Skip to Content

Брусак Р.Л. Стратегічне планування в управлінні розвитком території

Текст доповіді: 
Брусак Ростислав Любомирович

Старший викладач


Викладацька діяльність:
Викладання дисциплін ”Планування розвитку території”, „Стратегічне планування”, „Комунікативне забезпечення регіонів”

 

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
БРУСАК Р.Л.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЇ
Опорний конспект лекцій
Електронний посібник
Львів 2010
Брусак Р.Л. Стратегічне планування в управлінні розвитком території. Опорний конспект лекцій. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – електронний посібник. В даному опорному конспекті висвітлено матеріали, передбачені навчальною програмою дисципліни „Стратегічне планування”. Навчальні матеріали, що в основному ґрунтуються на практичному досвіді, в значній мірі подаються у вигляді схем, малюнків, рекомендацій, таблиць, подається перелік відповідних інформаційних та літературних джерел, а також питання для самоконтролю. Така побудова опорного конспекту сприятиме не тільки ґрунтовного засвоєння матеріалу, але й використання для практичного опрацювання стратегії місцевими органами влади. Для слухачів спеціальності „ Державне управління” та членів робочих груп по опрацювання стратегій розвитку території.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ Тема 1. Нормативно - методичні засади стратегічного планування
Огляд нормативних актів стратегічного планування розвитку територій. Основні принципи організації стратегічного планування . Програмно-цільовий підхід у плануванні розвитку територій. Участь громадян у процесі стратегічного планування.
Тема 2. Поняття стратегії та стратегічного плану - зміст, особливості розробки, впровадження та моніторингу
Стратегії розвитку території. Стратегічне планування як процес. Опрацювання, затвердження, впровадження, моніторинг та коректування стратегії. Зміст та особливості кожного розділу стратегії
Тема 3. Робоча група та майстерня стратегічного планування
Засади формування та планування роботи робочої групи стратегічного планування. Поняття та засади функціонування майстерні стратегічного планування
Тема 4. Аналітично – описова частина стратегії
Склад та особливості формування інформаційної моделі території (Природно ресурсний потенціал. Демографічні процеси, зайнятість й ринки праці. Соціальна сфера, політика соціального захисту населення. Економічний розвиток території як основа вирішення соціальних проблем). Зміст та порядок опрацювання аналітично – описової частини стратегії
Тема 5. Стратегічне бачення, місія та мета в процесі стратегічного планування
Основні поняття, визначення та засади формування місії, мети та стратегічних напрямків. СВОТ – аналіз.
Тема 6. Стратегічні цілі та завдання
Сутність та методи формування стратегічних цілей та завдань. Дерево цілей
Тема 7. Затвердження, реалізація та коректування стратегії розвитку
Організаційні засади та процедури затвердження, презентації, впровадження, моніторингу та коректування стратегічних планів. Громадські слухання.
Тема 8. Маркетингова стратегія розвитку території
Основні поняття та особливості опрацювання та презентації інструментарію маркетингової стратегії розвитку території
Тема 9. Підсумкове заняття
Презентація опрацьованих стратегій. Модульний контроль
Додатки
ТЕМА 1. ВСТУП. НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ. Вироблення дієвої державної політики в суспільстві практично неможливе без стратегічного планування. Актуальність стратегічного планування пояснюється його раціональністю та глобальною світовою інтеграцією і воно може розглядатися у кількох можливих варіантах для запровадження в суспільну практику України
СТРАТЕГІЯ
походить з давньогрецької мови STRATOS — армія, військо AGOS — я керую
означало мистецтво або науку бути полководцем
СТРАТЕГІЯ
мистецтво керівництва суспільною та політичною боротьбою; спосіб дій, лінію поведінки кого-небудь є особливим видом розумової діяльності й пов’язано з невизначеністю майбутнього, тому реалізація його вимагає специфічних інтелектуальних зусиль свідомий процес, спрямований на визначення напряму
Стратегічне планування є
Стратегія
розвитку організації, регіону чи територіальної громади в умовах середовища, що змінюється це систематичний процес, за допомогою якого організація, регіон чи територіальна громада прогнозує та планує свою діяльність на майбутнє
Стратегічне планування –
Узагальнена схема процесу реалізації стратегії розвитку території
СУСПІЛЬСТВО, ЕКОНОМІКА, ДОВКІЛЛЯ Чинники суспільства, економіки та довкілля є основою сталого (зрівноваженого) розвитку Головною метою повинна бути реалізація основних сподівань суспільства при одночасному забезпеченні керованості проблемами довкілля, пов’язаних із виробництвом та споживанням. Економічні чинники є надзвичайно суттєвими, так як значні фінансові ресурси дозволяють реалізацію суспільних цілей та заходів по покращенню довкілля. ТЕХНОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА, ІНФРАСТРУКТУРА Технологія, політика, інфраструктура дещо відрізняються від трьох попередніх чинників – діяльність в даних сферах може прискорити або пригальмувати реалізацію основних цілей розвитку суспільства, економіки та збереження довкілля.
В
Україні
опрацьовано
систему
нормативно

законодавчого
забезпечення процесу стратегічного планування, котра регламентує процес стратегічного планування або використовується при опрацюванні стратегії територій. . По своїй суті (мериторично) чинне законодавство можна умовно розділити на чотири основні змістовні блоки та подати приклади нормативних документів Блок перший Загально методичні документи, котрі регламентують загальну методику опрацювання стратегій 1. Розпорядження КМ України від 4 жовтня 2006 року № 504-р. ”Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціальноекономічного розвитку України” 2. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України “Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку” від 29.07.2002 року N 224.
ЗУ “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми” Розпорядження Президента України ”Про розроблення проекту Стратегії економічного та соціального розвитку України до 2011 року”, „ Про впровадження системи стратегічного планування і прогнозування” Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України Блок другий Документи по “Про схвалення Концепції вдосконалення системи яких прогнозних і програмних документів з питань соціальноформуються економічного розвитку України”, “Про Прогноз стратегічні економічного і соціального розвитку України на ……….. плани на роки”, ”Про розроблення прогнозних і програмних загальнодержавн документів економічного і соціального розвитку та ому рівні складання проекту державного бюджету” Постанови ВРУ Послання Президента України до Верховної Ради України” Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки, “Про Стратегію економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на 20042015 роки” та інше
Постанова КМУ “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року ”N 1001 від 21 липня 2006 р Укази Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про Генеральну схему планування території Блок третій. України”. Правові акти, Наказ Міністерства економіки та з питань європейської скеровані на інтеграції “Про затвердження Методичних рекомендацій опрацювання й щодо формування регіональних стратегій розвитку” Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, реалізацію “Про місцеві державні адміністрації”, “Про власність”, “Про стратегій регіонального звернення громадян”, Укази Президента України “Про забезпечення умов для розвитку та територіальних більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, “Про забезпечення участі громад громадськості у формуванні та реалізації державної політики” Розпорядження КМУ“Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації” Блок четвертий Нормативні документи на регіональному рівні та на рівні місцевого самоврядування
Нормативні документи на регіональному рівні та на рівні місцевого самоврядування, котрі приймаються до уваги в процесі опрацювання стратегії окремих територій або поселень ( прошу слухачів назвати для своєї території)
В Україні діє система прогнозних і програмних документів, котра складається із наступних програмних документів § довгострокових § середньострокових § короткострокових
прогнозних й програмних документах, в котрих відповідно до соціально-економічних та суспільно-політичних процесів, що відбуваються в державі, з урахуванням впливу СЕРЕДНЬОСТРОКОВИХ зовнішньоекономічних та інших факторів і очікуваних тенденцій визначаються ЦІЛІ і ПРІОРИТЕТИ соціально-економічного розвитку КОРОТКОСТРОКОВИХ та заходи, які необхідно здійснити для їх досягнення. В ДОВГОСТРОКОВИХ Визначають Довгострокові прогнозні і програмні документи напрями розвитку, стратегічні цілі та
структурні пропорції економіки і соціальної сфери на період понад п’яти років та розробляються відповідно на цей період § стратегії економічного та соціального розвитку України § державної стратегії регіонального розвитку § регіональних стратегій розвитку § стратегій розвитку галузей економіки (сфер діяльності)
Розробляються на строк до п’яти років на основі довгострокових документів і визначають умови соціальноекономічного розвитку, напрями дій та заходи на середньострокову перспективу з метою досягнення Середньострокові стратегічних цілей § програми діяльності Кабінету Міністрів України прогнозні і § прогнози економічного та соціального розвитку програмні України § прогнози економічного та соціального розвитку документи регіонів § бюджети та державні цільові програми § стратегічні плани роботи центральних органів виконавчої влади Короткострокові прогнозні і програмні документи
Розробляються як правило на один рік на основі середньострокових документів і визначають цілі, умови розвитку та відповідні заходи на наступний рік
Основні принципи опрацювання стратегії розвитку території Пріоритетність інтересів мешканців та екологічних критеріїв з метою підвищення якості, безпеки, комфорту проживання, життєвого рівня та добробуту населення території Стратегія орієнтована на взаємоузгодження інтересів всіх Демократичність секторів територіальної громади, врахування їх життєвих потреб та організацію тісної партнерської взаємодії Органи місцевого самоврядування території декларують і визнають свою ініціативу й відповідальність за опрацювання та подальше впровадження стратегії Партнерство Тісна співпраця поміж секторами територіальної громади в усіх сферах опрацювання та подальшому впровадженні стратегії Стале дотримання відповідності проектованих цілей та Об’єктивність завдань реальним можливостям території та її ресурсному потенціалу Доцільне та ефективне використання й збереження ресурсів Сталість регіону з врахуванням інтересів всіх соціальних груп та майбутніх поколінь Ідентифікація, комплексне використання існуючих Системність системних взаємозв’язків території для системного вирішення проблем розвитку
Соціальна спрямованість розвитку
Самостійність
Етапність
Визначення та раціональне обгрунтування почерговості заходів, проектів та програм реалізації положень стратегії
Ефективність
Пріоритетна реалізація заходів, які забезпечать максимальний реальний ефект в екологічній, соціальній та економічній сферах розвитку території Дотримання еволюційності сталого розвитку території, збереження самобутності й унікальності природного та
Спадкоємність
культурного потенціалу, розвиток позитивних господарських традицій з метою зростання її конкурентноздатності
Адаптивність
Пристосованість основних рішень стратегії до зміни умов в процесі її реалізації
Специфічні особливості опрацювання стратегії розвитку території § Значний горизонт часу § Концентрація на ключових перспективних проблемах Стратегія розвитку території § Детальний аналіз ресурсного потенціалу § Визначення сильних і слабких сторін території § Постійне враховування змін в оточенні території § Спільна, узгоджена діяльність спрямована на досягнення конкретних результатів
Мета опрацювання стратегії розвитку території
§ Ідентифікація основних стратегічних цілей, які стають орієнтирами розвитку території § Концентрація ресурсів території на оптимальній кількості завдань розвитку Опрацювання стратегії розвитку території необхідне для § Зростання § Зростання § Забезпечення можливості залучення зовнішіх сил – інвестиційних коштів на розвиток території консолідації процесу внутрішніх соціально територіальної громади стійкого економічного розвитку громади § Створення засад планомірної реалізації інноваційної та інвестиційної політики § Створення умов цілеспрямованої навчання фахівців Вплив процесу опрацювання стратегії на розвиток території § Ідентифікує тенденції та проблеми, котрі мають вплив на конкурентноздатність та стійкість розвитку території та територіальної громади § Зберігає характерну ідентичність та цінності території в Процес стратегії розвитку території: процесі політичних, соціальних і економічних змін § Оптимізує регуляційну політику та стимулює подальший економічний розвиток § Веде до покращення умов розвитку підприємництва, створення нових робочих місць та подальшого економічного зростання § Окреслює цілі і мету майбутнього стану території, її екологічних, соціальних, культурних та освітніх опрацювання § Оптимізує та усучаснює інфраструктуру території підготовка та
характеристик § Приводить до реального консенсусу політичних рішень депутатського корпусу та місцевого самоврядування § Заохочує громадян до активної участі в процесі прийняття рішень та їх реалізації § Скеровує обмежені ресурси території на досягнення поставлених стратегією цілей § Сприяє залученню інвестиційних ресурсів для розвитку території Цільові програми та стратегії в системі існуючого міжнародного та національного адміністративно – територіального поділу Складові середовища Приклади програм ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Міжнародне середовище – AGENDA XXI „Порядок денний на 21 світова система століття”, програми ООН Міжнародне середовище – Європейська хартія міст, Розвиток літовищ система країн Європи Європи Розвиток ринку ЄС Міжнародне середовище – система Європейської Спільноти Міжнародне середовище – Стратегія розвитку Карпатського Єврорегіону система середовища Єврорегіонів Програма економічної співпраці Львівської Міжнародне середовище – області та Підкарпатського воєводства система співпраці територій, органів влади й самоврядування Міжнародне середовище – Стратегія протипаводкових заходів Євро система співпраці екологічної регіону „Буг” Міжнародне середовище – Стратегія прикордонної торгівлі Україна система співпраці економічної Польща Міжнародне середовище – Програма культурного обміну Львівської система інших видів співпраці області та Підкарпатського воєводства ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Загальнодержавна Програма „Ліси України” система Галузеві або відомчі Програма розвитку залізничного транспорту України системи на 2005 – 2015 роки
Поміжмакрорегіональні системи Макрорегіональні системи Поміжрегіональні системи Регіональної системи Територіальні системи Мікрорегіональні системи Муніципальні системи Локальні територіальні системи Міжоб’єктні системи Пооб’єктні системи
Програма економічної співпраці Схід – Захід України Програма соціально – культурного розвитку Півдня України Стратегія розвитку співпраці Львівської та Донецької області на 2005-2015 роки Стратегія розвитку Львівської області на 2005-2015 роки Програма розвитку гірських районів Львівської та Закарпатської областей України на 2006 -2010 роки Стратегія розвитку Моршинського мікрорегіону на 2006 -2015 роки (місто - курорт Моршин та 10 навколишніх сіл) Стратегія розвитку міста Львова на 2004- 2014 роки Програма розвитку Сихівського району м. Львова на 2005-2008 роки Програма розвитку головного підприємства виробничого об’єднання „Іскра” та його філіалів на території Львівської області Програма розвитку Стрийського філіалу та цеху №5 виробничого об’єднання „Іскра”
Основні напрямки класифікації цільових програм та стратегій
Статус програми або стратегії Рівень управління системою Територіальна спрямованість Галузева спрямованість Цільова скерованість (орієнтація) Причини виникнення проблеми Проблемна спрямованість – збереження потенціалу, розвиток потенціалу § Масштаб розв’язуваних проблем § Фінансово-ресурсне забезпечення § Терміни реалізації або період дії
§ § § § § § §
Класифікація цільових програм та стратегій СТАТУС ПРОГРАМИ АБО СТРАТЕГІЇ Зовнішнє середовище Глобальний Міждержавний Внутрішнє середовище Загальнонаціональний (державний) Регіональний
Регіональний Транскордонний
Мікрорегіональний Територіальний Місцевий РІВЕНЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
Зовнішнє середовище Глобальний Міждержавний Регіональний Транскордонний
Внутрішнє середовище Державний Регіональний Територіальний Місцевий
ТЕРИТОРІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ Територія держави Територія регіонів - поміжрегіональні Територія регіонів - внутрірегіональні Територіальна система Мікрорегіональна система Локальна ГАЛУЗЕВА СПРЯМОВАНІСТЬ Глобальна (всіх галузей) Міжгалузева галузей) Галузева (вибраної галузі) Субгалузева (підгалузі) Об’єктна Територіально - галузева ЦІЛЬОВА СКЕРОВАНІСТЬ (ОРІЄНТАЦІЯ) Безпеки держави, території Науково - технічні Містобудівельна - урбанізаційна Інноваційна - інвестиційна (комплексу окремих
Інфраструктурні Соціально - економічні Соціальні Виробничо - технічні Зовнішньоекономічні Організаційно - управлінські Господарські Екологічні Комплексні ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМИ Потреба реагування на ринкові зміни Наявність кризової ситуації Потреба реалізації планово – програмних заходів ПРОБЛЕМНА СПРЯМОВАНІСТЬ Збереження потенціалу Збереження території Збереження природних ресурсів спадщини Збереження культурного потенціалу Стратегії розвитку території території МАСШТАБ РОЗВ’ЯЗУВАНИХ ПРОБЛЕМ Глобальний Континентальний Міжнародний Загальнодержавний (національний) Комплексний (багатоцільовий) Моноцільовий Територіальний Програми економічного розвитку Збереження історико – архітектурної Вирівнювання потенціалів територій Розвиток потенціалу конкурентноздатності Зрівноважений розвиток території
Локальний Точковий ФІНАНСОВО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Зовнішні джерела Державні бюджети Міждержавні та міжнародні фонди Територіальні бюджети всіх рівнів Залучення недержавних коштів Банківські кредити Приватне Змішане Внутрішні джерела Державний бюджет Централізоване фінансування Територіальні та місцеві бюджети всіх рівнів Дотації Залучення недержавних коштів Приватне Банківські кредити Змішане ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ АБО ПЕРІОД ДІЇ Довготермінові (10 років) Середньо термінові (2-5 років) Короткотермінові ( до 1 року)
Для прикладу, на рівні держави можемо виділити такі рівні цільових програм та стратегій: 1. ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ, котрий РІВЕНЬ, визначається котрий сукупністю визначається загальнодержавних пріоритетів або проблем. 2. ПОМІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ сукупністю міжрегіональних пріоритетів й проблем, або відбиває спільні завдання розвитку сусідніх регіонів. 3. РЕГІОНАЛЬНИЙ (внутрішньо регіональний) РІВЕНЬ, котрий визначається множиною регіональних завдань, пріоритетів, проблем, а
також концепцією розвитку господарського комплексу й соціальної системи регіону. 4. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ (мікрорегіон, територія) РІВЕНЬ, котрий визначається потребами соціально адміністративних – економічної районів, системи, сукупності розвитку самоврядних громад, інших суб’єктів управління у ефективному функціонуванні транспортної та інженерної інфраструктури, відповідного рівня управління, інформаційного та кадрового забезпечення, тощо. 5. ЛОКАЛЬНИЙ ( місцевий, точковий) РІВЕНЬ, де вирішуються проблеми малих поселень або окремих об’єктів в напрямку ефективного функціонування системи господарювання, управління, збереження довкілля, забезпечення безпечних умов проживання населення. При розгляді ЦІЛЬОВОЇ СКЕРОВАНОСТІ цільових та стратегічних програм слід особливо виділити наступні програми: - СОЦІАЛЬНІ, котрі передбачають як заходи соціальної підтримки населення території, а також значні структурні перетворення в сфері надання послуг, освіти, культури, охорони здоров’я; - СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНІ, котрі скеровані на вирішення значного комплексу важливих проблем розвитку території; - ЕКОЛОГІЧНІ, скеровані на реалізації значного комплексу завдань по збереженню й відновленню природного довкілля, раціонального використання природних ресурсів, застосування інноваційних підходів в галузі як енергозбереження, так й використання не відновлювальних ресурсів; - ІННОВАЦІЙНІ, котрі забезпечують як впровадження так й розповсюдження досягнень сучасної науки і техніки не тільки в побут й виробництво, а стосуються також системи управління територією, створення тих чи інших інституцій;
-
НАУКОВО – ТЕХНІЧНІ Й НАУКОВО – ТЕХНОЛОГІЧНІ, котрі пов’язані із розвитком нових перспективних напрямків науки й техніки, є підставою сучасних ефективних прикладних технологій, котрі відповідно використані підприємницьким
середовищем, стають ″локомотивами″ територіального розвитку, і є вирішальним чинником конкурентноздатності території. - ІНВЕСТИЦІЙНІ, котрі включають вирішення широкого спектру виробничих та соціальних проблем, стосуються залучення всіх форм інвестицій, скерованих як в виробничий, так і у соціальний сектор територіальної економіки. - ОРГАНІЗАЦІЙНО – ГОСПОДАРСЬКІ, котрі передбачають послідовне комплексне вирішення проблем вдосконалення системи управління, зростання його ефективності, що в результаті веде до зростання результативності функціонування територіальної господарсько – соціальної системи. Вищенаведена спроба класифікації дозволить : - надати територіальному й галузевому управлінню чітку скерованість на вирішення характерних, для кожної галузі завдань; - відбивати специфіку планування розвитку території за допомогою цільових програм та стратегій розвитку; - оптимізувати систему територіального та державного управління розвитком території як системи, або окремих її елементів – галузей, поселень, районів, громад. УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ. Важливим елементом в процесі формування локальної (місцевої) стратегії є реальне застосування засад участі громадян в управлінні територією, котре передбачене чинним законодавством.
Громадське формулювання й обговорення уяви про спільне майбутнє, бажане для кожного громадянина допомагає визначити та реалізувати спільні практичні заходи місцевої влади й громади по досягненню майбутнього. До процесу стратегічного планування території залучаються місцеві управлінці, представники ділового середовища та суб’єктів господарювання, громадські організації, громадяни й місцеві експерти з комплексу проблем розвитку території, особливо економічного аналізу та планування. Такий партнерський підхід, організований та реалізований відповідним чином, як правило, мобілізує територіальну громаду з метою впровадження системних заходів в сфері розвитку території. § громадська свідомість Важливими чинниками є § місцевий патріотизм § ментальність громади § економічні традиції та тезаурус населення котрі при вмілому використанні та спрямуванні стають потужним фактором у досягненні цілей розвитку громади
Територія на котрій мешканці незадоволені виконанням місцевою адміністрацією своїх завдань, є як правило територією на котрій управління майном та фінансовими ресурсами відбувається в незадовільний спосіб. Фінансові (бюджетні) ресурси, призначені на розвиток території не створені (зароблені) органами управління, а повністю створені на підставі податків громадян, котрі мають право вимагати ощадливого, доцільного та ефективного використання фінансових й матеріальних ресурсів. Цільове використання громадських ресурсів є з одного боку виявом поваги органів влади до громадян території та їхньої праці, а з другого боку органи влади повинні завжди ясно усвідомлювати хто є власником, а хто тимчасово управляє ресурсами громади. Така постановка питання вимагає максимальної прозорості в прийнятті рішень стосовно розвитку території, залучення підприємницького середовища
та широкої громадськості до процесу планування й управління розвитком території. Звідси й формулюється вимога участі громадськості й громадського нагляду (контролю) у формуванні майбутнього території. Місце та роль громадськості в управління розвитку території та процесі стратегічного планування ілюструє схема „Мешканці територіальної громади, як акціонери підприємства”.
МЕШКАНЦІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ЯК АКЦІОНЕРИ ПІДПРИЄМСТВА
АКЦІОНЕРИ
МЕШКАНЦІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Вибори спостережної ради Інвестування приватного капіталу Податки Виконавча дирекція Зростання/ зниження рівня життя Доходи Збитки
Вибори територіальної ради
Спостережна рада
Рада територіальної громади
Виконавчі органи ради
Капітал фірми
Бюджет територіальної громади
Продукування товарів та послу Збут товарів та послуг
Задоволення потреб мешканців
ПІДПРИЄМСТВО
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ - ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГУ. За підставу для визначення поняття „території „ взято положення Закону України "Про планування і забудову територій" (від 20 квітня 2000 року №1699-II), котрий встановлює правові та організаційні основи планування, забудови та іншого використання територій і спрямований на забезпечення сталого розвитку населених пунктів. частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з Територія властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами
§ території одиниць; До поняття територія в даному випадку слід віднести § сукупність одиниць;
окремих територій
адміністративно-територіальних адміністративно-територіальних
§ території всіх видів поселень (село, селище, місто, агломерація поселень); § сукупність території поселень (в межах визначених адміністративно-територіальних одиниць); § довільні конфігурації територій та поселень (в межах адміністративного поділу чи географічного регіону).
