Skip to Content

Історія державної служби в Україні. Том 4

Текст доповіді: 

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / [О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін та ін. ; відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій ; редкол.: С.В.Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. — К. : Ніка-Центр, 2009.

Академічне видання є першим в українській історіографії узагальненням у цілісному дослідженні численних праць, присвячених державотворчому процесу, політико-адміністративному устрою, організації державної служби в Україні. Проаналізовано системи управління та діяльність державних чиновників у різні історичні епохи у складі різних імперій за весь період існування державності, починаючи від Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Війська Запорізького, УНР, Української Держави, управління на українських землях у складі Російської та Австро-Угорської імперій, королівської Румунії, державного управління УРСР, і, насамкінець, державної служби в незалежній Україні.

Органічною складовою п’ятитомного видання є документальний тритомник, що нараховує близько 900 документів і включає документи від V ст. до н.е. до сьогодення. Збірник містить документи і матеріали різнопланового характеру: грамоти, статути, універсали, листи, постанови, протоколи тощо, більшість з яких, виявлених у державних архівах України, а також в архівах Російської Федерації, Польщі, Угорщини, публікується вперше.

П’ятитомник протягом жовтня цього року буде безкоштовно розповсюджений серед національних, державних та обласних бібліотек і магістратур державного управління, де з ним зможе ознайомитися широке коло науковців, державних службовців, управлінців, студентів ВНЗ управлінського спрямування та інших небайдужих до історії українського державотворення.

 

Том 4: вміщено законодавчо-нормативні акти, за допомогою яких верховна влада здійснювала адміністративно-територіальні реформи та запроваджувала державні установи від часу включення українських територій до складу Російської і Австрійської імперій і до початку Першої світової війни.

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
Головне управління державної служби України Інститут історії України Національної академії наук України Державний комітет архівів України Центральний державний історичний архів України, м. Київ Центральний державний історичний архів України, м. Львів Центральний державний архів вищих органів влади та управління України Центральний державний архів громадських об’єднань України Державний архів Закарпатської області Державний архів Запорізької області Державний архів Полтавської області Державний архів Харківської області Державний архів Чернігівської області Державний архів Чернівецької області
Головне управління державної служби України Інститут історії України Національної академії наук України
Історія державної служби в Україні
У п’яти томах Том 4
ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ 1775–1913
Київ Ніка-Центр 2009
УДК 94(477)(093)[351/354+057.34] „1775/1913“ ББК 63.3-3(4УКР):66.0 І-90 Колектив упорядників: Г. В. Боряк (керівник колективу упорядників), Т. С. Водотика, Р. Б. Воробей, О. І. Галенко, О. І. Ганжа, М. В. Делеган, Л. Я. Демченко, Д. Д. Жмундуляк, Н. Г. Кашеварова, В. С. Лозицький, Н. І. Лісунова, Н. В. Маковська, Ю. А. Мицик, Т. М. Омельчук, Г. В. Папакін, Д. І. Пельц, В. С. Шандра Відповідальні редактори: Т. В. Мотренко, В. А. Смолій Редакційна колегія: Г. В. Боряк, А. В. Вишневський, В. О. Крупина (відповідальний секретар), С. В. Кульчицький, В. М. Литвин, В. І. Луговий, О. С. Онищенко, Ю. С. Шемшученко
У томі вміщено законодавчо-нормативні акти, за допомогою яких верховна влада здійснювала адміністративно-територіальні реформи та запроваджувала державні установи від часу включення українських територій до складу Російської і Австрійської імперій і до початку Першої світової війни. Розпорядча документація вищих і центральних органів влади відображає принципи та засади формування системи місцевих органів влади та їх апарату, в тому числі й органів обліку та нагляду за чиновниками і службовцями, враховуючи моделі поведінки місцевих еліт у ставленні до монархів. Йдеться також про контроль за соціальною, чисельною, етнічною та освітньою конфігурацією чиновницького корпусу. Розкрито види та зміст державної служби, вжиті заходи як матеріального, так й морального стимулювання для формування у державного службовця високої відповідальності за управлінську справу. Діловодна документація місцевого походження дозволяє простежити, наскільки ефективними були наслідки урядової політики в галузі державної служби та до яких засобів вдавалася держава, аби підняти її результативність. Реалізація проекту приурочена до 90-річчя запровадження державної служби в Україні та здійснюється на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про відзначення 90-річчя запровадження державної служби» від 11 червня 2008 року №817 р. У рамках цього проекту у 2008 р. були видані «Нариси історії державної служби в Україні» (київське видавництво «Ніка-Центр», 536 с.).
ISBN 978-966-521-519-6 ISBN 978-966-521-525-7 (Том 4)
© Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009 © Інститут історії України НАН України, 2009 © Оригінал-макет. Видавництво «Ніка-Центр», 2009
Перелік документів
№ 323
№ 324
№ 325
№ 326
№ 327 № 328
№ 329 № 330
№ 331
№ 332
№ 333
1775 р., листопада 7. Москва. – “Учреждения для управления губерний Всероссийской империи” імператриці Катерини ІІ – законодавчий акт, згідно з яким здійснювалася реформа місцевого адміністративнополіцейського управління та судівництва, зокрема, визначався склад губернських і повітових установ, штатний розпис, номенклатура місцевої адміністрації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1782 р., квітня 8. С.-Петербург. – З “Устава благочиния или полицейского” імператриці Катерини ІІ – нормативно-правового акта, згідно з яким у Російській імперії створювалася система поліцейських органів та визначалися напрямки їхньої діяльності, функції, повноваження та обов’язки службовців, порядок проходження служби тощо . . . . . . . . . . . . . . 88 1784 р., січень. – Чолобитна значкового товариша Григорія Устимовича до імператриці Катерини ІІ про призначення його на службу у Київське намісницьке правління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 1784 р., квітня 24. Царське Село. – Указ імператриці Катерини ІІ про затвердження адміністративного поділу та штатів установ Таврійської області . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 1785 р., січня 5. [Гадяч]. – Формулярний список про службу сотенного писаря полку Гадяцького Михайла Коломійцева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 1785 р., квітня 21. С.-Петербург. – Грамота на права і вигоди містам імператриці Катерини ІІ, згідно з якою запроваджувалися органи міського управління в Російській імперії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 1785 р., квітня 21. С.-Петербург. – Грамота на права, вольності і переваги шляхетного російського дворянства імператриці Катерини ІІ . . . . . . 169 1789 р., липня 26. С.-Петербург. – Указ Сенату київському губернатору Семену Ширкову про службове недбальство голови Київської цивільної палати Григорія Іваненка, а також про встановлення контролю за дотриманням в установах губернії належного розпорядку роботи та нагляду за виконанням службовцями “присутственних” місць своїх обов’язків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 1791 р., лютого 28. Сімферополь. – Витяг з протоколу засідання Таврійського обласного правління про призначення колезького регістратора Турчанінова архіваріусом правління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 1794 р., січня 4. Київ. – Присяга дворян Київського намісництва перед виборами урядовців до місцевих станових дворянських органів та державних установ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 1794 р., січень. Київ. – Присяга обраних дворянством посадовців до станових дворянських органів та державних установ Київського намісництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
П е р е л і к д о к у м е н ті в
5
№ 334
№ 335
№ 336
№ 337
№ 338
№ 339
№ 340
№ 341
№ 342
№ 343
№ 344
№ 345
1796 р., листопада 30. С.-Петербург. – Іменний указ імператора Павла І Сенату “О восстановлении в Малороссии правления и судопроизводства сообразно тамошним правам и прежним обрядам” . . . . . . . . . . . . . . . . 200 1796 р., грудня 12. С.-Петербург. – Іменний указ імператора Павла І Сенату про новий адміністративно-територіальний поділ Російської держави на губернії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 1797 р., січня 21. – Лист малоросійського генерал-губернатора князя Олексія Куракіна до Балтазара Кампенгаузена з проханням надіслати послужні списки чиновників, звільнених у зв’язку з введенням нових штатів у губерніях, для подальшого їх працевлаштування . . . . . . . . . . . . . . . 202 1798 р., червня 8. Харків. – Пропозиції слобідсько-українського губернатора щодо виконання імператорського указу про безумовне дотримання діючих приписів при прийнятті на службу чиновників, зокрема, щодо їхнього соціального походження, погодження кандидатур тощо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 1798 р., серпня 6. Чернівці. – Із списку державних службовців Чернівецького суду із зазначенням посад, розмірів посадового окладу та дати призначення на посаду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 1799 р., не пізніше січня 13. – Рапорт малоросійського цивільного губернатора Михайла Міклашевського малоросійському військовому генерал-губернатору Олександру Беклешову з проханням нагородити колезького радника Войцеховича за тривалу, вірну і сумлінну службу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 1799 р., травня 14. – Подання Київського губернського правління малоросійському військовому генерал-губернатору Олександру Беклешову про нагородження засідателя Липовецького земського суду Івана Гаєвського за сумлінну працю обер-офіцерським чином. Формулярний список Івана Гаєвського . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 1799 р., жовтня 24. Одеса. – Наказ із Новоросійського губернського правління про направлення нездібних або недбайливих у цивільній службі дворян на військову службу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 XVIII ст. – Фрагменти праці французького дипломата Шарля де Пейссонеля “Запискa про Малу Татарію” із свідченнями про вищих урядовців Кримського ханату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 1800 р., листопада 1. С.-Петербург. – Схвалена імператором Павлом І доповідь Сенату про порядок обрання чиновників у губерніях колишньої Речі Посполитої: Волинській, Подільській, Мінській . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 1802 р., лютого 3. С.-Петербург. – Указ Сенату Чернігівському губернському правлінню з оголошенням імператорського указу про пожалування чиновникам Милорадовичу, Савицькому, Красовському, Соколовському, Руновському чинів і довічного утримання . . . . . . . . . . . . . . . . 227 1802 р., березня 7. Чернігів. – Наказ Малоросійського губернського правління про заборону всім установам приймати на роботу помічника пристава, відставного прапорщика Григорія Хідомцева за посадові злочини, скоєні в запасному соляному магазині Зеландської фортеці . . . 228
6
П е р е л і к д о к у м е н ті в
№ 346
№ 347
№ 348
№ 349
№ 350
№ 351
№ 352
№ 353
№ 354
№ 355 № 356 № 357
№ 358
1802 р., травня 19. С.-Петербург. – Іменний указ імператора Олександра І Сенату про уніфікацію порядку виборів на посади, “избранию дворянства предоставленные”, у губерніях Правобережної та Лівобережної України на основі чинного російського законодавства . . . . . . . . 228 1802 р., не пізніше червня 26. Полтава. – Текст присяги, яку прийняли дворяни Полтавської губернії щодо обрання ними кандидатів на державні посади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 1802 р., жовтня 8. С.-Петербург. – Указ Сенату про поділ Новоросійської губернії на Миколаївську, Катеринославську й Таврійську, створення губернських і повітових установ та призначення службовців . . . . 230 1803 р., лютий. С.-Петербург. – Указ імператора Олександра І миколаївському військовому губернатору Сергію Беклешову про його обов’язки з управління Миколаївською, Катеринославською та Таврійською губерніями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 1803 р., серпня 31. С.-Петербург. – Указ Сенату з повідомленням про початок діяльності губернських установ новостворених Херсонської й Таврійської губерній. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 1804 р., червня 23. С.-Петербург. – Указ Сенату Головному управлінню училищ про затвердження міністром народної освіти Петром Заводовським мундирів викладачів Харківського університету та чиновників навчального округу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 1808 р., січня 21. Чернігів. – Указ Сенату Малоросійському Чернігівському губернському правлінню щодо оголошення догани губернському секретарю, колишньому підсудку Стародубського повітового суду Василю Рачинському . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 1808 р., квітня 13. Катеринослав. – З наказу Катеринославського губернського правління з оголошенням указів Сенату про призначення катеринославського та херсонського цивільних губернаторів та інші кадрові питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 1808 р. – Із довідника історика-аматора Василя Ломиковського “О древних обычаях малороссийских, о службе воинской и гражданской, о чинах и должностях чиновников” про військову та державну службу на Гетьманщині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 1809 р. Чернігів. – Формулярний список про службу чернігівського віце-губернатора Михайла Сахновського . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 1810 р., січня 1. С.-Петербург. – Текст присяги, яку складали члени Державної ради Російської імперії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 1811 р., червня 25. С.-Петербург. – Маніфест імператора Олександра І “Общее учреждение министерств”, підготовлений Михайлом Сперанським, згідно з яким у Російській імперії впроваджувалася система центрального управління галузями з уніфікованою структурою та діловодним обслуговуванням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 1811 р., серпня 26. Царське Село. – Указ імператора Олександра І Сенату про запровадження при повітових училищах посади почесного доглядача зі статусом державної служби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
П е р е л і к д о к у м е н ті в
7
№ 359
№ 360
№ 361
№ 362
№ 363
№ 364
№ 365
№ 366
№ 367
№ 368
№ 369
№ 370
1812 р., червня 13. Сімферополь. – Циркулярний лист директора училищ Таврійської губернії Федора Заставського доглядачу училищ Мелітопольського повіту Шубякову про прийняття на службу лише тих осіб, які мають свідоцтва про освіту (“о своем учении письменных от училищного начальства видов”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 1813 р. Стародуб. – Рапорт Стародубського тимчасового земського повітового суду Малоросійському Чернігівському губернському правлінню про звільнення писаря цього суду Дворецького за станом здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 1816 р., травня 19. Катеринослав. – Наказ з Катеринославського губернського правління з оголошенням указу Сенату про заборону прийняття на державну службу виключених з Пажеського корпусу за негідну поведінку пажів Дмитра Ханікова та Євгена Баратинського . . 310 1816 р., липня 31. Олександрівськ. – Клопотання Олександрівської міської ратуші до Катеринославського губернського правління про нагородження колезького секретаря Івана Єшнікова за “всегдашние труды и бдительное отправление дел” черговим чином . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 1817 р., травня 14. Сiмферопoль. – Лист директора училищ Таврійської губернії Федора Заставського до доглядача Оріхівського повітового училища Шубякова з відмовою звільнити чиновників від “постою” у зв’язку з відсутністю у м. Оріхові потрібних будинків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 1817 р., червня 21. Сiмферополь. – Лист директора училищ Таврійської губернії Федора Заставського до доглядача Оріхівського повітового училища Шубякова про заборону носіння відставними чиновниками мундирів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 1822 р., лютого 22. Олександрівськ. – Клопотання колезького реєстратора Олександрівського повітового казначейства Іллі Попандопуло про звільнення його із займаної посади з наданням атестата за “беспорочную службу” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 1826 р., квітня 21. С.-Петербург. – Рескрипт імператора Миколи І міністру внутрішніх справ Василю Ланському про витребування з чиновників підписок про їхню неналежність до таємних товариств . . . . . . . 314 1826 р., листопада 29. Катеринослав. – Наказ Катеринославської казенної палати про нагородження підканцеляриста Олександрівського повітового казначейства Петра Ніколаєва черговим чином . . . . . . . . . . . . . 316 1827 р., серпня 8. Київ. – Повідомлення київського військового губернатора Петра Желтухіна начальнику ІІІ відділення власної й. і. в. канцелярії Олександру Бенкендорфу про результати ревізії державних установ губернії, під час якої виявилися певні недоліки в їхній діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 1827 р., грудня 6. С.-Петербург. – Указ імператора Миколи І Сенату про впорядкування пенсійного забезпечення чиновників “в награду трудов, подъемлемых на службе”. Статут про пенсії та одноразові допомоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 1829 р., січня 26. Чернігів. – Протокол засідання Чернігівського губернського правління про слухання указу Сенату щодо надання вищих посад чиновникам Чернігівської губернії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
П е р е л і к д о к у м е н ті в
8
№ 371
№ 372
№ 373
№ 374
№ 375
№ 376
№ 377
№ 378
№ 379
№ 380
№ 381
№ 382
1829 р., березня 4. Катеринослав. – Наказ Катеринославської казенної палати Олександрівському повітовому казначейству про організацію іспитів з граматики та арифметики при вступі на посаду чиновників, “без чего они по службе терпимы быть не могут” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 1829 р., березня 21. Олександрівськ. – Клопотання губернського секретаря Тимофія Решетилова про зарахування його на вакантну посаду штатного писаря Олександрівського повітового казначейства . . . . . 340 1829 р., липня 31. Катеринослав. – Наказ Катеринославської казенної палати про відмову у прийнятті на службу до Олександрівського повітового казначейства губернського секретаря Тимофія Решетилова через з відсутність вакансії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 1831 р., лютого 23. С.-Петербург. – Указ Сенату, схвалений Миколою І, про запровадження у приєднаних до Російської імперії губерніях уніфікованої російської назви станових дворянських посад – губернських і повітових предводителів дворянства – замість традиційних українських і польських . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 1831 р., березня 19. С.-Петербург. – Циркуляр Міністерства внутрішніх справ цивільним губернаторам з повідомленням про введення в дію петербурзьким цивільним губернатором посадових інструкцій чиновників губернського правління та з надісланням зазначених інструкцій для розгляду та впровадження. Тексти інструкцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 1831 р., грудня 6. С.-Петербург. – “Положение о порядке дворянских собраний, выборов и службы по оным” з наданням виборній службі статусу державної, затверджене Маніфестом імператора Миколи І . . . . . 345 1832 р., червня 11. Чернігів. – Наказ Малоросійського Чернігівського губернського правління Новгород-Сіверській міській думі з оголошенням рішення Ради міністрів про необхідність надання чиновниками, які призначаються на службу шляхом виборів від дворянства, документів про попередню службу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 1832 р., липня 28. Чернігів. – Наказ Малоросійського Чернігівського губернського правління в Новгород-Сіверську міську думу з оголошенням указу Сенату про запровадження адміністративних стягнень для чиновників за прострочення відпусток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 1832 р. Київ. – Проект заснування совісного суду в Київській губернії, запропонований губернським дворянським зібранням київському військовому, подільському і волинському генерал-губернатору Василеві Левашову . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 1832–1890 рр. – З “Устава о службе по определению от правительства”, в якому визначено її соціоетнiчну конфігурацію, права й обов’язки чиновників та службовців, а також з’ясовано вимоги верховної влади до її якісного та ефективного виконання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 1833 р., вересня 10. С.-Петербург. – Циркулярний лист Департаменту народної освіти попечителю Одеського навчального округу про надання чиновникам допомоги при пошлюбленні доньок . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 1833 р., вересня 30. С.-Петербург. – Циркулярний лист Міністерства народної освіти про дозвіл на виплату родинам померлих чиновни-
П е р е л і к д о к у м е н ті в
9
№ 383
№ 384 № 385
№ 386
№ 387
№ 388
№ 389
№ 390
№ 391
№ 392
№ 393
№ 394
ків одноразової допомоги замість нарахування пенсії за умови, коли “семейства умерших чиновников сами будут просить” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 1833 р., грудня 21. Сімферополь. – Лист директора училищ Таврійської губернії Федора Заставського до доглядача Оріхівського повітового училища про надання чиновникам при нагородженні замість подарунку грошової винагороди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 1834 р., січня 17. С.-Петербург. – “Штат особого управления малороссийскими козаками”, затверджений імператором Миколою І . . . . . . . . . 521 1834 р., листопада 29. С.-Петербург. – Указ Сенату про порядок нагородження чиновників при відставці чинами за умови засвідчення їх “ревної та безпорочної служби”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 1834 р., грудня 18. С.-Петербург. – Циркулярний лист Міністерства народної освіти попечителям навчальних округів про порядок звільнення чиновників за невідповідність займаній посаді . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 1835 р., січня 8. С.-Петербург. – Циркулярний лист Міністерства народної освіти про надання дозволу чиновникам на приватну педагогічну діяльність, “если только занятия по службе будут совместны с сею новою обязанностью”, а також за умови отримання на це дозволу безпосереднього керівництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 1835 р., жовтня 5. Харків. – Звернення слобідсько-українського цивільного губернатора та виконуючого обов’язки військового губернатора міста Харкова Петра Трубецького до Слобідсько-Українського губернського правління про прийняття на посаду перекладача при губернському правлінні Павла Іноземцева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 1835 р., жовтня 15. Харків. – Присяга (“клятвенное обещание”) Павла Іноземцева при вступі на посаду перекладача Слобідсько-Українського губернського правління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 1835 р., жовтня 15. Харків. – Клопотання “неслужащего дворянина” Федора Рогожина про прийняття його на службу в СлобідськоУкраїнське губернське правління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 1836 р., червня 10. Київ. – Записка титулярного радника Максима Кириченка київському, подільському і волинському генерал-губернатору Олександру Гур’єву з поясненням причин, “от коих происходят беспорядки и неуспешность в производстве дел” у Волинському губернському правлінні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 1837 р., квітня 30. Чернігів. – Запис у книзі Чернігівського губернського правління про винесення суворої догани старшому помічнику столоначальника губернського правління Єфрему Теремцю за ухиляння від служби та брутальне поводження з колегами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 1837 р., червня 3. С.-Петербург. – Схвалений іменним указом Миколи І Сенату “Загальний наказ цивільним губернаторам”, що став основним законодавчим актом, за яким визначалося коло повноважень і обов’язків губернаторів в Російській імперії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 1840 р., серпня 22. Чернігів. – Пропозиція чернігівського цивільного губернатора Миколи Жукова губернському правлінню щодо призна-
10
П е р е л і к д о к у м е н ті в
№ 395
№ 396
№ 397
№ 398
№ 399
№ 400
№ 401
№ 402
№ 403
№ 404
чення на службу до канцелярії цивільного губернатора канцеляриста Івана Богдановича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 1840 р., грудня 19. – Мирський вирок татарських поселян сільської громади с. Біюк Ламбат Алуштинської волості про відправлення до Алуштинської волосної управи коштів на утримання чиновницького апарату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 1843 р., листопада 9. Київ. – Конфіденційний лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора Дмитра Бібікова до міністра внутрішніх справ Лева Перовського про необхідність звільнення з посади волинського губернатора Григорія Лашкарьова у зв’язку із негідною поведінкою його дружини, що шкодить іміджу влади і ставить під загрозу “общую цель обрусения края” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 1844 р., лютого 1. Київ. – Конфіденційне прохання київського, подільського і волинського генерал-губернатора Дмитра Бібікова до міністра внутрішніх справ Лева Перовського щодо прискорення звільнення з посади волинського губернатора Григорія Лашкарьова . . . . . . . . 634 1845 р., лютого 7. Харків. – Лист харківського віце-губернатора до Харківського губернського правління про нагородження чиновників губернського правління Єгора Павловського і Микити Пересипкіна відзнаками відповідно за 15- та 20-річну службу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 1845 р., вересень. Чернігів. – Клопотання Полікарпа Безлюдного про прийняття його на службу в Чернігівське губернське правління; свідоцтво про народження, видане Чернігівською духовною консисторією, від 30 вересня 1835 р.; свідоцтво про дострокове припинення навчання у Ніжинській гімназії від 1 серпня 1845 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 1845 р., жовтень. Чернігів. – Наказ Чернігівського губернського правління з оголошенням указу Сенату про підвищення в чинах чиновників різних установ Чернігівської губернії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 1846 р., квітня 22. Чернігів. – Повідомлення в. о. чернігівського цивільного губернатора з оголошенням указу імператора Миколи І про затвердження дійсного статського радника Павла Гессе на посаді чернігівського цивільного губернатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 1847 р., вересня 16. Чернігів. – Наказ Чернігівського губернського правління з оголошенням указу Сенату з відмовою у наданні першого класного чину “на праве дворянском” службовцям різних установ через недоведення ними дворянського походження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 1848 р., листопада 30. Житомир. – Донесення волинського цивільного губернатора київському військовому, волинському і подільському генерал-губернатору Дмитру Бібікову про закриття слідчої справи щодо зберігання канцеляристом Кирилом Радзиковським у своєму домі службових паперів у зв’язку із зникненням порушника . . . . . . . . . . . . 640 1849 р., січня 6. Львів. – Повідомлення Галицького губернаторства про вилучення з тексту присяги державних службовців зобов’язання не брати участі в таємних товариствах та скасування вимоги надання ними відповідних обов’язкових розписок на підставі указу Міністерства внутрішніх справ від 14 грудня 1848 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
П е р е л і к д о к у м е н ті в
11
№ 405
№ 406
№ 407
№ 408
№ 409
№ 410
№ 411
№ 412
№ 413
№ 414
№ 415
№ 416 № 417
1849 р., квітня 15. Кам’янець-Подільський. – Звіт голови Кам’янецьПодільського совісного суду Віктора Аскоченського про діяльність суду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 1849 р., травня 27, червня 3. Чернігів. – Атестат Чернігівського земського суду та свідоцтво, видане предводителем чернігівського повітового дворянства Василем Дуніним-Борковським відставному колезькому реєстратору Артемію Товстоносу для призначення його на службу до губернського правління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 1850 р., березня 17. С.-Петербург. – Правила проведення спеціальних іспитів при наданні класного чину учням аптекарів і лікарів, фельдшерів, костоправів і дантистів та програми іспитів, затверджені міністром внутрішніх справ Левом Перовським . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 1850 р., травня 3. Відень. – З інструкції про обов’язки посадовців щодо виконання Тимчасового закону про збори за вчинення правових дій, оформлення юридичних актів, офіційних документів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 1853 р., листопада 22. Чернівці. – З відомостей про особовий склад службовців Чернівецького міського магістрату із зазначенням посадових обов’язків кожного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 1854 р., жовтня 10. Відень. – Із розпорядження цісаря Франца Йосифа щодо порядку складання іспитів та призначення на державну службу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 1860 р., грудня 7. С.-Петербург. – Свідоцтво імператора Олександра ІІ про присвоєння колезькому асесору Карлу Лехнеру чину надвірного радника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 1860 р., грудня 29. С.-Петербург. – Указ Сенату з питання призначення пенсії родинам померлих та звільнених у відставку чиновників цивільних та військових навчальних закладів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 1861 р., січня 25. Чернігів. – З протоколу засідання Чернігівського губернського правління про стягнення на користь приказу громадської опіки з доглядача сирітського будинку, колезького повітового стряпчого Радомінова грошей, витрачених ним не за призначенням . . . 661 1861 р., вересня 6. Чернігів. – З протоколу засідання Чернігівського губернського правління про зловживання службовим становищем та розтрату державних коштів секретарем Чернігівського магістрату Петром Зенченком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 1861 р., вересня 7. Чернігів. – З протоколу засідання Чернігівського губернського правління щодо притягнення до суду секретаря СерединоБудянської ратуші Василенка та членів Новгород-Сіверського магістрату за безлад, допущений у грошових книгах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Не пізніше 1863 р. Чернівці. – З Регламенту Буковинського сейму . . . . . . 666 1864 р., січня 1. С.-Петербург. – Ухвалене імператором Олександром ІІ “Положення про губернські і повітові земські установи”, що визначало функції, коло обов’язків та склад земських установ – виборних органів місцевого управління із самоврядними повноваженнями для забезпечення соціального і економічно-господарського розвитку повітів і губерній Російської імперії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
П е р е л і к д о к у м е н ті в
12
№ 418
№ 419
№ 420
№ 421
№ 422 № 423
№ 424
№ 425
№ 426 № 427
№ 428
№ 429
№ 430
№ 431
1864 р., лютого 18. Чернігів. – Пояснення канцелярського служителя Чернігівського губернського правління Митрофана Данилевича щодо невиходу на службу; витяг з протоколу засідання правління . . . . . . . . . . . . 689 1864 р., червня 9, червня 21. Чернігів. – Повідомлення чернігівського цивільного губернатора Сергія Голіцина губернському правлінню щодо обставин звинувачення у крадіжці канцелярських служителів губернського правління Петра Ягодовського, Володимира Бобровського, Петра Кондорського та Івана Бєлякова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 1864 р., листопада 20. С.-Петербург. – Форми присяг судді, судового пристава та присяжного повіреного (адвоката), що складалися згідно з судовими статутами 1864 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 1864 р., грудень. Новозибків. – Довідка Дворянського зібрання Новозибківського повіту Чернігівської губернії щодо призначення пенсії вдові колезького асесора Павла Понаревського за службу чоловіка . . . . 692 1865 р., не пізніше квітня. Київ. – Текст присяги, прийнятої членами Київської палати карного і цивільного суду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 1866 р., березня 23. Львів. – Закон Крайової служби, прийнятий на 59-му засіданні Крайового сейму (форми присяг для службовців: рахункового відділу, фінансистів, сторожів, возного (нижчого канцелярського службовця), швейцара, машиніста (секретаря, друкаря). . . . . . . . . . 695 1867 р., серпня 22. Буда. – Розпорядження Угорського королівського міністерства фінансів щодо забезпечення виплат вдовам та сиротам державних службовців із розрахунку заробітної платні покійного за останній рік служби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 1868 р., лютого 29. С.-Петербург. – Указ Сенату Харківському губернському правлінню про надання канцелярському служителю губернського правління Миколі Карташевському чину колезького реєстратора за вислугу років. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 1869 р., січня 12. Чернігів. – Оголошення про кадрові призначення чиновників Чернігівської губернії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 1869 р., січня 19. Чернігів. – Оголошення про надання чину колезького радника ревізору Чернігівської контрольної палати надвiрному раднику Пирогову та інші призначення губернських чиновників . . . . . . . 726 1869 р., лютого 2. Чернігів. – Оголошення про нагородження колезьких асесорів: чернігівського губернського казначея Богомольця орденом Святого Станіслава 2-го ступеня і глухівського повітового казначея Бялопольського орденом Святої Анни 3-го ступеня . . . . . . . . . . . 727 1869 р., березня 2. Чернігів. – Оголошення про нагородження управляючого Чернігівською казенною палатою Володимира Тілена орденом Святої Анни 2-го ступеня та про кадрові призначення чиновників Чернігівської губернії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 1869 р., червня 1. Чернігів. – Повідомлення про оголошення подяки імператора чернігівському губернатору Сергієві Голіцину; нагородження орденами і чинами інших чиновників Чернігівської губернії . . . . 728 1869 р., жовтня 12–13. Чернігів. – Повідомлення чернігівського губернатора Сергія Голіцина Чернігівському губернському правлінню
П е р е л і к д о к у м е н ті в
13
№ 432
№ 433
№ 434 № 435
№ 436
№ 437
№ 438
№ 439
№ 440
№ 441
№ 442
№ 443
та протокол засідання губернського правління про переміщення чернігівського віце-губернатора Андрія Лівена на посаду московського віце-губернатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 1869 р., грудня 4. Чернігів. – Прохання дворянина Митрофана Мокієвського-Зубка на ім’я імператора Олександра ІІ про прийняття його на службу до Чернігівського губернського правління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 1870 р., червня 16. С.-Петербург. – Схвалене іменним указом Олександра ІІ Сенату Міське положення, за яким проводилася реформа управління містами в Російській імперії на основі принципів самоврядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 1870 р., липня 1. Чернігів. – Список посадових осіб канцелярії губернатора та Чернігівського губернського правління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 1870 р., не пізніше липня 8. Житомир. – Список чиновників медичної частини Волинського губернського правління, які мають право на отримання 50% надбавки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 1874 р., січня 29. Буда. – Із розпорядження Угорського королівського міністерства юстиції щодо добових за відрядження та плати за перевезення керівників судів, прокуратур, державних в’язниць, хімічних майстерень відповідно до їх службових рангів та підпорядкованого їм службового персоналу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 1875 р., квітня 29. С.-Петербург. – Схвалений імператором Олександром ІІ висновок Державної ради щодо поширення Міського положення від 16 червня 1870 року на західні губернії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 1875 р., вересня 18. Чернівці. – Присяга, складена доктором Костянтином Томащуком після призначення його на посаду ординарного професора австрійського цивільного процесу, торгового та валютного права і філософії права Чернівецького університету . . . . . . . . . . . . . . . 770 1876 р., січня 16. С.-Петербург. – Доповідь міністра внутрішніх справ Олександра Тимашева імператору Олександру ІІ про вжиття заходів щодо обмеження святкування ювілеїв державних і приватних установ, а також окремих чиновників з нагоди “истечения известного числа лет со времени основания того или другого учреждения, или со времени вступления на службу” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 1876 р., травня 11. Чернівці. – Оголошення в газеті “Czernowitzer Zeitung” про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця ХІ рангу/класу на службу у канцелярії Буковинської крайової управи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 1876 р., листопада 24. Київ. – Копія постанови Київського губернського правління про звинувачення колишнього столоначальника правління Верцинського у хабарництві та втраті документів . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 1877 р., серпня 4. Кам’янець-Подільський. – Із постанови Подільського губернського правління про зловживання службовця лікарського відділення Василя Гарабурди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 1877 р., вересня 21. Кам’янець-Подільський. – Звернення колишнього службовця лікарського відділення Подільського губернського правління Василя Гарабурди до київського, подільського і волинського
П е р е л і к д о к у м е н ті в
14
№ 444
№ 445 № 446
№ 447
№ 448
№ 449
№ 450
№ 451 № 452
№ 453
№ 454
генерал-губернатора Михайла Черткова з проханням переглянути судову справу щодо звинувачення в службових зловживаннях . . . . . . . . . 781 1878 р., листопада 25. Житомир. – Донесення волинського губернатора Григорія Подгорічані київському, подільському і волинському генерал-губернатору Михайлу Черткову про зловживання підлеглих . . . 782 1879 р., не пізніше травня 22. Одеса. – Проект тимчасових штатів Управління одеського генерал-губернатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 1884 р., січня 15. Кам’янець-Подільський. – Подання подільського губернатора Леоніда Милорадовича київському, подільському і волинському генерал-губернатору Олександру Дрентельну з проханням присвоїти старшому помічнику правителя канцелярії Георгію Горохову чергового чину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 1885 р., червня 17. Кам’янець-Подільський. – Донесення подільського губернатора Віктора фон Валя київському, волинському і подільському генерал-губернатору Олександру Дрентельну про зловживання службовим становищем віце-губернатора барона Павла Гейкінга під час виконання обов’язків губернатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 1886 р., червня 13. С.-Петербург. – Витяг з Положення про особливі переваги цивільної служби у віддалених місцевостях, а також у західних губерніях і Царстві Польському . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 1887 р., січня 12. С.-Петербург. – Циркуляр Міністерства внутрішніх справ миколаївському військовому губернатору про порядок подання документів для нагородження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 1889 р., січня 14. Чернівці. – Текст оголошення щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади повітового голови (державного службовця VII рангу/класу) в адміністративному повіті Герцогства Буковини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 1889 р., червня 7. Чернівці. – З кваліфікаційного листа канцеляриста Буковинської крайової управи Сімеона Гнідого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 1889 р., грудня 12. Чернівці. – Прохання службовця Йогана Гронека до Буковинської крайової управи про надання матеріальної допомоги у зв’язку з побутовими проблемами, підтримане дирекцією допомоги службовцям при управі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 1890 р., липня 1. Бухарест. – “Закон про сумісництво під час виконання державних службових обов’язків”, що дозволяв службовцям наукову, викладацьку, літературну діяльність та забороняв їм займатися підприємництвом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 1890 р. С.-Петербург. – З додатків до “Устава о службе по определению от правительства” про уточнення умов поширення прав державної служби на випускників російських університетів та викладачів і науковців, а також пропозиції щодо можливості участі чиновників різних категорій у підприємницькій діяльності; врегулювання відзначення посадовцями ювілейних дат, поправки та пояснення стосовно представлення до нагород та надання відпусток, а також міри покарання за порушення законодавчих норм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797
П е р е л і к д о к у м е н ті в
15
№ 455 № 456 № 457
№ 458
№ 459
№ 460
№ 461
№ 462
№ 463
№ 464
№ 465
№ 466
1891 р., червня 15. Будапешт. – Із статті XVII Закону 1891 року про вдосконалення органів суду і прокуратури на теренах Австро-Угорщини . . 807 1898 р., лютого 15. Львів. – Пенсійний статут для державних службовців, ухвалений Крайовим Сеймом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 1900 р., січня 16. Чернігів. – Рішення межового відділення Чернігівського губернського правління про видачу губернському секретарю Олександру Мезенцеву атестата про службу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 1900 р., травня 15 – грудня 18. – Листування між київським, подільським і волинським генерал-губернатором Михайлом Драгоміровим і міністром внутрішніх справ Дмитром Сипягіним про неналежне виконання службових обов’язків подільським губернатором Михайлом Семякіним, а також порушення питання про його звільнення . . . . . . . . . . . 827 1902 р., січня 16. Чернігів. – Повідомлення чернігівського губернатора Євгена Андрєєвського Чернігівському губернському правлінню про покладення на час від’їзду його обов’язків на віце-губернатора Олександра Долгово-Сабурова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 1902 р., березня 1. Київ. – Донесення київського губернатора Федора Трепова київському, подільському і волинському генерал-губернатору Михайлові Драгомірову про необхідність збільшення штатної чисельності канцелярії губернатора та виділення додаткових коштів на її утримання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 1902 р., жовтня 14. Чернігів. – Лист Міністерства внутрішніх справ чернігівському губернатору про переміщення чернігівського віцегубернатора Олександра Долгово-Сабурова на посаду віленського віце-губернатора та товариша прокурора Петербурзького окружного суду Миколи Медема – на посаду чернігівського віце-губернатора . . . . . 839 1906 р., лютого 18. Чернігів. – Лист Комітету призріння заслужених цивільних чиновників до чернігівського губернатора Миколи Чихачова з відмовою відставному колезькому асесору Миколі Уманцю у збільшенні пенсії за рахунок коштів комітету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 1906 р., квітня 23. С.-Петербург. – Схвалені імператором Миколою ІІ Основні державні закони, що змінювали державний устрій імперії та фактично відігравали роль першої російської конституції . . . . . . . . . . . . . . . 840 1906 р., червня 20. Чернігів. – Лист Чернігівського губернського правління Суразькому повітовому поліцейському управлінню про оголошення зауваження суразькому справнику Савичу за несвоєчасне надання свідчень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 1906 р., вересня 30. С.-Петербург. – Таємний циркуляр міністра внутрішніх справ Петра Столипіна про неможливість суміщати службу в урядових установах з належністю до політичних партій та організацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 1906 р., листопада 15. Чернігів. – Доповідна записка канцеляриста Івана Рачинського чернігівському губернатору Миколі Родіонову з клопотанням про тимчасове призначення його на посаду помічника діловода губернського правління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
16
П е р е л і к д о к у м е н ті в
№ 467
№ 468
№ 469
№ 470
№ 471
№ 472
№ 473
№ 474
№ 475
№ 476
1906 р., грудня 15. Чернігів. – Рішення Чернігівського губернського правління про тимчасове призначення канцеляриста Івана Рачинського на посаду помічника діловода губернського правління . . . . . . . . . . 852 1907 р., липня 1. Будапешт. – Із статті XXVI Закону 1876 року про врегулювання оплати праці, матеріального та пенсійного забезпечення вчителів державних початкових (сільських) шкіл, що мали на теренах Австро-Угорщини статус державних службовців. Форма присяги державного вчителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 1908 р., січня 28. Київ. – Записка київського губернатора Олексія Ігнатьєва, надіслана київському, подільському і волинському генералгубернатору Володимиру Сухомлинову, про збільшення фінансування канцелярії губернатора у зв’язку зі зростанням обсягу виконуваних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 1908 р., грудня 20. Полтава. – Наказ виконуючого обов’язки полтавського губернатора віце-губернатора про стягнення, накладені на чиновників Василя Базаряникова та Євгена Максимовича за службову недбалість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 1909 р., серпня 14. С.-Петербург. – Циркуляр Міністерства внутрішніх справ, надісланий київському, подільському і волинському генералгубернатору Федору Трепову про надання відомостей щодо доцільності використання праці жінок на державній службі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 1909 р., жовтня 30. Київ. – Повідомлення київського, подільського і волинського генерал-губернатора Федора Трепова міністру внутрішніх справ Петру Столипіну на запит останнього щодо можливості використання праці жінок у державних установах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 1909 р., грудня 16. Плоцьк. – Повідомлення управляючого Плоцькою казенною палатою полтавському губернатору Миколі Муравйову про згоду на переведення титулярного радника Олексія Столпакова на службу до Полтавської губернії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 1910 р., січня 4, січня 5. Чернігів. – Прохання канцелярського служителя межового відділення Чернігівського губернського правління Корнілія Глушенкова до губернського землеміра про видачу посвідчення щодо його майнового стану для звільнення від сплати за навчання доньки у Чернігівській жіночій гімназії; посвідчення, видане Глушенкову . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 1910 р., травня 5. Київ. – Із циркуляра київського губернатора Олексія Гірса про необхідність спрощення і скорочення листування між установами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 1913 р., січня 5. Київ. – Циркуляр київського губернатора Миколи Суковкіна підвідомчим установам і посадовим особам про ретельну перевірку формулярних списків посадових осіб губернії, що подаються до нагородження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869
П е р е л і к д о к у м е н ті в
17
До док. № 323
№ 323 1775 р., листопада 7. Москва. – “Учреждения для управления губерний Всероссийской империи” імператриці Катерини ІІ – законодавчий акт, згідно з яким здійснювалася реформа місцевого адміністративно-поліцейського управління та судівництва, зокрема, визначався склад губернських і повітових установ, штатний розпис, номенклатура місцевої адміністрації
Благочестивейшия самодержавнейшия великия государыни императрицы Екатерины Вторыя Учреждения для управления губерний Всероссийския империи Гл. I. Примерный штат губернии 1. Коликое число душ в губернии примерно полагается. Дабы губерния, или наместничество, порядочно могла быть управляема, полагается в оной от трех до четырех сот тысяч душ. 2. Определение генерал-губернатора. Для управления же губернии или наместничества полагается государев наместник или генерал-губернатор. 3. Определение губернатора. В губернии или наместничестве учреждается правитель наместничества или губернатор. 4. Учреждение правления губернского. В губернии учреждается правление наместническое или губернское. 5. О присутствующих в правлении. В наместническом правлении заседает государев наместник или генерал-губернатор, правитель наместничества или губернатор с двумя советниками. 6. Учреждение уголовной палаты. В губернии учреждается палата уголовного суда. 7. О присутствующих в уголовной палате. В палате уголовного суда заседает председатель один, два советника и два ассессора. 8. Учреждение гражданской палаты. В губернии учреждается палата гражданского суда. 9. О присутствующих в гражданской палате. В палате гражданского суда заседает председатель один, два советника и два ассессора. 10. О определении губернского землемера. В губернии определяется губернский землемер. 11. Учреждение казенной палаты. В губернии учреждается палата для домостроительных дел и управления казенных доходов императорского величества. 12. О присутствующих в казенной палате. В казенной палате заседает порутчик правителя или вице-губернатор, директор экономии или домоводства, один советник, два ассессора и один губернский казначей. 13. Учреждение верхнего земского суда. В каждом наместничестве или губернии учреждается верхний земский суд, а буде обширность наместничества
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
19
того требует, то дозволяется учредить в наместничестве более одного верхнего земского суда. 14. О присутствующих в верхнем земском суде. В верхнем земском суде заседает первый и второй председатель и десять заседателей. 15. О разделении губернии на провинции. Буде нужда того требует, то наместничество или губернию разделить на области или провинции. 16. О разделении губернии на уезды. Наместничества и области разделяются на уезды, или округи. 17. Примерное число душ в уезде. В уезде, или округе считается от дватцати до тритцати тысяч душ. 18. Учреждение уездного суда. В каждом уезде или округе учреждается уездный или окружный суд. 19. О присутствующих в уездном суде. В уездном или окружном суде заседают уездный или окружный судья и два заседателя. 20. Учреждается дворянская опека. При каждом уездном суде учреждается место под названием: дворянская опека. 21. О присутствующих в дворянской опеке. В дворянской опеке председает уездный дворянский предводитель и заседают уездный судья и его заседатели. 22. Учреждение нижнего земского суда. В каждом уезде, или округе учреждается нижний земский суд. 23. О присутствующих в нижнем земском суде. В нижнем земском суде заседает земский исправник или капитан и два или три заседателя, смотря на обширность уезда. 24. Определение казначея, землемера, доктора, лекаря и проч. В каждом уезде или округе определяется уездный казначей один, землемер присяжный один, доктор один, лекарь один, подлекарей два и лекарских учеников два. 25. Определение городничего. В каждом городе, где нет коменданта, определяется городничий. 26. Старосты и судьи словесного суда остаются. По городам и посадам старосты и судьи словесного суда остаются на прежнем основании. 27. Ратушам быть по посадам. Ратушам быть только по посадам. 28. Городовые магистраты остаются. В городах остаться имеют городовые магистраты. 29. О присутствующих в городовом магистрате. В городовом магистрате присутствовать имеют два бургомистра и четыре ратмана. 30. Учреждение городового сиротского суда. При каждом городовом магистрате учреждается городовой сиротский суд. 31. О присутствующих в городовом сиротском суде. В городовом сиротском суде председает городской глава и заседают два члена городового магистрата и городовой староста. 32. Учреждение губернского магистрата. В каждом наместничестве учреждается губернский магистрат, и буде обширность наместничества того требует, то дозволяется учредить в наместничестве более одного губернского магистрата. 33. О присутствующих в губернском магистрате. В губернском магистрате заседает первый и второй председатель и шесть заседателей.
20
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
34. Учреждение нижней расправы. В губернии учреждается по усмотрению генерал-губернатора, соображаясь с обширностию наместничества и обстоятельствами разнообразных уездов, для однодворцев и прочих, о коих в 335 статье ниже сего сказано, у каждых от десяти до тритцати тысяч душ, по одному суду под названием: нижняя расправа. 35. О присутствующих в нижней расправе. В нижней расправе заседает расправный судья и восемь заседателей, из коих двое отсылаются для заседания в нижнем земском суде, и двое для заседания в совестном суде по делам до их селений касающимся. 36. Учреждение верхней расправы. В губернии, где учреждена одна, или более, нижняя расправа, там учреждается и суд под названием: верхняя расправа, и буде обширность наместничества того требует, то дозволяется учредить в наместничестве более одной верхней расправы. 37. О присутствующих в верхней расправе. В верхней расправе заседают первый и второй председатель и десять заседателей. 38. Учреждение приказа общественного призрения. В каждом наместничестве или губернии учреждается по одному приказу под названием: приказ общественного призрения. 39. О присутствующих в приказе общественного призрения. В приказе общественного призрения председает губернатор сам и заседают двое заседателей верхнего земского суда, двое заседателей губернского магистрата, да два заседателя верхней расправы: [где есть; где же которых нет, то само собою разумеется, что в заседании не будут]. 40. Учреждение совестного суда. В каждом наместничестве учреждается по одному суду под названием: совестный суд. 41. О присутствующих в совестном суде. В совестном суде председает судья совестного суда того наместничества, и заседают по дворянским делам двое дворян, по городовым делам двое граждан, по расправным делам двое поселян. 42. Определение губернского прокурора и губернских стряпчих. При наместническом правлении и при палатах определяется губернский прокурор, губернский стряпчий казенных дел, и губернский стряпчий уголовных дел. 43. Определение прокурора и стряпчих при верхнем земском суде. При верхнем земском суде определяются прокурор, стряпчий казенных дел и стряпчий уголовных дел. 44. Определение прокурора и стряпчих при губернском магистрате. При губернском магистрате определяется прокурор, стряпчий казенных дел, и стряпчий уголовных дел. 45. Определение прокурора и стряпчих при верхней расправе. При верхней расправе определяется прокурор, стряпчий казенных дел, и стряпчий уголовных дел. 46. Определение в уезде уездного стряпчего. В каждом уезде, или округе определяется уездный стряпчий один.
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
21
Гл. II. О чинах 47. Губернатор четвертого класса. Правитель, или губернатор, буде чина выше того не имеет, считается в четвертом классе за уряд, пока в должности пребывает. 48. Вице-губернатор, председатели палат, пятого класса. Порутчик правителя, или вице-губернатор, председатель палаты уголовного суда, председатели палаты гражданского суда, буде чина выше того не имеют, считаются в пятом классе за уряд, пока в должности пребывают. 49. Советники правления и палат, директор экономии, губернский прокурор, первый и второй председатель верхнего земского суда, и судья совестного суда, шестого класса. Советники наместнического правления, советники палаты уголовного суда, советники палаты гражданского суда, директор домоводства, советник казенной палаты, губернский прокурор, первый и второй председатель верхнего земского суда и судья совестного суда, буде чина выше того не имеют, считаются в шестом классе за уряд, пока в должности пребывают. 50. Дворянский предводитель, верхнего земского суда заседатели и прокурор, губернские стряпчие, губернского магистрата председатели, верхней расправы председатели, совестного суда дворянские заседатели, седьмого класса. Дворянский предводитель; верхнего земского суда заседатели и прокурор, губернский стряпчий казенных дел, губернский стряпчий уголовных дел, губернского магистрата первый и второй председатель, верхней расправы первый и второй председатель, совестного суда дворянские заседатели, буде чина выше того не имеют, считаются в седьмом классе за уряд, пока в должности пребывают. 51. Ассессоры палат, губернский казначей, верхнего земского суда стряпчие, губернского магистрата прокурор, верхней расправы прокурор, уездный судья, городничий и губернский землемер осьмого класса. Ассессоры палат, губернский казначей, верхнего земского суда стряпчий казенных дел, и стряпчий уголовных дел, губернского магистрата прокурор, верхней расправы прокурор, уездный судья, городничий и губернский землемер, буде чина выше того не имеют, считаются в осьмом классе за уряд, пока в должности пребывают. 52. Земский исправник или капитан, расправный судья, уездного суда заседатели и уездный казначей девятого класса. Земский исправник, или капитан, расправный судья, уездного суда заседатели и уездный казначей, буде чина выше того не имеют, считаются в девятом классе за уряд, пока в должности пребывают. 53. Дворянские заседатели нижнего земского суда, городской глава, заседатели губернского магистрата, мещанские заседатели совестного суда, стряпчие казенные и уголовные губернского магистрата и верхней расправы, в десятом классе. Дворянские заседатели нижнего земского суда, городской глава, заседатели губернского магистрата, совестного суда, мещанские заседатели, стряпчие казенные и уголовные губернского магистрата и верхней расправы, буде чина выше того не имеют, считаются в десятом классе за уряд, пока в должности пребывают. 54. Губернского города городового магистрата первый и второй бургомистр и уездный стряпчий одиннадцатого класса. Губернского города городового
22
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
магистрата первый и второй бургомистр и уездный стряпчий, буде чина выше того не имеют, считаются в одиннадцатом классе за уряд, пока в должности пребывают. 55. Городовых магистратов бургомистры и губернского города городового магистрата ратманы вторагонадесять класса. Городовых магистратов первый и второй бургомистр и ратманы губернского городового магистрата, буде выше чина того не имеют, считаются во втором надесять классе за уряд, пока в должности пребывают. 56. Городового магистрата ратманы и бургомистры в посадах третьягонадесять класса. Городового магистрата ратманы и бургомистры в посадах, буде чина выше того не имеют, считаются в третьем надесять классе за уряд, пока в должности пребывают. 57. Городские старосты, судьи словесного суда и ратманы в посадах, четвертагонадесять класса. По городам старосты, судьи словесного суда и ратманы в посадах, буде чина выше того не имеют, считаются в четвертом надесять классе за уряд, пока в должности пребывают. 58. Сельские заседатели верхней и нижней расправы, нижнего земского суда и совестного суда, не считаются в классах и проч. Заседатели верхней и нижней расправы, нижнего земского суда, и совестного суда сельские заседатели не считаются ни против которого класса, но пока в должности пребывают, то без суда да не коснется до них наказание ни от кого; по прошествии же срока да почтутся они первыми в селениях своих между их равными. Гл. III. Порядок определения в должности 59. Наместник, правитель, порутчик правителя определяется от императорского величества. Государев наместник, или генерал-губернатор, правитель, или губернатор, порутчик правителя, или вице-губернатор определяются от императорского величества. 60. Председателей палат и верхнего земского суда. Сенат избирая, докладывает императорскому величеству. Председателей палат, председателей верхнего земского суда, Сенат, избирая достойных людей на каждое порожнее место по два, внесет о том доклад к императорскому величеству, и ожидает повеления. 61. В правление и в палаты советников и ассессоров определяет Сенат. В наместническое правление и в палаты советники и ассессоры определяются Сенатом. 62. Экономии директор, губернский казначей, оба председателя губернского магистрата, оба председателя верхней расправы определяются по представлению губернского правления Сенатом. Экономии директор, губернский казначей, первый и второй председатель губернского магистрата, первый и второй председатель верхней расправы определяются по представлению наместнического правления из достойных людей Сенатом. 63. Судья совестного суда наместничества выбирается судебными местами, и определяется генерал-губернатором. В судьи совестного суда наместничества определяется выбором каждого судебного места той губернии, один к тому способный, совестный, разсудительный, справедливый и беспорочный человек,
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
23
которого всякое судебное место особо представляет государеву наместнику, и сей из тех представленных определяет одного быть судьею совестного суда того наместничества. 64. Уездный предводитель выбирается дворянством. Уездный предводитель дворянства выбирается дворянством чрез всякие три года по балам. 65. Верхнего земского суда заседатели избираются дворянством и проч. Верхнего земского суда десять заседателей и двое дворянские заседатели совестного суда, выбираются дворянством тех уездов, кои составляют подсудное ведомство того верхнего земского суда, чрез всякие три года и представляются от оного правителю, или губернатору, а когда генерал-губернатора на месте нет, и буде за ними нет явного порока, то государев наместник, или в небытность его правитель наместничества подтверждает дворянский выбор. 66. Уездный судья и земский исправник избираются дворянством и проч. Уездный или окружный судья и земский исправник, или капитан выбираются дворянством чрез всякие три года, и представляются от оного правителю, и буде за ними нет явного порока, то губернатор подтверждает дворянский выбор. В тех же уездах, где дворянских имений нет, или мало, то земский исправник определяется наместническим правлением из чиновных людей, по представлению трех достойных людей от верхней расправы. 67. Заседатели уездного суда и дворянские заседатели нижнего земского суда избираются дворянством и проч. Заседатели уездного суда и дворянские заседатели нижнего земского суда выбираются дворянством чрез три года, и представляются правителю, и буде за ними нет явного порока, то губернатор подтверждает дворянский выбор. 68. Уездный казначей определяется по представлению казенной палаты государственным казначеем. Уездный казначей определяется чрез всякие три года по представлению казенной палаты государственным казначеем. 69. Губернский и уездный землемеры определяются межевою экспедициею. В губернию губернский, а в уезде уездный землемеры определяются Сенатскою межевою экспедициею. 70. Уездного доктора и лекаря принимает в службу правитель и проч. Уездный доктор и лекарь принимаются в службу правителем на урочное время по контракту, но не инако как с достаточными свидетельствами, от куда надлежит о их искусстве, науке и добром поведении; подлекарей и учеников доктор и лекарь представляют правителю. 71. Городничий определяется Сенатом по представлению губернского правления. Городничий определяется Сенатом по представлению наместнического правления. 72. Городской глава, бургомистры, ратманы, старосты и судьи словесного суда выбираются обществом и проч. По городам и посадам городской глава, бургомистры и ратманы выбираются городским обществом чрез всякие три года по балам, старосты же и судьи словесного суда выбираются тем же обществом всякой год по балам. 73. Заседатели губернского магистрата, и заседатели совестного суда выбираются губернским городом и проч. Губернского магистрата заседатели и
24
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
заседатели совестного суда выбираются губернским городом из купцов и мещан того губернского города чрез всякие три года по балам, и представляются правителю, или губернатору, и буде за ними нет явного порока, то губернатор дозволяет им заседание. 74. Расправный судья определяется наместническим правлением. Расправный судья определяется наместническим правлением с чиновных людей. 75. Верхней расправы заседатели, да восемь заседателей нижней расправы, нижнего земского суда и совестного суда выбираются селениями и проч. из чиновных людей. Верхней расправы заседатели, да восемь заседателей нижней расправы нижнего земского суда и совестного суда выбираются селениями и проч. Верхней расправы заседатели, да восемь заседателей нижней расправы, из коих двое отсылаются для заседания в нижнем земском суде, да двое в совестном суде по делам до их селений касающимся, выбираются теми селениями, кои составляют подсудное ведомство той верхней расправы, и не запрещается им избрать и из дворян, или ученых людей, или из чиновных людей, или из разночинцев, или поселян беспорочных людей, чрез всякие три года, и представляются правителю, и буде за ними нет явного порока, то губернатор дозволяет им заседание. 76. Во время трех лет как убылые места наполнять. Буде во время трех лет из выбранных кто смертию, или иным случаем убудет, то поручается до трехлетнего срока дворянские места верхнему земскому суду, мещанские места губернскому магистрату, поселянские места верхней расправе наполнять людьми достойными с утверждением от наместнического правления. 77. Прокуроры определяются Сенатом. Губернские оба стряпчие определяются Сенатом. Губернский прокурор, прокурор верхнего земского суда, прокурор губернского магистрата, прокурор верхней расправы определяются Сенатом по предложению генерал-прокурора. 78. Губернские оба стряпчие определяются Сенатом. Губернский стряпчий уголовных дел и губернский стряпчий казенных дел определяются Сенатом. 79. Стряпчие верхнего земского суда, губернского магистрата и верхней расправы определяются по представлению палат Сенатом. Верхнего земского суда стряпчий уголовных дел, и стряпчий казенных дел, губернского магистрата стряпчий уголовных дел и стряпчий казенных дел, верхней расправы стряпчий уголовных дел и стряпчий казенных дел определяются по представлению палат Сенатом. 80. Уездные стряпчие определяются правлением. Уездные стряпчие определяются наместническим правлением. Примечание: Выбор по балам производится на основании депутатского выбора 1766 года 14 декабря. Гл. IV. О должности государева наместника 81. Должность генерал-губернатора. Должность государева наместника, или генерал-губернатора есть следующая: строгое и точное взыскание чинить со всех ему подчиненных мест и людей о исполнении законов и определенного их
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
25
звания и должностей: но без суда да не накажет никого; преступников законов и должностей да отошлет, куда по узаконениям следует для суда, ибо. 82. Государев наместник не есть судья, но оберегатель законов и проч. Государев наместник не есть судья, но оберегатель императорского величества изданного узаконения, ходатай за пользу общую и государеву, заступник утесненных и побудитель безгласных дел. Словом сказать, нося имя государева наместника, должен он показать в поступках своих доброхотство, любовь и соболезнование к народу. 83. Благоустройство и законное удовольствие каждого от его попечения зависят. Благоустройство в наместничестве, споспешествование в исполнении законов и способ к удовольствию каждого законным образом от попечения генерал-губернатора зависят. 84. Пресечение роскоши разорительной и жестокостей. Как государеву наместнику благочиние, или полиция градская и сельская подчинены, то он имеет пресекать всякого рода злоупотребления, а наипаче роскошь безмерную и разорительную, обуздывать излишества, беспутства, мотовство, тиранство и жестокости. 85. О истреблении волокит по делам. Государев наместник долженствует вступаться за всякого, кого по делам волочат, и принуждать судебные места своего наместничества, решить такое то дело, но отнюдь не мешается в производство оного; ибо он есть яко хозяин своей губернии, а не судья. 86. В случае несправедливого решения о пересылке дел в Сенат и к императорскому величеству. Естьли б в судебном месте определено было что несправедливо, то государев наместник может остановить исполнение, и доносить Сенату, а о времени не терпящих делах и императорскому величеству. Сие наипаче касается до дел уголовных в присуждении к отнятию у кого жизни или чести, и по таким делам исполнение и вовсе быть не должно не донеся генерал-губернатору. 87. О предупреждении недостатка в нужных для жизни припасах. Государев наместник обязан предупреждать могущий быть в его наместничестве всякий недостаток в нужных для жизни припасах, как то в хлебе, в соли и проч. 88. О точности сборов и о рекрутском наборе. Точность сборов и сохранение в том порядка безотяготительного принадлежит до попечения генералгубернатора, и отдача рекрут должна быть под его рачительным присмотром. 89. О генерал-губернаторской власти при всяком опасном случае и о снабжении войск. Естьли наместничество пограничное, то генерал-губернатору облежит бдение и предосторожности от соседей, и он в случае нужды берет надлежащие меры военные. В таковых распоряжениях находящийся тамо военный командир его послушать должен, хотя бы был и старее, то же и в случае какого ослушания народного, или во время язвы, или наводнения, или пожара. Когда же от императорского величества поручится военное дело воинскому начальнику, тогда уже тот и отвечает; но снабжать войска всем нужным, есть дело государева наместника той губернии. 90. Крепости, коменданты и проч. находятся в команде государева наместника. В крепостях наместничества его коменданты, гарнизоны и армейские
26
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
полки, или караулы какие случатся, находятся в точной команде государево наместника на основании комендантского права. 91. О заседании государева наместника в Сенате. Государев наместник, или генерал-губернатор, когда приедет в столицу, заседает в Сенате в общем собрании, и в том департаменте, где ведомы дела его ведомства, и в оном бывает он ходатаем по делам вверенного ему наместничества, и имеет голос, так как и прочие заседающие в Сенате. 92. О конвое и почести государеву наместнику. Государев наместник, или генерал-губернатор во время пребывания своего в наместничестве, имеет для конвоя своей особы двадцать четыре человека легкой конницы с одним подпорутчиком, ему же даются два адъютанта, да дворянство наряжает для почести его молодых дворян с каждого уезда по одному человеку, которых генералгубернатор отпускает по своему благоусмотрению. 93. О столовых деньгах. Когда государев наместник, или генерал-губернатор в наместничестве ему вверенном пребывание свое имеет, тогда производится ему по пяти сот рублей на месяц столовых денег. Гл. V. О должности губернского, или наместнического, правления 94. О председателе и заседателях наместнического правления. Генералгубернатор есть председатель правления, с ним заседает губернатор с двумя губернскими советниками; когда же генерал-губернатор и губернатор вне губернии бывают, тогда вице-губернатор заступает место губернатора. 95. Власть наместнического правления. Правление наместническое есть то место, которое управляет в силу законов именем императорского величества всею губерниею, обнародывает и объявляет повсюды в подчиненных оному областях законы, указы, учреждения, повеления и приказания императорского величества, и выходящие из Сената и из прочих государственных мест на то власть имеющих. 96. Должность наместнического правления. Наместническое правление бдение свое прилежно простирает, дабы законы были везде исполняемы, взыскание чинит со всех непослушных, роптивых, ленивых и медлительных, пеню на них налагает, и буде не исправляются, то оных к суду отсылает, тщание имеет, дабы учреждения полицейские, или благочиния и торговли сохраняемы и исполняемы были с точностию. Все непорядки законам противные за благовременно прекращает, прилежное старание имеет в установлении, утверждении и сохранении в ненарушимости всякого рода благонравия, порядка, мира и тишины не токмо в городах, селах и деревнях, но и во всех подчиненных той губернии землях и водах, так же и на дорогах во оной лежащих. 97. О делах до губернского правления надлежащих. В наместническое правление взносятся, производятся и отправляются в оном все дела исполнительные, и скорого отправления, или приказания требующие, так же и те, о которых противоречия, или спора быть не может, как например: подписанные должником счеты, или вексели, или контракты ясные и явные, по которым в срок платеж не воспоследовал. По таковым делам жалобы вносятся в губернское правление,
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
27
и от оного делается понуждение, буде же какое дело окажется небезспорно, и некоторому сомнению подлежащее, тогда отсылается для разобрания спорющихся в те места, куда надлежит. 98. О наложении ареста и понуждении подчиненных мест. Наложение ареста на имение, или на часть оного за долги по приговору судебного места, есть дело губернского правления, туда же следуют и прошения о проволочке в подчиненных местах, и понуждение делается от наместнического правления по разсмотрению обстоятельств. 99. О исполнении повелений губернского правления. К исполнению повелений губернского правления обязаны как верхние, так и уездные и нижние земские суды, равномерно верхние и нижние расправы, губернский и городовые магистраты и ратуши в той губернии находящиеся. 100. Жалобу на наместническое правление приносить в Сенат. Кто же наместническим правлением не доволен, тот жалобу свою приносить имеет в Сенат. 101. О призыве палат на общий совет с наместническим правлением, и о праве чинить представления. В случае дел важных или чрезвычайных, или при получении нового общенародного узаконения, государев наместник призывать может палату уголовного суда, палату гражданского суда, и казенную палату для уважения дел обще с губернским правлением. При случае же нового общего узаконения, буде закон в чем не удобен усмотрится, то дозволяется им вообще единогласно делать свои представления в Сенат, а в случае подтверждения от верховной власти непременное и безмолвное исполнение последовать имеет. 102. О правителе, или губернаторе. Во время отлучки из наместничества государева наместника, правитель или губернатор отправляет свою должность по данным губернаторам наказам, и отправляет переписку с прилежащими к его губернии соседними внутренними и внешними провинциями. О пограничных же переписках губернатор, так как и генерал-губернатор уведомляет Коллегию иностранных дел. 103. О советниках губернского правления. Два советника определяются в губернское правление для вспоможения губернатору. Они разсуждением своим уважают дело, и по том исполняют положения губернаторские. Буде же случится, что губернаторские приказания не соответствуют пользе общей, или службе императорского величества, или нарушают узаконения, и губернатора разсуждениями от того отвратить им не можно, тогда советники долженствуют внести в правление письменно свое мнение, и генерала-губернатора и Сенат о том уведомить; но приказаний губернаторских отменить не могут, и по оным исполнять обязаны. 104. О губернском прокуроре и о стряпчих. Наместническое правление имеет губернского прокурора, губернского стряпчего казенных дел, и губернского стряпчего уголовных дел. Сии стряпчие приносят свои жалобы в наместническое правление по их должностям, и буде жалоба уважения достойна, тогда губернатор прикажет им жалобу производить, где по существу дела надлежит.
