата)".

(Антимонопольний комітет, Розпорядження "Про Положення про контроль за економічною концентрацією" від 25.05.1998 N 134-р)

УМИСЕЛ

поділяється на прямий і непрямий.

Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.

Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА

особа, якій відповідно до встановленого порядку (наказом або розпорядженням керівника установи банку) надані (передані) повноваження щодо здійснення конкретних дій.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України" від 03.12.2003 N 520)

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

особа, яка призначена державою у разі наявності в неї відповідної кваліфікації та державного (міжнародного) сертифіката для участі в розслідуванні, що проводиться іншою державою.

(Державна служба з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, Наказ "Про затвердження Правил розслідування надзвичайних подій та пошкоджень цивільних повітряних суден на землі в Україні" від 18.11.2004 N 188)

УПОВНОВАЖЕНИЙ

1) службова особа, наділена спеціальними повноваженнями для виконання певних постійних чи тимчасових завдань державного або громадського характеру;

2) службова особа, яка представляє на місцях певні центральні органи управління й підпорядкована їм.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

УПРАВЛІННЯ КЛЮЧОВИМИ ДАНИМИ

дії, пов'язані з генерацією, розподіленням, доставлянням, уведенням у дію, зміненням, зберіганням, обліком та знищенням ключових даних, а також носіїв ключових даних.

(СБУ, Наказ "Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення та експлуатації засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації" від 30.11.1999 N 53)

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ

сукупність заходів, спрямованих на підготовку та реалізацію проекту.

(Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Мінюст, Наказ "Про затвердження Порядку діяльності груп управління проектами економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями" від 29.10.2002 N 905/308/550/93/5)

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОМ

сукупність заходів щодо управління старінням і економічного планування з метою: оптимізації експлуатації, технічного обслуговування та строку служби систем та елементів; підтримки придатного рівня працездатності та безпеки; забезпечення максимального повернення капітальних вкладень протягом терміну експлуатації установки.

(Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Про затвердження Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки" від 26.11.2004 N 181)

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ

процес вибору альтернативних рішень на підставі результатів оцінки ризику та, у разі необхідності, вибору і впровадження відповідних засобів управління (контролю), включаючи регуляторні заходи.

(ВР України, Закон "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 N 4004-XII)

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ

процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику.

(ВР України, Закон "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 N 2245-III)

УПРАВЛІННЯ РУХОМИМ ОБ'ЄКТОМ

процес впливу на рухомий об'єкт з метою створення умов його переміщення у просторі.

(КМ України, Розпорядження КМ "Про схвалення Концепції створення державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об'єктами (зв'язок, навігація, спостереження)" від 17.07.2003 N 410-р)

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (QUALITY MANAGEMENT)

скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості. Спрямування та контролювання щодо якості звичайно охоплює розроблення політики в сфері якості і цілей у сфері якості, планування якості, контроль якості, забезпечення якості і поліпшення якості.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією" від 01.07.2004 N 564)

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.

 (Державний комітет ядерного регулювання, Наказ "Про затвердження Методики з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок" від 30.06.2004 N 113)

УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ

звітність про стан та результати діяльності банку, яка використовується керівництвом (Правлінням банку) для планування, контролю та прийняття відповідних управлінських і економічних рішень. Метою управлінської звітності є надання можливості оперативно управляти банківськими ресурсами та оцінювати ризики.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України" від 30.12.1998 N 566)

УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ

директивний акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, який характеризує конкретну управлінську ситуацію і містить заходи, програму досягнення мети.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті" від 19.08.2003 N 650)

УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ

процес цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, викликаний конкретною ситуацією, який містить заходи та спосіб досягнення мети.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті" від 20.11.2003 N 904)

УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ

акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, що характеризує конкретну управлінську ситуацію і містить заходи, програму досягнення мети.

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України" від 14.09.2004 N 818)

(Державна служба з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, Наказ "Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті" від 25.11.2005 N 895)

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

процес деталізації, накопичення, підготовки та передачі фінансової інформації, що використовується керівництвом для планування, оцінки, контролю та забезпечення використання своїх ресурсів.

