Skip to Content

Забезпечення взаємодії органів державної влади з громадськістю як умова здійснення демократичного врядування

БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ ІРИНА МИХАЙЛІВНА

 

головний спеціаліст відділу

організаційно-кадрової роботи

Солонянської райдержадміністрації

Дніпропетровської області

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК УМОВА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

ВСТУП

Демократичне врядування є необхідною передумовою для досягнення цілей розвитку тисячоліття. Ефективне демократичне врядування є результатом взаємодії добре скоординованої влади, з одного боку, та обізнаного, зацікавленого та активного громадянина з іншого.

Узагальнюючи сучасні погляди на проблематику демократії, відзначимо, що до основних критеріїв демократії відносять "народовладдя" чи здійснення влади (публічної) та врядування народом безпосередньо. Принцип народовладдя закріплений ст. 5 Конституції України [1], де сказано, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Визначення народу верховним носієм державної влади є вираженням народного суверенітету. Це означає, що народ, не поділяючи ні з ким своєї влади, здійснює її самостійно і незалежно, виключно у своїх інтересах. Право народу на встановлення і здійснення влади є його природним правом.

Громадянське суспільство - суспільство громадян із високим рівнем економічного, соціального, політичного, культурного і морального розвитку, яке спільно з державою утворює розвинені правові відносини; суспільство рівноправних громадян, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради загального блага. Високий рівень розвитку громадянського суспільства забезпечує демократичність держави. Становлення громадянського суспільства являє собою невпинний процес удосконалення громадянина, суспільства, влади, політики, права, які охоплює всі без винятку сфери життєдіяльності. Президентом України В.Ф.Януковичем запронований курс глибоких реформ та системної модернізації країни, що охоплює усі сфери суспільного життя та завершує ”нову хвилю” необхідних соціально-економічних перетворень. У фокусі цього курсу-людина як унікальна особистість і як громадянин. Щоденна діяльність громадянського суспільства та його організацій є необхідною умовою функціонування правової держави і демократичного врядування. Саме про це зазначив у своєму посланні до українського народу Президент України В.Ф.Янукович: ”Економічні реформи приречені на провал, якщо народ має неефективну владу і слабку державу. Наша мета – створення справжньої республіки як спільної справи громадян, об’єднаних спільним інтересом до розвитку країни та розумінням суспільства як спільного блага.

До процесів політичного управління має бути залучений кожен громадянин. Система державних інститутів – поставлена під контроль громадян.

Завданням державної політики є створення політико-правових умов для зміцнення громадянського суспільства, становлення громадських організацій як повноцінних учасників у вирішенні соціально-економічних та соціокультурних питань”. [5]

 

1. АНОТАЦІЯ

1.1. Визначення й опис проблеми

Одну з головних ролей у становленні та розвитку громадянського свуспільства відіграє громадська думка У правовій державі цей аспект має бути основою для прийняття суспільно важливих рішень.

На сьогодні в Україні існує проблема, яка полягає в тому, що громадська думка недостатньо врахована, а державно-управлінські рішення не завжди відповідають проблемам та задоволенням очікувань. Нерідно громадяни намагаються впливати на процес державного управління, але більшість таких спроб є невдалими. Під впливом доволі негативного стереотипу складається оцінка громадянами України діяльності органів державної влади. Від якості управлінських рішень, що приймають державні службовці, часто залежить не тільки ефективність та результативність відповідної державної політики, але й рівень життя населення, здоров'я і добробут громадян.

1.2. Мета дослідження

Метою запропонованої роботи є розкриття концепції взаємодії органів державної влади з громадським суспільством. Основна увага приділяється проведенню консультацій з громадськістю, залученню громадян до вироблення та прийняття управлінських рішень щодо основних напрямків діяльності та розвитку району, а також спільного здійснення соціально важливих програм.

 

2. КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ З ГРОМАДСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ

2.1. Публічні консультації з громадськістю

В Україні триває процес становлення громадянського суспільства, що потребує ухвалення значної кількості нормативних документів, покликаних забезпечити участь населення в контролі за політичним процесом та управлінням на всіх рівнях.

Постановою Кабінету Міністрів України ”Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” [14] затверджено порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики”.Зазначеною постановою передбачено, що ”для координації заходів, пов'язаних з проведенням консультацій з громадськістю та моніторингу врахування громадської думки, при органах виконавчої влади утворюються в установленому порядку постійно діючі колегіальні виборні консультативно-дорадчі органи - громадські ради, які діють на підставі положень, що затверджуються цими органами”. Громадські ради - це утворення за участю громадськості, які мають формалізовану внутрішню структуру та певні повноваження й з якими державні органи консультуються під час ухвалення й виконання державних рішень. В основу діяльності Громадських рад (комітетів) та спеціалізованих комісій при органах державної  місцевої  влади, які створенні згідно до Указу Президента України  № 340/2006, закладено добровільний принцип.