28
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
Гл. VI. О должности палаты уголовного суда 105. О присутствующих. В палате уголовного суда заседает председатель один, два советника и два ассессора. 106. Что есть палата уголовного суда. Палата уголовного суда ни что иное есть, как Юстиц-коллегии департамент, которому поручаются особенно уголовные дела, и следственные дела в преступлении должностей в той губернии. 107. О взносе дел уголовных для ревизии и решения в палату. Того наместничества уголовные дела, кои подвергают обвиняемого лишению жизни, или чести, да внесутся из верхнего земского суда, или верхней расправы, или губернского магистрата без всякой апелляции, или переноса прямо на ревизию и вершение палаты уголовного суда той губернии. 108. Что есть ревизия уголовного дела. Ревизия уголовных дел ни что иное есть, как прилежное разсмотрение, произведено ли дело порядочно и сходственно с законами, сколь для оправдания невинности, столь и для приведения в ясность преступления, или для обличения преступника. 109. О жалобе стряпчего уголовных дел. В палате уголовного суда стряпчий уголовных дел по приказанию и дозволению губернатора жалобу свою приносит по его должности. Гл. VII. О течении дел уголовных 110. О будущем течении дел уголовных, о власти уездного суда, городового магистрата или ратуши и нижней расправы. Течение дел уголовных да будет от ныне следующим порядком: буде кто учинит уголовное преступление в подсудном ведомстве уездного суда, или городового магистрата, или ратуши, или нижней расправы, тогда из сих судов тот в подсудном ведомстве, которого то уголовное преступление учинилось, долженствует учинить немедленное исследование происшедшего преступления, и буде преступленье не подлежит ни лишению жизни, ни лишению чести, ни торговой казни; то суд, исследовав, властен учинить в силу законов приговор решительный, который для исполнения и наказания преступника за преступление на месте уездный суд и нижняя расправа вручит нижнему земскому суду, а городовой магистрат, или ратуша, городничему. 111. В каких случаях уголовное дело долженствует отсылать уездный суд в верхний земский суд, городовой магистрат или ратуша в губернский магистрат, а нижняя расправа в верхнюю расправу. Буде же обвиняемый за преступление подлежит лишению жизни, или лишению чести, или торговой казни, тогда по исследовании дела, с приличными законами и со мнением отошлет дело и обвиняемого уездный суд в верхний земский суд, городовой магистрат или ратуша в губернский магистрат, а нижняя расправа в верхнюю расправу для приговора. 112. О власти верхнего земского суда, губернского магистрата и верхней расправы в учинении приговора. Верхний земский суд, или губернский магистрат, или верхняя расправа, получа из суда следствие уголовного преступления, не теряя времени, прилежно входит в разсмотрение обстоятельств, и учинит в силу
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
29
законов приговор, который отсылает при описании дела в палату уголовного суда для ревизии в порядочном производстве и решении дела. 113. О власти палаты уголовного суда в ревизии дел уголовных. Палата уголовного суда по получении уголовного дела, не мешкав ни мало, учинит производству уголовного дела ревизию, и приступает к решительному вершению дела; и для того взносит оное к государеву наместнику, дабы повелением его в страх злым наказан был преступник за преступление в том уезде или городе, где учинил злое дело. Гл. VIII. О должности палаты гражданского суда 114. О присутствующих. В палате гражданского суда заседает председатель один, два советника и два ассессора. 115. Что есть палата гражданского суда. Палата гражданского суда ни что иное есть, как соединенный департамент Юстиц- и Вотчинной коллегий, которому поручается апелляция для ревизии гражданских дел на верхний земский суд, губернский магистрат и верхнюю расправу той губернии. 116. Что есть ревизия гражданского дела. Ревизия гражданских дел ни что иное есть, как прилежное разсмотрение, произведено ли дело порядочно и сходственно с законами, сколь для приведения в ясность права оправданной стороны, столь и для опровержения мнимого права противоречущей стороны. Гл. IX. О должности казенной палаты 117. О присутствующих. В казенной палате заседает порутчик правителя или вице-губернатор, директор экономии или домоводства, один советник, два ассессора и один губернский казначей; когда же вице-губернатор заступает место губернатора, тогда в казенной палате экономии директор место занимает порутчика правителя. 118. Что есть казенная палата. Казенная палата ни что иное есть, как соединенный департамент Камер- и Ревизион-коллегии, которому поручаются в смотрение домостроительные и казенные дела той губернии, как то ведомости о числе народа, ревизионные скаски, сведение о приходе и расходе, ревизия счетов, соляные дела, винный откуп и подряды, казенные всякие права, казенные и публичные строения и их содержание в той губернии, с такою против Камер-коллегии отменою, что казенная палата никого не судит, но производит требования свои о делах, о которых противоречия или спора быть не может в губернском правлении, как о таковых делах предписано в 97-й статье о делах до губернского правления надлежащих. О прочих же делах, кои не безспорны, или сомнению подлежащие, приносит свои жалобы в судебных местах чрез губернского стряпчего казенных дел. 119. Казенной палате поручаются как узаконенные сборы, так и бдение, дабы с народа запрещенные собираемы не были. Как казенной палате поручается сведение всякого рода казенного сбора законами установленного и сбираемого в той губернии; то равномерно казенная палата накрепко смотреть имеет, дабы в той губернии с народа никакие запрещенные сборы собираемы не были, а где
30
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
таковые усмотрит, то чрез стряпчего казенных дел жалобу приносит в то место, куда к суду надлежит. 120. Казенная палата старается. 1. О собрании. 2. О доставлении. 3. О сохранении доходов. Казенная палата в разсуждении доходов императорского величества старается 1-е, дабы доходы сполна и в настоящее время собраны были, 2-е, дабы доходы куда надлежит, доставлены были, и 3-е, дабы доходы в целости сохранены были. 121. О сочинении погодно реестров о доходах, и о доставлении сведения о доходах и расходах государственному казначею. Казенная палата сочиняет погодно верный реестр о доходах каждого уезда той губернии, и старается, дабы сии реестры были исправны и точны, и доставляет все сведение о доходах и расходах той губернии к государственному казначею. 122. Уездные казначеи подчинены казенной палате, и ею считаются как в деньгах, так и в счетах. Уездные казначеи подчинены казенной палате, которая их погодно и при смене считает, и их счеты поверяет. 123. Казенная палата получает от уездного казначея ведомости. 1. О собрании доходов. 2. О недоимках. 3. О употреблении доходов. 4. О остатке за штатным расходом. 5. О хранении денежной казны. 6. О целости денег. Казенная палата в разсуждении доходов и расходов каждого уезда получает от уездных казначеев следующие ведомости: 1-е, все ли казенные доходы собраны, или 2-е, за чем доход не собран, 3-с, куда доходы употреблены, 4-е, естьли за штатным расходом остаток, 5-е, где те остатки и 6-е, все ли на лицо и таковою ли монетою, каковою в приход вступили. Гл. X. О палатах вообще 124. Палаты решат по законам. Палаты да не решат инако, как в силу государственных узаконений. 125. Палата посылает указы в подчиненные ей места. Палата да не пошлет указы токмо в подчиненные ей места. 126. Палатские решения объявляются при открытых дверях. Палатские решения не инако объявляются, как прочтением при открытых дверях решительного определения той палаты. 127. Обнародования происходят чрез наместническое правление. Буде решение которой палаты к обнародыванию для публики той губернии следует, да пошлется для того в наместническое правление. 128. Палаты по делам производят сообщение между собою. Буде которой палате нужно по делам сообщение с равным ей местом, да произведут сообщение между собою; в случае же медленного ответа, да требуют вспоможения от своего наместнического правления, откуда пошлется требование в то правление, от которого зависит место, в котором оказалось медление. 129. Палата одна во власть другой да не входит. Палата всякая избегает случая входить во власть другой палаты, и не пересылается с подчиненным другой палате местом. 130. Палата не перевершивает ни своих, ни другой палаты решений. Од№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
31
на палата не может отменить решение другой палаты, ни собственных своих перевершивать. 131. Жалобу на палаты приносить в Сенат. Буде кто не доволен решением палаты, тот жалобу свою приносить имеет в Сенат, как и ныне на коллегии; но наперед да внесет двести рублей в палату. Сии деньги в палате верно и хранятся до решения Сената. Сверх же того переноситель да распишется сам вместо присяги, что он по истинне думает, что он правое дело имеет, и буде Сенат его обвинит, тогда внесенные деньги из палат отдадутся в приказ общественного призрения. Стряпчие казенных и уголовных дел от взносу двух сот рублей увольняются, ибо их должность есть общественная, только вместо присяги расписаться должны. 132. Запрещается перенос из палат в Сенат в деле ниже пяти сот рублей. Перенос дел из палат в Сенат запрещается, буде тяжба идет о деле, которого цена ниже пяти сот. 133. Решения палат в гражданских делах исполняются. Решения палат в гражданских делах исполняются не смотря на перенос. Гл. XI. О должности уездного казначея 134. О определении уездного казначея. В каждом уезде определяется по одному казначею. 135. Должность уездного казначея. Уездный казначей имеет в ведомстве своем казенные сборы того уезда, и уведомляет о приходе и расходе денег казенную палату той губернии, то есть, 1. Все ли казенные доходы того уезда собраны, или 2. За чем не собраны и с кого, 3. Куда доходы употреблены, 4. Есть ли доходы в остатке за штатным расходом, 5. Где те остатки хранятся и 6. Все ли на лицо и таковою ли монетою, каковою в приход вступили. 136. Уездный казначей не собирает денег, и не распоряжает доходами, но ведет щеты и бережет деньги. Уездный казначей не имеет власти сам собирать ни распоряжать казенными доходами; но он есть хранитель тех денег, кои в казну приносятся, и ведет порядочные приходные и расходные книги. 137. Все казенные доходы того уезда суть под сохранением уездного казначея. Все казенные доходы того уезда, какого бы звания ни были, не исключая никаких, должны вступать в прием и под сохранение уездного казначея. Гл. XII. О сборе с народа и о доходах императорского величества 138. Казенные денежные сборы следуют к уездному казначею, хлеб же и сено в магазейны. Всякий род сбора законами установленный с каждого уезда, буде денежный, да отдастся в кладовые уездного казначея теми самими, кому сбор платить следует, или их поверенными в указанный срок; буде хлеб или сено, да отдадут в магазейны императорского величества. 139. По окончании срока сбора казначей по силе 123 статьи посылает ведомости в казенную палату и реестр о недоимках в нижний земский суд для взыскания. По окончании срока сбора уездный казначей долженствует уведомить
32
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
казенную палату, как о том в 123 статье предписано. О недоимках же посылает реестр в нижний земский суд для взыскания. 140. Казенная палата по окончании срока сбора сочиняет два реестра, первый о исправном сборе, второй о недоимках, и посылает оные в наместническое правление, откуда чинится приказание о взыскании. Казенная палата по прошествии всякого срока сбора из ведомостей уездных казначеев сочинить имеет два реестра, в первый вносит перечень по уездам исправных, а во второй перечень же неисправных плательщиков, и буде есть, и недоимку каждого уезда. Оба реестра посылает казенная палата в наместническое правление, откуда по второму реестру о недоимках посылают не мешкав в нижний земский суд приказание о взыскании. 141. Нижний земский суд о недоимках посылает приказание к неисправным плательщикам о взносе недоимок и расписок о приеме в четыренедельный срок. По получении реестра о недоимках, нижний земский суд посылает в недоимочное место неисправным плательщикам приказание, чтобы в четыренедельный срок недоимочный сбор был внесен, куда надлежит, и данные им расписки о приеме к суду представлены были. 142. О взыскании недоимок на месте после четыренедельного срока. Буде же в четыренедельный срок не внесутся недоимки, и расписки о приеме к суду представлены не будут, тогда земский исправник сам должен ехать в то место, где учинилась недоимка, и оную собирать, или же один из заседателей того суда, и для того придать тому взыскателю двух человек солдат, коим ежедневно производить двойную порцию на счет неисправных плательщиков до тех пор, пока не будет выплачена в казну недоимка. Буде же в трои сутки неисправный плательщик не внесет недоимки, тогда земский исправник имеет право поступать, как о неисправных плательщиках в уставе казенной палаты написано. И все сие делается неисправным плательщикам в стыд и наказание, ибо всяк исправен быть долженствует. 143. Земский исправник имеет власть напоминать уездному казначею о исполнении его должности. Буде же уездный казначей станет мешкать о приеме сбора, или в отдаче расписок о приеме, и на него в том жалоба будет нижнему земскому суду, тогда земский исправник должен казначею напомнить о исполнении его должности, и о том уведомить казенную палату, дабы не исправные по мере их вины и воздаяние получить могли. Гл. XIII. О хранении денежной казны императорского величества 144. Где хранить казну. Хранить денежную казну везде в кладовых. 145. Кладовым быть каменным. Кладовым быть каменным; и от огня и кражи безопасным. 146. Деньги содержать за замками и печатью. Кладовые и в них денежную казну содержать везде за замками и печатью. 147. В кладовую не входить инако, как троим вместе. В кладовую не входить одному для вынимания и поклажи денег, но всегда троим присяжным вместе.
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
33
148. Отправление денег делать троим вместе. Отправление денежной казны делать не одному, но троим присяжным вместе. 149. При отправлении денежной казны должно освидетельствовать, все ли деньги на лицо. При отправлении денежной казны освидетельствовать, все ли деньги на лицо, и по том приложить печать, и оставить столько без печати, сколько нужно денег на путевые издержки. 150. Препровождать деньги с караулом. Для препровождения денежной казны употребить караул. 151. Когда пойдут в кладовую, осмотреть все ли на лицо. Когда в кладовую пойдут, то осмотреть, все ли мешки, или бочки, сколько быть надлежит, налицо, и целы ли они? 152. Чтоб не вынимали вместо одной монеты другой. При вынимании денежной казны смотреть, чтоб вместо медных не было вынуто серебреных, или же золотых денег. 153. Больших сумм нигде не накоплять, и что останется, при всяком случае отправлять, куда надлежит. Запрещается нигде больших сумм не накоплять, но что за расходом на жалованье и за штатным употреблением денег останется, при всяком удобном случае доставлять в те места, куда который доход отпустить велено, или куда от тех мест ассигнован переводом или натурою. 154. Запрещается всем местам производить сверх штатные расходы без указа. Запрещается всем местам производить собою расходы без ассигнации тех мест, которым какие доходы принадлежат, или без именных и сенатских указов, давая однако же знать о всех таковых на сверх штатные выдачи полученных указах и ассигнациях немедленно по получении оных государственному казначею. 155. Запрещается одну сумму с другою смешивать, и чинить заимообразные выдачи. Запрещается одну сумму с другою смешивать, и чинить заимообразные выдачи; производить же всякую законную выдачу из той суммы, из которой ассигновано. 156. Сумму для канцелярских расходов и на жалованье отпускать пред наступлением трети в каждое место. Понеже по штатам определена каждому месту особая для канцелярских расходов сумма, которую в кладовых содержать не удобно, ибо ежечасно потребно для расходов: того ради повелеваем отпускать для расходов и на жалованье служителям ту сумму пред наступлением каждой трети в те места, куда надлежит, и тогда той трети быть уже на ответе тех мест, в которых принята. 157. Гражданским местам жалованье отпускать на наличное число людей. Повелеваем во всех гражданских местах жалованье производить на то только число людей, сколько где на лицо состоит, остаточную же сумму причислять к наличной сумме. 158. Подтверждается иметь реестры о приходах, и приходные и расходные книги содержать по законам. Подтверждаем, чтоб вступающим деньгам иметь исправные реестры, и приходные и расходные книги содержать по законам. 159. Держать кладовую дневную записку, и что в нее вносить. Повелеваем при всякой денежной кладовой содержать кладовую дневную записку, и в
34
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
оной записывать не токмо в какой день, месяц и год, сколько денег положено и вынуто, и при ком именно, но и когда кто и за чем в кладовую входил. 160. О месячном свидетельстве казны и о репорте куда надлежит. Повелеваем при окончании каждого месяца не токмо по приходным и расходным книгам, но и по реестру и по кладовой дневной записке свидетельствовать денежную казну. Казначеи же репортовать имеют в губернскую казенную палату, все ли деньги на лицо в кладовой, или буде чего не достает, то по каким обстоятельствам. 161. По окончании полугода присылать счеты в казенную палату. Повелеваем по окончании каждого полугода присылать счеты для ревизования в казенную палату той губернии. 162. Губернатор властен освидетельствовать денежную казну. Губернатор, яко хозяин губернии, может во всякое время денежную казну в губернии ему вверенную свидетельствовать сам, или чрез уполномоченного от него. 163. О определении присяжных. В каждом уезде при казне императорского величества определяются четыре человека отставных гвардии унтер офицеров, людей доброго и исправного состояния и испытанной верности, из коих двум должно быть при том когда деньги вносятся и вынимаются из кладовой, и без них да не войдет никто в кладовую; ибо они суть те присяжные, о коих выше сего упомянуто, и им вверяется хранение кладовой; печать же и ключи от оной имеет казначей. Гл. XIV. О должности верхнего земского суда 164. Учреждается верхний земский суд один, или более в губернии. В каждом наместничестве, или губернии учреждается верхний земский суд, и буде обширность наместничества того требует, то дозволяется учредить в наместничестве более одного верхнего земского суда. 165. О присутствующих в верхнем земском суде. В верхнем земском суде заседают первый и второй председатели и десять заседателей. 166. О выборе дворянством десяти заседателей. Десять заседателей выбираются чрез всякие три года дворянством тех уездов, кои составляют подсудное ведомство того верхнего земского суда, из дворян на месте живущих, или из тех, кои в дворянском списке той губернии написаны, но не отлучны по службе и должностям. 167. О разделении верхнего земского суда на два департамента. Верхний земский суд разделяется на два департамента. 168. Первый департамент имеет уголовные дела. Первому департаменту верхнего земского суда поручается суд уголовных дел. 169. Второй департамент имеет гражданский дела. Второму департаменту верхнего земского суда поручается суд гражданских дел. 170. В верхнем земском суде в каждом департаменте заседает один председатель и пять заседателей. В первом департаменте верхнего земского суда заседает первый председатель и пять заседателей, во втором же департаменте заседает второй председатель и пять заседателей. 171. Буде нет уголовных дел, то оба департамента разделяют труд. Буде же
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
35
не случится уголовных дел, тогда оба департамента разделяют труд в отправлении гражданского правосудия. 172. Верхнему земскому суду подчинены уездные суды, дворянские опеки и нижние земские суды. Верхнему земскому суду подчинены уездные суды, дворянские опеки и нижние земские суды его окружности. 173. Какие дела принадлежат до верхнего земского суда. В верхний земский суд вносятся по апелляции на уездные суды, дворянские опеки и нижние земские суды все дела, жалобы и тяжбы дворянские и на дворянина как гражданские, так и уголовные, дела касающиеся до вотчин, привилегий, завещаний, до наследства в имении и до права наследования, спорные о владении, тяжкие до бесчестия и до права стряпчих касающиеся, також и все дела разночинцев тех, кои по правам апелляции на уездные и нижние земские суды не посредственно до верхнего земского суда принадлежат. 174. Как дело переносить из верхнего земского суда в палату. Буде кто не доволен решением верхнего земского суда, тот чрез неделю не удовольствие свое да объявит сему суду, и тогда жалобу свою для ревизии внести может в палату, в которую дело подлежит, но на перед да внесет сто рублей, сии деньги и в верхнем земском суде верно и хранятся до решения палаты. Сверх же того переноситель да распишется вместо присяги, что он по истинне думает, что он правое дело имеет или стряпчий его то же учинит, и буде палата по ревизии дела ее обвинит, тогда внесенные деньги останутся в верхнем земском суде, и отдадут их в проценты, кои употребляются по определению и произволению верхнего земского суда по прошествии всякого года. Стряпчие казенных и уголовных дел от взноса ста рублей увольняются; ибо их должность есть общественная, только вместо присяги расписаться они должны. 175. Запрещается перенос из верхнего земского суда в палату в деле ниже ста рублей. Перенос дела из верхнего земского суда в палаты запрещается, буде тяжба идет о деле, которого настоящая цена есть ниже ста рублей. 176. Как теряется право переноса из верхнего земского суда в палату. Буде срок переноса кто пропустит, денег не внесет и не распишется вместо присяги, как о сем в 174 статье предписано, тот теряет право переноса. 177. Как дело из верхнего земского суда отсылается в палату и проч. Когда же и срок сохранен, и деньги внесены, и расписка в верхнем земском суде отдана, тогда верхний земский суд уведомляет о том палату, и дело в палату для ревизии внесется, и буде палатою оправдан будет переноситель, или палата малое что переменит в решении верхнего земского суда, тогда деньги из того суда возвратятся переносителю, о чем палата при всяком решении упомянуть не оставит. 178. О переносе дел неимущих без заплаты ста рублей для ревизии в палату. Буде же кто неимущ, и под присягою сам, или чрез поверенного утвердит распискою, что по неимуществу своему не имеет ста рублей для внесения в верхний земский суд, тогда дело его безденежно для ревизии да перенесется в палату. 179. О наложении пени на ябедников и начинателей пустых тяжеб. Буде же верхний земский суд найдет, что проситель ни малейшей правости не имел
36
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
вчинать дела в уездном суде, и что вчинал дело без всякой причины и вида справедливого основания, или по одной ябеде, тогда за пустое вчинание спора и тяжбы верхний земский суд наложит на него пеню двадцать пять рублей, кои отдадутся на содержание школ в том уезде, где бил челом напрасно. 180. Уголовные дела переносятся из верхнего земского суда для ревизии в палату уголовного суда. Уголовные дела по окончании сентенции, не производя ее в действие, да отошлются из верхнего земского суда для ревизии в палату уголовного суда. 181. Члены верхнего земского суда докладывают по жребию. Когда в верхний земский суд в тяжбах от истца и ответчика все утверждающие правости их грамоты, или словесные доказательства на бумаге написанные поданы и от них преданы властному решению верхнего земского суда, (то же и по уголовным делам) тогда не исключая председателя, заседатели того департамента, в котором дело гласно, жребий кидают между собою, кому из них достанется по сему делу докладывать собранию. При докладе того члена, на которого пал жребий, прочие прилежно смотрят, дабы из дела ничего пропущено не было, и доклад учинен был с точностию, чистосердечно и сходно с истинною. Буде дело переносное из уездных судов, дворянские опеки, или нижних земских судов, то подлинное решение и приказание тех судов должны быть прочтены, дабы усмотреть можно было точность доклада во всяких обстоятельствах. 182. По окончании доклада приступают ко мнению. По окончании доклада, когда судии совершенно поняли как существо, так и обстоятельства предлагаемого им дела, по достаточному уважению и зрелому испытанию околичностей, без медления приступают к решению, и начнутся мнения. 183. Порядок, как подавать свое мнение. Младший член скажет на перед существо дела, по том доказательства, и на конец сделает заключение основанное на узаконении, и за ним прочие члены по старшинству, младшие на перед то же делают, и большинство голосов дело решит. 184. Как поступать в случае разделения голосов судейских. Понеже всякое решение дела не инако да учинится, как точно в силу узаконений и по словам закона, и следовательно бы в решении разногласия быть не долженствовало; но буде где при решении паче чаяния разделение голосов судейских в гражданском деле окажется, то постановляется во 1. Что большинство голосов дело решит. 2. Буде голоса разделены наровно, тогда голос председателя дает перевес. 3. Разногласие да внесется в особенный протокол, который не инако откроют, как тогда, когда дело потребуется для ревизии в палату. 185. О трех сроках заседания каждого года. Верхний земский суд заседание свое имеет всякий год трижды, выключая воскресные и табельные дни, первое от 8 числа генваря до страстной недели, второе после Троицына дни до 27 июня, а третье от 2 октября до 18 декабря. 186. Верхний земский суд начинает срок заседания прочтением реестра делам. При открытии всякого срока заседания, верхний земский суд во первых прочтет реестр делам к его решению подлежащим. 187. Порядок решению дел. К решению же возьмут в гражданском департаменте после казенных и общественных дел, дела по нижеследующему порядку:
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
37
1. Дела должников для безопасности заимодавцев. 2. Дела о контрактах и о купчих. 3. Дела о недвижимых имениях. 4. Дела тяжебные людей живущих от верхнего земского суда в дальнем разстоянии. 5. По том прочие споры по разсмотрению судей. 6. На конец пространный дела, и буде возможно, то верхний земский суд до разъезда своего из судебного места очистит решением реестр так, чтоб ни единое дело не осталось. 188. О скорейшем окончании дел, по которым кто содержится под стражею. Наипаче же верхнему земскому суду предписывается оканчивать в один срок дела, по которым кто содержится под стражею, и буде на верхний земский суд жалобы будут, что таковое дело оставил три срока без решения, то члены верхнего земского суда лишатся годового жалованья в пользу терпящего, или его наследников, или школ. 189. О чрезвычайных заседаниях верхнего земского суда. Буде нужда того требует, или по позыву губернатора, то верхний земский суд заседает и в прочие времена года. 190. Во время распущения верхнего земского суда остается по два члена в каждом департаменте. Когда верхний земский суд не в собрании, тогда заседают по месячно по два члена в каждом департаменте, кои ни решить дела, ни обнародований ни каких делать не могут, но резолюции временные, а не решительные по текущим делам дать могут.. 191. Когда все дела в срок заседания не окончены, как их кончить. Буде же случится, что в срок заседания все дела не окончаны, тогда председатели должны остаться в заседании с теми членами, кои по месячно присутствуют, для окончания предлежащего. 192. О прокуроре и стряпчих. При верхнем земском суде находятся. Прокурор. Стряпчий казенных дел. Стряпчий уголовных дел. Гл. XV. О уездном суде и его должности 193. О разделении губерний и провинций на уезды. Наместничества и области разделяются на уезды. 194. О числе душ в уезде. В уезде считается от двадцати до тридцати тысяч душ. 195. Учреждается уездный суд. В каждом уезде учреждается уездный суд. 196. О присутствующих в уездном один суде и о их избрании. В уездном суде заседает уездный судья и два заседателя, кои выбираются и определяются чрез три года, как о том предписано в статьях 66, 67 и 166. 197. О должности уездного суда в отправлении правосудия. Должность уездного суда есть следующая: уездный суд имеет отправлять в уезде правосудие как по уголовным, так и по гражданским делам. 198. Уездный суд не инако вступает в разбор дела, как по жалобе, иску, сообщению или повелению. Уездный суд сам собою не вступает ни в какой разбор, но принимается за дело или по жалобе, или по иску частных людей, или стряпчих, или по сообщению другого суда, или по повелению той губернии наместнического правления, или палаты, или верхнего земского суда. 199. Уездный суд должен с землемером осматривать спорные межи и
38
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
границы. Как уездный суд имеет разбирать все о землях споры, то должен сей суд (буде нужда того требует) обще с присяжным землемером осматривать на месте спорные межи и границы, объявя как истцу, так и ответчику срок такого осмотра за шесть недель. 200. Как дело переносить из уездного суда в верхний земский суд. Буде кто не доволен решением уездного суда, тот чрез неделю не удовольствие свое да объявит сему суду сам, или чрез стряпчего, и тогда жалобу свою внести может в верхний земский суд, то на перед да внесет двадцать пять рублей в уездный суд. Сии деньги в уездном суде верно и хранятся до решения верхнего земского суда, сверх же того переноситель да распишется вместо присяги, что он по истинне думает, что он правое дело имеет, или стряпчий его то же учинит, и буде верхний земский суд найдет, что перенос или апелляция учинены без всякой правости, и уездного суда решение оправдает, тогда внесенные деньги останутся в уездном суде, и отдадут их в проценты, кои употребляются по определению и произволению уездного суда по прошествии всякого года. 201. Запрещается перенос из уездного суда в верхний земский суд в деле ниже двадцати пяти рублей. Перенос дела из уездного суда в верхний земский суд запрещается, буде тяжба идет о деле, которого настоящая цена ниже двадцати пяти рублей. 202. Как теряется право переноса из уездного суда в верхний земский суд. Буде кто срок переноса пропустит, денег не внесет в уездный суд, и не распишется вместо присяги, как о сем в 200 статье предписано, тот теряет право переноса. 203. Как дело из уездного суда отсылается в верхний земский суд и проч. Когда же и срок сохранен и деньги внесены и расписка в уездном суде отдана, тогда уездный суд уведомляет о том верхний земский суд, и дело в верхний земский суд отсылается, и буде верхним судом оправдан будет переноситель, или верхний земский суд малое что переменит в решении уездного суда, тогда деньги из того суда возвратятся переносителю, о чем верхний земский суд при всяком решении упомянуть не оставит. 204. О переносе дел не имущих без заплаты двадцати пяти рублей в верхний земский суд. Буде же кто неимущ, и под присягою сам, или чрез поверенного утвердит распискою, что по неимуществу своему не имеет двадцати пяти рублей для внесения в уездный суд, тогда дело его безденежно перенесется в верхний земский суд. 205. О покупке и отказе деревень в уезде. Кто в уезде купит деревню, тот купчую да объявит в уездном суде, уездный же суд к судейским дверям прибьет лист, что деревня таковая куплена таким и за такую цену, и о сем сообщит в верхний земский суд, дабы сей то же учинил, так же и в Сенате да дадут знать для внесения в публичные ведомости обеих столиц. И буде от того времени чрез два года ни кто не явится для спора, то впредь всякий спор о купчей да уничтожится, и деревню за покупщиком уездный суд велит нижнему земскому суду отказать безспорно. 206. О трех сроках заседаний каждого года. Уездный суд собирается три раза или срока в году, буде нет дел чрезвычайных: первый срок от 8 генваря
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
39
до страстной недели, второй после Троицына дни до 27 июня, а третий от 2 октября по 18 декабря. 207. О скорейшем окончании дел, по которым кто содержится под стражею. Уездному суду предписывается оканчивать в один срок дела, по которым кто содержится под стражею, и буде на уездный суд жалобы будут, что таковое дело оставил три срока заседаний без решения, то члены уездного суда лишатся годового жалованья в пользу терпящего, или его наследников, или уездных школ. 208. О чрезвычайных заседаниях уездного суда. Буде нужда того требует, или по приказанию губернатора, или по повелению верхнего земского суда, то уездный суд заседает и в прочие времена года. Гл. XVI. О дворянской опеке и о должности сего места 209. Учреждается дворянская опека. При каждом верхнем земском суде учреждается место под названием: дворянская опека для дворянских вдов и малолетных. 210. О присутствующих. В дворянской опеке председает уездный дворянский предводитель по выбору дворянскому чрез всякие три года, и заседает уездный судья и его заседатели. 211. О выборе предводителя дворянства. Уездный предводитель дворянства выбирается дворянством чрез всякие три года по балам. Каждый уездный предводитель дворянскую опеку уведомлять должен о вдовах и сиротах. 212. Каждый дворянский предводитель долженствует уведомлять дворянскую опеку о вдовах и осиротевших дворянских малолетных детях, кои в том уезде остались после мужей, или родителей и без призрения находятся, прилагая о том свидетельство. 213. Дворянской опеке поручается попечение о вдовах и сиротах и имении и делах их. Дворянской опеке поручается попечение не токмо о оставших после дворянских родителей малолетных сиротах и их имении, но и о вдовах и их делах. 214. Дворянская опека не инако вступает в дело, как по уведомлению, по прозьбе, повелению или сообщению. Дворянская опека сама собою не вступается в дела вдов или сирот, но принимается за дело по прошению вдовы, или по уведомлению уездного дворянского предводителя, или ближних родственников, или свойственников малолетнаго, или по свидетельству посторонних двух свидетелей и приходского священника, [который имеет доносить дворянской опеке, когда в его приходе вдовы, или малолетные без призрения остаются] или же по повелению той губернии наместнического правления, или палат, или верхнего земского суда, или по сообщению другого суда. 215. О власти и должности дворянской опеки. Когда же о малолетном сироте дойдет до сведения дворянской опеки, тогда дворянская опека во 1. осведомляется, кто по воле родителей определены опекунами к малолетному, и буде нет, то 2. дворянская опека власть имеет избирать опекунов к имению и к особе малолетнего, 3. к имению приставляет [буде не подходят под исключительные
40
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
ниже сего прописанные в 216 статье четыре означения] малолетнего родственников, или же и свойственников, или и посторонних людей честного и порядочного поведения, 4. опекунами к особе малолетнего дворянская опека определяет так же из родственников, или свойственников, или же из посторонних людей тех, кои добродетельными качествами своими, честностию и не зазорным поведением более подают надежды к призрению малолетнего в здравии, благородном воспитании и пристойном содержании, и от которых отеческого попечения к малолетному ожидать непременно можно, 5. дворянская опека по назначении опекуна, или опекунов предписывает им, чтоб при секретаре уездного суда и двух посторонних дворянских свидетелях сделать обстоятельную опись всему наследству, с которой описи одна копия за скрепами опекунов, секретаря и свидетелей отдается в дворянскую опеку, а другая копия за скрепами же опекунам, 6. дворянская опека дает опекунам наставления, в чем же состоять имеют сии опекунам наставления, в оных дополнение по разнообразным делам и наследствам оставляется на благоусмотрение дворянской опеки; примерное же, или повальное наставление опекунам ниже сего прописано, 7. дворянская опека долженствует знать, как велико имение малолетнего, 8. как опекуны управляют имением сиротским, 9. дворянская опека по годно получает от опекунов отчет как о доходах, так и о содержании и воспитании малолетнего, 10. дворянская опека разсматривает отчеты и счеты опекунов, и бдение имеет, дабы имением малолетнего порядочно управляемо было, чтоб малолетный получал пристойное воспитание и содержание обще с теми людьми, коих по необходимости надлежит приставить к малолетному, и чтоб опека во всех частях устроена была так, чтоб действительная польза из того воспоследовала для особы и имения малолетнего, а не погибель, или разорение, 11. вдовам же дворянская опека помогает так, что вместо их делается хожатым в других судах, дает им стряпчих безденежно, и старается доставить им принадлежащее движимое и недвижимое имение, и буде вдова того желает, то определяют ей попечителя из дворян для совета и защиты во всех ее делах с такими же качествами, как и о опекунах предписано, 12. о разделе же вдов и сирот между собою, или к одним местам дворянская опека [во всяком случае смотря на выгоды и спокойствие как вдовы, так и сирот] докладывается верхнему земскому суду. Когда же опекуны по необходимым обстоятельствам для заплаты долгов дворянской опеке представят о продаже какого недвижимого имения малолетнего, тогда дворянская опека должна по представлению опекунов с своим мнением доложить верхнему земскому суду. 216. Кого опекунами определять не надлежит. Дворянской опеке запрещается опекунами определять, или избирать, [ибо опекунами быть не должны] 1. расточителей собственного своего имения и такого, за кем было родительское имение, но от мотовства ни чего из оного не осталось, 2. такого, кто в явных и гласных пороках находится, или под наказанием судебным есть, или был, 3. такого, которого суровые поступки известны членам дворянской опеки; ибо опекуну надлежит быть кротку, человеколюбиву, попечительну, радиву и усердну к пользе малолетнего, 4. такого, который имел ссору с родителями малолетнего. 217. О вдовах или малолетных, кои без имения остались. Буде же малолетный остался без всякого имения, тогда дворянская опека старается поместить
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
41
его в общественных училищах, или записать в какую ни есть службу императорского величества; вдовам же, у коих нет ни какого имения, старается доставить пристанище и пропитание приличное их состоянию. 218. Дворянская опека доносит по годно о всякой опеке верхнему земскому суду, и ему же подчинена. Дворянская опека доносит по годно верхнему земскому суду, которому и подчинена, коротко, но подробно о состоянии имения малолетнего и о опекунском управлении. 219. О переносе дел из дворянской опеки в верхний земский суд. Буде кто не доволен решением дворянской опеки, тому дозволяется перенос из дворянской опеки в верхний земский суд точно на том основании, как о переносе из уездного суда предписано. 220. О сроках заседаний дворянской опеки. Дворянская опека собирается в три срока в году в то же самое время, когда уездный суд заседания имеет, к чему тогда особые дни и часы по общему согласию назначивать должно. 221. О чрезвычайных заседаниях дворянской опеки. Буде нужда того требует, или по приказанию губернатора, или по повелению верхнего земского суда, то дворянская опека заседает и в прочие времена года. 222. Примерное, или повальное наставление опекунам. Нравоучительное наставление опекуну 1. Опекуну надлежит быть с доброхотством, кротку, человеколюбиву, попечительну, радиву и усердну к пользе малолетнего. 2. О приеме имения малолетнего. Опекун принимает движимое и недвижимое имение малолетнего по описи в свое смотрение и ведомство. 3. О сбережении движимого имения малолетнего. Принятое же опекуном в свое смотрение и ведомство движимое имение, крепости, вексели, закладные и тому подобное и всякие вещи опекун хранить имеет в удобных и безопасных местах, дабы от худого смотрения, или небрежения повреждены, утрачены, или истреблены быть не могли. 4. О верных приходных и расходных книгах и проч. Доходам малолетнего опекун долженствует вести верные и точные приходные, а расходам расходные книги по годно, и старается, чтоб доходы собираемы были в надлежащее время и срок, а расходы производились без излишества. 5. О особе малолетнего, о его содержании и воспитании. О особе и здравии малолетнего опекун имеет наиприлежное попечение, и всячески старается, дабы малолетный воспитан был в страхе божии, в познании той веры, в которой родился, в правилах добронравия, в удалении от всех злых примеров сердце и нрав от самого детства развращающих и повреждающих, и для того [буде малолетный не помещен в общественных для дворян училищах] надлежит опекуну определить к малолетному для услужения необходимо только нужных служителей, людей добрых и поведения не порочного, а для воспитания и научения не принимать бродяг, от коих добра ожидать не можно, и кои более нравы и сердце портят и развращают, нежели на путь добродетели наставляют; но принимать таких людей, кои в знании и поведении законами определенное свидетельство выдержали, и оное имеют, и добронадежны. Со-
42
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
держание же малолетнего и с определенными к нему людьми для услужения и для воспитания должно быть отпущено из доходов малолетнего, ведя о всем верные счеты, и отрешая все излишние, не нужные и роскошные прихоти, дабы малолетный от самой младости поважен был к благопристойной умеренности как в жизни, так и в поведении, и чрез то приуготовился в каком бы состоянии общества, или роде службы императорского величества быть не случилось, вести жизнь порядочную, сходственную с достатком, бесхлопотную от заимодавцев и безмятежную от домашнего неустройства, весьма отдаленную от расточения разоряющего роды и поколения, и удален бы был от жизни растроивающей умы, истребляющей в подчиненных повиновение и от умаляющей почтение ко властям законами определенным. 6. О послушании к опекунам и о порядочном управлении деревнями и людьми малолетнего. Деревни и люди малолетнего должны быть во всяком повиновении опекунам; опекунам же надлежит содержать или приводить деревни и людей малолетнего в такое состояние, чтобы малолетный получал с них принадлежащие ему доходы, государственные поборы бездоимочно были выплачены в определенное время; крестьяне же и люди малолетнего и все ему принадлежащее в добропорядочном положении сохранено пребыло, хлебопашество в удобных к тому местах не ослабевало, равномерно и скотоводство, всякие же иные деревенские законами не запрещенные промыслы по удобству разнообразных мест положения, выгод или заведения не были презираемы, упущены или разорены. 7. О починке строений и о исправлении наложенных на домы и на прочее общественных должностей. Нужные же и полезные строения малолетнего где находятся, опекун не допустит до разрушения, или упадка, но старается их по возможности починкою исправить в удобное время; по деревням же и по городским домам всякие положенные общественные должности и починки улиц и дорог не упустительно велит исправить. 8. Не употреблять из доходов малолетнего без ведома опекуна и о проч. Понеже все деревни и люди малолетнего и сам он под опекою состоят, то прикащики, старосты и выборные, кроме определенного людям на содержание и на корм птицам и всякому скоту, без ведома опекуна из принадлежащих малолетному доходов денежных, или иных, какого бы звания ни были, не должны употреблять сами собою ни чего, но да сохранят в целости принадлежащее малолетному помещику до опекунского повеления. Оказавшихся же из людей малолетнего в непорядках, или утрате помещичьего, опекун власть имеет отрешить, и определить на место отрешенного другого, буде в том есть нужда. В телесных же наказаниях людей и крестьян опекун сам собою поступать не властен, но за уголовные преступления и законам противные вины да отошлет из людей, или крестьян виновного, куда по законам надлежит, за малых же домашние погрешности опекун в городе вручит людей городничему для наказания и воздержания, а в деревнях отдаст их на суд прикащикам, старостам и выборным, которые при сходе крестьян, или собрании дворовых людей учинят им наказание. 9. Подробное наставление опекуну предписывает дворянская опека. По№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
43
дробного наставления опекунам о правлении деревнями и имением и о собирании доходов малолетнего здесь не предписывается, ибо каждой дворянской опеке по положению мест и состоянию имения малолетнего сходственное о том предписание учинить оставляется. 10. О приобретении добрым хозяйством. Опекун сверх прежде положенных доходов или оброков сам собою ничего не налагает, и крестьян и людей излишними поборами и работами отнюдь не отягощает; приобретение же доброю экономиею к пользе и умножению доходов и имения малолетнего, по состоянию времени и по разсмотрению опекунов или учредить вновь дозволяется, или переменить к лучшему не запрещается. 11. О излишних дворовых людях. Людей же в доме и в деревнях содержат, как прежде содержаны были, или определить им, сколько надобно будет на их содержание; но буде по разсмотрению опекунов в деревне, или в доме малолетнего явятся дворовые люди праздные и излишние, то опекуны могут оных отпускать на оброк с пашпортами, или определять, кто к чему способен явится в доме, в деревне, или на пашню, смотря однако же на верность и услугу каждого. 12. О взыскании долгов с заимщиков. По распоряжении содержания малолетнего и его воспитания, и по устроении порядочном домашней и деревенской его экономии, опекун долженствует обратить внимание и на прочие дела малолетнего, и буде есть закладные, или вексели, или долги, то опекуны взыскивают оные деньги в сроки с заимщиков, а в случае неплатежа, закладные для записи объявляют, где по законам надлежит, и прозьбу производят о справке и отказе заложенного имения за малолетным, и пошлины платят из его доходов, вексели же в срок протестуют и долги взыскивают, деньги же малолетнего отдают в узаконенные проценты на верные закладные, или же отдают их в банк для того же употребления. 13. О заплате долгов малолетнего. Буде же случиться, что имение малолетнего отягощено долгами, то опекуны стараются из оставших за расходами доходов, неоспоримые долги уплачивать, и имение малолетнего освободить от всякого долга. Буде же доходы недостаточны для заплаты вдруг долгов, то опекунам стараться изворачиваться так, чтоб времени не терпящие долги на перед выплачены были, а на другие было выиграно время. В самых же нужных, или сомнительных случаях, прописывая свое мнение, докладываться дворянской опеке, и требовать от нее наставления. 14. Опекуну ходатайство иметь за делами малолетнего. Буде есть по деревням малолетнего дела в судебных местах, то за оными опекуну ходатайство иметь поручается, и предписывается во всех случаях избирать те способы, кои малолетному спокойнейшее владение имением доставить могут. 15. Опекуны малолетнего дворянина подчинены дворянской опеке. Опекуны малолетнего дворянина подчинены дворянской опеке, и от оной получают наставление. 16. О опекунском отчете. По окончании опеки, то есть по совершеннолетии малолетнего, опекуны отчет свой вручают дворянской опеке, в которую
44
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
сверх того в течение опеки по годно присылают отчет как о доходах, так и о содержании и воспитании малолетнего. 17. Что опекунам за труды определяется. За труды опекунам [сколько бы их ни было] дозволяется всем вместе взять пять процентов из доходов малолетнего по годно. Гл. XVII. О должности нижнего земского суда 223. О присутствующих. В нижнем земском суде заседает земский исправник и два заседателя, но буде обширность уезда того требует, то оставляется на разсмотрение правления наместничества приказать выбрать и третьего заседателя земского суда, кои выбираются, определяются и присылаются чрез три года, как о том предписано в статьях 23, 35, 65, 66, 67, 75, 166 и 336. 224. Нижнему земскому суду поручается 1. земская полиция или благочиние, 2. приведение в исполнение закона, 3. приведение в действие повелений правления, решений палат и верхнего и уездного суда и чинить отказы. Нижний земский суд долженствует во первых иметь бдение, дабы в уезде сохранены были благочиние, добронравие и порядок; второе, чтоб предписанное законами полезное по всюды в уезде исполняемо и сохраняемо было, в случае же нарушения оных, нижний земский суд по состоянию дела, не смотря ни на какое лице, всякого должен приводить к исполнению предписанного законом, и третье, нижний земский суд один в уезде право имеет приводить в действие повелении правления, решения палат, верхних и уездных судов, и чинить отказы. 225. По делам до полиции, до мостов и дорог касающимся, нижний земский суд состоит прямо под губернским правлением. По делам до полиции, или благочиния земского касающимся, и по делам о мостах и дорогах, нижний земский суд состоит прямо под поведением наместнического правления. 226. Нижний земский суд наблюдать имеет, дабы запрещенным ни кто не торговал в уезде. Нижний земский суд долженствует наблюдать, дабы ни кто запрещенным не торговал в уезде, и чрез межу уезда не возил запрещенного. 227. Нижний земский суд имеет сведение о торговых ценах. Нижний земский суд должен иметь сведение о торговых ценах в уезде всякого рода хлеба и харча, и о сем по прошествии каждого месяца делать записку, и вносить в особливую на то книгу, дабы всегда по ней справиться можно было, по какой цене в которое время в году хлеб состоял. 228. Нижний земский суд имеет смотрение, чтоб весы и меры в уезде были верны и исправны. Нижний земский суд имеет также прилежное смотрение, чтоб в уезде везде меры и весы были верные, исправные и заклейменные, за лживые же чинить взыскание по узаконениям. 229. Нижний земский суд бдение имеет, дабы ни кто беглых людей не принимал, не держал и не укрывал. Нижний земский суд бдение имеет, чтоб в уезде ни кто беглых людей не принимал, не держал и не укрывал, и буде где явится таковой ослушник и нарушитель установленного порядка, кто бы принимал, держал, или у себя укрывал беглого, то нижний земский суд должен [буде не отдаст добровольно] поступить с таковым, как по законам предписано. Кто
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
45
же по сим делам не доволен производством нижнего земского суда, тот просить может в уездном суде, а где оного нет, в нижней расправе о производстве дела; но сие прошение не есть апелляция, или перенос, но просителю дается право избрать, быть судиму или нижним земским судом, или уездным судом, или нижнею расправою, и тогда нижний земский суд обязан учиненное им по тому делу послать в уездный суд, или в нижнюю расправу. За беглых же людей ответствует тогда тот, у кого они найдены до тех пор, пока решение уездного суда воспоследует. 230. Дороги, мосты и переправы суть в ведомстве нижнего земского суда. Нижний земский суд в ведомстве своем имеет все дороги и мосты, и прилагает неусыпное смотрение и попечение, чтоб дороги, мосты и переправы чрез реки и воды в таком исправном состоянии содержаны были, чтоб проезжим не было ни остановки, ни опасности. 231. Нижний земский суд исследывает дела на месте безденежно. Нижний земский суд везде на месте дела ведомства своего исследывает, не требуя ни какого рода заплаты ни за дело, ни за проезд, а как скоро сведает о таковых делах, кои обществу вред наносят, и не до его решения принадлежат, о том дает знать, куда надлежит. 232. Нижний земский суд не забирает для допросов многого числа людей, но переезжает с места на место, и для чего. Буде явится дело такого рода, что многое число людей допросить надлежит из одного, или из разных селений, или жилищ, то нижний земский суд должен ехать из одного места в другое, дабы не забирать людей излишно, и их не отлучить от домов, работ, ремесла и прокормления, и по зрелому и точному разсмотрению всех обстоятельств на месте нижний земский суд заключит приговор, который по самой истинне и вследствие законов учинить надлежит. 233. О переносе дел из нижнего земского суда. Буде кто нижнего земского суда исполнением по повелению, или решению верхнего какого либо места не доволен, и доказать может, что нижний земский суд не законно поступил, тот должен просить в четыренедельный срок в том верхнем месте того наместничества, от которого то повеление, или решение для исполнения в нижнем земском суде получено. Буде же дело началось по прошению стряпчего, или по усмотрению самого земского капитана, или нижнего земского суда, или по прошению, или объявлению истца, и по том кто бы решением нижнего земского суда не доволен был, тот о своем не удовольствии да объявит нижнему земскому суду, и в четыренедельный срок просить может законным порядком в уездном суде, как сказано в статье 229. И тогда нижний земский суд производство отошлет в уездный суд, а где оного нет, в нижнюю расправу, а буде кто по тому делу под стражею содержится, или чем ополичен, то и такового с оным делом отошлет в уездный суд, или в нижнюю расправу. 234. Нижний земский суд во всякое время заседает там, где сведает, что непорядки есть, или куда послан, или позван будет. Нижний земский суд не имеет определенного в году времени для заседания, но во всякое время собирается в уезде там, где сведает, что непорядки учинились, или куда позван, или послан будет.
46
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
Гл. XVIII. О должности земского исправника или капитана 235. Предписание земскому исправнику или капитану. Нижнему земскому суду поручено в уезде: 1. земская полиция, или благочиние, 2. приведение в исполнение закона, 3. приведение в действие повелений правления и проч., от земского же исправника, как он есть первый заседатель сего суда, требуется и предписывается ему следующее. 236. Нравоучительное наставление земскому исправнику. Земскому исправнику надлежит отправлять должность свою с непоколебимою верностию и ревностию к службе императорского величества, с доброхотством и человеколюбием к народу, с осторожною кротостию без ослабления во всех делах и с непрестанным бдением, дабы везде установленный порядок всеми и каждым в уезде сохранен был в целости. 237. О сохранении присяги подданической верности к особе императорского величества и о не допущении предприятия в противность оной. Земский исправник сам и все в уезде живущие обязаны клятвою пред всемогущим богом в сохранении ненарушимо подданической верности к особе императорского величества, и как без нарушения временного и вечного своего блаженства клятву свою преступить не могут, для того земскому исправнику поручается и предписывается бдение, дабы ни кто в противность подданического долга и послушания, в уезде ни чего не предприял и не учинил. Буде же паче чаяния где окажется сему противное предприятие, то земский исправник не токмо в том уведомить долженствует губернское правление и государева наместника, или правителя наместничества, но иметь до того не допустить, и смирить по мере данной ему власти нарушителя общего, частного и собственного своего покоя и блаженства, в чем всякий верный императорского величества подданный обязан по мере власти, силы и возможности своей помогать земскому исправнику. 238. О свидетельстве прилипчивых болезней, и о лечении больных. Буде [от чего боже сохрани] в уезде окажутся на людях прилипчивые болезни, яко то, горячки с пятнами, кровавые поносы и другие тому подобные болезни, то земскому исправнику освидетельствовать немедленно самому на месте с находящимся в уезде доктором, или лекарем при приходском священнике и двух свидетелях, и буде подлинно таковые болезни по свидетельству явятся, то для предупреждения прилипчивости, земский капитан отлучить имеет здоровых от больных, так чтоб сообщения одни с другими не имели. Пользование и излечение поручает врачам, сам же о болезни уведомляет не мешкав наместническое правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества с ясным докторским или лекарским описанием как болезни, так и где, кому и от чего приключилось. 239. О язве и о предосторожностях от оной. Буде где в уезде за подлинно [что всевышний да благоволит на вечное время отвратить от людей своих] язва окажется, тогда земский исправник поступать имеет в силу предписаний 1771 года о осторожностях, а именно 1. о приставлении караула к опасным местам, 2. о запрещении проезда сквозь зараженные места, и о проложении обводных дорог, 3. о имении огней, 4. о употреблении предосторожностей для
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
47
уменьшения бедствия, 5. о приведении в действие, как предохранить себя от прилипчивости. 240. О селениях, зараженных одною болезнию, и о попечении для сохранения человеческого рода. Буде окажутся где в уезде целые селения заражены одною опасною болезнию, то земский капитан приложит попечение и старание в излечении и сохранении человеческого рода. 241. О осторожностях во время скотского падежа. Буде в котором месте в уезде окажется скотский падеж, то земскому исправнику освидетельствовать немедленно самому на месте, и о сем уведомить не мешкав наместническое правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества с ясным описанием, где, от чего и сколько скота пало, зараженный скот земский капитан велит отделить от здорового, а палый прикажет от жилья в отдаленных местах, не снимая отнюдь кож, и не касаясь до оного руками, зарыть в глубокие ямы; к зарытию же употреблять надлежит длинные шесты, а ямы засыпать землею. Сквозь селения, где падеж скотский случится, земский исправник запретит проезд, и проложит обводные дороги, и поступает в силу законов о сем 1746, 1771 и 1774 года. 242. О приведении в послушание ослушных. Буде где в уезде окажется в чем ослушание от целого селения, то земский капитан уведомляет о сем наместническое правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества, а между тем прилагает старание о приведении ослушных в послушание по мере данной ему власти. 243. Как поступать земскому исправнику в случае насильства в уезде. Земский исправник всякому обиженному дает судейское покровительство, и для того буде где в уезде окажется насильство, то земский капитан тот час на месте о том исследывает без многого письменного производства, но единственно в ясность приводит, учинился ли такой то случай, или нет, и свидетелей допрашивает, и буде у кого что отнято, и оно на лицо находится, тот час велит возвратить, и дает о том знать уездному суду, к которому прозьбу производить дозволяется тем, кои доказать могут, что земский исправник пристрастно, или не справедливо поступил, как о том в 229 и 233 статье предписано. 244. О истреблении скопища воров, или беглых людей. Буде где в уезде окажется скопище воров, или беглых людей, то земский капитан уведомляет о сем наместническое правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества, а между тем, не теряя времени, приложит всевозможное старание воров имать в тех местах в уезде, где находятся, в чем каждое селение обязано подать руку помощи, и буде по следствию окажется, что где в селении воры, или беглые были, и их в селении не имали небрежением, то таковые селения подвержены пени, и земский исправник предложит нижнему земскому суду, который имеет наложить на нерадивых в общей безопасности, и взыскивать с таковых селений старост, выборных и сотских по рублю с каждого из них за человека, что упустили, могши его имать. 245. Земский исправник самовластно не наказывает ни кого. Земский исправник сам собою ни на кого не налагает пени, или наказания, но сие учинить имеет суд по законам.
48
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
246. О смотрении за исправностию и чистотою мостов и дорог. Земский капитан неусыпное смотрение иметь должен в уезде за мостами и большими дорогами, дабы они в таком исправном состоянии были, чтоб на них остановки и опасности ни кому не приключилось, а буде где испортятся, велеть поправлять тем, кому надлежит, без упущения времени, и к тому принудить может. Земский исправник наблюдает и то, чтоб мостов и дорог ни кто не перекопал, не загородил и не переложил с одного места на другое без поселения, и чтоб везде на мостах и дорогах была чистота, и палой скотины и мертвечины, от чего вредный дух происходит, на мостах и дорогах и возле оных ни где не валялось. 247. О проводе воинских людей чрез уезд. Буде случится полку императорского величества, или войскам, или команде, при которой знамена, пройти чрез уезд, тогда земский капитан сам, или один из заседателей нижнего земского суда встречает у межи уезда, и провожает воинских людей до межи соседнего уезда, и где надобно квартиры, отводит земский исправник, смотря в каждом месте, чтоб обывателям одним пред другими отягощения не было, и без крайней необходимости [разве по множеству воинских людей и за не имением достаточного для них жилья] отводит и ставит не инако, как по два человека солдат на каждый обывательский покой. Буде же жилья мало, а команда во многом числе, то тогда разставит по разсмотрению возможности по скольку на покой причтется, и о том земский капитан с показанием полков, или команд, и где им квартиры и как отведены, присылать имеет репорт в наместническое правление и генерал-губернатору, или правителю наместничества, то же учинит и по выступлении полка, или команды из уезда. Во все же время бытности полка, или воинской команды в уезде, иметь смотрение, чтоб обоюдных обид и притеснений ни кому не было. Буде же где окажутся обиды, или притеснения, то земский исправник разсмотря за обывателей, буде кто из них обижен, требовать имеет удовольствия, так как и с них обывателей взыскание чинить, буде они кого обидели; буде же земский капитан от воинского командира удовольствия за обиды, или притеснения не получит, то имеет о том уведомить наместническое правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества, прося заступления, удовольствия и удовлетворения как своей должности и власти, так и обиженным. 248. О пастбищах в уезде воинским командам. Буде в уезде где потребно будет отводить воинским командам для лошадей в летнее время по силе плаката пастбища, то земский исправник отводит оные по очереди, чтоб одним пред другими владельцам напрасной обиды не было, и земскому капитану при том смотреть, чтоб посеянному хлебу и другим сенным покосам травли и толоки не было, и обид ни какого рода обоюдно ни от кого и ни кому не было, и стараться ни где до того не допускать; а буде где паче чаяния какие обиды окажутся, то поступать земскому исправнику, как о сем в 236 и 247 статье предписано. 249. О осторожностях от пожаров и о лесных пожарах. Земский капитан властен подтвердить единожды о прилежнейшем смотрении каждому хозяину, чтоб крайняя везде осторожность наблюдаема была в домах от огня, и на полях при выжигании трав, жните и коренья, и чтоб проезжие раскладывали огни от мостов, строении и лесов в такой отдаленности, чтоб пожара от того учиниться
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
49
не могло, и чтоб при отъезде со станов огни гасили. Буде же где в лесных дачах учинится, от чего Боже сохрани, такой пожар, что весь лес будет в опасности, згорит, то земский исправник долженствует сам на месте учинить все возможные распоряжения к утушению пожара, и обывателей заставить окапывать рвами, или каналами те места, дабы огонь далее не распространялся. 250. Полкам на полковые тягости леса не отводить, ибо им на то деньги из казны отпускаются, а на варение каши в лагере дать валежнику и проч. Полкам, стоящим в уезде, или проходящим, леса на построение полковых тягостей и на другие надобности земский капитан сам собою не отводит; ибо по инструкции полковничей велено полкам довольствоваться покупкою, на что и деньги в полки отпускаются, на варение же каши и печения хлеба в лагерное время, по повелению наместнического правления земский исправник отводит из валежника, подсохлого леса и подстою. 251. О поощрении к земледелию и трудолюбию. Земский исправник словами долженствует поощрять не токмо земледельцев к земледелию и трудолюбию, а селения к тому, чтоб всегда несколько хлеба в запас имели, дабы в случае неурожая обыватели нужды терпеть не могли, но и вообще всех людей к добронравию и порядочному житию. 252. О прокормлении нищих и убогих, и о изловлении под видом нищих праздно шатающихся ленивцов. Земский капитан долженствует иметь особливое попечение о прокормлении нищих и убогих в уезде, и старается, чтоб всякий приход, помещик или селение своих нищих, убогих и по телесным недугам работать не могущих прокормил, и оных отнюдь не допускал до такой крайности, чтоб от голода и холода принуждены были по миру шататься, и стыдным и порочным образом докучать людям под окошками, или на улицах и дорогах прошением милостыни. Буде же под видом нищих набредут из других уездов праздношатающиеся люди, то таковых изловя, высылать вон из уезда; буде же беглые и безпашпортные, то отсылать, куда принадлежат, а пока не отошлются [буде работать могут] заставить чинить дороги и мосты вместо обывателей, кои им за то дадут дневную нужную пищу. Гл. XIX. О городничем и его должности 253. В уездном городе определяется городничий. В каждом уездном городе, где нет коменданта, определяется городничий, где же есть коменданты, то поручается им исполнение нижеписанного в сей главе. 254. Городничему поручается, 1. городская полиция, или благочиние, 2. приведение во исполнение закона, 3. приведение в действие повелений правления, решений палат и прочих судов. Городничий не судья, но долженствует во первых иметь бдение, дабы в городе сохранены были благочиние, добронравие и порядок; второе, чтоб предписанное законами полезное в городе исполняемо и сохраняемо было, в случае же нарушения оного, городничий по состоянию дела, не смотря ни на какое лицо, всякому напоминать может о исполнении предписанного законом, а в случае непослушания дает о том знать судебному месту для суждения виновного; третье, городничий в городе право имеет привести в действие повеления правления, решения палат и прочих судов.