Установа банку встановлює внутрішні правила управлінського обліку, що передбачають форми, принципи та цілі.

Управлінський облік здійснюється за рахунками восьмого класу.

(Національний банк, Постанова "Про заходи щодо реалізації Програми реформування бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України і комерційних банків України" від 21.11.1997 N 388)

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

ведеться з метою забезпечення керівництва банку та його підрозділів оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування, оцінки, контролю й використання своїх ресурсів.

Управлінський облік ведеться банком для забезпечення внутрішніх потреб в інформації, виходячи зі специфіки та особливостей діяльності і структури управління. Банки самостійно обирають метод обліку затрат та калькулювання собівартості послуг (робіт), визначають зміст внутрішньої звітності, а також строки її подання на різні рівні управління. При організації управлінського обліку повинна забезпечуватися ідентичність інформації і розрахунків, здійснених на основі фінансового обліку.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України" від 30.12.1998 N 566)

УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ

нормативно-правові акти, письмові розпорядження, рішення посадових осіб суб'єктів господарювання, на яких в установленому порядку покладено виконання організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських та консультативно-дорадчих функцій або які виконують такі функції в межах спеціальних повноважень, що вплинули або можуть у подальшому вплинути на фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання.

(Міністерство аграрної політики, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України" від 22.02.2007 N 112)

УСТАНОВА

організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

УСТАНОВЛЕНІ ВИМОГИ

положення, викладені в рекомендаціях, інструкціях, керівництвах, нормах льотної придатності та інших нормативних документах, що регулюють експлуатацію цивільних повітряних суден, рівень професійної підготовки авіаційного персоналу, фінансово-економічну спроможність, розробку, будівництво та експлуатацію авіаційної техніки, аеропортів і цивільних аеродромів, а також у правилах польотів, перевезень пасажирів, багажу, вантажу, пошти, використання авіації для виконання авіаційних робіт.

(Державна служба з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, Наказ "Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів" від 20.09.2005 N 684)

УСТАНОВЛЕНІ ВИМОГИ

положення, що викладені в чинному законодавстві України, інструкціях, керівництвах та інших нормативних документах і регулюють експлуатацію цивільних повітряних суден, застосування засобів виконання робіт, контроль якості технічного обслуговування, підготовку персоналу.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки" від 29.05.1998 N 205)

 

 

Ф

 

ФАКТОР

суттєва обставина, яка впливає на виникнення небезпечної ситуації (ризику).

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Правил інформаційного забезпечення системи управління безпекою польотів повітряних суден цивільної авіації України" від 19.03.2009 N 295)

ФАЛЬСИФІКАЦІЯ

(від лат. falcificare - підробляти)

підробка, навмисне спотворення документів, предметів, товарів, творів мистецтва.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ФАХІВЕЦЬ

людина, яка володіє фаховими (спеціальними) знаннями та навичками в якій-небудь галузі (сфері) виробництва, науки, техніки, мистецтва тощо та яка має фах (спеціальність).

(Словарь иностранных слов. - М.: Русский язык, 1989).

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)" від 01.09.1999 N 65)

ФІНАНСОВА ДИСЦИПЛІНА

стан дотримання органами державної влади й місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання всіх форм власності, об'єднаннями громадян, посадовими особами, громадянами України та іноземними громадянами визначених законодавством та нормативно-правовими актами фінансово-правових норм.

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні (Інструкція, п.1.5.2) N 121 від 03.10.97 м.Київ (див. текст) ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Головного контрольно- ревізійного управління N 67 від 27.02.2006 )

ФІНАНСОВА ДИСЦИПЛІНА

дотримання об'єктом контролю визначених нормативно-правовими актами фінансово-правових норм.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції з підготовки, проведення контрольних заходів з питань фінансово-господарської діяльності та реалізації їх матеріалів у митній службі України (Інструкція, п.1.5) 11.05.2004 N 326

ФОРМАЛІЗОВАНІ ДАНІ

фактичні дані, надані у вигляді, придатному для їх подальшої комп'ютерної обробки.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією" від 01.07.2004 N 564)

 

 

Х

 

ХАБАР У ВЕЛИКОМУ РОЗМІРІ

Хабарем у великому розмірі вважається такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому - такий, що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ХАБАРНИЦТВО

злочини, пов'язані зі вчиненням неналежних або невчиненням належних службових дій за винагороду у вигляді грошей, речей, послуг матеріального характеру, набуття якої-небудь майнової вигоди. У кримінальному праві України міститься три види злочинів, що охоплюються поняттям хабарництво: одержання хабара, провокація хабара (лише службова особа), дача хабара (будь-яка особа).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ХАЛАТНІСТЬ

невиконання або неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків через недбале чи несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб.