Кожна територія є полірівневою складною структурою, що характеризується притаманною їй динамікою внутрішніх процесів, а також відповідно розвинутою мережею зовнішніх зв’язків
ТЕРИТОРІЯ
ЯК С И С Т Е М А
Функціональна підсистема
Функціональна підсистема
Функціональна підсистема
Функціональна група
Функціональна група Функціональна група
Функціональний елемент
Функціональний елемент
Функціональний елемент
Ієрархічні рівні планування сталого розвитку території Рівень плануван ня 1 рівень Системний елемент Характеристи ки елемента Види інформаційних характеристик Інформаційна модель території Комплексна інформаційна модель Групова інформаційна модель Інформаційний паспорт функціонального елементу Типи планувальних документів Стратегія розвитку Програми розвитку Плани розвитку Проекти розвитку
2 рівень 3 рівень
Макросистемі Територія як територіальні характеристик система и Функціональ Комплексні на характеристик підсистема и Групові Функціональ характеристик на група и Абсолютні Функціональ характеристик ний елемент и Системний елемент Територія як система Функціональна підсистема Функціональна група Функціональний елемент
4 рівень
Рівень ієрархії 1 рівень 2 рівень 3 рівень 4 рівень
Приклад елементів території Львівська область Стрийський район Моршинський мікрорегіон с. Задорожне
Основні поняття із сфери стратегічного планування документ (пакет документів), який регламентує зміст, час, ПЛАН якість та порядок виконання дій, спрямованих на досягнення мети проекту, а також визначає потребу всіх ресурсів, необхідних для забезпечення реалізації проекту процес, що визначає напрямки розвитку території та
Стратегічне планування
ефективність функціонування всіх її підсистем в визначеному періоді часу
визначає цілі, напрями розвитку територіальної системи, Стратегія макросистемі характеристики розвитку цілісної структури, процесів та ресурсів, а також виділяє сфери опрацювання стратегічних програм розвитку
Мета стратегічного планування
підвищення ефективності організованості території та розвитку її як системи, визначення напрямів розвитку системи через зміну структури, процесів і ресурсів у заданому проміжку (періоді) часу визначають цілі, напрями, комплексні характеристики території та розвитку її окремих функціональних підсистем визначають цілі, напрями та групові функціональні
Програми розвитку
Плани розвитку
характеристики території, перспективний розвиток окремих функціональних груп, а також формують завдання на розробку проектів
Проекти розвитку
визначають
цілі,
напрями
та
окремі
функціональні
характеристики території, їх перспективний розвиток, а також формують чітко визначені завдання
притаманне Для території, як системи,
тісне
поєднання
економічної,
соціальної,
екологічної, виробничої, транспортної, інформаційної та інших складових, множини елементів та зв'язків поміж ними, існування множини матеріальних й інформаційних потоків, і що найголовніше – відповідною складною системою управління, прийняття й виконання рішень
Сталий розвиток території (поселення, села, селища, міста) передбачає: § здатність до самостійного розвитку й поступу, що ґрунтується на зростанні виробництва товарів та послуг, створення сприятливого ділового клімату для підприємницької діяльності та оптимальних умов для впровадження інвестицій й інновацій; § ощадливе й раціональне використання природних ресурсів, реалізація заходів утримання екологічної рівноваги на території; § стабільне зростання якості життя громадян – мешканців території; § вдосконалення співпраці центральних та місцевих органів влади, в т.ч. й місцевого самоврядування з метою досягнення консенсусу у вирішенні проблем як державного так й місцевого розвиту; § впровадження стратегічного планування розвитку територій на всіх щаблях адміністративно – територіального поділу України, узгодження відомчих й територіальних стратегій й цільових програм; § оптимізація використання ресурсів території, з метою їх найкращого використання при вирішенні проблем як державного, так й локального розвитку;
§ оптимізація мережі надання послуг населенню, створення спеціальних умов та пілотних територій інтенсивного економічного розвитку на територіях; § посилення інституційної здатності органів державної влади й місцевого самоврядування у вирішенні проблем життєдіяльності та добробуту населення. Основні напрями локальної (територіальної) політики § узгодженість соціального, економічного, містобудівного й екологічного аспектів розвитку поселень й територій; § раціональне використання природних ресурсів (земельних, водних, рекреаційних та інших), створення умов для їх відновлення; § вдосконалення виробничої інфраструктури із забезпеченням її економічної ефективності й соціального спрямування; § створенням належних умов для розвитку підприємств усіх форм власності § забезпечення зайнятості населення, відновлення кадрового і наукового потенціалу, створення достатньої кількості робочих місць; § формування сучасної транспортної інфраструктури,; § розвиток інженерної інфраструктури; § впровадження енергозберігаючих систем й технологій; § суворого дотримання державних вимог до процесу планування й забудови поселень (опрацювання й поновлення генеральних планів, містобудівної документації, локальних правил забудови) § удосконалення, модернізацій й реструктуризація соціальної інфраструктури територій з метою відродження соціального капіталу; § підвищення рівня забезпеченості житлом; збереження і раціональна експлуатація наявного житлового фонду; § сприяння розвитку національних особливостей урбанізованих територій; охорона і раціональне використання пам'яток культурної спадщини;
§ формування
повноцінного
життєвого
середовища,
збалансування
соціального та економічного розвитку; § поліпшення екологічного стану територій, створення безпечних для життя і здоров'я людини умов; § застосування сучасних систем збору , переробки і знешкодження відходів; § забезпечення захисту від несприятливих природних умов та природних катастроф, § запобігання виникненню техногенних аварій і ліквідація їхніх наслідків; § проведення наукових досліджень, які б сприяли вирішенню комплексних й специфічних проблем забезпечення сталого розвитку територій; § створення й широке впровадження стандартних інформаційних систем; § міжнародне співробітництво з питань сталого розвитку територій; § удосконалення чинного законодавства і розробка нових нормативноправових актів у сфері забезпечення сталого розвитку територій. Головні цілі соціальної політики § забезпечення продуктивної зайнятості населення; § підвищення рівня доходів населення і його соціального захисту; § вирішення проблеми погашення заборгованості із заробітної плати і соціальних виплат; § поліпшення демографічної ситуації; § зменшення масштабів бідності; § удосконалення § реформування забезпечення; § реалізація заходів щодо підтримки безробітних; § підвищення рівня безпеки праці. системи системи надання адресної допомоги і найменш пенсійного забезпеченим верствам населення; соціального страхування
ПОСТІЙНЕ ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ
ЗАМОВНИКИ/ГРОМАДЯНИ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА
ЗАМО ВНИ КИ/ГРОМАДЯНИ
ЗАДО ВО ЛЕНІСТЬ
ВИМОГИ
МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСІВ
ВИМІРЮВАННЯ, АНАЛІЗУВАННЯ І ПОЛІПШУВАНН Я
ВХІД ВИХІД Продукція
ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ
Види робіт, що створюють додаткові цінності Інформаційний потік
Модель системи керування якістю, в основу якої покладено процес відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ ЦІЛЕЙ
2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ
6. КОРЕКТУВАННЯ ТА ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ
3. РОЗРОБКА ПЛАНУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ
5. МОНІТОРИНГ, КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ
4. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ТА СТРАТЕГІЧНИХ ДІЙ
Цикл стратегічного планування
Активізація територіальної громади Започаткування процесу планування Формування робочої групи Легалізація робочої групи Планування процесу опрацювання та легалізації стратегії Опрацювання стратегії Опрацювання діагнозу / інформаційно – аналітичного опису/ стану територіальної громади Опрацювання бачення, місії, конкретних стратегічних проблем та проектів Підготовка проекту стратегії розвитку територіальної громади Громадські слухання та легалізація стратегії Організація та проведення громадського слухання Легалізація /затвердження стратегії розвитку територіальної громади Реалізація стратегії Моніторинг та контроль реалізації стратегії Підготовка матеріалів по корегуванні стратегії розвитку територіальної громади Корегування стратегії
Послідовність опрацювання стратегії сталого розвитку території
ПЕРЕЛІК ЕТАПІВ ТА ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ МАЙСТЕРНІ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ № п/п 1 Види робіт Погодження з органами місцевого самоврядування термінів, організаційних підходів та засад проведення робіт. Формування та легітимізація робочої групи по розробці стратегії розвитку Відповідальні виконавці Територіальні громади Залучені експерти (робоча група Підготовка та Навчання проведення майбутніх навчання учасників процесу планування Створення робочої Надання методичногрупи на основі методологічної та розпорядчого консультаційної документу. допомоги, Планування спеціалізованих процесу порад. планування. Підготовка та Збір та проведення систематизація навчання інформації. Надання всіх видів Аналіз інформації. допомоги , порад Опрацювання при опрацюванні інформаційно – аналітичної частини інформаційно – аналітичної частини стратегії. стратегії. Анкетування Поради по мешканців підготовці анкет, опрацюванні результатів Продукти етапу Погодження складу робочої групи та методики проектування Місцевий нормативний документ та створена робоча група Тривалість етапу /місяці/ 0,5
2
0,5
3
Збір та систематизація інформації про територіальну громаду Опрацювання інформаційно – аналітичної частини стратегії
Інформаційно – аналітична частина стратегії Анкета для населення території
2 1,5 0,5
Опрацьовані підсумки анкетування
4
Опрацювання основних положень стратегії
5
Опрацювання проекту стратегії розвитку територіальної громади
6
Опрацювання тексту стратегії Підготовка до затвердження проекту стратегії
Проведення стратегічного (СВОТ) аналізу. формулювання бачення, місії, визначення пріоритетів розвитку території Опрацювання пріоритетів стратегії Створення фокусних груп у відповідності до визначених пріоритетів розвитку Опрацювання тексту та кінцевої версії стратегії, детальних планів дій Проведення громадського слухання
Підготовка та проведення навчання Надання всіх видів допомоги та порад
(СВОТ) аналіз. Сформулювало бачення, місія, визначено пріоритети сталого розвитку території Детально опрацьовані пріоритети стратегії.
1
Підготовка спеціалізованого навчання та участь в роботі фокусних груп
1
7
Розгляд та затвердження стратегії
Підготовка до
Допомога в створенні остаточної версії стратегії Поради по проведенні громадського слухання Участь в громадському слуханні Формування
Текст та кінцева версія стратегії. Детальні планів дій. Підсумки громадського слухання.
1
Рішення ради
1
радою
розгляду стратегії радою Розгляд стратегії радою Підготовка затвердження відповідних нормативних документів рішень
8
Роботи по реалізації перших етапів стратегії
пропозицій по презентації та затвердженню стратегії. Участь в засіданні ради та Формування пропозицій по управлінні реалізацією та та моніторингу стратегії
територіальної громади про затвердження стратегії Нормативні документи та організаційна структура по управлінню реалізацією стратегії.
Зміст та особливості кожного розділу стратегії Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 29.07.2002 N 224 затверджені „Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку” котрий передбачає, що проект стратегії розвитку регіону (території) опрацьовується у вигляді комплексу (комплекту) текстових та графічних матеріалів. Стратегія сталого розвитку території /як документ/ повинен містити 1. Вступ коротке обґрунтування мети та підстав для розроблення
документа
2. Опис
методології опрацювання стратегії
3. Описовоаналітична частина
детально
викладений
з
географічними,
історичними,
демографічними, економічними, соціальними характеристиками документ (діагноз), у якому здійснений аналіз та оцінка фактичного стану розвитку території. відображення (узагальнення) найбільш поширених та
4. Формулювання бачення майбутнього 5. Характеристика конкурентних переваг та обмежень
тривалих уявлень про краще майбутнє розвитку території та життя населення, місію території
перспективного розвитку території (СВОТ- аналіз, або інший вид аналізу)
6. Формулювання стратегічних цілей (напрямків) та поетапні плани дій
сукупність стратегічних цілей та поетапних планів дій щодо досягнення всіх стратегічних та оперативних цілей з детальним описом заходів, термінів виконання, відповідальних виконавців, джерел фінансування
7. Механізми реалізації
опис механізмів реалізації стратегічного плану
як загальні, так й до кожного з розділів, а також 8. Додатки комплекс картографічні ілюстративних матеріали, матеріалів фотоматеріали, (таблиці, факсиміле
документів та інше)
9. Авторський колектив
список учасників опрацювання стратегії з посиланням на розділ, який вони розробляли
стратегія сталого розвитку території форматується у ЯК ПРАВИЛО вигляді однієї книги (для вигоди користування та ознайомлення). Книга 1. Описово – аналітична частина стратегії або В окремих випадках діагноз стану території (розділ 1- 3) Книга 2. Властиво стратегія сталого розвитку території (розділ 4 – 9 ).
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ЯК ДОКУМЕНТА 1. ПЕРЕДМОВА – ВСТУП Звернення представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій та ділового середовища до територіальної громади регіону. Варто було б тут же розмістити звернення ради проекту, подати коротке обґрунтування причин та потреб опрацювання цього документа. Доцільною буде також коротка інформаційна довідка про головних учасників опрацювання стратегії та її основних положень : мети, бачення, терміну дії, основних стратегічних напрямків розвитку території. Як загальний фон варто також подати фотографії (осіб та значних місць території). 2. ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ Характеристика та опис методів й підходів процесу опрацювання стратегії – методична частина, витяги або цілі документи нормативноправового забезпечення процесу опрацювання стратегії (суттєва) частина. Варто було б навести опис схеми та порядку створення й діяльності робочої групи, особливо виділивши новий досвід та застосування інноваційних підходів. Розділ слід виразно розділити на дві частини – методичну та суттєву (мериторичну) частини. 3. ОПИСОВО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ (діагноз території) Даний розділ повинен містити детальний та сконцентровано викладений, добре ілюстрований опис сучасного стану території з усіма необхідними географічними, історичними, демографічними, економічними, соціальними характеристиками, визначенням проблем та тенденцій розвитку території, прогнозом розвитку або утримання тенденцій. Окремо слід оцінити незадіяний або мало використовуваний ресурсний потенціал території, зробити попередній аналіз конкурентних переваг та
чинників, що можуть стримувати /обмежувати/ розвиток території в перспективі. Діагноз можна проводити в розрізі сфер антропогенної діяльності на території. 4. ВИЗНАЧЕННЯ БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО СТАНУ ТА МІСІЇ ТЕРИТОРІЇ Узагальнено та відпрацьовано бачення оцінку умов розвитку території, місію сформульоване майбутнього громади, визначено
території, сформульовані основні стратегічні проблеми, напрямки та пріоритети розвитку. В даному розділі рекомендується провести узагальнення матеріалів соціологічного опитування населення, працівників органів місцевого самоврядування, громадських організацій та представників ділового середовища. 5. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТА ОБМЕЖЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ Наводяться результати стратегічного (СВОТ) - аналізу або іншого виду аналізу. При необхідності наводиться детальний аналіз тенденцій зміни головних чинників розвитку території в часовому діапазоні. 6. ПЕРЕЛІК СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ, ПЛАНІВ ТА ПРОЕКТІВ. Формулювання стратегічних цілей (напрямків) та поетапні плани дій – сукупність стратегічних цілей та поетапних планів дій щодо досягнення всіх стратегічних та оперативних цілей з детальним описом заходів, термінів виконання, відповідальних виконавців, джерел фінансування. Рекомендується в даному розділі помістити дерево цілей, графічно показати зв’язки пріоритетів, напрямків, завдань. Документ детально визначає: 1. Види та назви робіт /завдань/, 2. Терміни реалізації робіт /завдань/, 3. Відповідальних за реалізацію завдань;
4. Об’єми необхідних для виконання завдань ресурсів /зокрема фінансових в розрізі джерел фінансування/. 7. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ Подається вичерпний комплекс вимог до різноманітного забезпечення процесу реалізації стратегії . в т.ч.: § організаційне забезпечення § нормативно – правове забезпечення § матеріально-технічне та фінансове забезпечення § інформаційне забезпечення § наукове та проектне забезпечення § постійний навчально-методичний процес § інституційне забезпечення § система зв’язків з громадськістю § інші види забезпечення Даний документ містить опис порядку та процедур моніторингу реалізації стратегії, її коректування та поновлення, використовуючи механізм широкої участі територіальної громади в перспективному управлінні розвитком території 8. ДОДАТКИ Необхідні додатки до вище перелічених розділів 1-7 розділів та комплекс ілюстративних матеріалів (в окремому випадку це можуть бути інформаційно – ілюстраційні матеріали на компакт – диску). 9. АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ УЧАСНИКІВ РОЗРОБКИ Список учасників опрацювання стратегії з посиланням на розділ, який вони розробляли. Рекомендується проілюструвати розділ матеріалами з історії роботи робочої групи, відповідними груповими фотографіями учасників майстерні планування розвитку території
ТЕМА 3. РОБОЧА ГРУПА ТА МАЙСТЕРНЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ Процес опрацювання стратегії (визначення політики та програмування майбутнього)відбуваються шляхом формування середовища МАЙСТЕРНІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ котре включає в себе цикл навчально – практичних занять, набір методів зв’язків з громадськістю (в т ч опитування громадської думки), інструментарій роботи з населенням
Методологічна суть майстерні стратегічного планування повне і усестороннє використання суттєвих переваг змішаної форми співпраці – експертногромадського, або партнерського методу :
§ синергетичне
поєднання
інтелектуального
потенціалу та зусиль групи фахівців-експертів з потенціалом територіальної громади; § застосування програмно-цільового підходу до розробки стратегічних програм; § максимальному залучення інтелектуального та творчого потенціалу громади; § впровадження інноваційних технологій в процес планування та співпраці з громадою; § розвитку зв’язків із громадськістю; суспільства. § створення передумов формування громадянського
Функціонування майстерні планування розвитку території базується на формуванні засад нового світогляду учасників процесу планування, вміння працювати командою, засвоєння нових знань та професійних навиків. Важливою складовою частиною майстерні планування розвитку території є опрацювання та впровадження програм розвитку людських й професійних здібностей, інтерактивного навчання.
В
процесі
опрацювання
засад
діяльності
майстерні
планування
передбачається застосування наступних принципів : · Принцип громадського партнерства й співпраці органів місцевого самоврядування з територіальною громадою, громадськими організаціями, діловими колами, науковими, учбовими та лікувально-рекреаційними й іншими установами (котрі розміщені та діють на території). · Принцип та напрямків. · Принцип постійного моніторингу та коректування цілей та напрямків розвитку території з метою збільшення її конкурентноздатності. · Принцип трансформування завдань стратегії у конкретні реальні програми, проекти та заходи. · Принцип постійного навчання дорослих, підвищення кваліфікації й рівня професійних знань учасників процесу планування та управління територією. · Принцип сталого діалогу з громадою, налагодження просвітнього процесу. Складові середовища майстерні планування сталого розвитку території § АКТИВІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ § ПОСТІЙНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЦЕС § СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ § ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ § НОРМАТИВНО – ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ § НАУКОВЕ ТА ПРОЕКТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ § МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ § ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ § ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ § ІНШІ ЧИННИКИ ТА ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ цілеспрямованої діяльності органів влади/місцевого самоврядування по досягненню визначених територіальною громадою цілей
§ Зміни громадянської позиції мешканців території, інтенсифікацію процесів самоорганізації та самодіяльної активності громадян. § Зростання ділової /економічної/ активності громади. § Зміни в розумінні спеціалізації території. § Зростання частки „гуманітарного” продукту. Активізація територіальної громади § Діяльність в напрямку зростання конкурентноздатності /привабливості/ території. § Досягнення тривкого громадянського консенсусу трьох основних секторів територіальної громади – в результаті чого формується тривкий господарський місцевий патріотизм. § Налагоджується інформаційна співпраця поміж трьома секторами територіальної громади. § Спостерігаються зміни в соціальній політиці території. § Постійне навчання дорослих в рамках
функціонування майстерні Постійний навчальнометодичний процес § Розвиток ділових та лідерських якостей, вміння працювати з громадою та реалізувати соціально значимі проекти § Вироблення розуміння засад філософії управління соціально-економічними системами § Отримання навичок користування новою шкалою соціальних цінностей § Формування вміння налагоджувати різноманітні
ділові контакти, обґрунтовувати вибір та реальне впровадження інноваційних проектів. Реальний успіх діяльності майстерні планування розвитку території залежить від ефективності зв’язків з громадськістю, котра є не тільки повноправним партнером в опрацюванні стратегічного документа, але фактично його Система зв’язків з громадськістю адресатом. Ефективним альтернативою зв’язків з громадськістю може бути також Інтернет – сторінка, присвячена проекту або діяльності робочої групи. Вона повинна бути використана не тільки для інформування населення але й забезпечення інтерактивного зв’язку поміж майстернею планування та громадянами § створенні сукупності людей – робочої групи
стратегічного планування сталого розвитку території; § визначення статусу робочої групи , її прав, повноважень та обов’язків; Організаційне забезпечення § визначення системи взаємозв’язків робочої групи з органами влади, суб’єктами господарювання та громадським середовищем на території ; § визначення основних параметрів процесу планування; § чіткого визначення функцій робочої групи та окремих її членів Нормативно – § національні законодавчі та нормативні акти, котрі
правове забезпечення
регламентують розвиток території та сфер людської діяльності ; § міжнародні (міжрегіональні) документи, котрі визначають певні напрямки розвитку § регіональні нормативні акти, котрі стосуються території, для котрої опрацьовується стратегія сталого розвитку; § локальні (місцеві) нормативні документи та програми . § цільові засоби бюджету ;
Матеріально – технічне й фінансове забезпечення
§ засоби бюджетів розвитку ; § спільне фінансування ; § спонсорські внески та добровільні пожертви ; § міжнародних фінансових організацій та гранти; § змішане фінансування . Визначення інституції за (органу управління, організації діяльності суб’єкта і т.п.) майстерні
господарювання, Інституційне забезпечення відповідальної
громадської підтримку
планування. Дана інституція патронує всій діяльності та роботам, котрі проводяться в майстерні планування, за потребою надає необхідну підтримку й сприяння у вирішенні практичних щоденних завдань. § офіційні статистичні матеріали ;
Інформаційне забезпечення
§ адміністративні дані ; § соціально-економічні територій та інвестиційні паспорти
§ аналітичні структур;
матеріалів
державних
та
недержавних
§ матеріали цільового анкетування або соціологічного опитування ; § напрацювання § напрацювання місцевого місцевих ділового середовища та громадських організацій, окремих громадян. краєзнавців, істориків, любителів старовини, народних умільців, музейних та церковних матеріалів; § інформація з відкритих джерел . Ефективність способів збору інформації Статистична Достовірність та якість інформації інформація Офіційна адміністративна інформація Інформація для експрес – оцінки та експрес – аналізу Інші джерела інформації Джерела масової інформації Затрати часу та коштів
По мірі активізації робіт в майстерні планування розвитку території виникає додаткова потреба в інших видах Інші чинники та види забезпечення забезпечення ( для прикладу) § спеціальні картографічні матеріали; § детальні й спеціалізовані аналізи стану довкілля; § окремі результати спеціалізованих наукових досліджень; § обліт території та виготовлення серії аерофотозйомок. Як говорилося раніше, суть організаційного забезпечення діяльності майстерні планування сталого розвитку території полягає передусім у : § створенні сукупності людей – робочої групи стратегічного планування сталого розвитку території; § визначення статусу робочої групи , її прав, повноважень та обов’язків; § визначення системи взаємозв’язків робочої групи з органами влади, суб’єктами господарювання та громадським середовищем на території ; § визначення основних параметрів процесу планування; § чіткого визначення функцій робочої групи та окремих її членів. Таким основним документом, котрий визначає організаційні засади започаткування діяльності майстерні стратегічного планування сталого розвитку території є як правило відповідний місцевий нормативний документ § рішення (ухвала) сесії відповідної ради; § рішення виконавчого органу ; § розпорядження міського чи сільського голови.
ТЕРИТОРІАЛЬНА Навчання та тренінги ГРОМАДА Експерти
СЕРЕДОВИЩЕ МАЙСТЕРНІ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
Робоча група стратегічного планування ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТА ДІЛОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ТА САМОВРЯДУВАННЯ
Місце та склад робочої групи стратегічного планування розвитку території
Робоча група планування розвитку території
Представники територіальної громади
Представники органів влади та самоврядування
Представники ділового та підприємницького середовища
Зовнішні консультанти, тренери та експерти § зовнішні фахівці-експерти § представники науково – технічних установ § представники агентств розвитку § професійні викладачі та тренери § інші
§ представники громадських організацій § ініціативні харизматичні особи § місцеві громадські лідери § представники духовенства § інші небайдужі особи § представники місцевих ЗМІ
§ депутати рад всіх рівнів § посадові особи органів влади § службовці окремих підрозділів органів влади й самоврядування § працівники бюджетної сфери § працівники комунальних підприємств § представники інших органів влади, міністерств й відомств
§ керівники ділових підприємницьких структур § представники асоціацій , спілок та об’єднань § представники банківськофінансових груп § інші
Склад робочої групи майстерні планування розвитку території
Органи влади та/ або місцевого самоврядування
Активізація територіальної громади Громадські організації, Ділове середовище, асоціації та об’єднання об’єднання громадян, територіальна громада підприємців
Узгодження засад, організаційних підходів та термінів проведення робіт по опрацюванні стратегії розвитку територіальної громади Легалізація робочої групи по опрацюванні стратегії сталого розвитку території Органами влади або місцевого самоврядування Рішенням / розпорядженням відповідного органу влади або місцевого самоврядування Група стратегічного планування Комітет стратегічного планування Дорадча рада стратегічного планування Громадський комітет стратегічного планування Інший вид робочої групи Відповідно до чинного законодавства України Реєстрація відповідно до чинного законодавства України як :
Громадська організація Об’єднання громадян Науково-дослідна структура Суб’єкт господарювання Інші форми організації
Організаційні підходи до створення робочої групи стратегічного планування сталого розвитку території
Легалізація робочої групи по опрацюванні стратегії розвитку території Легалізація органами влади або місцевого самоврядування Рішення (ухвала) сесії Рішення Розпорядження
Структуравідповідногодокумента 1. Бланк відповідного органу влади або місцевого самоврядування, назва нормативного акту 2. Дата прийняття, номер та назва документа 3. Заголовок документу 4. Вступна частина – формулювання необхідності створення робочого органу стратегічного планування розвитку території 5. Про створення робочого органу стратегічного планування 6. Про затвердження Положення про робочий орган стратегічного планування (Додаток №1) і склад робочого органу (Додаток №2),склад науково-методичної ради стратегічного планування / за потребою/ (Додаток №3) 7. Про сприяння в роботі робочого органу з боку підрозділів управління, суб’єктів господарювання, громадських об'єднань, засобів масової інформації, інших організацій 8. Про визначення відповідального за організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності робочого органу стратегічного планування 9. Про засади контролю за виконанням даного нормативного документа 10. Підпис посадової особи 11. Відповідно затверджені та оформлені додатки , згадані в нормативному документі Формалізований зміст розпорядчого документу по легалізації робочої групи по опрацюванні стратегії сталого розвитку території
Приклад положення про робочу групу з питань розробки стратегічного плану розвитку ……………………….району Загальні положення 1. Робоча група з питань розробки стратегічного плану розвитку ……………. району (далі – Робоча група) створюється з представників органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємницьких структур, найвпливовіших політичних партій і громадських організацій. 2. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, методичними посібниками Проекту стратегічного планування “……………… партнерства” та цим Положенням. Використовує практичний досвід з питань стратегічного планування держав з розвинутою демократією та досвід територій - партнерів Проекту стратегічного планування …………… партнерства. Основними завдання робочої групи є: 1. Визначення часових обмежень стратегічного плану розвитку району. 2. Визначення його виконавців-розробників. 3. Створення інформаційно-аналітичного опису району з урахуванням його географічних, історичних, демографічних, економічних, соціальних особливостей та існуючих об’єктивних тенденцій в розвитку цих характеристик. 4. Проведення аналізу початкових умов існування району, визначення його внутрішніх сильних сторін та недоліків, а також зовнішніх можливостей та загроз, що можуть впливати на хід його розвитку. 5. Формування бачення та місії розвитку району на основі вивчення громадської думки щодо уявлення про краще майбутнє району та життя його мешканців. 6. Формування переліку проблем району, з яких вибираються найважливіші – стратегічні проблеми району. 7. Визначення пріоритетних напрямків розвитку району. 8. Створення для кожної стратегічної проблеми цільової групи. 9. Визначення переліку оперативних цілей, яких потрібно досягти для вирішення кожної стратегічної проблеми. 10. Розробка плану дій для досягнення кожної оперативної цілі для вирішення своєї стратегічної проблеми. 11. Легалізація стратегічного плану розвитку району у порядку, визначеному чинним законодавством і доведення його до відома громади. 12. Здійснення моніторингу та контролю за ходом реалізації стратегічного плану розвитку району.
13. Коригування плану Стратегічного розвитку району стосовно моніторингу та контролю за його виконанням. Права робочої групи 1. Робоча група має право: - отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали необхідні для виконання покладених на неї завдань; - утворювати цільові групи за напрямами стратегічного розвитку району та залучати до роботи в них у встановленому порядку працівників підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, вчених та спеціалістів з питань, що нею розглядаються. Головні принципи роботи робочої групи: 1. Свою роботу робоча група проводить згідно з планами, які формуються за пропозиціями членів робочої групи та керівників підгруп і затверджується головою робочої групи. 2. Засідання робочої групи проводяться в міру необхідності і являються відкритими для присутності і участі громадян. 3. Засіданнями робочої групи керує її голова або за його дорученням один із заступників голови робочої групи. 4. Засідання робочої групи вважаються правомочними якщо на них присутні більше половини її членів. 5. Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів і оформляються протоколом, який підписують голова робочої групи і секретар. 6. Рішення робочої групи з питань, що належать до її компетенції мають рекомендаційний характер. 7. Організаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює координатор робочої групи – відділ економічного розвитку району. 8. Напрацювання робочої групи постійно висвітлюються і обговорюються на сторінках районної газети „……………………….. край”. Заступник голови райдержадміністрації …………………………………….
Зразок плану - графіку дій та процедур діяльності майстерні стратегічного планування розвитку території
№ Назва заходів 1 місяць 2 місяць 3 місяць 4 місяць ... місяць 9- місяць
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Погодження термінів, підходів та засад проведення робіт Підготовчі заходи, робота експертів Майстерня стратегічного планування (навчальний семінар) Формування та легітимізація робочої групи Практично-просвітницький захід – навчальна поїздка Збір та систематизація інформації про територію Розробка інформаційно – аналітичної частини стратегії Розгляд діагнозу робочою групою Коректування діагнозу та підготовка кінцевого варіанту . Публікація інформаційно – аналітичної частини Розробка форм анкет та опитувальників громадської думки Анкетування населення території Обробка та публікація результатів опитування Формулювання бачення та пріоритетів розвитку Публікація та обговорення бачення й пріоритетів розвитку Створення, навчання та робота фокусних груп Обговорення результатів роботи фокусних груп Опрацювання проекту стратегії розвитку території Організація та проведення громадського слухання Коректування проекту стратегії Затвердження та презентація стратегії Публікація презентаційної версії стратегії Підготовка підсумкового видання Прес-релізи, радіо та телепередачі Завершення процесу проектування
СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ В робочу групу стратегічного планування входять представники трьох секторів територіальної громади 1. Запропонуйте своє бачення складу робочої групи та заповніть таблицю 2. Коротко мотивуйте присутність кожної із кандидатур Органи влади та місцевого самоврядування Ділове, підприємницьке середовище Громада та громадські організації Експерти
ТЕМА 4. АНАЛІТИЧНО – ОПИСОВА ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ Інформаційна модель території як складова частина стратегії сталого розвитку Створення комплексного інформаційного забезпечення є важливою передумовою для інформаційна відрізняють її від модель території має низку особливостей, та характеристик котрі § детального вивчення ретроспективи особливостей розвитку території § діагнозу її сьогоднішнього стану § підготовки плану дій для досягнення бажаного стану в майбутньому.
