Skip to Content

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку

Проект

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Нацдержслжби України

від «__» ______2012 року

 

 

 

Типові правила внутрішнього службового розпорядку

 

 

 

Типові правила внутрішнього службового розпорядку в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті (далі – Типові правила) розроблені відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу».

 

Ці Типові правила визначають внутрішній службовий розпорядок державних службовців, режим їх роботи, у тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні (після закінчення робочого часу), умови перебування на робочому місті, порядок повідомлення про свою відсутність та ознайомлення із загальними інструкціями з охорони праці та протипожежної безпеки.

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Трудова дисципліна в державному органі або органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті забезпечується створенням необхідних організаційних умов для нормальної високоефективної роботи, творчим та свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохоченням за сумлінну працю.

Дисципліна праці – дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, творче ставлення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу.

1.2. Типові правила мають сприяти сумлінному ставленню до роботи, подальшому зміцненню дисципліни, належній організації роботи, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, підвищенню її ефективності.

1.3. Питання застосування Типових правил вирішуються керівником державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату в межах наданих їм повноважень, якщо інше не передбачено діючим законодавством.

1.4. Ці Типові правила поширюються на всіх державних службовців, які повинні ознайомитися з ними під розпис, знати і неухильно дотримуватись.

 

2. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 

2.1. Тривалість та режим роботи, час відпочинку державного службовця визначаються законодавством про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про державну службу».

2.2. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюється для державних службовців з урахуванням режиму роботи державного органу та органу державної влади Автономної Республіки Крим

-          початок роботи о __.__

-          закінчення роботи о __.__

-          перерва для харчування і на відпочинок __ хвилин з __.__ до __.__.

2.3.  Тривалість робочого часу державних службовців не може перевищувати 40 годин на тиждень з двома вихідними днями у суботу і неділю.

2.4. Напередодні святкових днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

2.5. Забороняється в робочий час відволікати державних службовців від їх безпосередньої роботи, для виконання інших робіт, не пов'язаних з покладеними службовими обов’язками.

2.6. У державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті ведеться облік робочого часу, який відображається або у відповідному журналі обліку робочого часу, або за допомогою ведення та використання відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель державного органу, органу владу Автономної Республіки Крим або їх апараті, моніторингу переміщень працівників всередині будівлі (далі –системи обліку робочого часу).

Для забезпечення контролю своєчасного виходу на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються до кадрової служби.

2.7. Вихід державних службовців за межі адміністративної будівлі державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату у робочий час із службових питань дозволяється з дозволу  їх безпосереднього керівника, за умови відповідної реєстрації в системі обліку робочого часу.

2.8. Відсутність державного службовця на робочому місці більше 3 годин підряд протягом робочого дня без поважної причини тягне дисциплінарну відповідальність, а у разі застосування такого дисциплінарного стягнення повторно, яке не знято в установленому порядку – припинення державної служби.

За умови відсутності державного службовця на робочому місці з поважної причини (окрім тимчасової непрацездатності) останній зобов’язаний у письмовій формі подати свої письмові пояснення (завізовані безпосереднім керівником) керівнику державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, або їх апарату з обґрунтуванням поважності причини своєї відсутності.

2.9. За розпорядженням керівника державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим державні службовці можуть бути відкликані з щорічної або додаткової відпустки.

 

3. Перебування державного службовця у державному органі або органі влади Автономної Республіки Крим у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

 

3.1. Для виконання невідкладних і непередбачених завдань державні службовці зобов’язані за письмовим розпорядженням керівника державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим з’являтись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні.

Таке розпорядження оформлюється у вигляді плану-графіку днів чергування, в якому визначається підстава залучення до роботи, відповідальний державний службовець, посада у структурному підрозділі, конкретна дата або строк, підпис керівника.

План-графік днів чергування має бути доведений до відома державних службовців за 10 днів до його остаточного затвердження керівником державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату шляхом проставляння свого підпису та дати на документі.

Після остаточного затвердження плану-графіку днів чергування відповідальні державні службовці ознайомлюються з таким планом-графіком під розпис з проставлянням дати такого ознайомлення.

Робота у ці дні компенсується відповідно  до законодавства.

Для виконання невідкладної непередбаченої роботи державні службовці можуть залучатися за розпорядженням керівника органу, в якому вони працюють, до служби у вихідні, святкові та неробочі дні. Робота в ці дні

компенсується відповідно до трудового законодавства

Чергування полягає в обов’язку державного службовця знаходитися на визначеному робочому місці з метою вирішення невідкладних питань, не пов’язаних з його трудовими обов’язками, а також для передачі інформації. У зв’язку із залученням державного службовця до чергування йому має надаватися день відпочинку.