(Кримінальний кодекс України від 28.12.1960)

 

 

Ц

 

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

(лат. centralis - серединний)

1) Зосередження управління, керівництва в єдиному центрі.

2) Зосередження більшої частини функцій держави у віданні центральних установ.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЦІЛІСНІСТЬ

властивість інформації бути захищеною від несанкціонованого спотворення, руйнування або знищення.

(Президент України, Указ Президента "Про Положення про технічний захист інформації в Україні" від 27.09.1999 N 1229/99)

ЦІЛЬ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ

бажані результати з управління державними корпоративними правами, які свідчать про виконання товариством своїх соціально-економічних функцій з точки зору держави як суб'єкта управління. Мета управління встановлюється з урахуванням фінансово-майнового стану підприємства, його соціальної ролі, державних потреб в результатах функціонування підприємства та ступеня корпоративного контролю держави.

(Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження критеріїв оцінки ефективності управління корпоративними правами держави" від 24.06.2004 N 1241)

ЦІЛЬОВА ПЕРЕВІРКА

перевірка з метою поглибленого вивчення конкретних питань з охорони праці відповідних виробничих підрозділів і служб. Цільові перевірки проводяться посадовою особою або комісією тривалістю до 5 робочих днів.

(Держнаглядохоронпраці, Наказ "Про затвердження Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України" від 30.03.2004 N 92)

ЦІЛЬОВА ПЕРЕВІРКА

це перевірка на підприємстві конкретних питань з охорони праці, раціонального використання та охорони надр, для поглибленого їх вивчення, що проводиться одним державним інспектором чи групою державних інспекторів протягом робочого дня (зміни) або декількох днів (не більше п'яти) за планом чи вказівкою начальника інспекції (теруправління). Такі перевірки можуть проводитися державними інспекторами самостійно або під керівництвом начальника інспекції, посадової особи теруправління чи Комітету.

(Держнаглядохоронпраці, Наказ "Про затвердження Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці" від 31.05.1995 N 82)

 

 

Ч

 

ЧЕРГУВАННЯ

перебування працівника за розпорядженням адміністрації на підприємстві, в установі, організації після закінчення робочого дня або в неробочі дні з метою безперебійного оперативного вирішення невідкладних справ, що можуть виникнути в неробочий час. Чергування не пов'язане, як правило, з звичайними трудовими обов'язками працівника.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

 

Ш

 

ШИФРУВАННЯ

перетворення електронного документа із застосуванням криптографічних методів з метою захисту його змісту.

(ВР України, Закон "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 05.04.2001 N 2346-III)

ШПИГУНСТВО

передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ШТАТ

1) встановлений склад працівників на якому-небудь підприємстві, в установі, організації, персонал;

2) склад працівників, які обслуговують яку-небудь особу чи підприємство, установу, організацію;

3) належить за штатом - те, що відповідає посадовому, суспільному становищу, заслугам, призначенню кого - чого-небудь.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ШТРАФ

грошове стягнення, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України. 

(Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 N 8073-X)

ШТРАФ

грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, встановлених в Особливій частині цього Кодексу.

Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу.

Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, якщо його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

З урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф з розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох років. 