50
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
255. Нравоучительное наставление городничему. Городничему надлежит отправлять должность свою с непоколебимою верностию и ревностию к службе императорского величества, с доброхотством и человеколюбием к народу, с осторожною кротостию без ослабления во всех делах, и с непрестанным бдением, дабы установленный порядок всеми и каждым в городе сохранен был в целости. 256. О сохранении присяги подданнической верности к особе императорского величества, и о недопущении предприятия в противность оной. Городничий сам и все в городе живущие обязаны клятвою пред всемогущим богом о сохранении ненарушимо подданнической верности к особе императорского величества, и как без нарушения временного и вечного своего блаженства клятву свою преступить не могут, для того городничему поручается и предписывается бдение, дабы ни кто в противность подданнического долга и послушания, в городе ни чего не предприял и не учинил. Буде же паче чаяния где окажется сему противное предприятие, то городничий не токмо о том уведомить долженствует губернское правление и государева наместника или правителя наместничества, но и имеет до того не допустить и смирить по мере данной ему власти нарушителя общего, частного и собственного своего покоя и блаженства, о чем всякий верный императорского величества подданный обязан по мере власти, силы и возможности своей помогать городничему. 257. О штатной команде и употреблении ее. Штатные команды, кои в городах находятся при разных караулах присутственных мест, или при должностях, суть в команде городничего, который в случае опасности [оставя часовых, где необходимо нужно] оные собрать и употребить может для предохранения общего блага от опасности; по чему городничему надлежит за исправным состоянием той штатной команды прилежное смотрение иметь. 258. О даче команды для выемок. Для выемок корчемства городничий дает команды, и когда что законам противное найдется, отсылает виновных к суду, куда по законам надлежит; когда же суд не заседает, то содержит виновных под стражею, и доносит наместническому правлению. 259. О смотрении за мерами и весами. За мерами и весами в городе имеет городничий обще с городовым магистратом смотрение. 260. О свидетельстве прилипчивых болезней, и о лечении больных. Буде [от чего Боже сохрани] в городе окажутся на людях прилипчивые болезни, яко то горячки с пятнами, кровавые поносы и другие тому подобные болезни, о том городничий освидетельствовать велит немедленно доктору, или лекарю при двух свидетелях, и буде подлинно таковые болезни по свидетельству явятся, то для предупреждения прилипчивости городничий отлучить велит здоровых от больных так, чтоб сообщения одни с другими не имели, пользование же и излечение поручает врачам. Сам же о болезни уведомляет не мешкав наместническое правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества с ясным докторским, или лекарским описанием как болезни, так и где кому и от чего она приключилась. 261. О язве и о предосторожностях от оной. Буде в городе заподлинно [что Всевышний да благоволит на вечное время отвратить от людей своих] язва
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
51
окажется, тогда городничий поступать имеет в силу предписаний 1771 года о осторожностях, а именно 1. о приставлении караула к опасным местам, 2. о запрещении проезда сквозь зараженные места, 3. о имении огней, 4. о употреблении предосторожностей для уменьшения бедствия, 5. о приведение в действие, как предохранить себя от прилипчивости. 262. Городничий в опасном случае из города не отлучается. Городничий ни в каком опасном случае город не покидает под опасением лишения места и чести. 263. О осторожностях во время скотского падежа. Буде в городе окажется скотский падеж, о том городничий освидетельствовать велит немедленно на месте, и о сем уведомляет не мешкав наместническое правление и генералгубернатора, или правителя наместничества с ясным описанием, от чего и сколько скота пало; зараженный скот городничий отделить велит от здорового, а палый прикажет от жилья в отдаленных местах, не снимая отнюдь кож, и не касаясь до оного руками, зарыть в глубокие ямы, к зарытию ж употреблять надлежит длинные шесты, а ямы засыпать землею. 264. О приведение в послушание ослушных. Буде в городе окажется ослушание от целого общества, то городничий о сем уведомит наместническое правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества, а между тем приложит старание ослушных привести в послушание по мере данной ему власти. 265. О бытии магистратскому члену по делам купецким. Городничий, когда что ему исполнить следует по его должности в делах до купца, или мещанина касающихся, да призовет члена городового магистрата, который магистратом особо для того назначен и всегда на лицо быть должен. 266. Как поступать городничему в случае насильства в городе. Городничий всякому обиженному долженствует дать начальное покровительство, и для того, буде в городе окажется насильство, городничий велит о том тот час на месте исследовать без многого письменного производства, но единственно привести в ясность, учинился ли такой то случай, или нет, и свидетелей допросить велит, и буде у кого что отнято, и оно на лицо находится, тот час возвратить велит, и уведомляет о том суд, и отошлет в оный тех, кои им виновными найдены, где истец или обиженный прозьбу производить должны по законам. 267. О истреблении скопища воров, или беглых людей. Буде в городе окажется скопище воров, или беглых людей, то городничий, не теряя времени, приложит всевозможное старание воров имать, в чем каждый дом в городе обязан подать руку помощи, и буде по следствию окажется, что где в доме воры, или беглые были, и их не имали небрежением, то таковые домы подвержены пени, и городничий предложит суду, который имеет наложить на нерадивых в общей безопасности, и взыскивать с таковых домов с тех людей, кои дом ведают, по рублю за каждого человека, что упустили могши его имать. 268. Городничий самовластно не наказывает ни кого. Городничий сам собою ни на кого не налагает пени, или наказания, но сие учинить имеет суд по законам. 269. О смотрении за исправностию и чистотою мостов, переправ и улиц. Городничий смотрение иметь должен в городе за мостами, переправами и ули-
52
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
цами, дабы они в таком исправном состоянии были, чтоб на них остановки и опасности ни кому не приключилось, и буде где испортятся, поправлять велит тем, кому надлежит, без упущения времени, и к тому принудить может. Городничий наблюдает и то, чтоб мостов и улиц никто не перекопал, не загородил и не переложил с одного места на другое без повеления, и чтоб везде в городе на улицах и мостах была чистота, и палой скотины, или мертвечины, от чего вредный дух происходит, нигде в городе не валялось. 270. О проходе воинских команд чрез город. Буде случится войскам императорского величества полку, или команде пройти чрез город, тогда когда надобно, городничий велит отвести квартиры, смотря, чтоб обывателям одним перед другими отягощения не было, и без крайней необходимости [разве по множеству воинских людей и за не имением достаточного для них жилья] отводит и ставит не инако, как по два человека солдат на каждый обывательский покой. Буде же жилья мало, а команда во многом числе, то тогда разставит по разсмотрению возможности, по скольку на покой причтется, и о том городничий с показанием полков и команд, и как им квартиры отведены, присылать имеет репорт в наместническое правление и генерал-губернатору, или правителю наместничества; то же учинит и по выступлении полка, или команды из города. Во все же время бытности полка, или воинской, команды в городе иметь смотрение, чтоб обоюдных обид и притеснений ни кому не было. Буде же где окажутся обиды, или притеснения, то городничий разсмотря, за обывателей, буде кто из них обижен, требовать имеет удовольствия, так как и с них обывателей взыскание чинить велит, буде они кого обидели. Буде же городничий от воинского командира удовольствия за обиды, или притеснения обывателям не получит, то имеет о том уведомить наместническое правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества, прося заступления, удовольствия и удовлетворения как своей должности и власти, так и обиженным обывателям. 271. О пастбищах воинским командам. Буде в городовых выгонах потребно будет отводить воинским командам для лошадей в летнее время по силе плаката пастбища, то городничий оные отвести велит, и смотреть ему при том, чтоб ни кому обиды не было, и чтоб посеянному хлебу и другим сенным покосам и огородам травли и толоки не было, и буде паче чаяния какие обиды окажутся, то поступать городничему, как о сем предписано в 270 статье. 272. Полкам на полковые тягости леса не отводить, ибо им на то деньги из казны отпускаются, а на варение каши в лагере дать валежнику и проч. Полкам стоящим в городе или проходящим, леса из городовых дач на построение полковых тягостей и на другие надобности, городничий сам собою отводить не велит; ибо по инструкции полковничей велено полкам довольствоваться покупкою, на что и деньги в полки отпускаются; на варение же каши и печения хлеба в лагерное время, по повелению наместнического правления, городничий отвести велит из валежника, подсохлого леса и подстою. 273. О осторожностях от пожара. Городничий властен подтвердить единожды о прилежнейшем смотрении каждому хозяину, чтоб крайняя везде осторожность наблюдаема была в домах от огня и пожара. Буде же [от чего Боже сохрани] учинится в городе пожар, то городничий долженствует сам на
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
53
месте делать всевозможные распоряжения к утушению и погашению пожара, и обывателей заставит приложить о том старание. 274. О поощрении к трудолюбию, рукоделию, добронравию и проч. Городничий словами долженствует поощрять обывателей не токмо ко всякому роду дозволенного трудолюбия, рукоделия и промысла, но и вообще всех людей в городе живущих к добронравию, человеколюбию и порядочному житию. 275. О прокормлении нищих и убогих, и о изловлении под видом нищих праздно шатающихся ленивцов. Городничий о прокормлении нищих и убогих в городе особливое попечение иметь долженствует, и стараться, чтоб всякий приход своих нищих, убогих и по телесным недугам работать не могущих прокормил, и оных отнюдь не допускал до такой крайности, чтоб от голода и холода принуждены были по миру шататься, и стыдным и порочным образом докучать людям под окошками, или на улицах и мостах прошением милостыни; буде же под видом нищих набредут из других мест в город праздно шатающиеся люди, то таковых изловя, высылать вон из города. Буде же беглые и безпашпортные, то отсылать, куда принадлежит, а пока не отошлются [буде работать могут] заставить чинить улицы и мосты вместо наемных обывателями, за что обыватели дадут им дневную нужную пищу. 276. Смотрение и попечение над казенными строениями в городе поручается городничему. Городничему поручается смотрение и попечение в городе над казенными строениями. О починке же и содержании докладывается за благовременно казенной палате той губернии, прилагая точные и правильные сметы, весьма наблюдая везде, дабы казенной утраты ни где не произошло по напрасну. Гл. XX. О городах 277. По городам старостам и словесному суду остаться, и выбирать их по балам по годно. Старостам и словесному суду по городам остаться на прежнем основании, и выбирать старост и судей словесного суда мещанству и купечеству в начале всякого года по балам. 278. Ратушам быть по посадам. Ратушам быть только по посадам, и выбирать в них людей чрез всякие три года по балам, в малых же посадах, где менее пяти сот душ, дозволяется выбирать по одному бургомистру и по два ратмана, а в больших посадах выбирать число бургомистров и ратманов против городов. 279. О городовых магистратах и по скольку членов в оных присутствовать. В городах остаться имеют городовые магистраты, в оных присутствовать двум бургомистрам и четырем ратманам, из коих трем, то есть одному бургомистру и двум ратманам дозволяется по очереди быть в отлучке. 280. Как выбирать бургомистров и ратманов. Бургомистры и ратманы выбираются городовым купечеством и мещанством чрез всякие три года по балам. 281. По окончании службы дать похвальный лист, и где имеют место и проч. По окончании службы старост, судей словесного суда, ратманов и бур-
54
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
гомистров, [буде справедливостию и добропорядочными поступками то заслужили] дать старостам и судьям словесного суда от городовых дел, а ратманам и бургомистрам от общества похвальный лист. Когда же лист получат, тогда иметь им в городском обществе после бывших в магистрате людей первое место; бургомистров же отличать названием степенных, и в другие нижние службы их не выбирать. 282. Унизить должностию запрещается, а оставить при оной и повысить из нижней в высшую дозволяется. По окончании службы старост, судей словесного суда, ратманов и бургомистров дозволяется городовому обществу имена их баллотировать с прочими, но запрещается того, который похвальный лист имеет, унизить должностию, то есть из бургомистров в ратманы, из ратманов в судьи словесного суда определить. При той же должности кого оставить, или должностию повысить, от воли городового общества зависит. 283. Городовой магистрат, или ратуша не инако вступают в разбор дела, как по жалобе, иску, сообщению или повелению. Городовой магистрат, или ратуша сами собою не вступаются ни в какой разбор уголовного, или гражданского суда, но принимаются за дело или по жалобе, или иску частных людей, или стряпчих, или по сообщению другого суда, или городничего, или по повелению той губернии наместнического правления, или палат, или губернского магистрата. 284. Дела, кои касаться могут до городового магистрата, или ратуши, обще и до уездного суда, или до нижней расправы, решатся обще теми же судами. Дела же такого рода, кои касаться могут вообще как до городового магистрата, или ратуши, так и до уездного суда, или до нижней расправы, должны быть разобраны и решены обще теми же судами. 285. Как дело переносить из городового магистрата, или ратуши в губернский магистрат. Буде кто не доволен решением городового магистрата, или ратуши, тот чрез неделю не удовольствие свое да объявит сему суду сам, или чрез стряпчего, и тогда жалобу свою внести может в губернский магистрат, но на перед да внесет двадцать пять рублей в городовой магистрат, или ратушу. Сии деньги в городовом магистрате, или ратуше верно и хранятся до решения губернского магистрата. Сверх же того переноситель да распишется вместо присяги, что он по истинне думает, что он правое дело имеет, или стряпчий его то же учинит, и буде губернский магистрат найдет, что перенос, или апелляция учинены без всякой правости и городового магистрата, или ратуши решение оправдает, тогда внесенные деньги останутся в городовом магистрате, или ратуше, и отдадут их в проценты, кои употребляются по определению и произволению городового магистрата, или ратуши по прошествии всякого года. 286. Запрещается перенос из городового магистрата, или ратуши в губернский магистрат в деле ниже двадцати пяти рублей. Перенос дела из городового магистрата, или ратуши в губернский магистрат запрещается, буде тяжба идет о деле, которого настоящая цена ниже двадцати пяти рублей. 287. Как теряется право переноса из городового магистрата, или ратуши в губернский магистрат. Буде срок переноса кто пропустит, денег не внесет в городовой магистрат, или ратушу, и не распишется вместо присяги, как о сем в 285 статье предписано, тот теряет право переноса.
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
55
288. Как дело из городового магистрата, или ратуши отсылается в губернский магистрат и проч. Когда же и срок сохранен, и деньги внесены и расписка в городовом магистрате, или ратуше отдана, тогда городовой магистрат, или ратуша уведомляет о том губернский магистрат, и дело в губернский магистрат отсылается, и буде губернским магистратом оправдан будет переноситель, или губернский магистрат малое что переменит в решении городового магистрата, или ратуши, тогда деньги из того суда возвратятся переносителю; о чем губернский магистрат при всяком решении упомянуть не оставит. 289. О переносе дела неимущих без заплаты двадцати пяти рублей, в губернский магистрат. Буде же кто неимущ, и под присягою сам, или чрез поверенного утвердит распискою, что по неимуществу своему не имеет двадцати пяти рублей для внесения в городовой магистрат, или ратушу, тогда дело его безденежно перенесется в губернский магистрат. 290. О покупке дома или земли в городе. Кто в городе купит дом, или иное строение, или землю, тот купчую да объявит в городовом магистрате, или ратуше, городовой же магистрат, или ратуша к судейским делам прибьет лист, что дом или иное строение, или земля таковая куплена таким и за такую цену, и о сем сообщит в губернский магистрат, дабы сей то же учинил, и буде чрез два года ни кто не явится для спора, то впредь всякий спор да уничтожится, и купленное за покупщиком да утвердится. 291. О заседании. Городового магистрата, или ратуши члены, будучи всегда на лицо, могут присутствовать беспрерывно, кроме табельных дней. 292. О скорейшем окончании дел, по которым кто содержится под стражею. Городовому магистрату, или ратуше предписывается оканчивать в один срок предписанные другим судом дела, по которым кто содержится под стражею, и буде на городовой магистрат, или ратушу жалобы будут, что дело таковое оставлено три срока заседаний без решения, то члены городового магистрата, или ратуши лишатся годового жалованья в пользу терпящего, или его наследников, или городовых школ. Гл. XXI. О городовом сиротском суде и его должности 293. Учреждается городовой сиротский суд. При каждом городовом магистрате учреждается городовой сиротский суд для купеческих и мещанских вдов и малолетных сирот. 294. О присутствующих. В городовом сиротском суде председает городской глава, и заседают два члена городового магистрата и городовой староста. 295. О выборе городского главы. Городской глава выбирается городским обществом чрез всякие три года по баллам. 296. Всякого города глава уведомляет городовой сиротский суд о вдовах и сиротах. Всякого города глава долженствует уведомить городовой сиротский суд о вдовах и осиротевших малолетных детях всякого звания городовых жителей, кои в том городе, где он избран, остались после мужей, или родителей, и без призрения находятся, прилагая о том свидетельство. 297. Городовому сиротскому суду поручается попечение о вдовах и сиро-
56
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
тах и имении и делах их. Городовому сиротскому суду поручается попечение не токмо о оставших в том городе после всякого звания жителей малолетных сиротах и их имений, но и о вдовах и их делах. 298. Городовой сиротский суд не инако вступает в дела, как по уведомлению, или по прозьбе, или повелению, или сообщению. Городовой сиротский суд сам собою не вступается в дела вдов, или сирот, но принимается за дело по прошению вдовы, или по уведомлению городского главы, или ближних родственников, или свойственников малолетнего, или по свидетельству посторонних двух свидетелей и приходского священника [который имеет донести городовому сиротскому суду, когда в его приходе вдовы, или малолетные без призрения остаются] или же по повелению той губернии наместнического правления, или палат, или губернского магистрата, или по сообщению другого суда. 299. О власти и должности городового сиротского суда. Когда же о малолетном сироте дойдет до сведения городового сиротского суда, тогда городовой сиротский суд во 1. осведомляется о имении малолетнего, и буде есть у малолетнего имение, и по воле родителей не определены опекуны, то 2. городовой сиротский суд власть имеет избирать опекунов к имению и к особе малолетнего, 3. к имению приставляет [буде не подходят под исключительные ниже сего прописанный в 300 статье пять означений] малолетнего родственников, или свойственников, или и посторонних людей доброго, честного и порядочного поведения, 4. опекунами к особе малолетнего городовой сиротский суд определяет також де из родственников, или свойственников, или же из посторонних людей тех, кои добродетельными качествами, честностию и не зазорным поведением более подают надежды к призрению малолетнего о здравии, добронравном воспитании и достаточном содержании по его состоянию, и от которых отеческого попечения к малолетнему ожидать непременно можно, 5. городовой сиротский суд по назначении опекуна, или опекунов, предписывает им, чтоб при секретаре городового магистрата и двух посторонних свидетелях сделали обстоятельную опись всему наследству, с которой описи одна копия со скрепами опекунов, секретаря и свидетелей отдается городовому сиротскому суду, а другая копия за скрепами же опекунам, 6. городовой сиротский суд дает опекунам наставления, в чем же состоять имеют сии опекунам наставления, в оных дополнение по разнообразным делам, промыслам и наследствам оставляется на благоусмотрение городового сиротского суда, примерное же, или повальное наставление опекунам ниже сего прописано, 7. городовой сиротский суд долженствует знать, как опекуны управляют имением сиротским, 8. городовой сиротский суд по годно получает от опекунов отчет как о промыслах, так и о прибыли, о приходах и расходах и о содержании и воспитании малолетнего, 9. городовой сиротский суд разсматривает отчеты и счеты опекунов, и бдение имеет, дабы имением малолетнего порядочно управляемо было, чтоб малолетный получал пристойное воспитание и содержание обще с теми людьми, коих по необходимости надлежит приставить к малолетнему, и чтоб опека во всех частях устроена была так, чтоб действительная польза из того воспоследовала для особы и имения малолетнего, а не погибель, или разорение, 10. вдовам же городовой сиротский суд помогает так, что вместо их делается хожатым в других судах, дает им стряп№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
57
чих безденежно, и старается доставить принадлежащее им имение движимое и недвижимое, как то дворы, лавки, фабрики и тому подобное, 11. о разделе же вдов и сирот городовой сиротский суд [во всяком случае, смотря на выгоды и спокойствие как вдов, так и сирот] докладывается губернскому магистрату, и буде вдова того желает, то определяют ей попечителя [с такими же качествами, как и об опекунах предписано] из купцов, или мещан для совета и защиты во всех ее делах, 12. когда опекуны по необходимым каким обстоятельствам для заплаты долгов городовому сиротскому суду представят о продаже какого недвижимого имения малолетнего, тогда сей городовой сиротский суд должен по представлению опекунов с своим мнением доложить губернскому магистрату. 300. Кого опекунами определять не надлежит. Городовому сиротскому суду запрещается определять, или избирать [опекунами быть не должны] 1. расточителей собственного своего имения и такого, за кем было родительское имение, но ничего из оного не осталось, 2. банкрута купца, или мещанина, 3. такого, кто в явных и гласных пороках находится, или под наказанием судебным есть, или был, 4. такого, которого суровые поступки известны членам городового сиротского суда, 5. такого, который имел ссору с родителями малолетнего; ибо опекуну надлежит быть кротку, человеколюбиву, попечительну, радиву и усердну к пользе малолетнего. 301. О вдовах и малолетных, кои без имения остались. Буде же малолетный остался без всякого имения, тогда городовой сиротский суд старается поместить малолетнего по состоянию его, или в общественных для сирых училищах, или у доброхотных людей, дабы научился науке, или промыслу, или ремеслу, и доставлен был ему способ учиниться добрым гражданином, вдовам же, у коих нет ни какого имения, старается доставить пристанище и пропитание, или работу приличную их состоянию. 302. Городовой сиротский суд доносит по годно о всякой опеке губернскому магистрату, и ему ж подчинен. Городовой сиротский суд доносит по годно губернскому магистрату, которому и подчинен, коротко, но подробно о состоянии имения малолетнего и о опекунском управлении. 303. О переносе дел из городового сиротского суда в губернский магистрат. Буде кто не доволен решением городового сиротского суда, тому дозволяется перенос из городового сиротского суда в губернский магистрат точно на том основании, как в переносе из городового магистрата, или ратуши предписано. 304. О заседании городового сиротского суда. Городовой сиротский суд будучи всегда на лицо, может заседать, когда дело будет. 305. Примерное, или повальное наставление опекунам 1. Нравоучительное наставление опекуну. Опекуну надлежит быть с доброхотством, кротку, человеколюбиву, попечительну, радиву и усердну к пользе малолетнего. 2. О приеме имения малолетнего. Опекун принимает движимое и недвижимое имение [как то домы, лавки, фабрики, или заводы и тому подобное] малолетнего по описи в свое смотрение и ведомство. 3. О сбережении движимого имения малолетнего. Принятое же опекуном в свое смотрение и ведомство движимое имение, крепости, вексели, контракты, закладные и тому подобное, и всякие вещи опекун хранить имеет в удобных и безопасных местах, дабы от худого
58
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
смотрения, или небрежения повреждены, утрачены или истреблены быть не могли. 4. О верных приходных и расходных книгах и проч. Приходам и прибыли по торгам, или промыслам, или имению малолетному принадлежащему, опекун долженствует вести верные и точные приходные, а расходам расходные книги по годно, и старается, чтоб прибыль, или приход собраны и выручены были в свое время, а расходы производились без излишества. 5. О особе малолетнего, о его содержании и воспитании. О особе и здравии малолетнего опекун имеет наиприлежное попечение, и всячески старается, дабы малолетный воспитан был в страхе божии, в познании той веры, в которой родился, в правилах добронравия, в удалении от всех злых примеров сердце и нрав от самого детства развращающих и повреждающих, и для того [буде малолетный не помещен в общественных для городовых жителей училищах] надлежит определить к малолетному по необходимости только нужных людей, для услужения и воспитания людей добрых и поведения непорочного, или же малолетнего самого поручить людям добронравным и не зазорного поведения, дабы мог он быть воспитан в добронравии и добродетели и в знании приличного его состоянию промысла, или ремесла. Содержание же малолетнего расположить по его имуществу без излишества и без роскошных прихотей, дабы малолетный от самой юности поважен был к большей умеренности, и чрез то приуготовился, в каком бы состоянии быть не случилось, вести жизнь порядочную, трудолюбивую, умеренную и весьма отдаленную от мотовства и всякого рода непорядков и неистовств, кои кроме недоверия друг к другу в промыслах, торгах и ремеслах всякого рода ни чего не производят, от недоверия же бывает падение промысла, торга и ремесла, а доверие или кредит есть следствие честности и порядочного течения дел, промысла, торга и ремесла. 6. О приведении промыслов и проч. в самое лучшее состояние. Опекунам же надлежит содержать и приводить торги, промыслы и прочие дела и заведения малолетнего в такое состояние, чтоб не были упущены, или разорены, но напротив того были приведены в самое лучшее и цветущее состояние. 7. О послушании к опекунам, и о порядочном опекунском управлении. Буде же за малолетным случатся фабрики, или заводы, а при них люди и крестьяне, то опекунам надлежит содержать фабрики, заводы и людей малолетнего в таком состоянии, чтоб малолетный получал с них принадлежащие ему доходы, государственные поборы бездоимочно выплачены были в определенное время; крестьяне же и люди и все малолетному принадлежащее в добропорядочном положении сохранено пребыло. 8. О починке строений и о исправлении наложенных на домы и на прочее общественных должностей. Нужны же и полезные строения малолетнего где находятся, опекун не допустит до разрушения, или упадка, но старается их по возможности починкою исправить в удобное время, по фабрикам же и заводам и по городским домам всякие положенные общественные должности и починки дорог и улиц не упустительно исправлять велит. 9. Не употреблять из доходов малолетнего без ведома опекуна и о прочем. Понеже все имение движимое и недвижимое и люди малолетнего и сам он под опекою состоят, то прикащики, старосты и выборные, где они есть, кроме определенного людям на содержание и на корм птицам и всякому скоту без ведома опекуна из принадлежащего малолетному,
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
59
не должны употреблять сами собою ни чего, но да сохранит в целости принадлежащее малолетному хозяину до опекунского повеления. Оказавшихся же из людей малолетнего в непорядках, или утрате хозяйского, опекун власть имеет отрешить, и определить на место отрешенного другого, буде в том есть нужда. В телесных же наказаниях людей и крестьян опекун сам собою поступать не властен, но за уголовные преступления и законам противные вины да отошлет из людей, или крестьян виновного, куда по законам надлежит, за малые же домашние погрешности опекун в городе вручит людей городничему для наказания и воздержания, а вне города отдаст их на суд прикащикам, старостам и выборным, которые при сходе крестьян или собрании людей, или фабричных, учинят им наказание. 10. Подробное наставление опекунов предписывает городовой сиротский суд. Подробного наставления опекунам в правлении имением малолетнего здесь не предписывается, ибо каждому городовому сиротскому суду по положению имения малолетнего сходственное о том предписание учинить оставляется. 11. О приобретении добрым хозяйством. Опекуну приобретения доброю экономиею к пользе и умножению имения малолетнего по состоянию времени и по разсмотрению опекунов, или учредить вновь дозволяется, или переменить к лучшему не запрещается, лишь бы сие произведено было без отягощения людей и крестьян излишними поборами, или работами. 12. О взыскании долгов с заимщиков. Опекун долженствует обратить внимание и на прочие дела малолетнего, и буде есть закладные, или вексели, или долги, то опекуны взыскивают оные деньги в сроки с заимщиков, а в случае не платежа закладные для записи объявляют, где по законам надлежит, и прозьбу производят и пошлины платят из доходов малолетнего, вексели же в срок протестуют, и долги взыскивают, деньги же малолетного отдают в узаконенные проценты на верные вексели, или закладные, или же употребляют их в торги, промыслы и тому подобное. 13. О заплате долгов малолетнего. Буде же случится, что имение малолетнего отягощено долгами, то опекуны стараются из приходов и из вставшей за расходами прибыли неоспоримые долги уплачивать, сохраняя во всем доверие, или кредит малолетнего, и имение его освободить от всякого долга. Буде же приходы, прибыль, или барыш не достаточны для заплаты вдруг долгов, то опекунам, сохраняя доверие, стараться изворачиваться так, чтоб времени не терпящие долги на перед выплачены были, а на другие выиграно было время. В самых же нужных, или сомнительных случаях докладываться городовому сиротскому суду, и требовать от него наставления. 14. Опекун ходатайство имеет за делами малолетнего. Буде есть у малолетнего дела по судебным местам, то за оными опекуну ходатайство иметь поручается, и предписывается во всех случаях избирать те способы, кои малолетнему спокойнейшее имущество доставить могут. 15. Опекуны малолетнего гражданина подчинены городовому сиротскому суду. Опекуны малолетнего гражданина подчинены городовому сиротскому суду, и от оного получают наставление. 16. О опекунском отчете. По окончании опеки, то есть по совершеннолетии малолетнего, опекуны отчет свой вручают городовому сиротскому суду, в который сверх того в течение опеки присылают по годно отчет как о прибыли, так и о расходах и о содержании и воспитании малолетнего. 17. Что опекунам за труды определяется. За
60
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
труды опекунам [сколько бы их ни было] дозволяется всем вместе взять пять процентов из доходов малолетнего по годно. Гл. XXII. О губернском магистрате и его должности 306. Учреждается губернский магистрат. Во всякой губернии учреждается губернский магистрат, и буде обширность наместничества того требует, то дозволяется учредить в наместничестве более одного губернского магистрата. 307. О присутствующих в губернском магистрате. В губернском магистрате заседает первый и второй председатель и шесть заседателей. 308. О выборе заседателей губернского магистрата. Шесть заседателей губернского магистрата выбираются чрез всякие три года по балам из купцов и мещан губернского города. 309. О разделении губернского магистрата на два департамента. Губернский магистрат разделяется на два департамента. 310. Первый департамент имеет уголовные дела. Первому департаменту губернского магистрата поручается суд уголовных дел. 311. Второй департамент имеет суд гражданский. Второму департаменту губернского магистрата поручается суд гражданских дел. 312. В губернском магистрате в каждом департаменте заседает один председатель и три заседателя. В первом департаменте губернского магистрата заседает первый председатель и три заседателя, во втором же департаменте заседает второй председатель и три заседателя. 313. Буде нет уголовных дел, то оба департамента разделяют труд. Буде же не случится уголовных дел, тогда оба департамента разделяют труд в отправлении гражданского правосудия. 314. Губернскому магистрату подчинены городовые магистраты, сиротские суды и ратуши. Губернскому магистрату подчинены магистраты, сиротские суды и ратуши той губернии. 315. Какие дела непосредственно вносятся в губернский магистрат. В губернский магистрат вносятся все дела до привилегий, спорных владений, или прочие дела до целого города, или до права стряпчих касающиеся. Сии дела и переносы, или апелляции на городовые магистраты, сиротские суды и ратуши непосредственно до губернского магистрата принадлежат. 316. Как дело переносить из губернского магистрата в палату. Буде кто недоволен решением губернского магистрата, тот чрез неделю неудовольствие свое да объявит сему суду, и тогда жалобу свою для ревизии внести может в палату, в которую дело подлежит, но наперед да внесет сто рублей. Сии деньги в губернском магистрате верно и хранятся до решения палаты. Сверх же того переноситель да распишется вместо присяги, что он по истинне думает, что он правое дело имеет, или стряпчий его то же учинит, и буде палата по ревизии дела его обвинит, тогда внесенные деньги останутся в губернском магистрате, и отдадут их в проценты, кои употребляются по определению и произволению губернского магистрата по прошествии всякого года. Стряпчие казенных и уголовных дел от взноса ста рублей увольняются, ибо их должность есть общественная, только вместо присяги расписаться они должны.
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
61
317. Запрещается перенос из губернского магистрата в палату в деле ниже ста рублей. Перенос дела из губернского магистрата в палату запрещается, буде тяжба идет о деле, которого настоящая цена есть ниже ста рублей. 318. Как теряется право переноса из губернского магистрата в палату. Буде срок переноса кто пропустит, денег не внесет, и не распишется вместо присяги, как о сем в 316 статье предписано, тот теряет право переноса. 319. Как дело из губернского магистрата отсылается в палату и проч. Когда же и срок сохранен и деньги внесены, и расписка в губернском магистрате отдана, тогда губернский магистрат уведомляет о том палату, и дело в палату для ревизии внесется, и буде палатою оправдан будет переноситель, или палата малое что переменит в решении губернского магистрата, тогда деньги из того суда возвратятся переносителю, о чем палата при всяком решении упомянуть не оставит. 320. О переносе дел неимущих без заплаты ста рублей для ревизии в палату. Буде же кто неимущ, и под присягою сам, или чрез поверенного утвердит распискою, что по неимуществу своему не имеет ста рублей для внесения в губернский магистрат, тогда дело его безденежно для ревизии да перенесется в палату. 321. О наложении пени на ябедников и начинателей пустых тяжб. Буде же губернский магистрат найдет, что проситель ни малейшей правости не имел вчинать дела в городовом магистрате, или ратуше, и что вчинал дело без всякой причины и вида справедливого основания, или по одной ябеде, тогда за пустое вчинание спора и тяжбы, губернский магистрат наложит на него пеню двадцать пять рублей, кои отдадутся на содержание школ в том городе, где бил челом напрасно. 322. Уголовные дела переносятся из губернского магистрата для ревизии в палату уголовного суда. Уголовные дела по окончании сентенции, не производя ее в действие, да отошлются из губернского магистрата для ревизии в палату уголовного суда. 323. Члены губернского магистрата докладывают по жребию сами. Когда в губернский магистрат в тяжбах от истца и ответчика все утверждающие правости их грамоты, или словесные доказательства на бумаге написанные поданы, и от них преданы властному решению губернского магистрата [то же и по уголовным делам] тогда, не исключая председателя, заседатели того департамента, в котором дело гласно, жребий кидают между собою, кому из них достанется по сему делу докладывать собранию, при докладе того члена, на которого пал жребий, прочие члены прилежно смотрят, дабы из дела ни чего пропущено не было, и доклад учинен был с точностию, чистосердечно и сходно с истинною, буде дело переносное из городовых магистратов, или ратуш, то подлинное решение и приказание тех судов должны быть прочтены, дабы усмотреть можно было точность доклада во всяких обстоятельствах. 324. По окончании доклада приступают ко мнению. По окончании доклада, когда судьи совершенно поняли как существо, так и обстоятельства предлагаемого им дела, по достаточному уважению и зрелому испытанию околичностей, без медления приступают к решению, и начнутся мнения.
62
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
325. Порядок, как подавать мнение. Младший член скажет на перед существо дела, по том доказательства, и на конец сделает заключение основанное на узаконении, и за ним прочие члены по старшинству, младшие на перед то же делают, и большинство голосов дело решит. 326. Как поступать в случае разделения голосов судейских. Понеже всякое решение дела не инако да учинится, как точно в силу узаконений и по словам закона, и следовательно бы в решении разногласия быть не долженствовало; но буде где при решении паче чаяния разделение голосов судейских в гражданском деле окажется, то постановляется во 1. что большинство голосов дело решит, 2. буде голоса разделены на равно, тогда голос председателя дает перевес, 3. разногласие да внесется в особенный протокол, который не инако откроют, как тогда, когда дело потребуется для ревизии в палату. 327. О трех сроках заседаний каждого года. Губернский магистрат заседание свое имеет всякий год трижды, выключая воскресные и табельные дни, первый срок заседания да будет от 8 числа генваря до страстной недели, второй срок после Троицына дни по 27 июня, третий же срок от 2 октября до 18 числа декабря. 328. Губернский магистрат начинает срок заседания прочтением реестра делам. При открытии всякого срока заседания, губернский магистрат во первых прочтет реестр делам к его решению подлежащим. 329. Порядок решения дел. К решению же возьмут в гражданском департаменте после казенных и общественных дел, дела по нижеследующему порядку, 1. дела должников для безопасности заимодавцев, 2. дела о контрактах и о купчих, 3. дела о имениях, 4. дела тяжебные людей живущих от губернского магистрата в дальнем разстоянии, 5. по том прочие споры по разсмотрению судей, 6. на конец пространные дела, и буде возможно, то губернский магистрат до разъезда своего из судебного места очистит решением реестр так, чтоб ни единое дело не осталось. 330. О скорейшем решении дел, по которым кто содержится под стражею. Наипаче же губернскому магистрату предписывается оканчивать в один срок дела, по которым кто содержится под стражею, и буде на губернский магистрат жалобы будут, что таковое дело оставил три срока без решения, то члены губернского магистрата лишатся годового жалованья в пользу терпящего, или его наследников, или школ. 331. О чрезвычайных заседаниях губернского магистрата. Буде нужда того требует, или по позыву губернатора, то губернский магистрат заседает и в прочие времена года. 332. Во время распущения губернского магистрата остается по два члена в каждом департаменте. Когда губернский магистрат не в собрании, тогда заседают по месячно по два члена в каждом департаменте, кои ни решить дела, ни обнародований ни каких делать не могут, но резолюции временные, а не решительные по текущим делам дать могут. 333. Когда все дела в срок заседания не окончаны, как их кончить. Буде же случится, что в срок заседания все дела не окончаны, тогда председатели
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
63
должны остаться в заседании с двумя членами каждого департамента для окончания предлежащего. 334. О прокуроре и стряпчих. При губернском магистрате находятся. Прокурор. Стряпчий казенных дел. Стряпчий уголовных дел. Гл. XXIII. О суде, называемом нижняя расправа, и его должности 335. Учреждается нижняя расправа. В тех городах и округах, где жительство имеют однодворцы, или всяких прежних служб служилые люди, или черносошные, или государственные крестьяне, или государевы крестьяне приписные к каким ни есть местам, или заводам; то для таковых, как в 75 статье написано дозволяется в губернии учредить по усмотрению генерал-губернатора, смотря на пользу и нужды, и соображаясь с обширностию наместничества и обстоятельствами разнообразных уездов, у десяти до тридцати тысяч душ по одному суду под названием: нижняя расправа, ямщики же, экономические и дворцовые крестьяне и прочие временно в коронном управлении состоящие, ведомы да будут судом и расправою на таком же основании в нижней расправе. 336. О заседающих в нижней расправе. В нижней расправе заседает расправный судья, и восемь заседателей, из коих двое отсылаются для заседания в нижнем земском суде, и двое для заседания в совестном суде по делам до их селений касающимся; определяются же они чрез три года, как о том предписано в статье 75. 337. О должности нижней расправы. Должность нижней расправы есть отправлять для тех селений и людей, для которых сей суд установлен, правосудие как по уголовным, так и по гражданским делам. 338. Нижняя расправа не инако вступает в разбор дела, как по жалобе, иску, сообщению, или повелению. Нижняя расправа сама собою не оступается ни в какой разбор, но принимается за дело, или по жалобе, или иску частных людей, или стряпчих, или по сообщению другого суда, или по повелению той губернии наместнического правления, или палат, или верхней расправы. 339. Нижняя расправа должна с землемером осматривать спорный межи и границы. Как нижняя расправа имеет разбирать и все о землях споры, то должен сей суд [буде нужда того требует] обще с присяжным землемером осматривать на месте спорные межи и границы, объявя как истцу, так и ответчику срок такого осмотра за шесть недель. 340. Дела, кои касаться могут обще до уездного суда, городового магистрата и до нижней расправы, решатся обще теми же судами. Дела же такого рода, кои касаться могут вообще как до нижней расправы, так до городового магистрата и до уездного суда, должны быть разобраны, и решены обще же теми судами, до коих оные подлежат. 341. Как дело переносить из нижней расправы в верхнюю расправу. Буде кто не доволен решением нижней расправы, тот чрез неделю не удовольствие свое да объявит сему суду сам, или чрез стряпчего, и тогда жалобу свою внести может в верхнюю расправу, но на перед да внесет двадцать пять рублей в нижнюю расправу. Сии деньги верно и хранятся в нижней расправе до решения
64
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
верхней расправы; сверх же того переноситель да распишется вместо присяги, что он по истинне думает, что он правое дело имеет, или стряпчий его то же учинит, и буде верхняя расправа найдет, что перенос или апелляция учинены безо всякой правости, и нижней расправы решение оправдает, тогда внесенные деньги останутся в нижней расправе, и отдадут их в проценты, кои употребляются по определению и произволению нижней расправы по прошествии всякого года. 342. Запрещается перенос из нижней расправы в верхнюю расправу в деле ниже двадцати пяти рублей. Перенос дела из нижней расправы в верхнюю расправу запрещается, буде тяжба идет о деле, которого настоящая цена ниже двадцати пяти рублей. 343. Как теряется право переноса из нижней расправы в верхнюю расправу. Буде срок переноса кто пропустит, денег не внесет в нижнюю расправу, и не распишется вместо присяги, как о сем в 341 статье предписано, тот теряет право переноса. 344. Как дело из нижней расправы отсылается в верхнюю расправу и проч. Когда же и срок сохранен и деньги внесены и расписка в нижней расправе отдана, тогда нижняя расправа уведомляет о том верхнюю расправу, и дело в верхнюю расправу отсылается, и буде верхнею расправою оправдан будет переноситель, или верхняя расправа малое что переменит в решении нижней расправы, тогда деньги из того суда возвратятся переносителю, о чем верхняя расправа при всяком решении упомянуть не оставит. 345. О переносе дел неимущих без заплаты двадцати пяти рублей в верхнюю расправу. Буде же кто неимущ, и под присягою сам, или чрез поверенного утвердит распискою, что по неимуществу своему не имеет двадцати пяти рублей для внесения в нижнюю расправу, тогда дело его безденежно перенесется в верхнюю расправу. 346. О покупке земель. Кто в подсудном ведомстве нижней расправы купит землю, тот купчую да объявит в нижней расправе, и буде купчая законам не противна, то нижняя расправа к судейским дверям прибьет лист, что земля таковая куплена таким, и за такую цену, и о сем сообщит в верхнюю расправу, дабы и она то же учинила, и буде чрез два года ни кто не явится для спора, то впредь всякий спор да уничтожится, и земля за покупщиком да утвердится. 347. О трех сроках заседаний каждого года. Нижняя расправа собирается три раза, или срока в году, буде нет дел чрезвычайных, первый срок от 8 генваря до страстной недели, второй срок после Троицына дни до 27 июня, а третий срок от 2 октября по 18 декабря. 348. О скорейшем окончании дел, по которым кто содержится под стражею. Нижней расправе предписывается оканчивать в один срок дела, по которым кто содержится под стражею, и буде на нижнюю расправу жалобы будут, что дело таковое оставила три срока заседаний без решения, то члены нижней расправы лишатся годового жалованья в пользу терпящего, или его наследников, или уездных школ. 349. О чрезвычайных заседаниях нижней расправы. Буде нужда того требует, или по приказанию губернатора, или по повелению верхней расправы, то нижняя расправа заседает и в прочие времена года.
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
65
Гл. XXIV. О суде, называемом верхняя расправа 350. Учреждается верхняя расправа. В губернии, где учреждена нижняя расправа, там учреждается суд под названием: верхняя расправа, и буде обширность наместничества того требует, то дозволяется учредить в наместничестве более одной верхней расправы. 351. О присутствующих в верхней расправе. В верхней расправе заседают первый и второй председатели и десять заседателей. 352. О выборе десяти заседателей. Десять заседателей выбираются чрез всякие три года теми селениями, кои составляют подсудное ведомство той верхней расправы, и о коих в 75 и 335 статье упомянуто. 353. О разделении верхней расправы на два департамента. Верхняя расправа разделяется на два департамента. 354. Первый департамент имеет уголовные дела. Первому департаменту верхней расправы поручается суд уголовных дел. 355. Второй департамент имеет суд гражданский. Второму департаменту верхней расправы поручается суд гражданских дел. 356. В верхней расправе в каждом департаменте заседает один председатель и пять заседателей. В первом департаменте верхней расправы заседает первый председатель и пять заседателей, во втором же департаменте заседает второй председатель и пять заседателей. 357. Буде нет уголовных дел, тогда оба департамента разделяют труд. Буде же не случится уголовных дел, тогда оба департамента разделяют труд в отправлении гражданского правосудия. 358. Верхней расправе подчинены нижняя расправа, и [где нет верхнего земского суда] нижний земский суд. Верхней расправе подчинены нижняя расправа и нижний земский суд, буде где нет верхнего земского суда, а где есть верхний земский суд, там нижний земский суд подчинен верхнему земскому суду. 359. Какие дела непосредственно вносятся в верхнюю расправу. В верхнюю расправу вносятся все дела по апелляции на нижнюю расправу, жалобы и тяжбы до подсудных ей селений и людей как уголовные, так и гражданские или до целого селения, или до права стряпчих касающиеся. Сии дела и переносы, или апелляции на нижние расправы и на нижний земский суд [где сей верхней расправе подчинен] непосредственно до верхней расправы принадлежат. 360. Как дело переносить из верхней расправы в палату. Буде кто не доволен решением верхней расправы, тот чрез неделю неудовольствие свое да объявит сему суду, и тогда жалобу свою для ревизии внести может в палату, в которую дело подлежит, но наперед да внесет сто рублей. Сии деньги в верхней расправе верно и хранятся до решения палаты, сверх же того переноситель да распишется вместо присяги, что он по истинне думает, что он правое дело имеет, или стряпчий его то же учинит, и буде палата по ревизии дела его обвинит, тогда внесенные деньги останутся в верхней расправе, и отдадут их в проценты, кои употребляются по определению и произволению верхней расправы по прошествии всякого года. Стряпчие казенных и уголовных дел от взноса ста
66
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
рублей увольняются, ибо их должность есть общественная, только вместо присяги расписаться они должны. 361. Запрещается перенос из верхней расправы в палату в деле ниже ста рублей. Перенос дела из верхней расправы в палату запрещается, буде тяжба идет о деле, которого настоящая цена есть ниже ста рублей. 362. Как теряется право переноса из верхней расправы в палату. Буде срок переноса кто пропустит, денег не внесет, и не распишется вместо присяги, как о сем в 360 статье предписано, тот теряет право переноса. 363. Как дело из верхней расправы отсылается в палату и проч. Когда же и срок сохранен и деньги внесены и расписка в верхней расправе отдана, тогда верхняя расправа уведомляет о том палату, и дело в палату для ревизии внесется, и буде палатою оправдан будет переноситель, или палата малое что переменит в решении верхней расправы, тогда деньги из того суда возвратятся переносителю, о чем палата при всяком решении упомянуть не оставит. 364. О переносе дел неимущих без заплаты ста рублей для ревизии в палату. Буде же кто неимущ, и под присягою сам, или чрез поверенного утвердит распискою, что по неимуществу своему не имеет ста рублей для внесения в верхнюю расправу, тогда дело его безденежно для ревизии да перенесется в палату. 365. О наложении пени на ябедников и начинателей пустых тяжб. Буде же верхняя расправа найдет, что проситель ни малейшей правости не имел вчинать дела в нижней расправе, и что вчинал дело без всякой причины и вида справедливого основания, или по одной ябеде, тогда за пустое вчинание спора и тяжбы верхняя расправа наложит на него пеню двадцать пять рублей, кои отдадутся на содержание школ в том уезде, где бил челом напрасно. 366. Уголовные дела переносятся из верхней расправы для ревизии в палату уголовного суда. Уголовные дела по окончании сентенции, не производя ее в действие, да отошлются из верхней расправы для ревизии в палату уголовного суда. 367. Члены верхней расправы докладывают по жребию сами, или чрез присяжного поверенного. Когда в верхнюю расправу в тяжбах от истца и ответчика все утверждающие правости их грамоты, или словесные доказательства на бумаге написанные поданы и от них преданы властному решению верхней расправы [то же и по уголовным делам] тогда не исключая председателя, заседатели того департамента, о котором дело гласно, жребий кидают между собою, кому из них достанется по сему делу докладывать собранию, при докладе того члена, на которого пал жребий, или того присяжного поверенного, кому он доклад вверит [ибо члену верхней расправы дозволяется, лишь бы сам при том был, докладывать чрез присяжного поверенного] прочие члены прилежно смотрят, дабы из дела ни чего пропущено не было, и доклад учинен был с точностию, чистосердечно и сходно с истинною, буде дело переносное из нижних судов, то подлинное решение и приказание тех судов должны быть прочтены, дабы усмотреть можно было точность доклада во всяких обстоятельствах. 368. По окончании доклада приступают ко мнению. По окончании доклада, когда судии совершенно поняли как существо, так и обстоятельства предлагае№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
67
мого им дела, по достаточному уважению и зрелому испытанию околичностей, без медления приступают к решению, и начнутся мнения. 369. Порядок, как подавать мнения. Младший член скажет на перед существо дела, по том доказательства, и на конец сделает заключение основанное на узаконении, и за ним прочие члены по старшинству, младшие на перед то же делают, и большинство голосов дело решит. 370. Как поступать в случае разделения голосов судейских. Понеже всякое решение дела не инако да учинится, как точно в силу узаконений и по словам закона, и следовательно бы в решении разногласия быть не долженствовало, но буде где при решении паче чаяния разделение голосов судейских в гражданском деле окажется, то постановляется во 1. что большинство голосов дело решит, 2. буде голоса разделены неровно, тогда голос председателя дает перевес, 3. разногласие да внесется в особенный протокол, который не инако откроют, как тогда, когда дело потребуется для ревизии в палату. 371. О трех сроках заседаний каждого года. Верхняя расправа заседание свое имеет всякий год трижды, выключая воскресные и табельные дни, первый срок заседания да будет от 8 числа генваря до страстной недели, второй после Троицына дни до 27 июня, а третий от 2 октября до 18 числа декабря. 372. Верхняя расправа начинает срок заседания прочтением реестра делам. При открытии всякого срока заседания, верхняя расправа во первых прочтет реестр делам к ее решению подлежащим. 373. Порядок решению дел. К решению же возьмут в гражданском департаменте после казенных и общественных дел, дела по нижеследующему порядку, 1. дела должников для безопасности заимодавцев, 2. дела о контрактах и о купчих, 3. дела о имениях, 4. дела тяжебные людей живущих от верхней расправы в дальнем разстоянии, 5. по том прочие споры по разсмотрению судей, 6. на коней пространные дела, и буде возможно, то верхняя расправа до разъезда своего из судебного места очистит решением реестр так, чтоб ни единое дело не осталось. 374. О скорейшем окончании дел, по которым кто содержится под стражею. Наипаче же верхней расправе предписывается оканчивать в один срок дела, по которым кто содержится под стражею, и буде на верхнюю расправу жалобы будут, что таковое дело оставила три срока без решения, то члены верхней расправы лишатся годового жалованья в пользу терпящего, или его наследников, или школ. 375. О чрезвычайных заседаниях верхней расправы. Буде нужда того требует, или по позыву губернатора, то верхняя расправа заседает и в прочие времена года. 376. Когда все дела в срок заседания не окончаны, как их кончить. Буде же случится, что в срок заседания все дела не окончаны, тогда председатели должны остаться в заседании с двумя членами каждого департамента для окончания предлежащего. 377. О прокуроре и стряпчих. При верхней расправе находятся. Прокурор. Стряпчий казенных дел. Стряпчий уголовных дел.
68
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
Гл. XXV. О приказе общественного призрения и его должности 378. В губернии учреждается приказ общественного призрения. В каждой губернии учреждается по одному приказу под названием: приказ общественного призрения. 379. О присутствующих. В приказе общественного призрения председает губернатор сам, и заседают два заседателя верхнего земского суда, два заседателя губернского магистрата, да два заседателя верхней расправы [где есть, где же которых нет, то само собою разумеется, что в заседании не будут] и дозволяется приказу общественного призрения, буде случится надобность для сведения подробного, или местного призвать для заседания в приказ общественного призрения уездного которого дворянского предводителя, или городского главу для общего уважения дел. 380. Что есть дело приказа общественного призрения. Приказу общественного призрения поручается попечение и надзирание в установлении и прочном основании 1. народных школ, 2. установление и надзирание сиротских домов для призрения и воспитания сирот мужеского и женского пола оставшихся после родителей без пропитания, 3. установление и надзирание гошпиталей, или больниц для излечения больных, 4. установление и надзирание богаделен для мужеского и женского пола убогих, увечных и престарелых, кои пропитания не имеют, 5. установление и надзирание особого дома для не излечимых больных, кои пропитания не имеют, 6. установление и надзирание дома для сумасшедших, 7. установление и надзирание работных домов для обоего пола, 8. установление и надзирание смирительных домов для обоего же пола людей. 381. Какие установления не подчинены приказу общественного призрения. Из попечения и надзирания приказа общественного призрения исключаются те училища, или установления, кои особыми привилегиями, или жалованными грамотами снабдены, или особым правлениям духовным, или светским поручены повелением императорского величества. 382. О казне императорского величества порученной приказу общественного призрения. Приказу общественного призрения жалуется из казны императорского величества на установления выше сего в 380 статье прописанные единожды на каждую губернию пятнадцать тысяч рублей из доходов той губернии, и предписывается приказу общественного призрения с сими деньгами поступать так, чтоб они действительно обращены были в пользу тех установлений, и отнюдь утрачены не были понапрасну, и не были обращены на другие употребления, или бы не пропадали злоупотреблениями, или ухищрениями от части, или вовсе. Дозволяется приказу общественного призрения отдавать сии деньги в узаконенные проценты на верные заклады на основании дворянского банка, но с тою отменою, чтоб заложенное имение действительно в той губернии находилось, и чтоб деньги не долее, как на год раздаваемы были. В одни же руки не отдавать более тысячи рублей, и не менее пяти сот рублей. Дозволяется приказу общественного призрения умножить сей капитал как частию процентных денег, так и принятием от доброхотных людей к благим установлениям добровольного подаяния, что кому разсудится, и для которого установления кто за
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
69
благо разсудит назначить, то так и употреблять. Дозволяется приказу общественного призрения учредить аптеку, с которой доходы употреблять в пользу установлений в 380 статье прописанных, но оным установлениям лекарство получать от приказа без платы. 383. О верных и точных приходных и расходных книгах. Приказ общественного призрения ведет весьма верные и точные приходные книги о всех принимаемых им деньгах как казенных, так и от доброхотных подателей, а расходам и кому деньги розданы, и что именно употреблено как на установление, так и на содержание которого установления сколько по годно расходится, сочиняет по годно особливые расходные исправные книги, кои отсылаются для ревизии в казенную палату всякий раз, когда о том от государева наместника прислано будет повеление. 384. О народных школах. В разсуждении народных школ, приказ общественного призрения долг имеет стараться, чтоб оные были установлены во 1. по всем городам, а по том в тех многолюдных селениях, кои подсудны верхней расправе, для всех тех, кои добровольно пожелают обучаться в оных [в чем однако же не чинить ни кому принуждения, но отдать на волю родителей отдавать детей в школу, или оставлять их дома], 2. чтоб неимущие могли учиться без платежа, а имущие за умеренную плату, 3. учение в народных школах имеет на первый случай состоять в научении юношества грамоте, рисовать, писать, арифметике, детей же греко-российского исповедания учить катихизису для познания оснований православной веры, толкованию десяти заповедей божиих, для вкоренения нравоучения всеобщего, 4. во всякой школе надлежит иметь смотрение, дабы горницы были чисты, и всякий день выметены, и воздух в них переменялся открытием окон летом во весь день, а зимою всякий день на короткое время, дабы дети от духоты в горницах не претерпели в здоровье своем повреждения. Учение производиться имеет всякий день, выключая воскресные и табельные дни, но не более двух часов сряду по утру, до двух часов сряду после обеда для одних детей одной науке, по середам же и по субботам после обеда дается отдохновение, 6. учителям запрещается наказывать детей телесным наказанием, 7. приказ общественного призрения имеет прилежное попечение, чтоб учители и школы все определенное получали по всюды исправно, не радивых же и не исправных учителей, по разсмотрению жалоб, сменяет и определяет на место их радетельных и исправных. 385. О содержании и воспитании сирот обоего пола. В разсуждении установления и надзирания сиротских домов для призрения и воспитания сирот мужеского и женского пола оставшихся после родителей без пропитания, приказу общественного призрения предписывается буде где не удобно установить таковых общих домов для воспитания, для того, что строение требует иждивения превосходящего подаяние, или же содержание приставников для научения и воспитания питомцев отнимало бы способы к умножению их числа, тогда приказ общественного призрения, имея в единственном виде распространение добра для много требующих от оного помощи, неимущих сирот по их рождению, или состоянию отдает на руки надежным, добродетельным и добронравным людям за умеренную плату для содержания и воспитания сирот
70
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
с обязательством, чтоб представить их приказу общественного призрения во всякое время, детей ремесленных людей для научения ремесла, торговых для научения торга, и всяких иных сирот для научения, или прокормления по их полу, роду, или состоянию. 386. О гошпиталях, или больницах. В разсуждении установления и надзирания гошпиталей, или больниц для излечения больных, надлежит приказу общественного призрения стараться учредить оные для многолюдных городов вне города, но близ оного, вниз по реке, а отнюдь не выше города, буде можно на высоком месте и свободном воздухе, и весьма прилежно смотреть должно, чтоб строение было не тесное и не низкое, чтоб покои чисто содержаны были, и чтоб в покоях воздух переменялся открытием хотя на короткое время окон, чтоб больные мужеского пола особо содержаны были от больных женского пола, чтоб больные прилипчивыми болезнями особливые покои имели, чтоб излишними не нужными людьми, или приставниками, или иными не надобными издержками не убавлялась и не тратилась сумма, которая бы могла быть употреблена с лучшею пользою для излечения наивящшего числа больных. Приказу общественного призрения равномерно непрестанное бдение и старание иметь надлежит, дабы до больниц и в них находящимся дошло все то, что им определено. Для примерного обозрения прилагается здесь учреждение одной больницы. 387. О богадельнях. В разсуждении установления и надзирания богаделен для мужеского и женского пола убогих, увечных и престарелых, кои пропитания не имеют, надлежит приказу общественного призрения смотреть, где в оных нужда состоит [понеже во многих местах таковые установления уже заведены] и буде найдет, что где в губернии число обоего пола убогих, увечных или престарелых, кои пропитания не имеют, превосходит число положенных мест по богадельням, тогда приказу общественного призрения отдается на разсмотрение, или распространить установленные богадельни, и умножить места в оных, или же завести вновь в удобных к тому местах богадельни, имея всегда в виду, дабы таковые убогие, увечные и престарелые, кои пропитания не имеют, получали покров, одежду и прокормление в богадельнях, и к общему стыду и соблазну не были бы принуждены испросить оных вне установленных для них мест. При установлении богаделен, приказ общественного призрения наблюдать имеет и то, чтоб мужеского пола богадельни были особо, а женского пола богадельни особо же заведены, чтоб до богаделен и в них находящимся дошло все то, что им определено, чтоб внутри богаделен благочиние было сохранено, чтоб горницы были чисто содержаны, чтоб в богадельнях молодых людей обоего пола отнюдь не было, и где таковые найдены будут, то приказ общественного призрения, смотря на лета, пол или состояние, отдаст оных или в школы, или поместит во услужение, или поручит добронравным людям для научения, или ремесла, или иных работ, или же отошлет в работные домы для прокормления, и отнюдь не допустит, чтоб с молодости в праздности жили и к праздности привыкали. Приказ общественного призрения наблюдает и то, дабы внутри богаделен сохранялось добронравие, и чтоб ни каких неистовств обществу соблазнительных не происходило, найденных же паче чаяния в таковых соблазнительных противностях, приказ общественного призрения по разсмотрению отсылать может
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
71
в смирительные домы на время или навсегда, чего весьма довольно будет для удержания продерзостей всякого рода обоего пола людей. 388. О домах для больных неизлечимых. В разсуждении установления и надзирания особого дома для неизлечимых больных, кои пропитания не имеют, приказу общественного призрения предписывается, таковой дом установить для того, что в гошпиталях, или больницах хотя и стараются в излечении разными недугами одержимых; однако же случаются болезни таковые, кои по существу своему бывают неизлечимы, и буде где не будет особенного установления для неизлечимых неимущих, тогда случиться может, что в гошпиталях, или больницах число неизлечимых неимущих занимать будет места без пользы тех, кои будучи одержимы временными болезнями, могли бы получить пользованием излечение в гошпиталях, или больницах [не упоминая и о том, что бывают болезни неизлечимые, кои еще при том и прилипчивы] или же неизлечимые неимущие останутся без покрова; и для того приказу общественного призрения надлежит стараться о доставлении неизлечимым неимущим покрова, прокормления, услужения и призрения, и чрез то да подастся неизлечимым неимущим хотя облегчение в их недугах. 389. О домах для с ума сшедших. В разсуждении установления и надзирания дома для с ума сшедших, приказу общественного призрения надлежит иметь попечение, чтоб дом избран был довольно пространный и кругом крепкий, чтоб утечки из него учинить не можно было. Таковой дом снабдить нужно пристойным, добросердечным, твердым и исправным надзирателем и нужным числом людей для смотрения, услужения и прокормления с ума сшедших, к чему нанимать можно или из отставных солдат добрых и исправных, или же иных людей за добровольную плату, кои бы обходились с ума сшедшими человеколюбиво, но при том имели за ними крепкое и не ослабное во всякое время смотрение, чтоб с ума сшедший сам себе и ни кому вреда не учинил; и для того держать с ума сшедших по состоянию с ума сшествия, или каждого особо заперта, или же в таком месте, где от него ни опасности, ни вреда учиниться не может, и приложить старание в их излечении. С ума сшедших неимущих принимают безденежно, а имущих имение принимают в доме не инако, как за годовую плату на содержание, присмотр и на приставников. 390. О работных домах. В разсуждении установления и надзирания работных домов для обоего пола людей, приказ общественного призрения имеет строго и точно наблюдать, чтоб таковое учреждение соответствовало совершенно тому намерению, для которого таковые домы заводить предписывается, а именно: дабы работою доставить прокормление неимущим; какою же работою, сие отдается на усмотрение приказа общественного призрения [ибо не везде одинакие удобности бывают, в Москве каменья пилить, в других местах приготовлять лен, или прясть, и тому подобное] и понеже в работных домах всякий кормится своею работою, то и принимают в оные совершенно убогих обоего пола людей, кои работать могут, и сами добровольно туда приходят [и кои не привязаны к иной работе] в оных домах дают им работу, а по мере работы пищу, покров, одежду, или деньги, или же в работные домы принимают пристанища не имеющих, кои присланы будут на время, или на всегда из какого ни на есть места на то власть
72
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
имеющего в той губернии. Живущих в работных домах людей мужеского пола содержат особенно от женского пола, и в сих установлениях, как и во всех протчих сохраняют правила добронравия, отдаляют всякое злоупотребление и соблазны превращающие доброе установление во зловредное. Определяют к сим домам пристойных надзирателей, людей добросовестных и порядочных и прочих необходимых людей для присмотра, избегая везде излишества. 391. О смирительных домах. В разсуждении установления и надзирания смирительных домов для обоего пола людей, приказу общественного призрения предписывается учреждать оные с великим прилежанием, дабы установление совершенно соответствовало намерению; ибо доброучрежденный смирительный дом ограждает общество от многих продерзостей добронравие повреждающих, и следовательно бывает нужен для общего благочиния и спокойствия семей. Смирительный дом установляется ради таких людей обоего пола, которые непотребного и не воздержного жития, яко 1. сыновья или дочери, кои родителям своим не послушны, или пребывают злого жития, или ни к чему доброму не склонны, 2. люди, которые впадут в непотребное житие, начнут расточать имение, долги накоплять в двое против имения, дом разорять, и чинить непотребности противные чести, 3. люди, которые начнут без стыда и зазора иметь явно поведение добронравию и благочинию противное, 4. рабы непотребные, которых никто в службу не принимает, 5. рабы ленивые и гуляки, кои все пропивают или проматывают, 6. люди, которые не хотя трудиться для своего пропитания, едят хлеб вотще, и сим подобные, 7. непотребного, неистового и соблазнительного жития женского пола. В смирительный же дом не инако принимают на время, или на всегда вышеписанных людей обществу стыд и зазор наносящих, как по повелению наместнического правления, или по приговору прочих судов, или же по прошению в приказе общественного призрения отцов, или матерей, или по прошению трех родственников [сим представить свидетельство, для чего] или по требованию помещика, или хозяина с прописанием причины, для которой ссылает человека в смирительный дом. Смирительному дому надлежит быть довольно пространну, построену на вольном воздухе, кругом крепку со стеною, или таким забором, чтоб утечки из оного дома отнюдь ни кто учинить не мог, и чтоб числа людей для присмотра или караула излишно не умножить, внутри смирительного дома иметь все нужные для дома строения и бани. К смирительному дому надлежит приставить пристойного и исправного надзирателя, а для надлежащего во всех частях дома присмотра определить из отставных солдат добропорядочного состояния и исправных людей. В смирительном доме сосланных людей должно содержать мужеского пола особо от женского, и как скоро кто в смирительный дом принят будет, и имя, отечество и прозванье его в книге дома того запишутся, то называть уже его тем именем, как при крещении назван, а не отчеством, или прозваньем. В смирительном доме всего более смотреть надлежит, чтоб сосланные, кроме нужного человеку времени для сна и пищи, отнюдь праздны не были, но обращались в беспрерывной работе внутри дома, а оттуда ни под каким видом отнюдь выпускаемы не были; ленивых же принуждать к работе, а роптивых и непослушных дозволяется надзирателю наказывать прутьями, но не более трех ударов за один проступок, или сажать
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
73
на хлеб и на воду на три дни, или в темную тюрьму того дома на неделю. Сосланным в смирительный дом производить нужную для жизни пищу без излишества, а одежду самую простую, больным же из них стараются излечением возвратить здоровье. Сосланных в смирительный дом по прошению родителей, родственников, помещиков или хозяев, сами родители, родственники, помещики и хозяева должны снабдевать содержанием, без чего смирительный дом сосланных не принимает, или принятых освобождает. В смирительном доме, как и во всех прочих установлениях, приказ общественного призрения строго наблюдает, чтоб сохранены были правила добронравия и благочиния, и отдаляет всякое злоупотребление и соблазны, превращающие доброе и полезное заведение во зловредное. 392. О особенных установлениях. Буде же случится, что частный человек, или какое общество, или город, или селение захотят установить которое нибудь из вышеписанных учреждений, или к установленным прибавить пожелают своим иждивением, то приказ общественного призрения не чинит в том ни кому препятствия, лишь бы установление сходствовало общим для установлений предписанным правилам, и оных не повреждало; ибо приказ общественного призрения везде оказывать долженствует доброхотство к роду человеческому, и споспешествовать по всюду делам основанным на человеколюбии; дворянские же предводители и градские главы обязаны по благотворительным предметам, о коих попечение возложено на приказ общественного призрения, сделать по своим местам примечания и представления в приказ общественного призрения, что к общей пользе их мест им покажется быть нужным. 393. О сроке заседания приказа общественного призрения. Приказ общественного призрения имеет один срок заседания в году, а именно от 8 генваря до страстной недели. 394. Примерное положение для учреждения больницы. А. КАК ПОСТУПАТЬ В ПРИЕМЕ И СОДЕРЖАНИИ БОЛЬНЫХ. 1. В больницу не принимать ни кого без записки за рукою главного надзирателя. 2. Как скоро больной принят будет в больницу, то отобрать у него все его платье, и всю обувь, и дать ему вместо того шлафорок, или халат холстинный, рубашку, калпак, чулки, портки и туфли. Все взятые у больного вещи переписав, собрать в одну связку, и положить в казенную той больницы с надписанием имени больного. 3. Таковые отобранные вещи у больного возвращать ему в тот день, как по выздоровлении выходить будет из больницы. 4. Больница учреждается для ограниченного числа людей [как разсуждено будет, двадцать, тридцать, более или менее по возможности определенного содержания] и более ограниченнаого числа больных не помещать в больнице; и для того ограниченного числа больных содержать постели всегда в готовности со всем прибором, белья всякого по три перемены на человека. 5. У каждого больного подле постели быть небольшему столику, покрытому вощанкою, а на том столике по стакану и кружке оловянным, и по маленькому колокольчику, чтоб звать сидельников. 6. Комнаты содержать всегда в чистоте, и курить в них по два раза в день и переменять воздух, как доктор, или лекарь о том предпишут, в которой комнате; сидельникам же быть безотлучно. 7. Обедать больным
74
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
всегда в десять часов по утру, а ужинать в шесть часов в вечеру. Кушанье варить для все обще, разве для кого особливо что от доктора, или лекаря приказано будет. 8. Смотреть накрепко, чтоб к больным ни кто из посторонних ни чего не носил; разнощиков ни под каким видом к больным не пускать. 9. В больнице пользовать и призирать всякого звания бедных и неимущих людей безденежно; прочих же больных и господских служителей тогда только принимать, когда порожние места случатся, и класть особо, а плату за излечение сих установить весьма умеренную. Б. КАКИМ ЛЮДЯМ БЫТЬ ПРИ БОЛЬНИЦЕ И С КАКИМ ЖАЛОВАНЬЕМ.