інформаційних
описів
суб’єктів
господарювання, галузей народного господарства: - особлива увага присвячена ресурсному потенціалу території, як підставі опрацювання та формування концепцій її сталого розвитку; - модель території відбиває стан справ та ресурсів на території в цілому, вона є фрагментом регіональної або загальнонаціональної моделі /в існуючій практиці завжди починають виходити із аналізу розвитку окремих суб’єктів господарювання, сума потенціалів/потужностей котрих приймається за сумарний потенціал території/; - проводиться комплексний аналіз інформаційного та нормативноправового поля, як зовнішнього по відношенні до території, так і внутрішнього; - важливим елементом такої інформаційної моделі є опис можливостей органів управління території, характеристика всієї багатогранності управлінських, соціально-культурних та господарських зв’язків;
57
- цілісний підхід до аналізу території /територія розглядається як одна цілісна система, хоча відомо, що ресурси та засоби її мають різну степінь розвитку/; - модель території ґрунтується не тільки на показниках та аналітичних рапортах офіційної статистики та органів управління територією, але й на інформації галузевих суб’єктів господарювання, інформації від населення, лідерів територіальних громад; - створення інформаційної моделі території використовує потенціал активізованої територіальної громади, передбачає широку участь громадян-мешканців території в процесах збору, обробки та застосування інформації, там самим забезпечуючи вимоги гласності, відкритості та широкого доступу громади до процесу планування свого майбутнього; - участь територіальної громади в процесі створення інформаційної моделі формує підстави сприятливого відношення громади до прогнозованих майбутніх змін, служить чинником акцептації стратегії населенням; - спільна праця влади, ділового середовища й громадськості в створенні інформаційної моделі території є важливим консолідуючим елементом в вихованні місцевого патріотизму, відчуття спільної відповідальності за майбутнє території. ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТЕРИТОРІЇ Блоки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Основні дані про територію Демографічні характеристики території Управління (Адміністрування) територією Стан природного довкілля території Соціально – економічний стан території Характеристика фінансового стану території Господарювання комунальним майном території Послуги для населення території Плани та програми розвитку території
58
10
Інші види діяльності та зв’язки території
Узагальнена (блочна) структура інформаційної моделі території Зміст та структура основних блоків інформаційної моделі території 1. 1.1. 1.2 1.3 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.2. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ТЕРИТОРІЮ Географічне розташування Загальна характеристика території Історико – культурний потенціал території ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРИТОРІЇ УПРАВЛІННЯ (АДМІНІСТРУВАННЯ) ТЕРИТОРІЄЮ Органи влади Самоврядні органи влади Політичні партії Неурядові та громадські організації Нормативні та законодавчі акти СТАН ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ ТЕРИТОРІЇ Природні умови Стан забруднення природного довкілля Заходи по покращенню стану довкілля Проекологічні організації та фонди Нормативне та законодавче поле охорони довкілля Унікальність природного довкілля СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ТЕРИТОРІЇ Характеристика економічного стану території Характеристика соціального стану території ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ Процес формування бюджету Бюджет території
59
6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 10. 10.1
Заборгованість території Перспективний /багаторічний/ фінансовий прогноз Оцінки фінансової ситуації території Управління фінансовими потоками ГОСПОДАРЮВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ ТЕРИТОРІЇ Інформація про стан комунального майна Інша інформація про стан майна території ПОСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ Послуги для населення території, що надаються органами самоврядування Позатериторіальні послуги для населення території Місцеві ЗМІ ПЛАНИ ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ Просторове планування території Програми соціально – економічного розвитку Інвестиційне планування Стратегії розвитку території ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗВ’ЯЗКИ ТЕРИТОРІЇ Співпраця між територіями
10.2. Міжнародна співпраця 10.3. Співпраця з місцевими угрупуваннями в різних галузях 10.4 Інша діяльність, що виникає із укладених угод
Склад описово - аналітичної частини (діагнозу стану території) та зміст її розділів 1. Інформаційно-аналітична частина як комплексний документ розробляється фахівцями – експертами із залученням науково освітнього потенціалу території, існуючих інформаційних баз.
60
2. Динаміка змін середовища території інколи вимагає проведення спеціальних досліджень окремих груп показників та системних зв’язків між ними.
3.
Як показує закордонний та вітчизняний досвід описово - аналітична частина стратегії сталого розвитку формується на базі комплексу карт та топографічних матеріалів, текстових документів, статистичних даних, ілюстрацій них (фото, кіно, відео) матеріалів, результатів спеціалізованих досліджень.
1. ГЕОЕКОНОМІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ Описові матеріали та географічні карти що визначають геоекономічне положення та транспортне сполучення території у системі адміністративно-територіального поділу України. У випадку великої, складної території (для прикладу регіону) слід користуватися картографічними матеріалами масштабу, достатнього для відображення усіх поселень на території. 2. ОПИС ГЕОГРАФІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ Конфігурація території та географічні координати, основні територіальні та демографічні характеристики, шляхи сполучення, загальна характеристика природних умов. Розділ формується коротко, стисло, він немов би був паспортом території в історично складеній системі розселення й адміністративно – територіального поділу. 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ Досить значний за своїм об’ємом розділ, котрий містить: § опис фізико-географічних та кліматичних умов (термічний режим, режим зволоження, характеристика сезонів) території; § характеристика геологічної та геоморфологчної будови; § характеристика ґрунтів; § опис поверхневих вод (ріки, озера та ставки, підземні води, прісні води, мінеральні води), § характеристика мінеральних сировинних ресурсів;
61
§ опис біотичних ресурсів (рослинний і тваринний світ): § рослинні ресурси (лісова, лучна, степова, водно-болотна, лікарська рослинна сировина ), детальний опис лісів та зелених зон; § тваринні ресурси; § характеристика ландшафту; § заповідні території та об’єкти (заповідники та заказники, національні парки, регіональні ландшафтні парки, інші заповідні території, об’єкти загальнодержавного, місцевого значення (лісові, ботанічні, гідрологічні заказники, ботанічні пам’ятки, комплексні пам’ятки природи, зоологічні пам’ятки природи. заповідні урочища, зоологічні парки); § охорона ґрунтів, лісів, рослин і тварин, місця та ресурси для рекреації й лікування; § стан та загрози природному довкіллю (електромагнітне та радіаційне забруднення, стан чистоти рік та поверхневих водойм, стан підземних вод, стан атмосферного повітря, деградація лісів і зелених зон, акустичні умови, деградація ґрунтів, загрози природному довкілля (повені, зсуви, провали). 4. ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРИТОРІЇ Кількість населення, в т.ч. міського й сільського, щільність населення, вікова та статева структура, природний рух, міграція, працездатне та непрацездатне населення. Рекомендується подавати узагальнені дані та інформацію в розрізі поселень . 5. ІСТОРІЯ ТЕРИТОРІЇ Історична мережа поселень, стисле викладення історії формування та сьогодення території. 6. ІНФРАСТРУКТУРА ТЕРИТОРІЇ Подається характеристика та опис наступних видів інфраструктури:
62
§ технічна інфраструктура (водозабезпечення та водовідведення, теплопостачання, газопостачання, електропостачання, зв’язок, санітарна очистка та утилізація твердих побутових відходів); § транспортно-дорожня інфраструктура (шляхове та транспортне сполучення, пасажиро та вантажооборот); § фінансова й ділова інфраструктура (банки, фонди, агентства розвитку території, інституційні форми підтримки малих і середніх підприємств, бізнес-інкубатори); § соціальна інфраструктура (характеристика мережі та закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури, спорту, туризму та рекреації, соціального забезпечення, характеристика соціальної політики, житлових умов, релігійного середовища, громадських організацій та політичних партій). 7. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ Подається характеристика та опис наступних видів діяльності: § промисловість (структура суб’єктів господарювання, галузева структура промисловості, виробництво § інвестиційна та будівельна господарювання житлові умови); § сільське господарство (структура використання земель, посівні площі сільськогосподарських (виробництво культур основних , видів структура продукції сільськогосподарських підприємств): § рослинництво рослинництва, урожайність сільськогосподарських культур ); § тваринництво (поголів’я, виробництво та реалізація основних видів продукції); § інші види сільськогосподарської продукції; § переробка сільськогосподарської продукції; та основних видів промислової продукції , експорт-імпорт товарів та послуг) діяльність (структура суб’єктів характеристика діяльності, інвестицій,
63
§ характеристики лісового господарства (виробництво основних видів продукції) § інші види економічної діяльності. 8. РИНОК ПРАЦІ Структура зайнятості, структура ринку праці, рівень безробіття, структура безробіття. 9. ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ Формування просторового планування, діючі плани просторового планування 10. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА Опис та основні характеристики пам’яток археології, архітектури, історії, їх класифікація, меморіали. фольклор, народні промисли. 11. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЄЮ Структура органів управління, завдання та повноваження, бюджет, багаторічні плани та програми всіх рівнів, котрі стосуються розвитку території 12. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТЕРИТОРІЇ Опис та характеристика міжнародних зв’язків території 13. ДОДАТКИ Аналітичні таблиці, діаграми, схеми, картографічні матеріали. Їх об’єм та перелік визначає за потребою робоча група. 14. ФОТО, КІНО, ВІДЕО – МАТЕРІАЛИ Збірка ілюстративних матеріалів, величина котрої визначається робочою групою спільно із залученими зовнішніми експертами. Як правило такі матеріали розміщуються на компакт – диску.
64
§ статистичні дані; § адміністративні дані; § соціально-економічні та інвестиційні паспорти територій; § розробки, Джерела інформації про стан розвитку території проекти, програми науково-дослідних та проектних установ; § матеріали державних й недержавних структур; § матеріали анкетування або соціологічного опитування ; § напрацювання місцевого підприємницького середовища, громадських організацій, окремих громадян; § напрацювання місцевих краєзнавців, істориків, любителів старовини, народних умільців, музейних та церковних матеріалів; § інформація з відкритих джерел ; § доступні інформаційні, картографічні та ілюстративні матеріали з мережі Інтернет.
Етапи аналізу інформації про стан розвитку території Сортування та групування числових даних, збір й узагальнення 1. Збір, узагальнення та попередня обробка інформації описових та картографічних й ілюстраційних матеріалів, започаткування творення масивів, інші операції з інформацією. Складові частини етапу 1. Аналіз та оцінка повноти заповнення форм збору інформації /усунення дублювання та пропусків в масивах даних/. 2. Аналіз, оцінювання та коректування масивів даних
65
/уточнення аномальних „викидів” значень окремих показників/. 3. Фільтрація даних /згладжування нерівномірностей/, доповнення та уточнення окремих показників. 4. Візуалізація масивів даних /побудова графіків/ та проведення графічного аналізу. 5. Визначення та аналіз середніх значень показників. 6. Аналіз тенденцій зміни показників, розвитку процесів в часі, аналіз окремих тенденцій /кількості, вартості, взаємопов’язаних якісних показників/. 7. При потребі проведення інших видів числового аналізу, запропонованих експертами. Аналіз окремих числових масивів, розділів описових та ілюстраційних даних. Складові частини етапу 1. Визначення характеру /стаціонарності або не стаціонарності, дискретності чи неперервності/ процесів, котрі досліджуються та моделюються. 2. Попередній аналіз інформації 2. Чітке виявлення та визначення тенденцій /трендів/. їх характеристика і опис /зростання, спадання, незмінний, пульсуючий, циклічний, інший/. 3. Виявлення циклів розвитку, коливань системи /в т.ч. сезонних, річних та багаторічних, випадкових та наслідкових, інших закономірностей/. 4. Виявлення причинно-наслідкових зв’язків та періоду реагування /післяреагування, сповільнення реагування,
66
післядії/ системи на зміни окремих її компонент або змін в її зовнішньому оточенні. 5. Застосування спеціальних методів та інструментів математичного аналізу 6. Застосування інших економіко-математичних методів та інструментарію аналізу. Підпункти 5 та 6 реалізуються за рекомендацією науково – методичної ради майстерні планування та з залученням науковців – експертів. Багатовимірний аналіз взаємної пов’язаності окремих інформаційних масивів, числових рядів, описових, графічних та картографічних матеріалів. Складові частини етапу 1. Визначення міри та степені зв’язків поміж показниками, пов’язань між цифровими даними, описовими, графічними та картографічними матеріалами. 3. Основний аналіз інформації 2. Визначення інтервалів та періодів післядії, корелятивних залежностей та видів функцій кореляції. 3. Визначення та оцінювання видів функцій розподілу значень показників. 4. Робота з вибірками показників, виявлення тенденцій формування узагальнених тенденцій. 5. Визначення множини найістотніших факторів, котрі мають вирішальний вплив на формування показників якості проживання населення території та формують її загальну конкурентноздатність.
67
Формулювання попередніх висновків на підставі інтерпретації й опрацювання результатів аналізу. Складові частини етапу 1. Оцінка значення кожного результату з точки зору його корисності для опрацювання інформаційної моделі території та визначення проблем розвитку території. 2. Загальні висновки щодо сукупності інформаційних матеріалів /показників. описових та ілюстраційних матеріалів/. 3. Комплексна оцінка стану та динаміки розвитку 4. Інтерпретація території регіону , як в цілому, так і в розрізі окремих результатів аналізу груп /підмножин/ показників. 4. Узагальнена оцінка тенденцій та перспектив розвитку території. 5. Визначення доцільності використання отриманої інформації для подальшого використання. У випадку невідповідності – визначення методики та підходів до формування нової інформаційної бази. 6. Прийняття рішення та рекомендацій стосовно подальшого використання інформаційних масивів та матеріалів.
Побудова низки альтернативних гіпотез стосовно перспектив розвитку території на основі інтерпретації даних аналізу (експрес – аналізу). Складові частини етапу 1. Опрацювання множини гіпотез стосовно кожного результату. 5. Формулювання комплексу гіпотез 2. Загальні висновки щодо альтернативних гіпотез розвитку території. 3. Комплексна й узагальнена оцінка множини гіпотез стосовно перспектив розвитку території. 4. Відбір множини найбільш реальних гіпотез розвитку території. 5. Прийняття рішення та рекомендацій стосовно подальшого використання гіпотез розвитку території,
68
опрацьованих на підставі інформаційних матеріалів. Опитування громадськості території
§ населення території (як системи в цілому); § населення територіальної підсистеми (локальних територій); Цільові групи респондентів § авторитетні та важливі особи (експерти території); § господарські та ділові об’єднання, асоціації; § суб’єкти господарювання; § громадські та суспільні організації й об’єднання; § органи управління територією.
§ опити в пресі; § гарячі телефонні лінії; § телефонні опити; Методи вивчення громадської думки § опити цільових груп; § традиційне анкетування; § електронне анкетування; § формалізоване інтерв’ю; § поглиблене інтерв’ю; § цільове анкетування, інтерв’ю.
69
ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В ПРОЦЕСІ ОПРАЦЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ Методи й Способи Цільові групи підходи Напрямки та використання в формування зміст вивчення процесі опрацювання громадської громадської опитування стратегії думки думки 1. Опити в пресі 1. Опрацювання 1. Соціально – складових стратегії 2. Гарячі економічні телефонні лінії (бачення, місія, проблеми визначення 3. Телефонні розвитку пріоритетів стратегії) опити території 2. Обґрунтування 4. Опити 2. Проблеми Населення рішень стратегії цільових груп реформування території 3. Формування 5. Традиційне системи (як системи в громадської думки анкетування управління цілому) 4. Моніторинг та 6. Електронне 3. Конкретні оцінювання анкетування проблеми 5. Пілотні інвестиційні життєдіяльності проекти та безпеки 1. Соціально – економічні проблеми розвитку всієї території 2. Локальні соціально – економічні проблеми розвитку всієї території 3. Проблеми локального управління 4. Конкретні локальні проблеми життєдіяльності та безпеки 1. Соціально – економічні проблеми й пріоритети 1. Опити в пресі 2. Гарячі телефонні лінії 3. Телефонні опити 4. Опити цільових груп 5. Традиційне анкетування 6. Електронне анкетування 1. Опрацювання складових стратегії (бачення, місія, визначення пріоритетів стратегії) 2. Обґрунтування рішень стратегії 3. Формування громадської думки 4. Моніторинг та оцінювання 5. Опрацювання локальних та пілотних інвестиційних проектів
Населення територіальної підсистеми (локальних територій)
Авторитетні та важливі особи (експерти території)
1. Анкетування 2. Формалізоване інтерв’ю
1. Опрацювання складових стратегії (бачення, місія, визначення
68
Господарські та ділові об’єднання
розвитку території 2. Проблеми ефективності управління 3. Конкретні проблеми (актуальні й перспективні) життєдіяльності та безпеки 4. Оцінка ділового та соціального клімату 5. Пропозиції щодо розвитку та бачення спеціальних проблем 1. Соціально – економічні пріоритети розвитку території 2. Конкретні проблеми (актуальні й перспективні) життєдіяльності та безпеки 3. Оцінка ділового клімату 4. Перспективні проекти ті інновації 5. Пропозиції щодо розвитку та бачення спеціальних проблем
3. Поглиблене інтерв’ю 4. Цільове анкетування, інтерв’ю
пріоритетів стратегії) 2. Обґрунтування рішень стратегії 3. Визначення тенденцій й альтернатив та їх обґрунтування 4. Оцінювання ефективності та реальності варіантів рішень 5. Пілотні інвестиційні проекти
1. Анкетування 2. Формалізоване інтерв’ю 3. Поглиблене інтерв’ю 4. Цільове анкетування, інтерв’ю
1. Опрацювання складових стратегії (бачення, місія, визначення пріоритетів стратегії) 2. Обґрунтування рішень стратегії та опрацювання інвестиційно інноваційної складової стратегії 3. Визначення тенденцій й альтернатив та їх обґрунтування 4. Оцінювання ефективності та реальності варіантів рішень 5. Конкретні інвестиційні проекти та інновації 6. Система заходів спрямованих на зростання
69
1. Соціально – економічні пріоритети розвитку території та окремих об’єктів 2. Конкретні проблеми (актуальні й перспективні) життєдіяльності та безпеки 3. Оцінка Суб’єкти ділового клімату господарювання 4. Перспективні проекти ті інновації 5. Пропозиції щодо розвитку та бачення спеціальних проблем
1. Анкетування 2. Формалізоване інтерв’ю 3. Поглиблене інтерв’ю 4. Цільове анкетування, інтерв’ю
Громадські та суспільні організації й об’єднання
1. Соціально – економічні пріоритети розвитку території 2. Конкретні проблеми (актуальні й перспективні) життєдіяльності та безпеки 3. Оцінка громадської активності 4. Перспективи і проблеми
1. Анкетування 2. Формалізоване інтерв’ю 3. Поглиблене інтерв’ю 4. Цільове анкетування, інтерв’ю
конкурентноздатності території 1. Опрацювання складових стратегії (бачення, місія, визначення пріоритетів стратегії) 2. Обґрунтування рішень стратегії та опрацювання інвестиційно інноваційної складової стратегії 3. Визначення тенденцій й альтернатив та їх обґрунтування 4. Оцінювання ефективності та реальності варіантів рішень 5. Конкретні інвестиційні проекти та інновації 6. Система заходів спрямованих на зростання конкурентноздатності території 1. Опрацювання складових стратегії (бачення, місія, визначення пріоритетів стратегії) 2. Обґрунтування рішень стратегії та опрацювання інвестиційно інноваційної складової стратегії 3. Визначення тенденцій й альтернатив та їх обґрунтування 4. Оцінювання
70
розвитку громади 5. Пропозиції щодо розвитку та бачення спеціальних проблем
Органи управління територією
1. Соціально – економічні пріоритети та цілі розвитку території 2. Конкретні проблеми (актуальні й перспективні) життєдіяльності та безпеки 3. Оцінка ефективності співпраці 4. Перспективи і проблеми розвитку громади 5. Пропозиції щодо розвитку та бачення спеціальних проблем
1. Анкетування 2. Формалізоване інтерв’ю 3. Поглиблене інтерв’ю 4. Цільове анкетування, інтерв’ю
ефективності та реальності варіантів рішень 5. Конкретні інвестиційні проекти та інновації 6. Система заходів спрямованих на зростання конкурентноздатності території 1. Опрацювання складових стратегії (бачення, місія, визначення пріоритетів стратегії) 2. Обґрунтування рішень стратегії та опрацювання інвестиційно інноваційної складової стратегії 3. Визначення тенденцій й альтернатив та їх обґрунтування 4. Оцінювання ефективності та реальності варіантів рішень 5. Конкретні заходи по вдосконаленні системи управління 6. Проекти зростання конкурентноздатності території
71
ТЕМА 5. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ, МІСІЯ ТА МЕТА В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ Основним інструментом опитування населення території є анкета, котра складається з таких основних блоків: Блок 1 Звернення до мешканців. В 2 - 3- х реченнях пояснюється мета опитування та подальшого використання результатів анкетування Блок 2 Запитання стосовно : оцінки сучасного стану території; бачення стану території в майбутньому; визначення ресурсів, можливості та проблем розвитку території; напрямків першочергових змін стану справ на території; перешкод на шляху розвитку територі.ї Запитання стосовно розвитку системи послуг для населення та відвідувачів (інвесторів) території Інформація про місце та особу опитаного (особисті запитання) Подяка за відповіді та контактна інформація
Блок 3
Блок 4 Блок 5
Шановні мешканці (назва територіальної громади або території) !
72
В Україні відбувається процес становлення місцевого самоврядування, котре ґрунтується на реальному праві територіальних громад самостійно вирішувати проблеми місцевого значення, виходячи із інтересів МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ. Група стратегічного планування закликає мешканців (назва територіальної громади або території) до участі в опрацюванні стратегії сталого розвитку, коли громада в ході широкого обговорення вирішує проблему : Якою повинна бути наша (назва територіальної громади або території), щоб на ній із задоволенням та комфортно проживали ми й бажали жити наші діти ? З метою врахування Ваших побажань та залучення Вашого життєвого досвіду до покращення рівня життя (назва території) просимо висловити свою думку. Просимо Вас заповнити та передати анкету групі стратегічного планування. Інформація анкети є конфіденційною. Дякуємо за участь. 1. Чи задоволені Ви сучасним станом (назва територіальної громади або території)? ................................................................................................................................... 2. Якою Ви хочете побачити свою (назва територіальної громади або території) через 10 років? ................................................................................................................................... 3. На які ресурси слід, в основному, опертися для подальшого розвитку (назва територіальної громади або території)? ................................................................................................................................... Блок 2 4. Які можливості розвитку наявні (або можуть з’явитися) в (назва територіальної громади або території)? ................................................................................................................................... 5. Які найважливіші проблеми, на Вашу думку, наявні на території (назва територіальної громади або території), що заважають її розвитку? ................................................................................................................................... 6. Що, на Вашу думку, потрібно зробити в першу чергу для розвитку території (назва територіальної громади або території)? ...................................................................................................................................
БЛОК 1
73
Множина відповідей на підставі питань блоку 2 надалі буде використана при формуванні визначення бачення, місії території, пріоритетних напрямків стратегії 1. Які сфери діяльності, на Вашу думку, було б доцільно розвивати на території (назва територіальної громади або території) в майбутньому? £ промисловість £ транспорт £ будівництво £ інформаційні послуги £ сільське господарство £ зв’язок £ торгівля £ побутові послуги
£ туристично – рекреаційні послуги Блок 3 £ інше (вказати) ........................................................................................................ 2. У чому Ви потребуєте підтримки від органів місцевої влади щодо підтримки підприємництва (назва територіальної громади або території) ? £ створення сприятливого інвестиційного клімату £ фінансова підтримка £ рекламно – інформаційна (промоційна) підтримка £ активне лобіювання інтересів території £ інше (вказати) ........................................................................................................
Множина відповідей на підставі питань блоку 3 дозволяє визначити думку громадськості стосовно перспективних сфер господарювання на території, і що важливо, дозволяє побачити органам влади вимоги громадськості до її діяльності
74
Особисті запитання Будемо Вам вдячні за додаткову інформацію про Вас 1. Стать 2. Ваш вік (років) £ до 18 £ 65 + 3. Освіта Блок 4 £ початкова £ середня £ середня спеціальна £ вища £ незакінчена вища 4. Місце анкетування £ обласний центр £ місто 5. Місце роботи £ - державне підприємство £ - приватне підприємство £ - безробітний £ - учень £ - державна (самоврядна) установа £ - підприємець £ - пенсіонер £ - студент £ районний центр £ село (селище) £ 18 – 25 £ 26 - 35 £ 36-45 £ 46-55 £ 56 – 65 £ чол.. £ жін.
£ - комунальне підприємство £ - громадська діяльність
Інформація блоку 4 покаже нам соціологічний портрет активних мешканців даної території, дозволить пов’язати відповіді блоку 2 та 3 із даними блоку 4, тобто у робочої групи появиться можливість застосувати багатовимірний аналіз при опрацюванні матеріалів анкет Дякуємо за відвертість! Ваші пропозиції будуть враховані при розробці стратегії розвитку (назва територіальної громади або території) Запрошуємо до співпраці! Наша адреса : (назва міста, села), вулиця ........., №......., каб. ......., контактна особа - ............................................тел. ...............
Результати анкетування, ілюстровані відповідним табличним (підсумкові таблиці з варіантам відповідей й відповідно опрацьованими відсотковим
Блок 5
75
коефіцієнтами) та графічним матеріалом (графіки, діаграми) будуть становити один із розділів стратегії сталого розвитку території. Коротко й стисло аналіз опитування громадської думки населення території може бути сформульоване наступним чином: § Найбільш важливим фактором розвитку території населення назва територіальної громади або території) вважає розвиток (для прикладу: економіки, сільського господарства, лісового господарства), котре спричинить зростання рівня життя населення, комфортність та безпеку проживання. § Значне занепокоєння в населення пов’язано із складним екологічним станом території (забрудненням ґрунтів, занечищенням ґрунтових вод, шкідливими викидами в атмосферу) та використанням природних ресурсів (корисних копалин, мінеральних вод). § Важливу роль в подальшому сталому розвитку території повинна відігравати справедлива й чесна влада (відкрита, не корумпована, сприятлива для мешканців та відкрита до інвесторів). § Найперспективнішими громадськість вважає на перспективу людські, природні та культурно фольклорні ресурси (в т.ч. й історико – архітектурну спадщину території), котрі, використані у відповідний ефективний спосіб повинні зміцнити конкурентноздатність території. § Опитані мешканці висловили своє занепокоєння існуванням низки проблем розвитку території (слабке інженерне та транспортне забезпечення, відсутність системи переробки відходів, зайнятості населення, розвитку підприємництва, й т.п.). § Кардинального вирішення вимагають соціальні проблеми (охорони здоров’я, освіти, культури, фізкультури й спорту), а також що має тут основне значення – покращення зв’язку влади з громадою. § Найважливішими завадами населення території бачить – низько кваліфіковану, нечесну владу, несправедливі рішення владних органів, байдужість їх до проблем громади. § Цікавою була б тут й самооцінка громадою своєї активності, байдужості або небайдужості мешканців до свого майбутнього.
76
Засади формулювання бачення та місії розвитку території це відображення /узагальнення/ найбільш загальних і яскравих БАЧЕННЯ уявлень мешканців про краще майбутнє своєї території/територіальної громади як правило концентрує в собі різносторонні (переважно оптимістичні) думки й погляди мешканців території на своє майбутнє формулюється в лаконічній, доступній формі, як правило БАЧЕННЯ одним виразом, котрий легко запам’ятовується, хоча практика показує й можливість формулювання бачення більш складної структури Загальний формат вираження бачення НАЗВА ТЕРИТОРІЇ (територіальної громади)
СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ
стислий опис майбутнього стану території (згідно оцінки її громадян)
§ ЛЬВІВЩИНА – європейський регіон високої культури, комфорту та рівня життя § ОПІЛЛЯ – територія інтенсивного розвитку § КАМ’ЯНЕЧЧИНА – сучасний європейський регіон із статусом культурно – історичного заповідника, осередок добробуту та комфортної життєдіяльності § ЛЬВІВ – європейський інтелектуальний та туристичний центр § Селище БРЮХОВИЧІ – ошатний та заможний сучасний рекреаційний осередок Львівщини з активною спільнотою, що усвідомлює відповідальність за майбутнє
77
є основою прийняття комплексу перспективних управлінських МІСІЯ рішень, служить орієнтиром для ефективного управління та розвитку МІСІЯ ТЕРИТОРІЇ це головна загальна ціль, суть існування території формулювання конкретних соціальних та /або економічних проблем ШЛЯХОМ ВИРОБНИЦТВА ТА Загальний формат вираження місії для суб’єкта господарювання МІСІЄЮ /найменування організації / Є РЕАЛІЗАЦІЇ / найменування основних продуктів/послуг/ З МЕТОЮ ……………………………… Це дозволить акціонерам та /або партнерам отримати максимальний прибуток, а її персоналу – справедливе винагородження МІСІЯ ТЕРИТОРІЇ формулюється як вираз, що відображає сенс та мету та розвитку
(територіальної громади) існування території в майбутньому МІСІЯ мета заради якої існує та функціонує територіальна громада згуртовує мотивує надихає спонукає до певних видів діяльності для досягнення мети Загальний формат вираження місії Є (діяльність / продукти / послуги) ДЛЯ (кого ) ЩОБ (перерахувати очікувані ефекти )
78
МІСІЄЮ (назва територіальної громади)
§ відкритого, Процес опрацювання місія території повинен складатися з
зрозумілого
та
прозорого
опрацювання й обговорення; § існування альтернативних варіантів місії; § комплексу просвітницьких заходів для громадян; § максимального залучення громадян до процесу формування місії території.