При Солонянській райдержадміністраії діє 47 консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій. Згідно з посадовою інструкцією я організовую і веду роботу зі зверненнями громадян в райдержадміністрації, тому зупинюсь на роботі постійнодіючої комісії при райдержадміністрації з розгляду питань, порушених у зверненнях громадян. Відповідно до Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, ”Про звернення  громадян”,  Указу  Президента  України  від  7  лютого  2008  року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, з метою забезпечення реалізації конституційного права на звернення, створено та забезпечено проведення засідання зазначеної вище комісії один раз на місяць. На засіданнях розглядаються звернення громадян, які порушили актуальні, проблемні питання, та які потребують негайного вирішення. У роботі комісії беруть участь і громадяни, інтереси яких можуть бути порушені під час розгляду.

Також не можу не сказати, що відповідно до розпорядження голови Солонянської райдержадміністрації ”Про створення Ради Старійшин при голові райдержадміністрації” з вересня 2003 року у районі успішно діє зазначена вище Рада, яка сформована на добровільних і громадських засадах. Рада Старійшин, до складу якої входять веренани війни та праці, - дорадчий орган, утворений з метою встановлення взаємозв’язку та взаємодії між органом державної виконавчої влади та громадськістю. Рада приймає участь у здійсненні основних напрямків вирішення найважливіших проблем соціально-економічного та культурного життя району.

У роботі Ради, яка проводиться 1 раз на квартал, приймають участь представники органу влади, місцевого самоврядуваннян, керівники господарств, установ, організації, фізичні особи.

Рішення Ради подаються, як рекомендації голові райдержадміністрації щодо прийняття розпоряджень голови райдержадміністрації, які можуть вплинути на задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів громадян, забезпечення їх прав і свобод.

З метою реалізації Програми економічних реформ 2010-2014 р.р. при Солонянській райдержадміністрації восени поточного року планується створення Ради регіону, до складу якої ввійдуть представники громадських організацій, засобів масової інформації, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичних партій, деякі консультативні та дорадчі органи. Основними завданнями Ради регіону повинні стати:

- розробка і узгодження планів з економічних змін на рівні району;

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державним справами;

- забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Функціонування ради:

- дасть можливість доводити до органів публічної влади побажання представників різних соціальних груп і категорій населення, з різними соціальними інтересами;

- гарантуватиме виконання громадського контролю за діяльністю органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.;

- позитивно впливатиме на легітимність прийнятих рішень, максимально наблизить їх до суспільства і полегшить їх реалізацію.

Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, повинні сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняттю рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень, а також забезпеченню гласності, відкритості та прозорості в діяльності зазначених органів.

З метою підготовки до створення Ради регіону в районі упродовж травня-червня поточного року головою районної державної адміністрації проведено зустрічі з активами сільських, селищних рад щодо обговорення та прийняття рішень з актуальних питань соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади. Керівництвом райдержадміністрації такі зустрічі з громадськістю заплановані і надалі. 

Такі консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення та вивчення громадської думки з питань життєдіяльності району і проводяться публічно у вигляді: конференцій, семінарів, громадських слухань, круглих столів, зборів, зустрічей з громадськістю та активом, роботою громадських приймалень. На базі юридичного відділу райдержадміністрації щосереди працює юридична приймальня. Безкоштовно надається усім громадянам консультація з різних питань (земельні та майнові відносини, оформлення спадщини, вирішення шлюбних відносин, надання консультації з оформлення опікунства).

В Дніпропетровській області проходили громадські обговорення Програми економічних реформ України на 2010-2014 р.р, яку представив Президент України В.Ф.Янукович. Дана Програма-це одночасно і основа Програми економічних реформ і області, і району, яка охоплює широкий набір стратегічних перетворень за п’ятьма напрямками. Один із напрямків -здійснення реформи системи освіти.

Саме питання реформи освіти є актуальним для нашого району. Для ліквідації чи реорганізації начальних закладів у сільській місцевості потрібна згода громади – цього вимагають Закони України ”Про освіту” та ”Про загальну середню освіту”. Чи готове суспільство до такого кроку? А треба проводити реорганізацію 14 з 32 шкіл району. Досить часто на особисті прийоми керівництва районної державної адміністрації, до керівника районного відділу освіти звертається громадськість саме з питань зазначених вище.

На колегії райдержадміністрації 28.05.2010 року розглядалося питання про погодження проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2010 рік., в якому одним з головних пріоритетних напрямків розвитку району визначено освіту. Проектом передбачається протягом 2010-2013 р.р. здійснити оптимізацію закладів освіти шляхом реорганізації неповних середніх шкіл в початкові, з розміщенням на звільнених площах дитячих дошкільних закладів. З метою створення належних умов для забезпечення рівного доступу всіх учнів до отримання якісної освіти, оптимізації та удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів також роглядалося питання про затвердження Комплексних заходів щодо переходу школи ІІІ ступеня на профільне навчання. Голова райдержадміністрації ініціював винесення на розгляд сесії районної ради питання про реорганізацію загальноосвітніх закладів району.