Звание чинов Число людей Жалованья каждому На жалованье всем
Главный надзиратель Доктор Смотритель Лекарей Подлекарей Для стережения дома Первый сторож Сторожей Сидельников Баб сидельниц у больных женщин Накрыватель стола Поваров Поваренных помощников Портомоя, главная смотрительница над всем бельем При ней работницы для мытья белья Бухгалтер Копеист Дровосек Конюхов для возки воды Лошадей Всего
В. ЧТО КОМУ ИЗ НАХОДЯЩИХСЯ ПРИ БОЛЬНИЦЕ НАБЛЮДАТЬ. 10. Главный надзиратель имеет попечение обо всем касающемся до больницы, и все при разных должностях находящиеся в больнице ему подчинены. 11. Доктор должен главного надзирателя еженедельно письменно уведомлять о состоянии больных, и иметь неусыпное смотрение, чтоб больные в лечении и в пище по предписаниям его содержаны были. О лекарствах приказывает лекарю и в аптеке, и записывает свои приказания, о пище же для больных дает записки смотрителю больницы. 12. Естьли из присланных по записке от главного надзи№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
75
рателя больных явится кто в прилипчивой болезни, то доктор дает о том знать смотрителю больницы, коему тот час такового больного поместить особо, дабы не сделалось заразы. 13. Доктору посещать больных по утру, не реже как через день, или по крайней мере через два дни, а когда случатся большие лекарские операции, то быть и доктору при оных. 14. Лекарю, а где лекарей много, то дневальному лекарю не токмо при посещении докторском быть безотлучно, но и в те дни, когда доктор дает знать, что он за чем либо не будет осматривать больных по утру, и предписывать им нужные лекарства, а кроме того и в день почасту иметь смотрение, чтоб ни кто по предписанию ни в чем не имел недостатка, и обо всем доносить доктору. 15. Лекарю, а где лекарей более одного, то дневальному лекарю уведомлять словесно главного надзирателя ежедневно о состоянии больных. Нужные операции, перевязывание рук и кровопускание делать ему по его искусству с наиусерднейшим примечанием. 16. Подлекарю во время принимания лекарств быть при больных безотлучно, и смотреть, чтоб не произошло в чем недоразумения, в прочем состоит он в повелениях дневального лекаря. 17. Смотрителю больницы неутомимое иметь попечение, чтоб в больнице наблюдалась чистота и во всем порядок, чтоб пища по предписанию докторскому была приуготовлена, чтоб больные в пристойных по болезням их местах помещены были, и отобранное у них платье и прочее прилежно хранилось. Он имеет в ведомстве своем сторожей, сидельников, поваров и прочих всех нижних служителей, и наблюдает, чтоб всякий из них прилежно отправлял свою должность. О порядке в больнице уведомляет ежедневно главного надзирателя. 18. Бухгалтеру иметь шнуровую книгу за печатью главного надзирателя. В оную записывать ему получаемые на расход от главного надзирателя деньги, також и что куда именно употреблено, у кого куплено и кому отдано, при чем под запискою купцам должно расписаться. Мясо и прочие потребности по предписанию смотрителя закупать доброго качества. Ежемесячно о всем расходе подавать главному надзирателю ведомости, а по прошествии года и всю шнуровую книгу на разсмотрение. Он имеет при себе копеиста. 19. Первого числа каждого месяца быть собранию, в котором присутствовать доктору, лекарям, смотрителю и бухгалтеру, и естьли в сем собрании положено будет что в пользу больных, о том предложить главному надзирателю. 20. Главному надзирателю дать каждому из помянутых чинов, особо в силу сего общего положения подробные наказы, или предписания за своею рукою на все представляющиеся случаи. 21. Сверх присылаемых и подаваемых главному надзирателю уведомлений, доктору вести дневную записку как о числе и звании больных, так и о их болезнях, о способах употребленных для излечения оных с приличными на то мнениями, дабы таковая книга могла впредь служить в советованиях докторских, которой книге и быть тут хранимой в архиве. Гл. XXVI. О совестном суде и его должности 395. Учреждается совестный суд. Понеже личная безопасность каждого верноподданного весьма драгоценна есть человеколюбивому монаршему сердцу; и для того, кабы подать руку помощи страждущим иногда более по
76
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
несчастливому какому нинаесть приключению, либо по стечению различных обстоятельств, отягощающих судьбу его выше мер им содеянного, за благо разсуждается всемилостивейше учредить. Учреждаем и повелеваем установить в каждом наместничестве по одному суду под названием: совестный суд. 396. О присутствующих. В совестном суде председает судья совестного суда наместничества, и заседают по дворянским делам выбранные чрез три года дворянами той губернии два члена, по городовым делам выбранные чрез три года той губернии городами по очереди два члена, по расправным делам выбранные чрез три года той губернии селениями два члена, люди добросовестные, законы знающие, и учение имеющие. 397. Правила совестного суда. Совестный суд вообще судит так, как и все прочие суды по законам, но как совестный суд установляется быть преградою частной, или личной безопасности; и для того правила совестного суда во всех случаях должны быть, 1. человеколюбие вообще, 2. почтение к особе ближнего, яко человеку, 3. отвращение от угнетения или притеснения человечества, и для того совестный суд ни когда судьбы ни чьей да не отяготит, но вверяется оному совестный разбор и осторожное и милосердное окончание дел ему порученных, о чем пред богом и пред нашим императорским величеством подлежит во всякое время ответу и отчету. 398. Совестный суд не инако принимается за дело, как по повелению, сообщению или прошению. Совестный суд ни в какое дело сам собою не вступается, но принимается за дело, или по повелению правления, или по сообщению другого места, или по прошению и челобитью. 399. Какие дела принадлежат до совестного суда. Дела касающиеся до таковых преступников, кои иногда более по несчастливому какому ни наесть приключению, либо по стечению различных обстоятельств впали в прегрешения, судьбу их отягощающие выше мер ими содеянного, так же преступления учиненные безумным, или малолетным, и дела колдунов, или колдовства, поелику в оных заключается глупость, обман и невежество, надлежит отсылать в совестный суд, который един право имеет учинить о вышеписанном решение. 400. О должности совестного суда. Совестного суда должность есть в гражданских делах примирять тех спорющихся, кои прозьбою прибегают к разбирательству совестного суда; для примирения же совестный суд требует от истца и ответчика или средств в силу узаконений к их примирению, и буде согласятся, то совестный суд укрепит их согласие печатью, или буде же не согласятся, то совестный суд требует от истца и ответчика назначения с каждой стороны по одному, или по два посредника на месте живущих [быть посредником ни кто из живущих в обществе отказаться не должен] когда же посредники назначены и объявлены совестному суду, тогда на другой или на третий день посредники обще с совестным судом разсматривают дело, и по том изыскивают средство к примирению истца и ответчика, и на чем посредники согласятся, то и предложат совестному суду, который приложит печать к согласию посредников, и истец и ответчик теряют право возобновлять впредь о том прозьбу во всяком судебном месте, а буде посредники не согласятся, тогда совестный суд предложит посредникам свое мнение, как примирить без разорения, без тяжбы, без спора,
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
77
ссоры или ябеды истца и ответчика [мнение же совестного суда основано быть долженствует на следующих правилах, 1. доставить обеим сторонам законную, честную и бестяжебную жизнь, 2. злобы, распри и ссоры прекратить, 3. доставить каждому ему принадлежащее, 4. облегчить судебные места примирением спорющихся лиц] буде же посредники и тогда не согласятся, то совестный суд призовет истца и ответчика, и предложит примирительные способы, и буде оные примут, то совестный суд укрепит печатью примирение их; буде же не примут, то совестный суд истцу и ответчику объявит, что совестному суду до той их распри уже дела нет, а пошли бы, куда по законам надлежит. 401. Право совестного суда. Буде кто пришлет прошение в совестный суд, что он содержится в тюрьме более трех дней, и в те три дни ему не объявлено, за что содержится в тюрьме, или что он в те три дни не допрашивай, тогда совестный суд по получении такового прошения, не выходя из присутствия, долженствует послать повеление, чтоб таковой содержащийся в тюрьме, буде содержится не во оскорблении особы императорского величества, не по измене, не по смертоубийству, не по воровству, или разбою, был прислан и представлен в совестный суд обще с прописанием причин, для которых содержится под стражею, или не допрашиван. Повеления совестного суда в сем случае должны быть исполняемы, не мешкав ни часа, где получены будут, под взысканием пени трех сот рублей с председателя, да по сту рублей с заседателей, буде где в судебном месте более суток оставят оные без исполнения; на дорогу же кладется срок по двадцати пяти верст на день, по представлении к лицу совестного суда в тюрьме содержащегося, буде совестный суд усмотрит, что проситель содержится не во оскорблении особы императорского величества, не по измене, не по смертоубийству, не по воровству, или разбою, то совестный суд, не выходя из присутствия, прикажет содержащегося в тюрьме освободить на поруки как о его поведении, так и о представлении его к тому суду в той губернии, который он сам изберет, куда и дело его совестный суд отошлет, и такового правом совестного суда из тюрьмы освобожденного, по тому же делу в другой раз в тюрьму посадить ни кто уже да не дерзнет прежде решения его дела, дело же его кончить, как законами поведено. Буде же совестный суд усмотрит, что проситель содержится в вышеписанных винах, а именно: в оскорблении особы императорского величества, по измене, по смертоубийству, по воровству, или разбою, по которым и присылать не должно, или же проситель совестному суду ложно написал, что три дни содержится, и ему не объявлено, за что, и он не допрашивай, или порук по себе не дает и не представит, тогда совестному суду надлежит возвратить просителя в тюрьму пуще прежней. 402. На совестный суд жалобу приносить в вышний совестный суд. Буде кто не доволен решением совестного суда, тот имеет жалобу приносить в вышний совестный суд. 403. О времени присутствия совестного суда. Совестный суд всякий раз собирается в сроки положенные для прочих судебных мест, и когда дело есть.
78
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
Гл. XXVII. О прокурорской и стряпческой должности 404. О должности вообще губернского прокурора и губернских стряпчих. Вообще губернский прокурор и губернские стряпчие смотрят, и бдение имеют в сохранении везде всякого порядка законами определенного, и в производстве и отправлении самых дел. Они сохраняют целость власти, установлений и интереса императорского величества, наблюдают чтоб запрещенных сборов с народа ни кто не собирал, и долг имеют истреблять по всюды зловредные взятки. 405. Должность губернского прокурора. Что губернскому прокурору наблюдать при получении новых узаконений. 1. Когда присланы будут новые общие узаконения, или учреждения, или указы в губернию, или наместничество, тогда для записания в книгу законов, учреждений и указов, губернское правление и палаты выслушивают наперед заключения губернского прокурора, сей предложит им тогда новоизданный закон, учреждение или указ, с каким узаконением сходен, или каким узаконениям противен, или в отмену, или в поправление, или дополнение которых. 2. Как губернский прокурор злоупотребления противные узаконениям долженствует отвращать. Буде губернский прокурор где усмотрит зло употребления противные законам, учреждениям или указам, то долженствует о том [приличии по тому случаю] напамятовать, и уведомить наместническое правление и генерал-прокурора, дабы злоупотребление поправлено было. 3. При начатии срока, губернский прокурор велит прочесть для возобновления в памяти приличны статьи узаконений. При начатии срочного заседания, губернский прокурор велит прочесть те статьи из законов, учреждений, или указов, о коих мнит, что нужно возобновить в памяти для наивящшего соблюдения в силу присяги, порядка и правосудия в присутственных местах, но чтение таковое да не продолжится более получаса. 4. Десять статей, о коих губернский прокурор долженствует доносить наместническому правлению. Губернский прокурор долженствует доносить наместническому правлению все то, что до сведения его дойдет, касательно до губернского правления обязанности, а именно 1. о не точном где в судебном месте исполнении законов, учреждений и указов, 2. буде где в наместничестве есть непослушание, или ропот, 3. о ленивых в исполнении должности, 4. о медлении в исполнении повелений, 5. о медлении по делам в производстве, 6. о нарушении правил благочиния и о всяком причиняющемся многим соблазне, законам противном поступке, вине, или преступлении, 7. о запрещенной торговле, или о помешательстве законам противном дозволенной торговле, 8. о нарушении общей тишины, 9. о нарушении в верности присяги, 10. о казенном и общественном ущербе. 5. Губернский прокурор смотрит, чтоб власть одному месту порученная не переходила в другое, и как ему поступать в случае медления в исполнении. Губернский прокурор прилежно смотрит, чтоб в наместничестве одно место не присвояло себе власти и отправления дел учреждениями другому месту порученных, и чтоб дела вершились, а вершенные дела скоро и безостановочно самым делом по решении исполнены были; и для того губернский прокурор
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
79
должен спрашивать весьма часто, исполнено ли [в такое время, в которое начало и совершенство оного дела исполнено быть может] и буде не исполнено за чем, то губернский прокурор напоминать должен о исполнении, и за тем в случае медления поступать, как в 4 пункте предписано. 6. Буде случится сомнение, до которого места дело надлежит, или о узаконении, то выслушивать заключения губернского прокурора и проч. Буде случится дело такого существа, что из оного родится сомнение, или запрос в которое место, или до какого места производство надлежит или во всяком ином деле, где у судей родиться может о узаконении сомнение, то сообщается то дело губернскому прокурору, и выслушивают его заключения прежде решения, и по том решать дело. Подобные же заключения губернский прокурор обязан сообщать генерал-прокурору, и от него принимать поправления, дабы повсюды одинокое понятие принимали в общих установлениях. 7. Буде которое дело случится и частное и общественное, или частное и до казенного интереса касается, то выслушивают заключение губернского прокурора. Буде случится дело такого существа, что оно вместе и частное и общественное, или частное, но касается и до казенного интереса, то сообщится губернскому прокурору, и выслушивают его заключение прежде решения. 8. Оба губернские стряпчие даются губернскому прокурору для совета. Губернскому прокурору для совета определяются губернский стряпчий уголовных дел, и губернский стряпчий казенных дел, и почитается, что они все трое едиными устами говорят. 9. Губернскому прокурору и стряпчим никто речи не перебивает. Губернскому прокурору, или губернским стряпчим никто да не перебивает речь, но терпеливо и в молчании да выслушивают их заключения и предложения по должности. 10. Губернское правление и палаты посредством прокурора и стряпчих сносятся и проч. Наместническое правление и палаты посредством губернского прокурора и губернских стряпчих сносятся сообщениями, и для того губернский прокурор и губернские стряпчие во всякое время входят как в наместническое правление, так и в палаты. 11. Губернскому прокурору подчинены прочие прокуроры и стряпчие и проч. Губернскому прокурору подчинены как прочие прокуроры, так и стряпчие того наместничества, и он должен принимать от них доношения, и об оных предлагать, где надлежит. 12. Губернский прокурор, будучи око генерал-прокурора, повинен доносить ему о неисправлении кем должности. Буде губернский прокурор усмотрит за кем не исправление должности, то повинен доносить о том не токмо генералгубернатору, но и генерал-прокурору; ибо во всех делах губернский прокурор есть око генерал-прокурора. 13. Губернский прокурор попечение имеет о содержащихся под стражею людях. Губернский прокурор попечение имеет о прокормлении под стражею содержащихся, и чтоб дела сих людей скорее решение получили, и они бы скорее отправлены, или выпущены были; и для того губернский прокурор до-
80
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
лжен ходить чаще по тюрьмам по крайней мере единожды в неделю, а именно по пятницам после обеда, дабы посмотреть состояние в тюрьме содержащихся, и доходит ли до них все то, что им определено, и содержат ли их сходственно их состоянию и человеколюбию. 406. Должность губернского стряпчего казенных дел и губернского стряпчего уголовных дел. 1. Губернские стряпчие служат губернскому прокурору советом, и именем его предлагают заключения. Губернский стряпчий казенных дел, и губернский стряпчий уголовных дел, как в 8 пункте должности губернского прокурора предписано, для того определяются, чтоб губернскому прокурору служить советом в случающихся делах его должности, и чтоб вместо губернского прокурора и именем его предлагать заключения о палатах. 2. В случаях сомнения губернские стряпчие советуют с губернским прокурором, буде же все трое не одного мнения, то голос губернского прокурора перевес дает. В случаях сомнения, до которого места дело надлежит, или в сомнении в узаконениях, о которых в 6 пункте должности губернского прокурора упомянуто, губернский прокурор и губернские стряпчие посоветовав между собою, общим мнением решат сомнение; буде же все трое не одного мнения, то губернского прокурора голос перевес дает тому мнению стряпчего, к которому он пристанет. 3. О предметах стряпческой должности и проч. Губернских стряпчих должность есть 1. дать заключения сходственные с сохранением общего законами установленного порядка, 2. производить жалобу, не смотря на лицы, яко истцу: губернскому стряпчему казенных дел по казенным делам и по делам нарушающим общий порядок, или противным власти и присяжной должности; губернский же стряпчий уголовных дел производит жалобу яко истец, по уголовным винам и преступлениям нарушающим законы, всякий раз там, где истца нет, но доказательства имеет, истцами же губернские стряпчие не инако бывают, как донеся о том наперед наместническому правлению, и показывая оному по делу тому свои доказательства, и получая от наместнического правления дозволение. 4. Губернские стряпчие имеют право требовать сообщения всякого дела в их должность входящего. В разсуждении порученной должности, губернские стряпчие право имеют требовать в том месте, где они определены, сообщения всякого дела касающегося до их должности, как например: дела касающиеся до казенного интереса, или ущерба, в спорах о землях, казенные земли и права они защищать долженствуют, дела нарушающие общий порядок, или противные власти и должности, дела касающиеся до запрещенного сбора с народа, или зловредные взятки, дела касающиеся до общества, дела малолетных, кои опекунов не имеют и прочия сему подобные в должность их входящие или касающиеся до оной, отнюдь не входя однако в дела между частными людьми, не касающиеся до вышеписанного в сем пункте. 5. Губернские стряпчие по сообщенным делам и по делам, в коих они по должности своей истцами, какие права имеют. По сообщенным делам, или когда которой губернский стряпчий сделался истцом, тогда по свойству дела он право имеет предложить суду, и требовать или личной присылки к суду ответчика, или
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
81
его поверенного, или представления ответчикам на место в присутствие, или судебного повеления, посадить ответчика под стражу, буде преступление такого рода, что законы сие повелевают, или наложения пени, или учинения выговора, или иных судебных приговоров по свойству дела: одним словом, губернские стряпчие право имеют по делам их должности производить в судебном месте, где они определены, жалобу, прозьбу, просить следствия по производству дела, и до сочинения приговора предложить, чего в производстве не достает, переносить решеное дело из нижних судов в верхние, смотреть и бдение иметь в сохранении порядка каждому месту предписанного, и чтобы истцы и ответчики надлежащее к суду и судьям почтение сохраняли, чтоб присутственные места собирались в свое время и заседения имели в повеленное время, в случае же подозрения по делу на которого заседателя, буде сам не удержится от присутствия, они ему о том прилично напоминать могут, чтоб пени в надлежащее время взысканья были, а они сами за всякое упущение подлежат двойному денежному взысканию, они же мирят споры и ссоры могущие произойти как между судей, так и между тяжущимися, когда о том дойдет до них требование. 6. Губернские стряпчие как поступать имеют в тяжебных и уголовных делах в разсуждении губернского прокурора. В тяжебных делах губернский стряпчий может производить дело и без согласия губернского прокурора, выслушивая однако же его заключение. В уголовных же делах и в интересных губернский прокурор письменно дает свои заключения, по коим губернские стряпчие поступать должны. 7. Губернским стряпчим запрещается по делам до их должностей надлежащим подавать советы, кому бы то ни было, или быть за кого хожатыми. Губернским стряпчим запрещается по делам до их должностей и до казенного интереса касающимся подавать советы, кому бы то ни было, или вместо кого быть хожатыми. 8. Губернский стряпчий уголовных дел когда представить имеет свои заключения по начатому делу и когда ему представить донос, или доносителя. Губернский стряпчий уголовных дел когда увидит производство и вины ответчика, тогда тот час суду представит свои заключения; буде же суд оправдает ответчика, тогда губернский стряпчий под опасением потеряния своего места, обязан представить ответчику донос и доносителя, буде ответчик того требовать будет, дабы ясно и явно было, что губернский стряпчий уголовных дел не есть поклепатель невинности. 9. Губернский прокурор и стряпчие выходят во время решения дела из присутствия. Губернские стряпчие и губернский прокурор во время решения дела из присутствия выходят, судебные же места решат все дела по точной силе и словам закона, не смотря ни на чьи требования, или предложения. 10. Губернские стряпчие один другого место заступает, и чему подлежат по гражданским и уголовным делам, буде кого поклеплют. Губернские стряпчие в случае нужды один другого место заступает, когда которого нет, за пустое же вчинание иска повинны они платить все протори и убытки, лишиться своих мест, и вытерпеть то наказание, под которое кого подвести старались, буде явится, что с умысла кого поклепали.
82
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
407. О должности прокуроров и стряпчих при верхнем земском суде, губернском магистрате и верхней расправе вообще. Причины определения прокурора и стряпчих при верхнем земском суде, губернском магистрате и верхней расправе. Понеже для споспешествования правосудия, и для сохранения доброго законами установленного порядка в судебных местах, сколь в разсуждении судей, столь и в уважение истцов и ответчиков полезно есть, когда судебные места снабдены нарочными людьми, коим предписано и коих долг есть быть взыскателями исполнения узаконений, наказания преступлению, а невинности защитою; и для того определяется в верхнем земском суде прокурор, стряпчий казенных дел и стряпчий уголовных дел, в губернском магистрате прокурор, стряпчий казенных дел и стряпчий уголовных дел, в верхней расправе прокурор, стряпчий казенных дел и стряпчий уголовных дел. 408. О должности прокурора при верхнем земском суде, губернском магистрате и верхней расправ. 1. Как верхних судов прокуроры злоупотребления противные узаконениям долженствуют отвращать. Буде которого из сих судов прокурор усмотрит злоупотребление противное законам, учреждениям, или указам, то долженствует о том [прилично по тому случаю] напамятовать, и уведомить губернского прокурора, дабы злоупотребление поправлено быть могло. 2. При начатии срока прокурор велит прочесть для возобновления в памяти приличные статьи узаконений. При начатии срочного заседания прокурор велит прочесть те статьи из законов, учреждений, или указов, о коих мнит, что нужно возобновить в памяти для наивящшего соблюдения в силу присяги, порядка и правосудия в присутственных местах, но чтение таковое да не продолжится более получаса. 3. Десять статей, о коих прокурор долженствует доносить губернскому прокурору. Всякий прокурор долженствует доносить губернскому прокурору все то, что до сведения его дойдет, касательно до наместнического правления обязанности, а именно: того верхнего суда, или губернского магистрата, или в подсудном ведомстве, 1. о не точном в судебном месте исполнении законов, учреждении и указов, 2. буде где есть непослушание, или ропот, 3. о ленивых в исполнении должностей, 4. о медлении в исполнении повелений, 5. о медлении по делам в производстве, 6. о нарушении правил благочиния и о всяком причиняющемся многим соблазне, законам противном поступке, вине или преступлении, 7. о запрещенной торговле, или о помешательстве законам противном дозволенной торговле, 8. о нарушении общей тишины, 9. о нарушении в верности присяги, 10. о казенном и общественном ущербе. 4. Прокурор смотрит, чтоб власть одному месту порученная не переходила в другое, и как ему поступать в случае медления в исполнении. Прокурор верхнего которого суда или губернского магистрата прилежно смотрит, чтоб в подсудном ведомстве того суда, одно место не присвояло себе власти и отправления дел учреждениями другому месту порученных, и чтоб дела вершились, в вершеные дела скоро и безостановочно самым делом по решении исполнены были; и для того прокурор должен спрашивать весьма часто, исполнено ли [в такое время, в которое начало и совершенство оного дела исполнено быть может] и буде не
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
83
исполнено за чем, то прокурор напоминать должен в исполнении, и за тем в случае медления имеет о том донести губернскому прокурору. 5. Буде случится сомнение, до которого места дело надлежит, или в узаконении, то выслушивать заключение прокурора и проч. Буде случится дело такого существа, что из оного родится сомнение, или запрос в которое место, или до какого места производство надлежит, или во всяком ином деле, где у судей родиться может в узаконении сомнение, то сообщится то дело прокурору, и выслушивают его заключения прежде решения, и по том решат дело. Подобные же заключения прокурор обязан сообщать губернскому прокурору, и от него принимать поправления заключениям, сходственные общим установлениям. 6. Буде которое дело случится и частное и общественное, или частное и до казенного интереса касается, то выслушивают заключения прокурора. Буде случится дело такого существа, что оно вместе и частное и общественное, или частное, но касается и до казенного интереса, то сообщается прокурору, и выслушивают его заключения прежде решения. 7. Оба стряпчие даются прокурору для совета. Верхних судов, или губернского магистрата прокурору для совета определяются стряпчий казенных дел и стряпчий уголовных дел, и почитается, что они все трое едиными устами говорят. 8. Прокурору и стряпчим ни кто речи не перебивает. Верхних судов, или губернского магистрата прокурору, или стряпчим ни кто да не перебивает речь, но терпеливо и в молчании да выслушивают их заключения и предложения по должности. 9. Оба департамента верхнего которого суда посредством прокурора и стряпчих сносятся и проч. Оба департамента верхнего которого суда и верхние суды между собою посредством своего прокурора и стряпчих сносятся сообщениями; и для того прокурор и стряпчие во всякое время входят всякий в присутствие своего места, где определены. 10. Всякий прокурор, будучи око губернского прокурора, повинен доносить ему о не исправлении кем должности. Буде прокурор усмотрит за кем не исправление должности, то повинен доносить о том губернскому прокурору; ибо всякий прокурор в наместничестве есть око губернского прокурора. 11. Прокуроры и стряпчие подчинены губернскому прокурору. Прокуроры и стряпчие верхних судов подчинены губернскому прокурору, и к нему посылают доношения. 12. Прокурор попечение имеет о содержащихся под стражею. Прокурор попечение имеет о прокормлении под стражею содержащихся, и чтоб дела сих людей скорее решение получали, и они бы скорее отправлены были; и для того прокурор должен ходить чаще по тюрьмам, по крайней мере единожды в неделю, а именно по пятницам после обеда, дабы посмотреть состояние в тюрьме содержащихся и доходит ли до них все то, что им определено, и содержат ли их сходственно, во всем их состоянию и человеколюбию. 409. О должности стряпчего казенных дел, и стряпчего уголовных дел при верхнем земском суде, губернском магистрате и верхней расправе. 1. Стряпчие служат прокурору советом и именем его предлагают заключения. При верх-
84
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
них судах стряпчие казенных дел, и стряпчие уголовных дел, как в 7 пункте должности прокурора верхних судов предписано, для того определяются, чтоб прокурору служить советом в случающихся делах по его должности, и чтоб место прокурора и именем его предлагать заключения в том верхнем суде, в котором они определены. 2. В случаях сомнения стряпчие советуют с прокурором, и буде все трое не одного мнения, то прокурор доложит губернскому прокурору. В случае сомнения, до которого места дело надлежит, или в сомнении в узаконениях, о которых упомянуто в 5 пункте должности прокурора верхних судов, прокурор и стряпчие посоветовав между собою, общим мнением решат сомнение; буде же все трое не одного мнения, то прокурор доложится губернскому прокурору. 3. О предметах стряпческой должности и проч. Верхних судов стряпчих должность есть 1. дать заключения сходственный с сохранением общего законами установленного порядка, 2. производить жалобу, не смотря на лицы, яко истцу, стряпчему казенных дел, по казенным делам и по делам нарушающим общий порядок, или противным власти и должности; стряпчий же уголовных дел производит жалобу, яко истец по уголовным винам и преступлениям законы нарушающим, всякий раз там, где истца нет, но доказательства имеет; истцами же стряпчие не инако бывают, как донеся о том губернскому прокурору, и показывая оному свои по тому делу доказательства, и получая от оного дозволение, или согласие. 4. Стряпчие имеют право требовать сообщения всякого дела в их должность входящего. В разсуждении порученной должности, стряпчие имеют право требовать в том месте, где они определены, сообщения всякого дела касательно до их должности, как например: дела касающиеся до казенного интереса, или ущерба, в спорах о землях; казенные земли и права они защищать долженствуют, дела нарушающие общий порядок, или противные власти и должности, дела касающиеся до запрещенного сбора с народа, или зловредные взятки, дела касающиеся до общества, дела малолетных, кои опекунов не имеют, и прочие сему подобные в их должность входящие, или касающиеся до оной, отнюдь не входя однако в дела между частными людьми не касающиеся до вышеписанного в сем пункте. 5. Стряпчие по сообщенным делам, и по делам, в коих они по должности истцами какие права имеют. По сообщенным делам, или когда который стряпчий сделался истцом, тогда по свойству дела, стряпчий имеет право предложить суду, и требовать или личной присылки к суду ответчика, или его поверенного, или представления ответчика на место в присутствие, или повеления судебного посадить ответчика под стражу, буде преступление такого рода, что законы сие повелевают, или наложения пени, или учинения выговора, или иных судебных приговоров по свойству дела, одним словом, стряпчие имеют право по делам их должности производить в судебном месте, где они определены, жалобу, прозьбу, просить следствия, по производству дела, и до сочинения приговора предложить, чего в производстве не достает, переносить решенное дело из нижних судов в верхние, смотреть и бдение иметь в сохранении порядка каждому месту предписанного, и чтоб истцы и ответчики надлежащее к суду и судьям
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
85
почтение сохраняли, чтоб присутственные места собирались в свое время и сроки, и заседания имели в повеленное время; в случае же подозрения по делу на которого заседателя, буде сам не удержится от присутствия, то стряпчие ему прилично о том напоминать обязаны, чтоб пени в надлежащее время взысканы были, а стряпчие сами за всякое упущение подлежат двойному взысканию, они же мирят споры и ссоры, могущие произойти как между судей, так и между тяжущимися, когда в том дойдет до них требование. 6. Стряпчим запрещается подавать советы, кому бы то ни было, по делам до их должности надлежащим, или быть за кого хожатыми. Стряпчим запрещается по делам касающимся до их должности и до казенного интереса, подавать советы, кому бы то ни было, или вместо кого быть хожатыми. 7. Стряпчий уголовных дел когда имеет представить свои заключения по начатому делу и когда ему представить донос, или доносителя. Стряпчий уголовных дел когда увидит производство и вины ответчика, тогда тот час представит суду свои заключения; буде же суд оправдает ответчика, тогда стряпчий под опасением потеряния своего места, обязан представить ответчику донос и доносителя, буде ответчик того требовать будет, дабы ясно и явно было, что стряпчий уголовных дел не есть поклепатель невинности. 8. Стряпчие и прокуроры выходят во время решения из присутствия. Прокурор и стряпчие во время решения дела из присутствия выходят; судебные же места решат все дела по точной силе и словам закона, не смотря ни на чьи требования, или предложения. 9. Стряпчие один другого место заступает, и чему подвержены по гражданским и уголовным делам, буде поклеплют невинных людей. Стряпчие в случае нужды один другого место заступает, когда которого нет; за пустое же вчинание повинны они заплатить все протори и убытки, лишиться мест и вытерпеть то наказание, под которое кого подвести старались, буде явится, что с умысла кого поклепали. 410. Должность уездного стряпчего. 1. О чем уездному стряпчему иметь бдение и проч. Уездный стряпчий по учиненной своей присяге долженствует бдение иметь, дабы в уезде ни чего противного власти, интересу, законам, учреждениям и повелениям императорского величества и общему благу не происходило; буде же паче чаяния что сему противное усмотрит, то не взирая на лицы сильных, должен о том сообщить губернскому прокурору, и по его поведению, или согласию производить иск. 2. Что уездному стряпчему записывать и проч. Непорядки в судебных местах того уезда произойти могущие как от присутствующих, так и от тяжущихся в противность законам, учреждениям и повелениям императорского величества, уездный стряпчий должен записывать, присутствующим пристойным образом он напоминать и их остерегать обязан, тяжущихся же он унимает, и буде его кто не послушает, то властен он призвать в надлежащее место к ответу, или для учинения выговора, или наложения пени, или поступить, как закон гласит. 3. Что при срочных заседаниях уездный стряпчий наблюдать должен. Уездный стряпчий в округе своем обязан наблюдать, дабы суды в предписанный срок собирались, или же по повелению чрезвычайные заседания имели, чтоб решенные
86
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
дела исполнение получали, чтоб никому в уезде обиды, или притеснения, или угнетения ни от кого не учинилось, и для того сообщается ему ото всех в уезде судов реестр решеным делам, дабы за действительным исполнением решений смотреть мог, в чем обязан ответствовать пред наместническим правлением. 4. Что уездному стряпчему наблюдать в округе. Уездному стряпчему поручается смотрение в уезде, дабы все общие учреждения в своей силе сохраняемы были, и все обнародованные законы, учреждения и указы наблюдаемы были, и буде где усмотрит неисполнение оных, то доносит о том губернскому прокурору, и жалобу не инако производит, как по повелению, или согласию губернского прокурора, где по законам повелено. 5. Обязанность уездного стряпчего. Буде уездный стряпчий усмотрит многим, или общий соблазн от какого явного порока, или греха, то обязан объявить о том губернскому прокурору, и вчинать иск, где по законам поведено, так же уездному стряпчему поручается смотрение, чтоб судом опороченные люди, или чести лишенные, или в торговых наказаниях бывшие, или лишенные общества добрых людей, или те, коих по бесчестному и порочному поведению чуждаться и мерзить должно, нигде в обществе явно терпимы не были, и буде где таковых во многолюдном собрании усмотрит, то имеет право выводить их из общества и отдать под стражу на три дни, дабы добрые и честные люди не были смешаны с опороченными и бесчестными. 6. Уездный стряпчий почтение к судьям сохранять заставляет. Уездный стряпчий наблюдает и то, чтоб почтение к судьям от челобитчиков сохраняемо было, и чтоб для не дельных причин на судей подозрения не показывали и судей не презирали; естьли же то кем учинится, то уездный стряпчий по должности своей жалобу приносить может, где надлежит. 7. О взыскании пени. Уездный стряпчий должен смотреть, дабы при наложении пени действительно оная взыскана была, ему же из оной казне принадлежащей уступается третья часть. 8. Уездный стряпчий когда входит и выходит из присутствия. Уездный стряпчий входит в судебные места того уезда и города во всякое время; во время же решения дела выходит из присутствия. 9. О упущении должности уездного стряпчего. Буде же уездный стряпчий проронит, или упустит дело по его должности, и дело таковое сделается гласно без него, а он знал, и губернскому прокурору не доносил и жалобы не производил, то наказан будет по мере и важности его упущения лишением места, или чина, или чести, или как повелевают законы в подобном случае. Гл. XXVIII. О пребывании правления судебных мест и определенных людей императорского величества 411. Каким местам и людям иметь заседание и пребывание в губернском городе. В губернском городе заседание и пребывание имеют: Правление наместничества. Палата уголовного суда. Палата гражданского суда. Казенная палата. Комендант. Верхний земский суд. Губернского города округа уездный суд. Губернского города округа дворянская опека. Губернского города округа нижний земский суд, когда в силе его должности не в уезде. Губернского города округа
№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
87
уездный казначей с казною. Губернского города округа, присяжный землемер, доктор, лекарь, подлекари, лекарские ученики, буде в уезде по своей должности дела не имеют. Губернского города городовые старосты и судьи словесного суда. Губернского города городовой магистрат. Губернского города городовой сиротский суд. Губернский магистрат. Губернского города округа нижняя расправа где есть. Верхняя расправа. Приказ общественного призрения. Совестный суд наместничества. Губернского города округа, уездный стряпчий, когда ни где в уезде дела нет. 412. Каким местам и людям иметь пребывание и заседание в уездном городе. В уездном городе пребывание и заседание имеют: Комендант, или городничий. Того округа уездный суд. Дворянская опека. Нижний земский суд, когда в силе его должности не в уезде. Уездный казначей с казною. Присяжный землемер. Доктор, лекарь, подлекари, лекарские ученики, буде в уезде по своей должности дела не имеют. Уездного города городовые старосты и судьи словесного суда. Уездного города городовой магистрат. Уездного города городовой сиротский суд. Нижняя расправа где есть. Уездный стряпчий, когда нигде в уезде дела нет. Подлинные подписаны собственною ея императорского величества рукою тако: ЕКАТЕРИНА. В Москве ноября 7 дня 1775 года.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – 1 собрание. – Т. 20. – № 14392. – С. 229–304. Опубл.: Российское законодательство Х–ХХ вв.: в 9-т. – Т. 5: Законодательство периода расцвета абсолютизма. – М., 1987. – С. 170–295.
№ 324 1782 р., квітня 8. С.-Петербург. – З “Устава благочиния или полицейского” імператриці Катерини ІІ – нормативно-правового акта, згідно з яким у Російській імперії створювалася система поліцейських органів та визначалися напрямки їхньої діяльності, функції, повноваження та обов’язки службовців, порядок проходження служби тощо
Устав благочиния или полицейской Часть первая А. Примерной штат градского благочиния или полиции 1. Учреждение управы В каждом городе благочиние поручается единому меблагочиния. сту, которое в каждом городе учреждается под названием управа благочиния или полицейская. 2. О присудствующих. В управе благочиния заседает городничий и заседает пристав уголовных дел, пристав гражданских дел и два ратмана.
88
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
3. Определение в столице В столице определяется полицеймейстер, которому под полицеймейстера. обер-полицеймейстером и выше приставов уголовных и гражданских дел заседать в управе благочиния 4. Определение городни- В городах где находятся обер-коменданты определяется чих по городам, городничий, которому под обер-комендантом и выше где находятся оберприставов уголовных и гражданских дел заседать в коменданты. управе благочиния. 5. О разделении города Дабы благочиние в городе порядочно могло быть отна части. правляемо, полагается, смотря на местоположение или обширность, город разделить на две или более частей. 6. Коликое число домов В часть города полагается примерно от двух сот до примерно полагается семи сот дворов. в части. 7. Определение частного В каждой части города определяется частный припристава. став. 8. Определение судей В каждой части города определить одного или более словесного суда по судей словесного суда из граждан. частям города. 9. О разделении части Часть города разделить на два или более квартала. на кварталы. 10. В квартале полагается примерно от пятидесяти до ста Коликое число придомов. мерно полагается в квартал. 11. В каждый квартал определяется квартальный надОпределение квартального надзирателя. зиратель. 12. В каждый квартал определяется в помощь квартальноОпределение кварму надзирателю по одному квартальному поручику. тального поручика. 13. О должности уездного Уездный стряпчий обязан наблюдать при управе бластряпчего при управе гочиния то же самое, что по учреждениям в главе XXVII, в статье 410 ему в должность вообще по уезду благочиния. предписано.
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
89
О малых городах, и как оные делить на части и кварталы.
14. В котором городе ото ста до двух сот домов дозволяется разделить город на одни кварталы без частей, буде же город мал, но предместие имеет, то город разделить на две части, то есть город часть, предместье часть, части же делить по удобности на кварталы. Б. О чинах
В столице полицеймеймстер шестого класса. В столице приставы уголовных и гражданских дел седьмого класса, в прочих городах девятого класса.
В столице частный пристав девятого класса, в прочих городах десятого класса.
О чине судьи словесного суда.
В столице квартальный надзиратель десятого класса, в прочих городах одинатцатого класса.
В столице квартальный поручик в одинатцатого класса, в прочих городах двенатцатого класса.
15. В столице полицеймейстер, буде чина выше того не имеет, считается в шестом классе за уряд, пока в должности пребывает. 16. В столице пристав уголовных дел, пристав гражданских дел, буде чина выше того не имеют, считаются в седьмом классе за уряд пока в должности пребывают. В протчих же городах пристав уголовных дел, пристав гражданских дел, буде чина выше того не имеют, считаются в девятом классе за уряд, пока в должности пребывают. 17. В столице частный пристав, буде чина выше того не имеет, считается в девятом классе за уряд, пока в должности пребывает. В прочих же городах частный пристав, буде чина выше того не имеет, считается в десятом классе за уряд, пока в должности пребывает. 18. Судья словесного суда, буде чина выше того не имеет, считается в четвертом надесять классе за уряд, пока в должности пребывает. 19. В столице квартальный надзиратель, буде чина выше того не имеет, считается в десятом классе за уряд, пока в должности пребывает. В прочих же городах квартальный надзиратель, буде чина выше того не имеет, считается в одинатцатом классе за уряд, пока в должности пребывает. 20. В столице квартальный поручик, буде чина выше того не имеет, считается в одинатцатом классе за уряд, пока в должности пребывает; в прочих же городах квартальный поручик, буде чина выше того не имеет, считается в двенатцатом классе за уряд пока в должности пребывает.
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
90
В. Порядок определения в должности 21. В столице полицеймейстер определяется Сенатом по В столице полицеймейстер определяется представлению губернского правления. Сенатом по представлению губернского правления. 22. В столице пристав уголовных дел и пристав гражданВ столице приставы уголовных и граждан- ских дел определяются Сенатом по представлению ских дел определяются губернского правления из старших и исправнейших Сенатом по представ- городничих. лению губернского правления. 23. В города пристав уголовных дел и пристав гражданВ города приставы уголовных и граждан- ских дел определяются губернским правлением, из ских дел определяются старших и по атестатам городничих исправнейших губернским правлени- частных приставов. ем по атестатам городничих. 24. Частный пристав определяется губернским правлениЧастный пристав ем из старших и по атестатам городничего исправнейопределяется губернших квартальных надзирателей. ским правлением по атестатам городничего. 25. Судьи словесного суда и выборные избираются по О определении и выборе судей словес- балам в каждой части в начале всякого года мещанного суда. ством и купечеством из между себя, и представляются городничему, и буде нет явного порока, то городничий дозволяет им вступить в должности. 26. Квартальный надзиратель определяется управою блаКвартальный надзигочиния из старших надзирательских поручиков, по ратель определяется атестатам частного пристава той части и граждан того управою благочиния по атестатам частного квартала, где должность отправлял. пристава и граждан.
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
91
Квартальный поручик определяется по выбору и атестатам граждан городничим.
27. Квартальный поручик избирается каждые три года гражданами из граждан того квартала или города, буде же из граждан никто на себя не берет должности квартального поручика, то дозволяется гражданам избрать из посторонных чиновных людей и со атестатами представить городничему, и буде нет явного порока, то определить к тому кварталу в должность квартального поручика.
Г. О должности управы благочиния 28. Учреждение управы В каждом городе благочиние поручается единому месту, которое в каждом городе учреждается под назваблагочиния. нием: управа благочиния или полицейская. 29. О присудствующих. В управе благочиния заседает городничий и заседает пристав уголовных дел, пристав гражданских дел и два ратмана. 30. Управа благочиния долженствует во первых иметь Управе благочиния бдение, дабы в городе сохранены были благочиние, поручается 1, городдобронравие и порядок. Второе, чтоб предписанное ская полиция или законами полезное повсюды в городе исполняемо и благочиние, 2, приведение в исполнение сохраняемо было, в случае же нарушения оных упразаконов, 3, приведение ва благочиния по состоянию дела, не смотря ни на в действие повелений какое лице, всякого должна приводить к исполнению предписанного законом; и третие, управа благочиния правления, решения палат и прочих судов. одна в городе право имеет приводить в действие повелении правления, решения палат и прочих судов, и чинить отказы домов и мест в городе, предместье и на городских землях. 31. По делам до полиции, По делам до полиции или благочиния городового касадо мостов, улиц и до- ющимся и по делам о мостах, улицах и дорогах управа рог касающимся упра- благочиния состоит прямо под повелением губернского ва благочиния состоит правления. прямо под губернским правлением. 32. Управа благочиния Управа благочиния долженствует наблюдать, дабы никнаблюдать имеет, дабы то запрещенным не торговал в городе и чрез межу города не возил запрещенного. запрещенным никто не торговал в городе.
92
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
Управа благочиния имеет сведение о торговых ценах.
Управа благочиния имеет смотрение, чтоб весы и меры в городе были верны и исправны.
33. Управа благочиния должна иметь сведение о торговых ценах в городе всякого рода хлеба и харча, и о сем по прошествии каждого месяца делать записку и вносить в особливую на то книгу, дабы всегда по ней справиться можно было по какой цене в которое время в году хлеб состоял. 34. Управа благочиния имеет так же прилежное смотрение, чтоб в городе везде меры и весы были верныя, исправныя и заклейменыя; за лживыя же чинит взыскание по законам.
35. Управа благочиния бдение имеет, чтоб в городе никто Управа благочиния беглых людей не принимал, не держал и не укрывал, бдение имеет, дабы никто беглых не при- и буде где явится таковый ослушник и нарушитель установленного порядка кто бы принимал, держал или нимал, не держал и у себя укрывал беглого, то управа благочиния должна не укрывал. (буде не отдаст добровольно) отослать его к суду куда по законам надлежит. 36. Дороги, улицы, мосты Управа благочиния в ведомстве своем имеет дороги, и переправы суть в улицы, мосты и переправы в городе и предместье и ведомстве управы на городской земле, и прилагает неусыпное старание благочиния. и попечение, чтоб дороги, улицы, мосты и переправы чрез реки и воды где есть, в таком исправном состоянии и содержании были, чтоб проезжим не было ни остановки, ни опасности. 37. Управа благочиния Управа благочиния дела ведомства своего отправляет отправляет дела сво- не требуя никакого рода заплаты за дело, но как скоро ей предложено о поступке и преступлении узаконению его ведомства бездепротивном или обществу вред наносящем, буде не ея нежно. решению принадлежит, то изследовав отошлет куда надлежит. 38. Управа благочиния не Буде в городе явится дело такого рода, что многое число людей допросить надлежит из одной или разных частей забирает для допрогорода (или кварталов), то управа благочиния допросы сов многого числа в каждой части (или квартале) учинить велит чрез людей, но допросы частного пристава (или квартального надзирателя), чинить велит либо назначит единого частного пристава (или кварчастным приставам, тального надзирателя) где нет частного пристава для либо назна№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
93
чить единого из них ради того.
изследования всех обстоятельств на месте, и по зрелому и точному разсмотрению всех обстоятельств на месте предложит в управе благочиния, которая в следствие ей предписанного поступать имеет. 39. О переносе дел из Буде кто управы благочиния исполнением по повелеуправы благочиния. нию или решению верхнего какого либо места не доволен и доказать может, что управа благочиния незаконно поступила, тот должен просить в четыренедельный срок в том верхнем месте той губернии, от которого то повеление или решение для исполнения в управе благочиния получено. Буде же дело началось по прошению стряпчего или по усмотрению самого городничего или частного пристава или по прошению или объявлению истца, и потом кто бы решением управы благочиния не доволен был, тот о своем неудовольствии да объявит управе благочиния и в четыренедельный срок просить может законным порядком в столице в нижнем надворном суде или в уездном суде, в иных же городах в уездном суде; где же оного нет в городовом магистрате или в нижней расправе; но сие прошение не есть апелляция или перенос, но просителю дается право избрать где быть судиму; и тогда управа благочиния обязана учиненное ею по тому делу послать в то место, которое избрал, и буде кто по тому делу под стражею содержится или чем ополичен, то и такового с оным делом отошлет в то же место. 40. Управа благочиния во Управа благочиния не имеет определенного в году всякое время заседа- времени для заседания, но во всякое время собирается ет, когда сведает, что в городе, когда сведает, что непорядок учинился. непорядок учинился в городе. Д. Наказ управе благочиния 41. Зерцало управы благо- Да пребудет зерцалом управе благочиния в разсуждении обязанности взаимной граждан между собою. чиния. ПЕРВОЕ. ПРАВИЛА ДОБРОНРАВИЯ I. Не чини ближнему чего сам терпеть не хочешь.
94
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
II. Не токмо ближнему не твори лиха, но твори ему добро колико можешь. III. Буде кто ближнему сотворил обиду личную, или в имении или в добром звании, да удовлетворит по возможности. IV. В добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю неимеющему, напой жаждущаго. V. Сжалься над утопающим, протяни руку помощи падающему. VI. Блажен кто и скот милует, буде скотина и злодея твоего спотыкнется подыми ее. VII. С пути сошедшему указывай путь. ВТОРОЕ. ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОБЩЕСТВЕННЫХ VIII. Муж да прилепится к своей жене в согласии и любви, уважая, защищая и извиняя ея недостатки, облегчая ея немощи доставляет ей пропитание и содержание по состоянию и возможности хозяина. ІX. Жена да пребывает в любви, почтении и послушании к своему мужу; и да оказывает ему всякое угождение и привязанность аки хозяйка. X. Родители, суть властелины над своими детьми, природная любовь к детям предписывает им долг дать детям пропитание, одежду и воспитание доброе и честное по состоянию. XI. Дети долг имеют оказывать родителям чистосердечное почтение, послушание, покорность и любовь, и служить им самым делом, словами же и речьми отзываться об них величайшим почтением, сносить родительския поправления и увещания терпеливо без ропота, и да продолжится почтение и по кончине родителей.
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
95
ТРЕТЬЕ. КАЧЕСТВА ОПРЕДЕЛЕННОГО К БЛАГОЧИНИЮ НАЧАЛЬСТВА И ПРАВИЛА ЕГО ДОЛЖНОСТИ XII. 1. Здравый разсудок, 2. добрая воля в отправлении порученного, 3. человеколюбие, 4. верность к службе императорского величества, 5. усердие к общему добру, 6. радение о должности, 7. честность и безкорыстие. XIII. Правый и равный суд всякому состоянию. XIV. Дать покровительство невинному и скорбящему. XV. Воздержание от взяток; ибо ослепляют глаза и развращают ум и сердце, устам же налагают узду. В управе благочиния предложить в восемь часов утра прежде иных дел рапорты частных приставов о прошедшей ночи. 42. В управе благочиния в восемь часов за полночь, во первых предложить репорты частных приставов (где же оных нет, квартальных надзирателей) о прошедшей ночи в каждой части (или квартале), и буде кто в ту ночь приведен, пойман, или задержан под стражею в которой части, (или квартале) то в управе благочиния о том учинить решительное положение прежде иных дел, а именно, кто задержан ради легких вин, да освободится; кто же приведен или поиман в проступке суду подлежащем или преступлении уголовном, да отошлется, буде изследовано, с делом не выходя из присутствия в суд, куда по законам надлежит. 43. В управе благочиния по выслушании репортов прошедшей ночи, предложить дела каждой части касательно убогих, за сим вдов и сирот, потом неимущих тяжущихся с богатым или знатным. 44. Управа благочиния выслушивает всех без изъятия, убогих, богатых, сильных, безсильных, знатных и незнатных. 45. Управа благочиния во всякой вине, проступке или преступлении, объясняет с намерением или без намерения то учинено.
После ночных репортов порядок дел.
Управа благочиния выслушивает всех.
Объяснить во всяком деле намерение.
96
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
О невыполнении слова закона и о нарушении закона тонкостию или хитростию. Иногородные и иностранные к исполнению узаконений по гражданству обязаны. По каким законам не взыскивать с людей исполнения.
46. Управа благочиния имеет почесть противностию закона, буде кто не выполняет слова закона, и нарушением закона, буде кто тонкостию или хитростию избывает силы закона. 47. Управа благочиния с иногородных, иностранных и иноверных в городе живущих, равно как и с природных, взыскивает исполнения узаконений по гражданству. 48. Управа благочиния не взыскивает с людей исполнения по закону, буде закон не обнародован.
49. Буде процентами капи- Управа благочиния имеет за правило, буде процентами тал выручен, тогда про- капитал выручен, тогда проценты пресекаются. центы пресекаются. 50. В управе благочиния В управе благочиния иметь две записныя книги: периметь две книги, пер- вую ради записания всех от самодержавной власти изданных и императорского величества рукою подвую ради записания писанных узаконений, учреждений и указов. Вторую узаконений, вторую ради записания всех повелений или приказаний правради записания повелений и приказаний ления или иных власть на то имеющих мест в силу и следствие узаконений. в силу и следствие узаконений. 51. О записании в управе Когда в управе благочиния от правления получится самодержавной власти изданное и императорского велиблагочиния и обначества рукою подписанное узаконение, учреждение или родовании в городе самодержавной власти указ, тогда во первых записать в управе благочиния в изданных узаконений, первой книге число, месяц и год, когда получен. Второе, учреждений и указов. откуда получен, третье, как получен, и буде прислан ради обнародования в городе, то четвертое, призвав стряпчего управы благочиния и требовать его заключения; буде по заключению стряпчего окажется сумнение, то доложить где надлежит, буде же нет сумнения, то пятое, учинить приговор обнародования, потом шестое прочесть в присутствии, за тем седмое, прочесть при открытых дверях частным приставам и квартальным надзирателям, после чего осьмое, частным приставам обнародовать каждому в своей части, а квартальным надзирателям в своем квартале.
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
97
О записании в управе благочиния и обнародовании в городе повелений и приказаний правления и власть имеющих мест в силу и следствие узаконений.
52. Когда в управе благочиния получится повеление или приказание правления или иных власть на то имеющих мест в силу и следствие узаконений, тогда во первых записать в управе благочиния во второй книге число, месяц и год когда получено, второе, откуда получено, третье, как получено, и буде прислано ради обнародования в городе, то четвертое, призвав стряпчего управы благочиния, и требовать его заключения; буде по заключению стряпчего окажется сумнение, то доложить о том где надлежит, буде же нет сумнения, то пятое, учинить приговор обнародования, потом шестое, прочесть в присутствии, за тем седмое, прочесть при открытых дверях частным приставам и квартальным надзирателям, после чего осьмое, частным приставам обнародовать каждому в своей части, а квартальным надзирателям в своем квартале. 53. Когда в управе благочиния от правления получится узаконение, учреждение или указ или повеление или приказание или решение палат в силу и следствие узаконений, тогда во первых записать в управе благочиния узаконение, учреждение или указы, как в 51й статьи сказано в первой книге, повелении же, приказании и решении как в 52й статьи сказано во второй книге, число, месяц и год когда получено, второе, откуда получено, третье, как получено. И буде прислано не ко обнародованию, но к исполнению, то исполнить, буде же прислано во известие, то хранить во известие. 54. В управе благочиния иметь узаконении и учреждении в заседательной горнице. 55. Председателям, заседателям и протчим по силе учреждений употребленным людям, читать и перечитывать узаконении и учреждении, и по крайней мере им на то употребить един досужий час в сутках, дабы отчасу учинились известнее и памяти их возобновлялось положенное на них, и в чем ежечастно подвержены по силе присяги дать отчет и ответ небу и земли.
О записании, исполнении и хранении во известие.
Узаконении иметь в заседательной горнице. Узаконении читать и перечитывать, дабы всяк в памяти имел присяжную должность.
98
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
Пресекать узаконениям противныя новизны.
Управа благочиния мир и тишину православия охраняет. Управа благочиния имеет смотрение, чтоб никто в городе не строил православных монастырей или церквей без власти духовной, а храмов для моления иноверных без дозволения губернского правления. Управе благочиния иметь бдение о почтении ко храму и службе божией.
56. Управа благочиния не дозволяет в городе гражданину вчинать новизну в том, на что узаконения есть. Всякую же новизну узаконению противную, пресекает в самом начале. 57. Управа благочиния мир и тишину православныя святыя церкви охраняет. 58. Управа благочиния имеет смотрение, дабы в городе никто не строил вновь православных монастырей без благословления Синода, и православных церквей без дозволения епархиального архиерея: храмов же для моления иноверных без дозволения губернского правления.