§ філософія розвитку території, котра проявляється або відображається в цінностях та переконаннях, території, котрі поширених й прийнятих на території; § унікальних сферах діяльності на характеризують продукти й послуги, що виробляються територією, а також вказувати на ринки реалізації продуктів території; В описі МІСІЇ повинні бути відображені такі основні моменти § орієнтири розвитку території та комплекси завдань, котрі слід розв’язати території в довготерміновій перспективі; § ресурси та засоби території, котрі передбачаються використати/задіяти в процесі розвитку; § специфічні умови, ресурси або особливості території, котрі формуватимуть її конкурентоспроможність в довготерміновій перспективі; § способи та технології використання ресурсного потенціалу території; § способи та технології залучення зовнішніх ресурсів для зміцнення/ перепрофілювання потенціалу території § ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ – екологічно чистий європейський регіон стабільного економічного росту, комфортного проживання, відкритий та гостинний для ділового партнерства
79
§ РОГАТИН – осередок українського духу, привітний для гостей, відкритий для інвесторів, безпечний для проживання, місто сталого розвитку § Селище БРЮХОВИЧІ – екологічно чистий рекреаційний осередок Львівщини, безпечне й комфортне для проживання, відкрите й гостинне для ділової співпраці селище міського типу § Маркетингова місія – гасло селища Брюховичі (запозичивши маркетингові напрацювання до 1939 року) БРЮХОВИЧІ – зелені легені Львова § БІБРКА – культурно-рекреаційний осередок Львівщини, безпечне та комфортне для проживання, відкрите та гостинне для ділового партнерства місто Засади проведення стратегічного аналізу СВОТ стану та перспектив розвитку території
СИЛЬНІ СТОРОНИ
СЛАБКІ СТОРОНИ
СЕРЕДОВИЩЕ СВОТ - АНАЛІЗУ
МОЖЛИВОСТІ
ЗАГРОЗИ
сильні сторони Сила (сильні сторони) (Strengths) можливості
розвитку території, потенціал)
внутрішні чи ресурс
(навички,
території, що можуть зумовити формування тієї чи іншої конкурентної переваги
80
Вади (слабкі сторони) (Weaknesses)
слабкі сторони території, види діяльності, ресурси, обставини, які на даний час використовуються неефективно або не за призначенням можливості, шанси, що їх можна використати для досягнення стратегічних цілей (результатів) комплексного розвитку території загрози для розвитку та конкурентоспроможності
Обставини (можливості) (Opportunities)
Труднощі (загрози) (Threats)
території,
будь-які
процеси
або
явища,
що
перешкоджають руху в напрямі досягнення місії та цілей розвитку території Сильні сторони розвитку території
- це існуючі особливості території, які становлять підвалини для її подальшого розвитку Внутрішні можливості території Ресурсний потенціал території Конкурентні переваги території
Сильні сторони - це в основному чітко визначені ознаки конкретних ринкових конкурентних переваг території. В більшості випадків сильні сторони території вимагають § модернізації або активізації відповідної діяльності , § ефективного використання ресурсного потенціалу § зміцнення та підтримки конкурентних переваг
81
Слабкі сторони розвитку території це існуючі особливості території, які ускладнюють її розвиток Використання ресурсів Види та типи діяльності Специфіка внутрішніх обставин
Слабкі сторони – це як правило неефективно використані потенційні можливості території, що послаблюють її конкурентоздатність на ринку, спричинюючи відставання територіального розвитку. У більшості випадків слабкі сторони формуються під впливом негативних процесів розвитку території § відсутності інноваційної активності , § неефективного використання ресурсів § відсутності розуміння підтримки конкурентних переваг Можливості розвитку території це існуючі особливості, умови, сприятливі для розвитку території, котрі вже реально існують або можуть виникнути в найближчому майбутньому Геополітична та геоекономічна ситуація Інвестиційні та інноваційні механізми Сприятливі зміни зовнішнього середовища Можливості – в основному обставини, сприятливі для розвитку території, котрі вже реально існують або можуть виникнути в найближчому майбутньому. Можливості формуються в залежності § змін в політико-економічному просторі держави § позитивних тенденцій на ринку § розширення економічного партнерства та співпраці
82
Загрози розвитку території це існуючі особливості, умови, що несприятливі (в окремих випадках навіть небезпечні для розвитку території), що реально існують або можуть виникнути в прогнозованому майбутньому Несприятливі зміни зовнішнього середовища Втрата конкурентних переваг території Відмова впровадження інновацій Загрози –несприятливі та небезпечні для розвитку території обставини, які вже існують або можуть виникнути в майбутньому. Загрози виникають в залежності § змін в політико-економічному просторі держави § змін тенденцій на ринку § появі зовнішніх негативних чинників Матриця SWOT - аналізу ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Можливості (шанси) (перелік) Сильні сторони ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (перелік) Слабкі сторони (перелік) Заходи Заходи Загрози (перелік) Заходи Заходи
Заходи формулюються щодо використання можливостей / сильних сторін та пом’якшення загроз / слабких сторін Потенційні внутрішні Потенційні внутрішні переваги (конкурентні недоліки (обмеження переваги) щодо розвитку) 1. Природно-ресурсний потенціал та стан природного
83
середовища 2. Рівень природно-техногенної безпеки 3. Демографічний та трудовий потенціал 4. Економічний, просторовий та господарський потенціал 5. Науково-технічний потенціал 6. Освітній та соціальний потенціал 7. Потенціал інженерної інфраструктури 8. Рекреаційний потенціал 9. Культурно – історичний потенціал 10.Фольклорно – культурний потенціал 11.Комплекс інших ресурсів або важливих чинників (факторів) Напрямки аналізу СИЛЬНИХ та СЛАБКИХ сторони території
Внутрішні фактори розвитку території 1. Природноресурсний потенціал Характеристика стану й прогнозних оцінок земельних, водних, лісових, мінерально-сировинних, оздоровчих і рекреаційних ресурсів та станом природного середовища Характеристики рівня та ефективності використання земельних ресурсів (згідно даних земельного кадастру. рівня господарського використання, розподілу земельного 2 . Оцінка земельних ресурсів фонду за власниками і землекористувачами, за категоріями земель; рівня забудови земель населених пунктів, промисловості, транспорту і зв'язку, частки земель екологічної мережі; грошової оцінки земель, можливості і умов функціонального перерозподілу земель. Наводяться дані про якісний стан та рівень
84
біопродуктивності земельних угідь та ефективність їх використання. Оцінка водних ресурсів проводиться шляхом визначення їх обсягів, якісного стану, можливостей збільшення, ступеня та ефективності використання. Оцінюються за площею, породним складом, віковою 3. Лісові ресурси структурою, категоріями захищеності, продуктивністю та використанням лісового фонду Описуються мінерально – сировинні ресурси (включаючи 4. Мінеральнотак звані "техногенні родовища”) та оцінюються за їх обсягами та умовами видобутку. 5 .Оцінка оздоровчих та рекреаційних ресурсів Проводиться шляхом опису та визначення їх придатності для лікування та відпочинку (кліматичні умови, естетична цінність ландшафтів, наявність бальнеологічних властивостей тощо) Описується та оцінюється за обсягами, структурою, рівнем використання, ступенем зношеності основних фондів, 6. Економічний потенціал розгалуженістю виробничої бази, часткою і наукоємних інвестиційно-спроможних галузей сировинні ресурси структурою, запасами та можливостями їх приросту,
підприємств, здатних до реалізації інноваційної моделі економічного зростання, ступенем кваліфікації трудових ресурсів, потужністю, технічним станом та щільністю інженерно-транспортної інфраструктури.
7. Стан науковотехнічного
Оцінка здійснюється за показниками наявності науководослідних, дослідно-експериментальних, впроваджуючих,
85
потенціалу
інформаційних, проектних організацій, вищих навчальних закладів, їх відповідності спеціалізації економіки регіону, кількості та якісної характеристики наукових кадрів, наявності наукових розробок світового рівня, кількості отриманих патентів Характеризується рівнями забруднення водного та
повітряного басейнів, ґрунтів, обсягами накопичення всіх 8. Стан оточуючого природного середовища видів відходів та їх видовою структурою, акустичного дискомфорту, випромінювання електричних і і магнітних полів, опромінювання, потужністю,
структурою та перспективами нарощування елементів екологічної мережі (заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, заказники, екологічні коридори тощо) Оцінка включає визначення існуючої та прогнозованої
9. Стан трудового кількості та вікової структури трудових ресурсів, їх потенціалу кваліфікації, зайнятості та стану на ринку праці (кількість та рівень безробіття тощо) Оцінюється 10. Туристичний потенціал за наявністю, кількісною та якісною (історична ресурсів,
характеристикою умов,
історико-культурних рекреаційних
спадщина), природно – кліматичних та медико-санітарних лікувально-оздоровчих, розвитком туристичної інфраструктури.
11. Стан природнотехнічної безпеки
Стан
характеризується
переліком,
структурою,
розміщенням потенційно небезпечних об'єктів та інших джерел виникнення надзвичайних ситуацій, їх розподілом
86
за групами ризику, параметрами зон уражень (площа території, кількість населених пунктів та населення) та наслідками переліком, надзвичайних ситуацій, вартістю та станом об'єктів, фінансування джерелами
запобіжних заходів. Оцінка (опорного каркасу території) здійснюється шляхом виявлення 12. Стан просторовоекономічного потенціалу основних ліній та вузлів соціальноекономічного розвитку і тяжіння інвестицій: існуючих чи намічуваних міжнародних транспортних коридорів, інших інфраструктурно-комунікаційних магістралей, головних річок, узбережжя морів, прикордонних смуг та розташованих на їх перетинанні головних міст, а також зон їх стимулюючого впливу
Потенційні зовнішні Потенційні зовнішні можливості загрози 1. Геоекономічне та геополітичне положення 2. Макроекономічна ситуація в державі 3. Соціально - економічна ситуація в регіоні 4. Зовнішньоекономічна ситуація 5. Зовнішньополітична ситуація 6. Глобальні зміни в природному довкіллі 7. Інші фактори або комплекс умов Напрямки аналізу МОЖЛИВОСТЕЙ та ЗАГРОЗ сторін території Зовнішні фактори розвитку території (на прикладі регіону) 1. Розташування регіону Вигідність геоекономічного та геополітичного положення регіону в системі прилеглих регіонів або країн визначається наявністю мережі міжнародних
87
транспортних коридорів, загальнодержавних та міжрегіональних комунікаційних магістралей тощо 2. Вплив економічного стану (ситуації) в країні Вплив (реальний та прогнозований) зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної ситуації оцінюється на основі здійснення якісної та кількісної характеристики зовнішніх зносин, міжрегіональних та зовнішньоекономічних зв'язків (включаючи участь у транскордонному та міжрегінальному співробітництві), оцінки кон'юнктури світового ринку, зовнішньополітичної ситуації в країнах, що є основними діловими партнерами, тощо Вплив (реальний та прогнозований) макроекономічної ситуації оцінюється за результатами розвитку економіки країни, кон'юнктури внутрішнього ринку, соціальнополітичної стабільності в державі тощо
3. Вплив глобального середовища
На закінчення викладений матеріал варто проілюструвати реальним прикладом СВОТ – аналізу значної територіальної одиниці - в даному випадку Львівської області. Дана таблиця побудована традиційно – із виділенням сильних та слабких сторін, сприятливих можливостей та загроз, проведений детальний окремий аналіз потенціалів та розвитку відповідних сфер життєдіяльності. На жаль, така форма не дає уяви про тенденції змін в зовнішньому та внутрішньому середовищах, так як це показано в наступному прикладі. Показано також підсумкові таблиці з результатами СВОТ - аналізу із визначенням ключових проблем, стратегічної мети та стратегічних напрямків сталого розвитку території . Остаточний вибір форми представлення залежить від рішення робочої групи та порад експертів.
88
Вибрані елементи SWOT - аналіз розвитку території Львівської області
СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ СПРИЯТЛИВІ МОЖЛИВОСТІ ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ 1. Географічне та геоекономічне розміщення області. Природно – ресурсний потенціал 1.Негативні процеси в світовій та 1. Цільове використання 1.Периферійне географічне та 1.Вигідне географічне та національній політиці геостратегічного та геоекономічне розміщення геоекономічне розміщення 2. Ізоляція України від членів ЄС області в межах держави (західна геоекономічного розміщення області в центрі Європи. 3. Зміни в зовнішній політиці області окраїна України). 2. Розміщення на головному України. 2. Раціональне використання 2. Слабка участь в системі Європейському вододілі. 4. Транскордонне забруднення природно – ресурсного Єврорегіонів. 3. Безпосереднє межування із довкілля. потенціалу. 3. Незадовільне використання країною – членом Європейської 5. Негативний вплив на стан 3. Можливість ефективної участі геоекономічного положення на Спільноти. довкілля інтенсивного руху по торгівельних шляхах Схід – Захід, в діяльності Єврорегіонів (Буг, 4. Проходження низки міжнародних транспортних Карпатського регіону). Північ – Південь. міжнародних трас та 4. Створення нових можливостей коридорах та енергетичних 4. Значне техногенне та транспортних коридорів комунікаціях. на території регіону в рамках антропогенне навантаження на територією області . 6. Зменшення або припинення міжнародної проекологічної природне довкілля та біотичні 5. Відносно чисте довкілля, інвестицій в природоохоронну співпраці. ресурси. наявність значних запасів питної 5.Залучення коштів міжнародних сферу. 5. Низька екологічна свідомість води. фондів до проблем збереження 6. Наявність корисних копалин , в населення. цінного природного середовища 6. Відсутність програм розвитку т.ч. - енергоносіїв. та окремих його компонентів. території, що ґрунтуються на 7. Наявність історично 6. Створення системи промоції геоекономічному положенні сформованих пов’язань із регіону на підставі унікальних області. європейськими країнами. природних ресурсів. 2. Демографічний потенціал. Система соціального захисту населення 3. Місце області в національній та міжнародній економічній системі. 4. Розвиток виробничої сфери , підприємництва та інвестиційних процесів 5. Розвиток науки та впровадження інновацій 1. Подальша криза та занепад 1. Надання державної та 1. Складна фінансова ситуація із 1.Значний професійний та регіональної підтримки науковим науково – дослідних та фінансуванням наукових та науковий рівень підготовки інноваційних установ України. та інноваційним установам. спеціалістів та населення регіону. інноваційних установ. 2. Несприятлива позиція України 2. Розвиток національних та 2. Відсутність дієвого зв’язку 2. Наявність на території області
89
провідних наукових інституцій (в окремих галузях фундаментальних та прикладних наук). 3. Збереження основного контингенту науково – технічних кадрів. 4. Наявність значної кількості інноваційних розробок. 5. Наявність незначної частки підприємств із високого технологічного рівня. 6. Участь науковців регіону в міжрегіональних та міжнародних контактах.
науково – дослідних установ з промисловістю та бізнесом. 3. Міграція (як внутрішня, так і міжнародна наукових кадрів). 4. Відсутність стимулів розвитку науково –технічного та науково – дослідного потенціалу регіону. 5. Відсутність єдиної регіональної системи сприяння опрацюванню та поширенню інновацій. 6. Відсутність дієвої співпраці з міжнародними організаціями в сфері інновацій.
міжнародних контактів в науковій та інноваційній сфері. 3. Використання міжнародних фондів для проведення наукової та інноваційної діяльності установами регіону. 4. Використання та розширення науково – інноваційних міжнародних контактів з країнами ЄС, зокрема Польщею. 5. Укріплення контактів та партнерських зв’язків наука – виробництво.
в міжнародній та європейській спільноті. 3. Подальша міграція та винищення наукових кадрів. 4. Відсутність державної підтримки розвитку науки України. 5. Утримання тенденцій міжнародної маргіналізації науки України. 6. Поглиблення розриву наука – виробництво, пасивна позиція органів влади у вирішенні даних проблем.
6. Розвиток галузей невиробничої (соціальної) сфери 7. Розвиток туризму та промоційних процесів 1. Подальший розвиток 1. Наявність привабливих об’єктів 1.Не завжди задовільний стан привабливих на туристичному для розвитку різноманітних видів об’єктів, привабливих для ринку видів туризму. туризму. туризму.. 2. Надання дієвої державної 2. Слабка інфраструктура 2. Наявність інфраструктури підтримки розвитку туристичної обслуговування туристів , обслуговування туристів. сфери регіону. незадовільна якість послуг. 3. Наявність значної кількості 3. Послуги туристичного сектора 3. Надходження коштів суб’єктів туристичного бізнесу міжнародних фондів в сферу господарювання не завжди приватної форми власності. сертифіковані та не відповідають туризму та промоції регіону. 4. Наявність об’єднань 4. Подальший розвиток складових стандартам ЄС. туристських організацій та 4.Незначна кількість промоційних туристичної та рекреаційної інформаційних центрів. сфери. 5. Наявність промоцій них заходів заходів в регіоні. 5.Відсутність дієвої державної та 5. Налагодження ефективної на території регіону. фінансової підтримки туризму та співпраці в галузі туризму та 6. Значна туристична та промоції в рамках Єврорегіонів. промоції регіону. інвестиційна привабливість 6. Несприятливі умови діяльності 6. Розширення міжнародної регіону. туристичної співпраці з країнами підприємницьких структур в
1. Погіршення національного та міжнародного іміджу Львівщини. 2. Незадовільна промоція регіону на міжнародному ринку. 3. Незадовільні нормативно – правові державні обмеження умов господарювання в туристичній сфері. 4. Погіршення умов особистої безпеки та комфортності проживання в регіоні. 5. Не налагодження міжнародної співпраці. 6. Зміни у візовому режимі України та країн – сусідів.
90
галузі туризму. ЄС, зокрема Польщею. 8. Активність населення регіону. Участь громадян в процесі розвитку регіону 9. Розвиток системи управління регіоном 1.Опрацювання стратегії розвитку 1. Негативні тенденції у 1. Незадовільний рівень 1. Добре розвинена система внутрішній політиці держави. регіону, як управлінського діяльності органів влади всіх органів управління на території 2. Несприятливий процес рівнів, значні прояви бюрократії, документу. регіону. бюджетного фінансування 2. Зміна державного корупція, брак достатньої 2. Наявні пілотні території де території. нормативного регулювання кількості відповідно реалізуються засади партнерства 3. Несприятливі політичні процесу управління територією. кваліфікованих управлінських влада – громада – бізнес. тенденції в Україні. 3. Зміна статусу місцевого 3. Наявність окремих територій та кадрів. 4. Збереження бюрократії, самоврядування, зростання його 2. Відсутність навиків населених пунктів для котрих корупції, загальних засад ролі. стратегічного управління опрацьовані стратегії розвитку . несвободи та приниження 4. Зміна засад формування 3. Низький фаховий рівень 4. Наявність навчальних закладів особистості. бюджету території. управлінців ланки місцевого для підготовки управлінців 5. Налагодження дієвої співпраці 5. Неприйняття європейських самоврядування. різного профілю. влада – громада – підприємницьке засад громадянського суспільства. 5. Наявність різноманітних планів 4. Значна політизація процесу 6. Подальше розшарування та середовище. та програм розвитку територій та управління територією. знищення традицій 5. Слабкий розвиток місцевого регіону в цілому. територіальної громади. самоврядування. 6. Слабкий взаємозв’язок органів влади всіх рівнів з громадою та діловим середовищем.
Приклад представлення результатів аналізу стану та тенденцій сталого розвитку території в табличній формі Код показника Сфера розвитку території Демографічна ситуація на території Коротка характеристика стану або опис тенденцій Зростає частка людей похилого віку Зменшується частка дітей в загальній кількості населення Вікові категорії 55-59 та 60 і старше Показник фактора Сильна або Можливості або слабка загрози сторона Слабка сторона Загрози
Підрозділ Вікова структура населення міської зони
Тенденція
1.1
Стан погіршується
91
1.3 ........ 2.1 ........
Демографічна ситуація на території ................... Соціальне становище міського населення ...................
Приріст населення міської зони .................. рівень прибутків населення .................. Галузева структура економіки міста .................. Стан будівництва нового житла Обсяг міських територій резервного земельного фонду ..................
років перевищують загально районний показник Від’ємний природний приріст населення міської (-3. 3 / на 1000 осіб), як серед чоловіків, так і серед жінок ................................ Середньомісячна заробітна плата в ........ районі у 200.. р. становила ........ грн., а по області – ............. грн. ................................ Місто …….. в районному розподілі праці віднесено до категорії монофункціонального міста. Вплив на економіку міста мають підприємства виробництва будівельних матеріалів, хімічної, лісової та харчової промисловості ................................ Планове житлове будівництво в місті не ведеться Нове житло в місті споруджується за кошти приватних осіб Місто володіє значним земельним потенціалом для продажу та загосподарювання Резервні території становлять 73 га
Слабка сторона .................. Слабка сторона ..................
Загрози .............. Загрози ..............
стан погіршується ........... Стан покращується ...........
3.1
Міська економіка
Слабка сторона
Можливості
Стан покращується
........ 4.1
................... Містобудування
.................. Слабка сторона
..............
........... Стан не змінюється
4.2 ........ 5.1
Містобудування ................... Технічна інфраструктура
Сильна сторона .................. Слабка сторона
Можливість ..............
Стан не змінюється ........... Стан не змінюється
................................ Відсутність стабільного та регулярного водопостачання населення міста Водопостачання Існує графік подачі води протягом доби Існує потреба в додаткових регулюючих ємностях води
92
5.2
Технічна інфраструктура
Водовідведення
........ 6.2 ........ ........
................... Екологічний стан міста ................... ................... Політико-правове середовище ................... Зовнішньо економічне середовище ................... Культурноосвітній потенціал міста ................... Громадськополітичне середовище міста
.................. Чистота води (поверхневих вод, підземних вод) .................. .................. Плани соціальноекономічного розвитку району, області .................. Транскордонне співробітництво .................. Стан об’єктів освіти та забезпеченість освітян .................. Розвиток молодіжних організацій
9.2
Місто на 30% каналізовано Очисні споруди вичерпали свій потенціал очистки стічних вод В місті відсутня дощова каналізація Приватний сектор житла приєднаний до міської системи каналізації частково В селах система каналізації відсутня ................................ Підземні води чисті, високої якості Поверхневі води забруднені побутовими стоками та продуктами господарської діяльності людей ................................ ................................ Планування розвитку території та району передбачається в щорічних програмах соціально-економічного розвитку ................... області та .......... району ................................ Місто не бере участі в транскордонному співробітництві ................................ Об’єкти освіти знаходяться в доброму стані, забезпеченість освітян відповідає рівню забезпеченості працівників освіти у ............ області ................................ На території діє МО “Відродження”, „Школярик”, Клуб юних футболісті
Слабка сторона
Загрози
Стан погіршується
.................. Сильна сторона .................. .................. Сильна сторона .................. Слабка сторона .................. Сильна сторона .................. Сильна сторона
.............. Загрози .............. ..............
........... Стан погіршується ........... ........... Стан покращується ........... Стан не змінюється ........... Стан не змінюється
Можливості
........ 10.4 ........ 11.2 ........ 12.3
.............. Можливості ..............
.............. Можливості
........... Стан не змінюється
93
Приклад оформлення підсумкових результатів СВОТ - аналізу із визначенням ключових проблем, стратегічної мети та стратегічних напрямків сталого розвитку території
Код показника Сфера розвитку території Підрозділ Коротка характеристика стану або опис тенденцій Зростає частка людей похилого віку Демографічна 1.1 ситуація на території Вікова структура населення міської зони приріст населення міської зони міграційні процесів Зменшується частка дітей в загальній кількості населення Вікові категорії 55-59 та 60 і старше років перевищують загально районний показник Демографічна ситуація на 1.2 1.3 території Міграція населення Від’ємний природний приріст населення міської (-3. 3 / на 1000 осіб), як серед чоловіків, так і серед жінок Зменшення міждержавних та зростання міжрегіональних міграційних процесів Слабка сторона Сильна сторона Загрози стан погіршується Стан покращується Слабка сторона Загрози Стан погіршується Показник фактора Сильна або Можливості або слабка загрози сторона Тенденція
Ключові проблеми Стратегічна мета Стратегічні напрямки розвитку
Відсутність повноцінного життєвого середовища для молоді спричинює її міграцію за межі території, створює дефіцит кваліфікованої робочої сили. Одночасно спостерігається повернення людей похилого віку на територію. Покращити демографічну ситуацію на території. Створити привабливі соціально – економічні умови для заохочення молоді до поселення й праці на території. Створення й реалізація механізму ефективного залучення молоді до процесів розвитку території. Реалізація комплексних заходів по створенню нових робочих місць, залучення інвестицій до розвитку економічного потенціалу території та створення сучасного центру професійної підготовки молоді. Опрацювання й реалізація заходів в напрямку соціального обслуговування людей похилого віку та неповносправних.
94
ТЕМА 6. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ - документ, в якому відображається існуючий
стан
території/галузі, визначаються цілі та пріоритети розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена і Стратегія комплексна середовища система та заходів органів влади, на ділового ефективне громади спрямованих
розв’язання проблем розвитку, забезпечення економічного зростання, а також характеризуються очікувані зміни а також Стратегія є одним з інструментів щодо регулювання та управління соціально-економічними процесами на території і комплексною системою цільових орієнтирів розвитку як території, так і окремих галузей економічної та соціальної сфер Перед тим, як розглядати систему цілей, завдань та заходів стратегії слід також нагадати ряд загальних основних визначень: процес, що визначає напрямки розвитку території Стратегічне планування та ефективність функціонування всіх її підсистем в визначеному періоді часу визначає цілі, напрями розвитку територіальної системи, макросистемі характеристики розвитку Стратегія цілісної структури, процесів та ресурсів, а також виділяє сфери опрацювання стратегічних програм розвитку є підвищення ефективності організованості території та розвитку її як системи, визначення напрямів розвитку системи через зміну структури, процесів і
Мета стратегічного планування
95
ресурсів у заданому проміжку (періоді) часу визначають Програми розвитку цілі, напрями, комплексні
характеристики території та розвитку її окремих функціональних підсистем визначають функціональні цілі, напрями та групові території,
характеристики
Плани розвитку
перспективний розвиток окремих функціональних груп, а також формують завдання на розробку проектів визначають цілі, напрями та окремі функціональні
Проекти розвитку
характеристики завдання
території,
їх
перспективний
розвиток, а також формують чітко визначені
вказують на специфічні результати, які територія та громада Стратегічні цілі планує досягнути, а також визначає конкурентну позицію території, яку передбачається здобути на регіональному ринку продуктів, товарів та послуг
Довготермінові цілі
визначають бажані /прогнозовані/ результати з врахуванням досягнутого рівня розвитку на даний період часу / або на даній стадії розвитку
Короткотермінові цілі
визначають найближчі конкретні організаційні цілі та ринкову позицію, яку територія передбачає зайняти, враховуючи вимоги та обмеження визначені
96
довготерміновими цілями
Система цілей території
§ має як правило досить складну структуру; § в цілому орієнтована в одному напрямку розвитку території; § містить в собі комплекс різних по значенню та напрямку векторів розвитку та точок їх прикладення.
Виходячи із вищенаведеного, можна зробити висновок, що Основними цілями стратегічної програми можуть бути вирішення гострих проблем території ( як приклад) § призупинення спаду виробництва § створення умов для підвищення якості життя, добробуту мешканців території, забезпечення їх житлом та покращання його технічного стану § розвиток інфраструктури комунального господарства, дошкільних закладів освіти, матеріальної бази лікарняних закладів, оснащення їх необхідними приладами, обладнанням, медикаментами § ефективне використання трудового потенціалу, місцевих природних і матеріальних ресурсів § покращання екологічної ситуації; інші цілі у галузі культури, мистецтва, розвитку туризму, збереження пам’ятників архітектури тощо Головною метою при розробленні стратегії розвитку території має бути, як правило: § припинення спаду рівня та якості життя § забезпечення матеріального добробуту і соціального захисту § ефективне функціонування житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я § соціальне забезпечення населення території
97
1) ефективне використання власних ресурсів; 2) підтримка місцевого виробника, розвиток підприємництва та створення сучасної ринкової інфраструктури; 3) структурні перетворення в економіці території; 4) реструктуризація та технічне переоснащення виробництва; 5) реструктуризація та розвиток комунального господарства; 6) залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку території; Основними завданнями при розробленні стратегії будуть 7) розвиток соціальної інфраструктури; 8) розв'язання гострих соціальних проблем у таких сферах як охорона здоров’я, освіта, культура, створення умов для соціальної злагоди і спокою; 9) проведення активної політики щодо соціального захисту найбільш незахищених верств населення; 10) забезпечення надійного функціонування об’єктів житловокомунального господарства та соціально-культурного призначення, транспорту, зв’язку; 11) формування високо розвинутої туристичної індустрії, інфраструктури для відпочинку та розваг; 12) сприятливі умови для зовнішньоекономічної діяльності; 13) збереження і відновлення пам'яток архітектури; 14) стабілізація екологічної ситуації, створення надійної системи екологічної безпеки § конкретними параметрами та величинами; Короткотермінові цілі характеризуються § чітко окресленими результати; § конкретно визначеними ресурсами; § визначають конкретних, реальних виконавців; § обмеженим терміном реалізуцї , .