Як приклад, одним із напрямків ”Дорожньої карти району” - є освіта, а саме оптимізація шкільної мережі Солонянського району. За прогнозами статистичних звітів зменшення учнів в наступні роки буде щорічно в межах 200-300 дітей. При стабільному контингенті школи на наступні роки залишається недостатньою наповнюваність учнями класів ІІІ ступеня (щорічно в межах 10 учнів).

Мною, проведено аналіз динаміки зміни контингенту учнів Котлярівської неповної середньої школи Солонянського району (додаток 1), і на прикладі реорганізації школи у початкову, вироблений і представлений план дій, свого роду ”дорожня карта”- комплекс взаємозалежних заходів, розроблених для здійснення переведення учнів 5-9 класів зазначеного вище закладу освіти до Новопокровської НСШ (додаток 2). Це вкладення матеріальних, фінансових, людських та інтелектуальних ресурсів з метою отримання  запланованого результату, а саме:

- першочергове проведення ремонту дорожнього покриття між населенними пунктами Котлярівка-Новопокровка;

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 31 ”Про затвердження Програми ”Шкільний автобус”, спрямованої на забезпечення рівного доступу дітей шкільного віку до якісної освіти, організувати підвіз дітей, які проживають за межею пішохідної доступності до місця навчання;

- створити належні умови для гарячого харчування дітей;

- вивчити питання працевлаштування вчителів;

- створити дошкільний заклад на базі приміщень Котлярівської НСШ.

Завдяки цьому плану дій вирішиться питання збільшення наповнюваності класів та раціонально використовуватиметься матеріальна база шкіл.

З урахуванням подібних заходів з інших питань на теперішній час одним з найважливіших завдань органу виконавчої державної влади є пошук своєчасних і конструктивних шляхів розробки і виконання суспільних програм. Керівництво райдержадміністрації вбачає це в створенні документу ”Дорожня карта району”. В останні роки поняття ”дорожня карта” легітимізувалося в державно-управлінській діяльності в Україні (поетапний план реалізації складного суспільного завдання політичного, соціально-економічного чи культурного спрямування). Зараз в Солонянському районі представниками консалтингової групи проводиться робота з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, керівниками установ, організацій, підприємств, громадськості  щодо створення ”Дорожньої карти району”, яка має собою представляти програму розвитку району. Консультанти знайомлять з напрацюваннями з кращого світового досвіду. До складу робочої групи ввійдуть найбільш кваліфіковані представники нашого району. Робота над документом вже почалася, вона потребує часу, але до кінця року результати будуть відчутні і питання буде винесено на розгляд Ради регіону.

 

2.2. Залучення громадян до вироблення та прийняття управлінських рішень

Для органів державної влади громадська думка - це передусім індикатор соціальних та політичних настроїв громадян держави, що вказує на громадсько-політичне становище в країні, переваги та недоліки в організації державної влади, проблеми, що існують в суспільстві, а також на очікування громадян щодо вирішення цих проблем.

Оперативними інструментами впливу громадян на прийняття державно-управлінських рішень є:

1. Скарги - звернення до державного органу або до посадових осіб стосовно порушення прав та інтересів особи, що охороняються законом. А якщо подається колективна скарга з одного й того самого питання, то це вже вираження громадської думки.

2. Референдуми - демократичний інструмент залучення громадян до здійснення державного управління, визначення їхньої точки зору та позиції щодо життєво важливих для суспільства питань.

3. Плебісцити- вияв громадської думки з конкретного принципового питання щодо ставлення громадян до державного життя.

4. Вибори - основний вид урахування громадської думки та залучення грмадян до державного управління.

Питання залучення громадян до діяльності органів влади в Україні є особливо актуальним і необхідним тому, що основоположні принципи громадського суспільства гарантують тим, кого стосуються суспільні рішення, право брати участь в їх ухваленні і реалізації.

Взаємодія громадян та органів місцевого управління є взаємовигідною. Для державних органів вигоди полягають у тому, що за допомогою громадської участі вони можуть ухвалювати кращі рішення завдяки глибшому і ширшому розумінню проблем і питань. Владні рішення та пропозиції з готовністю сприймаються громадськістю, якщо їх думка врахована в процесі підготовки до ухвалення цих рішень.