59. Управа благочиния имеет бдение, дабы всяк в церкве божией почтителен был, да войдут во храм божий со благоговением, и да пребывают в оном во время службы божией со страхом в молчании, тишине и во всяком почтении. 60. Управа благочиния имеет попечение, чтоб во дни хоУправа благочиния да со крестами улицы были очищены и чисты, по имеет попечение во дни крестного хода о кварталам города, где ход пойдет, у поперешных улиц чистоте улиц и о от- поставить квартальную стражу ради карет и лошадей, вращении неудобств. дабы поперешнею ездою ходу не учинилось остановки, тесноты или помешательства, о чем заранее чинить объявление, дабы всяк известен был. 61. Управа благочиния имеет смотреть и чинить взыскание, Управа благочиния дабы в воскресение и праздник запрещенное в те дни смотрит, дабы в воскресение и праздник в городе не производилось; ей же самой в те дни подзапрещенное в те дни тверждается отправление должности и службы относине производилось: ей тельно общей тишине и безопасности, как то открытие же самой отправлять преступлений и проступков, предупреждение оных, имании под стражу преступников, изследовании на должность и службу месте, обнаруживании и утверждении доказательства относительно общей преступлений или проступков, и да воспрепятствует
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
99
тишине и безопаснос- злому учинить злое, и да воздержится от неистовства ти. и преступления. 62. Управа благочиния Управа благочиния не запрещает иноверцам обитаюне запрещает иновер- щим в городе отправление их различных вер. цам отправление их различных вер. 63. Управа благочиния сохраняет между всеми в городе Управа благочиния живущими хотя различных вер доброе гражданское сохраняет между различных вер граж- согласие, мир и тишину. данское согласие, мир и тишину. 64. Управа благочиния, Управа благочиния законом утвержденное общество, законом утверждентоварищество, братство, или иное подобное установная общества охраление, охраняет в своей законной силе, обязательства, няет. правила, положение и постановление их уважает сходственно закону, вред, ущерб и убыток отвращает от них при удобном случае. 65. Управа благочиния в городе законом не утвержденное Управа благообщество, товарищество, братство и иное подобное чиния какие обсобрание, (под каким бы названием ни состояло) не щества и проч. за признает за действительное, буде у таковых окажутся недействительные признает, и какие по- обязательства, правила, положения или постановления, длежат уничтожению то ни во что не вменять, буде же таковое общество, товарищество, братство или иное подобное собрание и запрещению. общему добру вред, ущерб или убыток наносит, либо безполезно, то подлежит уничтожению и запрещению. 66. Управа благочиния имеет смотрение, дабы в городе Управа благочиния узаконении, касательно ограничения роскоши, сохраимеет смотрение, няемы были. дабы узаконения касательно роскоши сохраняемы были. 67. Управа благочиния Управа благочиния 1) игры основанные на силе и прокакие игры и игрища ворстве телесном, 2) игры основанные на дозволенном не запрещает, по заискустве и случае, и 3) игры домашние и игрища, поелику в оные не входит беззаконие или противное прещенной же игре
100
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
смотрит на намерение, узаконению, не запрещает. В запрещенной же игре прозьбу и иск о плате- смотрит на намерение, с каким играли, и обстоятельже по игре уничтожит. ства. Буде игра игроку служила забавою или отдохновением посреди своей семьи и со друзьями, и игра незапрещена, то вины нет. Буде же игра игроку служит единственным упражнением и промыслом, или дом в коем происходила игра, открыт день и ночь для всех людей без разбора, и что тут же, и от того происходит прибыток запрещенной, то о том изследовав учинить по законам. Прозьба же и иск о долге и платеже по игре да уничтожится. 68. Управа благочиния в случае прозьбы о дозволении Управа благочиния не дозволяет роздачи роздать и разносить или продать того города или иногородные или иностранные лотерейные билеты лотерейных билетов буде усмотрит, что на то императорского величества без дозволения императорского величе- дозволение не воспоследовало, имеет о том в городе ства; и каким образом чинить запрещение. дозволяет розыграния В случае же прозьбы о дозволении розыграть вещи или книги или товар или лошадь или иное что подовещей и проч. бное, буде закону противного, или общего или частного вреда в оном не находит, и ни от кого чрез трои сутки спора, иска, или жалобы о том не учинится в управе благочиния, и управа благочиния усмотрит, что неимущему тем учинится помоч, тогда управа благочиния к верно объявленной цене при присяжном ценовщике, дозволит причитать указные проценты, и розыграть ту вещь или книги или товар или лошадь или иное что подобное, образом лотереи и роздать для того билеты, розыграть же при частном приставе и квартальном надзирателе, которым иметь смотрение, чтоб подлог и обман не учинился при розыгрании тех вещей, или книг, или товара, или лошади, или иного чего подобного. 69 Управа благочиния в случае прозьбы о дозволении Управа благочиния какие общенародные учинить в городе общенародные игры или забавы или игры и забавы не за- феатральные представления, буде закону противного или общего или частного вреда в оном не находит, то прещает. того не запрещает и назначает день и час когда начать не ожидая никого и где то прилично, плату за место, без которой не входят.
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
101
Управа благочиния уголовные преступлении и судные дела выше дватцати рублей отсылает в судебное место. Управа благочиния имеет попечение о устроении торговых бань, о разделении их на два отделения и о услужении мужеской мущинами, а женской женщинами.
70. Управа благочиния уголовные преступлении по словесному изследованию, и судные дела выше дватцати рублей, отсылает в судебное место, куда которое по учреждениям следует.
71. Управа благочиния имеет попечение 1) чтоб торговые бани устроены были близ воды и в таком удобном месте, дабы городовым строениям не нанесли опасения пожарного случая; 2) торговые бани разделить на два отделения и разными входами, первое отделение для мужеского пола, второе отделение для женского пола, на дверях каждого отделения учинить надпись, на первом отделении: бани мужеского пола, на втором отделении: баня женского пола; 3). В бане мужеского пола быть служителям мужеского пола. В бане женского пола быть служительницам женского пола. 72. Управа благочиния о Управа благочиния о краже ниже дватцати рублей краже ниже дватцати взыскивает, как о краже предписано, мошенничество же ниже дватцати рублей взыскивает, как о мошенрублей и о мошенничестве, взыскивает ничестве предписано; выше же дватцати рублей и за как предписано; выше четвертую кражу или мошенничество, имать под стражу и отослать к суду. же дватцати рублей и четвертую кражу отослать к суду. 73. 1.) Управа благочиния принимает указы и повеления Как управа благочиния с прочими места- от государева наместника или главнокомандующего, губернатора, правления губернского и палат и к ми поступать имеет. оным посылает репорты и доношении, от приказа же общественного призрения и совестного суда, управа благочиния принимает предложение и наставление и к ним посылает уведомлении. 2.) Управы благочиния власть далее того города, где определена, и того города предместия и слобод не распространяет. Буде же о ведомстве предместия или слободы управа благочиния, где спор или сомнение окажется, то о сем точное решение принадлежит правлению губернии. 3.) Управа благочиния исполняет к ней присланые от судебных мест приговоры, определении и решении, и о исполнении доносит и сообщает куда надлежит. 4.) Управа
102
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
благочиния, в чем по делам законная нужда случится с уездным судом, дворянскою опекою, нижним надворным судом, где есть, уездным казначеем, городовым магистратом, ратушей, городовым сиротским судом, нижнею расправою, нижним земским судом и земским исправником сносится сообщениями, прописывая законные причины; то же и с управою благочиния и прочими равными местами другого города, округа или посада. 5.) Управа благочиния в подсудное ведомство другого места да воздержится вступаться. 6.) Управа благочиния, буде нужда случится, напоминать или понуждать какое судебное место города или округа о исполнении по законам, то управа благочиния о том представляет доношением своему правлению губернскому. 7.) Управа благочиния сообщает уездному стряпчему, что она законам противное подходящее под стряпческую должность, где усмотрит или достоверно проведает, о том же доносит и правлению губернскому. 74. О взаимном вспомо- Понеже все судебные места равно обязаны суть пожении управы благо- спешествовать доброму порядку; и для того во всяком чиния, уездного суда, случае, где служба императорского величества дела городового магистра- общего блага и сила законов того требуют, управа та, нижней расправы, благочиния, уездный суд, дворянская опека, нижний нижнего земского суда надворный суд, где есть, уездный казначей, городовой магистрат, городовой сиротский суд, нижняя распраи других. ва, нижний земский суд и земский исправник друг другу руку помощи подавать обязаны к исполнению законов, отправлению правосудия и должностей, сохранению благочиния и поспешению всякого добра, и к отвращению вред наносящего службе императорского величества, общему делу, правосудию и установленному порядку. 75. Понеже для благоустройства, как вообще, так и подробКак управе благоно, нужно и полезно есть повсюды установить наивозчиния за кем следоможнейший во всем порядок, и для того за благо развать в губернии в торжественные собра- суждается в отвращение всякого спора и неустройства в губернии между употребленными особами, людям ния. и установленным местам императорского величества единожды означить в торжественные собрания, как кому за кем следовать надлежит, росписанием, каково в главе XXIX в статье 432 учреждений и учинено;
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
103
дабы во всяком настоящем случае, всяк безспорно с подобающим благочинием занять мог ему принадлежащее место, а по тому в сходствие сего установляется, чтоб в подобных случаях за городовыми ратманами и бургомистрами, как в 13 числе изображено, следовала управа благочиния, то есть: в переди два пристава уголовных и гражданских дел рядом, за ними, в столице, полицеймейстер и по том обер-полицеймейстер. В городах, где есть обер-комендант, городничий и по том обер-комендант, в прочих же местах за приставами городничий; за тем же последуют губернский магистрат и прочие, как в 432 статье сказано. Е. О частях города 76. Дабы благочиние в городе порядочно могло быть отправляемо, полагается, смотря на местоположение или обширность, город разделить на две или более частей. 77. Коликое число домов В часть города полагается примерно от двух сот до примерно полагается в семи сот домов. части. 78. Определение частного В каждой части города определяется частный припристава. став. 79. О частной полицейВ каждой части столичного города быть частной поской команде. лицейской команде, то же и в больших губернских городах. 80. Частной команде быть Частной полицейской команде быть в ведомстве частв ведомстве частного ного пристава. пристава. 81. В каждой части города определить одного или более О судьях словесного судей словесного суда из граждан. суда в части. 82. О частном маклере. В каждой части города иметь частного маклера. 83. О частных школах. В каждой части иметь народную школу безденежную. О разделении города на части.
104
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
Каждая часть имеет огнягасительного мастера.
84. В каждой части иметь брандмейстера или огнягасительного мастера.
Ж. О частном приставе и его должности 85. Определение частного В каждой части города определяется частный припристава. став. 86. Качества частного Частного пристава должность требует в его особе безпорочности поведения, здравого разсудка в деле, допристава. брой воли к службе общей, точности во исполнении, безкорыстия во взыскании. 87. Частный пристав подчинен управе благочиния, и поЧастный пристав подчинен управе бла- лучает от городничего приказании для исполнения в части ему вверенной. гочиния, и получает приказании от городничего. 88. О законе божии, обЧастному приставу поручается в его части и предпищем порядке и наказа- сывается бдение, дабы 1) ни что не принималось закон нии преступлений. божий нарушающее. 2) чтоб общий порядок сохранен был во всех вещах. 3) чтоб уголовные преступления не осталися без наказания не смотря на лице. 89. О службе император- Частный пристав имеет смотрение, чтоб в его части ского величества и ничто не принималось противное службе императоробщего добра. ского величества и общему добру. 90. О сохранении мира и Частный пристав имеет попечение о исполнении издантишины между граж- ных узаконений для сохранения мира и тишины между данами и спокойства гражданами, и бдительно смотрит, дабы не учинилось чего в нарушении спокойства общего. общего. 91. Буде частный пристав отлучится из города на два часа, В случае отлучки от да поручит должность иному частному приставу на должности, да поручит должность иному. то время. 92. Частная команда есть Частная команда есть в ведомстве частного пристав ведомстве частного ва. пристава.
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
105
93. Частный пристав Частный пристав означивает в части место где ставить означивает место ноч- ночный караул. ного караула. 94. О градских сержантах. Частный пристав имеет двух градских сержантов, кои его провождают, когда он в должности, и для исполнения его приказания. 95. О заставах. Заставы в части суть в ведомстве частного пристава и ему подчинены. 96. Частный пристав старается во всем сохранить устаЧастный пристав добропорядочным до- новленный порядок и стройность так, дабы лихие и ставит мир и тишину, недоброхотные к установленному порядку исправились, а добропорядочным гражданам доставить мир недоброхотных же и безопасное житие. исправит. 97. Частный пристав жи- Частный пристав долженствует жить в части, к котовет в части. рой приставлен. 98. Дом частного приЧастного пристава дом не запирается ни днем ни ностава отперт днем и чью, подобно пристанищу в опасности находящимночью ради слушания ся, или нужды имеющим во всякой час, да примет и нужд. выслушивает терпеливо жалобы, прошении, уведомлении, извещении или донесении о содеянном в его части. 99. Частный пристав выс- Частный пристав по выслушивании жалобы, прошелушав жалобу и проч. ния, уведомления, извещения или донесения о непоо законопротивостях рядке, неустройстве и законопротивости в его части, в его части, изследует не мешкав ни мало, словесно изследует, стараясь прилежно о узнании истинны с познанием доказательства не мешкав словесно записывая что окажет- гласным или безгласным свидетельством, что же найдет, то записать в протокол. ся в протокол. 100. Буде учинилось уголовное преступление, и кто кем Частному приставу представить уголовно- в которой части города найден в уголовном престуго преступника и уве- плении, то должно уголовного преступника отдать домлять о уголовном частному приставу, он же должен его допросить на преступлении, кто же месте. Буде же кто уголовного преступника имать не станет, либо поиманного не отдаст, или о уголовном не представил и не преступлении или уголовном преступнике не уведомит уведомил, о том
106
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
частный пристав предложит управе благочиния.
частного пристава, о том частный пристав предложит управе благочиния, да изследует, его ли виною не представил или не уведомил частного пристава. 101. О уголовном преБуде кто днем или ночью кого найдет в уголовном ступлении не мешкав преступлении, да даст о том ни мало не мешкав знать уведомить частного частному приставу той части, где найдено, (и буде то пристава. чинить можно) да отведут к нему и преступника. 102. Приведенного частный Приведенного частный пристав тотчас допрашивает, пристав тотчас допра- равномерно и свидетелей выслушивает и чинит прочие производства, в коих надобность окажется, для шивает и проч. утверждения доказательства. 103. О записании словес- Частный пристав словесно изследует учиненные проного изследования. ступки, злоупотреблении и преступлении, что словесно изследует то записать, тоже и о чем наведываться придет ради объяснения, либо ради связи дела, дабы истина содеянного обнаружилась. 104. Частный пристав уго- Частный пристав уголовного преступника берет под ловного преступника стражу. берет под стражу. 105. Частный пристав, в случае уголовного преступления Частный пристав в личного, имеет изследовать 1) о особе над кем учислучае уголовных нено? 2) о действии что учинено? 3) о способе или преступлений имеет орудии чем учинено? 4) о времени когда учинено? 5) о изследовать, 1) над кем или каким или во месте где учинено? 6) о околичностях объясняющих с намерением или без намерения, и утверждающих вред чей или чему? 2) что? 3) чем? 4) ког- или обличающих как учинено? и 7) преступника кем учинено? да? 5) где? 6) как? В случае уголовного преступления противу обита7) кем учинено? ния, изследовать 1) о обитании над каким учинено? 2) о действии что учинено? 3) о способе или орудии чем учинено? 4) о времени когда учинено? 5) где учинено? 6) о околичностях объясняющих с намерением или без намерения, и утверждающих или обличающих как учинено? и 7) преступника кем учинено? В случае уголовного преступления противу имения изследовать, 1) о имении над каким учинено? 2) о действии, что учинено? 3) о способе или орудии чем учинено? 4) о времени когда учинено? 5) о месте, где
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
107
учинено? 6) о околичностях объясняющих с намерением или без намерения, и утверждающих или обличающих как учинено? и 7) преступника кем учинено? В случае уголовного преступления лживого поступка или против общего правосудия или противу народной тишины изследовать, 1) во вред чей или чему учинено? 2) о действии что учинено? 3) о способе или орудии чем учинено? 4) о времени когда учинено? 5) о месте, где учинено? 6) о околичностях объясняющих с намерением или без намерения, и утверждающих или обличающих как учинено? и 7) преступника кем учинено? И по сему изследовать и о прочих уголовных преступлениях и иных всяких следственных делах, где только удобовозможно окажется, по сему изследовать. 106. Буде явится дело такого рода, что многое число людей Частный пристав не забирает для допроса допросить надлежит из одного или разных кварталов многого числа людей, или частей, то частный пристав должен ехать или итти но перейдет с кварта- из одного квартала или части в другой, дабы не забила или части в другой рать людей излишно и их не отлучить от домов, работ, ремесла или прокормления, и по точному изследованию и для чего. всех обстоятельств, предложить управе благочиния. 107. Буде частный пристав ради изследования перейдет в О изследовании в квартал другой части города, то даст о том знать кварквартале иной части частный пристав даст тальному надзирателю того квартала; сей же уведомляет о том частного пристава той части не мешкатно. знать квартальному надзирателю, сей же частному приставу той части. 108. О предложении в Частный пристав по получении в семь часов за полночь от квартальных надзирателей донесений о произшедуправе благочиния шем в квартале, управе благочиния предложит в то ежедневно о произже утро в восемь часов о произшедшем в прошедшей шедшем. ночи и сутках в его части. 109. Частный пристав находиться должен всякое утро в Частный пристав ежедневно предложит восемь часов в управе благочиния для предложения о в управе благочиния произшедшем в прошедшей ночи и сутках в его части о произшедшем в его что изследовал, кто приведен, какие злоупотреблении или непорядки присмотрено и что поправлению подчасти. лежит.
108
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
Объявлении в части узаконений или приказаний.
О не обнародовании в части без ведома управы благочиния.
О не снятии и проч. обнародования управы благочиния.
Частный пристав посещает рынок.
О верности веса и меры. Частный пристав имеет надзирать, чтоб обмана и подлога не было. Частный пристав в случае прошения заставит выполнить гильдейским гильдейское, ремесленным же ремесленное положение.
110. Частный пристав от управы благочиния, полученное узаконение или приказание, ради обнародования, во первых объявит на съезжей при квартальных надзирателях, по том второе вручить квартальным надзирателям ради объявления по кварталам. 111. Буде частный пристав в своей части усмотрит обнародование или объявление во всенародное известие без ведома, позволения или согласия управы благочиния учиненное, то сняв или взяв, или запрещая не мешкатно, да изследует и предложит управе благочиния, учинителя же того задержит под стражею, дондеже дело решится. 112. Буде частный пристав усмотрит, или уведомится, что в его части кто снял, изодрал или закрыл управы благочиния обнародовании, узаконении, повелении, или приказании, то не мешкатно да изследует, и предложит управе благочиния, учинителя же того задержит под стражею, дондеже дело решится. 113. Частный пристав имеет бдение о выполнении узаконений относительно жизненных припасов, и для того долженствует посещать рынок его части, и буде услышит жалобу о скудости или недостатке жизненного припаса или худобу или дороговизнь, то о том, чего сам исправить не может, предложить управе благочиния. 114. Частный пристав имеет бдение над верностью веса и меры в его части. 115. Частный пристав имеет в его части недреманное надзирание, чтоб обман и подлог не произходил в качестве, в количестве, в цене, в мере и в весе. 116. Буде по торговле, ремеслу или рукоделию кто частному приставу приносить будет жалобу в непорядочном производстве или отправлении торга, ремесла или рукоделия, или в нарушении гильдейского положения или в нарушении ремесленного положения, тогда частный пристав заставит выполнить гильдейским гильдейское, ремесленным же ремесленное положения.
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
109
117. О улице, мостах, пере- Частный пристав в его части прилагает неусыпное правах и пристанях. смотрение и попечение, чтоб улицы и мосты и переправы чрез воды и реки и пристани (где есть) в таком состоянии содержаны были, чтоб приезжающим и отъезжающим не было ни остановки, ни опасности, и где малейший усмотрит недостаток, о том предложить управе благочиния. 118. Частный пристав име- Частный пристав имеет в смотрении чищение, мощеет смотрение о чище- ние и поправление улиц в его части. нии и мощении улиц. 119. О призрении бедных. Частный пристав имеет попечение о призрении убогих его части и оных покровительствует и защищает от обид, притеснений и насилия, и доставляет неимущим честное пропитание, отдаляя их от разпутной и праздной жизни, старается устроить их к месту или к пропитанию или прокормлению работою, промыслом, рукоделием или ремеслом: чего же сам учинить не в силе, о том предложит управе благочиния. 120. Частный пристав о Частный пристав о праздношатающихся в его части праздношатающихся имеет доложить управе благочиния, дабы оные отдадоложит управе благо- лены или употреблены были по усмотрению. чиния. 121. О иногородных и Частный пристав бдение имеет о иногородных и иноиностранных. странных в его части живущих или присталых чем питаются или промышляют, и буде закону противное за кем из них усмотрит, то о том не мешкав уведомит городничего и поступать по его приказанию. 122. Частный пристав, буде усмотрит кого непотребного О укрощении непожития мужеского или женского пола, буде сам укротребного жития. щать не может, да предложит управе благочиния. 123. О слухах вред нанося- Буде частный пристав уведомится, что в его части щих и о лжеклевете и разсеян слух, кому вред наносящий или лжеклеветы проч. или поношение или злословие или слух умаляющий доверие или почтение к особе, к коей подобает почтение, или лжепредсказание или предзнаменование, да предложит городничему, и буде он прикажет о том.
110
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
изследовать, от кого произходит? то о том изследовать, и по изследовании да предложит в управе благочиния 124. О незаконных сходби- Буде где в части окажется незаконное сходбище или щах. скопище людей, то частный пристав должен находиться тут на месте, чтоб всякого паки заставить войти в свою стезю и разойтиться по домам и жить покойно и безмятежно, непокорливого же имать под стражу и представить управе благочиния. 125. На частного пристава Жалобы по должности на частного пристава не припросить городничего. нимаются, буде же кто доказать может, что незаконно поступил, тот должен просить городничего. 126. Где быть частному Частному приставу в день крестного хода быть в своей приставу в день хода части со всеми своими подчиненными людьми. со крестами. 127. Отправлять должность Частный пристав везде в части на месте должность безденежно, не требуя свою отправляет безденежно, не требуя и не взяв заплаты. никакого рода заплаты ни с кого ни за что. Но как скоро сведает о поступке или преступлении узаконению противном или обществу вред наносящем, то даст о том знать городничему и да приступит ко изследованию. 128. Частный пристав буде о чем по должности сомнение Частный пристав в случае сомнения доло- или затруднение имеет, то доложится городничему жится городничему. и требовать приказаний, в чем городничий отказать не должен. 129. Частный пристав в случае запрещенной игры имеет Частный пристав в изследовать: 1) в какую игру играли. 2) в какие деньги случае запрещенной что играли. 3) чем играли. 4) о времени, когда играли. игры, имеет изследовать. 1) о игре, 2) что, 5) о месте, где играли. 6) о околичностях объясняющих, 3) чем, 4) когда, 5) где, в каком намерении играли и утверждающих или об6) как, 7) кем играно. личающих как играли и 7) игроков кем играно. 130. Частный пристав что Частный пристав при общенародных играх или заимеет наблюдать при бавах, как то например, качелях или катальных горах или конском рыске или тому подобном, имеет смообщенародных играх треть: 1) чтоб место для того выбрано было приличное, или забавах. дабы никому от того не приключилось опасности или
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
111
Частный пристав в случаях падших словесно остерегает.
вреда равномерно и для того же, 2) чтоб строение или громощении довольно прочны были; 3) буде игры или забавы или феатральные представлении внутри строения, чтоб были фонари со свечами на лестницах, переходах, при ложах и дверях входа и выхода; 4) буде во время общенародной игры или забавы в том месте или близ оного учинится от кого непорядок 219 статьи запрещений противный, то частный пристав имеет вчинателя и сообщников непорядка отсылать или выслать из того места, в случае же упорства или супротивления задержать под стражею, и по изследовании предложить управе благочиния. 131. Частный пристав в случае запрещений статии 196, 197, 198, 190, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 214, 215, 220 имеет во первых словесно объявить падшему во остережение запрещений статью по случаю, и буде за тем не уймется, то по словесному изследованию предложит управе благочиния. З. О кварталах города 132. Часть города разделить на два или более квартала.
О разделении части города на кварталы.
133. Коликое число домов В квартал полагается примерно от пятидесяти до ста примерно полагается в домов. квартал. 134. Определение кварталь- В каждый квартал определяется квартальный надзиратель. ного надзирателя. 135. Определение кварталь- В каждый квартал определяется в помощь квартальному надзирателю по одному квартальному поручику. ного поручика. 136. Кварталы измерить на В каждом квартале измерить квадратные сажени каждого строения, дома, двора, сада и пустого места, и квадратные сажени. внести в маклерскую книгу. 137. Каждый квартал име- В каждом квартале иметь ночных сторожей, котоет ночных сторожей и рым производить платеж за всякую ночную сторожу, по чему определено будет на другой же день, буде о платеже им. они ту сторожу порядочно отправят, а буде окажутся
112
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
оплошны или неисправны, то вычитать платеж за всякую ночь, в которую они в оплошности или неисправности оказались. В случае же подозрения в умышленном упущении отсылать их к суду для наказания, как в законах написано. 138. Каждый квартал име- В каждом квартале иметь трубочистного мастера. ет трубочистного мастера. 139. Каждый квартал имеет В каждом квартале иметь подрядчика для содержания подрядчика мостовой. и мощения улиц. 140. Каждый квартал име- В каждом квартале иметь подрядчика для чищения ет подрядчика для улиц и свозки с улиц и из города нечистоты. чищения улиц. 141. Каждый квартал имеет В каждом квартале иметь подрядчика для содержания подрядчика фонарей. и зажигания фонарей по улицам. 142. В обширных городах В обширных губернских городах дозволяется иметь в о печах и огнях по каждом квартале на улице (в местах от пожара безоулицам зимою. пасных) печи под крышкою, но без высоких стен, в коих держать зимою огонь ради проходящих и ночных сторожей, в какое же время разложить в оных огонь, зависит от приказания городничего. 143. Квартальный столб. В каждом квартале иметь столб ради прибивания объявления. 144. В каждом квартале иметь потребное число рогаток, О рогатках для закоторыми закидывать переулки, в средине оных с одикидания переулков ночью и в случае по- натцати часов по полудни до пяти часов по полуночи, летом же до выстрела пушечного или битья утренней жара. зари, дабы никто сквозь их пробежать не мог; то же делать и в случае пожара. И. О квартальном надзирателе и его должности 145. Определение кварВ каждый квартал определяется квартальный надтального надзирателя. зиратель.
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
113
Квартальный надзиратель подчинен управе благочиния, и получает приказании от городничего и частного пристава.
146. Квартальный надзиратель подчинен управе благочиния, и получает от городничего и частного пристава приказании для исполнения в квартале ему порученном.
147. Качества квартального Квартального надзирателя должность требует безпонадзирателя. рочности в поведении, доброхотства к людям, прилежания к должности и безкорыстия. 148. Квартальному надКвартальному надзирателю жить и быть в квартале зирателю жить и быть или близ оного. в квартале или близ оного. 149. Квартальный надзиратель долженствует о всем касаКвартальный надзиратель касательно его тельно его должности уведомить частного пристава в должности уведомляет той части, в которой его квартал находится (где же частного пристава или частного пристава нет, уведомить городничего). городничего. 150. Ночные сторожи суть Квартальный надзиратель имеет в своем ведомстве в ведомстве кварталь- ночных сторожей того квартала. ного надзирателя. 151. О донесении о проКвартальный надзиратель в семь часов за полночь, доизшедшем частному носит частному приставу о произшедшем в прошедшей приставу или гороночи и сутках в его квартале (где же частного пристава дничему. нет, уведомить городничего). 152. Квартальный надзиратель должен быть в управе благоКвартальный надзичиния, в который день частный пристав предложит о ратель должен быть в управе благочиния, деле касательно его квартала, дабы у него о подробностях наведаться можно было, естьли то дело требует. когда предложат о деле его квартала. 153. Квартальный надзира- Квартальный надзиратель имеет смотреть, чтоб все и тель имеет смотрение всякий в его квартале остался в законопредписанном о законопредписанном порядке. порядке.
114
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
154. О почтении молодых Квартальный надзиратель в его квартале имеет постаршим, и о повино- печение, чтоб молодые и младшие почитали старых и вении слуг. старших, и о повиновении слуг и служанок хозяевам и хозяйкам во всяком добре. 155. Квартальный надзиКвартальный надзиратель в его квартале мирит и разратель мирит малые нимает малые ссоры и споры. ссоры и споры. 156. Бдение, дабы всяк Квартальный надзиратель в его квартале имеет бдение, честно пропитался. дабы всяк пропитался честно и сходно узаконению. 157. Обыватели должны уве- Квартальный надзиратель должен ведать о всех в квардом лять надзирателя тале его ведомства живущих людях, чего ради хозяева своего квартала о при- домов или их поверенные обязаны всегда давать знать езжающих или приходя- квартальному надзирателю о всех к ним на житье щих и об отъезжающих приезжающих или приходящих, отъезжающих или отходящих. или отходящих. 158. Попечение о возстаКвартальный надзиратель в его квартале имеет поновлении строений печение о возстановлении строений падающих или падающих, и застрой- опасных, и о том предложит частному приставу, (где ке пустырей по улице. же частного пристава нет городничему) равномерно старается о выстройке пустопорозжих мест в улице. 159. Квартальный надзиратель, буде о чем по должности соКвартальному надмнение или затруднение имеет, то требует наставления зирателю, в случае от частного пристава и самого городничего. сомнения, требовать наставления частного пристава. 160. Отправлять должность Квартальному надзирателю везде в квартале на месте безденежно не требуя должность свою исправлять безденежно не требуя и не взяв никакого рода заплаты ни за что. Но как скоро заплаты. сведает о поступке или преступлении узаконению противном или обществу вред наносящем, да даст о том знать частному приставу ради изследования, при котором не токмо находиться имеет, но да чинит частному приставу вспоможение везде тут, где ему приказано будет или нужда или надобность того требует. […]
Российское законодательство Х–ХХ вв.: в 9 т. – Т. 5: Законодательство периода расцвета абсолютизма. – М., 1987. – С. 324–358.
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г
115
№ 325 1784 р., січень. – Чолобитна значкового товариша Григорія Устимовича до імператриці Катерини ІІ про призначення його на службу у Київське намісницьке правління
Всепревсвѣтлѣйшая державнѣйшая великая государыня императрица Екатерина Алексѣевна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивѣйшая Бетъ челомъ съ дворянъ Кіевского намѣстничества, уезда Городиского, подпорутчика Устимовича синъ, значковой товаришъ Григорий Степановъ сынъ Устимовичъ, а в чемъ мое прошение тому слѣдуютъ пункта: 1-е. Продолжение служби моей слѣдуетъ съ 1779 года, якую отправляю при бившей полковой Миргородской канцеляріи въ писменнихъ делахъ, произведенъ тамо и значковимъ товарищемъ, оставаясь и затѣм при оной до упразненїя εи. 2. За упразненіемъ же той по откритіи намѣстничества, не бывъ между протчіими помѣщенъ распредѣленіем къ дѣламъ нигдѣ в нових присуственних мѣстахъ, а при томъ, заболѣвъ, находился по причинѣ болѣзни при домѣ понинѣ до виздоровленія. 3. Какъ склонность моя къ статскимъ дѣламъ, при коих я, а не при других какихъ, и находился, то и желаю опять опредѣлитси к онимъ для продолженія по долгу и усердию моему служби. И дабы височайшимъ вашего императорскаго величества указомъ повεлѣнно сіе мое челобитъе въ Кіевскомъ намѣстническомъ правленіи, о помѣщеніи в службу по разсмотренію оного правленія принявъ, записать и мене опредѣлить во услуженіе къ писменнимъ дѣламъ на имѣющуюсь в томъ наместническомъ правленіи вакансію, для чего прилагаю и свѣдѣтелство о дворянствѣ моемъ. Всемилостивѣйшая государыня, прошу вашего императорскаго величества о семъ моемъ челобитьи рѣшеніе учинить къ подачи надлежитъ в Киевское намѣстническое правленіе. Писалъ и сочинялъ сіе челобите самъ проситель на простой бумаги, яко о дѣлѣ по службѣ. К сей челобитной подписался значковой товаришъ Григорій Стефанов синъ Устимовичъ
ЦДІАК, ф. 193, оп. 1, спр. 531, арк. 1. Оригінал.
№ 326 1784 р., квітня 24. Царське Село. – Указ імператриці Катерини ІІ про затвердження адміністративного поділу та штатів установ Таврійської області
Указ Ея Императорскаго Величества самодержицы Всероссийской из Правительствующего Сената Адмиралтейской коллегии. Каковы Статы за
116
№ 3 2 5 . 1 7 8 4 р . , с іч е н ь
До док. № 325
собственноручным Ея Императорскаго Величества подписанием о чинах области Таврической сего апреля в 24 день состоялись и при Сенате напечатаны, кои и рассылаются. Стат области Таврической, состоящей из семи уездов, а именно: Симферопольского, Левкопольского, Евпаторийского, Перекопского, Днепровского, Мелитопольского и Фанагорийского
Им окладного в Число год жалования людей Одному Всем Рубли
I
II
III
IV
Областное правление Областной правитель Ему на стол Советников 6 класса Итого В палатах В палате Уголовныx дел Председатель 5 класса Советников 6 класса Ассессоров 8 класса Итого В палате Гражданских дел Председатель 5 класса Советников 6 класса Ассессоров 8 класса Итого В Казенной Палате Порутчик Областного правителя 5 класса Экономии Директор шестого класса Советник для таможенных дел и надзирания за оными 6 класса Советник соляных дел и для надзирания за соляными варницами и магазейнами 6 класса Советник 6 класса Областной казначей 8 класса Ассессоров 8 класса Присяжных определенных из отставных гвардии унтерофицеров Итого Областной Прокурор 6 класса Областных стряпчих 7 класса
1 2
1800 1200 600
1800 1200 1200 4200
1 2 2
840 600 300
840 1200 600 2640 840 1200 600 2640 1200 1000 800 600 600 300 600 320 5420 600 720
1 2 2
840 600 300
1 1 1 1 1 1 2 4 1 2
1200 1000 800 600 600 300 300 80 600 360
118
№ 3 2 6 . 1 7 8 4 р . , к в і тн я 2 4 . Ц а р с ь ке Се л о
I
II
III
IV
Секретарей 11 класса, в Правлении – 1, в Палатах и особливо при экспедициях экономии Директора, советника таможенных дел и советника соляных дел по одному Переводчиков На канцелярских служителей, то есть протоколистов, регистраторов, архивариусов сравниваемых в классах с состоящими ныне в коллегиях и других для письменных дел також переплетчиков, сторожей и прочих, коих всех определение числа и жалования слагается на распоряжение Правления и на канцелярские расходы по Областному правлению и палатам. Итого Совестный Суд Судья Совестного суда 6 класса Дворянских заседателей 7 класса Мещанских заседателей 10 класса Сельских заседателей Переводчик На канцелярских служителей и расход Итого Верхний Земский суд Первый Председатель 6 класса Второй Председатель 6 класса Заседатели 7 класса Прокуроров 7 класса Стряпчих 8 класса Секретарей 12 класса Переводчиков Из канцелярских служителей и расход департаментам Итого Областной магистрат Первый Председатель 7 класса Второй Председатель 7 класса Заседателей 10 класса Прокурор 8 класса Стряпчих 10 класса Секретарей 12 класса Переводчиков Публичный нотариус На канцелярских служителей и расходы Итого
7 7
250 200
1750 1400
8000 12470 1 2 2 2 1 600 360 200 60 200 600 720 400 120 200 390 2430
1 1 10 1 2 2 2
600 360 360 300 250 200
1200 3600 360 600 500 400 2103 8763
2 10 1 2 2 2 1
360 60 300 200 250 200 150
720 600 300 400 500 400 150 1448 5118
№ 3 2 6 . 1 7 8 4 р . , к в і тн я 2 4 . Ц а р с ь ке Се л о
119
I
II
III
IV
Верхняя расправа Первый Председатель 7 класса Второй Председатель 7 класса Заседателей Прокурор 8 класса Стряпчих 11 класса Секретарей 12 класса Переводчиков На канцелярских служителей и расход Итого Приказа общественного призрения Секретарь 11 класса На канцелярские расходы Канцелярских же служителей употребляет правитель к сему приказу по рассмотрению и с других мест Итого При Областном Правлении Областной землемер Областной архитектор Механик или машинный и мельничный мастер Итого Итого на областное правление В городах Городничих 8 класса На канцелярских служителей и расход Итого В Уездном суде Уездный судья 8 класса Заседатели 9 класса Секретарь 14 класса Переводчик На канцелярских служителей и расход Итого на один А на 7 уездных судов В Уездном Казначействе Уездный казначей 9 класса Присяжных и отставных гвардии унтер-офицеров На канцелярских служителей и расход Итого на одно На 7 уездных казначейств При дворянских опеках Протоколистов 14 класса
2 10 1 2 2 2
360 60 300 200 250 200
720 600 300 400 500 400 1548 4468 250 100 350
1
250
1 1 1
400 300 200
400 300 200 900 49399 2100 910 3010 300 500 200 150 588 1738 12166 250 320 368 938 6566 700
7
300 130
1 2 1 1
3300 250 200 150
1 4
250 80
7
100
120
№ 3 2 6 . 1 7 8 4 р . , к в і тн я 2 4 . Ц а р с ь ке Се л о
I
II
III
IV
На канцелярские расходы А на 7 дворянских опек Секретарь и канцелярские служители берутся и опека по надобности из уездного суда В Нижнем Земском суде Земский капитан или исправник 9 класса Дворянских заседателей 10 класса Сельских заседателей Секретарь 14 класса Переводчик На канцелярских служителей и расход Итого на один А на 7 нижних земских Судов В городовом магистрате Бургомистров 12 класса Ратманов 13 класса Итого на 1 А на сем в уездных городах и сверх того на три в Феодосии, Севастополе и Боспоре, всего же на 10 городовых магистратов В нижней расправе Расправный судья Заседателей Секретарь 14 класса На канцелярских служащих и расход Итого на 1 А на 3 Нижних расправы Уездных землемеров Уездных стряпчих 11 класса Докторов городовых и уездных Лекарей городовых и уездных Подлекарей Лекарских учеников Итого А всего на уезды Итого на всю область Таврическую 24 Апреля 1784 года Екатерина.
50
350 1050
1 2 2 1 1
250 200 60 200 150
250 400 120 200 150 238 1358 9506 240 400 640 6400
2 4
120 100
1 4 1
250 60 200
7 7 7 7 14 14
300 150 300 140 60 30
250 240 200 508 1198 3594 2100 1050 2100 980 840 420 7490 49782 99181
№ 3 2 6 . 1 7 8 4 р . , к в і тн я 2 4 . Ц а р с ь ке Се л о
121
Стат о числе воинских чинов конных и пехотных в области Таврической при одном областном и 6 уездных правлениях
Звание чинов Число людей Из окладного в год жалования Одному Всем рубли коп. рубли коп.
I
II
III
IV
V
VI
VII
При областном Капитан Порутчик Подпорутчик Сержант Каптенармус Капралов Рядовых Барабанщиков Фельдшер Итого при одном областном При одном уездном Подпорутчик Сержант Капралов Рядовых
1 1 1 3 1 6
247 151 126 15 12 11
36 ½ 78 ½ 38 ½ – – – 50 50 50 1541 2 ½
при конных в том числе при конных 2
116 7 2 7 1 7 132 1 1 3 126 15 11
в том числе конных драгун 24 человека
38 ½ 126 – 15 – 50 50 33 210 7 391
38 ½ в том числе при конных 1 в том числе конных драгун 8 человек 50 88 ½
28 7 Барабанщиков 1 7 Итого при одном уездном 34 Всего при 1 областном и 6 уездных 506
3892 312/4
Сверх вышеписанного окладного жалования всем унтер-фицерам и рядовым обыкновенный пехотный, а конным драгунский как верхний так и нижний мундир и обув положенные по статам сроки делать под смотрением тех правлений, у которых оные воинские чины состоять будут, а сумму на то употреблять из доходов принадлежащих до статных казначейств; равно как драгунам и капралам лошадей при первом случае искупить, и по том на ремонте содержать точно по конфирмованному вновь 1775 года января 16 дня стату драгунского полка из означенной же суммы. Провиант и крупу, на лошадей, фураж давать в натуре, покупая от тех же
122
№ 3 2 6 . 1 7 8 4 р . , к в і тн я 2 4 . Ц а р с ь ке Се л о
правлений; или по продажным ценам деньгами; однакож не свыше положенной в воинском стате сумм из статских доходов. Что ж принадлежит до ружья, аммуниции и седел с прибором, то всем пехотным и конным унтер-офицерам и рядовым портупеи и суммы патронныя, конным же и седлы с прибором на первый случай отпустить от главнаго кригскомиссариата – из отборных от карабинерных полков, а ружья, пистолеты, шпаги и сабли по тому ж из отборных от полков от ружейной канцелярии. Всем же вышеписанным аммуничным и оружейным вещам, также и седлам с принадлежащим к ним прибором, по причине, что оныя не всегда, но временно в употреблении будут, срока не полагается, а иметь оные с починкою, пока совсем придут в ветхость, и для того на починку оных и выдать на всегдашнее содержание употреблять, считая в год на каждого человека с подковкою лошади по 2 рубля, что учинить при областном 156 руб., при уездном – 42 р., из чего покупать на случай нужды порох, свинец и кремни из статских же доходов. Екатерина. В Царском Селе. Апреля 24 дня 1784 г.
Козирєв В. К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України. – Запоріжжя, 1999. – № 81. – С. 277–281.
№ 327 1785 р., січня 5. [Гадяч]. – Формулярний список про службу сотенного писаря полку Гадяцького Михайла Коломійцева
Списокъ о службѣ и достоинствѣ малороссіиского Гадяцкого полку писаря Михаила Коломийцова Чинъ и имя: Писар сотенніи Михайло Коломийцов Сколько от роду лѣтъ: Ему лѣтъ 50 Какой кто породы и ис какихъ кто чиновъ и много ль за кѣмъ мужеска пола душъ и какихъ: Породы малороссійской изъ дворянъ, имеетъ за собою мужеска пола душъ 5 наслѣдственныхъ малороссіянъ Время вступленія в службу: 1759 года октября месяца 10 дня Какими чинами происходил: Полковимъ канцеляристомъ 1760 года декабря 12 дня; писарем сотенным 1765 года мая 3 дня. Кто, гдѣ во время продолжения своей службы в походах и у дѣла противу неприятеля билъ и по которое время: В комендирацияхъ билъ 1768 на Украинской линѣи при казачей командѣ за комендиря; 1770 в отгонѣ воловъ къ армии за полскую границу; 1773 и 1774 годовъ въ исправленя мостовъ и плотинъ во всей округы Гадяцкой Кто грамоты читать и писать по россіиски умѣетъ и другіе какіе науки знаетъ: Грамоты читать и писать по россіиску умееть
№ 3 2 7 . 1 7 8 5 р . , с іч н я 5 . [ Га д яч ]
123
Кто, когда, за какіе именно выни по суду въ штрафахъ билъ и что имъ за то учиненно и не производится ль надъ кѣмъ нинѣ слѣдствіе или крисърехтовъ и в чемъ именно кто подсудиміе при командѣ ли и свою должность исправляютъ или отъ командъ отърѣшенны: Не билъ Кто со вступленія в службу сколко разъ въ домашнихъ отпускахъ билъ и по которое время и какіе именно отъстрочки получалъ и когда точно: Не билъ Кто в комплѣтѣ и сверхъ комплѣта и гдѣ находится, при полку ли или в отлучкѣ, по каким указамъ или ордерамъ, с каторого времены и гдѣ точно: Сверхъ комплѣкта Кто к службѣ способенъ и кто неспособенъ и к повишенію чина достойнъ ли или недостоинъ и за какимы именно пороками: Подвышенія достоинъ, желает в отставку Полковыи комендиръ, бунчуковый товарищъ Степанъ Яновъ
ЦДІАК, ф. 193, оп. 1, спр. 545. Оригінал.
№ 328 1785 р., квітня 21. С.-Петербург. – Грамота на права і вигоди містам імператриці Катерини ІІ, згідно з якою запроваджувалися органи міського управління в Російській імперії
Божиею поспешествующею милостию мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица Всероссийская, Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская, царица Казанская, царица Астраханская, царица Сибирская, царица Херсониса-Таврическаго, Государыня Псковская и великая княгиня Смоленская, княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская и иных, государыня и великая княгиня Новагорода, Низовския земли, Черниговская, Рязанская, Полоцкая, Ростовская, Ярославская, Белоозерская, Удорская, Обдорская, Кондийская, Витепская, Мстиславская и всея северныя страны повелительница и государыня Иверския земли, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинския земли, Черкаских и Горских князей, и иных наследная государыня и обладательница. С самого первого основания общежительств познали все народы пользы и выгоды, от устроения городов проистекающия, не токмо для граждан тех городов, но и для окрестных обитателей. Начиная от древности, мраком покрытой, встречаем мы повсюду память градоздателей, возносимую наравне с памятию законодателей, и видим, что герои, победами прославившиеся, тщились градозданием дать безсмертие именам своим. Мы и тут не имеем нужды искать примеров чуждых, но, заимствуя оные из собственных деяний отечества нашего, находим, что предки российские славяне, от славных подвигов и самое название свое получившие, где только посягала победоносная рука их, оставляли следы свои созиданием градов, име-
124
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
нами славянского языка украшенных, до ныне сие соблюдших, и насаждением в оных торговли, до самых отдаленных краев тогда известных разпространенной. Всероссийские самодержцы от самых древних лет с разширением пределов владычества их и с умножением народным умножали и число городов, дая в них безопасное пристанище торгу и рукоделиям. Обширность государства, обилие произрастений не токмо на поверхностях земли, но и в недрах ея сокровенных, удобства сообщения сухопутного или водоходнаго, рачения и предпреимчивость российского народа не могли не иметь добрых успехов. Полезным таковым установлением предков наших мы тщилися подражать по мере размножения народа и возвращения богатства его, как то свидетельствуют города, в двадцатитрехлетнее царствование наше, числом двести шестьнадцать, воздвигнутые повсюду, где того требовали или местныя выгоды, или стечение окрестных жителей. Не оставили мы как их, так и те, кои предками нашими сооружены были, снабдить надлежащим управлением, освободить рукоделия, промыслы и торговлю от принуждений и притеснений и преподать им различные полезные способы и ободрения. С помощию Божиею видим в толь краткое время добрые плоды намерений и трудов наших, да и несомненно уповаем, что верноподданные наши, граждане городов наших, похвальным радением, доброю верою в торговле, промыслах и ремеслах и поведением, соответствующим благому нашему об них попечению будут пособствовать возвышению мест, ими населяемых в цветущем состоянии, и тем вяще заслужат нашу императорскую к себе милость и благоволение, в залог коих восхотели мы данныя от нас городам, их обществам и членам сих обществ выгоды и преимущества подтвердить нашею жалованною грамотою, узаконяя в следствие того на веки непоколебимо следующия статьи. А. Городовое положение 1. О устроении по ут- Город строить по утвержденному плану за подписанием вержденному городо- руки императорского величества. вому плану. 2. Городу правильно Городу подтверждаются правильно принадлежащия по принадлежащее. межевой инструкции или инако законно земли, сады, поля, пастбы, луга, реки, рыбныя ловли, леса, рощи, кустарники, пустыя места, мельницы водяныя или ветряныя; все оныя вообще и каждое порознь ненарушимо иметь и оным пользоваться мирно и вечно на основании законов как внутри города, так и вне онаго. 3. Городовые выгоны не Запрещается городовые выгоны застраивать; буде же застраивать, вторично город городовые выгоны застроит или инако в невывыгонов не отводить и гоны обратит, то городу вторично выгонов не отводить и городу выгонов не покупать; но да наймет по нужде не покупать. или удобности.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
125
4. Об охранении каждо- В городе живущим сохраняется и охраняется собственму в городе правильно ность и владение, что кому по справедливости и законно надлежащаго. принадлежит как движимое, так и недвижимое. 5. О присяге подданиче- В городе поселившиеся обязаны присягою пред всемоской. гущим богом в сохранении ненарушимо подданической верности к особе императорского величества. 6. О росписке вместо Кто поселится в городе, тот имеет учинить росписку присяги по мещан- вместо присяги, что право гражданское принимает и ству. обязуется по мещанству нести тягости. 7. О неналожении но- Власть имеющия места или лица да не налагают на говых податей служб род новых податей, или служб, или тягостей; и буде от или тягостей на город города кто-либо требовать будет в противность узаконебез подписания руки нию или что городу трудно или тягостно, то городовый императорского вели- магистрат в том имеет жалобу приносить губернскому магистрату, равномерно доносить и Сенату, которому чества. не налагать податей, или служб, или тягостей без подписания руки императорского величества. 8. О недостатках нуж- Городовый магистрат, по усмотрению внутри города ного городовому ма- каких нужд или недостатков, имеет о том представить гистрату куда пред- губернскому магистрату и губернскому правлению заставлять. благовременно, которое, то обстоятельство разсмотря, буде губернатор сам не властен, в силу его наказа представит, где надлежит. 9. О городовой книге, в Городовому магистрату иметь книгу с описанием докоей городовые дома мов, строений, мест и земель городских под нумерами, дабы желающия дать в заем деньги на заклад дома или и проч. вписаны. же кто дом, строение, место или землю купить или нанять хочет, с тою книгою справясь, давать деньги мог с надежностию. 10. Мещанским промыс- Мещанския подати, службы и тягости как личныя, так лом промышляющий и вещественныя всяк в городе мещанским торгом, реповинен нести мещан- меслом или промыслом промышляющий, повинен нести ския подати, службы и наравне с мещанством, разве особою статею освобожден тягости. от оных.
126
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
11. Кому мещанским про- Кто в городе в мещанство не записан, мещанским промыслом не промыш- мыслом да не промышляет под опасением, что за то в лять. законе написано. 12. Иногородным мещан- Иногородныя, в городе для жительства поселившиеся, ским торгом и про- торг и промысел имеющия и пользующиеся мещанскою мыслом, пользующим- городовою выгодою, судом и разправою по торгу и прося нести мещанския мыслу состоят под ведомством городового магистрата и тягости, службы и повиноватися имеют городовым личным и вещественным тягостям, службам и податям. подати. О дворянах, кои домы, сады, места и землю имеют в городе или предместии. 13. Дворяне, кои имеют собственныя свои домы, или сады, или землю, или места в городе или предместии, хотя сами в них живут или в наем отдают, от мещанских тягостей не освобождаются, но за такие домы или сады, или места, или землю, в городском ведомстве находящиеся, долженствуют нести гражданския тягости равно прочим мещанам. Ради же дворянского достоинства, благородные освобождаются от личных податей и служб. Буде же кто из таковых дом, или сад, или место, или землю в городе или предместии захочет продать, да объявит о том в городовом магистрате. 14. Императорского величества в военной или гражданской службе находящиеся люди, кои по должности или же по собственным нуждам в городе находятся или живут, или приходят, или приезжают на время и мещанским промыслом не промышляют, – всем таковым от мещанских тягостей податей и служб быть свободным. 15. Дом, в котором живет бургомистр, ратман и городской глава, кроме самых нужнейших случаев свободны суть от постоя. 16. Мещанския промыслы да защищаются правосудием и да подкрепляются порядком благочиния. 17. Предписывается в городе учредить и иметь школы на точном основании 384 статьи учреждений 7 ноября 1775 года и других изданных о том от императорского величества установлений.
Кому в городе быть свободну от мещанских личных тягостей и податей.
Какие домы в городе свободны суть от постоя. Как защищать и подкреплять мещанския промыслы. О народных школах.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
127
18. О постройке водяных Городу не дозволяется, где удобно, на городских землях и ветренных мель- завести, построить и содержать мучныя, или пильныя, ниц. или иныя водяныя, или ветряныя мельницы. 19. О корчмах и прочем На городской земле по дорогам дозволяется городу пона городской земле. строить и содержать и в наем отдать харчевни, корчмы, или герберги, или трактиры. 20. О гостином дворе и Мещанам отдается на волю в городе иметь или строить, лавках по домам. или чинить для хранения или продажи товаров гостиной двор или же иметь по домам лавки и анбары для продажи и поклажи товаров. 21. О клейменых весах и В городе иметь клейменыя весы и меры и с оными померах. ступать по установлениям. 22. О браковании това- Городу дозволяется установить, для подкрепления в ров. торгу доверия, товарам брак и в том поступать по установлениям. 23. О возке товаров по Городовым мещанам иметь и пользоваться кораблеплавсякому пути. ванием в привозе и отвозе товаров сухим и водяным путем, где, куда и как удобно. 24. Уездные жители име- Уездным жителям да будет свободно и безопасно свои ют безпрепятствен- произрастения, рукоделия и товары в город возить и ный привоз в город и потребное для них из города вывозить безпрепятственвывоз из онаго. но; и с уездных жителей при привозе произрастений, рукоделия и товаров в город или вывозе потребного для них из города не требовать явления или записания пашпорта в здоровое время. 25. О еженедельных тор- В городе назначить еженедельные торговые дни и часы говых днях в городе. во дне; и для того назначить в городе место, куда, и время, когда привозить, продавать и покупать удобно, что кому потребно, и на том месте городовой магистрат велит поднять разпущеное знамя, и в те часы, пока знамя поднято, запрещается продавать или покупать или закупать оптом припасы; со спущением же знамя запрещение таковое снимается. Непроданное же за кем не запрещается паки отвозить за город.
128
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
26. О годовой ярмарке. В городе учредить ежегодно одну ярмарку или более, смотря по обстоятельствам и удобности; и для того назначить время и место, в которое бы пригородныя люди всякие товары безпрепятственно привозить, торги, покупки и продажи производить могли; непроданное же не запрещается паки за город вывозить. 27.
О строении или выпи- Не возброняется торговым жителям строить или высывании судов и кора- писывать из иных мест и стран для торговли суда и блей для торговли. корабли; оныя нанимать, содержать и паки в ход и плавание отпускать с грузом и без груза. 28. О городовом гербе. Городу иметь герб, утвержденный рукою императорского величества, и оный герб употреблять во всех городовых делах. Примечание. Примечание. В жалованных грамотах включается в сем месте настоящий герб того города, красками изображенный, а внизу описание герба. Б. О городовых обывателях. Установление общества градского и о выгодах общества градскаго 29. О дозволении со- Городовым обывателям каждого города жалуется добираться городовым зволение собираться в том городе и составить общество обывателям. градское, и пользоватися нижеписанными правами и выгодами. 30. О собрании городо- Городовые обыватели собираются по приказанию и довых обывателей вся- зволению генерала-губернатора или губернатора как для дозволенных городовых обывателям выборов, так кие три года. и для выслушания предложений генерала-губернатора или губернатора всякие три года в зимнее время. 31. Городской глава, бургомистры, старосты и судьи совестного суда выбираются обществом и проч. По силе 72-й статьи учреждений по городам и посадам городской глава, бургомистры и ратманы выбираются обществом городским чрез всякие три года по балам; старосты же и судьи совестного суда выбираются тем же обществом всякой год по балам.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
129
Заседатели губернского магистрата и мещанския заседатели совестного суда выбираются губернским городом и проч. О выборе мещанством заседателей в суды из мещан, на месте живущих. О заседании двум ратманам в управе благочиния.
О дозволении представить к балотированию кандидатов.
О представлении общественных нужд и польз. Запрещение о делании положении в противность законам и требований в нарушение узаконений.
32. По силе 73-й статьи учреждений губернского магистрата заседатели и заседатели совестного суда выбираются губернским городом из купцов и мещан губернского города чрез всякие три года по балам и представляются правителю или губернатору; и буде за ними нет явного порока, то губернатор дозволяет им заседание. 33. Заседатели и суды выбираются мещанством из мещан, на месте живущих, или из тех, кои в городовой обывательской книге того города написаны суть, но неотлучны по торгу и промыслу бывают. 34. По силе 2-й статьи Устава благочиния или полицейскаго, в управе благочиния с городничим и приставами уголовных и гражданских дел заседают два ратмана городовыя. 35. Буде выбор всего мещанства по балам продолжителен и неудобен окажется, тогда дозволяется обществу градскому каждой городовой части собираться и представить кандидатов, из коих балотировать. 36. Обществу градскому дозволяется представить губернатору о своих общественных нуждах и пользах.
37. Обществу градскому запрещается делать положении, противныя законам, или требовании в нарушение узаконений, под опасением за перьвой случай то есть за положении, противныя законам, сверьх уничтожения положений, противных законам, наложения и взыскания с общества пени двести рублей; а за второй случай, то есть за требовании в нарушение узаконений, уничтожения недельных требований, что поручается бдению и иску губернских стряпчих, по силе второго предмета их должности. 38. Обществу градскому Буде генерал-губернатор или губернатор обществу градкак поступать с пред- скому учинит предлог, то общество градское оный берет во уважение и чинит по случаю пристойныя ответы, логом. сходственные как узаконениям, так и общему добру.
130
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
39. О доме для городового Обществу градскому дозволяется иметь дом для собраобщества и архивы. ния общества того города и архивы. 40. О печати городового Обществу градскому дозволяется иметь печать с горообщества. довым гербом. 41. О писаре городового Обществу градскому дозволяется иметь своего собственобщества. ного писаря. 42. О казне городового Обществу градскому дозволяется составить особливую общества. казну своими добровольными складками и оную казну употреблять им по общему их согласию. 43. Личное преступление Да не взыщется на обществе градском личное престумещанина не взыски- пление гражданина. вать на мещанстве. 44. Мещанство в суде за- Общество градское на суд да не предстанет, но да защищается стряпчим. щищается своим стряпчим. 45. Какие дела непосред- По силе 315-й статьи учреждений в губернский маственно вносятся в гу- гистрат вносятся все дела до привилегий, спорных бернский магистрат. владений или прочия дела, до целого города или до права стряпчих касающиеся. Сии дела и переносы или апелляции на городовые магистраты, сиротские суды и ратуши непосредственно до губернского магистрата принадлежат. 46. Учреждение городо- По силе 30-й и 293-й статьи учреждений при каждом вого сиротского суда. городовом магистрате учреждается городовый сиротский суд для купеческих и мещанских вдов и малолетних сирот. 47. О присутствующих в По силе 31-й и 294-й статьи учреждений в городовом городовом сиротском сиротском суде председает городский глава и заседают суде. два члена городового магистрата и городовый староста.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
131
Городовому сиротскому суду поручается попечение о вдовах и сиротах, и имении, и делах их. Не выбирать мещанина не имеющого капитала, с которого проценты ниже пятидесяти рублей и моложе двадцати пяти лет. Мещанин безкапитальный голоса не имеет. Примечание.
48. По силе 297-й статьи учреждений городовому сиротскому суду поручается попечение не токмо о оставших в том городе после всякого звания жителей малолетних сирот и их имении, но и о вдовах и их делах. 49. Обществу градскому запрещается избирать для тех должностей кои по силе учреждений выбором наполняются, мещанина, который в том городе не имеет капитала, с которого проценты ниже пятидесяти рублей и который моложе двадцати пяти лет. 50. В обществе градском мещанин, который капитала не имеет, с которого проценты ниже пятидесяти рублей, и моложе двадцати пяти лет, присутствовать может, но голоса не имеет. Примечание. Запрещение в статьях 49-й и 50-й о неизбрании мещанам, не имеющим капитала, с которого проценты ниже пятидесяти рублей, и мещан, не имеющих таковых капиталов, разумеется о тех городах, в которых такие капиталы в гильдиях находятся; а где оных нет, там дозволяется и меньше капитал имеющим голос иметь и таковых же избирать. 51. В обществе градском мещанин быть может безкапитальный и моложе двадцати пяти лет, но сидеть не должен, ни голоса иметь, ни выбран быть не может для тех должностей, кои наполняются обществом градским.
Мещанин без дома, капитала или ремесла и моложе двадцати пяти лет в обществе градском ни сидеть, ни голоса иметь, ни выбран быть не может.
52. О изключении за яв- Обществу градскому дозволяется изключить из общеный порок из обще- ства градского гражданина, который опорочен судом или которого явный и доверие нарушающий порок всем ства градскаго. известен, хотя бы и судим еще не был, пока оправдается.
132
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
53. В городе составить В городе составить городовую обывательскую книгу, городовую обыватель- в коей вписать обывателей того города, дабы каждоскую книгу. му гражданину свое достояние от отца к сыну, внуку, правнуку и их наследию. 54. О выборе в городе де- Для сочинения в городе городовой обывательской книги путатов для составле- общество градское избирает чрез три года старост и дения городовой обыва- путатов, кои должны иметь попечение о действительном сочинении и продолжении городовой обывательской тельской книги. книги по данному ниже сего для того наставлению. 55. В городовой обыва- В городовой обывательской книге вписать имя и прозвательской книге впи- ние всякого гражданина, в том городе дом или строение, сать имяна граждан, или земли имеющаго, или в гильдии или в цех записанимеющих дома и име- наго, или мещанским промыслом промышляющаго. ние, и в гильдии и в цехи записанных. 56. Кто не внесен в городо- Буде кто не вписан в городовую обывательскую книгу вую мещанскую книгу, того города, тот не только не принадлежит к граждантот не принадлежит к ству того города, но да и не пользуется мещанскою обществу градскому выгодою того города. того города. 57. О жалованной грамо- Городу дать жалованную грамоту за подписанием имте. ператорского величества руки и с приложением государственной печати, с которой прописать от; слова до слова сии здесь, выше и ниже сего, прописанныя общественныя и личныя выгоды. В. Наставление для сочинения и продолжения городовой обывательской книги 58. О сочинении старо- Старосты имеют сочинить по приложенной форме спистам обывательского сок по алфавиту городовым обывателям в том городе старожилам, родившимся или вновь поселившимся, списка. отличая особо: 1. Кто женат и на ком; 2. много ли детей мужеского или женского пола, и их имяна; 3. холост, или вдов; 4. за кем дом, или иное строение, или место, или земля; им ли построено или наследственно, или куплено или в приданое получено, и в каком месте в городе; 5. в
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
133
Примечание.
городе ли живет или в отлучке; 6. какого промысла; 7. в каких городских или иных службах был и есть. Примечание. Понеже о дворянских родах явствует дворянская родословная книга, и того дня, буде дворянин или дворянка дом, или иное строение, или место, или землю в городе имеет, то в городовый обывательский список внести единственно имя, прозвание и чин буде имеет того дворянина или дворянки, за кем который нумер. 59. Форма списка обывательской семьи, в том городе живущей.
Много ли детей мужского или женского пола, и их имяна и лета Есть ли в городе за ним дом или иное строение, или место, или земля; им ли построено, или наследственно, или куплено, или в приданое получено, в каком месте в городе и какой нумер В городе ли живет тот обыватель или в отлучке Какого он промысла В каких градских или иных службах был или есть
Форма списка.
Имя и прозвание обывателя в том городе старожила, родившагося или вновь поселившагося, и его лета Холост или женат и на ком, или вдов
60. Староста список до- Староста список таковый за своим подписанием доставит городскому ставит городскому главе того города, копию же у себя главе. оставит. 61. Городский глава с де- Городский глава того города с выбранными от города депутатами составит го- путатами от каждой городовой части из списка старосты родовую обыватель- составит городовую обывательскую книгу того города. скую книгу. 62. О шести частях горо- Городовую обывательскую книгу разделить на шесть довой обывательской частей. книги. 63. Настоящие обывате- В первую часть городовой обывательской книги внесут ли. состояние и имяна настоящих городовых обывателей по алфавиту. Толкование. Толкование. Настоящие городовые обыватели, суть те, кои в том городе дом или иное строение, или место, или землю имеют.
134
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
Примечание. Каждый дом или иное строение, или место, или земля в городе да означается нумером. 64. Гильдии. Во вторую часть городовой обывательской книги внесут вписавшихся в гильдии, первую, вторую и третью по алфавиту. Толкование. Толкование. Вписавшиеся в гильдии суть все те какого кто бы ни был рода или поколении, или семья, или состояния, или торга, или промысла, или рукоделия, или ремесла, кои за собою объявят капитал, а имянно: 1) кто объявит за собою капитал от десяти тысяч рублей и до пятидесяти тысяч рублей, того вписать в первую гильдию; 2) кто объявит за собою капитал от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей, того вписать во вторую гильдию; 3) кто объявит за собою капитал от тысячи рублей до пяти тысяч рублей, того вписать в третью гильдию. Примечание. Примечание. Разчисление гильдий по капиталам долженствует быть от одной в государстве общей переписи до другой таковой же, и по воле императорского величества подтверждаемо или исправляемо. 65. Цехи. В третью часть городовой обывательской книги внесут вписавшихся в цехи по алфавиту. Толкование. Толкование. Вписавшиеся в цех суть те мастера, подмастерья и ученики различных ремесел, кои вписалися в цех своего ремесла. 66. Иногородные и ино- В четвертую часть городовой обывательской книги внестранные гости. сут иногородних и иностранных гостей по алфавиту. Толкование. Толкование. Иногородные и иностранные гости суть те иных российских городов и иных государств люди, кои ради промысла или работы, или иных мещанских упражнений записалися. 67. Имянитые граждане. В пятую часть городовой обывательской книги внесут имянитых граждан по алфавиту.