98
Сукупність Виконання в цілому,
короткотермінових окремих завдань,
цілей або
конкретизує кажучи
множину реалізація ресурсного
довгострокових цілей, реалізуючи пріоритети діяльності. інакше короткотермінових цілей, дозволяє зберегти логіку реалізації проекту стратегії детально спланувати використання обмеженого потенціалу, ефективно скоординувати роботи, полегшує процес прийняття управлінських рішень. Опис переліку проектів, заходів в розрізі конкретних стратегічних цілей рекомендується проводити у вигляді таблиці, котра містить § назву заходу / завдання; § терміни реалізації заходів ( початок – кінець); § відповідальний виконавець або спосіб визначення відповідального виконавця; § орієнтований бюджет (або потреба в інших не фінансових ресурсів); § джерела фінансування.
здійснюється у логічній послідовності в межах кожного Форматування переліку заходів/завдань стратегічного напрямку або стратегічної цілі, таким чином, щоби результати заходів, реалізованих раніше можна було використати для реалізації наступних за ним комплексом дій (тобто зберігалася логіка досягнення мети). Перелік завдань /заходів реалізації стратегічної цілі (назва цілі) № Назву п/ заходу / п завдання Термін реалізації заходу ( початок – кінець) 3 Відповідальни й виконавець або спосіб визначення відповідальног о виконавця 4 Орієнтований бюджет (або потреба в інших не фінансових ресурсів) 5 Джере ла фінанс уванн я 6
1
2
99
Приклад формування переліку завдань /заходів реалізації стратегічної цілі „Розбудова інфраструктури території селища....... „ Стратегічна ціль: Розбудова інфраструктури території селища . Відповідальний Орієнтований Термін бюджет виконавець або реалізації Джерела (або потреба спосіб № Назву заходу заходу фінансування в інших не визначення п/п / завдання ( початок відповідального фінансових – кінець) ресурсів) виконавця 1 2 3 4 5 6 Бюджет ради, 2004 Селищна рада, Реконструкція 5 млн. грн.. 1 залучені школи 2005 тендер кошти Реконструкція огорожі Селищна рада, Позабюджетні 2003 50 тис. грн.. 2 дитячого підрядник кошти садка Ремонт Селищна рада, Позабюджетні 3 дитячого 2003 60 тис. грн.. підрядник кошти садка Ремонт Селищна рада, будівлі 2006 40 тис. грн.. Бюджет ради 4 селищної тендер ради .... .......... ...... ....... ...... ...... Розширення Керівник бази 2004 комунального 80 тис. грн.. Позика банку 18 комунального підприємства підприємства Будівництво 2008 Власник 19 рекреаційного 10 млн. грн.. Інвестиції 2010 ПП „Петро +” осередку схематичне зображення процесу прийняття управлінських Дерево рішень рішень стосовно розв’язку визначеної проблеми, графічно зображене у вигляді деревовидної структури
100
Таке дерево рішень використовується в менеджменті на підготовчих стадіях процесу опрацювання рішень і застосовується для вибору оптимального способу дій § наочне, графічне зображення підпорядкованості та взаємозв'язку цілей, котре демонструє розподіл генеральної (загальної) мети або місії території на множину підцілей, завдань й комплексів окремих дій § логіко-графічний спосіб структуризації цілей стосовно їх ієрархічного підпорядковування. При цьому слід дотримуватись правил, які наголошують, що цілі повинні бути ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ § якомога конкретнішими та бажано кількісними (вимірними в числовому і часовому діапазонах), реальними щодо їх досягнення структурована, побудована по ієрархічному принципу (розподілений по рівнях ранжування) впорядкована множина цілей системи, програми, плану, в якій виділена основа мета (вершина „дерева цілей”), підпорядковані їй підцілі першого, другого та наступного рівнів (гілки/ відгалуження „дерева цілей”)
походить ще й від того, що схематично зображена множина Назва „ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ” розподілених по рівнях цілей, нагадує своїм виглядом перевернене корінням догори дерево - де на верхньому (0 рівні розміщена генеральна мета розвитку території, на 1- му рівні – стратегічні напрямки розвитку, а 2- 5 рівні деталізують способи реалізації цілей 1 рівня).
Дерево цілей та
це розгорнена та розподілена по відповідних рівнях множина
101
завдань
цілей та завдань програми розвитку, побудова котрої дотримується логічної схеми ЦІЛІ è ПРОГРАМИ è ЗАВДАННЯ /котрі необхідно розв’язати для досягнення цілей/ è è ЗАХОДИ РЕСУРСИ /котрі /котрі забезпечують розв’язання завдань/
необхідні для реалізації заходів/ Основа побудови "дерева цілей" - це зведення складної системи, явища або процесу до елементарно простих складових – елементів. Логічний, причинно – наслідковий зв’язок елементів „дерева цілей” ґрунтується на принципах: § повноти та комплексності відображення процесу розвитку території та окремих його складових; § координації цілей - вертикальному та горизонтальне узгодження цілей; § цілі вищих та нижчих рівнів ні в якому разі не можуть суперечити поміж собою; § цілі вищого рівня в основному є орієнтиром та підставою для опрацювання цілей нижчого рівня /завдань, заходів/; § цілі /завдання, проекти, заходи/ нижчого рівня є способами досягнення цілей вищого рівня ; § кожна ціль повинна мати визначені терміни та ресурси для її реалізації; § сукупність цілей повинна характеризуватися конкретними показниками, що дасть змогу виконати вимогу вимірюваності та буде необхідною підставою для налагодження ефективної системи моніторингу реалізації стратегії. Практика показує також доцільність групування показників, котрі характеризують цілі , як приклад , в приблизно такий спосіб: · загальні цілі розвитку території; · цілі сталого розвитку території / природоохоронні цілі/; · економічні цілі;
102
· соціальні цілі; · соціально-демографічні цілі · науково-технологічні цілі; · освітні та просвітні цілі; · цілі управління та менеджменту; · цілі територіального маркетингу; · цілі інших видів та типів. Кожна з цілей стратегії оцінюються за допомогою різних методів. Розглянемо метод СМАРТ (SMART - від англ. smart – розумний), який побудований на базі п’яти критеріїв попередньої оцінки цілей. Кожна ціль, яка пропонується для практичної реалізації, мусить бути В стратегії слід приймати до уваги КОНКРЕТНОЮ SPECIFIC тільки конкретні, реальні та очевидні цілі В стратегії повинні існувати визначені ВИМІРЮВАНОЮ MEASURABLE параметри, які дозволяють вимірювати її реалізацію та проводити моніторинг виконання Процес реалізації стратегії вимагає залучення УЗГОДЖЕНОЮ AGREED великої кількості зацікавлених суб’єктів. Потрібна чітка координація їх діяльності та згода всіх задіяних в процесі виконавців До РЕАЛІСТИЧНОЮ REALISTIC стратегії не можуть входити не проекти, ресурсами ВИЗНАЧЕНОЮ У ЧАСІ TIMED Складові стратегії повинні мати дату свого початку та кінця виконання реально котрих
підтверджене
існуючими
103
Розглянемо узагальнений алгоритм побудови „дерева цілей” /ДЦ/. 1. На початку роботи при побудові ДЦ записується головна /генеральна/ мета. Рекомендований формат запису : (ДІЄСЛОВО-ДІЯ ) ( ПОЯСНЕННЯ) ( НАЗВА ОБ’ЄКТУ) Для прикладу розглянемо генеральну мету – місію стратегії розвитку міста Львова, дерево цілей котрої наводиться нижче : Львів - багатофункціональний діловий, культурний та туристичний центр, який забезпечує високу якість життя та послуг Або ж генеральну мету стратегії збереження історико – архітектурної спадщини Львова: Покращення умов проживання населення в межах історикоархітектурного заповідника міста Львова. 2. Генеральна ціль розбивається на більш конкретні підцілі, які слід записати у форматі, згаданому в п.п.1. 3. Додавання підцілей здійснюється доти, поки ці підцілі не стануть об’єктивно вимірними . 4. Перевірка повноти та узгодженості між складовими „дерева цілей” .Така перевірка, як правило здійснюється згідно чотирьох простих правил: Ø при розгляді по вертикалі з верху до низу підціль повинна відповідати на запитання „ Що потрібно зробити для реалізації цілі попереднього рівня ?” Ø при розгляді по вертикалі знизу вгору ціль більш високого рівня повинна відповідати на запитання „Для чого потрібна ціль, розміщена безпосередньо під нею?” Ø при розгляді підцілей, необхідних для досягнення однієї цілі вищого рівня, слід уточнити, чи вся множина підцілей дійсно необхідна для досягнення цієї цілі; Ø при розгляді підцілей, необхідних для досягнення однієї цілі вищого рівня, слід уточнити, які ще підцілі даного рівня необхідні для досягнення цілі.
104
Ціль 0 рівня
ЛЬВІВ - БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДІЛОВИЙ, КУЛЬТУРНИЙ ТА ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКУ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА ПОСЛУГ
Цілі 1 рівня
1 2 3 4
Цілі 2 рівня
1.1.
1.4.
2.1.
2.7.
3.1.
3.4.
4.1.
4.4.
Цілі 3 рівня
1.1.1 1.4.1 2.1.1 2.7.1 3.1.1 3.4.1 4.1.1 4.4.1
1.1.7
1.4.8
2.1.11
2.7.5
3.1.13
3.4.5
4.1.5
4.4.15
Цілі 4 рівня Цілі 5 рівня Відповідна множина цілей 4 та 5 рівнів
Графічне зображення дерева цілей стратегії перспективного розвитку міста Львова на період до 2015 року
105
Приклад зразка табличної форми запису дерева цілей сталого розвитку території Дерево цілей сталого розвитку території № Рівень цілі Познач. Формулювання цілі п/п 1 Цілі 0 рівня ГМРТ Генеральна (глобальна) мета розвитку території ПІДВИЩИТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ 2 Цілі 1 рівня 1 2 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.5. 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4. Цілі 3 рівня 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1. 3.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.6.1 1.6.2 2.1.1 Підвищити соціальну ефективність території Підвищити екологічну ефективність території Підвищити економічну ефективність території Підвищити рівень зайнятості населення Підвищити рівень життя населення Підвищити рівень житлових умов Покращити безпеку життєдіяльності Підняти рівень освіченості населення Забезпечити духовні потреби населення Знизити рівень шкідливих впливів на довкілля Знизити чисельність населення в екологічно небезпечних зонах Підвищити рівень переробки і використання відходів Оптимізувати рівень використання поновлюваних ресурсів Оптимізувати рівень використання потенціалу території Оптимізувати інфраструктуру Підняти рівень прибутків Підвищити рівень соціальних витрат Підвищити забезпеченість житлом Підвищити якість житла Підвищити безпеку праці Покращити санітарний стан Знизити ризики наслідків надзвичайних ситуацій Забезпечити духовні потреби Забезпечити відновлення і збереження історичної і духовної спадщини Знизити забрудненість води
106
3
Цілі 2 рівня
2.1.2 2.1.3 2.3.1 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3 2.4.4 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 5 Цілі 4 рівня 1.2.1.1 1.2.1.2 1.4.3.1 1.4.3.2 1.4.3.3 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3. 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.6.1 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.4.1 3.2.4.2 3.2.4.3 х.х.х.х.х
6
Цілі 5 рівня
Знизити емісію газів парникового ефекту Знизити забрудненість території Оптимізувати утилізацію комунальних відходів Вторинне використання відходів Використання сонячної енергії Використання енергії вітру Використання енергії біомаси Використання трудових ресурсів Використання земельних ресурсів Використання лісового фонду Використання водних ресурсів Використання корисних копалин Використання природно-історичного середовища Модернізація виробництва; Модернізація транспорту Модернізація мережі зв’язку Модернізація інженерних комунікацій житлової зони Підвищити рівень оплати праці Знизити розмір життєво необхідних видатків Зменшити ризики стихійного характеру (повені, вітри) Зменшити ризики техногенного характеру Зменшити ризики криміногенного характеру Підвищити рівень очистки стічних вод Знизити фекальне забруднення вод Знизити забруднення вод важкими металами і сполуками Знизити забруднення вод функціональними відходами Оптимізувати структуру землекористування Запобігти деградації ґрунтів Освоїти малопридатні землі Оптимізувати залісненість території Збалансувати вирубку і відновлення лісів Підвищити ефективність заповідних зон, пам’яток історії та архітектури Оптимізувати транспортну мережу Підвищити якість шляхів сполучення Модернізація енергопостачання Модернізація теплопостачання і газифікації Модернізація водопостачання і каналізації Конкретні заходи, проекти по реалізації цілей вищих рівнів
107
ТЕМА 7. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА КОРЕКТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ Підходи до проведення громадського слухання проекту стратегії сталого розвитку території Згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Члени територіальної громади мають право брати участь у громадських слуханнях, тобто зустрічатися з депутатами рад всіх рівнів, посадовими особами органів місцевого самоврядування та заслуховувати інформацію про підходи до вирішення окремих питань, що торкаються інтересів територіальної громади заслуховування та громадська експертиза проектів або програм, котрі пов’язані із погодженням (затвердженням) напрямків та механізмів розвитку території в майбутньому. повинна стати єдино зрозуміла та взаємо погоджена пропозиція щодо стратегії розвитку території, остаточне формулювання положень стратегічного документу.
Метою проведення громадських слухань є Результатом громадських слухань Пропозиції,
сформульовані в повинні бути в обов'язковому порядку розглянуті результаті громадських слухань 1. Громадські слухання по розгляду стратегії сталого розвитку території скликаються з ініціативи робочої групи та членів територіальної громади. 2. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати рад всіх рівнів, керівники органів самоорганізації
108
(легітимізовані) органами місцевого самоврядування, зазвичай в стислі терміни.
населення,
представники
місцевих
осередків
політичних
партій
і
громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з проблемами, що обговорюється. 3. Підготовку громадських слухань забезпечує робоча група по опрацюванні стратегії розвитку території. 4. Про час та місце проведення громадського слухання та питання, які виносяться на розгляд, члени територіальної громади повинні бути проінформовані секретарем робочої групи в термін не менше 10 днів до дати їх проведення. 5. Проведення громадських слухань організує голова та секретар робочої групи стратегічного планування. Робоча група опрацьовує план та алгоритм проведення громадського слухання, визначає місце, час та порядок проведення слухань, готують списки запрошених, затверджують форму й зміст роздаткових та інформаційно - ілюстраційних матеріалів, підготованих робочою групою та експертами. 6. Перебіг громадського слуханнях детально протоколюється. В протоколі обов’язково відзначається : § дата та місце проведення слухання; § загальна кількість присутніх /список присутніх може подаватися додатком до протоколу/; § перелік питань, які виносилися на обговорення; § перелік виступаючих. зміст їх виступів та пропозицій; § матеріали анкетування або опитування присутніх на громадському слуханні; § перелік матеріалів, переданих учасниками громадського слухання для використання робочою групою; § перелік інших текстів виступів, інформації або довідок поданих на слуханні /згадані матеріали передаються робочій групі для подальшого опрацювання/.
109
7. Протокол громадського слухання веде секретар робочої групи або визначена головою робочої групи особа із числа членів робочої групи. 6. Протокол громадського слухання підписує особа, яка здійснює його проведення /як правило голова робочої групи/, а також особа, котра вела даний протокол. 9. Пропозиції вважаються внесені в результаті громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на громадському слуханні. 10. Члени робочої групи зобов’язані розглянути у визначені терміни всі пропозиції, внесені на громадському слуханні та використати їх при формуванні остаточного варіанту стратегії сталого розвитку території. 11. Про результати громадського слухання секретар робочої групи інформує територіальну громаду у вигляді спеціального прес – релізу в місцевих ЗМІ на протязі 10 – ти днів після проведення слухань. 12. Рішення та пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду відповідними органами місцевого самоврядування. 13. Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок місцевого бюджету або коштів призначених на опрацювання стратегії сталого розвитку території. 14. Як ілюстрацію наведемо декілька зразків документів громадського слухання ОГОЛОШЕННЯ про проведення громадських слухань / публікується в ЗМІ як оголошення в газеті; або ж у вигляді звернення транслюється по радіо (радіотрансляційній мережі), або ж по телебаченню/ Шановні мешканці (назва території)! Рада, виконавчий комітет (назва території) та робоча група по опрацюванні стратегії сталого розвитку проводять ................. 20.... року о ....... годині в Народному домі (вул. ............., № ) громадські слухання. На порядок денний виносяться такі питання: 1. Підсумки роботи робочої групи по опрацюванні стратегії розвитку (назва території). до 20…. року . 2. Обговорення напрямків та завдань стратегії розвитку (назва території)
110
до 20…. року. Запрошуємо Вас узяти участь у проведенні громадських слухань. Попередньо із текстом стратегії Ви можете ознайомитися в адміністратора / секретаря робочої групи. Контактний телефон, за яким можна отримати додаткову інформацію про громадські слухання: ......................................... Керівник робочої групи ...............................................
Порядок денний громадського слухання 13.30 - 14.00 Реєстрація учасників громадського слухання 14.00 - 14.10 Відкриття громадського слухання та привітання учасників 14.10 - 14.20 Виступ сільського /міського голови 14.20 - 15.30 Презентація матеріалів стратегії – виступи голови та членів робочої групи. фокусних груп, експертів 15.30 - 15.40 Перерва 15.40 - 17.00 Обговорення матеріалів презентації, подання пропозицій та зауважень 17.00 17.20 Підведення підсумків, прийняття резолюції громадського слухання 17.30 Прес-конференція з учасниками громадських слухань Рекомендовані організаційні засади проведення громадських слухань 1. Виступ та презентація по одному питанні — до 10 хвилин. 2. Подавання пропозиції від громадянина — до 3 хвилин. 3. Всі учасники громадських слухань повинні зареєструватися перед початком слухання. 4. Кожному промовцю/виступаючому слово для виступу надається тільки один раз. 5. Кожен виступаючий зобов’язаний перед виступом назвати себе. 6. Зауваження, доповнення, питання до робочої необхідно подавати в президію
111
слухань у письмовому вигляді. 7. Усні запитання та відповіді фіксуються в протоколі та знаходять своє відображення у звіті про громадське слухання. 8. Необхідно дотримуватися елементарних правил поведінки Під - час слухання учасники слухання дотримуються загальноприйнятих правил ввічливості та поведінки. РЕЗОЛЮЦІЯ громадських слухань мешканців (назва території " Про обговорення проекту стратегії розвитку (назва території до 20… року " від ................. 20...... року Заслухавши й обговоривши питання про проект стратегії розвитку (назва території) до 20.. року, напрямки та завдання даної стратегії, учасники громадських слухань – представники громадськості, трудових колективів, органів місцевого самоврядування - прийняли рішення: 1. Схвалити представлені робочою групою проект стратегії розвитку (назва території) до 20… року , її напрямки та завдання . 2. Робочій групі врахувати доповнення та пропозиції громадських слухань та доопрацювати проект стратегії розвитку (назва території) до 20... року. 3. Робочій групі винести на розгляд ради (назва території ) проект стратегії розвитку до 20…. р. 4. Рекомендувати робочій групі та раді через засоби масової інформації поширити інформацію про результати громадських слухань. Голова громадського слухання .......................... Секретар громадського слухання ...................... Звіт за результатом громадських слухань Робоча група готує звіт за результатом громадського слухання, який повинен містити : 1. Інформацію про організаторів слухань, зацікавлені сторони слухань, місце та час проведення слухань.
112
2. Порядок денний та мета проведення слухань. 3. Перелік учасників слухань. 4. Аналіз виступів, доповідей, активність учасників слухань. 5. Презентації, ідеї, зауваження та пропозиції, які обговорювалися на слуханнях. 6. Опрацьовані результати анкетування учасників слухань. 7. Прийняті рішення та рекомендації стосовно реалізації рішень громадського слухання. Із матеріалами звіту слід ознайомити всіх учасників робочої групи, працівників органів місцевого самоврядування, громадські організації, територіальну громаду, засоби масової інформації. Затвердження стратегії органом місцевого самоврядування. 1. Згідно статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ради в межах своїх повноважень приймають нормативні та інші акти у формі рішень. 2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради. Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде відповідно сільський, селищний, міський голова. 3. Пропозиції щодо питань на розгляд ради може вносити голова, постійні комісії, депутати, виконавчий комітет ради, голова місцевої державної адміністрації, голова районної, обласної ради, загальні збори громадян. Рішення про включення внесеної пропозиції до порядку денного пленарного засідання ради приймається шляхом голосування. 4. Пропозиція для внесення до порядку денного ради питання про внормування суспільних відносин чи, так би мовити, життя громади, як правило, супроводжується розробленим проектом нормативного документа і проектом рішення ради з цього питання. Зі зворотнього боку документа вказується, від імені якої особи або структури здійснюється його подання.
113
5. Всі ці проекти мають вважатися належним чином підготовленими, якщо вони попередньо розглянуті виконавчим комітетом і (або) відповідною (галузевою чи профільною) постійною комісією ради за участю зацікавлених сторін. 6. Проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, підготовку і внесення яких на розгляд ради відповідно до закону (п.1 частина друга ст. 52 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні) покладається на виконавчі органи місцевого самоврядування, попередньо розглядаються виконавчим комітетом ради, який приймає рішення щодо внесення цих проектів на розгляд ради. 7. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Це означає, що розгляд проектів рішень ради постійними комісіями є обов'язковим, тобто необхідною умовою для прийняття проекту рішення до розгляду на пленарному засіданні ради. 8. Для вивчення питань, розробки проектів рішень ради постійна комісія може створювати підготовчі комісії, робочі групи з залученням представників громадськості та фахівців. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть розглядатися ними спільно або окремо. 9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії . 10. Попереднє візування проектів рішень ради. Проекти рішення ради в установленому порядку попередньо розглядаються різними органами та посадовими особами як місцевого самоврядування, так і виконавчої влади. Це сприяє кращому узгодженню проектів рішень і з діючим законодавством, і з програмами та планами розвитку різних галузей.
114
11. Розгляд проектів розпочинається з доповіді щодо цього питання, яку робить, як правило, ініціатор подання або уповноважена ним особа. Доповідач у своїй доповіді обґрунтовує підстави для прийняття запропонованих рішень і їхній зміст. Після доповіді доповідач може відповідати на запитання депутатів. 12 Потім зі співдоповіддю виступає голова постійної комісії, що вивчала це питання, або якийсь член комісії, уповноважений нею, і оголошує висновок комісії та її рекомендації щодо змісту запропонованих проектів або доцільності їх прийняття взагалі. Співдоповідач також може відповідати на запитання депутатів. 13. Далі має бути проведене обговорення питання, в якому беруть участь депутати. Можуть бути заслухані і фахівці та представники громадськості. Тривалість обговорення та тривалість одного виступу визначається регламентом ради. Учасники обговорення, висловлюючи свою думку, можуть вносити пропозиції щодо проекту рішення ради, що розглядається, та його змісту. Після закінчення часу обговорення, головуючий ставить на голосування питання про те, щоб взяти даний проект рішення за основу. У разі позитивних результатів голосування почергово, в порядку їх надходження, ставляться на голосування пропозиції, внесені під час обговорення. Після цього ставиться на голосування пропозиція про прийняття рішення в цілому . 14. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу депутатів ради. Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради, прийняті нею рішення підписуються сільським, селищним, міським головою районної у місті, районної, обласної ради головою відповідної ради, у разі їх відсутності - відповідно секретарем сільської, селищної, міської заступником голови районної в місті, районної, обласної ради.
115
15. Рішення ради нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо самим рішенням ради не передбачений пізніший термін введення його в дію .
Моніторинг реалізації/впровадження стратегії сталого розвитку території це систематичне відстеження з ретельним вивченням Моніторинг усього процесу втілення від формального ухвалення стратегічного плану до безпосередньої участі в наданні послуг об’єктом стратегічного планування Слід пам’ятати , що моніторинг є складником оцінювання з’ясування реалій реалізації стратегічного плану та його Оцінювання головних дійових осіб, критерії, процедури й інструменти виконання завдань і досягнення стратегічних цілей Оцінювання здійснюється на підставі різних підходів і варто розрізняти такі типи § формальне (моніторинґ) — отримання інформації, яка забезпечує оцінювання; § підсумкове — по закінченні кожного етапу стратегічного планування процес відслідковування виконання стратегії та Моніторинг визначення відхилення реального стану справ реалізації стратегії від запланованих термінів та результатів зворотний зв’язок під час процесу стратегічного планування, що сприяє поліпшенню
Робоча група
розробляє засади системи моніторингу, алгоритм його
116
в процесі опрацювання стратегії
реалізації, визначає хто буде його виконувати - чи робоча група, чи окрема, спеціалізована інституція або підрозділ
1. Систему індикаторів /показників/ моніторингу, часових Робоча група опрацьовує нормативів, підходів до оцінювання ефективності робіт та якості й відповідності запланованим результатів робіт /завдань, заходів/. 2. Організаційну систему (структуру), котра б виконувала функції моніторингу.
в основному відслідковуються фінансові та техніко – В процесі моніторингу економічні показники, показники котрі мають фізичні виміри /наприклад спорудження якогось об’єкта, виконання натурального об’єму робіт/.
Котрі свідчать про інституційні зміни на території Окремо відслідковуються показники /відкриття або створення агентств розвитку території, започаткування діяльності громадських організацій/, перетворення вже існуючих інституцій або структур /створення підрозділів управління та моніторингу реалізації стратегії/.
Практика показує, що, моніторинг як правило здійснюється
§ У відповідності із ієрархією управління розвитку території як системи, а також стратегії як цільового інструменту управління системними змінами; § Доведенням завдань операційних планів та окремих проектів до безпосередніх виконавців і включення
117
заходів, запланованих на поточний рік, до відповідних планів й програм розвитку території; § Систематичним збором інформації та показників, котрі підлягають контролю; § Систематичними або ж нерегулярними комплексними перевірками стану території; § Заслуховуванням на засіданнях (колегіях) органів управління, відповідальних за реалізацію стратегії інформації § Проведення про реалізацію окремих по завдань, підсумках найважливіших робіт та етапів; громадських слухань реалізації стратегії (з визначеною періодичністю). 1. Контроль за дотриманням часового графіка реалізації проектів ; 2. Контроль та аналіз отримання прогнозованих результатів; 3. Комплексний аналіз причин відставання або невиконання окремих Головні завдання завдань /проектів. Особливу увагу слід сконцентрувати на найголовніших елементах стратегії – стратегічних напрямках. 5. Комплексний аналіз змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі території, визначення тенденцій цих змін; 6. Аналіз позитивних змін активності населення території. 7. Інші види контролю та аналізу, визначені робочою групою по опрацюванні стратегії;
моніторингу 4. Опрацювання рекомендацій стосовно усунення недоліків;
Реалізацію етапів системою організаційних або сіткових графіків, які наочно стратегії демонструють хід виконання та досягнення результатів, а
118
найоптимальніше також системою звітів, форм документів, положень про відображати порядок подання чи пересилання звітності
Подаємо приклади спеціальних звітів системи моніторингу опрацювання стратегії: · Звіт про дотримання термінів виконання завдань стратегії; · Звіт про фактичні витрати ресурсів на виконання комплексу завдань; · Аналітична інформація про зміни в зовнішньому середовищі; · Аналіз використання певного типу ресурсів; · Аналіз ефективності використання коштів за певний період; · Аналітичний огляд громадських ініціатив;; · Інші види звітів та аналітичних матеріалів, визначених робочою групою. особливий виді управлінської діяльності, котрий полягає Стратегічний контроль у відслідковуванні і оцінці проходження процесу реалізації планових завдань, впливу на їх виконання, шляхом встановлення стійкого зворотного від’ємного зв'язку у випадку негативного відхилення
В процесі контролю група по управлінню реалізації стратегії повинно отримати однозначні відповіді на таку множину
§ Чи виконується все те, що планувалося виконати ? § Чи залучені відповідні виконавці до конкретних завдань? § Як виконуються кожні окремі завдання або заходи? § Чи дотримується послідовність окремих конкретних робіт? § Чи дотримуються терміни окремих робіт? § Яка ефективність співпраці між головним підрядником та субпідрядниками? § Чи існують проблеми у взаємодії між виконавцями при реалізації завдань?
119
запитань:
§ Інше коло запитань, визначених групою реалізації стратегії.
§ інформувати населення території про поступ виконання Група реалізації стратегії зобов’язана стратегії як в цілому, так і по окремих проектах § організовувати зустрічі з громадою, різні форми презентації або громадських слухань, готуються просвітньо – інформаційні видання та листівки.