У разі неможливості сплати штрафу суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку: десять годин громадських робіт за один встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ШТРАФНІ САНКЦІЇ

господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

 

 

Щ

 

ЩИРЕ РОЗКАЯННЯ

в кримінальному праві обставина, що пом'якшує відповідальність і яку відповідно до закону має брати до уваги суд при призначенні покарання. Щире розкаяння має місце, коли обвинувачений до кінця визнав свою вину, щиро жалкує про вчинений злочин, засуджує свою поведінку і в ході досудового слідства і в судовому засіданні дає правдиві свідчення, які допомагають органам правосуддя встановити істину в справі.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

 

Ю

 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

(юридичний - від лат. juridicus - судовий)

встановлений законодавством і забезпечений державою юридичний обов'язок правопорушника зазнати позбавлення певних благ, належних йому цінностей (позбавлення волі, позбавлення права займати певну посаду, позбавлення майна шляхом його конфіскації, стягнення штрафів тощо). Юридична відповідальність - це форма впливу на порушників, реакція держави на допущені порушення правових норм, на посягання на соціальні інтереси суспільства, права особи. Юридична відповідальність може бути кримінальною, адміністративною, дисциплінарною, цивільно-правовою та іншою.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЮРИДИЧНІ ФАКТИ

передбачені законом конкретні обставини, які тягнуть правові наслідки у вигляді виникнення, зміни або припинення правовідносин. Залежно від наявності зв'язку із волею суб'єкта юридичні факти поділяються на події та дії. Події - це юридично значущі явища, що виникають незалежно від волі людей. Дії (бездіяльність) - це життєві факти, що є результатом свідомої, пов'язаної з волею діяльності людей, наприклад, правочини, що породжують права і обов'язки; адміністративні акти, які містять приписи зобов'язального характеру; дії, що створюють об'єктивний результат (створення об'єкта інтелектуальної власності). Дії у свою чергу поділяються на правомірні, тобто такі, що відповідають правовим нормам, і неправомірні, які суперечать закону, є правопорушеннями.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЮРИСТ

фахівець, який має професійні, тобто фундаментальні, правові знання, що використовуються для потреб того чи іншого виду юридичної діяльності. Від юридичної професії слід відрізняти юридичні спеціальності, з яких вона складається. Юристами вважаються судді, прокурори, слідчі, адвокати, нотаріуси, юрисконсульти та інші спеціалісти у галузі правознавства.

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

 

Я

 

ЯКІСТЬ (QUALITY)

ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги.

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією" від 01.07.2004 N 564)

ЯКІСТЬ ПОСЛУГИ

сукупність характеристик послуги стосовно її здатності задовольняти встановлені й передбачені потреби.

(Обласна державна адміністрація, Розпорядження "Про затвердження Положення про процедуру добровільної категоризації індивідуальних засобів розміщення (туристичних садиб) області" від 23.11.2006 N 668)

 

0
Ваш голос: Ні

Коментарі

Аватар користувача Дейниченко Володимир

замість вступного слова

Шановні читачі! Коротко поясню, що даний словничок я зробив сам для себе, спочатку консолідувавши окремі файли з термінами, які створював в процесі опрацювання якогось питання, а потім обимеживши добірку  темою контролю. На протязі 8-9 років я збирав терміни, які були мені потрібні для різних цілей, в різних установах, де я працював. При цьому я використовував в інтересах справи різні джерела, в т.ч. і російські. Для опрацювання якогось питання я використовував терміни і за принципом  аналогії, т.я. окремі визначення, наприклад, даються в технічних інструкціх управління літаком. Але вони можуть бутие використані для створення нових визначень в нових, локальних докуметах.   

Тим більш, що основна особливість словничка  - посилання на джерело, на нормативний акт. В інших аналогічних словниках цього, як правило,  немає.

А тому я не хотів, щоб даремно пропала ця  праця. Тому я цей ще "сирий" матеріал вирішив розмістити на сайті з метою, щоб ним могли користуватися бажаючі, навіть на тому рівні, якиї є зараз. Пізніше попробую доопрацювати, забрати російськомовні визначення, як того вимагають правила підготовки видань. Але для роботи - ця добірка корисніша, бо вона більш широка. Тому я думав не про власний імідж, а про інтереси моїх колег, яких зацікавить термінологічна підбірка з контролю.

Тому прошу вибачення за недоліки документу, користуйтеся, а я буду доопрацьовувати, як буде час.

З повагою, Дейниченко Володимир. 15.08.2011 р.

 

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. ДейниченкоОтдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.