Примечание.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
135
Толкование.
Толкование. Имянитые граждане суть те, кои: 1. Проходя по порядку службу городскую и получив уже название степенных, вторично по выборе отправили службу мещанских заседателей совестного суда, или губернского магистрата, или бургомистра, или городского главы с похвалою. 2. Ученые, кои академические или университетские атестаты, или письменныя свидетельства о своем знании, или искустве предъявить могут и таковыми по испытаниям российских главных училищ признаны. 3. Художники трех художеств, а имяно: архитекторы, живописцы, скульпторы и музыкосочинители, кои суть члены академические или удостоения академическия о своем звании или искустве имеют и таковыми по испытаниям российских главных училищ признаны. 4. Всякого звания и состояния капиталисты, кои капитала от пятидесяти тысяч рублей и более за собою объявят. 5. Банкиры, кои деньги переводят и для сего звания капитала ото ста до двух сот тысяч рублей за собою объявят. 6. Те, кои оптом торгуют и лавок не имеют. 7. Кораблехозяева, кои собственные корабли за море отправляют.
68. Посадские. В шестую часть городовой обывательской книги внесут посадских по алфавиту. Толкование. Толкование. Посадские суть в том городе старожилы, или поселившиеся, или родившиеся, кои в других частях городовой обывательской книги не внесены, промыслом, рукоделием или работою кормятся в том городе. 69. Запрещение о внесе- Городской глава и депутаты да не внесут в городовую нии в городовую обы- обывательскую книгу, буде кто не представит доказавательскую книгу кого тельства своего состояния. без доказательства. 70. Всякая семья предста- Всякая семья представить имеет доказательства своего вит доказательства. состояния в подлиннике или за свидетельством. 71. О разсмотрении дока- Городской глава со депутатами представленныя доказазательств. тельства состояния разсматривают и 1. Буде при разсмотрении доказательств единогласно или две трети находят доказательства недостаточными, то отдадут
136
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
О внесении денег в городовую казну при записании семьи в городовую обывательскую книгу. В случае неудовольствия просить в губернском магистрате. О прочтении городовой обывательской книги.
Городовую обывательскую книгу хранить в архиве общества градскаго, одну копию в губернском правлении, а другую в казенной палате.
оныя доказательства обратно с таковым письменным объявлением, что отлагают внесение той семьи в городовую обывательскую книгу до представления им неопровергаемых доказательств. 2. Буде же при разсмотрении доказательств единогласно или две трети голосов находят доказательства достаточными, тогда ту семью внесут в городовую обывательскую книгу того города и дадут той семье лист за своим подписанием и с приложением печати общества градскаго, а в листе напишут, что по представленным доказательствам та семья внесена в городовую обывательскую книгу того города в такой-то части. 72. При внесении семьи в городовую обывательскую книгу отдается на волю общества градскаго, имеет ли семья внести и сколько денег в городовую казну, что при каждом сходе единожды общество градское определить имеет, но не выше ста рублей. 73. Буде кто не доволен разсмотрением и разбором городского главы со депутаты, тот имеет просить и представить свои доказательства в губернский магистрат. 74. По сочинении городовой обывательской книги городской глава со депутаты от каждой городовой части внесут городовую обывательскую книгу в общество гражданское, где оную прочесть должно для общего сведения; и буде общество гражданское потребует, то прочитать имеют и протокол городского главы со депутаты, дабы общество градское усмотреть могло порядочное производство. 75. По прочтении городовой обывательской книги обществу градскому городской глава со депутаты, списав с городовой обывательской книги две точныя копии, городовую обывательскую книгу и обе копии подписывают, городовую обывательскую книгу того города отдадут в архиву общества градскаго, и обе же копии отсылают в губернское правление, которое одну копию оставя у себя, другую копию отошлет в казенную палату той губернии.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
137
76. О продолжении горо- Буде кто в городовой обывательской книге не внесендовой обывательской ный получит по наследству, или по закладным, или по книги. купчим, или инако законно, дом или иное строение, или место, или землю в том городе, то должен при первом сходе общества градского просить о внесении его в городовую обывательскую книгу; и буде обществу градскому известно и сомнения о его состоянии не имеет, то без справок да внесется в городовую обывательскую книгу. Буде же вписан в городовой обывательской книге иного города и в том лист за подписанием городского главы со депутатами и за печатью общества градского того города предъявит обществу градскому, то сие служит ему достаточным доказательством для внесения в городовую обывательскую книгу. Г. Доказательства состояния городовых обывателей 77. Доказательства горо- Городовыми обывателями разумеются все те, кои в том довых обывателей. городе или старожилы, или родились, или поселились, или домы, или иное строение, или места, или землю имеют, или в гильдии, или в цех записаны, или службу городскую отправляли, или в оклад записаны, и по тому городу носят службу или тягость. Доказательства же состояния многочисленны суть и более зависят от праводушного разсмотрения и непристрастного испытания нежели от предписаний: различные законом дозволенные способы указуют путь, и правосудие не дозволяет изключить единого доказательства состояния, как тут, где слово закона доказательство таковое опровергает; милосердно же утверждаются следующия доказательства состояния, не уничтожая однако же и сверх того иныя неоспоримыя доказательства которой семьи, хотя бы здесь и не прописаны были. 78. Доказательство соДоказательства состояния суть: стояния городовых обывателей. Приходская книга. 1. Имя и состояние в приходской книге той приходской церкви, где крещен, священником записано и кумовьями подписано в день своего крещения число, месяц и год.
138
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
Свидетельство священниково и прихожан. Перепись. Ревизия. Гильдейский лист.
Цеховой лист. Указы, грамоты и листы. Определении. Суд. Лист. Службы. Недвижимое градское имение. Гильдейское или цеховое свидетельство о капитале. Атестаты. Росписки. Росписки казначейския и проч.
Книги, щеты, и разщеты. Таможенныя книги и проч. Товары. Корабли. Подряды или откупы. Выплаченные вексели.
2. Свидетельство приходского священника того прихода, где живет, и двух свидетелей градских, обывателей того же прихода. 3. Прежних лет переписи. 4. Последняя ревизия. 5. Гильдейский лист за руками гильдейского старшины и двух человек в той же гильдии вписавшихся свидетелей. 6. Цеховой лист за руками цехового старшины и двух человек в том же цехе вписавшихся свидетелей. 7. Указы, или грамоты, или листы, кому данныя, с прописанием состояния или промысла. 8. Определение по делу, доказующее состояние. 9. Градским судом судился, яко городовый обыватель. 10. Похвальный лист. 11. Службы какия отправлял. 12. Имел или имеет дом, или иное строение, или место, или землю, им построено, или наследственно, или куплено, или в приданое получено. 13. Свидетельство гильдейских или цеховых старшин и двух человек той же гильдии или цеха о подлинности капитала, который записал. 14. Атестаты академические или университетские о знании или искустве. 15. Росписки о неложной выставке по подряду. 16. Казначейские и казенных приставов к магазейнам и иныя росписки о приеме или отдаче денег, или товаров, утверждающия доверие в знатности торга или промысла, или доказующия, или утверждающия объявление по совести капитала. 17. Торгующих и промышляющих книги, щеты и разщеты. 18. Таможенныя книги, щеты и разщеты. 19. Товары наличные. 20. Корабли наличные. 21. Исправность подряда или откупа. 22. Вексели, выплаченные в срок.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
139
Договоры и доверия. 23. Договоры и доверия многих. Отец и дед. 24. Отец и дед жил в городе и мещанским промыслом промышлял, и свидетельство о том трех человек безпорочных городовых обывателей того же города. Купчия и закладныя. 25. Купчия, закладныя и тому подобныя доказательства городового имения. Всякия доказатель- 26. И всякия иныя доказательства, утверждающия соства, утверждающия стояние и обнадеживающия капитал, из которых единое, доверие, единое же достаточно доверие укрепляющее, да будет довольно ко достаточное довольно внесению семьи в часть городовой обывательской книги, ко внесению семьи в в которую сами пожелают быть внесены. часть городовой обывательской книги. 79. Манифест 1775 года В милостивом манифесте 1775 года марта 17 дня, статье марта 17 дня, статья 46 написано сими словами: 46. О отпущенных от по- “Всем отпущенным от помещиков с отпускными на мещиков. волю дозволяем, как ныне, так и впредь ни за кого не записываться, а при ревизии должны они объявить, в какой род нашей службы, или в мещанское, или купеческое состояние войти желают по городам; и какое они добровольно для себя изберут, то по тому уже состоянию и должны они быть поверстаны побором или от оных освобождены”. Д. О личных выгодах городовых обывателей, средняго рода людей или мещан вообще 80. Что есть средний род Городовых обывателей, средняго рода людей, или мещан, людей. название есть следствие трудолюбия и добронравия, чем приобрели отличное состояние. 81. О пользе городов и Города от предков наших и нас самих не токмо для жинаследствии отлично- вущих в них, но и для общественного блага основаны го состояния. суть, умножая доходы государственные, устройством подают подданным способы к приобретению имущества посредством торговли, промыслов, рукоделия и ремесла; и для того городовых обывателей средняго рода людей, или мещан, отличное состояние да будет наследственно, как следует.
140
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
82. В каком случае меща- Мещанин сообщает мещанское состояние жене своей, нин сообщает мещан- буде она породы равной или нижней. ское состояние жене. 83. Мещанския дети по- Мещанския дети получают мещанское состояние налучают состояние на- следственно. следственно. 84. Мещанина без суда не Мещанин без суда да не лишится доброго имяни, или лишить доброго имя- жизни, или имения. ни, жизни и имения. 85. Мещанин судится ме- Мещанин судится мещанским судом. щанским судом. 86. Преступления, кои у Мещанин лишается доброго имяни, буде учинит: мещанина отнимают 1. Нарушит присягу, доброе имя. 2. измену, 3. разбой, 4. воровство всякого рода, 5. лживые поступки, 6. преступления, за кои по законам следует телесное наказание, 7. буде доказано будет, что других научал или уговаривал подобныя преступления учинить. 87. Запрещение о отнятии Подтверждается и строго запрещается, да не дерзнет или разорении имения никто без суда и приговора в силу законов тех судебных мест, коим суды поручены, самовольно отобрать у мещанина. мещанина имение или оное разорять. 88. Право первого приоб- Мещанин, быв первым приобретателем его состоянию ретателя. приличного имения, им благоприобретенное имение волен дарить, или завещать, или в приданое отдать, или передать, или продать, кому заблагоразсудит; наследственным же имением да не разпоряжает инако, как законами предписано. 89. О уничтожении пре- Всякого рода преступления мещанина, коим десять лет ступлений, кои десять прошло, и чрез таковое долгое время они не сделались лет оставались без гласны, и по оным производства не было, все таковые дела повелеваем отныне предать, есть ли где об оных производства.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
141
взыскатели, истцы или доносители явятся, вечному забвению. 90. Мещанин имеет станы Мещанин волен заводить станы всякого рода и на них и рукоделие. производить всякого рода рукоделие, без иного на то дозволения или приказания; ибо сею статьею всем и каждому дозволяется добровольно заводить (и иметь) всякого рода станы и рукоделии производить, не требуя на то уже иного дозволения от вышняго или нижняго места. 91. О безчестии. Запрещается мещанам учинитъ безчестие; кто же учинит мещанину безчестие словом или письмом, то обидчик повинен платить сколько обиженный как казне и городу платит тот год, какого бы то звания сбора ни было; за единый же удар рукою без иного орудия обидчик обиженному повинен платить вдвое. Женам. Женам же обидчик повинен платить за безчестие вдвое против мужей. Жене, платящей по- Буде же жена сама платит подать, то обидчик повинен дать. платить безчестие вдвое против ея и мужняго платежа. Детям. Детям женского пола обидчик повинен платить за безчестие вчетверо против родителей. Малолетным детям обидчик повинен платить за безчестие вполы против отца мужеского пола детям до 17 лет, совершеннолетнему же обидчик платит столько, сколько обиженный как казне, так и городу платит в тот год, какого бы то звания сбора ни было. Е. О гильдиях и о гильдейских выгодах вообще 92. Дозволение записаться Дозволяется всякому, какого бы кто ни был пола, или в гильдии имеющим лет, или рода, или поколения, или семьи, или состояния, капитал от тысячи или торга, или промысла, или рукоделия, или ремесла, рублей до пятидесяти кто за собою объявит капитал выше тысячи рублей до тысяч рублей. пятидесяти тысяч рублей, записаться в гильдии. 93. О сроке записания и Срок записания в гильдии да будет с первого декаплатежа с капитала. бря по первое генваря; сей же срок означивается и для ежегодного платежа в гильдии записанных по одному проценту с объявляемого ими по совести капитала, а подушное с них не брать.
142
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
94. Дети не в разделе не Записанного в гильдии дети, пока от родителей не в платят особенно. разделе, свободны суть от особенного платежа, ибо капитал почитается семейный, но да объявят, в каком числе семья. 95. Дети после родителей Записавшегося в гильдии дети после родителей платят с до раздела не платят родительского капитала, пока не в разделе, и свободны особенно. суть от особенного платежа, ибо капитал почитается семейным, но да объявят, в каком числе. 96. После умерших род- Буде у кого детей нет, то после умерших родственников ственники до раздела платят с капитала умершаго, пока не в разделе, ибо не платят особенно. капитал почитается яко компанейской, но да объявят, в каком числе. 97. О утайке капитала до- Объявление капитала оставить на показания по совеноса не принимать и сти каждаго; и того для нигде и ни под каким видом следствия не чинить. об утайке капитала доноса не принимать и следствия не чинить. 98. О изключении из Буде кто записавшийся по капиталу в гильдии учинится гильдии виновного банкрут его виною, то выключить из гильдии. банкрута. 99. О увольнении запи- Записавшимся в гильдии подтверждается дозволение савшихся в гильдии при рекрутском наборе или наряде работников вместо от личного рекрута и наличного рекрута или работника платить, по скольку работника и о проч. указом предписано есть или будет, располагая деньги по числу душ, с которых набор или наряд в тот год назначен. Буде же кто записавшийся в гильдии добровольно сам пойдет или сына запишет в военную службу, то оное не запрещается, но обществу градскому зачесть оного за рекрута при первом наборе. 100. Дозволение гильдей- Записавшимся в гильдии подтверждается дозволение ским вступать в казен- вступать в казенные подряды и откупы, в которых ные подряды и откупы казенных подрядах и откупах повелевается каждому по мере объявленного чинить доверие по мере объявленного им по совести в гильдии капитала. капитала, а не более.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
143
Записавшихся в гильдии не избирать: 1. к продаже; 2. к смотрению; 3. в разныя должности; 4. к сборам и сбережениям; 5. к приготовлению дворцового и казеннаго.
101. Записавшихся в гильдии не избирать к следующим казенным службам, где оныя еще суть, а имянно: 1. к продаже соли или вина, или иного чего, казне принадлежащего; 2. к смотрению казне принадлежащего; 3. к разныя должности, известныя под названием ларечных, целовальников, носильщиков, дрягилей, щетчиков и караульщиков казне принадлежащего; 4. к приуготовлению дворцового или казне принадлежащего; а вместо того платить гильдиям вообще, по скольку указом предписано есть или будет.
Ж. О первой гильдии 102. Кого вписать в первую В первую гильдию всякого пола и лет, кто объявит гильдию. капитал выше десяти тысяч рублей и до пятидесяти тысяч рублей. 103. В гильдии дается ме- В первой гильдии кто объявит более капитал, тому сто по мере капита- дается место пред тем, кто менее объявит капитала. ла. 104. О торге первой гиль- Первой гильдии не токмо дозволяется, но и поощрядии. ется производить всякие внутри и вне империи торги, товары выписывать и отпускать за море, оные продавать, выменивать и покупать оптом или подробно, на основании законов. 105. О фабриках, заводах и Первой гильдии не запрещается иметь или заводить морских судах. фабрики, заводы и морския всякия суда. 106. Дозволение ездить в Первой гильдии дозволяется ездить по городу в карете карете парою. парою. 107. Первая гильдия сво- Первая гильдия освобождается от телесного наказабодна от телесного на- ния. казания. З. О второй гильдии 108. Кого вписать во вто- Во вторую гильдию вписать всякого пола и лет, кто рую гильдию. объявит капитал выше пяти тысяч рублей и до десяти тысяч рублей.
144
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
109. В гильдии дается место Во второй гильдии кто объявит более капитал, тому по мере капитала. дается место пред тем, кто менее объявит капитала. 110. О торге второй гиль- Второй гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется дии. производить всякие внутри империи торги, и товары возить водою и сухим путем по городам и ярмаркам, и по оным продавать, выменивать и покупать потребное для их торгу оптом или подробно, на основании законов. 111. О фабриках, заводах и Второй гильдии не запрещается иметь или заводить речных судах. фабрики, заводы и речныя всякия суда. 112. Дозволение ездить в Второй гильдии дозволяется ездить по городу в коляске коляске парою. парою. 113. Вторая гильдия сво- Вторая гильдия освобождается от телесного наказабодна от телесного ния. наказания. И. О третьей гильдии 114. Кого вписать в третью В третью гильдию вписать всякого пола и лет, кто объгильдию. явит капитал выше тысячи рублей и до пяти тысяч рублей. 115. В гильдии дается ме- В третей гильдии кто объявит более капитал, тому дасто по мере капита- ется место пред тем, кто менее объявил капитал. ла. 116. В мелочном торге тре- Третей гильдии не токмо дозволяется, но и поощряеттей гильдии. ся производить мелочный торг по городу и по уезду, продавать мелочный товар в городе и в округе, и тот мелочный товар возить водою и сухим путем по селам, селениям и сельским торжкам, и на оных торжках продавать, выменивать и покупать потребное для мелочного торгу оптом или подробно в городе и округе. 117. О рукоделии и речных Третей гильдии не запрещается иметь станы, произмалых судах. водить рукоделие и иметь и содержать малыя речныя суда.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
145
118. О дозволении третей Третей гильдии дозволяется иметь трактиры, герберги, гильдии иметь трак- торговые бани и постоялыя дворы для проезжих и протиры. хожих людей. 119. Запрещение ездить Третей гильдии запрещается по городу ездить в карете инако по городу как и впрягать зимою и летом более одной лошади. на одной лошади. Й. О выгодах цеховых 120. В цехи или ремесленныя управы написать всякаго, кто в городе ремесло или рукоделие производить желает и кого по городовому положению в мещанское общество причесть можно. 121. Дозволяется цеховым объявлять за собою капиталы, и каждый по таковому капиталу счисляяся в гильдии, платя с онаго, пользуется теми выгодами, кои каждой гильдии присвоены. 122. Цеховым не токмо дозволяется, но и поощряется производить всякия работы по их мастерствам и оными доставлять себе пропитание, поступая в том по ремесленному положению, ниже сего изображенному. 123. Ремесленное положение 1. Городовому магистрату или ратуше ремеслы разделить на цехи или ремесленныя управы. 2. Управы или цехи повиноватися имеют городовому магистрату, или ратуше, и долженствуют в городе жить мирно и сохранять между собою тишину и доброе поведение. 3. Управы или цехи установить из одинакого ремесла.
Кому написать в цехи или управы.
Дозволение цеховым объявлять за собою капиталы и пользоваться по оным выгодам. О работе цеховых.
Кому установлять цехи как управы. Управы или цехи подчинены городскому магистрату или ратуше. Управы или цехи одинакого ремесла.
146
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
4. Не установлять упра- Не установлять управы или цеха, пока менее пяти мавы или цеха одинако- стеров того ремесла в городе. го ремесла, где менее пяти мастеров. 5. Управе иметь ремес- Управе дать ремесленное положение, ремесленный зналенное положение, чик и управную печать, и дозволяется управе или цеху место для схода и иметь место для схода ремесленников, где хранить репроч. месленное положение, ремесленный значик, управную печать, ремесленную казну и щеты прихода и расхода. 6. О маклере. При всяком собрании управы и схода должен быть присяжный маклер, которому вести письменныя дела и вносить все произходящее в собрании в особливый протокол, хранимый в управном ящике. За таковые маклера труды должно ему определить некоторое особливое награждение по приговору ремесленного схода из ремесленной казны, не отягощая ее излишно. 7. Управы и сход да не Управе и сходу запрещается самим собою переменить переменят ремеслен- ремесленное положение. ное положение. 8. Не вступать в управы Всем ремесленникам под строгим наказанием запреили цехи, или гильдии щается вступать в управы, или цехи, или гильдии иных иных государств. государств, вносить в оныя свои деньги, вписывать в оныя своих учеников, или производить их посредством чужестранных цехов или гильдий в подмастерьи. 9. Одинакого ремесла Одинакого ремесла мастерам, собравшись вместе помастерам избрать уп- годно, избрать по балам из числа наличных мастеров, рав ных старшин и в управе записанных, управного старшину и двух старстаршинских товари- шинских товарищей и представить городовому магистрату, или ратуше; и буде за ними нет явного порока, щей погодно. то городовой магистрат, или ратуша дозволяет им заседание. 10. Управный старшина Управный старшина заседает в городской думе на управзаседает в городской ной старшинской лавке, и предлагает о нуждах и недостатках ремесл. В управе же управный старшина со думе и проч. старшинскими товарищами имеет слушать, решить и поступать, как ниже сего предписано.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
147
11. О ремесленном главе. Все ремесленныя управы вообще избирают погодно ремесленного главу по балам и представят городовому магистрату, или ратуше, и буде за ним нет явного порока, то городовой магистрат или ратуша дозволяет ему заседание. 12. О почтении и послу- Управному старшине, старшинским товарищам, подшании к ремесленно- мастерскому выборному и поверенным быть почтиму главе. тельными к ремесленному главе и послушными ему во всем том, что сходственно законам и ремесленному положению, он им наставительное скажет. 13. О голосе ремесленно- Ремесленный глава имеет голос управ и заседает в градго главы в шестиглас- ской шестигласной думе и предлагает о нуждах и неной думе. достатках управе. 14. Ссоры или споры од- В случае ссор или споров между управами различных ной управы с другою ремесел или между управным старшиною со товарищи или со старшинами и ремесленными одной управы, приносить дело к ререшит ремесленный месленному главе, да приложит старание к премирению глава. или да учинит решение. 15. Из управы не изклю- Не выгонять никого из управы без дозволения ремесчать без ремесленного ленного главы. главы. 16. О присяге. Ремесленный глава управных старшин и старшинских товарищей приводит к присяге при вступлении в должности. Формуляр присяги. 17. Формуляр присяги управных старшин и старшинских товарищей: “Я, нижеименованный, обещаюся всемогущему Богу пред Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен по чистой моей совести в должности, мне препорученной, колико силы и возможности есть, поступать справедливо и безпристрастно, как во всех делах, так и в тщательном старании о благоуспешном состоянии ремесла, о приращении искуства в ремесле, о добром порядке и о согласии ремесленных, ответствуя за всякия упущения, злоупотребления или неисполнения
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
148
Примечание.
О должности управного старшины и старшинских товарищей.
Ссоры и споры касательно ремесла решить в управе.
По смене управный старшина и старшинские товарищи имеют смотреть за подмастерскою управою.
ремесленного положения. Есть ли же инако поступлю, то подвергаю себя в нынешней жизни законному осуждению, в будущей же пред богом и судом его страшным – ответу и отчету. В заключении же сея моея присяги целую слова и крест спасителя моего, аминь”. Примечание. Всяк да присягает по своей вере и закону. 18. Управный старшина и старшинские товарищи имеют стараться о благоуспешном состоянии ремесла, о приращении искуства в ремесле, о добром порядке и согласии ремесленных; и для того им самим поступать надлежит справедливо и безпристрастно во всех делах, в чем присягою обязаны. Они же ответствовать имеют за всякия, управою учиненыя упущения, злоупотреблении или неисполнении ремесленного положения. О вдовах же и малолетных уведомляют городского главу. 19. Ссоры и споры, не превозходящия двадцать пять рублей, касательно ремесла, или доверия по ремеслу, или поведения ремесленных в разсуждении ремесла, решит в управе управный старшина со старшинскими товарищи, колико можно, словесно: кто же управным решением не доволен, или дело превозходит двадцать пять рублей, тому оставляется право просить в городовом магистрате или ратуше, на что дается двунедельный срок, по прошествии которого не принимать просьбы. 20. Сменившиеся управный старшина и старшинские товарищи имеют попеременно смотреть по четыре месяца за под мастерскою управою во охранение доброго порядка.
21. О сходе ремесленни- Управный старшина и старшинские товарищи каждого ков. ремесла имеют ремесленников каждыя управы собрать сходом всякия четыре месяца и когда управное дело того требует, повестку ремесленным чинить чрез младшего мастера; сход старшины со старшинскими товарищи в герберге.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
149
О младшем мастере.
О управной горнице.
О трех управных книгах.
О прочтении при сходе ремесленного положения.
Мастеру, подмастерью и ученику поступать по ремесленному положению. О роспуске схода ремесленников.
22. Младший мастер должен ходить за управными делами, исправлять, что ему касательно до управы от старшины приказано будет, есть ли никто из его собратии по прозьбе его не согласится оное за него исправить. Буде он без законных причин чего-нибудь не исправит или ослушным окажется, то должен платить пеню. Есть ли медленностию или ослушанием его что ни есть не исправится, то должен платить пеню. Буде же ему приказано известить о чем кого-нибудь из ремесленников, а он сего не учинит, тогда за каждаго, которого не известил, платит пеню. Младший мастер не должен отлучаться из города на сутки, не объяви о том прежде управному старшине и старшинским товарищам. Во время же его отлучки и должность его другому препоручить. Во время упражнения его в делах управы во всех случаях, до его касающихся, платит и получает двойную пеню. 23. В управной горнице иметь шкап и стол с ящиком за замком с тремя ключами, в которых хранить ремесленное положение, ремесленный значик, управную печать, ремесленную казну и щеты прихода и разхода. Один ключ у управного старшины, другие ключи у каждого старшинского товарища по одному. 24. В управе иметь три книги, в первую внести мастеров, в другую внести подмастерьев, в третью внести учеников. 25. Ремесленное сие положение да прочтется при сходе ремесленных всякие четыре месяца для непременного наблюдения, дабы незнанием никто отговариваться не мог. 26. Всякой мастер, подмастерья и ученик при приеме его в управу долженствует дать обещание, что поступать будет по ремесленному положению, и для того прочесть ему статьи, касающиеся до него. 27. Когда время сход управный распустить, тогда управный старшина молотком ударит по столу трижды.
150
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
28. О повиновении упра- Одинакого ремесла мастера, подмастерьи и ученики пове и управным стар- виноватися имеют своей управе и управному старшине шинам. и старшинским товарищам. 29. О управном весе или Данныя управныя от городового магистрата, или рамере, пробе или штем- туши, весы или меры, или пробы, или штемпель, или пеле и проч. предписании касательно управы и ремесла, хранить в управе вместе с ремесленным положением. 30. О наблюдении веса, Ремесленным производить работу ремесла сходственно меры, пробы и проч. управному весу или мере, или пробе, или предписанию касательно ремесла: в чем управному старшине и старшинским товарищам иметь надзирание. 31. О добром и исправ- Всякой ремесленный долг имеет производить по ремеслу ном отправлении ре- работу добрую и отправлять ремесло, сколько умеет, месла. исправнее и без недостатков. 32. Запрещение установ- Запрещается сходу и управе установлять цену работ. лять цену работ. 33. Кому смотреть за до- Мастер долг имеет смотреть за добротою работы своего бротою работы. подмастерья или ученика; и для того управный старшина и старшинские товарищи в случае жалобы долг имеют обозреть работы ремесленников: выполняют ли ремесленное положение и чинить взыскание о доброте работ и наблюдение ремесленного положения. 34. О управной оценке. Буде в управу жалобу кто приносить будет о неумеренной цене работы ремесленнаго, то управе свидетельствовать и оценить по истине. 35. О назначении срока, Управа имеет назначить срок, в который какой работе как которой работе поспеть можно, буде все то, что к той работе надобно, поспеть можно. на лицо есть, дабы в случае жалобы о медленности правильное взыскание чинить можно было. 36. О представлении ка- Не запрещается управе, городовому магистрату, или сательно ремесла. ратуше, представить касательно ремесла и лучшего исправления онаго; городовой же магистрат или ратуша,
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
151
разсмотря, буде сами собою решить не могут, имеют представить, где надлежит. 37. Не перевершивать ре- Управе своих решений не перевершивать. шение. 38. За несправедливую Буде кто на управу учинит жалобу, и жалоба явится жалобу на управу пе- несправедлива, то имеет платить пени в ремесленную ни двадцать пять ру- казну двадцать пять рублей. блей. 39. О ремесленной казне. Ремесленная казна да будет под смотрением управного старшины и старшинских товарищей, и стараться им о ея приращении, но да не дерзают из оной издержать ни малейшей частицы без согласия и приговора схода ремесленников, повсягодно же да отдадут отчет; и для того управному старшине и старшинским товарищам иметь две книги, в которыя исправно и точно вписать: в одну – приход и пенныя деньги, а в другую – разход по приговору схода ремесленников. По прошествии же года нововыбранный управный старшина и старшинские товарищи имеют шесть прошлогодних, снимая с рук ремесленную казну и щеты прихода и разхода. 40. О денежной даче Управному старшине и старшинским товарищам из реуправным старшинам месленной казны, а подмастерскому выборному и пои проч. веренным из подмастерского ларца ежегодно выдавать сходом определенное. 41. О двух ящиках ремес- Для ремесленной казны иметь два ящика: на верьху с ленной казны. узким отверстием и с надписью на одном ящике “пени”, на другом – “приход”; что вложено будет денег в который ящик, то записать верно и точно в приходной книге, означивая год, месяц и число, равномерно в разходной книге записать разходы. 42. О взыскании и щетах Управному старшине и старшинским товарищам пеи наказании за неис- ни взыскивать без упущения и, взыскав, записывать с точностию. Буде же управный старшина и старшинские правности. товарищи пени не взыщут без упущения или, взыскав, не запишут с точностию, или в щетах их или в деньгах, кои у них на руках, явится недостаток, то, с них взыскав вдвое без упущения, выгнать их из управы.
152
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
43. О управном платеже в Всякая управа долженствует внести в городовую церьцерковную казну. ковную казну из ремесленной казны ежегодно пять рублей на содержание церьквей и церьковников. Буде же которая управа и более того добровольно внесет в городовую церковную казну или в приказах общественного призрения, то почитать оное за добровольную дань. 44. Пенныя деньги по Все пенныя деньги, которыя по делам управы на реуправе принадлежат месленных наложены будут, должны остаться в ремесремесленной казне. ленной казне. 45. О больных ремеслен- Буде кто ремесленной занеможет так, что ремесла отниках. правлять не в силах, или больной мастер не имеет подмастерья или учеников, кои дело его отправлять могут, да даст о том знать управному старшине или старшинским товарищам, кои обязаны ему учинить помощь по надобности в лечении или работе, как-то например: призывают лекаря или дав помочь денежную на лекарства, буден так беден, что в том необходимость есть; в работе, придав в случае нужды подмастерья или ученика или помогая деньгами на время из ремесленной казны до излечения, сколько сход ремесленной приговорит. Равномерно поступать и с больными подмастерьями или учениками. 46. О подмастерском вы- Каждого ремесла подмастерьям, собравшись вместе поборном и поверен- годно, избрать по балам, из числа наличных подмастеных. рьев, в управе записанных, подмастерского выборного и двух поверенных и представить управе; и буде за ними нет явного порока, то управа дозволяет им доступ, и выслушивает их во всех делах и случаях касательно подмастерья, или ученика по ремеслу. Они же, выборной и поверенные подмастерские, под смотрением и надзиранием прошлогодних управных старшин или старшинских товарищей, во охранении доброго порядка, имеют управу по ремеслу до подмастерьев или учеников. 47. О подмастерской Жалобу по ремеслу на подмастерья или ученика приуправе. носить в подмастерской управе, и ее собирать всякия четыре месяца и когда дело требует.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
153
48. О подмастерском лар- Подмастерский ларец да будет в подмастерской упраце. ве под смотрением четырехмесячным прошлогодняго управного старшины или старшинского товарища и подмастерского выборного и поверенных, и им вести записку и дать отчет, как предписано о ремесленной казне. 49. Мастер имеет хозяй- Каждый мастер имеет в доме своем право хозяина над ское право над подма- подмастерьями своими, так как над учениками и всеми стерьем и учениками. прочими своими домашними; однако с тем, чтобы права города и управы им не нарушаемы были. 50. Как мастеру, подма- 1. Мастеру обходиться с подмастерьем и учениками стерью и ученикам об- справедливо и кротко. 2. Подмастерью и ученикам быть ходиться меж собою. верными, послушными и почтительными к мастеру и его семье. 3. Мастеру, подмастерью и ученикам стараться добрыми поступками и поведением сохранить домашнюю тишину и согласие для отвращения случая к обоюдным неудовольствиям и жалобам. 51. Как мастеру с подма- Мастеру с подмастерьями обходиться кротко, не по стерьями обходиться. ремеслу работу с них не требовать, платить им точно и содержать исправно. 52. Как мастеру с учени- Мастеру ученика: 1. учить порядочно, 2. обходиться с ками обходиться. ним человеколюбиво и сходственно здравому разсудку, 3. без причины не наказывать, 4. излишной и необыкновенной не по ремеслу работы на него не налагать самому, и семье своей не дозволять налагать. 53. Подмастерья наставит ученика кротко, и обходятся меж Как подмастерью с учеником обходиться. собою мирно и тихо. 54. Нетрезвому не бить. Всем мастерам, а паче подмастерьям, запрещается учеников в пьянстве по злости и глупости без причины бить или худо с ними поступать. Отваживавшиеся на сие должны заплатить пеню в ремесленную казну. 55. Ученик да будет послушен и прилежен. Как ученику обходиться.
154
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
56. Где кому жаловаться. Буде подмастерья обидит ученика, то ученик имеет жаловаться мастеру; буде мастер сурово обходится с подмастерьем или учеником, то жаловаться управному старшине или старшинским товарищам, и сим стараться установить мир и тишину. 57. Запрещение в городе, Запрещается в городе, где которого ремесла управа где управа учреждена, учреждена, того ремесла работу производить тому, кто производить ремесло не записан в управе того ремесла или управного добез управного дозво- зволения не имеет. ления. Мастер, в управе записанной, имеет подмастерья и учеников. Не учась ремеслу, не иметь управной выгоды. 58. Мастер, в управе записанной, волен иметь подмастерьев и учеников, оных принимать, выписывать и содержать по договору. 59. Запрещается в городе, где которого ремесла управа учреждена, не учась у записного мастера и не имея управного свидетельства, называться того ремесла мастером или иметь подмастерьев, или учеников, или вывеску того ремесла. 60. Буде кто в городе, где которого ремесла управа учреждена, захочет производить то ремесло, то имеет о том объявить управе и представить свою работу управному старшине и старшинским товарищам; и им призвать записанных мастеров для свидетельства работы, и дать урок, и по тому, какова работа признана будет, таки дать управное дозволение производить работу. Управа же дневного пропитания работать никому запретить не может. 61. Казенным ремесленникам отправлять казенныя работы. Буде же захотят по городу, где есть управа, посторонния работы производить, да объявят управе, как в 60 пункте написано. 62. Господским ремесленникам работать на господина; буде же возмут по городу, где есть управа, посторонния работы, да объявят управе, как в 60 пункте написано.
Незаписанным в управе как производить работу.
О казенных ремесленниках.
О господских ремесленниках.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
155
63. Ремесленный нани- Буде какой ремесленный пожелает вступить в службу маться волен в служ- к какому ни есть господину, а при том не перестанет бу. платить городских сборов и в управу, что надлежит, то не изключается из управы. 64. О иногородных или Буде кто ремесленный иногородный, или чужестранный иностранных. пожелает в городе записаться в управу, то он должен представить или письменное свидетельство от управы иного города, или же работу своего ремесла для свидетельства, как в том 60 пункт гласит. 65. О переселении ремес- Буде кто ремесленный записной в управе, пожелает ленников. переселиться в иной город и о том управе объявит, то управа в том препятствия чинить не должна; буде же возвратиться, то паки принять в управу, лишь бы платил управное, и да исправит должность младшого мастера, буде прежде не исправлял. 66. О обедневших. Буде ремесленный, во время благоденствия своего исправлявший все должности по управе, обеднеет или больным сделается, а бедности его ни пьянство, ни мотовство, ниже другия собственныя его вины причиною, в таком случае должно вспомоществовать ему с дозволения схода ремесленников из ремесленной казны сколько по разсуждению схода ему надобно, и ремесленная казна снести может. Буде неимущий ремесленный или жена его умрет, то погребсти их без лишней траты из ремесленной казны. Буде же, выздоровев, придет в лучшее состояние, тогда заплатит все что ему от схода дано было, однако без всякого росту. 67. О вдове. Вдове записанного в управе мастера дозволяется продолжать мужнино ремесло и иметь подмастерьев и учеников, но в случае нужды управный старшина и старшинские товарищи имеют ей, вдове, или малолетным детям, определить попечителя или дать подмастерья вернаго, которому производить платеж от вдовьих или сиротских дел. По прошествии года вдова да объявит, желает ли она продолжать ремесло, что ей на волю отдается. Малолетних же детей ремесленника обучить ремеслу.
156
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
Как подмастерья производить мастером.
О подмастерьях, кои три года жили у мастера.
О внесении денег в ремесленную казну при приеме мастера.
О приеме ученика.
68. Буде подмастерья, продолжая работу по ремеслу у мастера не менее трех лет и обучаясь прилежно, пожелает быть мастером, и мастер им доволен, да даст ему свидетельство, что ремеслу научен, поведения доброго и достоин быть мастером, и да представит его управному старшине и старшинским товарищам; подмастерья же да представит свою работу как лучше умеет. Управному старшине и старшинским товарищам призвать трех младших мастеров для свидетельства той подмастерской работы, и по тому, какова признана будет та работа, так и дать подмастерью управный урок по ремеслу, и время назначить как уроку поспеть; и как тот урок поспеет, то прибавя еще несколько мастеров, освидетельствовать урок; и буде урок мастера одобрят, и подмастерью миновало от роду двадцать четыре года, то представить его управе при сходе ремесленников, и по одобрении, дать подмастерью управное свидетельство, с которым представить городовому магистрату или ратуше, дабы дозволено было ему в городе производить работу по ремеслу. Буде же урока не одобрят, то подмастерью быть еще полгода у мастера. Буде же подмастерью не миновало от роду двадцать четыре года, да дадут ему до двадцати четырех лет дозволение проходить другие города прежде, нежели дозволят ему быть мастером. 69. Подмастерья, продолжая работу по ремеслу у мастера три года, обучаясь прилежно и поведения добраго, буде мастер ему не даст свидетельства и не представит управе, то подмастерья право имеет чрез подмастерского выборного и поверенных просить в управе, и управе разбирать между мастером и подмастерьем и решить справедливо. 70. При приеме мастера в управу отдается на волю ремесленным, имеет ли тот мастер внести и сколько денег в ремесленную казну, что при каждом городовом сходе ремесленных единожды определить имеют, но не выше десяти рублей. 71. Буде мастер примет ученика, то имеет его представить управному старшине и старшинским товарищам, где его спросят, как его зовут, имя и прозвание, он уроженец, каких он лет, и записать его в ученичей книге.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
157
О договоре мастера с учеником.
Ученику учиться не менее трех лет и не более пяти.
Буде мастер умрет прежде нежели положенный для ученика срок кончится.
Ремесленный не отгонит ученика без управных старшин.
О платеже подмастерьям и ученикам.
Управный же старшина да прикажет ученику быть верным, послушным, почтительным к мастеру и учиться ремеслу прилежно. При записке ученика в ученичью книгу управы отдается на волю управы, имеет ли тот ученик внести несколько денег в ремесленную казну, что при каждом годовом сходе ремесленных единожды определить имеют, но не выше пяти рублей. 72. Мастер да не примет ученика без двух свидетелей, один со стороны мастера, другой со стороны ученика, при которых да договорятся о времени, о содержании и о обучении ученика, которой договор содержать с обеих сторон ненарушимо. 73. Ремесленничий ученик обучается ремеслу не более пяти и не менее трех лет; буде однако уже знал что ни есть касающееся до сего ремесла, в таком случае положенный для выучки срок по разсуждению старшины и старшинских товарищей уменьшить можно. 74. Буде мастер умрет прежде, нежели положенный для выучки ученика его срок кончится, тогда ученик остается у вдовы того мастера, пока срок выучки его минует, однако с тем, чтобы у сей вдовы был добрый и искусный подмастерья, которой мастерскою правит и ученика порядочно обучать умел бы; буде же у вдовы такого подмастерья нет, тогда ученик может итти к другому мастеру, но с согласия вдовы и дозволения старшины и старшинских товарищей. 75. Ремесленный не должен отогнать от себя ученика своего прежде, нежели определенное на выучку его время кончится, под опасением пени и ученика своего до выучки опять к себе взять должен. Буде же кто ремесленный законныя причины имеет согнать ученика, о том должен объявить управному старшине и старшинским товарищам. 76. Мастер с подмастерьями и учениками договориться о платеже не выше и не ниже, как в котором году сход ремесленных единожды о том приговор учинит, выслушивая наперед подмастерского выборного и поверенных и договорясь с ними.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
158
Мастеру платить подмастерью, а подмастерью работать у мастера.
Мастер, отпуская подмастерья или ученика, да даст ему свидетельство. О свидетельстве ученика.
Мастеру не принимать без письменного вида подмастерья или ученика другого мастера.
77. Ремесленные мастера должны платить подмастерьям своим в определенное время настоящую и договорную плату, под опасением пени, есть ли на них жалоба будет, в ремесленную казну. Напротив того, никакой подмастерья не должен оставить работу мастера своего без законных причин, есть ли в том на него жалоба будет, то он должен платить равномерно пеню. 78. Мастер, отпуская подмастерья или ученика, да даст ему письменное свидетельство, какое заслужил по верности, послушанию, почтительности, прилежанию, искусству и поведению. 79. Когда ученик три года прожил у мастера, тогда мастер ему даст свидетельство, с которым может остаться у мастера или отойти от него. 80. Запрещается мастеру принимать подмастерья или ученика другого мастера без письменного свидетельства или отпуска того мастера, у которого был.
81. О приеме подмасте- Когда ученик произведен подмастерьем и получил подрья. мастерское свидетельство, тогда подмастерья с мастером, у кого работать желает, имеет договориться о времени, сколько остаться имеет у мастера и о платеже. Во время сего положенного между ими срока, подмастерья не может от мастера отойти, а мастер не может его отогнать под опасением пени. Буде же подмастерья договорное время у мастера выслужил, он волен договориться в том городе или в другом с тем мастером, у кого работать желает, и равномерно мастер волен принять подмастерья. 82. О пени за непринятие Буде кто сходом ремесленных избран ремесленным выбора. главою, или управным старшиною, или старшинским товарищем, не примет выбора, от оного отговориться тому платить пеню.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
159
83. Как поступать при При сходе ремесленных всем и каждому предписывасходе ремесленных. ется обходиться тихо и мирно, выслушивая управного старшины и старшинских товарищей предложение; буде же кто в противность сего поступит, да изключится на год из схода ремесленников. 84. При сходе ремеслен- При сходе ремесленных каждому ремесленнику наблюных о наблюдении дать благочиние как словами, так и поступками, и один благополучия словами другому да не подаст причины к разпре или ссоре; в противном случае да накажется начинщик безчиния или поступками. вдвое пенею. 85. За драку при сходе При сходе ремесленников в случае драки, да отошлются винные сверьх нака- виновные к законному взысканию, управе же виноватые зания платят пеню. имеют платить пеню. 86. О безчинии при сходе За безчиние при сходе ремесленных, как то, например: ремесленных. нарочно обольет кого, или оплюет, или толкнет, или явится пьян, или непорядочно одет, как водится, или тому подобное, платить пеню. 87. Никого не поить при При сходе ремесленных запрещается кого поить или сходе ремесленных. подносить питье, наипаче управному старшине или старшинским товарищам, под упасением пени. 88. О двойной пени управ- Управной старшина и старшинские товарищи во всех ного старшины и стар- случаях, до них касающихся, платят и получают двойшинских товарищей. ную пеню. 89. Пени при сходе и ро- Буде управный старшина ударил по столу трижды, расспуске ремесленных. пуская сход ремесленных, и кто не послушает, нейдет вон из горницы, или кто из схода уйдет прежде третьяго удара молотком, или при сходе последней войдет в горницу, или войдет с оружием, или кто после роспуска схода жалобу приносить будет, тому платить пеню. 90. О жалобах. Буде кто управному старшине или старшинским товарищам жалобу, тогда, разбирая дело, им, управному старшине и старшинским товарищам, разсуждать: есть ли дело такого существа, что надлежит для оного собрать ремесленный сход, или оное оставить можно до
160
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
О переписках управ между собою.
О необъявлении кому не надлежит.
Не перебивать речи одному у другаго.
В управе кто шумит.
первого четырехмесячного собрания схода. Когда дело такое, что для оного собрание схода требуется, тогда тот, по требованию которого сход собирается, платит пеню. Сход, будучи в собрании, выслушав настоящее дело, судит и решит оное так, как в сих пунктах предписано; буде же дело до будущего четырехмесячного собрания схода отложено быть может, тогда истец платит только вполы. 91. Никакой ремесленный не должен или утаить, или разпечатать письмо, писанное к целой управе или цеху, но отдать оное управному старшине и старшинским товарищам, под опасением пени в ремесленную казну. Никто же не должен писать о делах, касающихся до его управы, к другой какой ни есть управе вне, ниже внутри государства, без ведома управного старшины и старшинских товарищей, ниже утаить, что к нему о деле, касающемся до его управы, писано было, под опасением той же пени. 92. Буде кто о деле, о котором в управе при запертых дверях разсуждаемо было, объявит, кому не надлежит о том ведать, и буде в том совершенно изоблечен, то платит пеню в ремесленную казну. 93. Буде мастер или подмастерья пред управою или сходом начнут друг на друга приносить жалобу, и другой мастер или подмастерья без спросу в их речи вмешается или осмелится перебивать речи жалобщиков, да наложат на него пеню. 94. Буде кто в управе или сходе пред открытым цеховым ящиком шумит, в неистовстве ударит по столу или комунибудь грозит, тот, кто бы он ни был, должен платить пеню.
95. Кто на улице станет Буде случившияся в управном собрании дела распоряжекричать о неудоволь- ны, и ремесленных сход распущен, а кто-нибудь ремесленный станет на улице кричать, говоря, что он или иной ствии. не правильно осужден, или станет о том выговаривать кому-нибудь из своих собратий, присутствовавшему в том же собрании, тот должен заплатить пеню в ремесленную казну, ибо, есть ли он в собрании обижен, ему
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
161
Принимать в управу безпорочных. За уголовное преступление противу управной тишины выключить из управы.
должно было объявить о том управному старшине и старшинским товарищам, но на улице бранить и управу поносить отнюдь не надлежит; буде же кто из ремесленных, слыша о том, не объявит, он должен платить половину пени. 96. В управу записывать ремесленников, буде за кем нет явного порока. 97. Буде ремесленный учинил преступление противу управной тишины, то, выключа из управы, отослать его к суду.
98. За тяжкия вины из- Буде кто ремесленный за тяжкия преступления приключить из управы. говорен к телесному наказанию, тот в то же время и управных выгод лишается, разве прощен будет; но раде таких вин, за которыя налагаются пени, заплатив пеню и удовольствовав тех, коих должно, может опять терпим быть в собраниях схода и из управы изключен быть не должен. 99. За мошенничество вы- Буде кто ремесленный, записанной в управе, взяв у гнать из управы. кого работу, оную обменит, или отдаст поддельное, или обвесит, или обмерит, или укроет, или что подобное обманом или вымыслом себе присвоит ему не принадлежащее без воли или согласия того, чье оно, и на ремесленную жалобу в управе кто приносить будет, то свидетельствовать двум управным мастерам, ущерб или убыток взыскать вдвое; и буде дело ниже двадцати пяти рублей, то выгнать того ремесленнаго, яко мошенника, из управы и записным ремесленникам запретить с ним иметь разговор или знакомство, под опасением пени за всякий раз что разговор вел с ним, полтины в ремесленную казну; и о таковом мошеннике из учиненного решения прибить лист к управной горнице, и о том рапортовать городовому магистрату или ратуше. 100. Не продавать старое Ремесленным запрещается продавать старое за новое, за новое или одно за или одно за другое, под опасением пени в ремеслендругое. ную казну, со взысканием ущерба или убытка, кому причинено.
162
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
101. Ущерб или убыток Буде ремесленный, взяв у кого работу, учинит тому возвратить сполна. ущерб или убыток, как-то, например: изломит, или зальет, или издерет, или изрежет, или инако испортит, или продержит, и на ремесленного жалобу в управу кто приносить будет, то свидетельствовать двум управным мастерам, ущерб или убыток взыскав сполна, сверх того взыскать пеню в ремесленную казну, что управа приговорит. 102. О пени за непоспева- Буде ремесленный, взяв работу, и оная в срок не поние работы в срок. спела, и о том управе кто приносить будет жалобу, то, освидетельствовав, наложить пеню на виноватого. 103. Какие дни работные и Ремесленный рабочий день суть шесть дней в неделе, в какие дни не работные день же воскрестный и двунадесять праздничные, да не суть. работают без необходимой нужды. 104. О прогулек рабочих Буде кто ремесленный, взяв работу, рабочий день продней. гуляет без необходимой нужды, и о том в управе кто приносить будет жалобу, то, освидетельствовав, взыскать с гуляки пеню, что сход управный приговорит. 105. Какие часы в сутках Ремесленных рабочие часы в сутках суть от шести часов работные суть. утра до шести часов вечера, изключая полчаса на завтрак и полтора часа на обед и отдых. […] Л. О выгодах имянитых граждан 132. Имянитые граждане. Имянитые граждане суть те, кои: 1. проходят по порядку службу городскую и получив уже название степенных, вторично по выборе отправили службу мещанского заседателя совестного суда или губернского магистрата, или бургомистра, или городского главы с похвалою; 2. ученые, кои академические или университетские атестаты или письменныя свидетельства о своем звании или искустве предъявить могут, и таковыми по испытаниям российских главных училищ признаны; 3. художники трех художеств, а имянно: архитекторы, живописцы, скульпторы и музыкосоченители, кои суть члены академические или удостоены академические о
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
163
своем знании или искустве имеют и таковые по испытаниям российских главных училищ признаны; 4. всякого звания и состояния капиталисты, кои капитала от пятидесяти тысяч рублей и более за собою объявят; 5. банкиры, кои деньги переводят, и для сего звания капитала от ста до двух сот тысяч рублей за собою объявят; 6. те, кои оптом торгуют и лавок не имеют; 7. кораблехозяева, кои собственные корабли за море отправляют. 133. Дозволение ездить в Имянитым гражданам дозволяется ездить по городу в карете парою и чет- карете парою и четвернею. вернею. 134. Дозволение иметь за- Имянитым гражданам дозволяется иметь загородные городные дворы и са- дворы и сады. ды. 135. Имянитые граждане Имянитые граждане свободны суть от телесного насвободны от телесного казания. наказания. 136. О фабриках, заводах и Имянитым гражданам не запрещается иметь, заводить водяных судах. и содержать фабрики, заводы и всякия морския и речныя суда. 137. Буде имянитость отец, Имянитых граждан внучатам, буде дед, отец и они имясын и внук сохранил, нитость безпорочно сохранили, дозволяется старшему то право имеет про- после тридцати лет от рождения его бывы самому жизни безпорочной, просить дворянства. сить дворянство. М. О посадских и их выгодах вообще 138. Не запрещается запи- Не запрещается никому записаться в посад города. саться в посад. 139. О крестьянех, кои за- Буде крестьянин ведомства директора домоводства запишуться в посад. пишется в город в посад, да платит по крестьянству, где надлежит, крестьянскую до новой переписи по государству, по посаду же – посадскую подать.
164
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
140. Посадские имеют ста- Записанный в посад волен заводить станы, всякого рода ны и рукоделия. и на них производить всякого рода рукоделия, без оного на то дозволения или приказания; ибо сею статьею всем и каждому дозволяется добровольно заводить (и иметь) всякого рода станы и рукоделии производить, не требуя на то уже иного дозволения от вышняго или нижняго места. 141. О лавке с собствен- Посадским дозволяется иметь в доме, где сам живет, ным рукоделием. лавку с собственным рукоделием или с мелочию. 142. О промысле и про- Посадским не запрещается содержать и иметь трактиры, кормлении. герберги, торговые бани, харчевни и постоялые дворы для проезжих и прохожих людей. 143. Дозволение посадским Посадским не запрещается вступать в казенные подрявступать в казенные ды и откупы, в которых казенных подрядах и откупах подряды и откупы по непременно повелевается каждому чинить доверие по мере капитала, с кото- мере капитала, с которого в посаде обложен податью. рого в посаде обложен податью. 144. Мелочный торг посад- Посадским не запрещается продавать плоды, овощи и ским не запрещается. иныя всякия мелочи. 145. Запрещение ездить по Посадским запрещается ездить в карете и на двух логороду в карете и на шадях. […] двух лошадях. О. О городской общей думе и о городской шестигласной думе 156. Дозволение городу Городовым обывателям дозволяется составить общую иметь общую город- городскую думу. скую думу. 157. Кто составляет общую Городскую общую думу составляют городской глава и городскую думу. гласные от настоящих городовых обывателей, от гильдии, от цехов, от иногородных и иностранных гостей, от имянитых граждан и от посадских. Каждое из сих разделений имеет один голос в обществе градском.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
165
158. О составлении голоса Чтоб составить голос настоящих городовых обывателей, от настоящих городо- собираются всякие три года в каждой части города навых обывателей. стоящие городовые обыватели и выбирают по балам одного гласнаго. Каждый гласный настоящих городовых обывателей явиться должен у городского главы. 159. О составлении голоса Чтоб составить голос гильдейский, собирается всякие от гильдии. три года каждая гильдия и выбирает по балам одного гласного каждой гильдии. Каждый гласный явиться должен у городского главы. 160. О составлении голоса Чтоб составить голос цеховых, собирается всякие три от цехов. года каждый цех и выбирает по балам одного гласного каждого цеха. Каждый гласный должен явиться у городского главы. 161. О составлении голо- Чтобы составить голос иногородных и иностранных са от иногородных и гостей, собираются они всякие три года каждый народ иностранных гостей. особо и выбирают по балам одного гласного каждого народа. Каждый гласный должен явиться у городского главы. 162. О составлении голоса Чтоб составить голос имянитых граждан, собираются от имянитых граж- всякие три года имянитые граждане по семи названидан. ям, как в толковании на 67 статью написано, и которыя названия более пяти человек имеют, каждое особо выбирает по балам одного гласнаго. Каждый гласный явиться должен у городского главы. 163. О составлении голоса Чтоб составить голос посадских, собираются всякие от посадских. три года посадские каждой части города и выбирают по балам одного гласного посадских. Каждый гласный явиться должен у городского главы. 164. О выборе шестиглас- Общая городская дума избирает шестигласную городной городской думы. скую думу из своих гласных. 165. Кто составляют ше- Шестигласная городская дума составится из голоса настигласную городскую стоящих городовых обывателей, из голоса гильдейских, думу. из голоса цеховых, из голоса иногородных и иностранных гостей, из голоса имянитых граждан и из голоса
166
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
посадских в председании городского главы; в случае же убыли во время срока общая городская дума наполняет место из того же голоса. 166. Кому и как заседание В городской думе сидит городской глава на стуле поиметь в городской ду- средине; против городского главы сидят: на лавке наме. право – голос цеховых, налево – голос посадских; возле городского главы в правом завороте на лавке – голос настоящих городовых обывателей и голос иногородных и иностранных гостей; возле городского главы в левом завороте на лавке же – голос имянитых граждан и голос гильдейский. 167. Должность городской Городской думе принадлежат попечения: думы. 1. доставить жителям города нужное пособие к их прокормлению или содержанию; 2. сохранять город от ссор и тяжб с окрестными городами или селениями; 3. сохранять между жителями города мир, тишину и доброе согласие; 4. возбранять все, что доброму порядку и благочинию противно, оставляя однако ж относящееся к части полицейской исполнять местам и людям, для того установленным; 5. посредством наблюдения доброй веры и всякимя позволеными способами поощрять привоз в город и продажу всего, что ко благу и выгодам жителей служить может; 6. наблюдать за прочностию публичных городских зданий, стараться о построении всего потребнаго, о заведении площадей, для стечения народа на торгу, пристаней, анбаров, магазейнов и тому подобнаго, что может быть для города потребно, выгодно и полезно; 7. стараться о приращении городских доходов на пользу города и для разпространения заведений по приказу общественного призрения; 8. разрешать сомнения и недоумения по ремеслам и гильдии в силу сделанных о том положениях. 168. Запрещения город- Городской думе запрещается мешаться в дела судныя ской думе мешаться в между жителями того города, ибо оныя по учреждениям принадлежат магистратам или ратушам. дела судныя.
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
167
169. О хранении городо- Городская дума должна хранить как городовое, так и вого и ремесленного ремесленное положение, и наблюдать, чтоб оныя точно положения. и без нарушения всеми и каждым исполняемы были. 170. Запрещение делать Городской думе запрещается делать представления или пред ставления или положении, противныя городскому или ремесленному положении, против- положениям и другим государственным узаконениям, ныя городскому или под взысканием, выше в статье 37 определенным. ре месленному положениям или иным узаконениям. 171. О месте для собрания Городской думе собираться в доме общества градского городской думы и пе- и иметь свою печать. чати. 172. Время заседания об- Общая городская дума, быв составлена из людей, защей городской ду- нятых торгами, промыслами и ремеслами, обязана сомы. бираться по однажды всякой срок заседания, или же когда нужда и польза городская потребует, и в другое время. 173. О шестигласной го- Для всегдашняго отправления дел, выше в статье 167-й родской думе. изъясненных, полагается, как выше сказано, городская шестигласная дума. 174. Время заседания ше- Городская шестигласная дума собирается всякою неделю стигласной городской однажды, разве, когда нужда или польза за городская востребует, и кроме того. думы. 175. Шестигласная город- Городская шестигласная дума собирается в том же меская дума собирается сте, где и общей городской думе назначено, имеет ту в том же месте, где и же печать и те же должности исполняет; в случае же общая дума, и в слу- сомнения по важности или трудности дела предлагает чае сомнения пред- оное в общей городской думе. лагает дело в общей городской думе. 176. Кто не доволен го- Буде кто не доволен общею городскою думою или шеродскою общею или стигласною городскою думою, тот может принести свою шестигласною думою, жалобу в губернский магистрат.
168
№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
тот должен приносить жалобу в губернский магистрат. Об управлении городовых доходов и разходов и об отчете в оных. О взаимном пособии по делам службы императорского величества и пользы общей. 177. В управлении городовых доходов и разходов городская дума поступает по статьям 151, 152, 153 и 154 и посылает ведомости и отчет губернатору и в казенную палату на основании статьи 155 городового положения. 178. Городовые магистраты и протчия места того города законныя требования городской думы исполняют и, где польза службы императорского величества, соблюдение порядка и тишины того требуют, подают друг другу руку помощи.
Во утверждение всего вышеписанного мы сию нашу жалованную грамоту на права и выгоды верноподданным нам городам собственною нашею рукою подписали и государственною нашею печатью укрепить повелели. В престольном нашем граде святого Петра апреля 21 дня, в лето от рождества Христова 1785, царствования же нашего в двадесять третие. Подлинная, подписана собственною ея императорского величества рукою тако: ЕКАТЕРИНА Печатана в Санктпетербурге 1785 года апреля 24 дня
Российское законодательство Х–ХХ вв.: в 9 т. – Т. 5: Законодательство периода расцвета абсолютизма. – М., 1987. – С. 67–136.