Система показників (індикаторів) моніторингу визначається робочою групою у відповідністю із сформульованими цілями та завданнями стратегії. Приклад показників моніторингу стану реалізації стратегії сталого розвитку території
№ Стратегічна/операційна ціль Показники моніторингу Джерела інформації 1. Забезпечення екологічно розвитку території 80% опитаних має бути Опитування задоволене станом Прибирання території від сміття території Водовідведення дощової каналізації % водовідведень на Спостереження території території Екологічно-чистий стан відкритих Відповідність санітарним Санітарні норми водойм нормам Кількість зустрічей та Органи статистики, опитування семінарів Екологічна свідомість мешканців % охоплених зустрічами та семінарами 2. Економічний розвиток території, котрий би забезпечив реалізацію інтересів мешканців та гостей Розвиток малого та середнього Кількість створених Органи статистики підприємництва підприємств за рік Розбудова інфраструктури території Кількість об’єктів ПроектноПлоща об’єктів кошторисна документація, звіти 3. Свідомі та освічені мешканці території ПроектноРозвиток інфраструктури соціальної Площа та кількість кошторисна сфери об'єктів, документація, звіти % охопленого населення Підняття рівня освіченості % охопленого населення Звіти
120
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
2.1 2.2.
3.1. 3.2.
мешканців
навчаннями та семінарами кількість семінарів
В інформаційній моделі території можна виділити декілька інформаційних шарів, із своєю індивідуальною специфікою. Найбільш розповсюдженими інформаційними шарами (зрізами) можуть бути : · первинна інформація (дані); · попередньо опрацьовані первинні дані; · офіційні статистичні матеріали; · індикатори, індекси та рейтинги території. Так як використання перших трьох видів інформаційних шарів є загальнозрозумілими й практично не створюють проблем в робочої групи, детальніше розглянемо останній, четвертий інформаційний шар, котрий формується на підставі спеціального цільового опрацювання інформації множини даних підготованих і опрацьованих на попередніх трьох шарах. – це як правило відповідно опрацьовані статистичні дані, Індикатори підібрані стосовно певної, чітко визначеної проблеми, котрі вказують на неї та визначають напрямки її вирішення (поняття „індикатор” означає „покажчик”).
Індикатори
зазвичай є в певній мірі узагальненими показниками, котрі також відзначають - індикують цілі
По своїй суті індикатори є змінними величинами або ж складеними (комплексними) функціями від багатьох (або декількох) змінних величин. Як правило індикатори відображають реальні зміни, що відбуваються на території згідно з плином часу. Індикатори це показники, що характеризують такі проблеми, як (для
стану території прикладу):
121
§ стан природного довкілля; § забруднення середовища; § стан інфраструктури (виробничої, соціальної); § безпеку та комфорт проживання на території; § рівень та якість послуг довколишнього природного
утворюються шляхом комбінування (інтегрування) Індекси кількох різних індикаторів в єдиний числовий показник, що застосовується як правило для порівняння явищ незалежно від їх положення в просторі та часі.
Для прикладу тут слід згадати індекс людського розвитку, індекс споживчих цін, індекс розвитку території (найчастіше в інформаційних матеріалах ми зустрічаємо індекси, котрі стосуються території країн). На підставі індикаторів формується також й такий шар інформації, як рейтинги – формалізовані, найчастіше у виді шкал інструменти співставлення низки об'єктів, котрі піддані аналізу Рейтинг стосовно певних інтегральних характеристик. Рейтинги зазвичай подаються експертами, соціальними інституціями та публікуються в ЗМІ. Рейтинги також змінюються з часом, модернізуються й обновляються.
Існування рейтингів дозволяє здійснювати зацікавленим особам вибір між різними об'єктами, по відношенні того чи іншого їхнього стану або певної сукупності параметрів..
122
Центр ООН по вивченню поселень людей опрацював програму Habitat, складовою частиною котрої є глобальна база даних індикаторів стану міст, яка містить інформацію, класифіковану в нижчеперелічені розділи: · базова інформація: основні демографічні показники, дані про
домогосподарства, дані про доходи; · інформація про соціально-економічний розвиток: дані про рівень бідності, про зайнятість, інформація з сфери охорони здоров'я, освіти, безпеки проживання й злочинності; · інформація про інфраструктуру та послуги; · інформація про транспорт: кількісні і якісні дані про стан транспортного парку, зміни та інвестиції у транспортній сфері; · інформація про охорону природного довкілля: дані про системи очищення води, атмосфери, утилізація відходів; · інформація про систему місцевого самоврядування: опис структури місцевих органів влади, бюджет, господарювання майном. Включення населення до процесів управління розвитком; · узагальнена інформація про житло та умови проживання: потреба в житлі, якість житла, формування ринку житла та цін, про регулювання земельних відносин, перспективи розвитку будівельної галузі. До цих основних блоках прив’язано 40 ключових індикаторів стану міст.
При визначенні рейтингу території
найважливішими показниками будуть характеристики розвитку економічної бази, конкретні тенденції розвитку цієї бази, наявність робочої сили (в основному для залучення зовнішніх інвестицій).
Застосовувана при цьому єдина міжнародна шкала включає наступні позиції:
123
§ економічні
умови:
демографічна
ситуація,
структура
місцевого
господарства, перспективи росту; § організаційна й адміністративна структура: відносини між різними рівнями влади, баланс доходів і витрат, системи керування; § результати фінансової діяльності та управління фінансовими ресурсами: рівень ліквідності, обсяги боргових зобов'язань, розміри балансової заборгованості.
Приклад індикаторів цільової програми (стратегії) збереження довкілля міста Львова Індикатори стану довкілля у місті Львові (подаються згідно www.city-adm.lviv.ua) № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ Індикатор (величина) (01.01.2001) Загальна чисельність населення (осіб) Кількість мешканців, старших за 60 років (%) Смертність новонароджених (осіб на 1000 новонароджених) Загальна площа (га) Ріст чисельності населення ( на1000 мешканців ) Щільність населення (осіб./га) Житлова площа (м2/осіб) Розмір сім’ї (осіб) Внутрішній валовий продукт (US$/особу) Міський бюджет, використаний на охорону здоров’я, % Зайнятість населення (%) Смертність(1/рік/100,000 осіб.) Культурні пам’ятники, які охороняються (одиниць)) Відвідування середніх шкіл (%) ЕКОЛОГІЧНІ ІНДИКАТОРИ Індикатор (величина) (01.01.2001) Використання води (l/день/особа.) (у житловому секторі) Вартість води US$/100 літр Населення, яке користується неякісною питтєвою водою (%) Хімічна якість питтєвої води, % Величина 808 900 16.6 9.8 17101 -2. 7 47.9 17.1 4.3 372 23.2 68.0 8 2017 92.4 Величина 212.0 0.02 0 99.5
124
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Мікробіологічна якість питтєвої води, % Житловий фонд, підключений до водопроводу (%) Річні капіталовкладення на систему водопостачання від міського бюджету , % Житловий фонд, підключений до каналізації (%) Очистка стічних вод (% від загального об’єму стоків) Утворення твердих побутових відходів (кг/день/особа) Загальне утворення твердих побутових відходів (тонн/особу/рік) Загальне утворення твердих побутових відходів (м3/особу/рік) Житловий фонд, забезпечений централізованим вивезення твердих побутових відходів (%) Приватні автомобілі (1/1,000 pers.) Викиди SO2 (тонн/рік/км2) Викиди NOx (тонн/рік/км2 ) Викиди CO (тонн/рік/км2) Використання електроенергії на особу (ГВт/особу/рік) Кількість пасажирів, перевезених громадським транспортом за рік (тис.) Час, витрачений на доїзди на роботу, хв Незабудовані землі (%) "Зелена зона"(м2/особу) Річні капіталовкладення на зелені насадження від міського бюджету (%) Природоохоронні території (% від загальної території) Локальний план дій або міська екологічна програма (рік прийняття) (Львівська Міська Екологічна Програма) Кількість екологічних громадських організацій (1/10,000 осіб)
99.1 94.2 5.1 94.2 100 0.77 0.28 1.15 60 97 0.67 6.27 5.57 0.4 139 313 45 35 54 0.9 4.0 2001 0.6
Постійний та регулярний аналіз виконання завдань стратегії надає можливість робочій групі, котра надалі перетворюється в підрозділ управління реалізацією стратегії, завчасно виявляти потребу й необхідність корегування виконання завдань стратегії. Слід усвідомити й пам’ятати, що всі зміни зовнішнього і внутрішнього середовища території, її суттєвих елементів як правило викликають необхідність корегування стратегії в цілому, або окремих її завдань.
125
1. Проводиться стратегії; Корегування стратегії розвитку території відбувається згідно такого порядку
аналіз,
обґрунтування
та
визначенням
потреби в корегуванні цілей, пріоритетів або завдань 2. Здійснюється ґрунтовний перегляд політики та програм, котрі реалізуються на даній території 3. Визначаються засади та напрямки корегування цілей, пріоритетів або завдань; 4. Здійснюється легітимізація змін та доповнень до стратегії. 5. Започатковується процес впровадження змін до документів стратегії (стратегії в цілому, пріоритети та напрямки, конкретні завдання, сіткові графіки, детальні кошториси, іншу проектну документацію); 6. Формуються індикатори моніторингу та контролю реалізації відкоригованого варіанту стратегії. Так, для прикладу, з метою реалізації процесу стратегічного управління для реалізації завдань стратегії розвитку регіону та відповідного досягнення цілей, створюється система ефективного зворотного зв’язку - система регіонального моніторингу виконання стратегії. Дана система передбачає : § опрацювання та визначення комплексу індикаторів для оцінки ступеню досягнення визначених стратегічних цілей; § опрацювання системи проведення моніторингу; § визначення нормативно – правових засад моніторингу;
§
визначення організаційних структур, відповідальних за організацію та проведення моніторингу, його своєчасність та достовірність.
В цілому система моніторингу розвитку регіону
§ моніторинг факторів зовнішнього середовища ( як правило зміни міжнародної політико – економічної ситуації, зміни в національному нормативному регулюванні, процесів в національному та глобальному
126
включає в себе три важливі елементи
ринку). § моніторинг факторів регіонального (внутрішнього) середовища, котрий розглядає тенденції внутрішніх змін головних макроекономічних показників. § моніторинг результатів реалізації завдань та напрямків стратегії, досягнення визначеного стратегією стану регіону. В цьому елементі також слід виділити три основні складові 1. Моніторинг досягнення головної мети стратегії розвитку регіону. 2. Моніторинг реалізації стратегічних напрямків. 3. Моніторинг досягнення кожної окремої цілі як суми реалізації заходів даної цілі.
Найбільш важливим елементом ефективного моніторингу реалізації стратегії є система індикаторів – показників виконання робіт та досягнення кінцевих результатів. Така система містить кількісні та якісні показники, згруповані по наступних напрямках: § Фінансові показники § Техніко – економічні показники § Інституційні характеристики
§
Інші функціональні характеристики.
Описана система індикаторів повинна відповідати таким вимогам : § Бути збалансованими та взаємно погодженими; § Бути придатними для однозначної оцінки результатів; § Бути простими та мати часову прив’язку. Система індикаторів може ґрунтуватися на основі загальновідомих індикаторів моніторингу сталого розвитку території та складатися із:
127
§ Індикаторів стану природного середовища та його охорони § Економічних індикаторів § Соціальних індикаторів Наступним важливим моментом в проектованій системі моніторингу є інституційне забезпечення даного процесу. Для прикладу На сьогоднішній день функції моніторингу розвитку регіону у обласній державній адміністрації здійснюють практично всі управління ОДА (стосовно напрямків своєї діяльності), використовуючи дані з різних джерел – як інформацію отриману безпосередньо від суб’єктів господарювання, розміщених на території області так й даних інших управлінь та обласного управління статистики. В існуючій адміністративній структурі відіграє Головне управління економіки ОДА роль центрального підрозділу, де узагальнюється інформація моніторингу розвитку регіону, котра отримується від інших управлінь й підрозділів ОДА, обласного управління статистики та суб’єктів господарювання на території області. . Процес опрацювання та впровадження стратегії розвитку регіону вимагає постійного моніторингу реалізації стратегічних завдань. З цією метою необхідно : - позбавитися від існуючого дублювання та повторення інформаційних потоків; - попереднє узагальнення та аналіз інформації слід передати сторонній (поза структурою адміністрації) організації, яка має відповідні повноваження для регулярного збору інформації та несе відповідальність за її достовірність. Такою організацією на сьогоднішній день є обласне управління статистики. - чітко регламентувати такі основні елементи системи моніторингу, як : Ø перелік показників моніторингу, Ø процес та форми збору показників Ø споживачі інформації,
128
Ø форми та процедури узагальнення показників, Ø терміни опрацювання та передачі даних. - утворити відділ моніторингу у складі Управління стратегічного розвитку області в структурі Головного управління економіки ОДА, основною метою діяльності якого будуть роботи по реалізації та моніторингу стратегії розвитку регіону. У випадку опрацювання транскордонної стратегії розвитку більшої кількості транскордонних регіонів – основний координуючий орган опрацювання та впровадження стратегії затверджує єдину схему моніторингу реалізації стратегії, де визначає перелік індикаторів та процедуру моніторингу.
ТЕМА 8. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ Розглянемо поняття та механізми маркетингу, який в значній мірі може сприяти зростанню привабливості території в цілому, „притягати” інвестиції, ділових людей та туристів. Зростання іміджу – позитивного образу території створює певний престиж проживання, праці та навчання на ній. Маркетинг території стосується не тільки країни в цілому та її позиції на міжнародному ринку, але й має пряме відношення до її регіонів, локальних територій, міст, сіл, населених пунктів. Тут існує дуже чіткий взаємозв’язок – успіх міста або території залежить від визнання успіху країни, регіону в цілому і напевне навпаки – від вдалої позиції на ринку окремих локальних територій та регіонів залежить маркетингова привабливість країни. В кінцевому результаті від успіхів в розвитку території залежить вигода та й добробут кожного її громадянина. система організації та управління діяльністю фірми з Маркетинг розробки /конструювання/ нових видів товарів, їх виробництва та збуту на основі всебічного вивчення ринку та потреб споживачів з метою отримання прибутку. Існує також декілька більш простих визначень поняття маркетингу, котрі в тій чи іншій мірі відображають його суть та функції.
129
– це вміння знайти потребу та задовільними її. - це система різних видів діяльності підприємства, взаємно пов’язаних поміж собою: планування, ціноутворення, продаж, Маркетинг доставка й реклама товарів та надання послуг, яких потребують реальні або потенційні споживачі. - вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб через обмін(Філіп Котлер). Елементи Продукт = ціна = система розподілу = засоби просування
маркетингу / промоції. Комплексна взаємодія даних елементів створює комплекс маркетингу, так званий Маркетинг - Мікс або маркетингову суміш просування даної території. Таким чином, уміння управляти оптимальним „змішуванням” основних привабливих елементів основою ефективного маркетингу, в т.ч. маркетингу території. - це маркетинг який проводиться в інтересах розвитку цілої Територіальний маркетинг території , в першу а чергу також її внутрішніх зовнішніх суб’єктів суб’єктів господарювання,
господарювання – споживачів, на увазі яких та щоденних потребах зацікавлена територія.
Ø маркетинг території, де об’єктом зацікавлення є територія в Слід усвідомити, що цілому, реалізується як всередині території , так і за її межами; Ø маркетинг на території – де об’єктом зацікавлення є відношення населення конкретної території до певних товарів, послуг , які споживаються на території.
130
Територію
в
цілому
слід
розглядати
як
комплексного
суб’єкта
господарювання, що з одного боку є не тільки єдиним споживачем своїх товарів, послуг, але й надає можливість (внутрішнім та зовнішнім) отримувати відповідне задоволення їхніх потреб. Іменно від успішного споживання ними територіальних ресурсів, товарів, послуг в значній мірі залежить добробут території.
– детальний й докладний план досягнення маркетингових Маркетингова цілей, концепція функціонування території на ринку товарів стратегія території Дане та послуг, яка містить в собі визначення детальних цілей, засади діяльності по їх досягненню, способи та засоби досягнення цілей. поняття тісно пов’язане із поняттям СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ – постійного аналізу потреб, сегментації та опрацювання концепції конкурентноспроможних товарів та послуг, вибір ринків та стратегії розвитку території. МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЇ поєднання складових АНАЛІЗ стратегічний маркетинг ДІЯЛЬНІСТЬ операційний маркетинг
Комплекс цілей маркетингової стратегії території передбачає
§ утримання досягнутої позиції території на ринках збуту; § вихід з існуючими продуктами та послугами території на нові ринки збуту ; § впровадження нових видів товарів та послуг на ринок та збільшення їх частки; § покращення економічного стану економічного розвитку території /в тому числі і суб’єктів господарювання
131
території/; § реалізацію § постійне, комплексу динамічне заходів по просуванні/промоції інновацій. для привабливості території, її продуктів та послуг; застосування покращення сукупного продукту території, § збільшення прибутковості інвестицій на території § які товари або послуги виводяться на ринок, який їх асортимент та по яких цінах; Вибрана територією стратегія відповіді на наступні запитання § на якого споживача ( на який сегмент ринку ) вони розраховані; продавалися на запланованому рівні; товари / послуги; § чи існують якісь форми післяпродажного обслуговування / у випадку товарів/ і хто їх буде здійснювати; § яких економічних результатів прагне добитися територія і які затрати потрібні для їх досягнення. – детальний й докладний план досягнення маркетингових Маркетингова цілей, концепція функціонування території на ринку товарів стратегія території та послуг, яка містить в собі визначення детальних цілей, засади діяльності по їх досягненню, способи та засоби досягнення цілей. Маркетингова стратегія кожної окремої території може мати свої альтернативи /можливі варіанти/, але найголовніше для ефективного промування території – вибрати з цієї множини найбільш оптимальну для кожного із видів ринку, товару або послуги.
132
маркетингова § які повинні бути створені умови, щоби товари та послуги повинна дати § яким шляхом і в якій кількості будуть розповсюджуватися
§ підвищення ділової активності території ( проникнення на нові ринки, введення нових видів товарів або послуг на ринок, охоплення нових сегментів ринку, впровадження інновацій та послуг ринкової новизни); § зниження ділової активності території (скорочення продажу товарів або асортименту послуг, скорочення очікуваного прибутку на даному сегменті ринку, вихід із деяких Приклади варіантів маркетингових стратегій території сегментів ринку, концентрації на обмежених ринкових сегментах); § зміна ділової активності території (освоєння абсолютних видів товарів та послуг. робота в неосвоєних сегментах ринку - стратегія високого ризику); § налагодження спільної діяльності з іноземними інвесторами або фірмами, входження на закордонні ринки; § входження в міжнародні ділові об’єднання, налагодження спільної діяльності з організаціями-партнерами; § розширення ринків збуту на території України; § активізація рекламної та промоційної кампанії по просуванні територіального продукту; § інші види стратегій та маркетингових дій Процес формулювання маркетингової стратегії представимо як
сукупність послідовних, логічно пов’язаних КРОКІВ Підготовка КРОК 1 інформаційної бази для опрацювання
маркетингової стратегії Проведення передпроектних обстежень, збір інформації. створення інформаційної моделі маркетингового потенціалу території, експрес – аналіз маркетингового
133
потенціалу. Проведення СВОТ - аналізу Даний крок містить в собі реалізацію наступних складових : § визначення тенденцій в певному секторі господарювання, галузі економіки; § детальний аналіз конкуренції / асортименту товарів та послуг інших КРОК 2 території, стан ринку, позицію територій – конкурентів/; § об’єктивна оцінка потенціалу території; § визначення множини споживачів товарів та послуг; § підготовка та проведення СВОТ – аналізу; § оцінка множини слабких та сильних сторін території, множини шанс та загроз Технологія проведення СВОТ – аналізу розглядалася на попередньому занятті Формулювання цілей На цьому кроці, на основі результатів кроку 2, проводиться формулювання цілей маркетингової стратегії. Процес формулювання цілей передбачає /по можливості/ попереднє детальне ознайомлення із : КРОК 3 · існуючими стратегіями конкурентів на ринку; · сподівання споживачів та клієнтів відносно традиційних товарів та послуг території; · сподівання споживачів відносно нових видів товарів та послуг, що виробляються на території; · тенденції в цільових групах споживачів; · тенденції змін у зовнішньому оточенні території
134
Визначення цільових ринків збуту на основі сегментації ринку Поняття сегментації ринку збуту – це виявлення конкретної групи споживачів /інакше кажучи сегмента або сегментів ринку/, досить таки однорідної. нами визначеної стосовно певного, детермінованого критерію. Оцінка внутрішньої
привабливості сегменту ринку є основою для подальшого вибору цільового ринку збуту товарів та послуг. Сегмент ринку буде привабливим тоді, коли : § він є досить великим та широким ; КРОК 4 § коли в ньому існує незначна конкурентна боротьба; § коли він досить багатим /заможним і може забезпечити високий рівень прибутків; § коли конкуренти не мають ресурсів для домінації в ньому. Непривабливий характеризується : § незначними розмірами; § існуванням значної кількості конкурентів; § високим рівнем конкурентної боротьби; § нездатним в перспективі забезпечити відповідний рівень прибутків. Розміщення/ позиціювання продукту на ринку Найбільш ефективне з точки зору § генеральної мети та цілей розвитку території, КРОК 5. § можливостей та ресурсного потенціалу території § ситуації на територіальному ринку товарів та послуг; § якості товарів та послуг території; § отримуваних прибутків
135
сегмент
ринку
в
свою
чергу
розміщення товарів та послуг, вироблених територією на зовнішньому ринку. Розміщення продукту на ринку – це в першу чергу розміщення продуктів в свідомості споживачів та клієнтів, формування в них зацікавлення сукупним територіальним продуктом. Це також вироблення в них відповідного, довготривалого відношення до якості та надійності сукупного продукту території. є ідентифікація – чітке визначення та привабливе
Основою позиціювання територіального продукту на ринку
формулювання (котре, до речі, добре запам’ятовується) його унікальних ( неповторних) властивостей, які відрізняють даний продукт від усіх аналогічних продуктів інших територій, чіткий опис привабливих сторін продукту та його конкурентних переваг. § висока якість товарів та послуг;
Позиція сукупного продукту території на ринку визначається на підставі таких його
§ унікальність та привабливість товарів та послуг; § відома марка виробників або концентрований сукупний образ території; § доступні ціни для товарів та послуг; § сучасна мережа сервісного обслуговування; § широкодоступне та ефективне інформаційне обслуговування клієнтів; § екологічна чистота сукупного продукту території; просування сукупного продукту території.