3.2. У разі крайньої необхідності, завершення невідкладної або термінової роботи, яку неможливо перенести на наступний робочий день державний службовець може закінчити доручену йому роботу після закінчення робочого часу.

3.3. Перебування державного службовця на робочому місті у державному органі або органі влади Автономної Республіки Крим після закінчення робочого часу, без передбачених пунктом 3.2. цих Правил підстав, або у власних цілях не пов’язаних з роботою, забороняється.

3.4. Закінчення робочого часу для  державного службовця, який перебуває у державному органі або органі влади Автономної Республіки Крим у вихідні, святкові, неробочі дні, відбувається одразу ж після завершення дорученої йому роботи.

 

4. Порядок доведення до відома державного службовця службових документів та нормативно-правових актів

4.1. Накази, доручення, розпорядження із службових питань та нормативно-правові акти, якими визначаються конкретні завдання для державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, доводяться до відома державних службовців шляхом відповідного ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів «на виконання» або «до відома», або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджуватиме ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

4.2. Нормативно-правові акти доводяться до відома державних службовців шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також, шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим.

 

5. Дотримання державним службовцем загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

5.1. Державні службовці зобов’язані дотримуватись техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки та інших правил з охорони праці.

Інструктування щодо загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки здійснює відповідальна особа за охорону праці у державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.

5.2.  В державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті для державних службовців повинні створюватися безпечні і нешкідливі умови праці та забезпечуватись належний стан засобів протипожежної безпеки.

Забезпечення цих умов покладається на керівника або уповноважену ним відповідальну особа за охорону праці.

5.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів про охорону праці.

5.4    Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату: повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників, не вправі вимагати від державного службовця виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці.

5.5.   Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату зобов'язаний вживати заходів щодо полегшення і оздоровлення умов праці державних службовців шляхом впровадження прогресивних досягнень науки і техніки, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці, зниження та усунення запиленості та загазованості повітря у адміністративних приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань тощо.

5.6. За стан пожежної безпеки в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті відповідають їх керівники, а також відповідальні особи, за якими закріплений такий обов’язок.

5.7. Державні службовці зобов’язані неухильно дотримуватись загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки.

5.8. Перебуваючи у державному органі або органі влади Автономної Республіки Крим, а також на його території, державний службовець не має права вживати алкогольні напої, палити та здійснювати інші дії, що ганьблять звання державного службовця.

5.9. За порушення або недотримання вимог, викладених у цьому розділі державні службовці несуть відповідальність передбачену діючим законодавством.

 

6. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

6.1.  Державний службовець зобов’язаний у письмовій формі або засобами електронного чи телефонного зв’язку після початку робочого часу повідомити свого безпосереднього керівника та службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату про свою відсутність на роботі.

Державний службовець має повідомити причину своєї відсутності та орієнтовний час свого виходу на роботу.

6.2. У разі відсутності державного службовця на роботі без поважної причини або у разі відмови державного службовця повідомити причину своєї відсутності уповноваженою особою служби персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату у присутності ще двох державних службовців, один з яких має бути керівник відповідного структурного підрозділу (або його заступник чи виконуючий обов’язки) складається письмовий акт про відсутність державного службовця на роботі.

Акт про відсутність державного службовця на роботі має, зокрема, містити його прізвище, ім’я, по-батькові, підставу складання акта, прізвища, імена та по-батькові присутніх державних службовців, їхні підписи, а також уповноваженої особи служби персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, яка складає акт.

6.3. У разі неповідомлення причин своєї відсутності або нез’явлення на роботі протягом розумного строку, такий державний службовець несе відповідальність передбачену діючим законодавством.

 

7. Порядок прийняття та передачі справ і майна державним службовцем

7.1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади державної служби чи переведення на іншу посаду державної служби передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно особі, уповноваженій суб’єктом призначення, у відповідному державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

7.2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, керівником служби персоналу цього органу та державним службовцем, який звільняється, інший примірник або його копія долучається до особової справи цього державного службовця.

7.3. У разі відмови державного службовця від складення відповідного акта та передачі справ і майна до нього застосовуються заходи дисциплінарної та/або майнової відповідальності, передбачені Законом України «Про державну службу».

 

8. Прикінцеві положення

 

8.1. У разі відсутності державного службовця на роботі (у тому числі у разі тимчасової непрацездатності), його службові обов’язки виконують інші державні службовці в структурному підрозділі державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату за відповідним дорученням керівника відповідного структурного підрозділу.

Службові обов’язки відсутнього державного службовця розподіляються між іншими на рівних умовах.

8.2. Притягнення до юридичної відповідальності за недотримання чи порушення положень цих Типових правил відбувається в порядку і на підставах передбачених Законом України «Про державну службу», якщо інше не передбачено Конституцією чи законами.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати на електронну адресу:yana.salivonova@nads.gov.ua

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.