№ 329 1785 р., квітня 21. С.-Петербург. – Грамота на права, вольності і переваги шляхетного російського дворянства імператриці Катерини ІІ
Божиею поспешествующую милостию мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица Всероссийская, Московская, Киевская Владимирская, Новгородская, царица Казанская, царица Астраханская, царица Сибирская, царица Херсониса-Таврического государыня Псковская и великая княгиня Смоленская, княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, Югорская Пермская, Вятская, Болгарская и инных, государыня и великая княгиня Нова-города Низовския земли, Черниговская, Рязанская Полоцкая, Ростовская, Ярославская, Белоозерская, Удорская Обдорская, Кондийская, Витепская, Мстиславская и всея Северныя страны повелительница и государыня Иверския земли, Карталинских
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
169
и Грузинских царей и Кабардинския земли, Черкаских и Горских князей, и иных наследная государыня и обладательница. Известно всенародно, что в сем титуле нашего самодержавства не вмещены мнимыя или нам неподвластныя царства, княжения области, города или земли чуждыя; но паче означаются самыя обширныя наши владения кратчайшими имянованиями, ибо многочисленны суть. Всероссийская империя в свете отличается пространством ей принадлежащих земель, кои простираются от восточных пределов Камчатских до реки и за реку Двину, падающую под Ригою в Варяжской залив, включая в свои границы сто шестьдесят пять степеней долготы. От устья же рек: Волги, Кубани, Дона и Днепра втекающих в Хвалынское, Азовское и Черное моря, до Ледовитого океана простирается на тридцать две степени широты. Таково есть существенное состояние Российской империи в сем знаменитом столетии, в коем истекает и настоящий 1785 год. И сим образом в истинной славе и величестве империи вкушаем плоды и познаем следствия действия нам подвластнаго, послушнаго, храбраго, неустрашимаго, предприимчивого и сильного российского народа, когда верою к богу, верностию к престолу он управляем когда труд и любовь к отечеству соединенными силами стремятся преимущественно к общему благу и когда в военном и гражданском деле примером предводителей поощрены подчиненные на деяния хвалу, честь и славу за собою влекущия. Начальников и предводителей таковых Россия чрез течение осьми сот лет от времени своего основания находила посред своих сынов, наипаче же во всякое время свойственно было, есть, да помощию Божиею и пребудет вечно российскому дворянству отличаться качествами, блистающими к начальству. Сие неопровергаемо доказывается самыми успехами, доведшими империю Российскую до края нынешнего ея величества, силы и славы. Да как тому и быть инако? Когда знатнейшее и благороднейшее российское дворянство, входя в службы военную или гражданскую, проходит все степени чиноначалия и от юности своей в нижних узнает основание службы, привыкает к трудам и сии нести твердо и терпеливо; а научась послушанию, тем самым приуготовляется к вышнему начальству. Не бысть бо в свете добрый начальник, который во свое время сам повиноватися не приобык. Достигают же до вышних степеней те российского дворянства знаменитые особы, кои отличаются или службою, или храбростию, или верностию, или искуством или же те, что в послушании терпеливо пребывая, твердостию духа усердно преодолевают трудности и самое время, умножая опытами знание и способности свои в частях, званию их принадлежащих. Обыкла Россия изстари видеть службы верность усердие и труды всякого рода, от престола предков наших во всякое время изобильно награждаемыя, почестьми украшаемыя и отличностьми предпочитаемыя. Сему свидетельства подлинныя находятся в древнейших поколениях родов нашего вернолюбезного подданного российского дворянства, которое ежечасно, быв готово подвизатися за веру и отечество, и нести всякое бремя наиважнейшого империи и монарху служения, потом, кровию и жизнию приобретало поместья,
170
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
с оных имело свое содержание, а умножая заслуги, получало в награждение от самодержавной власти поместья в вотчины себе потомственно. Службою приобретенное и за вящшую службу в награду полученное имение долженствовало, как и свойственно есть, наипаче обращаться в тех поколениях нашего дворянства, кои от начала основания России до дней сих оказать могут превосходным числом похвальных своих предков, мужей разумных, искусных, храбрых, в трудах неутомленных, с непоколебимым усердием ратоборствовавших многообразно и в случаях различных противу внутренних и внешних врагов веры, монарха и отечества. Но се ли едино в приобретенном имении есть доказательство древности родов их службы, а за оныя награждения? Похвальныя грамоты жалованы были прежде, после и при недвижимом имении. Они суть наивящше утвердительные остатки того отличного подвига, за которой хвала последовала, как дар наидрагоценнейший благородной и честь прямо любящей душе. Прямо же, честолюбивыя души от самой древности, где многочисленнее, как не между российским дворянством обретались? Не их ли обязательства утверждались за неустойку единым стыдом, ибо стыд и поношение благородным и честь любящим душам представлялись наитягостнейшим наказанием; хвала же и отличность – лучшею наградою. Образ мысли таковой и соединенное с оным умствование требовали по умножении заслуг соразмерно тому и с течением времени и переменою обычаев, отличия и отличностей изобильно. За похвальными и жалованными грамотами на память всякого рода следовали гербы, дипломы на достоинства и патенты на чины совокупно с наружными украшениями. В честь добродетелям и заслугам установлены всеросийские кавалерские ордены, как вообще надписи свидетельствуют. Орден святого апостола Андрея Первозванного за веру и верность. Святыя великомученицы Екатерины за любовь и отечество. Святого благоверного князя Александра Невского за труды и отечество. И уже во днех наших служба и храбрость начальствующих российских воинов побудили нас отличать победителей знаками установленного для таковых ордена великого победоносца Георгия и учредить также орден святого равноапостольного князя Владимира в награждение трудов в военном и гражданском звании, приносящих общую пользу, честь и славу. К вам обращаем наше слово, достойно знаменующиеся победительным орденом! Вас хвалим, о потомки, достойные предков своих! Сии были основа величества России, вы силу и славу отечества совершили шестилетними непрерывными победами в Европе Азии, Африке, на сухом пути в Молдавии, Бессарабии, Валахии, за Дунаем, в городах Балканских, в Крыму и в Грузии; на море же – в Мореи, в Архипелаге, Чесме, Метелине, Лемносе, Негрепонте Патросе, Египте, на Азовском и Черном морях, на реках Днепре и по великому течению Дуная. Удивительны без сомнения будут потомкам сии многочисленныя победы по краям вселенныя; но вечная слава заключенного в Болгарии в стану наших войск при Кучюк-Кайнарджи мира июля 10 дня 1774 года предводительствовавшим первую нашу армию генералом-фельдмаршалом графом Петром Александровичем Румянцевым проимянованным от нас по сей войне Задунайским,
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
171
с турецким верьховным визерем, поставит удостоверение о бытии оных выше забвения и сомнительности. Сей драгоценный мир, постановлениями своими доказывающий и прекративший победительную войну, доставил по желанию нашему великия выгоды России, и отверз путь к вожделенным предметам пользу и могущество оныя усиливающим. От блага, войною стяжаннаго, колико разспространяется польза государства, доказывает уже то безкровопролитное приобретение скипетру нашему Херсоня Таврического и Кубани, одержанное 8 апреля 1783 года ревнительным подвигом нашего генерала-фельдмаршала князя Григорья Александровича Потемкина которой, удовлетворяя нашему повелению, благоразумною предприимчивостию своею явил отличную и навсегда незабвенную заслугу пред нами и отечеством. Кроме выгод от ветвей торговли, мореплавания на Черном море и той прибыли, что приносит земля, сама по себе всяким плодородием изобилующая, всеконечно почувствует всяк россиянин сугубое утешение в душе своей, представя страну сию во времена Владимира, когда князь сей, просветившися в оной сам крещением святым, принес оттуда спасительную христианскую веру во всю Россию; и, воспоминая при том от древности до наших времен колико царство и народ сей, учинившийся ныне России подвластным бедоносными нашествиями раздирали отечество опустошениями нарушая покой его; но теперь подвергнутый во область нашу, обратился с помощию Божиею тот край вместо прежнего вреда в источник пользы. С новыми выгодами и приращением нашей империи, когда пользуемся всякою внутреннею и внешнею повсюду тишиною, мы подвиг свой вящше и вящше устремляем к непрерывному упражнению доставить нашим верноподданным во всех нужных частях внутреннего государственного управления твердыя и прочныя постановления ко умножению благополучия и порядка на будущия времена и для того во-первых, достойно находим простерти наше попечение к нашему вернолюбезному подданному российскому дворянству, имея в памяти вышесказанныя его заслуги, ревность, усердие и непоколебимую верность самодержцам всероссийским, нам самим и престолу нашему оказанныя в наисмутнейшия времена, как в войне, так и посреде мира. А подражая примерам правосудия, милосердия и милости в бозе почивающих, российский престол украсивших и прославивших предков наших и движимы будучи собственною нашею матернею любовию и отличною признательностию к российскому дворянству, по благоразсуждению и изволению нашему императорскому повелеваем объявляем, постановляем и утверждаем в память родов для пользы российского дворянства службы нашей и империи следующия статьи на вечныя времена и непоколебимо.
172
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
А. О личных преимуществах дворян 1. Дворянское название есть следствие истекающее от качества и добродетели начальствовавших в древности мужей отличивших себя заслугами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное. 2. Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благородного дворянства почтительное состояние сохранялось и утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и для того изстари, ныне да и пребудет на веки благородное дворянское достоинство не отъемлемо, наследственно и потомственно тем честным родам, кои оным пользуются, и следственно: 3. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей. 4. Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоинство наследственно.
Что есть благородное дворянское достоинство
Благородное дворянское достоинство наследственно есть
Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей Дворянин сообщает дворянское достоинство детям своим наследственно
5. Как теряется дворянское Да не лишится дворянин или дворянка дворянского достоинство достоинства, буде сами себя не лишили оного преступлением, основаниям дворянского достоинства противным. Преступления, разрушающия дворянское достоинство 6. Преступлении, основания дворянского достоинства разрушающия и противныя, суть следующия: 1. Нарушение клятвы. 2. Измена. 3. Разбой. 4. Воровство всякого рода. 5. Лживыя поступки. 6. Преступления, за кои по законам следовать имеет лишение чести и телесное уговаривал или научал подобныя преступления учинить.
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
173
7. О дворянке, вышедшей Но понеже дворянское достоинство не отъемлется, замуж за недворянина окроме преступления; брак же есть честен и Законом Божиим установлен, и для того благородная дворянка, вышедши замуж за недворянина, да не лишится своего состояния; но мужу и детям не сообщает она дворянства. 8. Без суда благородного Без суда да не лишится благородной дворянского доне лишать дворянства стоинства. Чести Жизни Имения Благородные судятся дворянским судом Дворянина не лишить дворянства или Сената и конфирмации императорского величества 9. Без суда да не лишится благородной чести. 10. Без суда да не лишится благородной жизни. 11. Без суда да не лишится благородной имения. 12. Да не судится благородной, окроме своими равными. 13. Дело благороднаго, впадшего в уголовное преступление и по законам достойного лишения дворянского достоинства, или чести, или жизни, да не вершится без внесения в Сенат и конфирмации императорского величества. 14. Всякого рода преступления (благородного) коим десять лет прошло, и чрез таковое долгое время они не сделались гласны и по оным производства не было, все таковыя дела повелеваем отныне предать, есть ли где об них взыскатели, истцы или доносители явятся вечному забвению. 15. Телесное наказание да не коснется до благородного.
О уничтожении преступлений, кои 10 лет остались без производства
Благородные изъемлются от телесного наказания Как поступать с дворянами в нижних
16. С дворянами, служащими в нижних чинах наших войск, поступать во всех штрафах так, как
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
174
чинах войск служащи- по нашим военным правилам поступается с оберми офицерскими чинами. Подтверждение дворянской вольности и свободы Подтверждение дозволения продолжать службу или просить увольнения от оной 17. Подтверждаем на вечныя времена в потомственные роды российскому благородному дворянству вольность и свободу. 18. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение службу продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то правилам.
19. Подтверждение дозво- Подтверждаем благородным дозволение вступать в ления вступать в служ- службы прочих европейских нам союзных держав и бы союзных держав и выезжать в чужие краи. ездить в чужие краи О позыве дворянства 20. Но как благородное дворянское название и достоинство изстари, ныне, да и впредь приобретается службою и трудами империи и престолу полезными, и существенное состояние российского дворянства зависимо есть от безопасности отечества и престола; и для того во всякое таковое российскому самодержавию нужное время, когда служба дворянства общему добру нужна и надобна, тогда всякой благородной дворянин обязан по первому позыву от самодержавной власти не щадить ни труда ни самого живота для службы государственной. 21. Благородный имеет право по прозвании своем писаться как помещиком его поместий, так и вотчинником родовых, наследственных и жалованных его вотчин. 22. Благородному свободная власть и воля оставляется, быв первым приобретателем какого имения, благоприобретенное им имение дарить или завещать, или в приданые или на прожиток отдать, или передать, или продать, кому заблагоразсудит. Наследственным же имением да не разпоряжает инако, как законами предписано.
Право благородного писаться помещиком и вотчинником своих поместий и вотчин Право первого приобретателя
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
175
23. Наследственное имение Благородного наследственное имение в случае осужда не конфискуется за дения и по важнейшему преступлению, да отдастся преступление законному его наследнику или наследникам. Запрещение о самовольном или насильном отнятии или разорении имения благороднаго 24. Понеже желание и хотение наше было, есть и впредь с помощию Божиею непременно будет чтоб империя всероссийская управляема была издаваемыми от самодержавной нашей власти узаконениями и постановлениями, для утверждения правосудия, правды и безопасности имения и имущества каждаго, находим справедливо снова запретить и строго подтвердить древния о том запрещения: да не дерзнет никто без суда и приговора в силу законов тех судебных мест, коим суды поручены, самовольно отобрать у благородного имение или оное разорять.
25. О разбирании дел бла- Правосудие и возмездие за преступление вверены в городных в судебных каждом наместничестве единственно судебным на то местах установленным местам; они выслушивают жалобы истца и оправдания ответчика и чинят решения по законам, которым всяк, какого бы рода и поколения ни был повиноватися обязан, и для того, буде благородной имеет законное требование или кто на благороднаго, то оное разобрать надлежит в установленных и на то власть имеющих судебных местах предписанным порядком, ибо несправедливо и с общим порядком несходственно бы было, когда бы всяк в собственном своем деле вздумал сделаться судьею. Подтверждение права покупать деревни 26. Благородным подтверждается право покупать деревни.
27. Подтверждение права Благородным подтверждается право оптом продавать, оптом продавать дере- что у них в деревнях родится или рукоделием произвенское производство водится. Благородные имеют фабрики и заводы по деревням 28. Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням.
176
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
Благородным дозволяется заводить местечки
29. Благородным дозволяется в вотчинах их заводить местечки и в них торги и ярмонки согласно с государственными узаконениями, с ведома генераловгубернаторов и губернских правлений и с наблюдением, чтоб сроки ярмонок в местечках их соображены были со сроками в других окрестных местах.
30. Благородные имеют до- Благородным подтверждается право иметь или стромы по городам ить, или покупать домы в городах и в оных иметь рукоделие. О городовом праве 31. Буде кто благородный желает пользоваться городовым правом, да повинуется оному.
32. Благородные могут Благородным дозволяется оптом продавать или из оптом продавать, что указных гаваней за моря отпускать товар, какой у кого у кого родится, имеют родится, или на основании законов выделан будет, фабрики, рукоделия и ибо им не запрещается иметь или заводить фабрики, всякие заводы рукоделия и всякие заводы. Подтверждение права на все сокровенныя в недрах земли минералы, произрастения и воды 33. Подтверждается благородным право собственности, дарованное милостивым указом от 28 июня 1782 года, не только на поверхности земли, каждому из них принадлежащей, но и в недрах той земли и в водах, ему принадлежащих, на все сокровенныя минералы и произрастения и на все из того делаемыя металлы в полной силе и разуме, как в том указе изъяснено. 34. Подтверждается благородным право собственности в лесах, растущих в их дачах, и свободного их употребления в полной силе и разуме, как в милостивом указе 22 сентября 1782 года изображено. 35. По деревням помещичей дом имеет быть свободен от постоя. 36. Благородной самолично изъемлется от личных податей.
Подтверждение права на леса, растущия в дворянских дачах для свободного их употребления Дом помещичей свободен от постоя Благородной изъемлется от личных податей
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
177
Б. О собрании дворян, установлении общества дворянского в губернии и о выгодах дворянского общества 37. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение собираться в той губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское общество и пользоваться нижеписанными правами, выгодами отличностями и преимуществами.
О дозволении собираться дворянам и о составлении дворянского общества в губернии
38. О собрании дворянства Дворянство собирается в губернии по позыву и дов губернии всякие три зволению генерала-губернатора или губернатора как года для вверенных дворянству выборов, так и для выслушивания предложений генерала-губернатора или губернатора, всякие три года в зимнее время. 39. О выборе губернского Собранию дворянства в наместничестве дозволяетпредводителя дворян- ся избрать губернского предводителя дворянства той ства в губернии губернии; и для того собранию дворянства всякие три года представить из уездных дворянских предводителей двух государеву наместнику или правителю, и которого из сих генерал-губернатор или губернатор назначит, тому и быть губернским предводителем дворянства той губернии. Уездный предводитель выбирается дворянством Верьхнего земского суда и совестного суда дворянские заседатели выбираются дворянством 40. По силе 64 и 211 статий учреждений уездный предводитель дворянства выбирается дворянством того уезда чрез всякие три года по балам. 41. По силе 65 статьи учреждений верьхнего земского суда десять заседателей и двое заседателей совестного суда выбираются дворянством тех уездов, кои составляют подсудное ведомство того верьхнего земского суда чрез всякие три года и представляются от генералагубернатора на месте нет; и буде за ними нет явного порока, то государев наместник или в небытность его правитель наместничества подтверждает дворянской выбор.
42. О выборе дворянством Десять заседателей (верьхнего земского суда и заседатезаседателей в суды ли совестного суда, уездного суда и нижнего земского
178
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
из дворян, на месте живущих
суда) выбираются чрез всякие три года дворянством тех уездов, кои составляют подсудное ведомство того верьхнего земского суда, из дворян на месте живущих или на тех, кои в дворянском списке той губернии написаны суть, но не отлучны по службе и должностям бывают. 43. По силе 66 статьи учреждений уездный или окружный судья и земской исправник или капитан выбираются дворянством чрез всякие три года и представляются от оного правителю; и буде за ними нет явного порока, то губернатор подтверждает дворянской выбор.
Уездный судья и земской исправник избираются дворянством
44. Заседатели уездного По силе 67 статьи учреждений заседатели уездного суда и дворянские за- суда и дворянские заседатели нижнего земского суда седатели нижнего зем- выбираются дворянством чрез три года и представляского суда избираются ются правителю; и буде за ними нет явного порока, то дворянством и проч. губернатор подтверждает дворянской выбор. О дозволении представить к балотированию кандидатов 45. Собранию дворянства, буде выбор всего дворянства по балам продолжителен и неудобен окажется, тогда дозволяется собранию дворянства представить кандидатов, из коих балотировать.
46. Собранию дворянскому В случае предложений дворянству от генерала-губернакак поступать с предло- тора или губернатора собрание дворянства в губернии жениями берет предложения во уважение и на оныя чинит по случаю или пристойные ответы или соглашения сходственный как узаконениям, так и общему добру. 47. Собранию дворянства дозволяется представить генераО представлении общественных нужд и лу-губернатору или губернатору о своих общественных нуждах и пользах. польз Подтверждение дозволения делать представления и жалобы чрез дворянских депутатов 48. Подтверждается собранию дворянства дозволение делать представления и жалобы чрез депутатов их как Сенату, так и императорскому величеству на основании узаконений.
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
179
Запрещение о делании положений в противность законам и требований в нарушении узаконений
49. Собранию дворянства запрещается делать положении противныя законам или требовании в нарушении узаконений под опасением за первой случай (то есть за положении противныя законам) наложения и взыскания с собрания пени двести рублей; а за второй случай (то есть за требовании в нарушении узаконений) уничтожения недельных требований, что поручается бдению и иску губернских стряпчих по силе второго предмета должности их. 50. Собранию дворянства в каждом наместничестве дозволяется в губернском городе иметь дом для собрания дворянства той губернии. 51. Собранию дворянства каждой губернии дозволяется в наместничестве иметь архиву. 52. Собранию дворянства каждой губернии дозволяется иметь печать.
О доме для собрания дворянства в губернском городе Дворянство имеет архиву Дворянство имеет печать
53. Дворянство имеет се- Собранию дворянства каждой губернии дозволяется кретаря избрать и иметь своего собственного секретаря. 54. Дворянство имеет осо- Собранию дворянства каждой губернии дозволяется бую казну составить особливую казну своими добровольными складками и оную казну употреблять им по общему их согласию. Личное преступление дворянина не взыскивать на дворянстве вообще 55. Да не взыщется на дворянстве вообще личное преступление дворянина.
56. Дворянство в суде за- Собрание дворянства на суд да не предстанет, но да щищается стряпчим защищается своим стряпчим. Дворянство не брать под стражу 57. Собрание дворянства ни в каком случае не подлежит страже.
180
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
Какия дела принадлежат до верьхнего земского суда
58. По силе 173 статьи учреждений в верьхний земский суд вносятся по апеллации на уездные суды, дворянския опеки и нижние земские суды все дела, жалобы и тяжбы дворянския и на дворянина как гражданския, так и уголовныя дела, касающияся до вотчин, выгод привилегий, завещания до наследства в имении и до права наследования, спорныя о владении тяжкия до безчестия и до права стряпчих касающияся; тако ж и все дела разночинцов тех, кои по правам апеллации на уездные и нижние земские суды непосредственно до верьхнего земского суда принадлежат. 59. По силе 20 и 209 статий учреждений при каждом уездном суде учреждается место под названием дворянская опека для дворянских вдов и малолетных. 60. По силе 21 и 210 статий учреждений в дворянской опеке председает уездный дворянской предводитель и заседают уездный дворянской предводитель и заседают уездный судья и его заседатели.
Учреждается дворянская опека
О присудствующих в дворянской опеке
61. Дворянской опеке пору- По силе 213 статьи учреждений дворянской опеке почается попечение о вдо- ручается попечение не токмо о оставших после двовах и сиротах и имении рянских родителей малолетных сиротах и их имении, и дела их но и о вдовах и их делах. Не выбирать дворянина, имеющего ниже ста рублей доходу с деревень и моложе двадцати пяти лет Дворянин безпоместной голоса не имеет 62. Собранию дворянства запрещается избирать для тех должностей, кои по силе учреждений выбором наполняются, дворянина, которого доход с деревень ниже ста рублей составляет и которой моложе двадцати пяти лет. 63. В собрании дворянства дворянин, которой сам не владеет деревнею и моложе двадцати пяти лет, присутствовать может, но голоса не имеет.
64. В собрании дворянства быть может дворянин котоНеслужащие и недослужившиеся до обер- рой вовся не служил, или, быв в службе до оберофицерского чина в офицерского чина не дошел (хотя бы обер-офицерской
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
181
собрании дворянства ни сидеть, ни голоса иметь, ни выбраны быть не могут
чин ему при отставке и был дан); но с заслуженными сидеть не должен, ни голоса в собрании дворянства иметь не может, ни выбран быть способен для тех должностей кои наполняются выбором собрания дворянства.
65. О изключении за явной Собранию дворянства дозволяется изключить из сопорок из собрания дво- брания дворянства дворянина, которой опорочен сурянства дом или которого явной и безчестной порок всем известен, хотя бы и судим еще не был, пока оправдается. 66. В каждой губернии Возобновляем повеления блаженныя памяти предков составить родословную наших, изданныя по уничтожении (согласном с продворянскую книгу шением о том самих дворян) вредного государству местничества и снова повелеваем предбудущим родам на память: во всякой губернии составить дворянскую родословную книгу, в коей вписать дворянство той губернии, дабы доставить каждому благородному дворянскому роду тем наипаче способие продолжать свое достоинство и название наследственно, в поколение непрерывно, непоколебимо и невредимо от отца к сыну, внуку, правнуку и законному потомству, пока богу угодно продлить им наследие. 67. О выборе с уезда Для составления в наместничестве дворянской родосдепутата для составле- ловной книги дворянство каждого уезда избирает по ния дворянской роодному депутату чрез всякие три года по балам, дабы те дословной книги депутаты, обще с губернским предводителем дворянства той губернии, имели попечение о действительном составлении и продолжении той действительном составлении и продолжении той дворянской родословной книги по данному им для того наставлению. В родословную книгу внести имяна дворян, имением в той губернии владеющих 68. В дворянскую родословную книгу в наместничестве внести имя и прозвание всякого дворянина, в той губернии имением недвижимым владеющего и дворянство свое доказательствами утвердить могущаго.
182
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
Кто не внесен в дворянскую родословную книгу, тот не принадлежит до общества дворянского той губернии О праве присудствовать при собрании дворянства
69. Буде кто не внесен в дворянскую родословную книгу той губернии, тот не только не принадлежит к дворянству той губернии, но да и не пользуется общими преимуществами дворянства той губернии. 70. Всякой благородной дворянин в том наместничестве, где внесен в родословную дворянскую книгу, имеет право присутствовать по совершеннолетии при собрании дворянства той губернии.
71. О жалованной грамоте Дворянству каждого наместничества повелеваем дать жалованную грамоту за нашим подписанием и с приложением государственной печати, в которой прописать от слова до слова сии здесь выше и ниже сего прописанныя общественныя и личныя дворянския преимущества.
В. Наставление для сочинения и продолжения дворянской родословной книги в наместничестве 72. Уездный предводитель дворянства имеет сочинить по приложенной форме список по алфавиту всем дворянским родам, в том уезде имением недвижимым владеющим, отличая особо: 1. Кто женат и на ком. 2. Много ли детей мужеского и женского пола и их имяна. 3. Холост ли или вдов. 4. Сколько за кем по последней ревизии наследственных или купленных, или вновь пожалованных, или в приданые полученных обоего пола душ ныне состоит, и во скольких селах и деревнях. 5. В уезде ли живет или в отлучке. 6. Какого чина. 7. В службе ли или в отставке.
О сочинении дворянского списка уездным предводителем
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
183
73. Форма списка дворян- Форма списка дворянского рода, в уезде живущаго: ского рода
Имя и прозвание дворянина, в том уезде имением недвижимым владеющего, и его лета Холост или женат и на ком, или вдов Много ли детей мужеского или женского пола и их имяна и лета Сколько за ним по последней ревизии наследственных или купленных, или вновь пожалованных, или в приданое полученных обоего пола душ ныне состоит, и во скольких селах или деревнях В уезде Какого ли жи- он чина вет тот дворянин или в отлучке В какой имянно службе или в отставке
74. Уездный предводитель Уездный предводитель дворянства список таковой за список доставит губерн- своим подписанием доставит губернскому предвоскому предводителю дителю дворянства того наместничества, копию же у себя оставит. Губернской предводитель с депутатами составить имеет родословную книгу О шести частях родословной книги Действительное дворянство Толкование. 75. Губернской предводитель дворянства того наместничества обще с выбранными уездными депутатами из списков уездных предводителей дворянства составит дворянскую родословную книгу той губернии. 76. Родословная книга разделяется на шесть частей. 77. В первую часть родословной книги внесут роды действительного дворянства по алфавиту. Толкование. Действительное дворянство не иные суть роды, как те, кои от нас самих и других коронованных глав в дворянское достоинство дипломом, гербом и печатью пожалованы. Изъяснение. Но дабы и тем родам оказать справедливость, кои доказательства имеют на действительное дворянство до ста лет, то дозволяем и сии роды вносить в сию часть. 78. Во вторую часть родословной книги внесут роды военного дворянства по алфавиту.
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
Изъяснение.
Военное дворянство
184
Толкование.
Толкование. Военное дворянство не иные суть роды, как те, о коих в имянном указе блаженной и вечнодостойной памяти государя императора Петра Первого 1721 года генваря 16 дня узаконено сими словами:
Имянной указ 1721 года “Все обер-офицеры, которые произошли не из двогенваря 16 рянства, оные и их дети и их потомки суть дворяне, и надлежит им дать патенты на дворянство”. Осьмиклассное дворянство Толкование. 79. В третью часть родословной книги внесут роды осьмикласного дворянства по алфавиту. Толкование. Осьмикласное дворянство не иные суть роды как те, о коих в табели о рангах блаженной и вечнодостойной памяти государя императора Петра Первого 1722 года генваря 24 дня в11 пункте узаконено сими словами: “Все служители российские или чужестранные 1722 года которые осьми первых рангов находятся или действительно были, имеют оных законные дети и потомки в вечныя времена лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и авантажах равно почтены быть, хотя бы они и низкой породы были и прежде от коронованных глав никогда в дворянское достоинство произведены или гербом снабдены не были”. 80. В четвертую часть родословной книги внесут все иностранные роды по алфавиту. Толкование. Иностранные роды не иные суть, как те, кои в российское подданство вступили и о коих упомянуто в указах 195 года о пополнении разрядной родословной книги, повелевая, чтоб таковые царские, владетельные, княжеские и иные выезжие честные роды вносить в особую часть родословной книги. 81. В пятую часть родословной книги внесут титулами отличенные роды по алфавиту.
Табель о рангах 1722 года генваря 24 дня, пункт 11
Иностранные роды
Толкование.
Титулами отличенные роды
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
185
Толкование.
Толкование. Титулами отличенные роды не иные суть, как те, коим присвоено или наследственно, или по соизволению коронованной главы название или княжеское, или графское, или баронское, или иное. 82. В шестую часть родословной книги внесут древние благородные дворянские роды по алфавиту. Толкование. Древние благородные не иные суть, как те роды, коих доказательства дворянского достоинства за сто лет и выше восходят; благородное же их начало покрыто неизвестностию.
Древнее дворянство
Толкование.
83. Запрещение о внеГубернской предводитель дворянства и уездные двосении в родословную рянские депутаты да не внесут в родословную книгу книгу рода без докатой губернии род, буде не представит неопровергаемых зательства дворянского доказательств своего благородного достоинства. достоинства 84. Всякой род представит Всякой благородной род представить имеет доказадоказательства или в тельства своего достоинства или подлиннике, или заподлиннике, или засвидетельствованною копиею. свидетельствованною копиею О разсмотрении доказательств, о единогласии, или когда две трети голосов за или противу доказательства, и о грамоте, что род внесен в родословную книгу 85. Губернской предводитель дворянства той губернии и уездные дворянские депутаты представленныя доказательства благородного достоинства разсматривают, и 1-е. Буде при разсмотрении доказательств единогласно или две трети голосов находят доказательства недостаточными, то отдадут оныя доказательства обратно, с таковым письменным объявлением, что отлагают внесение того рода в родословную книгу той губернии до представления им неопровергаемых доказательств. 2-е. Буде же при разсмотрении доказательств единогласно или две трети голосов находят доказательства достаточными тогда тот род внесут в родословную книгу наместничества и дадут тому роду грамоту за своим подписанием и с приложением печати дворянского собрания той губернии; а в грамоте напишут,
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
186
что по предъявленным доказательствам тот род внесен в родословную книгу наместничества в такой-то части. 86. О внесении денег в При внесении рода в родословную книгу отдается дворянскую казну при на волю дворянского собрания той губернии, имеет записании рода в ро- ли каждый род внести и сколько денег в дворянскую дословную книгу казну, что при каждом съезде единожды дворянское собрание определить имеет, но не выше двух сот рублей. В случае неудовольствия просить в Герольдии 87. Буде кто не доволен разсмотрением и разбором губернского предводителя дворянства и уездных депутатов, тот имеет просить и представить свои доказательства в Герольдии. 88. По сочинении родословной книги наместничества, губернской предводитель дворянства и уездные дворянские депутаты внесут родословную книгу в собрание дворянства, где оную прочесть должно для общего сведения; и буде собрание дворянства потребует, то прочитать имеют и протокол губернского предводителя дворянства и уездных дворянских депутатов, дабы собрание дворянства усмотреть могло порядочное производство сего дела. 89. По прочтении родословной книги в собрании дворянства, губернской предводитель дворянства и уездные дворянские депутаты одну списав с родословной книги той губернии две точныя копии, родословную книгу и обе копии подписывают; родословную книгу той губернии отдадут в архиву собрания дворянства, обе же копии отсылают в губернское правление которое одну копию отдаст в архиву губернского правления, другую же копию отошлет в Сенат для збережения в Герольдии. 90. Буде кто впредь получит по наследству или по закладным, или по купчим, или пожалованием вотчины или деревни в той губернии, то должен при первом съезде собрание дворянства просить о внесении его
О прочтении родословной книги собранию дворянскому
Родословную книгу хранить в архиве собрания дворянства, копию в архиве губернского правления, а другую копию в Герольдии
О продолжении родословной книги
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
187
в родословную книгу; и буде собранию дворянскому известно, и сумнения о его благородстве не имеет, то без справок да внесется в родословную книгу. Буде же вмещен в родословной книге которой губернии и о том грамоту, за подписанием губернского предводителя и уездных дворянских депутатов и за печатью дворянского собрания внесет в собрание дворянское, то cиe служит ему достаточным доказательством для внесения в родословную книгу той губернии.
В. Доказательства благородства 91. О доказательствах бла- Благородные разумеются все те, кои или от предков городства благородных рождены, или монархами сим достоинством пожалованы; доказательства же благородства суть многочисленны и более зависят от испытания древности, прилежного изыскания и разсмотрения доказательств нежели от новых предписаний. Различныя начала дворянских родов сами за собою затруднения таковыя в предписании правил разпространяют. Точное правосудие не дозволяет изключить ни единого доказательства, которого рода инако как тут, где слово закона доказательство таковое опровергает. В таком нежном и трудном положении сего важного дела обыкновенным милосердным попечением избираем правосудной способ подать руку помощи нашему вернолюбезному подданому российскому благородному дворянству утверждением следующих доказательств благородства, не изключая однако же и сверьх того отъискать могущихся справедливых и неоспоримых доказательств которого рода, хотя бы здесь и не прописаны были. Неопровергаемыя доказательства благородства Дипломы 92. Доказательствами неопровергаемыми благородства да будут: 1. Дипломы предков наших или от нас, или прочих коронованных глав пожалованные на дворянское достоинство. 2. Жалованные от государей гербы.
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
Гербы
188
Патенты на чины, к коим дворянство соединено Российския кавалерские ордены Жалованныя или похвальныя грамоты Указы на земли и деревни
3. Патенты на чины, к коим присвоено дворянское достоинство. 4. Доказательства, что кавалерской российской орден особу украшал. 5. Доказательства чрез жалованныя или похвальныя грамоты. 6. Указы на дачу земель или деревень.
По дворянской службе 7. Верстанье по дворянской службе поместьями. поместья Указы и грамоты на вотчины 8. Указы или грамоты на пожалование из поместья вотчинами.
Указы и грамоты на 9. Указы или грамоты на жалованныя деревни и вотвотчины и деревни, хо- чины, хотя бы оныя и выбыли из рода. тя бы выбыли из рода Указы, наказы и грамо- 10. Указы или наказы, или грамоты, данныя дворянину ты, данныя дворянину на посольство, посланничество или иную посылку. Дворянская служба предков 11. Доказательства о дворянской службе предков.
Благородная жизнь, со- 12. Доказательство, что отец и дед вели благородстояние и служба отца ную жизнь, или состояние, или службу сходствени деда ную с дворянским названием, и свидетельство о том двенадцати человек благородных, о дворянстве коих сумнения нет. Купчия, закладныя и проч. Отец и дед владели деревнями Поколенныя и наследственныя 13. Купчия, закладныя, рядныя и духовныя о дворянском имении. 14. Доказательства, что отец и дед владели деревнями. 15. Доказательства поколенныя и наследственныя, восходящия сыну от отца деда, прадеда и так выше, сколько показать могут или пожелают, чтоб быть внесену в которую часть родословной книги с их родом. Указы, в коих доказательства о дворянстве
Указы с доказательствами
Указы, приложенныя к В указех, приложенных к родословной книге написано родословной книге сими словами:
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
189
При изстреблении вредного государству местничества, какие дворянския роды и старинныя службы повелено вписать в родословную книгу
16. В лето 7190 генваря в 12 день блаженныя и вечнодостойныя памяти великий государь, царь и великий князь Феодор Алексеевич, всея Великия и Малыя, и Белыя России самодержец, ревнуя по господе бозе вседержителе и желая по благочестивом своем царствии сугубого добра и в своих государских ратных и в посольских и во всяких делех лучшего и пристойного устроения и совершенной прибыли и мирного в своей царской державе всему христианскому множеству пребывания и жительства, а бывшей между христианских родов вражде разрушения, советовав в дусе святе со отцом своим государевым и богомольцем, с великим господином, святейшим Кир Иоакимом патриархом московским и всея России, и со всеми архиереи, и говоря с своими государевы бояры и думными людьми, и по доношению себе великому государю своего государского ближнего боярина князя Василья Васильевича Голицына с товарищи и челобитью выборных стольников, и генералов и стольников же и полковников, и стряпчих и дворян, и жильцов которые по его великого государя указу сидели с ним ближним боярином, со князем Васильем Васильевичем с товарищи за ратными делами указал, розрядныя случаи и местничества которыя были между христианскими роды в отечествах и в случаях счеты и местничества разрушить и вечно изкоренить, понеже в мимошедшия лета во многих их государских ратных и в посольских и во всяких делех чинились от тех случаев и мест великое нестроение и разрушение и ратным людем от неприятелей великое умаление и неприятелем радование; а между их государскими людьми богопротивное дело, нелюбовь и великия продолжительныя вражды. И того ради при державе и деда его государева блаженныя памяти великого государя, царя и великого князя Михаила Феодоровича, всея великия России самодержца, по его государскому изволению во многих розрядех для лучшего устроения и согласия бояря и окольничие и думные и иных чинов ратные люди были без мест; так же и при державе ж отца его государева, блаженныя памяти великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, в его государских и литовских и в немецких походех, в розрядех и в полкех и у всяких дел все чины были без мест же, и тогда
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
190
при помощи Божией славно над неприятели победы учинились, только хотя и было то безместие, а совершенно те случаи и места были не изкоренены. А от того вышепомянутого [7]190 году генваря 12 числа указал блаженныя памяти великий государь, царь и великий князь Феодор Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец, бояром и окольничим и думным и всяких чинов людем на Москве в приказех у разправных, и в полкех у ратных и у посольских и везде у всяких дел быть всем меж себя без мест, и впредь никому ни с кем никакими случаи и местничествы не считаться и никому никакими мимошедшими находки не возноситься, также и в потерках никого не укорять и не попрекать и в укоризну прежних чинех за скудостию не ставить; также буде и впредь, кто от скудости или каким ни есть случаем объявится где, в нижних каких чинех и того тому в укоризну не ставить же, и тем никому никого не безчестить. Для совершенного тех случаев и мест изкоренения и вечного забвения те все прошедшия о случаях и о местах записки указал он, великий государь, предать огню. А впредь им и будущим их родом на память указал он, великий государь, быть в разряде родословной книге родом их, и тое родословную книгу пополнить, которых имян в той книге в родех их не написано, и тех имяна в родословную книгу написать вновь к сродникам их; и для того взять у них расписки за руками. А которые княжеские и иные честные роды при предках его, государевых, и при нем великом государе, были в честях, в боярех, в окольничих и в думных дворянах, или которые старых же и честных родов в таких вышеписанных честях и не явились, а с царства прадеда его государева, блаженныя памяти великого государя, царя и великого князя Иоанна Васильевича, всея России самодержца, и при его, государеве, державе были в послех и в посланникех, и в полкех, и в городех воеводех, и в знатных посылкех, и у него великого государя, в близости, а в родословной книге родов их не написано, и те роды с явным свидетельством написать в особую книгу.
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
191
Как поступать с теми родами, кои причтутся к родословным
А которые роды и в вышеписанных честях и в знатных посылках не были, а с царства деда его государева, блаженныя памяти великого государя, царя и великого князя Михаила Феодоровича, всея великия России самодержца и при нем, великом государе, были в полковых и в городе воеводех, и в послех, и в посланникех, и в знатных каких посылкех, и в иных честных чинех и в десятнях написаны в первой статье, и тех родов имяна написать по тому ж со свидетельством в особую книгу. А которые и в тех вышеписанных честных и знатных чинех не были, а в десятьнях написаны в средней и в меньшей статьях, и тех имяна написать в особую книгу. Буде кто на нижних чинов за службы отцов своих или за свои написаны в московские чины и тех имяна написать в особую ж книгу по их росписям. У того дела указал он, блаженныя памяти великий государь, быть боярину князю Володимиру Дмитриевичу Долгорукову, да думному дворянину Алексею Ивановичу Ржевскому, да разрядным дьяком, думному Василью Григорьевичу Семенову, да Федору Шакловитому. 17. Марта в 27 число того ж [7]190 года, по указу блаженныя ж памяти великого государя причтутся к родословным царя великого князя Феодора Алексеевича людям всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, по докладной выписке велено: “Которых княжеских и иных родов в разряде в родословной книге не написано, а они в росписях своих напишут прозвание свое, что они пошли от родословных людей, а родословные люди тех родов в поколенных своих росписях их прозвания не напишут, и о тех родех у родословных людей для свидетельства имать сказки за руками, впрям ли они от тех их родов, к кому кто напишется, пошли; и буде в сказках своих напишут, или по допросу скажут что они повелись от предков их, и таких писать в родословной книге с теми родами, от кого они пошли; а буде в сказках своих напишут, что они не их родов, и таких отказывать и вместе с ними в родословную книгу не писать; а написать их в книгу особо, а очных ставок между ними в том не давать”.
192
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
Резолюция 1721 года ноября 19 числа на доклад от Синода О дворянстве архиерейских, детях боярских, которые от шляхетства, считая от деда Табель о рангах 1722 года генваря 24 дня, 15 пункт Дворянство воинских чинов, кои до обер-офицерства дослужатся
18. Резолюция блаженныя памяти государя императора Петра Первого на доклад от Синода 1721 года ноября 19 числа: “О архиерейских, детях боярских, дабы как дворяне сами, и их дети из подушного оклада выключены остались, собственною его императорского величества рукою написано сими” “Быть так, которые от шляхетства, считая от деда”. 19. В табели о рангах 1722 года генваря 24 дня в 15 пункте узаконено сими словами: “Воинским чинам, которые дослужатся до обер-офицерства не из дворян, то когда кто получит вышеписанной чин, оной суть дворянин и его дети, которые родятся в обер-офицерстве; а ежели не будет в то время детей, а есть прежде, и отец будет бить челом, тогда дворянство давать и тем, только одному сыну, о котором отец будет просить; прочие же чины как гражданские, так и придворные, которые в рангах не из дворян оных дети не суть дворяне”.
Толкование. Толкование. Что есть личное дворян- Держась точных слов сего закона, и в следствие оного ство? недействительно в воинской службе служащих, но равные чины имеющих почитать надлежит за имеющих лишь личное дворянство, но не наследственное. Примечание. Примечание. Личное дворянство не Имеющих личное дворянство не надлежит вносить в вносить в родословную родословную книгу наместничества. книгу Постановление. О личном дворянстве Постановление. 20. Но видя полезные заслуги многих таковых, узаконяем в пользу личного дворянства, что 1. Буде дед, отец и сын имели чины, приносящие личное дворянство, то потомству их дозволяем просить дворянства действительнаго; 2. Буде отец и сын имели чины, приносящие личное дворянство, и пребывали двадцать лет в службе безпорочно то внуку дозволяем просить дворянства действительнаго.
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
193
Имянной указ 1724 года 21. В имянном указе блаженныя памяти государя имгенваря 31 числа ператора Петра Первого 1724 года генваря 31 числа написано сими словами: “Его императорское величество указал в секретари Секретарям быть из не из шляхетства не определять дабы потом могли в шляхетства, подъассессоры, советники и выше произходить; буде же из яческого же чина за подъяческого чина кто какое знатное дело покажет и знатные заслуги про изводить в секретари и заслужит, то таких с свидетельства правительствующедать шляхетство про- го Сената производить, и чтоб кто будет секретарем из таких, чтоб давать шляхетство, как и в воинской тиву прапорщика службе кто в прапорщики пожалован”. Толкование. Толкование. Табель о рангах 1722 го- В табеле о рангах 1722 года генваря 24 дня в конце да генваря 24 дня, конец 15 пункта написано сими словами: 15 пункта “Прочие же чины как гражданские, так и придворные, которые в рангах не из дворян оных дети не суть дворяне”. Имянной указ 1724 года В имянном же указе 1724 года генваря числа написано генваря 31 числа сими словами: “Кто будет секретарем из таких, чтоб давать шляхетство, как и в воинской службе кто в прапорщики пожалован”. Как потомкам личного И понеже о детях и потомстве сих в сем имянном дворянства получать указе 1724 года генваря 31 числа не упомянуто; тадействительное двобель же о рангах 1722 года генваря 24 дня конец 15 рянство пункта точно изключает сими словами: “Которые в рангах не из дворян, оных дети не суть дворяне”. То имея в памяти, с одной стороны, личное неоспоримое по законам дворянство в рангах находящихся, а, с другой, сохранение почтительного российского дворянского достоинства и состояния, находим за справедливо предписать и в сем случае поступать, как выше узаконено, в пользу потомков личного дворянства, а имянно: 1. Буде дед, отец и сын имели чины приносящие личное дворянство, то потомству их дозволяется просить дворянства действительнаго; 2. Буде отец и сын имели чины, приносящие личное дворянство, и пребывали двадцать лет в службе безпорочно то внуку дозволяется просить дворянства действительнаго.
194
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г
Табель о рангах 1722 года генваря 24 дня, конец 16 пункта Как чужестранным доказать свое дворянство
22. В табеле о рангах 1722 года генваря 24 дня в конце 16 пункта написано сими словами: “В нашей службе обретающиеся чужестранные люди имеют или своими или публичными свидетельствами от правительства их отечества свое дворянство и герб доказать”.
В утверждение всего вышеписанного мы сию нашу жалованную грамоту на права, вольности и преимущества благородному нам вернолюбезному подданному российскому дворянству, нашею собственною рукою подписали и государственною нашею печатью укрепить повелели в престольном нашем граде святого Петра, апреля 21 дня, в лето от рождества Христова 1785, царствования же нашего в двадесять третие. Подлинная, подписана собственною ея императорского величества рукою тако: ЕКАТЕРИНА Печатана в Санктпетербурге 1785 года апреля 24 дня
Российское законодательство Х–ХХ вв.: в 9 т. – Т. 5: Законодательство периода расцвета абсолютизма. – М., 1987. – С. 23–53.
№ 330 1789 р., липня 26. С.-Петербург. – Указ Сенату київському губернатору Семену Ширкову про службове недбальство голови Київської цивільної палати Григорія Іваненка, а також про встановлення контролю за дотриманням в установах губернії належного розпорядку роботи та нагляду за виконанням службовцями “присутственних” місць своїх обов’язків
Указъ εя императорскаго величества самодержицы всероссіиской изъ Правительствующего Сената господину генералу поручику, кіевскому губернатору и кавалеру Сεмену Ермолаевичу Ширкову. По указу εя императорскаго величества Правытельствующий Сенатъ, слушавъ рапортъ, предложенный правящимъ оберъ прокурорскую должность, действительным статскимъ совѣтникомъ Голохвастовымъ, присланный къ нему при ордерѣ отъ господина дѣйствитεльного тайного совѣтника генерала прокурора, государственного ассигнационного банка главного дирεктора и кавалера князь Александръ Алεксѣевича Вяземского, кіεвскаго губернскаго прокурора Краснокутского, которымъ представлялъ: 1-е. Что Кіевской гражданской палаты прεдсѣдатель дѣйствитεльный статский совѣтникъ Григорий Иванεнко во весъ генварь мсцъ сего 1789 года въ присутствεнныε дни, въ которые якобы за болѣзнію не бывалъ, имѣлъ присутствіе въ каждои не болѣе двухъ часовъ, а въ иные и совсѣмъ нε былъ, а чрезъ то самое дѣламъ тяжущихся дѣлаεтся проволочка.
№ 3 3 0 . 1 7 8 9 р . , л и п н я 2 6 . С . - П е те р бу р г
195
2-е. Секретарь же онои палаты, въ поданнои къ нεму о присутствии за генварь мцъ вѣдомости, показываεтъ несправедливо какъ то пріεздъ въ 8-м а выεздъ в 1-мъ часу, а онъ, предсѣдатель Иванεнко, пріεзжаεтъ в 9-ть а выεзжаεтъ в 11-ть часовъ. И хотя губернский прокуроръ нѣсколько разъ подтверждалъ ему, чтоб секретарь бытіε члεнов въ присутствии показывалъ въ точности, но онъ при присутствующих обявилъ, что то показаніε дѣлаεтъ по приказанію прεдсѣдатεля Иванεнка. 3-е. По всѣм рѣшεннымъ во оной палатѣ дѣламъ резолюціи отмѣчаются не судейскими руками, а, по заведенію предсѣдателя, секрεтаремъ и безъ того журналы сочиняются, о чемъ хотя онъ, прокуроръ, и напоминалъ, но палата не приняла оного во уважεніе, при чемъ представлена о пріεздѣ и выездѣ изъ палаты онаго предсѣдатεля вѣдомость. Приказали: какъ по высочайшεму εя императорскаго величества о управлении губернии учреждεнію главы 4-й по статьямъ 81, 82, 83 и 85-и возложено на генералъ губернатора благоустройство въ намѣстничεствѣ, споспѣшεствованіе въ исполнεніи законов къ удоволствію каждого законнымъ образомъ, такъжε строгоε и точное взысканіе чинить со всѣхъ подчиненных ему мѣстъ и людей о исполненіи законов и опредѣленного их званію, а главы 27-я статьи 405-и въ 12-м отдѣлεніи напечатано: буде губернский прокуроръ усмотрить за кѣмъ неисправлεниε должности, то повиненъ доносить о томъ не токмо генералугубернатору но и генералъ-прокурору, но чтобъ въ соблюденіе сей статьи губернский прокуроръ о сεмъ непорядкѣ относился къ генералъ-губернатору или за отсутствіεмъ его губернатору, изъ сего рапорта нε видно, для того и велѣть о чинимыхъ в Кіεвской гражданскои палатѣ предсѣдатεлεмъ и другими чинами въ разсуждεніи присутствія къ наблюдεнію ихъ должностей такожъ и къ понуждεнію въ рѣшεніи дѣлъ за отсутствіεмъ господина тамошняго генералъгубернатора предписать и предписываεтся вамъ, кіεвскому губεрнатору, дабы вы по предписанной вамъ въ высочаишемъ учреждεніи должности въ вѣрεннои вамъ губерніи за присутствεнными мѣстами въ исполнεніи законного порядка имѣли неослабное смотреніе. А при томъ, разсмотрѣвъ его, губернского прокурора Краснокутского, въ рапортѣ обстоятεльства и забрав надлежащую справку обясненія отъ кого слѣдуεтъ, подлинно ли въ гражданскои палатѣ происходитъ такъ, какъ въ томъ рапортѣ показано, донεсли бы Сенату обо всемъ въ неотлагательномъ врεмεни. На подлинном тако: оберъ секрεтарь Іванъ Хмелницкии Секрεтарь Гаврило Григорьевъ Канцелярист Mихаила Ильинъ Секретарь Кирила Соколов
ЦДІАК, ф. 193, оп. 2, спр. 396, арк. 2–3. Засвідчена копія.
196
№ 3 3 0 . 1 7 8 9 р . , л и п н я 2 6 . С . - П е те р бу р г
№ 331 1791 р., лютого 28. Сімферополь. – Витяг з протоколу засідання Таврійського обласного правління про призначення колезького регістратора Турчанінова архіваріусом правління
Слушали: Доклад экспедитора интересных дел коллежского протоколиста Бреусова коим прописывает: как в сем правлении с начала открытия оного дел решенных, томов журналов, протоколов, регистратурных регистров немалое число имеется, кои следуют по законам в отдаче для хранения в архив, но архивариуса в сем правлении нет, да и где быть архиву не назначено, то не благоугодно ли будет Таврическому областному правлению из канцелярских сего правления служителей, кого заблагоразсуждено будет, в архивариусы определить, назначив место, где быть архиву, и построив в оном нужные для поклажи дел полки, и повелеть все вышеописанные дела отдать по описям архивариусу для хранения в архив. О сем на благорассмотрение оному правлению докладывать. ОПРЕДЕЛЕНО: архивариусом в правлении быть находящемуся в правлении же регистратору Турчанинову, коего надлежит привесть к присяге и снабдить его о порядке, каким образом иметь архив и хранить дела наставлением. Матвей Смирнов
Крымский архив. От столетия к столетию: Сборник документов и материалов. – Симферополь, 2008. – С. 23.
№ 332 1794 р., січня 4. Київ. – Присяга дворян Київського намісництва перед виборами урядовців до місцевих станових дворянських органів та державних установ
Я, ниже именованный, обѣщаюсь и кленусь всемогущимъ Богомъ, пред Святымъ Его Евангелїемъ въ томъ, что хощу и долженъ при предлежащемъ выборѣ отъ дворянства предводителей, уездныхъ судей, исправниковъ и засѣдателей въ верхнїй земский, такожъ въ уездные и нижніе земскіе суды по чистой моеи совести и чести, без пристрастїя и собственныя корысти, еще менше по дружбѣ и враждѣ выбрать изъ моихъ собратьевъ такихъ, которыхъ я надеюсь, что они въ возлагаемыхъ на нихъ должностяхъ окажутъ себя вѣрными подданными ея императорского величества, усердными сынами Отечества и согражданинами ревнительными о общемъ благѣ во исполнение высочайшїя воли ея императорского величества. Естли же при семъ выборѣ инако поступлю, то подвергаю себя какъ нерадивый о ползѣ и благѣ всего Отечества, в которомъ и моя собственная заключается, въ нынѣшней жизни всеобщему своихъ согражданъ презренїю, а в будущей предъ Богомъ и судомъ его страшнымъ отвѣту.
№ 3 3 1 . 1 7 9 1 р . , л ю то го 2 8 . С і м ф е р о п о л ь
197
В заключенїи же сея моея клятвы о беспристрастномъ выборе предводителей, судей, исправниковъ и заседателей целую слова и крестъ Спасителя моего. Аминь. В сей присяги были […] *.
1
ЦДІАК, ф. 193, оп. 5, спр. 1041, арк. 1–10. Оригінал. Опубл.: Шандра В. Законодавче врегулювання тексту присяги (початок XVIII – середина XIX століть). – С. 398.
№ 333 1794 р., січень. Київ. – Присяга обраних дворянством посадовців до станових дворянських органів та державних установ Київського намісництва
Азъ, ниже именованный, обѣщаюсь и клянуся всемогущимъ Богомъ, пред святымъ его Евангелїемъ въ томъ, что хощу и должен ея императорскому величеству, моей всемилостивѣйшей великой государынѣ, императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, самодержицѣ всероссийской, и ея императорского величества любезнѣйшему сыну государю цесаревичу и великому князю Павлу Петровичу, законному всероссїйского престола наслѣднику, вѣрно и нелицемѣрно служить и во всем повиноватся, не щадя живота своего до послѣдней капли крови, и все къ высокому ея императорского величества самодержавству, силѣ и власти принадлежащие права и прерогативы (или преимущества) **, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разуменїю силѣ и возможности предостерегать и оборонять и при том, по краинѣй мѣрѣ, старатися споспѣшествовать все, что къ ея императорского величества вѣрной службѣ и ползѣ государственного во всякихъ случаяхъ касатися может. О ущербѣ же ея величества интереса, вредѣ и убыткѣ, какъ скоро о томъ, увѣдаю, не толко благовременно объявлять, но и всякими мѣрами отвращать и не допущать тщатися, и всякую мнѣ ввѣренную тайность крѣпко хранить буду, и повѣренный и положенный на мнѣ чинъ, какъ по сей генеральной, такъ и по особливой опредѣленной, и отъ времени до времени ее императорского величества именемъ (отъ представленныхъ надо мною начальниковъ), определяемымъ инструкциям, регламентамъ и указамъ, надлежащимъ образомъ по совѣсти своеи исправлять и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги не поступать, и такимъ образомъ себя весть и поступать, какъ вѣрному ея императорского величества подданному благопристойно есть и надлежить. И какъ я предъ Богомъ и судомъ его страшнымъ въ томъ всегда отвѣтъ дать могу, какъ суще мнѣ Господь Богъ душевно и телесно да поможет.
2
* Далі йдуть підписи 276 дворян у такій послідовності повітів: Київський – 16 чол., Козелецький – 38 чол., Остерський – 29 чол., Переяславський – 24 чол., Пирятинський – 27 чол., Золотоніський – 18 чол., Гадяцький – 32 чол., Лубенський – 31 чол., Миргородський – 36 чол. і Хорольський – 25 чол. Серед дворян Гадяцького повіту значиться порутчик Яким Драгоманов, дід М. П. Драгоманова. 2 ** Так у тексті.
1
198
№ 3 3 3 . 1 7 9 4 р . , с іч е н ь . К и ї в
До док. № 333
Въ заключение же сеи моей клятвы целую слова и крестъ Спасителя моего. Аминь. В сей присяги были и подписались […] *.
1
ЦДІАК, ф. 193, оп. 5, спр. 1041, арк. 22–25. Оригінал. Опубл.: Шандра В. Законодавче врегулювання тексту присяги (початок XVIII – середина XIX століть) – С. 398–399.
№ 334 1796 р., листопада 30. С.-Петербург. – Іменний указ імператора Павла І Сенату “О восстановлении в Малороссии правления и судопроизводства сообразно тамошним правам и прежним обрядам”
Всемилостивейше повелеваем в Малой России восстановить правление и судопроизводство сообразно тому, как оное там сходственно правам и прежним обрядам существовало, и в следствие того: 1. Вместо бывших до сего трех наместничеств, быть одной губернии в городе Чернигове, причисляя к оной отделенныя к Новороссийской, что потом названа Екатеринославскою, губернии, Полтавский бывший полк, також от бывшего Миргородского полка город Кременчуг с прочими местечками и селениями, а равномерно и уезды, после того к Екатеринославской же губернии отделенные. 2. Для гражданской части оставить губернское правление, а для сбора доходов, ревизии счетов, и вообще для казенных дел казенную палату с казначейством; для суда же и расправы возобновить бывший там генеральный суд; в котором, сверх двух генеральных судей четвертого класса и четырех советников, присутствовать десяти заседателям или депутатами от дворянства, избираемым всякие 3 года, кои и должны от общества своего получать содержании. В сем генеральном суде, разделяемом на два департамента, должны быть разбираемы и решимы по правам тамошним, от предков наших утвержденным и нами утверждаемым все уголовные и гражданские дела, из нижних мест переносимые; а кто решением генерального суда не доволен, тот имеет жалобу или апелляцию вносить в наш сенат. 3. Равномерно возобновить для разбора и решения гражданских и уголовных дел находившиеся там земские суды в 20 уездах или поветах, состоящее в земском суде 7 класса и двух земских подсудках или ассессорах 8 класса, також суды подкоморские, в которых подкоморым быть в 6 классе, и к оным причислить уездных землемеров; в выборе же всех помянутых судей и представлении оных на вышния утверждения, також в определении положенных при тех судах служителей, поступать по точной силе прав Малороссийских. 4. Для земской полиции земским коммисарам или исправникам с заседателями дворянскими, в помощь им избираемыми, а для городской по городам, где нет коммендантов, городничим остаться по прежнему; за тем же прочим чинам, как то прокурорам, изключая одного губернского, и губернским стряпчим казенных и уголовных дел, то же и уездным не быть. 5. Магистратам по городам и ратушам по знатнейшим
1
* Далі йдуть підписи губернського та повітових предводителів дворянства, суддів, засідателів, земських справників кожного повіту Київського намісництва, всього 113 осіб.
200
№ 3 3 4 . 1 7 9 6 р . , л и с то п а д а 3 0 . С . - П е те р бу р г
местечкам казенным остаться на прежнем основании под апелляцию в судных делах генерального суда; а губернские магистраты, тоже верхния и нижния расправы упразднить. 6. Что касается до сбора податей, дачи рекрут на оборону государства, в следствие общих нарядов, по воле нашей чинимых, поступать по изданным и впредь издаваемым от нас указам. 7. Город Киев с его окружностию, по положению его за рекою Днепром, от Малой России отделить для того, что к оному особая губерния из возвращенных к Империи нашей от Польши земель приписана будет. На сем основании сенат имеет сделать надлежащая распоряжения, дабы по таковому Всемилостивейшему нашему соизволению в пользу помянутой провинции немедленно исполнено было, и о том нам донесть.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – 1 собрание. – Т. 24: с 6 ноября 1796 по 1798. – № 17594. – С. 212–213.
№ 335 1796 р., грудня 12. С.-Петербург. – Іменний указ імператора Павла І Сенату про новий адміністративно-територіальний поділ Російської держави на губернії
Повелеваем отныне впредь состоять нижеписанным губерниям: Московской, С.-Петербургской, Новгородской, Тверской, Псковской, Смоленской, Тульской, Калужской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Архангельской, Вятской, Казанской, Пермской, Тобольской, Иркутской, Оренбургской, что до сего была Уфимская, Симбирской, Пензенской, Астраханской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Курской, Орловской, Слободско-Украинской, вместо бывшей Харьковской и Новороссийской вместо Екатеринославской; да на особых по правам и привилегиям их основаниях Малороссийской, Лифляндской, Эстляндской, Выборгской, Курляндской, Литовской, Минской, Белорусской, Волынской, Подольской и Киевской. В следствие чего 1. Бывшую Олонецкую губернию, сходственно местному положению, разделить между Новгородскою и Архангельскою, так, чтоб ближние к Северу части приписаны были к губернии Архангельской, а прочие к Новгородской, предоставя то на соглашение управляющих сими последними. 2. Слободско-Украинскую губернию возстановить в те точно границы, в каковых она в 1765 году устроена была, приписав к ней отшедшие и отчисля к другим приписанные к ней после того места. 3. Колыванскую губернию, упраздня окружность ея, приписать к тем, к которым оная до 1779 года принадлежала. 4. Вознесенскую губернию и Таврическую область равным образом уничтожить, а Новороссийскую губернию составить из всего того, что за возвращением к Малой России отделенных уездов, и от бывшей Вознесенской приписанных к ней из приобретенных от Польши земель; також возвращаемых ныне к Слободско-Украинской губернии останется, присоединяя тут и область Таврическую, разделяемую просто на уезды, сообразно количеству жителей и обширности местной. 5. Саратовской губернии не быть, а места, в ней заключавшиеся, присоединить по способности
№ 3 3 5 . 1 7 9 6 р . , груд н я 1 2 . С . - П е те р бу р г
201
к губерниям Пензенской и Астраханской. 6. Из бывшей Польской Украины, Волыни и Подолии, к империи нашей присоединенных, за отделением достаточного количества душ и окружности для составления Киевской губернии, составить две губернии: Подольскую и Волынскую. 7. Из Полоцкой и Могилевской соединить в одну Белорусскую губернию, назначая губернскому городу быть по удобности в Витебске. 8. Из определенных прежде в Вильне и Слониме губерний составить одну Литовскую в первом из помянутых городов, предоставляя вообще о границах между всеми смежными губерниями вновь соединяемыми на соглашение управляющих ими, о чем и должны они сенату представить для донесения нам. Впрочем не умедлим мы все помянутые губернии снабдить штатами, каковые мы с пользою казенною и с успешним дел производством сообразными за благо признаем.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – 1 собрание. – Т. 24: с 6 ноября 1796 по 1798. – № 17634. – С. 229–230.
№ 336 1797 р., січня 21. – Лист малоросійського генерал-губернатора князя Олексія Куракіна до Балтазара Кампенгаузена з проханням надіслати послужні списки чиновників, звільнених у зв’язку з введенням нових штатів у губерніях, для подальшого їх працевлаштування
Милостивый государь мой, Балтазар Христафорович! По новымъ высочайше утвержденнымъ нынѣ о губернияхъ штатами, нѣкоторыя существовавшія по прежнему до сего положенія въ губерніяхъ мѣста уничтожены, слѣдственно и люди, при разныхъ должностяхъ тамо бывшія, остаются повсемѣстно праздными. Въ разсужденіи сего прошу Ваше превосходительство изъ числа таковыхъ, остающихся безъ мѣстъ чиновниковъ и служителей, выбравъ по собственному вашему испытанію извѣстныхъ, какъ со стороны способностей, такъ и поведѣнія, доставить объ нихъ ко мнѣ послужныя списки, дабы могъ я учинить объ нихъ распредѣленіе мое о помещѣніи въ департаменты Правительствующаго Сената на нижнія канцелярскія мѣста, и отъсюда открыть каждому изъ нихъ ближайшія пути, соразмѣрно трудовъ и способностей, къ занятию мѣстъ вышшихъ. Уверенъ я, что Ваше превосходительство выборъ людей сихъ учинитъ съ надлѣжащимъ уваженіемъ Вашимъ къ тому мѣсту, для которого онѣ надобными признаются, и поэтому надѣюсь я, что рекомендованыи отъ васъ будутъ тѣ токмо, которыя настоящею службою, способностями, знаніемъ въ дѣлахъ и добрымъ поведеніемъ своимъ удостоенія сего заслуживаютъ. Пребываю въ прочемъ съ истиннымъ почтеніемъ вашего превосходительства милостиваго государя моего покорный слуга князь Алексѣй Куракин
ЦДІАК, ф. 222, оп. 1, спр. 298, арк. 1а. Оригінал.