характеристик § ефективною рекламною кампанією та сучасними засобами
Досвід показує, що в значній мірі позиція сукупного територіального продукту залежить від іміджу - сукупного образу території, який формувався історично, під впливом комплексу багатьох чинників відображає та найбільш
136
характерні риси, ідентифікує її та дозволяє відрізнити від інших територій. Так, як в значній мірі імідж території формується в інформаційному полі, надзвичайно важливим буде для органів управління та самоврядування території, громадських організацій та об’єднань громадян приймати участь, ініціювати та проводити широку промоційну компанію по просуванні позитивного образу території. Головні відповідні їм види іміджу території § Як ми бачимо себе - дзеркальний імідж; § Як ми хочемо, щоби інші бачили і оцінювали нас – бажаний імідж; § Врахувавши всі недоліки та взявши до уваги бажаний рівень іміджу – оптимальний імідж
питання та § Як бачать нас інші – реальний імідж;
Хоча, якщо виходити з точки зору множини цільових споживачів, то кількість видів іміджу території можна значно розширити : § позитивний імідж сформований історичною й архітектурною спадщиною, екзотикою, рівнем життя й добробуту, рівнем культури. Такий імідж вимагає посилення, підтвердження та розширення на щораз більшу кількість цільових груп споживачів. § надмірно позитивний імідж. Міжнародний досвід показує, що на певна множина територій уже зустрілася з проблемою потреби врегулювання кількості відвідувачів та інвесторів в напрямку обмеження або зменшення їхньої кількості.. § занадто традиційний імідж який сягає глибини сторіч деколи може стати завадою для залучення сучасних технологій, в свою чергу обмежуючи вагомі цільові групи на ринку. § слабо виражений імідж як правило формується для територій відносно невідомих для груп потенційних споживачів й клієнтів. Такий імідж формується на малих територіях, де не визначені конкурентні переваги,
137
при відсутності процесу просування та реклами, інертності й небажанні залучати інновації й зовнішні інвестиції. § негативний імідж сформований історично. відштовхує нові цільові групи споживачів, гальмує подальший розвиток території, вимагає активних дій по ґрунтовній перебудові. § суперечливий імідж виникає при глибокому взаємопоєднанні позитивних та негативних ознак розвитку території. В такому випадку вимагаються значні зусилля на подолання негативних тенденцій та виправлення іміджу. § змішаний імідж виникає на територіях, де позитивні та негативні моменти тісно й наслідково не пов’язані між собою. В такому випадку занадто експонуються позитивні моменти та , по можливості, замовчуються негативні. Щораз більше територіальних громад, міст та сіл України, територій адміністративних одиниць та окремих регіонів починає розуміти сенс, користь та необхідність проводити широку комплексну кампанію по маркетинговому просуванні Основна необхідністю відвідувачів, територіального мета продукту або рекламуванні діяльності зовнішніх переваг та привабливості своєї території. започаткування уваги такого до виду викликана інвесторів, притягнення туристів та території
інших цільових груп споживачів сукупного
територіального продукту. Передусім, організаторам та реалізаторам кампанії просування території слід усвідомити, що першочерговою метою кожної такої кампанії є формування у свідомості споживачів враження про сукупний територіальний продукт. Ніякий турист або інвестор не відвідає нашу територію, поки він не буде знати про її існування та не зацікавиться отриманою інформацією. А це, в свою чергу, визначає найважливіші завдання кампанії просування території : - інформування про існування території та привернення уваги до її особливостей;
138
- сприяння усвідомлення потенційними споживачами переваг сукупного продукту території /інвесторам або туристам/, корисність відвідання та інвестування на даній території; - доведення споживачам інформації про можливості заспокоєння їхніх потреб на даній території. § Які привабливі місця та об’єкти території можуть бути запропоновані на туристичному ринку? § Яким видам туризму відповідають ресурси території – індивідуальному, екстремальному, сімейному, зеленому, діловому, навчальному, іншим видам? § Якою Туристично привабливий потенціал території буде цільова група споживачів туристично – рекреаційного продукту? § На який період перебування /в днях/ можуть зацікавити туристів привабливі місця території? § Оцінка існуючих умов прийому та обслуговування туристів на території? § Що робиться для покращення інфраструктури туризму та супутніх галузей? § Визначення процедури співпраці з туристами на території, засади підготовки туристичних пропозицій. § Визначення відповідальних осіб або мережі інституцій по співпраці з туристами В процесі налагодження заходів підтримки маркетингового просування території органами управління території в основному використовуються деякі нижчеперелічені засоби промоції : ВІЗИТНІ КАРТКИ працівників органів місцевого самоврядування є також засобом рекламування та просування території, тому бажано, щоби на них були розміщені (по можливості) герб території, адреса WWW сторінки органу влади, адреси електронної пошти, номер телефону, факс, інші важливі контактні реквізити
139
Розглянемо окремо кожен із видів засобів рекламування та просування території. 1. Листівки / поштівки із інформацією про можливість інвестування. Як правило це поштові листівки із фотографіями привабливих місць території, на яких розміщено герб території, герб/логотип або гасло, подано адресу відповідного підрозділу чи посадової особи, яка відповідає за процес впровадження інвестицій на території (адреса WWW сторінки території або органу влади, адреси електронної пошти є обов’язковими). 2. Календарі Це всі види календарів – кишенькових, настільних, настінних, календарів –щоденників, на яких розміщено герб території, фотографії привабливих місць території (послуг, виробів, об’єктів нерухомості), подано адресу відповідного підрозділу чи посадової особи, яка відповідає за процес впровадження інвестицій на території (адреса WWW сторінки території або органу влади, адреси електронної пошти є обов’язковими). 3. Тематичні плакати Тематичні плакати, присвячені видатним подіям пов’язаним із територією (наприклад 750 – річчя заснування Львова), фотографії привабливих місць території або послуг, виробів, об’єктів нерухомості, де також подано адресу відповідного підрозділу чи посадової особи, яка відповідає за процес впровадження інвестицій на території (адреса WWW сторінки території або органу влади, адреси електронної пошти є обов’язковими). 4. Туристичні карти – схеми території / з рекламою можливих інвестицій (місць, ділянок, об’єктів) В основному це карти місцевості із нанесеними туристичними маршрутами та привабливими для відвідувачів території об’єктами. На таких картах окремими позначками відмічаються місця та об’єкти ділової активності, інституції фінансової інфраструктури, рекламуються зокрема муніципальні інвестиційні проекти та пропозиції /суб’єктів господарювання всіх форм власності/. На звороті карти, як правило розміщена інформація для потенційних інвесторів та ділових людей, подана контактна інформація посадових осіб або підрозділів, відповідальних за реалізацію інвестиційних проектів на території (адреса WWW сторінки території або органу влади, адреси електронної пошти є обов’язковими). 5. Туристичні путівники з розділом для ділових людей
140
Даний туристичний путівник – для ділових людей відрізняється від традиційного туристичного путівника /з обов’язковим та детальним описом привабливих місць, пам’ятних та рекреаційних об’єктів, рекомендованих туристичних маршрутів та широким набором послуг для гостей території/ наявністю додаткового розділу, призначеного для всіх, хто цікавиться економічним розвитком території, хоче побачити її перспективи, планує інвестувати або розпочати тут власну справу. Такий розділ повинен містити стислу інформацію про наявний стан економіки території, про процеси та тенденції на локальному ринку, систематизований огляд інноваційних та інвестиційних процесів. Розділ повинен бути проілюстрований низкою відповідних наочних діаграм та графіків, містити цікаву та привабливу довідкову інформацію. Розділ доповнюється довідковою частиною, яка містить адреси та контактну інформацію, потрібну для ділових людей та інвесторів. Подання адреса WWW сторінки території або органу влади, адреси електронної пошти є обов’язковими. 6. Інформаційно – рекламні буклети з описом розвитку території Інформаційно – рекламний буклет може бути виконаний у формі розкладного друкованого аркуша паперу, довільного формату /хоча традиційно виготовляється в подовгуватому форматі/, двічі або тричі складеного – в окремих випадках такий буклет може мати до 7 згинів. Буклет містить назву місцевості, герб та/або лозунг розвитку території, фрагмент географічних карт різноманітних масштабів /для означення місця території на карті країни, карта-схема території, детальна карта місця розташування об’єкту інвестування/, основні статистичні, привабливі факти про соціально – економічний розвиток території /для прикладу демографічна структура, кваліфікація робочої сили, об’єкти нерухомості, які віддаються в оренду або виставляються на продаж, інша цікава для інвестора інформація. Окремо подаються реквізити контактної інформації /контакти посадових осіб або підрозділів, відповідальних за реалізацію інвестиційних проектів на території/. Сучасні інформаційно-рекламні буклети обов’язково повинні містити окрім традиційних адресних реквізитів ІНТЕРНЕТ - адресу WWW сторінки території або органу влади та адреси електронної пошти конкретних посадових осіб. 7. Презентаційні видання стратегії розвитку території та важливих цільових програм Презентаційні видання стратегії розвитку території та важливих цільових програм може бути підготоване у вигляді інформаційно – рекламного буклету або брошури, котра містить основні положення стратегії розвитку території або важливої цільової програми. Текст даного видання визначається робочою групою по опрацюванні стратегії або цільової програми. Текст бажано проілюструвати привабливими фотографіями території та її об’єктів, подати стислі статистичні дані про
141
територію. Окремо подаються реквізити контактної інформації /контакти посадових осіб або підрозділів, відповідальних за реалізацію інвестиційних проектів на території/. Сучасні презентаційні видання окрім типографського тиражу стратегії розвитку території та важливих цільових програм обов’язково повинні бути розміщеними в мережі ІНТЕРНЕТ. 8. Презентаційні комплекти інвестиційно – рекламних матеріалів /спеціалізовані папки та вкладення в них/ Спеціалізовані папки – комплекти інвестиційно – рекламних матеріалів території в основному формуються із наявних, або спеціально підготованих матеріалів, які комплектуються в художньо оформлені папки із гербом території. Такі презентаційні комплекти розповсюджуються цільовій аудиторії зацікавлених осіб, серед потужних потенційних інвесторів, міст та територій побратимів, керівництва фінансових інституцій, міжнародних делегацій та в мережі посольств та консульств. До вмісту презентаційних папок можуть входити такі матеріали : · листівки/поштівки із інформацією про можливість інвестування; · візитні картки; · календарі · туристичні карти – схеми території / з рекламою інвестицій/ · туристичні путівники з розділом для ділових людей · буклети з описом розвитку території /в тому числі презентаційні варіанти статистичних збірників/; · інвестиційні заявки окремих проектів · інвестиційні довідники/путівники території · компакт диски презентації території та її інвестиційного потенціалу На звороті папки, або всередині її розміщають адресні реквізити, Інтернет адресу WWW сторінки території або органу влади та адреси електронної пошти конкретних посадових осіб. Папки виконуються із спеціальних високоякісних, художніх сортів картону, мають привабливе художнє оформлення. Підбір змісту презентаційних папок залежить від мети рекламування території – вони можуть бути націлені на широкого споживача, або на конкретну цільову групу інвесторів. Досвід показує, що основним елементом такої папки є компакт-диск презентації території та її інвестиційного потенціалу. Окрім того в папку доцільно вкладати /в спеціально для цього передбачені кишеньки/ візитні картки конкретних контактних або посадових осіб. 9. Інвестиційні заявки окремих проектів. Інвестиційні заявки окремих суб’єктами господарювання спеціалізованими підрозділами інвестиційної заявки додається занятті/. проектів готуються як правило зацікавленими /підприємствами всіх видів власності, органів місцевого самоврядування/. Форма /її заповнення розглядається на практичному
142
Розробник інвестиційної заявки формалізує обширний опис інвестиційного проекту в концентровану форму – інвестиційної заявки/ пропозиції. Зрозуміло, що не існує однієї загальноприйнятої стандартної форми, яка б описувала інвестиційний проект. Кожен проект має свої індивідуальні особливості та специфічні риси, які вимагають того чи іншого акцентування. Але розглянемо узагальнену форму інвестиційної пропозиції, яка містить наступні інформаційні розрізи : Назва інвестиційного проекту; Розміщення проекту Назва розробника/ інвестора проекту Адресні реквізити та контактна особа; Сконцентрований опис інвестиційного проекту та мети його впровадження - Інформація про партнерів /якщо вони існують/ - Розрахункові терміни реалізації та окупності інвестиційного проекту - Вартість реалізації інвестиційного проекту - Визначення зв’язків з іншими проектами, соціальних та економічних результатів від впровадження проекту - Додаткова інформація /при необхідності/. Інвестиційні заявки окремих проектів можуть бути підготовані та видані на окремих листках-бланках, згруповані розділами в інвестиційних довідниках/путівниках території, або на їх основі створені розділи компактдиску презентації території та її інвестиційного потенціалу. Множини та масиви /підготованих як на паперових так і на електронних носіях/ інвестиційних заявок є основою інформаційної бази Інтернет – сторінки презентації інвестиційного потенціалу території, підґрунтям інвестиційного компакт - диску та інвестиційного путівника. 10. Територіальні бюлетені Друковані видання, що видаються на замовлення органів самоврядування території та відображають їх діяльність. Як правило це періодичні, регулярні видання, кожен випуск котрих присвячений певним проблемам території або діяльності органів самоврядування. Друкуються статті про проблемні питання розвитку території, інформація про пленарні засідання та рішення, огляди діяльності органів управління, громадських організацій та ділового середовища. Відзначаються події суспільного та спортивного життя території, описуються досягнення. Окрім того тут також розміщується інформація про конкурси, тендери, інвестиційні проекти. Такі бюлетені також розміщуються на Інтернет сторінці території або органу влади. В друкованій версії такі бюлетені обов’язково повинні містити окрім традиційних адресних реквізитів ІНТЕРНЕТ - адресу WWW сторінки території або органу влади та адреси електронної пошти конкретних посадових осіб 11. Інвестиційні вісники
143
-
Друковані видання, що видаються на замовлення органів самоврядування території та відображають їх діяльність в галузі інвестування . Як правило, такі видання готуються за допомогою наукових або науково – дослідних установ, та містять : - низку статей про інвестиційні процеси (як на даній території, так й в регіоні); - огляд вітчизняного й закордонного досвіду (кращі практики): - проекти місцевих нормативних документів та програм; - інвестиційні заявки окремих суб’єктів господарювання та органів влади території; - аналітичні огляди, рекламні та інформаційні матеріали. Такі вісники також можуть розміщуватися на Інтернет сторінці території або органу влади. В друкованій версії такі інформаційні вісники обов’язково повинні містити окрім традиційних адресних реквізитів ІНТЕРНЕТ - адресу WWW сторінки території або органу влади та адреси електронної пошти конкретних посадових осіб 12. Інвестиційні довідники/путівники території Як правило інвестиційні заявки території певної території доцільно групувати в окремому друкованому виданні, яким вигідно користуватися зацікавленим діловим людям. Короткий зміст такого інвестиційного довідника – путівника території повинен мати наступну структуру: - приваблива, різнокольорова обкладинка, бажано з символікою території або її гаслом розвитку; - карта території /на розвороті/ з виділенням даного місця території в Україні; - вступ / вступне слово відповідної посадової особи / для прикладу – сільського, міського голови, голови районної ради, голови облдержадміністрації або обласної ради/; - коротка історична довідка та опис природно - географічних та соціально – економічних умов розвитку території; - стисле викладення бачення територією свого майбутнього; - основний розділ видання – масив інвестиційних заявок, відсортований згідно існуючого адміністративного поділу, галузей економіки та галузей народного господарства, згідно видів діяльності або суб’єктів господарювання /кожна територія, відповідно до своєї специфіки структурує порядок подання блоків інвестиційних заявок /; - бажано в тексті видання помістити привабливі фотографії території, населених пунктів, окремих виробничих об’єктів або територій, технологічних ліній, устаткування або окремих виробів/ послуг; - на завершення видання слід подати його детальний зміст та перелік назв проектів/ суб’єктів господарювання в алфавітній послідовності.
144
Практика показує, що такі інвестиційні довідники/путівники території варто готувати та видавати як мінімум в двохмовному варіанті /українська-англійська версія, українська-російська версія, українська-німецька версія, українськапольська версія/. Запропоновані варіанти підготовки довідника інвестиційних заявок будуть корисними для використання не тільки українськими, але й зарубіжними інвесторами. 13. Презентаційне видання статистичних матеріалів Друковані видання, що видаються на замовлення органів самоврядування території разом з місцевими органами статистики. Видання відображають стан території й її основних соціально – економічних показників. Як правило це друковані видання – річники, ілюстровані графіками, діаграмами, фотографіями привабливих об’єктів території. Такі презентаційні статистичні матеріали доцільно видавати у вигляді брошур нетрадиційного формату або буклетів. Бажано проводити порівняння стану території із територіями – сусідами. Практика показує, що такі матеріали варто готувати та видавати в двохмовному варіанті. В друкованій версії такі матеріали обов’язково повинні містити окрім традиційних адресних реквізитів ІНТЕРНЕТ - адресу WWW сторінки території, органів статистики, органів влади та відповідні адреси електронної пошти конкретних посадових осіб 14. Компакт диски презентації території та її інвестиційного потенціалу Одним із найбільш потужним мультимедійним засобом презентації інвестиційного потенціалу території є компакт-диск. В силу своїх властивостей – змоги відтворити зображення, музичний супровід, текстові документи, відеофільми або короткі кліпи, компакт-диски презентації території можна вважати як комплексний рекламно – промоційний продукт просування території. Компакт - диск може бути складовою комплекту інвестиційних пропозицій території, або базою відповідної Інтернет - сторінки, або ж розповсюджуватися індивідуально. Проглядання та отримання інформації з компакт диску є можливим на комп’ютерах стандартної конфігурації, вимоги до яких вказуються на коробці/упакуванні компакту. Добре підготований компакт-диск повинен викликати в користувача позитивне враження про територію, дозволить виконати невелику по часі віртуальну мандрівку нею, оперативно ознайомитися із її історією, особливостями розвитку, привабливими місцями та об’єктами. Для цього надзвичайно важливою є структура компакт-диску та послідовність представлення матеріалів, взаємозв’язки поміж окремими інформаційними розділами „меню” диска. Розглянемо один із варіантів структури диску : - загальна назва диску; - титульна сторінка – вибір мови демонстрації, герб місцевості, привабливі кольорові фотографії, по можливості початок музичного супроводу,
145
анімації /переміщення, виникнення, зникнення об’єктів, форм і т.п./. В більшості випадків вибір мови демонстрації здійснюється наведенням і кліканням курсору на прапор країни з відповідною мовою. Титульна сторінка як правило визначає кольорову гаму фону всіх сторінок компакт-диску /фон як правило повинен бути світлих оптимістичних тонів, із рельєфним, тіньовим зображенням символу або гербу території, якоїсь видатної будівлі чи місця/. На титульній сторінці рекомендується розмістити кнопки виходу на головне меню диску та кнопку завершення роботи і відключення диску; - привітання відповідної посадової особи – фотографія, текст привітання, герб території, автограф/підпис. В окремих випадках текст привітання звучить в дикторському читанні. В кутку сторінки повинна бути розміщена кнопка переходу на меню компакт-диску.; - сторінка головного меню компакт-диску повинно давати користувачу можливість вибору та переходу до окремих розділів демонстрації, повернення на головну сторінку, завершення роботи та відключення диску; - множина розділів /уніфікованого вигляду із відповідним фоновим музичним супроводом/ диску – користувач отримує змогу за допомогою курсору вибирати та здійснювати огляд орієнтовно наступних підрозділів віртуальних сторінок : o Загальна інформація про територію o Інвестиційний клімат території o Інвестиційні проекти – основний інформаційний розділ компакт – диску. Користувач за допомогою курсору вибирає та здійснює огляд груп інвестиційних проектів структурованих згідно галузей народного господарства /промисловість, будівництво, комунальне господарство. освіта, культура, охорона здоров’я, екологія, і т.п./, або в іншій послідовності, згідно із концепцією презентації, визначеною замовниками диску. При наведенні курсору на назву групи інвестиційних заявок користувач має змогу проглянути розгорнений список проектів. Клікнувши на відповідну назву він проглядає повну інвестиційну заявку. Використовуючи кнопку повернення користувач повертається у відповідну групу заявок, розділ компакт диску або на головну сторінку. Основні засади формування розділу : - Кожна інвестиційна заявка подається згідно уніфікованої форми, з індивідуальним реєстраційним номером, унікальним логотипом підприємства або території. - При проектуванні компакт-диску слід передбачити можливість користувачу роздруковувати потрібну сторінку або розділ, копіювати та пересилати їх електронною поштою. - Як додатки до інвестиційних заявок повинні наводитися зображення відповідних топографічних матеріалів, текстових та графічних матеріалів, інше.
146
- Відповідні стрілки на окремих сторінках повинні дозволяти користувачу вільно рухатися інформаційними масивами віртуального світу компактдиску. Слід пам’ятати, що й упаковка компакт – диску також є засобом рекламування території. 15. Інтернет – сторінки презентації території та її інвестиційного потенціалу На головній сторінці відповідної території відображений герб території, назва сторінки. Відвідувачеві надається можливість здійснити вибір мови, ознайомитися із картою території, оголошеннями та рекламою, залишити своє повідомлення у книзі відгуків, створити електронне повідомлення, ознайомитися із фотогалереєю. Інформаційно сторінка добре структурована на окремі розділи, що дає відвідувачу змогу легко орієнтуватися та швидко знаходити потрібну дані. Так він має змогу: - ознайомитися із діяльністю та новинами території; - ознайомитися із потенціалом території; - ознайомитися із новинами сайту / туристичні новини, розділом культури та дозвілля; - скористуватися послугами довідкових служб території; - ознайомитися із каталогом корисних і цікавих інформаційних посилань. Сторінка ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ має за мету рекламувати та поширювати інформацію про інвестиційні можливості, інформувати зацікавлених інвесторів про можливості інвестування на території. Користувач, клікнувши на назву підрозділу отримує можливість ознайомитися із інвестиційними пропозиціями підприємств, представлених в таких інформаційних розрізах : - за назвою - за формою власності - за спеціалізацією Окрім того, структура інформаційної бази та програмне забезпечення дозволяє виконувати наступні функції представлення інформації : - розгорнути /згорнути сторінку; - проглядати попередні / наступні сторінки; - шукати в розрізі визначених користувачем реквізитах. Користувачу надається змога проглядати всі інвестиційні заявки, або інвестиційні заявки окремих, цікавих йому підприємств. Окрім того, користувач має змогу не тільки проглянути інвестиційну заявку, але й скопіювати чи роздрукувати її. Організація інвестиційних виставок – ярмарків” та Організація комплексної компанії в засобах масової інформації (ЗМІ) вимагають окремого, обширного заняття.
147
Підготовані у вищеописаний спосіб засоби промоції території відповідатимуть існуючим засобам світового рівня, дозволять ефективно рекламувати території та сприяти залученню інвесторів.
148
Форма інвестиційної заявки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Повна назва суб'єкта господарювання Уповноважена особа Юридична адреса Форма власності Рік заснування підприємства Основні види діяльності Кількість працюючих (осіб) Виробничі площі, інше Вартість основних засобів підприємства
10 Код міста 11 Телефон 12 Факс 13 Адреса електронної пошти 14 Короткий опис інвестиційного проекту 15 Місце впровадження проекту Ринкова орієнтація 16 (збільшення експортного потенціалу, заміна імпортних поставок, задоволення внутрішніх потреб) Бажаний вид іноземної інвестиції 17 (конвертована валюта, грошові вимоги і права власності; цінні папери, права на здійснення господарської діяльності, інше) Бажана форма іноземної інвестиції (спільне підприємство, придбання прав користування 18 землею і концесія, іноземне підприємство, придбання майна та майнових прав, придбання інших майнових прав, інше) 19 Загальна вартість інвестиційного проекту 20 Форма співпраці з інвестором 21 Гарантійне забезпечення .
149
Приклад оформлення інвестиційної заявки (подається на підставі матеріалів компакт диску Львів інвестиційний 2002)
150
ТЕМА 9. ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОПРАЦЬОВАНИХ СТРАТЕГІЙ. Приклад презентації стратегії
Характеристика міста
м. Ковель – місто обласного значення Волинської області Населення: 67,0 тис. чоловік Територія: 47 км2 (0,2% території Волині)
Варшава 330 км Берлін 975 км Брест Брест 140 км 140
КОВЕЛЬ
Київ Київ 450 км
Львів 200 км
У К РА Ї НА
Од еса 880 км
2
Ковель сучасний
Будинок Ковельської міської ради
Міський фонтан
Приміщення колишньої аптеки Фрідріксона , поч. ХХ ст.
Пам’ятник Тарасу Шевченку
Палац учнівської молоді ім . Франка
3
Меморіальний комплекс на чест ь радянських воїнів-визволит елів
4
СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ
Ковель – важливий транспортний та промисловий центр, розташований на перехресті європейських магістральних шляхів, вигідний для розвитку економічних зв’язків; місто з розвинутою інфраструктурою, зручне для життя, сприятливе для бізнесу та привабливе для інвестицій; місто гостинних, освічених, заможних, фізично здорових і духовно багатих людей. 5
Ковель – важливий транспорт ний та промисловий центр, розташ ований на перехресті європейських магістральних шляхів, вигідний для розвитку економічних зв’язків …
Покраще ння бізне с клімату
Створити альянс між бізнес середовищ ем і міською владою Створити сприятливий інвестиційний клімат
Розви ток людс ьких ресурсів
Забезпе чити баланс попиту і пропозиції на ринку праці Покращ ити якість підготовки робочої сили в навчальних закладах
Створити інформаційну систему міста
Провести коригування Генерального плану
Реформува ти житлове господарство
Реформува ти комунальне господарство
Розвиток комунальної інфраструктури
6
Напрямок А. ПОКРАЩЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ
Стратегічні цілі
Стратегічна ціль Стратегічна ціль A.1 A.1 Стратегічна ціль Стратегічна ціль A.3 A.3
Досягнення по напрямку А:
n Створено відділ економічного розвитку в
Створити альянс між Створити альянс між бізнес-середовищем і і бізнес-середовищем міською владою міською владою
Створити сприятливий Створити сприятливий інвестиційний клімат інвестиційний клімат
Стратегічна ціль Стратегічна ціль A.2 A.2
структурі міської ради – 9001”
Створити Створити інформаційну систему інформаційну систему міста міста
n Впроваджується систему управління якістю “ISO n Проводяться робочі регулярні зустрічі
Оперативні цілі
A.1.1. Створити відділ A.1.1. Створити відділ економічного розвитку економічного розвитку A.1.2. Створити A.1.2. Створити інформаційно-сервісний інформаційно-сервісний центр центр A.1.3. Регулярні зустрічі зз A.1.3. Регулярні зустрічі бізнес спільнотою бізнес спільнотою A.1.4. Проводити “ярмарки A.1.4. Проводити “ярмарки ідей” ідей”
А 2.1. Створити базу А 2.1. Створити базу
даних про інвестиційні даних про інвестиційні можливості можлив ості
A.3.1. Створити веб - A.3.1. Створити веб портал міста портал міста A.3.2. Покращити A.3.2. Покращити прозорість прийняття прозорість прийняття рішень і тендерів рішень і тендерів A.3.3. Створити ГІС A.3.3. Створити ГІС A.3.4. Створити LAN A.3.4. Створити LAN
представників бізнес-спільноти та міської влади розвитку міста
n Впроваджено “ярмарки ідей” бізнесменів щодо n Поповнюється база даних інвестиційно-
А 2.2. Розробити А 2.2. Розробити
програму розвитку програму розвитку житлового будівництва житлового будівництва А 2.3. Спростити А 2.3. Спростити дозвільні процедури дозвільні процедури
привабливих земельних ділянок
7
8
151
Досягнення по напрямку А (продовження)
n Випущено двомовний каталог інвестиційних
Напрямок В. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ
n n n n
проектів і пропозицій “Ковель – інвестиційнопривабливе місто” Забезпечено відкритий доступ до баз даних земель міста (в межах чинного законодавства) Розроблено дизайн веб-порталу міста Забезпечено інтеграцію інформаційної системи Ковеля в інформаційне поле України Постійно проводяться громадські слухання з важливих питань життя міста, зокрема з питань підготовки регуляторних актів
9
Стратегічні цілі
Стратегічна ціль Стратегічна ціль B.1 B.1 Стратегічна ціль Стратегічна ціль B.2 B.2
Покращити якість Покращити якість підготовки робочої підготовки робочої сили в навчальних сили в навчальних закладах закладах
Забезпечити баланс Забезпечити баланс попиту і іпропозиції на попиту пропозиції на ринку праці ринку праці
Оперативні цілі
B.1.1 Проводити глибокий аналіз ринку B.1.1 Проводити глибокий аналіз ринку праці праці B.1.2 Покращити систему B.1.2 Покращити систему профорієнтації в загальноосвітніх профорієнтації в загальноосвітніх школах школах B.1.3 Розробити довготермінову B.1.3 Розробити довготермінову програму забезпечення зайнятості програму забезпечення зайнятості B.2.1 Зміцнити зв’язки між системою B.2.1 Зм іцнити зв’язки між системою професійної освіти та виробництвом професійної освіти та виробництвом
B.2.2 Розробити план заходів зз B.2.2 Розробити план заходів підвищення якості підготовки та підвищення якості підготовки та перепідготовки перепідготовки
11
Досягнення по напрямку В:
n Покращено систему профорієнтації в
Напрямок С. РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Стратегічні цілі
Стратегічна ціль C.1 Стратегічна ціль C.1 Стратегічна ціль C.2 Стратегічна ціль C.2 Стратегічна ціль C.3 Стратегічна ціль C.3
загальноосвітніх школах (створено кабінети профорієнтації та банк аматорських програм факультативних курсів n Навчальні заклади узгоджують з ЦЗ навчальні плани і програми згідно потреб ринку праці n Покращено якість підготовки робочої сили в навчальних закладах n Розроблено план заходів з підвищення якості підготовки та перепідготовки кадрів
12
Провести Провести коригування коригування Генерального плану Генерального плану
Оперативні цілі
C.1.1 Упорядкувати C.1.1 Упорядкувати земельно-майнові земельно-майнові відносини із сусідніми відносини із сусідніми сільрадами сільрадами C.1.2 Визначити та C.1.2 Визначити та затвердити межі міста затвердити межі міста C.1.3 Провести C.1.3 Провести інвентаризацію земель інвентаризацію земель C.1.4 Оновити грошову C.1.4 Оновити грошову оцінку земель оцінку земель C.1.5 Провести C.1.5 Провести розмежування земель розмежування земель
Реформувати Реформувати житлове житлове господарство господарство
Реформувати Реформувати комунальне комунальне господарство господарство
C.2.1 Провести аудит житловоC.2.1 Провести аудит житловоексплуатаційних підприємств експлуатаційних підприємств C.2.2 Розробити програму C.2.2 Розробити програму реформування реформування C.2.3 Демонополізувати ринок C.2.3 Демонополізувати ринок житлових послуг житлових послуг C.2.4 Активізувати створення C.2.4 Активізувати створення об'єднань співвласників об'єднань співвласників C.2.5 Привести тарифи уу C.2.5 Привести тарифи відповідність зз витратами відповідність витратами
C.3.1 Провести аудит C.3.1 Провести аудит комунальних підприємств комунальних підприємств C.3.2 Програма оновлення C.3.2 Програма оновлення мереж і і обладнання мереж обладнання C.3.3 Демонополізувати ринок C.3.3 Демонополізувати ринок комунальних послуг комунальних послуг C.3.4 Система збирання та C.3.4 Система збирання та переробки ТПВ переробки ТПВ C.3.5 Захист інтересів C.3.5 Захист інтересів місцевого самоврядування місцевого самоврядування C.3.6 Привести тарифи уу C.3.6 Привести тарифи відповідність зз витратами відповідність витратами C.3.7 Система оплати C.3.7 Система оплати комунальних послуг комунальних послуг
13
Досягнення по напрямку С:
Проводиться коригування Генерального плану Проведено інвентаризацію земель Онов лено грошову оцінку земель Розроблено міську програму реформування житлово-комунального господарства в м. Ковелі на 2006 – 2010 роки n Розроблено програму активізаці ї створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків n Розроблено систему коригування тарифів відповідно до змін у витратах (складових тарифу)
n n n n
Досягнення по напрямку С (продовження):
n Розроблена і частково впроваджується
модифікована система оплати комуналь них послуг n Розроблені і частково впроваджуються стратегічні плани розв итку на 2006 – 2010 р. р. комунальних підприємств “Ковельтепло” і “Ковельське УВКГ” n Створюється система збирання та переробки твердих побутових відходів, розглядається можливість створення сміттєпереробного заводу n Консолідуються зусилля разом з іншими містами для захисту інтересів місцевого самоврядування 15
14
Актуалізація Стратегічного плану
n Під час актуалізації Стратегічного плану
Пропозиції до Стратегічного плану економічного розвитку м. Ковеля
n закріпити стратегічні функції в положеннях про
зверталася увага на цілі та завдання, які взагалі виконані не були. З’ясовані причини і переглянута подальша потреба в їх реалізації. n Впровадження деяких оперативних цілей варто продовжити і вжити можливих заходів щодо пошуку додаткових коштів на їх реалізацію, оскільки вони не втратили своєї актуальності.
16
підрозділи та посадових інструкціях, виділити в структурі управління центр відповідаль ності за стратегічну діяльність n забезпечити доступність стратегічного плану пересічним громадянам через його розповсюдження в пунктах продажу періодичних видань n внести до стратегічного плану питання енергозбереження та енергоефективності як стратегічну ці ль 17
152
Переваги, отримані Ковелем, від Стратегічного планування
n забезпечити потреби в нутрішнього та зовні шнього n Стратегічний план розвитку міста не залежить від
туризму за рахунок розвитку туристичної інфраструктури (з в икористанням потенціалу рекреаційних зон і з врахуванням місцевих традицій та особливостей) n актуалізувати Критичне питання С: розвиток комунальної інфраструктури. Внести до Плану: будівництво міської поліклініки, проведення реконструкції стадіону „Локомотив”, в лаштування центральної площі міста, ремонт будинків застарілого житлового фонду, ремонт фасадів житлових будинків у центральній частині міста 18
зміни персонального складу органу місцевого самоврядування, оскільки створений громадою з врахуванням її інтересів; n Стратегічний план дозволив використовувати власні та інші ресурси більш ефективно; n Стратегічний план є узгодженим засобом партнерства міської влади, бізнесу та громадськості; n Передбачені заходи здійснюються не тільки міською владою та за її рахунок, а й і ншими секторами громади. 19
.
20
Слухач Михайлюк Н. Д. 2010 р
153
Зразок оформлення титульної сторінки підсумкової роботи Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Кафедра державного управління та місцевого самоврядування
ПІДСУМКОВА РОБОТА ПО КУРСУ „ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ” (на прикладі стратегії розвитку назва території до 2025 р.)