Для ефективного здійснення державної політики необхідно підтримувати політичні комунікації із суспільством та враховувати його потреби. Етика й загальнолюдська мораль повинні бути визнані всіма суб'єктами прийняття управлінських рішень при їх взаємодії в процесі здійснення політичної комунікації. У цьому контексті мова має йти про дотримання ними кодексу морально-етичних правил, вироблених людством упродовж багатьох століть, зокрема доброзичливості, ввічливості, уважності, самокритичності, чесності й порядності, тактовності, справедливості й об'єктивності в оцінюванні дій і вчинків.

 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

В останнє десятиліття стає все більш вагомим офіційне визнання ролі громадського суспільства у встановленні стабільних моделей демократії.

Сьогодні органам державної влади й управління з метою оптимізації своєї діяльності необхідна підтримка громадськості, ефективний зворотний зв'язок між державою та суспільством. Для вирішенян проблем при прийнятті державно - управлінських рішень необхідно комплексно здійснювати заходи зі зближення органів державної влади та громадян. Такі заходи дають змогу визначати ключові проблеми та очікування громадян, їхні думки. Урахування громадської думки не лише підвищить ефективність державного управління, але і покращить рівень довіри до органів державної влади, підвищить імідж державного органу влади. Як свідчить практика, лише з налагодженням успішної комунікації державних органів і громадськості, можна пов’язувати кардинальні зміни у сфері взаємодії ”влада – суспільство”.

Посилення відкритості і прозорості діяльності органів виконавчої влади шляхом запровадження обов'язкових громадських обговорень найбільш значущих управлінських рішень (підвищення тарифів, запровадження нових податків тощо), врахування думки громадськості під час прийняття цих рішень та оприлюднення таких документів на веб-сайтах, в ЗМІ. Сьогодні в Україні назріла потреба у виробленні системи заходів і механізмів ефективного партнерства держави та громадського суспільства, тому їх взаємодія держави з громадським суспільством на основі партнерства необхідна для розвитку України як правової, демократичної і соціальної держави. Органи влади визнають, що соціальний прогрес, демократичний розвиток, економічне піднесення важко реалізовувати без активної участі з боку суспільства.

Для запровадження єдиних етичних стандартів у процесах комунікацій корисною є практика взаємного консультування населення і органів влади, залучення громадян до вироблення управлінських рішень, що як правило значно знижує рівень соціальної напруги в суспільстві, створює систему зворотнього зв’язку та підвищує громадську активність.

Вважаю моє дослідження лише постановкою актуальної проблеми, розвиток наукового її вивчення має полягати в багатоаспектному, комплексному аналізі.

 

Використані джерела інформації:

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.(із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. № 222-IV).

2. Закон України ”Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV.

3. Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280.

4. Закон України ”Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. №393.

5. Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу, 2010 р.

6. Дмитренко О., Громадська думка як вираження суспільно-політичного стереотипу// Вісник держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв.-2007.-№ 4-С.156-161.

7. Почепцов Г.Г., Паблик рилейшнз или как успешно управлять общественным мнением// 2 изд., испр. и дополн.- М., 2003., С-317.

8. Халтобін В.О., Соціальне право та громадська думка// Держава і право: Юрид. і політ.науки: зб. наук. пр.-2001.- Вип.11.-С.18-22.

9. Айгістова М., Практика забезпечення прозорості державного управління в Європейському Союзі»// Вісник державної служби України К.: “УкрНДІСВД”, 2007. – № 3. – С. 48-51.

10. Латишева В., Громадянські ради як один з механізмів суспільного контролю за діяльністю публічної влади// Вісник державної служби України К.: “УкрНДІСВД”, 2008. – № 3. – С. 71-75.

11. Попроцький О., Роль громадської думки у прийнятті державно-управлінських рішень щодо суспільних проблем// Вісник державної служби України К.: “УкрНДІСВД”, 2009. – № 1. – С. 72-76.

12. Тихомирова Є.Б. Транспарентність і відкритість діяльності влади та шляхи їх забезпечення в Україні // Наукові записки Нау «КМА». – К., 2002 – Т. 20: Політичні науки.– С. 39-40.

13. Грисюк Ю.С., Проектний та інвестиційний менеджмент//К.:Національна академія державного управління при Президентові України, 2008. – Навчальний посібник, ч.1,. – С. 5, 11.

14. Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства: розпорядження Кабміну України: від 21.11.2007 р.: № 1035-р// Офіційник вісник України.-2007.-№ 89.-С.-89-92.

14. Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: постанова Кабінету Міністрів України: від 15.10.2004 року.: № 1378// Офіційник вісник України.-2004.-№ 42.-С.-71-78.

15. Закон України «Про загальну середню освіту» // Освіта України: Нормативно-правові документи МОН України, 2001. — С. 7–38.

16. І. Доля, Форми прямої участі громади в політичному процесі/ Регіональний філіал НІСД в м. Донецьку, http://www.niss.gov.ua

17. Держава і громадянське суспільство. http://hghltd.yandex.net

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.