Виконав: слухач гр………………………. …………………………………………. Перевірив : ………………………………..
ЛЬВІВ 20…
154
Зразок оформлення змісту підсумкової роботи
ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень…………………………………………………… Вступ………………………………………………………………………………
Коротка характеристика об’єкту проектування……….………………………… Основні положення стратегічного плану розвитку /назва території/………...... Використання стратегії в практичній діяльності слухача ……………………… Висновки…………………………………………………………………………… Список використаних джерел…………………………………………………….. Додатки …………………………………………………………………………….
Вимоги до підсумкової роботи Роботу друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм), через 1,5 міжрядкових інтервали, шрифтом Times New Roman. Розмір шрифту – 14 (до 30 рядків на сторінку). Таблиці та ілюстрації до роботи можна подавати на аркушах формату А3. Обсяг підсумкової роботи повинен складати до 20 сторінок. Презентація до підсумкової роботи готується в Microsoft PowerPoint. Обсяг презентації до 20 слайдів
155
Запитання для самоперевіркиз дисципліни „ Стратегічне планування” 1. Опишіть особливості опрацювання стратегії розвитку територіальної громади ( на прикладі села або міста) та вкажіть її відмінність від стратегій, котрі опрацьовуються для суб’єктів господарювання. 2. Перелічіть основні етапи алгоритму опрацювання стратегії розвитку територіальної громади. 3. Опишіть зміст та структуру стратегічного плану розвитку територіальної громади як документу. 4. Опишіть роль органів влади та місцевого самоврядування в процесі опрацювання стратегії розвитку територіальної громади. 5. Яким чином формулюється бачення та місія територіальної громади в процесі опрацювання стратегії. 6. Охарактеризуйте процес зв’язків з громадськістю в процесі опрацювання стратегії розвитку територіальної громади. 7. Основні засади організації громадського слухання проекту стратегії сталого розвитку територіальної громади. 8. Охарактеризуйте організаційні засади діяльності робочої групи по опрацюванні стратегії розвитку територіальної громади. 9. Чому опрацювання стратегії розвитку територіальної громади як документу розпочинається із напрацювання діагнозу стану території? 10. Опишіть організаційні засади створення та діяльності стратегічного планування розвитку територіальної громади. майстерні
156
Ситуативні завдання по курсу „ Стратегічне планування” 1. В селищі Підгірці створюється група стратегічного планування. Опишіть зміст розпорядження сільського голови про утворення групи стратегічного планування. 2. В місті Городищі, громадська організація „Асоціація громадських ініціатив Городища” ініціює процес стратегічного планування. Опишіть зміст розпорядження міського голови про утворення групи стратегічного планування. 3. В селищі Загороднє розпорядженням сільського голови створюється група стратегічного планування розвитку селища на найближчі 20 років. Подайте орієнтовний склад робочої групи. 4. В місті Городищі, розпорядженням міського голови створюється група стратегічного планування розвитку міста до 2025 року. Подайте орієнтовний склад робочої групи. 5. Група стратегічного планування міста Городища вирішила провести опитування міської громади, стосовно бачення перспективи розвитку міста на період до 2025 р. Опишіть зміст опитувальника - анкети та запропонуйте методику його поширення та опрацювання. 6. Процес стратегічного планування, як правило, висвітлюється в місцевих засобах масової інформації. Запропонуйте свій варіант прес – релізу стосовно започаткування процесу стратегічного планування. 7. В місті Городищі робоча група опрацювання стратегії планує провести громадське слухання „ Стратегія розвитку Городища до 2025 року”. Опишіть процедуру організації громадського слухання, охарактеризуйте коло запрошених. 8. В селищі Неслухів заплановано проведення громадського слухання „Стратегія розвитку Неслухова до 2020 року”. Запропонуйте свій варіант порядку денного такого громадського слухання. 9. Сформулюйте можливі напрямки діяльності місцевої влади стосовно покращення господарського клімату та інвестиційних процесів у Вашому місті, селі або районі. 10. Подайте план дій, реалізація котрих є необхідною для покращення господарського стану у Вашому місті, у відповідності до обраної стратегії його розвитку.
157
11. Опишіть, за яким сценарієм (або сценаріями) можливий подальший довготерміновий розвиток Вашого міста/ села. 12. Опишіть основні ресурси, котрі можуть бути використані в процесі реалізації стратегії розвитку Вашого міста /селища.
158
Тестові питання до модуля стратегічне планування розвитку територіальних громад
1. Основними принципами політики розвитку територій України є: А. Пріоритет загальнонаціональних інтересів. Б. Законодавче забезпечення прав і повноважень суб'єктів регіональної політики. В. Поєднання інтересів. Д. Врахування особливостей розвитку територій. Е. Об’єктивність. Є. Відповідність реальному ресурсному забезпеченню. Ж .Збалансованості критеріїв розвитку. З. Партнерство. 2. Стратегія розвитку соціально-економічних систем ґрунтується на принципах : А.Трансформація структур господарських комплексів соціально-економічних територій. Б. Відповідно до їхнього потенціалу. В. Інтеграція господарських комплексів територій у єдиний господарський комплекс України. Д. Послідовне покращення екологічної ситуації територій. Е. Зменшення соціальної наруги у суспільстві. Є. Формування якісно нових взаємовідносин між державою та територіями на взаємовигідних умовах. 3. Ознаки регіональних програм, які можуть претендувати на статус державних: А. Програми спрямовані на вирішення проблем державного значення. Б. Програми, що мають легітимізовані гарантії державної участі у їхній реалізації. В. Програми, затверджені органами державної влади 4. Місцевий економічний розвиток стосується: А. Процесів, у яких органи місцевого самоврядування та громадські організації заохочують та підтримують ділову (бізнесову) активність та створення робочих місць. Б. Процес формування нових інституцій. В. Розвитку альтернативних галузей господарювання. Д. Удосконалення існуючих потужностей та ресурсів для виробництва нових видів продукції або розширення асортименту послуг. Е. Розширення існуючих та визначення нових ринків збуту. Є. Підтримки нових суб’єктів господарювання.
159
5. Процес місцевого економічного розвитку передбачає залучення: А. Промислових підприємницьких структур. Б. Комерційних підприємницьких структур. В.Державних організацій. Д. Недержавних організацій. Е. Громадських організацій.. Є .Об’єднань та асоціацій. Ж. Суб’єктів та організацій приватного сектора. 6. Місцевий економічний розвиток - це процес, який включає в себе такі поняття: А. Управління. Б. Керівництво. В. Планування. Д. Консенсус Е. Моніторинг 7. Стратегії місцевого економічного розвитку дають найкращі результати, якщо вони: А. Реально використовують сильні та слабкі сторони територій. Б. Базуються на реальних ресурсах. В. Визначають досяжні цілі. Д. Визначають недосяжні цілі. Е. Базуються на невизначених залучених ресурсах. Є. Реально враховують шанси та загрози розвитку територій. Ж. Ґрунтуються на партнерських засадах. 8. Стратегії розвитку територій характеризуються: А. Часовим горизонтом реалізації стратегічних цілей. Б. Концентрацією зусиль по досягненні результатів. В. Консолідацією зусиль громади. Д. Застосуванням системного підходу до вирішення проблем територіальної громади. 9. Специфічними рисами стратегічного планування для територій є: А. Далекий часовий горизонт. Б. Концентрація на вибраних ключових проблемах. В. Комплексний аналіз наявних ресурсів. Д. Комплексний аналіз доступних ресурсів. 10. Алгоритм реалізації стратегії розвитку території включає:
160
 А. Вибір сфер стратегічного планування. Б. Розробку програм розвитку вибраних сфер. В. Розробку планів та визначення засобів їх реалізації. Д. Розробку проектів реалізації стратегії. Е. Оцінку ефективності реалізації стратегії 11. У процесі стратегічного планування розвитку територій основними є наступні засади: А. Глибокий погляд усередину специфіки території. Б. Широкий аналіз оточення. В. Далеке бачення перспективи. Д. Детальний аналіз власних ресурсів. Е. Налагодження партнерства. 12. Основні варіанти підходів до стратегічного планування розвитку територій: А. Управлінсько-адміністративний підхід. Б. Експертний підхід. В. Партнерський підхід. Д. Громадський підхід. 13. У результаті започаткування процесу стратегічного планування територія: А. Забезпечує стабільність розвитку. Б. Забезпечує цілеспрямоване використання ресурсів. В. Забезпечує кращу підготовку та доступ до кредитних та інвестиційних ресурсів. Д. Підвищує адаптаційну здатність до змін. Е. Отримує можливість оцінки з точки зору досягнення довготривалих цілей. 14. Стратегічний план розвитку території може виявитися неефективним, якщо: А. Будуть поставлені невластиві цілі. Б. Будуть поставлені нереальні цілі. В. Процедура планування буде одноразовою. Д. Стратегічний план залишатиметься незмінним. Е. Можливими є випадки появи непередбачених обмежень. 15. Як документ, стратегічний план розвитку території повинен включати: А. Вступ. Б. Звернення влади. В. Описово-аналітичну частину. Д. Сформульоване й опрацьоване бачення майбутнього та місію. Е. Результати аналізу. Є. Перелік стратегічних цілей та напрямків. Ж. Конкретні плани та програми. З. Набір картографічних матеріалів. И. Опис процедур контролю та моніторингу. 16. Аналіз (постановка ) проблем планування розвитку територій включає в себе: А. Визначення суті проблем. Б. Точне формулювання проблем. В. Аналіз логічної структури проблем. Д. Аналіз минулого стану проблем. Е. Опис минулого стану та прогноз розвитку подій.
161
 Є. Виділення взаємозв’язків проблем із зовнішнім середовищем. Ж. Оцінка засад та принципів розв’язання проблем. 17. Формування загальної мети розвитку територій включає в себе: А. Визначення цілей територіальних систем вищого порядку. Б. Визначення цілей та обмежень зовнішнього середовища. В. Визначення ресурсів та обмежень внутрішнього середовища. Д. Процес формування загальної мети розвитку. Е. Визначення критеріїв. Є. Декомпозиція цілей та критеріїв підсистем. 18. Прогнозування та аналіз проблем перспективного розвитку територій включає в себе: А. Аналіз стійких тенденцій розвитку проблем. Б. Прогноз розвитку. В. Прогноз змін середовища. Д. Прогноз появи нових чинників розвитку системи. Е. Аналіз майбутнього стану ресурсів. Є. Аналіз майбутніх змін цілей та критеріїв. 19. Процес формування альтернатив вирішення проблем розвитку територій включає в себе: А. Оцінку альтернатив згідно встановлених критеріїв. Б. Взаємне порівняння варіантів розвитку. В. Вибір варіантів розвитку. 20. Процес розробки програми вирішення проблем планування розвитку територій складається з наступних кроків: А. Визначення та формулювання проектів та програм. Б . Визначення черговості цілей та комплексів заходів з досягнення цілей. В. Розподіл сфер компетентності. Д. Розподіл сфер діяльності. Е. Розробка плану заходів із врахуванням часових та ресурсних обмежень. Є. Розподіл відповідальності серед виконавців. 21. Процес проектування організації для досягнення цілей територіального розвитку містить такі складові частини: А. Визначення мети та критеріїв діяльності організації. Б. Визначення функції організації. В. Розробка організаційної структури. Д. Визначення інформаційних потоків. Е. Визначення ресурсного забезпечення діяльності організації. 22. Процес прогнозування розвитку територіальної системи включає в себе наступні основні етапи: А. Аналіз сучасного стану системи. Б. Пошук та визначення проблем перспектив розвитку системи. В. Проектування майбутнього стану системи. Д. Аналіз та оцінка отриманих рішень. Е. Розробка програми робіт з вирішення проблем розвитку системи.
162
23. Процес стратегічного планування розвитку території передбачає створення та ведення бази даних, яка б містила: А. Демографічну інформацію. Б. Характеристики ресурсів та середовища. В. Соціально-економічну інформацію. Д. Показники макроекономічного середовища. Е. Показники стійкого розвитку. Є. Характеристики інженерної інфраструктури. Ж. Нормативно-правову інформацію. З. Картографічні та інші види ілюстративних матеріалів. 24.Стратегічний план розвитку території готується в таких варіантах: А. Робочому. Б. Базовому. В. Презентаційному. Д. Експертному. 25. Місія розвитку території, яка визначається в процесі стратегічного планування, ґрунтується на: А. Довготерміновому баченню розвитку. Б. Визначенні пріоритетів розподілу та використання ресурсів. В. Поєднанні різних цілей. Д. Визначенні видів продукції або послуг, які матимуть збут на певному ринку. Е. Визначенні конкурентоспроможності території на ринку товарів, робіт, послуг. Є. Залученні наявних та перспективних ресурсів території. Ж. Формуванні неповторного привабливого образу території 26. Стратегії розвитку території в основному можна класифікувати як: А. Активні. Б. Пасивні. В. Стабілізаційні. Д. Змішані. Е. Стратегії скорочення. 27. Терміни планування розвитку територій виносять для: А. Стратегічних цілей – 7-10 років. Б. Стратегічних цілей – 4-8 років. В. Тактичних цілей – 1-5 років. Д. Тактичних цілей – 2-4 роки. Е. Операційних цілей – 1 рік. Є. Операційних цілей – 2 роки. 28. Система цілей стратегічного планування розвитку території включає в себе: А.Окремі завдання. Б. Окремі проекти. В. Стратегічні цілі. Д. Місію. Е. Бачення. Є. Тактичні цілі. Ж. Оперативні цілі.
163
29. Цілі стратегічного планування розвитку території класифікуються за такими наступними ознаками: А. Вимірюваністю. Б. Пріоритетами. В. Напрямками діяльності. Д. Спрямованістю дій. Е. Часовими характеристиками. Є. Впливом на окремі елементи розвитку території. Ж. Охопленням рівнів управління. 30.Дерево цілей процесу стратегічного планування розвитку території дозволяє: А. Наочно графічно представити підпорядкованість та взаємозв’язок цілей, завдань та окремих дій. Б. Відобразити взаємопов’язаність цілей, проектів та програм процесу стратегічного планування розвитку території. 31. Основними чинниками реалізації окремих завдань та плану стратегічного розвитку території є: А. Конкретно визначені завдання. Б. Ресурси. В. Визначені відповідальні виконавці. Д. Окреслені терміни виконання. 32. Основні ресурси, задіяні в процес стратегічного планування розвитку території класифікуються як: А. Матеріальні ресурси. Б. Трудові ресурси. В. Фінансові ресурси. Д. Нематеріальні ресурси. 33. Основними матеріальними ресурсами, задіяними в процесі стратегічного планування розвитку території, є: А. Геоекономічне розташування. Б. Територіально-земельні ресурси. В. Природні ресурси. Д. Об’єкти нерухомості. Е. Об’єкти інфраструктури. 34. Основними фінансовими ресурсами, задіяними в процесі стратегічного планування розвитку території, є: А. Фінансова інфраструктура. Б. Акціонований /власний капітал. В. Бюджетні кошти. Д. Залучені кошти/борги. Е. Гранти, позики/субсидії. 35. Основними нематеріальними ресурсами, задіяними в процесі стратегічного планування розвитку території, є: А. Організаційні структури.
164
 Б. Інтелектуальна власність. В. Науково-дослідні роботи та інновації. Д. Правові та юридичні аспекти. Е. Менеджери та оператори. Є. Маркетинг та продаж. Ж. Інформаційне середовище та потоки. 36. Матеріальні ресурси, які використовуються в процесі стратегічного планування розвитку території, характеризуються: А. Кількістю матеріального ресурсу. Б. Якістю матеріального ресурсу. В. Доступністю /готовністю до використання матеріального ресурсу. 37. Інформаційна складова нематеріальних ресурсів процесу стратегічного планування використовується для: А. Визначення стратегічних напрямків розвитку. Б. Визначення обсягу й змісту структурних елементів плану. В. Знаходження потрібних ресурсів. Д. Залучення інвестиційних ресурсів. Е. Залучення необхідних кадрів. 38. Аналіз ресурсного потенціалу території складається з наступних частин: А. Ретроспективний аналіз. Б. Комплексна оцінка наявного ресурсного потенціалу. В. Перспективний аналіз наявності ресурсів. 39. Комплексна оцінка наявного ресурсного потенціалу території складається з таких наступних частин: А. Визначення запасів ресурсів. Б. Визначення альтернативних ресурсів (ресурсів-замінників). В. Визначення необхідності залучення зовнішніх ресурсів. Д. Порівняння взаємозамінних ресурсів. 40. До основних принципів державного управління належать А. Надійність і передбачуваність. Б. Відкритість і прозорість. В. Звітність. Д. Незалежність. Е. Ефективність і результативність. Є. Справедливість. 41. До основних принципів організації державної служби належать: А. Відокремлення державної сфери від приватної.
165
 Б. Відокремлення політики від управління. В. Особиста звітність та відповідальність. Д. Високий рівень матеріального забезпечення. Е. Чіткість прав та обов’язків. Є. Підбір та просування по службі залежно від професійних якостей. 42. До показників ефективності організації роботи влади належать: А. Стабільність владних структур. Б. Швидкість прийняття бюджету. В. Наявність вищої освіти працівників. Д. Статистичні та інформаційні служби. Е. Матеріально-технічне забезпечення.
166
Практичні вправи до модуля до модуля стратегічне планування розвитку територіальних громад
Завдання 1. Групова робота. діагноз ситуації та вибір пріоритетів розвитку Мета: навчити слухачів проводити діагноз розвитку середовища та визначати пріоритети подальшого розвитку. Завдання: 1.Складання вільного опису ситуації (у вибраній сфері), який містить основні елементи сфери: населення, середовище, інфраструктура, ресурси, вірування та практики, наявність коштів, розподіл та джерела, думки та ідеї громади стосовно потреб та наявних можливостей (для групи слухачів із 4-5 осіб). 2. За результатами діагнозу повинні бути визначені пріоритети розвитку тієї чи іншої сфери. 3. Результати роботи групи повинні бути представлені та будуть обговорюватися. Завдання 2. Індивідуальна та командна робота. Опис та аналіз функціонування організму Мета: з’ясувати рівень засвоєння і розуміння слухачами нового понятійного апарату, яким послуговується системно-синергетичний підхід в контексті здійснення управління і, зокрема, стратегічного управління складними соціально-економічними організмами. Завдання: 1. Слухачі модуля, працюючи індивідуально, або в малих групах (по 2-3 особи) впродовж 45 хв. готують опис того організму, з функціонуванням якого пов’язана їх (управлінська) діяльність. 2. Слухачі повинні провести аналіз і вказати на ряд емерджентних властивостей організму, визначити параметри простору екзистентності, спробувати визначити ланцюгові взаємозв’язки, які замикаються в цикли стійкого позитивного та стійкого негативного розвитку. 3. Кілька учасників викладають свої напрацювання загальній аудиторії і на конкретних прикладах проводиться обговорення та закріплення матеріалу цього модуля. Завдання 3. Індивідуальна та групова робота. Формулювання проблеми та її аналіз Мета: навчити слухачів проводити аналіз проблеми на предмет виявлення проявів, суті та причин проблеми; встановлення причинно-наслідкових зв’язків. Виявлення корінного параметру проблеми та його динаміки. Перше робоче формулювання проблеми. Завдання: 1. Слухачі спочатку працюють індивідуально, а потім будуть поділені на групи кількістю до 4-5 осіб в одній групі. 2. На першому етапі протягом 30 хв. завданням слухачів буде сформулювати певну проблему, яка стоїть на шляху досягнення зазначених у попередніх презентаціях пріоритетів розвитку тієї чи іншої сфери. 3. Потім у групах учасники обговорюють проблеми між собою, допомагають правильно їх сформулювати та складають список проблем.
4. Із використанням запропонованої тренерами схеми 1 проводиться діагноз проблем і переглядається їх формулювання. На завершення на великому аркуші паперу формується загальний для кожної малої групи список проблем. 5. Презентація роботи малих груп та рекомендації учасників та тренерів.
167
СХЕМА 1. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА ДІАГНОЗ ПРОБЛЕМИ 1. Організм:___________________________________________________________________
2. Як проявляється дискомфорт?_ _________________________________________________ 3. Аналіз причинно-наслідкових зв’язків: _______________________________________________________________________________ 4. Де розпочинаються прояви параметрів (ландшафтних, випадкових), які не піддаються керуванню? ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5. “Первинний” із параметрів, що піддається керуванню (“корінь зла”) ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 6. Динамка відхилень: ___________________________________________________________ 7. Проблема: ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 8. Чи не є проблема псевдопроблемою, симптомом, причиною, іншою проблемою, вирішенням чи можливістю...??? 9. Критерії вирішення проблеми: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________
Завдання 4. Командна робота. СВОТ - аналіз Мета: навчити слухачів проводити СВОТ - аналіз. Завдання: 1. Слухачі діляться на малі групи кількістю 4-5 осіб. 2. Після представленого теоретичного матеріалу їм пропонується зробити СВОТ – аналіз організації щодо її сильних, слабких сторін, можливостей та загроз у вирішенні проблеми (проблема вибирається за бажанням учасників групи). 3. Результати роботи повинні бути презентовані перед усіма учасниками та тренерами. Завдання 5. Командна робота. Аналіз поля сил. Мета: навчити слухачів аналізу поля сил.. Завдання: 1. Слухачі діляться на малі групи кількістю до 4-5 осіб. 2. Після представленого теоретичного матеріалу їм пропонується провести аналіз розподілу поля сил щодо вирішення проблеми (для цього може бути використана подана нижче схема 3. Результати роботи повинні бути презентовані перед усіма учасниками та тренерами. 168
Схема 2. АНАЛІЗ ПОЛЯ СИЛ ПРОБЛЕМА: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________ Фактори, які сприяють її вирішенню Значущість Можливість зміни
Фактори, які стримують у її вирішенні:
Значущість
Можливість зміни
На основі заповненої таблиці визначте основні рушійні та гальмівні сили у вирішенні визначеної проблеми. Завдання 6. Командна робота. Аналіз зацікавлених сторін Мета: Навчити слухачів проводити аналіз зацікавлених сторін. Завдання: 1. Слухачі діляться на малі групи кількістю до 4-5 осіб. 2. Після представленого теоретичного матеріалу їм пропонується зробити аналіз зацікавлених сторін щодо вирішення проблеми. (для цього може бути використана подана нижче схема 3). 3. Результати роботи повинні бути презентовані перед всіма учасниками та тренерами.
169
Схема 3. АНАЛІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН Проблема ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ _________________ Особи, які швидше за все сприятимуть у Вагомість Можливість зміни їх позиції, вирішенні проблеми (імена, посади) впливу
Особи, які швидше за все не сприятимуть у вирішенні проблеми (імена, посади)
Вагомість
Можливість зміни їх позиції, впливу
Особи, які можуть як сприяти, так і заважати у вирішенні проблеми (імена, посади)
Вагомість
Можливість зміни їх позиції, впливу
На основі заповнених таблиць визначте основні зацікавлені сторони, які доцільно вибрати в якості об’єкту впливу ( для підсилення їх підтримки чи зменшення їх впливу). Подумайте, з ким обов’язково потрібно працювати (повідомити, зацікавити, попросити, вплинути в той чи інший спосіб) щоб він/вона стали нашими союзниками (партнерами) у вирішенні конкретної проблеми.
170
Завдання 7. Командна робота. Формулювання цілей та завдань Мета: навчити слухачів формулювати цілі та визначати напрямки їх досягнення. Завдання: 1. Слухачі діляться на малі групи кількістю 4-5 осіб. 2. Після представленого теоретичного матеріалу їм пропонується до вибраних проблем сформулювати цілі, визначити та оцінити шляхи їх досягнення (для цього може бути використана подана нижче схема 4.). 3. Результати роботи повинні бути презентовані перед усіма учасниками та тренерами.
Завдання 8. Виконання заключного завдання. Командна робота. Розробка операційної програми та визначення індикаторів Мета: Навчити слухачів розробляти операційні програми та визначати індикатори для оцінки їх виконання. Завдання: 1. Слухачі надалі працюють у попередніх малих групах. 2. Після представленого теоретичного матеріалу їм пропонується розробити блок-схему операційної програми. Програма повинна бути завершена табличкою моніторингу . 3. Результати роботи повинні бути презентовані перед усіма учасниками та тренерами.
171
Схема 4. АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТРАЄКТОРІЙ Проблема:_______________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________ Критерій вирішення проблеми: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________ Аналіз можливих шляхів досягнення цілі: Потенційні цілі Шляхи досягнення цілі B 1. 1.1 A P E R
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
172
Список рекомендованої літератури 1. Запровадження стратегічного планування в Україні: Зб. документів і матеріалів/ Укл. В.Тертичка. – К.: Центр досліджень адміністративної реформи НАДУ, 2004. // www.uapa-csar.org.ua/ua-2004-2.htm. 2. Брайсон Дж. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій/ Пер. з англ. А.Кам’янець. – Л.: Літопис, 2004. – 200 с. 3. Вакуленко В.М., Мамонова В.В., Шаров Ю.П. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях: Навч. посібник. – Ужгород: Патент, 2004. – 198 с. 4. Нудельман В., Санжаровський І. Розробка Стратегії розвитку територіальної громади: загальні засади методики / Київ. Центр Ін-ту Схід-Захід. – К.: Вид-во „Дата Банк Україна”, 2002.- 232 с. 5. Пархоменко В., Прошко В. Громада планує майбутнє: Практичний посібник зі стратегічного планування розвитку міст // Аспекти самоврядування. - К., 2000. - № 2, №3. 6. Шаров Ю.П. Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях: Опорний конспект дистанційного курсу. – К., 2004. – 56 с. 7. Дробенко Г.О., Брусак Р.Л., Свірський Ю.І. Стратегічне планування розвитку територіальних громад. – Львів: В-во „СПОЛОМ”, 2001. – 118 с. 8. Розробка та реалізація Стратегій розвитку територіальних громад: вітчизняний досвід / Київ. Центр Ін-ту Схід-Захід; За ред. С.Максименка та ін. – К.: Вид-во "Дата Банк Україна", 2002.- 232 с. 9. Стратегічне планування: Підручник для громадських організацій / Під ред. Полуйко В. – Л.: Західноукраїнський ресурсний центр, 1998. – 108 с. 10.Шаров Ю.П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті. Концептуальні аспекти: Монограф. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 302 с. 11.Шершньова З.Є., Оборська С.В. “Стратегічне управління”: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1999, - 384 с.
173
12.Організаційно – економічні та правові механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади [Текст] : монографія /кол. авт., за заг. ред. П.І.Шевчука , І.Р. За луцького. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 348 с. 13.Програма дій „ Порядок денний на ХХІ століття „ („Agenda XXI”), / Переклад з англійської: ВГО „Україна. Порядок денний на ХХІ століття”. – К.; Інтелсфера, 2000.- 360 с. 14.Місцеве самоврядування. Кн..2. Організація роботи міського голови/ За заг. Редакцією А.О. Чемериса – Львів: Ліга – Прес, 2004. – 1104 стор. 15.Розробка та реалізація стратегій розвитку територіальних громад: вітчизняний досвід / За ред. С. Максименка та інш. / Київ. Центр Інституту Схід-Захід. К.,” Дата Банк Україна”, 2003.- 272 с. 16.О. Бойко – Бойчук Стратегії розвитку міст України: практичний посібник. – К.: університетське видавництво „Пульсари”, 2002. - 156 с. Інтернет-ресурси 1. Асоціація міст України – http://www.auc.org.ua/ 2. Інститут реформ – http://www.ir.org.ua 3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua - (вихід на всі міністерства і відомства) 4. Київський центр Інституту Схід - Захід – http://www.ewi.org.ua/ 5. Леонтівський центр стратегічного планування” – http://www.citystrategy.leontief.ru/ 6. Мережа аналітичних центрів України – http://www.intellect.org.ua 7. Національний інститут стратегічних досліджень – http://www.niss.gov.ua/ resourses.html 8. Проект «Институт Евроград» – http://www.eurograd.spb.ru/ 9. Проект розвитку Львівщини – http://ldp.lviv.ua. 10.Проект Світового банку у сфері стратегічного планування міського розвитку –http://www.worldbank.org/urban/ 11.Стратегічне планування в регіонах Європейського союзу – http://www.cor.eu.int/home.htm 12.Стратегія економічного та соціального розвитку територій ІваноФранківської області до 2015 року – http://www.if.gov.ua/files/if2015.pdf 13.Українська асоціація місцевих та регіональних влад – http://www.alau.org.ua/ 14.Форум стратегии регионального развития – http://www.regionforum.ru/ 15.Центр муніципального та регіонального розвитку – http://www.polis.org.ua/
174
This document is © 2011 by Марта Подольчак - all rights reserved.
0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.