202
№ 3 3 6 . 1 7 9 7 р . , с іч н я 2 1
№ 337 1798 р., червня 8. Харків. – Пропозиції слобідсько-українського губернатора щодо виконання імператорського указу про безумовне дотримання діючих приписів при прийнятті на службу чиновників, зокрема, щодо їхнього соціального походження, погодження кандидатур тощо
По указу его императорского величества сие правление, слушавъ предложение дѣйствительного статского совѣтника слободского-украинского губернатора и кавалера, въ которомъ предписываетъ, усмотря изъ указа Правительствующего Сената, полученного въ ономъ правлении сего мая 10 числа, что кромѣ произведенныхъ по удостоверению здешнѣй губернии въ слѣдующие чины изъ представленныхъ в 1796 году Правительствующий Сенатъ находитъ, что Казенной палаты губернский регистраторъ Василий Кошляковъ принятъ изъ казачьего звания въ статскую службу 1791 года въ противность именного 1784 октября 28-го высочайшего указа. Законами же повѣлено: указами именнымъ 1778 декабря 24-го, Правительствующего Сената 1779 января 9-го наполнение губерний приказными служителями возложить на попечение генералъ-губернаторовъ и правящихъ ихъ должность и присылать въ герольдию для надлежащего свѣдения формулярные списки о всѣхъ канцелярскихъ служителяхъ, помещаемыхъ на вакансии на присутственные мѣста въ повѣренныхъ имъ губернияхъ. Сего 1798 года марта 15-го губернскимъ правлениямъ о всякомъ какъ служащемъ такъ и не служащемъ, если кто изъ нихъ смертью, отставкою или какимъ другимъ случаемъ выбудетъ, уведомлять Герольдмейстерскую контору въ самомъ скорѣйшемъ времени. Высочайше конфирмованнымъ на Слободскую-Украинскую губернию штатомъ между прочимъ канцелярскихъ чиновъ и служителей опредѣление числа по надобности и оныхъ окладовъ по трудамъ и способности слагается на распоряжение правления въ расписании о прибавкѣ казеннымъ палатамъ для канцелярскихъ чиновъ и служителей суммы, присланной при указѣ Правительствующего Сената 1797 декабря 31-го числа, предоставлено палатѣ одно только распоряжение тѣмъ служителямъ суммы и число оныхъ, но не опредѣление таковыхъ служителей. Предлагаетъ сему правлению, какъ оно не только само должно выполнять законы, но и за другими присутственными мѣстами того наблюдать имѣетъ и обязано по силѣ высочайшего о губернияхъ учреждения главы 5-й и 9-й статьи коего узаконено, губернское правление бдѣние прилѣжно простираетъ, дабы законы вездѣ были исполняемы, учинить слѣдующее: потребовать от палатъ казенной, суда и расправы обѣихъ департаментовъ, дабы благоволили сдѣлать обстоятельную выправку, нѣтъ ли в оныхъ между канцелярскими служителями изъ казачьего звания, изъ какого въ казенной [палате] регистраторъ Кошляковъ, опредѣленныхъ послѣ запретительного именного указа 1734 октября 22-го, равно и въ подвѣдомыхъ казенной палатѣ мѣстахъ, яко то уѣздныхъ казначействахъ и буде есть, то учиняя объ нихъ с показаниемъ, когда и какъ опредѣлены двойнымъ числомъ, списки доставить одни къ нему, а другие въ правление для донесения Правительствующему Сенату, и въ сихъ спискахъ помѣстить всѣхъ прочихъ дѣйствительно служащихъ канцелярскихъ служителей на основании прежнихъ отъ правления требований, а сверхъ сего нѣтъ ли в
№ 337. 1798 р., червня 8. Харків
203
оныхъ изъ другого и кромѣ казачьего звания имѣющихъ быть въ подушномъ или иномъ окладѣ или ошибкою какою, либо пропущенныхъ и изъ оного законно не уволенныхъ, изъ которого принимать въ статскую службу именно запрещено, какъ и таковыхъ, кои только въ службѣ числятся, должностей же не исправляютъ и при нихъ всегда не находятся, самовольно отлучаясь, или по отпускамъ на сроки не явились, то и симъ помѣстить въ техъ же спискахъ, дабы же и нижние присутственные сей губернии мѣста во всей точности по вышеизъясненному предмѣту учинить, рапортовали съ приложениемъ списковъ губернскому правлению и недѣльныхъ представлений впредь не чинили, опасаясь въ противномъ случаѣ взыскания, о томъ имъ строжайше предписать, сверхъ сего палаты казенная, суда и расправы обеихъ департаментовъ благоволили бы къ поспѣшествованию возобновляемого имъ надлежащего въ силу предписаний порядка касательно опредѣления и помѣщения канцелярскихъ служителей на вакансии, поступать по точной силѣ упомянутыхъ указовъ: именного 1778 декабря 24-го, Правительствующего Сената 1779 января 9-го, сего 1798 года марта 15-го, высочайше конфирмованного на Слободскую-Украинскую губернию штата и означенного объ отдѣлении служащимъ в казенной палатѣ суммы расписания, и сами собою въ противность тѣхъ узаконений безъ его и губернского правления опредѣления никого у себя въ число канцелярскихъ служителей не опредѣлять и служащихъ уже не увольнять собою же изъ службы, поелику определенъ, въ противность сего порядка не только въ дѣйствительной службѣ по спискамъ считаемы быть представляемы въ Правительствующий Сенатъ къ повышению чинами не будутъ по рачительнѣйшему о том наблюдению, но и изъ оной исключаемы должны быть, какъ и уволенные ненадлежаще, находится безъ дачи имъ отъ сего правления для свободного прожития пашпортовъ, напослѣдок за неточное выполнение узаконений представлено быть имѣет отъ него Правительствующему Сенату. Вследствие сего ныне казенная палата опредѣленныхъ ею у себя послѣ дачи предложения его и требований сего правления, по сей же части о коихъ правлению учинить следуетъ справку, имѣетъ съ получения сего исключить изъ службы, потомъ буде какъ сии, такъ и впредь другие надобны будутъ, то съ приложениемъ о прежнемъ ихъ звании доказательствъ дать знать для подробного рассмотрѣния къ опредѣлению ихъ въ ту палату для предложения службы ему или сему правлению, въ коемъ онъ также присутствуетъ. Равномѣрно всѣ требования губернского правления касательно звания секретарей, протоколистовъ и всѣхъ канцелярскихъ служителей выполнять безъ всякого упущения и продолжения времени, ибо правление за медлѣнность имѣет донести куда слѣдуетъ. А по справкѣ оказалось, здѣшняя казенная палата послѣ уже состоявшегося на Слободскую-Украинскую губернию вновь штата, само собою безъ сношения съ симъ правлениемъ, опредѣлила къ сѣбе и въ подвѣдомственные ей мѣста канцелярскихъ служителей нижеслѣдующихъ прошлого 1797 года августа 5-го упраздненныхъ казначействъ: Краснокутского – копеиста Романа Стеценкова, августа 4-го – губернского регистратора Андрияна Голикова, Лебединского – Ивана Перекрестова, октября 20-го Максима Петриченка и октября 23-го Недригайловского городового магистрата – копеиста Жадка Андреева, о чемъ когда дала
204
№ 337. 1798 р., червня 8. Харків
знать правлению, то хотя оное на сообщение о последнемъ учиненною 1797 года ноября 17-го резолюциею заключило и посланнымъ къ ней того мѣсяца 18-го числа сообщениемъ требовало, чтобъ она, исключивъ упоминаемого Жадка Андреева изъ числа канцелярскихъ служителей, потомъ буде онъ ей надобенъ, сообщила съ приложениемъ, какъ она именуетъ его дворяниномъ, съ грамоты о семъ достоинствѣ копий и послужного списка к опредѣлению его въ оную палату для продолжения службы въ сие правление, равнымъ образомъ и впредь сообщать къ определению ихъ, изъясняя надобность и прилагая о звании ихъ доказательства къ службе списки сему жъ правлению. Однакъ палата ни того, ни другого не выполнила, и послѣ еще опредѣлила 1798 года марта 10-го неслужащего Матвѣя Писаревского и копеиста Алексѣя Нестеренка. Между симъ временемъ дѣйствительный статский совѣтник слободский-украинский губернаторъ и кавалеръ, палатамъ казенной, суда и расправы обеимъ департаментамъ 11-го марта предложилъ о неопредѣлении и неувольнении канцелярскихъ служителей безъ сношения съ симъ правлениемъ. Но казенная палата и за симъ определила марта 12-го губернскихъ регистраторовъ Федора Пасынкова, Федора Корнѣенкова и провинциального регистратора Федора Зайкина, апрѣля 22-го коллежского регистратора Ивана Лобойкова и того же апрѣля 29-го уволила отъ дѣлъ своихъ губернского секретаря Лайкевича. Сверхъ сего по двумъ указамъ Правительствующего Сената октября 5-го 1797, марта 30-го 1798 годовъ полученнымъ, посланными въ здешние палаты казенную, суда и расправы обеихъ департаментовъ, прошедшихъ октября 28-го, марта 3-го, апрѣля 12-го и мая 3-го чисел сообщениями требовало присылки послужныхъ списковъ с достаточными на звание каждого доказательствами о состоящихъ въ вѣдомствѣ их по 1-му канцелярскихъ служителяхъ изъ священно- и церковнослужительскихъ детей, въ статскую службу вступившихъ, особо для правления нужныхъ изъ другого звания въ оной находящихся, начиная отъ секретаря до копеиста, также о тѣхъ, кои, считаясь въ службѣ, должностей своихъ по какимъ-нибудь причинамъ не исправляютъ, а по 2-му о состоящихъ въ классахъ какъ служащихъ, такъ за упразднениемъ мѣстъ безъ должностей оставшихся, каковые списки хотя уже доставлены, но не приложено название доказательствъ, палаты суда и расправы 5 департаментовъ: 1-го копеиста Петра Костича, 2-го регистраторовъ коллежскихъ Иосифа Сукачева, Ивана Гордѣева, Михайла Арефьева, Николая Бакѣева, архивариуса Романа Бардинова, губернскихъ Федора Петринина, Ильи Арсѣньева, Дмитрия Будянского, Дмитрия Новаковича, Семена Колядина, канцеляристовъ Сидора Шишкина, Александра Нечволодова, подканцеляристовъ Павла Филомова, Ивана Гуляева, копеистовъ Трофима Курсакова и Григория Мельникова отъ казенной же палаты ни одного не представлено. Приказали: съ прописаниемъ дѣйствительного статского совѣтника слободского-украинского губернатора и кавалера предложение писать здешнимъ палатамъ казенной, суда и расправы в оба департамента сообщениями, уѣзднымъ же нижнимъ земскимъ судамъ, городничимъ, городовымъ магистратамъ и ратушамъ указами.
Держархів Харківської області, ф. 283, оп. 1, спр. 1, арк. 70–71 зв. Засвідчена копія. Друк. прим.
№ 337. 1798 р., червня 8. Харків
205
№ 338 1798 р., серпня 6. Чернівці. – Із списку державних службовців Чернівецького суду із зазначенням посад, розмірів посадового окладу та дати призначення на посаду
Caracteur Namen der Individuen Jährlicher Betrag aus der Stadtkassa Kreiskassa Gehalt Taggelder Zulage fl. xr. fl. xr. fl. xr. Tag der Amtsstelleung Geburtalter
Vorsteher Stadt Syndicus Gu. Gerichtsmann dto dto dto Rechnungsführer Polizei Revisionist Assistent Waldförster Polizei Caporal Gerichtliche Polizei Schütze dto dto dto dto dto dto Nachtwächter dto
Joseph Hampel Franz Pletersepnig Joseph Haader Michael Ott Thomas v. Woyczikewicz Wasil v. Feremowicz Franz Lichtblou Fridrich Scharowcz Franz Werbitz Mathias Knail Andreas Schuster Michel Schmuker Lorentz Kuczera Dumitro Rus Andreas Spilmann Joseph Kurtz Ivon Dumitruk Jan Jaslowtzkij Georg Hike Andre Hike [пропущено 5 рядків] Summa
100 260 50 50 100 100 tägl. 45хr. 173fl.45xr. 250 100 100 90 72 72 72 72 72 72 – 48 48 60
58 1 Jan. 1796 40 1 Jul. 1795 69 1 Jan. 1796 37 dto 46 dto 55 dto 1 Aug. 31 1796 6 April 40 1796 30 1 Feb. 1791 30 1 Feb. 1797 46 1 Feb. 1791 68 1 Feb. 1796 70 28 36 23 20 1 Aug. 1794 1 Mai 1791 1 Feb. 1796 13 Jul. 1792 1 Mai 1798 von 1 Nov. – 1797 bis 30 Apr. 798 1 Octob. 1793 23
58 1 Feb. 1793 28
1800
456
15
206
№ 3 3 8 . 1 7 9 8 р . , се р п н я 6 . Ч е р н і в ц і
До док. № 338
Пер ек ла д
Річний прибуток окружний міський бюджет бюджет Вік оклад добові доплата фл. хл. фл. хл. фл. хл.
Посада
Прізвище, ім’я
Дата призначенння
Голова Міський адвокат Судовий виконавець те саме те саме те саме
Йозеф Гампель Франц Плетерзепіг Йозеф Гаадер Міхаель Отт Томас фон Войцикевич Василь фон Феремович
100 260 50 50 100 100
щодня 45хл. 173фл. 45хл.
58 1 січ. 1796 40 1 лип. 1795 69 1 січ. 1796 37 те саме 46 те саме 55 те саме 31 1 серп. 1796 40 60 6 квітня 1796
Бухгалтер Франц Ліхтблоу Поліцейський ревізіоніст Асистент Лісничий Капрал поліції Судова поліцейська охорона те саме те саме те саме те саме те саме те саме Нічна охорона те саме Фрідріх Шаровч Франц Вербіц Матіас Кнаіл Андреас Шустер Міхаель Шмукер Лоренц Кучера Думітро Рус Андреас Шпільман Йозеф Курц Івон Думітрук Ян Ясловцький Георг Хіке Андре Хіке 250 100 100 90 72 72 72 72 72 72 – 48 48
30 1 лют. 1791 30 1 лют. 1797 46 1 лют. 1791 68 1 лют. 1796 70 1 серп. 1794 28 1 трав. 1791 36 1 лют. 1796 23 13 лип. 1792 20 1 трав. 1798 від 1 лист. – 1797 до 30 кв. 1798 58 1 лют. 1793 28 1 жовт. 1793
208
№ 3 3 8 . 1 7 9 8 р . , се р п н я 6 . Ч е р н і в ц і
Посада
Прізвище, ім’я
Річний прибуток окружний міський бюджет бюджет Вік оклад добові доплата фл. хл. фл. хл. фл. хл.
Дата призначенння
[…] Разом
1800
456
15
23
Чернівці, 6 серпня 1798 р. [підпис, печатка]
Держархів Чернівецької області, ф. 1, оп. 4, спр. 18, арк. 25. Оригінал. Мова німецька.
№ 339 1799 р., не пізніше січня 13. – Рапорт малоросійського цивільного губернатора Михайла Міклашевського малоросійському військовому генералгубернатору Олександру Беклешову з проханням нагородити колезького радника Войцеховича за тривалу, вірну і сумлінну службу
Его высокопревосходительству господину генералу от инфатеріи, сенатору, малороссійскому военному генерал-губернатору, кіевскому военному губернатору, управляющему въ обѣихъ губерніях по гражданскимъ частямъ, украинской дивизіи по инфатеріи инспектору, гранодерского полку своего имени шефу и кавалеру Александръ Андреевичу Беклешову Отъ дѣйствительного статского совѣтника, малороссійского гражданского губернатора Миклашевского Репортъ Коллежскій и Малороссійского губернского правленія совѣтникъ Войцеховичъ, продолжая съ отличною способностію и рачительностію службу его императорскому величеству 29-й годъ, занималъ всегда посты многотрудныя, как то: секретаря бывшей Малороссійской коллегіи, потомъ прокурора, в коем званіи находясь во время бывшаго большого пожара въ Глуховѣ, отъ которого городъ и казенной домъ, гдѣ Коллегія присудствіе имѣла, сгорѣли, сохранилъ онъ усердіемъ своимъ высочайшія грамоты и повелѣнія, указы Правительствующаго Сената, Генеральную архивъ и деньги, однимъ словомъ все, что важность составляло. А между тѣмъ, соблюдая казенный и отъ службы его требующій интересъ, лишился онъ тѣмъ же пожаремъ всего своего собственного имѣнія, оставшись только въ томъ одѣяніи, которое тотъ день на немъ было. О семъ свидѣтельствовала оная Коллегія въ своихъ опредѣленіяхъ и представленіяхъ въ Сенатъ, прибавляя къ тому и въ протчемъ его отличное служеніе, за что онъ по сіе время остался невознагражденъ, а получилъ онъ только предложение 1786 года іюля 21 отъ бывшаго тогда генералъ-прокуроромъ, господина
№ 3 3 9 . 1 7 9 9 р . , н е п і з н і ш е с іч н я 1 3
209
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и кавалера князя Александръ Алексѣевича Вяземского, въ коемъ изьяснено, что во время исправленія имъ, Войцеховичемъ, въ Малороссійской коллегіи прокурорской должности, усмотрено имъ, генералъ-прокуроромъ, усердіе его, Войцеховича, и рачительность въ наблюденіи всего законами предписаннаго, почему, признавая таковое радѣніе знакомъ ревности его на службу императорскаго величества, не можетъ не изъявить своего удовольствія. По томъ съ 1787 года сентября 3 онъ, Войцеховичъ, определенъ совѣтникомъ въ бывшее Черниговское намѣстническое правленіе, а нынѣ губернское малороссійское, и въ сей должности двенадцатой уже годъ находится, всегда проходя служеніе свое съ отличностію, прилѣжнѣйшимъ стараніемъ своимъ и неусыпными трудами, обращалъ всегда на себя вниманіе начальниковъ своихъ, въ коемъ числѣ предмѣстникъ мой, тайной совѣтникъ Бакуринскій, свидѣтельствуетъ даннымъ ему аттестатомъ, что онъ Войцеховичъ, въ продолженіи службы его императорскаго величества, отличную имѣя къ дѣламъ способность, должность свою отправлялъ съ отличнымъ прилѣжаніемъ, ревностію и успѣхомъ, и потому дѣлалъ онъ, тайный совѣтникъ и кавалеръ по бытности его малороссійскимъ губернаторомъ особливыя препорученія, въ разсужденіи раздѣленія Малой Россіи на повѣты, щета государственныхъ податей, отысканія по сему предмету нужныхъ свѣденій и собранія и раздѣленія присланныхъ въ архивъ дѣлъ изъ губерній: Кіевской, Екатеринославской и бывшей Новгородско-Сѣверской въ Малороссійскую поступившихъ, из которыхъ то его неусыпному старанію разобраны и распредѣленны нерѣшенныя къ рѣшенію, и тѣмъ всѣ тѣ дѣла приведены въ надлежащій порядокъ и по томъ кончены, почему, отдавая ему справедливость, находитъ и признаетъ достойнымъ его, Войцеховича, награжденія отъ вышшей власти. Наконецъ и во время управленія моего Малороссійскою губерніею, нашедъ его, Войцеховича, неусыпно имѣющаго стараніе къ самоскорѣйшему теченію дѣлъ, противу другихъ отлично, препоручалъ ему особенное смотрѣніе по разнымъ казеннымъ интересамъ, как то: безпрестанное понужденіе о взысканіи разныхъ казенныхъ податей и, между прочимъ, о приращеніи городскихъ въ Малороссіи откуповъ, въ чемъ и успѣлъ онъ такъ, что сію часть противу прежняго съ нинѣшняго на идущее четырехлѣтіе возвышено въ 70,448 рублей. Во время же моихъ отлучекъ изъ губернского города для осмотра губерніи и для наборовъ рекрутскихъ, поручалъ ему, Войцеховскому, на имя мое получаемыя по службѣ бумаги распечатывать и исполнять, что всегда исполняемо им было такъ аккуратно и хорошо, что не находилъ ни въ чемъ поправить его. О всѣхъ таковыхъ его, Войцеховича, отличныхъ противу другихъ по службѣ дѣяніяхъ, справедливостію одною убѣждаясь Вашему высокопревосходительству свидѣтельствовать и что по его достоинствамъ, заслугамъ, отличіи и прилѣжности смѣю просить Вашего высокопревосходительства о награжденіи его соразмѣрно заслугамъ не оставить Вашимъ ходатайствомъ. Губернатор Михаил Миклашевский
ЦДІАК, ф. 533, оп. 1а, спр. 74, арк. 5–6 і зв. Оригінал.
210
№ 3 3 9 . 1 7 9 9 р . , н е п і з н і ш е с іч н я 1 3
№ 340 1799 р., травня 14. – Подання Київського губернського правління малоросійському військовому генерал-губернатору Олександру Беклешову про нагородження засідателя Липовецького земського суду Івана Гаєвського за сумлінну працю обер-офіцерським чином. Формулярний список Івана Гаєвського
Его высокопревосходительству господину генералу от инфатеріи, сенатору, малороссійскому военному генералъ-губернатору, кіевскому военному губернатору, инспектору украинской дивизии по инфатеріи, гранодерского имени своего полка шефу, управляющему гражданскою частью Малороссійской и Кіевской губерніи и кавалеру Александру Андреевичу Беклешову Из Киевского губернского правления Представленіе Липовецкого нижнего земского суда дворянский заседатель Иван Гаевскій с начала определения его в настоящую должность исправлял, до прибытия нинѣшнего исправника Дубасова ис Пятигорского уезда в оной повет в должность земского коммисаря, и нынѣ исправляет возлагаемые на него препоручености с рачительнымъ усердиемъ, трудолюбіем и благоуспѣшностію добропорядочно, имѣя при том честное и похвальное поведение и к службѣ его императорского величества ревность и способность. Всего вышеписанного был двухкратно употребляем для освидетельствованія смотрения с господином липовецким хорунжим, отправляющим в то время должность уездного дворянства маршала, за карантинами и заставами, учрежденными было в Липовецкомъ уездѣ от границы Подольской губернии, по случаю откривающейся в той губернии моровой заразы. Исто препорученость он, Гаевский, по расторопности и ревности своей к службѣ исправил какъ следует и изданнымъ отъ начальства повелѣниемъ предписано: не упуская ничего изъ виду, что принадлежит до смотрения и наблюдения, дабы въкрастся не могло вредной болѣзни зло в предѣли Кіевской губерніи в рассужденіи проѣжающих изъ смѣжныхъ уездовъ Подольской губерніи, о чем и земский повѣта Липовецкого комисар Дубасов особо рапортом правлению сему доносит. А потому в воздаяніе усердного и ревностного служенія к награждению его, Гаевского, по занимаемому нынѣ мѣсту обер-офицерским чином правленіе сіе находя достойнымъ, Вашему высокопревосходительству на благоразсмотрение представляет со включением об нем, Гаевскому, послужного списка. Василей Милашевич Секретар [підпис]
№ 3 4 0 . 1 7 9 9 р . , тр а в н я 1 4
211
До док. № 340
Формулярный список о службѣ и достоинствѣ Липовецкого нижняго земского суда дворянского засѣдателя Ивана Гаевского Чинъ, имя, фамилия и должность имъ отправляемая и сколько от роду лет: Липовецкого нижнего земского суда дворянский засѣдатель Иван Гаевский, от роду 27 лет Из какого званія происходитъ: Из полского шляхетства Сколко имеет во владѣнии мужеска полу душъ людей и крестьян, в которых уѣздах и как имена селеній: Не имѣетъ Когда в службу вступил и во оной какими чинами, в какихъ должностяхъ и гдѣ происходилъ, такъже не было ль каких по службѣ дѣяній и был ли особенно чинах, чемъ награждаемъ и в какое время: В службу вступил 1793 г. ноября 8 дня. Продолжал оную первѣе при канцеляріи бывшего Брацлавской губерніи правителя генерал-майора Беркмана у письменных дѣлъ и у исправленіи разныхъ припорученностей, гдѣ за прилѣжное и ревностное служеніе награжденъ чиномъ губернского регистратора 1794 году генваря 4 дня. Между чемъ былъ откомандированъ в експедицію директора домоводства для исправленія писменних дѣлъ на рускомъ и польскомъ диалектахъ текущих 1794 году июня 27 дня. Посля за открытіемъ Вознесенского намѣстничества – губернским переводчиком 1795 году мая 10 дня. Кроме сей должности занимался дѣлами в канцеляріи тамошнего намѣстничества правителя и кавалера князя Оболенского по части пограничной и секретной, напослѣдок, за уничтоженіемъ оного намѣстничества, находился при дѣлахъ тайного совѣтника, кіевского гражданского губернатора и кавалера Милашевича в должности переводчика 1797 году марта 26 дня. И, наконец, выбранъ Липовецкого повѣта дворянствомъ въ настоящую должность 1797 года июня 24 дня. В оной былъ употребляемъ для освидѣтельствованія и смотренія за окрывшимись въ 1797 и 1798 годах, по случаю продолжавшейся въ Подольской губерніи заразительной болѣзни, за учрежденными по границѣ Кіевской губерніи съ Подольскою в Липовецкомъ повѣтѣ карантинами и заставами В походѣ противу непріятеля и в самых сраженіях былъ или нѣтъ и когда именно: Не былъ Не былъ ли въ штрафах и под судом и естли былъ, то за что именно, когда и чемъ дѣло кончилось: Не былъ К продолженію штатской службы способенъ, подвышенію чина достоинъ или нетъ и зачемъ: Способенъ и достоинъ Не былъ ли в отставкѣ съ награжденіемъ чина или безъ оного и когда: Не былъ Женатъ ли, имеетъ ли дѣтей, кого именно, коликих лѣтъ: Холост Василий Милашевич
ЦДІАК України, ф. 533, оп. 1а, спр. 74, арк. 12–15. Оригінал.
214
№ 3 4 0 . 1 7 9 9 р . , тр а в н я 1 4
№ 341 1799 р., жовтня 24. Одеса. – Наказ із Новоросійського губернського правління про направлення нездібних або недбайливих у цивільній службі дворян на військову службу
По указу его императорского величества Новороссийское губернское правление, слушавъ указъ Правительствующего Сената отъ 23 сентября, коимъ по следствию рапорта сего губернского правления, испрашивавшего разрѣшения, распространяется ли высочайшее его императорского величества повелѣние относительно отсылки приказныхъ служителей, оказавшихся въ нерадѣнии или неспособными къ службѣ, къ определѣнию въ военную службу на техъ, кои состоятъ въ канцелярскомъ звании изъ дворянъ, предписание: какъ именнымъ высочайшимъ его императорского величества указомъ, состоявшимся в 14-й день октября прошлого 1798 года, неспособные и нерадивые дворяне, служащие въ приказномъ звании, отъ отсылки къ определѣнию въ военную службу не изъемлются, то правление сие съ таковыми неспособными или нерадивыми въ канцелярскомъ служении дворянами, поступило бы по точной силѣ помянутого высочайшего указа, ПРИКАЗАЛИ: для должного о семъ сведения и точного исполнения въ палаты сообщить, а прочимъ присутственнымъ мѣстамъ, чинамъ и карантинамъ, въ губернии Новороссийской состоящимъ, предписать указами, напомянувъ подчиненнымъ мѣстамъ, что если окажутся въ нерадѣнии или неспособности канцелярские служители, подъ начальством ихъ служащие, то они должны представлять о томъ сему правлению на основании данныхъ имъ къ исполнению изъясненного высочайшего указа предписания, октября 24 дня 1799 года.
Держархів Запорізької області, ф. 1, оп. 1, спр. 3, арк. 69. Засвідчена копія. Друк. прим.
№ 342 XVIII ст. – Фрагменти праці французького дипломата Шарля де Пейссонеля “Запискa про Малу Татарію” із свідченнями про вищих урядовців Кримського ханату *
1
[…] О высших чинах (санах) царства (ханства) Шесть высших чинов государства – это саны калги, нурадина, орбея и трех сераскеров или генералов ногайцев. Калга и нурадин должны быть непременно султанами, остальные четыре сана жалуются обыкновенно принцам, но случается иногда, что они поручаются и простым мирзам.
1
* Текст пам’ятки подано за опублікованим у 2009 р. перекладом з французької В. Лотошнікової (1925), виконаним для науково-етнографічної експедиції Центрального виконавчого комітету та Ради народних комісарів Кримської АСРР. Упорядниками без застережень виправлено помічені помилки перекладу, друкарські огріхи та перекручені транскрипції термінів, яких припустилися перекладач та видавці тексту.
№ 3 4 1 . 1 7 9 9 р . , жо втн я 2 4 . О д е с а
215
Калга-султан – первое лицо после хана, он – собственно начальник (викарий) государства. Когда хан умирает, то бразды правления по праву переходят к нему, до прибытия преемника, но это только в случае смерти, в случае – отсутствия, – есть всегда каймакам. Если хан не хочет или не может принять участия в походе, то калга берет на себя командование войсками и в случае его отсутствия – нурадин. Резиденция калги-султана – в городе, находящемся в пяти лье от Бахчисарая, называющемся – Акмесчид; у него есть свой везир, свой дефтердар, свой диван-эфенди, свой кадий, и в общем, его двор составлен из тех же чиновников, что и ханский; у него, как и у хана, есть анабеи и улухани, чины, жалуемые им его женам и его наиболее близким родственницам и которым присвоены те же привилегии: о них будет говориться ниже. Калга-султан заседает каждый день в своем диване, в который можно, как и в большом диване, апеллировать все приговоры, вынесенные кадиями, или судьями, заместителями кази-аскера, в областях, подвластных калге. Этому дивану подведомственны, таким образом, все преступления его округа, даже если идет дело о смертном приговоре; но калга не имеет права дать окончательный приговор, он только разбирает процесс и посылает илам, или протокол, своего кадия в большой диван, где хан произносит смертный приговор, следуя приговору муфтия и кази-аскера. Можно не признать, отвергнуть приговор дивана калги и попросить, чтобы дело было направлено в большой диван. Начальство калги-султана простирается исключительно от Акмесчида до Каффы. Приказания, отдаваемые им для привлечения кого-либо к суду, его военные приказы, его пропуска и все повеления имеют ту же силу, что и ханские. Его доходы состоят из 10 000 пиастров из таможни Карасу, ему и принадлежащей, 5000 – солончаков Ора, 3000 – из таможни Кафы, 2500 – бал-акчеси – “медовые деньги” от князя Молдавии и 1000 – от князя Валахии, дань, выплачиваемая этими князьями ему отдельно, независимо от того, что они дают султану. Кроме того, он имеет подушную подать от христиан некоторых городов, которую отдает наследникам своего двора. Он наследует, как и хан, от всех мирз, умирающих в его округе без наследника до восьмой ступени родства; но он также уступает наследства ниже 2000 крымских пиастров своей улухани, своей анабеи и своему дефтердару. Когда султан отправляется в поход, он не имеет права требовать от своих кадылыков, или уездов, своей вотчины тех же податей и оброков, как хан, но только христианские подданные, которые зависят от него обязаны доставить ему известное число лошадей, повозок и продуктов. Нурадин-султан – второе лицо; он по отношению к калге, представляет то же, что и калга по отношению к хану. Если бы в промежутке между смертью хана и прибытием его наследника, калга умер, то нурадин был обязан по закону взять на себя регентство. В отсутствие хана и калги он берет на себя командование армией: подобного рода [случай] произошел в нынешней войне [в] Черкессии: хан счел неуместным участвовать в походе; калга-султан отказался идти, и нурадин стал во главе войск. Этот принц имеет своего везира, своего дефтердара, своего диван-эфенди и своего кадия; но у него нет ни улухани, ни анабеи; он не заседает в диване
216
№ 3 4 2 . X V I I I с т.
и его кадий не имеет никакой юрисдикции; но только если нурадин командует войсками, его кадий делается кази-аскером, или военным судьей. У нурадина нет определенного места пребывания, он живет всегда в Бахчисарае и удаляется от двора только в том случае, если ему дано поручение. Он имеет в качестве доходов 4000 пиастров от таможни Ор-капы, 1500 – от солончаков этого же города, 1000 – из казны хана, 5000 – “медовых денег”, получаемых ханом из Молдавии и 500 – из Валахии; он не имеет отдельного права на дань, как калга. Он получает кроме [того] поголовную подать у некоторых христиан, но он уступает ее некоторым офицерам двора. Ор-бей – правитель Ор-капы, – это третий чин в государстве; между тем, он жаловался иногда некоторым из мирз Ширинского рода, в вознаграждение за выдающиеся услуги, оказанные ими, или же потому что они очень близки (благодаря бракам) к царствующей фамилии. Доходы, связанные с чином орбея заключаются в 5000 пиастров из соляных промыслов (солончаков) Ор-капы, 300 – “медовых денег” – Молдавии и 150 – Валахии; кроме того он имеет право на три барана из каждого стада, пасущегося на пастбищах Ор-капы. За этими тремя чинами идут сераскеры, или генералы, начальники трех племен ногайцев: Бужака, Едисана, Кубани. Эти сераскеры – вице-короли этих провинций, и в военное время они командуют войсками их округов, под управлением хана – главнокомандующего войсками. Сераскеры имеют своих везиров, своих дефтердаров, своих диван-эфенди, своих кадиев и в общем, их двор подобен двору хана, они заседают ежедневно в их “диване” и решают окончательным приговором все дела гражданские и уголовные подданных – не дворя[н], разночинцев их областей. Мирзы обращаются с протестом в гражданских делах в диван хана, но во всех уголовных делах и в государственных преступлениях они подчинены, как и простолюдины, юрисдикции сераскеров, которые приговаривают их к смерти без права обжалования. Ежегодные доходы сераскера Буджака заключаются в одном пиастре с каждого дома его орды и одном барашке с каждой деревни; орда обязана, сверх этого, дать ему пятьсот быков, если он поступает на службу. Сераскер Едисана имеет пиастр с палатки, одного барашка от каждого мирзы, начальника аула, или же с известного числа шатров, и триста быков в случае своего вступления в должность. Сераскеру Кубани принадлежит наилучшая доля: он получает десятину со сбора зерна в его орде, ежегодно одного барашка с каждой палатки, и восемьсот быков после приезда, вступления в должность. Деревня Каплу на Кубани назначена ему как резиденция, но он почти никогда там не живет и находится постоянно в шатре. Орда Джанбойлук не имеет совсем сераскера: хан назначает туда каймакама. Когда войска этой орды находятся в походе, каймакам сопровождает их до того места, где должно произойти объединение армий и возвращается в свой округ; эти войска, не имея отдельного начальника, находятся под начальством сераскера, главнокомандующего войсками. Шесть должностей, о которых я говорил, замещаются назначением хана, как и все должности в ханстве, но он может назначить калгу только с согласия
№ 3 4 2 . X V I I I с т.
217
Порты, посылающей новому калге 19 2000 цехинов и шубу “самура”. Также хан назначает всех везиров, зависящих от султанов на месте. Существует два сана для принцесс; я уже говорил о них по поводу калги: один – анабеи, который хан обыкновенно жалует своей матери, какой-нибудь другой жене своего отца, если есть в живых, или же одной из своих жен; другой – улухани, который он имеет обыкновение давать старшей из своих сестер или своих дочерей. Имеются доходы, связанные с этими отличиями: улухани имеет пять деревень, подвластных ей и получает подушную подать с христиан Бахчисарая и евреев дворца; анабеи также имеет известные преимущества. Эти принцессы имеют нечто вроде юридических полномочий над подданными, подчиненными им; они разрешают их распри гражданского характера, заключают их в тюрьму и налагают на них денежные штрафы. Юридическими администраторами с их стороны являются киайи, они заседают у чукур-капы – одной из дверей Хан-сарая, ведущего в гарем. Можно указать еще и третий сан для женщин – это хазнадар-бикешч, или казначея внутренних покоев Сарая, но он чрезвычайно ниже первых двух, все же хан жалует его какой-нибудь из своих жен. О главных чиновниках Муфтий – глава и хранитель закона; ему принадлежит первое место после султанов и Ширин-бея, он дает свои решения (с точки зрения) относительно закона. С ним советуются относительно всех пунктов, образующих распрю, тяжбу и его фетава, или поучения, сентенции, служат формулами (образцами) кадиям в их приговорах. В Крыму он есть высший интендант над всеми вакуфным имуществом, т. е. имуществом, посвященным на богоугодные дела, как мечети, госпитали, школы, ханы [?] и общественные фонтаны. Он должен заботиться о том, чтобы все шло согласно правилам, приказывает доставлять ему отчеты. […] Везир, собственно говоря, первый чиновник государства, хотя саном муфтий и выше его; он – первый министр, высший хранитель ханского имущества; все дела государства находятся в его руках. Он отличается от турецкого везира в том, что он никогда не командует войсками и что он никогда не произносит приговоров в диване, потому что тем всегда управляет принц; но когда хана нет в Крыму и он не увозит его с собой, он делает его каймакамом и передает ему высшую власть. Установленные доходы, связанные с везирством Татарии очень скудны; они ограничиваются 5000 пиастров из таможни Гезлев, 1500 – из казны хана, 50 – из “медовых денег” Молдавии, 1000 – от хатмана Дубоссар, 2000 от воеводы Ялы и 2400 – от субаши Каушан. В Крыму есть шесть деревень, с которых десятина, подушная подать и все доходы принадлежат везиру. Христиане этих деревень обязаны давать ему, когда он идет на войну, 24 кошельков бешликов, составляющие в общем 1500 пиастров, известное число лошадей и повозок в одну палатку, шествующую во главе его военного обоза. Это все, что имеет везир определенного дохода, но случайные его доходы значительны. Кази-аскер, или высший военный судья, передает все приговоры в диван,
218
№ 3 4 2 . X V I I I с т.
после решений муфтия; его частный суд ведает всеми тяжбами, возникающими среди дворян, как это увидим ниже, в отделе о правосудии. Хазнадар-баши, или великий казначей хана, заведует счетом всех доходов хана. Дефтердар приблизительно то же, что главный контролер, он ведет списки и счета всех расходов государства. Когда хан умирает, он накладывает печать на все вещи до того момента, пока тело не будет перенесено в погребальницу. Обычай требует, чтобы печать эта сохранялась в продолжениe трех дней, несмотря на присутствие наследников. Ахтаджи-бей – главный конюший. В торжественные дни, прежде чем хан направится в мечеть, он садится на лошадь и прогуливается некоторое время; он держит также стремя хана, когда он садится и опускается с лошади. Килерджи-баши, или великий дворецкий, ведает всеми мельчайшими обстоятельствами жизни ханского дома. Кушджи-баши, или великий сокольник, имеет своей обязанностью только подавать сокола хану и снимать его с его руки. Это место всегда занимается каким-нибудь знатным ногайцем. Диван-эфенди – секретарь государства, у него образуются все экспедиции в Порту и по заграничным делам; он также хранитель всех списков и всех писем. Он стоит во время заседания дивана и он читает все письма и все бумаги, которые хан назначает к чтению. Капыджи-баши – его главной обязанностью является вводить послов; он идет им навстречу и провожает их на аудиенцию хана. Он присутствует на собраниях дивана, стоя, и вооруженный большим серебряным жезлом; его обязанность – накладывать ханскую печать на все отправляемые приказы. Капыджилар-киайафсы – нечто вроде привратника дивана; он находится у двери, чтобы получать и подавать прошения. У него такой же большой жезл, как и у капыджи-баши, но его посеребрено только в некоторых местах. Все главные придворные должности должны быть заняты мирзами, исключая должности муфтия, кази-аскера и диван-эфенди, которые, будучи должностями, касающимися веры, не требуют знатности. Дворяне родовитых семей презирают вообще всякую службу, даже везирство, поэтому все должности замещаются только мирзами капыкулу. О ханском дворе Ханский двор, или ханская свита, состоит из довольно большого числа чиновников или офицеров и слуг; подробности не интересны; все же я сделаю несколько замечаний на этот счет, чтобы доказать, что я старался ничего не выпускать. Силихтар, или оруженосец, который носит ханскую саблю и идет впереди хана каждый раз, когда он отправляется на какое-нибудь торжество, церемониал. Куллар-агасы, которому хан поручает надзор над всеми мирзами, прибывающими по его приказу, ко двору, для наказания; в помещении этого чиновника читают им приговоры; эта должность всегда замещается знатным лицом.
№ 3 4 2 . X V I I I с т.
219
Малый хазнадар, или частный казначей хана. Баш-чухадар, или первый лакей. Агир-киайасы, или интендант, начальник конюшен. Сарач-баши, или интендант, начальник платья. Хазне-кятиби, или казначейский служащий. Муасебе-кятиби – счетовод. Кятиби, или приказчики (слуги) диван-эфенди. Шербетчи, или виночерпий. Чашнигир – подающий блюда на ханский стол и отведывающий их прежде, чем принц к ним прикоснется. Ашчи-баши, или великий повар; сорок знатных пажей под начальством силихтара, двенадцать пажей, рабов-черкесов, под начальством шербетши; восемь поваров; четыре офицера; двадцать четыре лакея; двенадцать конюхов, или стременных; двадцать четыре слуги для соколиной охоты; шесть слуг за собаками. Кроме того, есть мехтер-баши, или начальник музыки и двенадцати музыкантов; этот мехтер-баши получает подушную подать в ханском государстве со всех цыган, которые ему всецело подчинены. В гареме есть два кизляр-аги и четыре евнуха. Сыновья хана имеют, кроме того, еще своих отдельных слуг. […] О разделении земель в Крыму и о феодальных (поместных) законах […] В Крыму есть много поместий, прикрепленных к должностям или к чинам, все доходы которых принадлежат тому, кто их занимает; он получает с них десятину и подушную подать и пользуется все время, пока остается на службе, такими же правами и такими же привилегиями, как если бы поместье принадлежало ему на самом деле […] О военной службе в Крыму […] Единственные войска в Малой Татарии, получающие жалованье – это сеймены, или телохранители хана, которые получают свое жалованье из Порты. Они делятся на байраки, или отряды, в тридцать человек. Стража хана состоит из двадцати байраков в мирное время и из сорока в военное время. Эти отряды управляются булюк-баши, или капитанами, под начальством полковника стражи, которого называют баш-булюкбаши. Когда хан хочет набрать армию, он собирает частное совещание, на котором обязаны присутствовать лично или же, если они не могут придти, послать одного депутата, – пять беев главных родов; кроме того, каждая ветвь знатных родов выбирает посла, отправляющегося на совещание, как для того, чтобы получить повеления хана, так и для того, чтобы сделать соответствующие показания. В этом совещании устанавливают общим согласием число людей, которое должно доставить каждое поместье, сообразно переписи, данной кадиями каждого кадылыка (уезда). Все вассалы, свободные или вольноотпущенные, обязаны идти на войну с господином, который берет по желанию одного человека с двух, трех, четырех
220
№ 3 4 2 . X V I I I с т.
или пяти домов, сообразно требованиям случая и постановления[м] частного совещания хана. Остающиеся вассалы обязаны одевать, снаряжать, вооружать и давать лошадь на их счет обязанным идти на войну. Все эти солдаты располагаются под знаменем кабиле, или рода, их владетеля. Каждый род организует отряд, или байрак, различающийся по цвету знамени, являющегося признаком дома. Самый старший дворянин в семействе командует байраком и остальные мирзы того же рода идут под его начальством. В очень обширных родах и обладающих многочисленными землями каждая ветвь рода иногда образует байрак. В этих отрядах бывает только два офицера; дворянин, или управляющий, и байракдар, или знаменоносец, на место которого назначают, обыкновенно, самого сильного и крепкого из солдат […]. О правосудии и других судах […] Правосудие отправляется с большей справедливостью, чем у турок, пристрастие там не так распространено. Царствующий хан удивительно суров в этом отношении, и если бы какой-нибудь судья был уличен в подкупе, ничто не могло бы его спасти. Каждый кадылык, или уезд, имеет своего судью; кадий назначается или жалованными грамотами хана, или по повелению кази-аскера, или же присылаются из Порты в кадылыки, подвластные великому повелителю. Кадии, назначенные ханом, – такие: кадий Бахчисарая, Акмесчида, Гезлева и Ор-капы; и вне Крыма – все кадии сераскеров ногайцев, назначающих заместителей во всех аулах их области, как кази-аскер делает это в своем округе. Все кадии, назначенные жалованными ханскими грамотами, имеют право окончательного приговора во всех гражданских делах и уголовных, в которых не идет вопрос о жизни. Можно не признать их приговор и просить, чтобы дело было перенесено в диван, прежде чем они осведомятся об этом, но как только они разобрали дело, больше нельзя апеллировать и не остается никакого другого исхода, как только позвать их к суду в диван, если уверены, что их приговор не согласуется с законом, и если диван подтвердит это, то обиженная сторона легко может получить кассацию приговора и попросить пересмотра дела. Судьи – наместники кази-аскера не имеют права окончательного приговора, и можно обжаловать их решения в диван или самому кази-аскеру. Суд кази-аскера ведает всеми гражданскими делами дворянства, все мирзы находятся в его ведении и никогда не направляют своих дел к судьям кадылыков. Все эти ведомства имеют право сажать в тюрьму, давать палочные удары, накладывать денежные штрафы, но ни в коем случае не имеют права приговаривать к смерти. Высший суд – это диван или великий ханский совет. Принц всегда управляет им и султаны на службе и другие всегда присутствуют в нем, если находятся в Бахчисарае. Члены дивана – это калга-султан, нурадин-султан, Ор-бей, сераскеры Буджака, Едисана и Кубани, Ширин-бей, когда он находится около хана, муфтий, везир, кази-аскер, хазнадар-бaши, дефтердар, ахтаджи-баши, килерджи-баши,
№ 3 4 2 . X V I I I с т.
221
диван-эфенди, наиб, то есть наместник кази-аскера, шейх-кадиси, то есть судья города, куллар-агасы, капыджи-баши, капыджилар-киаясы. Баш-булюкбаши, или полковник стражи, присутствует обыкновенно в диване, но он не имеет решающего голоса; он присутствует, стоя, вооруженный большим жезлом. Всегда у дверей дивана находятся несколько булюк-баши, или начальников сейменов. В диван направляют все гражданские и уголовные дела известного значения и важности; по осуждении дела, рассмотрении доказательств и опроса свидетелей; кази-аскер произносит приговор, по решению муфтия, и хан в заключениe издает приказ. Хан каз[н]ит преступников только за государственные преступления, как, например: за воровство и убийство на большой дороге, за делание фальшивой монеты, за проступки против народа и во всех случаях, когда преследуется по его требованию; но если есть какой-нибудь проситель, как например, если сын приходит просить правосудия против убийцы своего отца, брат – брата, родственник – родственника, после того, как диван присудил преступника к смерти, принц приказывает его отдать в руки просителя, который перерезает ему горло сам и нанимает кого-нибудь это сделать, если у него не хватает храбрости. Это обыкновенная казнь и она приводится в исполнение на мосту, находящемся перед маленькой дверью Сарая. Если проситель озлоблен не настолько, чтобы желать смерти преступника, он властен простить ему и уговориться с ним о денежном вознаграждении. В 1753 году одна молодая девушка, имея в своих руках убийцу своего брата, отказалась от значительной суммы, предложенной ей родными убийцы и не находя кого, хотевшего убить преступника, она приказала дать себе кинжал и отрезала ему голову, которую она унесла к себе, чтобы смотреть на нее в свое удовольствие и наслаждаться своей местью. Кроме разбора гражданских и уголовных дел в диване, там принимают также все государственные решения, касающиеся внутреннего управления государством. Но все что касается войны в интересах Порты или хана в отдельности, количество войск, которое надо набрать, походы, которые они должны предпринять, все это, говорю я, решается в государственном совете хана, состоящем обыкновенно из калги, нурадина, Ор-бея, сераскеров, везира, кази-аскера, пяти беев и представителей различных ветвей пяти родов, образующих высшую знать. Когда хан в походе, все дела решаются военным советом. Независимо от великого дивана, есть диваны калги и сераскеров ногайцев, я уже говорил о них достаточно на протяжении предыдущих глав. Хан ставит в начале своих приказов вензель своего имени подобно великому правителю. У него есть свои большая и малая печати. Большая печать – это печать, налагаемая на все приказы, посылаемые по текущим делам; малая печать – это кольцо, которое он носит на своем пальце, и являющееся признаком его безусловной воли; когда он просит о какой-нибудь услуге великого повелителя или его везира письмом, запечатанным малой печатью, – это знак того, что он желает получить ее во что бы то ни стало и очень редко случается, что ему в ней отказывают […].
222
№ 3 4 2 . X V I I I с т.
О почтовых станциях Почтовые станции Татарии – бесплатны; все расходы по их содержанию оплачивает хан и жертвует на это доход с десятины, получаемой им от ногайцев Джанбойлука. Ехать почтой можно по приказу хана, которому не платят абсолютно ничего и единственными издержками может быть только то, что пожелают дать, из одной щедрости, почтальону (ямщику) или начальнику почтовой станции, не имеющих никакого права что-нибудь потребовать. Почтовые станции Татарского ханства заканчиваются в Очакове, исключительно; они помещаются в различных местах – в Улуклу-камаре, Ор-капы, Каджанбаке, Гезлеве, Бахчисарае, Акмесчиде, Карасу, Кафе, – где великий повелитель половину расходов принимает на себя; в Керч-Ени-кале, Тамани и Каплу. На каждой станции имеется около шестидесяти лошадей и в общем они гораздо лучше снаряжены, чем в Турции […]. […]
Пейссонель Шарль де. Записка о Малой Татарии. – Днепропетровск, 2009. – С. 20–26, 32–36, 38–39. Переклад з французької мови.
№ 343 1800 р., листопада 1. С.-Петербург. – Схвалена імператором Павлом І доповідь Сенату про порядок обрання чиновників у губерніях колишньої Речі Посполитої: Волинській, Подільській, Мінській
Высочайше утвержденный доклад Сената. О порядке выбора чиновников в губерниях, от Польши приобретенных. Доклад. Управлявший Минскою, Волынскою и Подольскою губерниями отставный генерал граф Гудович марта от 8 числа сего года представил на разсмотрение Сената мнение свое касательно устроения, вследствие именного высочайшого вашего императорского величества октября 14 дня прошлого 1799 года указа, выборов в тех губерниях временных и непременных чиновников, которым полагает: 1. Поелику главные суды высочайше учреждены вместо палаты суда и расправы, кои не были при польском правлении, и находясь под апелляциею Правительствующого Сената, числятся наравне с оными палатами суда и расправы, будучи разделены, как и те, на два департамента и имея подлежащия судопроизводству их дела одинакого рода; в разсуждении чего и следует почитать, что сии главные суды в тамошних губерниях суть вновь устроены, так как и Сенат в высочайше конфирмованном докладе, прописанном в указе 7 октября 1797 года состоявшемся, наименовал оные вновь устроенными; то на основании сего председателей главных судов избирать дворянству по уездам чрез каждые три года, сходно указу Сената 1799 года генваря 20 дня, с представлением кандидатов на утверждение вашему императорскому величеству, а заседателей ежегодно, по силе того же указа; и таковое избрание производить, не съезжаясь в губернский город, а по поветам, где, избрав по одному канди№ 3 4 3 . 1 8 0 0 р . , л и с то п а д а 1 . С . - П е те р бу р г
223
дату в председатели, доставить выборы к управляющему губерниями, который достойнейших в председатели представит в Сенат, для поднесения на высочайшее вашего величества утверждение. 2. Поветовых маршалов и хорунжих, при существовании Польши, в поветах не было; но хорунжие избирались на одно только военное время, при случае так называемого посполитого рушенья, или общого от всего государства военного ополчения: то и учрежденных высочайшим указом от 6 февраля 1797 года по тамошним губерниям поветовых маршалов и хорунжих следует избирать на основании указа Сената 20 генваря 1799 чрез три года, с представлением на утверждение вашему императорскому величеству, потому что и оные в тех губерниях учреждены вместо бывших там, на основании учреждений о губерниях, предводителей дворянства. 3. Что же касается до подкоморых, судей поветовых судов, подсудков и писарей; то как подкоморские и земские поветовые суды, вследствие высочайшого именного вашего императорского величества указа в 12-й день декабря 1796 года состоявшагося, устроены в тамошних губерниях по тем правам, по коим существовали они в бывшее польское правление, и Сенат вследствие того указами: 1-м от 23 сентября 1797 года предписал содержание порядка во всех сих земских поветовых и подкоморских судах оставить на том самом основании, на каковом до присоединения сего края в тех судах существовал; а 2-м от 7 октября того ж года в высочайше конфирмованном докладе изъяснил, чтоб в земских поветовых и подкоморских судах оставить сроки, для апелляции и подписания неудовольствия на решение дел, те самые, кои существовали в сих нижних местах до присоединения того края; по прежним же того края правам и обрядам, именно статута Литовского раздела 4-го по 1-му артикулу и по конституции конвокацийного сейма 1764 года, сии урядники избирались навсегда и получали от короля польского привилегию, то и следует тем чиновникам, кои по всемилостивейше дарованным тамошнему краю правам возстановлены, быть подкоморым, поветовым судиям, подсудкам и писарям и ныне непременными урядниками, с тем, чтобы, по учинении им вновь выбора от дворянства, навсегда, вместо того, что оные прежде получали на сии должности привиллегию от короля, представить об оных в Сенат ко всевысочайшему вашего императорского величества утверждению; а равным образом поступать и в выборах на убылыя места. 4. Поелику высочайшими вашего императорского величества указами повелено: 1-м, от 14 октября 1799 года, уездным предводителям делать выбор в губернские предводители из между себя по балам, или по жеребью; а 2-м, от 6 февраля 1797 года, чтобы в губерниях Малороссийской, Киевской, Подольской, Волынской, Минской и Белорусской, вместо бывших там предводителей дворянства, иметь в каждом уезде или повете по одному маршалу; а потому как выше изъясненное в указе от 14 октября о выборе из уездных предводителей губернского предводителя относится и на тамошния губернии, то сходно сим высочайшим постановлениям поступать ли в тех губерниях в выборе губернского маршала, представляет на разсмотрение Сената и просит в резолюцию указа. Сенат, соображая прописанныя в оном рапорте обстоятельства с изданными прежде высочайшими вашего императорского величества по сим предметам узаконениями, также с предоставленными высокомонаршею милостию
224
№ 3 4 3 . 1 8 0 0 р . , л и с то п а д а 1 . С . - П е те р бу р г
всем присоединенным от Польши областям правами, и потом с высочайшим указом, последовавшим октября 14 дня прошлого 1799 года, которым отменены некоторыя прежния о сем постановления Сената, и с тем вместе обращая главнейшее внимание, дабы выборы таковые устроены по сим губерниям были с лучшим навсегда основанием, и с прекращением могущого случиться впредь недоразумения, мнением полагает: 1-е, так как именным высочайшим вашего императорского величества указом, от 6 февраля 1797 года, в губерниях Малороссийской, Киевской, Подольской, Волынской, Минской и Белорусской на положенные по штатам в главные тамошние суды генеральных судей, а в прочих председателей, предоставлено избирать тамошнему дворянству кандидатов по 3, или по 4 на каждое место из людей достойных, и таковые выборы чрез управляющих губерниями взнести в Сенат, для представления на утверждение вашему императорскому величеству; а именным высочайшим вашего величества указом 14 октября 1799 года предоставлено дворянам, во облегчение их, чинить выборы таковые в уездных городах: в разсуждении сего, дабы с лучшею удобностью с высочайшия вашего величества повеления могли быть исполнены, предполагается избирать председателей в главные суды, на основании постановления Сената 1798 года декабря 20, чрез каждые 3 года из избранных во время рекрутских наборов депутатов от каждого повита по одному, которые не съезжаясь в губернский город, должны будут таковые выборы доставить чрез своих маршалов к губернатору своей губернии, а сей, составив всем по губернии депутатам список, имеет препроводить копии за своим подписанием каждому депутату, избранному в повете с тем, чтобы на сем же самом списке назначил трех человек в председатели, и потом с сею отметкою возвратил оный губернатору без промедления, а губернатор по получении уже таковых списков, на каждое председательское место выбрав по 3 человека из тех, которые будут предпочтены голосами, имеет взносить в Сенат для представления вашему императорскому величеству на утверждение, кого благоугодно будет достойным признать к занятию предназначенных мест; прочие же затем депутаты заступят места заседателей. 2) Поелику вышеозначенным же Сената постановлением велено заседателей в главные суды избирать ежегодно: то дабы и в сем выборе сохранить постановление, и притом соединить избрание заседателей с председательскими выборами и отвратить то неудобство, чтобы для одних сих чиновников не делать ежегодно дворянския собрания, полагается назначить заседателей в одно время общих избраний на все течение трехлетняго времени, таким образом, чтобы в 1-й год, как выше изъяснено, оставшиеся за выбором председателей депутаты занимали сии места, а на вторый и третий годы назначены были бы тогда же следующие за сим по порядку большинства избирательных голосов от каждого повета по одному же, изключая токмо тех, из коих председатели будут выбраны, и таким образом каждый год равное число заседателей сохранится; а как по высочайше изданным штатам главных судов в оба департамента положено шесть только заседателей, а по настоящему положению будет оных более, считая по числу поветов в губерниях; в таком случае в каждом департаменте тех судов имеют быть по положению штата по три заседателя непременно налицо, а разчисля время годоваго заседания на все
№ 3 4 3 . 1 8 0 0 р . , л и с то п а д а 1 . С . - П е те р бу р г
225
количество депутатов, имеют в облегчении их, как служащих без жалованья и по единой токмо обязанности своего звания, сменяться по исчисленному времени по жеребью, с тем, однако ж, чтоб сменяющийся заседатель непременно очистил за время своего присудствия все, что к подписанию его следовать будет, не возбраняя, впрочем, присутствовать и всем вместе и каждому сверх своего термина по разчислению. 3) Поветовых маршалов и хорунжих избирать в поветах на основании определения Сената 1798 года декабря 20 дня, коего в 3-м пункте постановлено: избирать маршалов и хорунжих чрез каждые 3 года, представляя об оных на утверждение вашему императорскому величеству. Что же касается до губернских маршалов, то поелику оных прежде сего в высочайших указах вашего императорского величества по губерниям: Минской, Волынской, Подольской, Литовской, Киевской и Белорусской положено не было, а велено токмо указом 1797 года февраля 6 дня быть маршалам по поветам, в случае же дворянских собраний заступать место губернского маршала одному из поветовых по выбору, или по жеребью; а хотя ныне в некоторых из тех губерний, как то, в Киевской и Волынской, губернские маршалы по особым именным высочайшим указам и определены впредь до повеления; но как сие вашего величества повеление единственно на предозначенныя губернии последовавшее, не распространяется на прочия губернии из польских областей составленныя, то Сенат, убеждаясь общею пользою тамошняго края в избрании губернских маршалов, осмеливается испросить высокомонаршого вашего величества соизволения о распространении высочайшого вашего величества указа октября в 14 день 1799 года последовавшаго о губернских предводителях, чтобы по основанию оного избираемы были и губернские маршалы в губерниях: Минской, Волынской, Подольской, Литовской, Киевской, Малороссийской и Белорусской. 4) Хотя по именному высочайшему вашего императорского величества указу 1797 года февраля 6 числа изданному на Литовскую губернию, и распространенному потом таковым же высочайшим указом октября 14 дня 1799 года на Минскую, Волынскую, Подольскую, Киевскую и Белорусскую губернии, избирались до сего времени в нижние земские суды заседатели по учреждениям; но поелику оные суды во время польского правления не существовали, а установлены по новым о губерниях штатам на основании общего в России узаконения; сего же 1800 года мая от 14 дня последовал именный высочайший вашего императорского величества указ о бытии в нижних земских судах присутствующим непременными, и об определении оных от герольдии, то Сенат и полагает, что сие вновь изданное законоположение должно распространяться и на вышеозначенныя губернии, и что присутствующие в нижних земских судах, как-то: земские коммисары и заседатели, должны определяемы быть на основании оного и в сих губерниях. 5) Подкоморые, поветовые судьи, подсудки и писари вследствие вышеозначенного именного высочайшого указа 1799 года октября 14 дня по силе прав статута Литовского раздела 4 артикула 1 и конституции конвокацийного сейма 1764 года, остаются сами по себе уже непременными по смерть; но в случае имеющих открыться по каким-либо обстоятельствам у былых мест, избирать сих чиновников в поветах на каждое место по 4 кандидата, о которых представлять в Сенат для поднесения к утверждению вашему императорскому величеству.
226
№ 3 4 3 . 1 8 0 0 р . , л и с то п а д а 1 . С . - П е те р бу р г
6) Все же вышеименованныя места, в случае убыли, наполнять чиновниками из балатированных в собрании дворян по выборным спискам, кто куда избирался и большинство избирательных балов имел, с таковым при том наблюдением, что ежели выбудет чиновник из места к утверждению высочайшему подлежащего, то оное заступает временно имевший на то место большинство избирательных балов, и остается до тех пор, пока из представленных вышеозначенным порядком вашему императорскому величеству на утверждение кандидатов кто либо высочайше утвержден будет. Напоследок 7) Сие положение Сената о выборах действие настоящее возымеет при первых следующих наборах рекрутских. Впрочем все оное представляет Сенат на высочайшее вашего императорского величества благоусмотрение и утверждение. Резолюция. Быть по сему.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – 1 собрание. – Т. 26: 1800– 1801. – № 19628. – С. 367–370.
№ 344 1802 р., лютого 3. С.-Петербург. – Указ Сенату Чернігівському губернському правлінню з оголошенням імператорського указу про пожалування чиновникам Милорадовичу, Савицькому, Красовському, Соколовському, Руновському чинів і довічного утримання
Указ его императорского величества, самодержца всероссийского, из Правительствующего Сената, малороссийскому Черниговскому губернскому правлению, по именному его императорского величества высочайшему указу, данному Правительствующему Сенату минувшего января в 28-й день за собственноручным его величества подписанием, в котором изображено: “во уважение отличного служения и трудом засвидетельствованных, управлявши малороссийскими губерниями генералом от инфантерии Вязмитиновым, всемилостивейше пожаловали мы чиновников малороссийской Черниговской губернии действительного статского советника и генерального судью Милорадовича в тайные советники, генерального суда 1-го департамента депутатов: надворного советника Савицкого в коллежские советники, майора Красовского в надворные советники и находившегося при Главноуправляющем титулярного советника Соколовского в коллежские асессоры; вице-губернатору же статскому советнику Руновскому в помощь недостаточного состояния его и в награду отличной службы, всемилостивейше повелением сверх получаемого им жалования, производить по тысяче рублей пенсиону по смерть, Правительствующий Сенат ПРИКАЗАЛИ: сей всемилостивейший его императорского величества указ означенным чинам объявить с приведением тайного советника Милорадовича, коллежского советника Савицкого, надворного советника Красовского и коллежского асессора Соколовского к присяге от малороссийского Черниговского губернского правления, ввести за пожалованные им чины и ассигнования к про№ 3 4 4 . 1 8 0 2 р . , л ю то го 3 . С . - П е те р бу р г
227
извождению высочайше повеленного статскому советнику Руновскому в пенсион сверх получаемого им жалования по 1000 по смерть, предоставить господину государственному казначею, и о том к нему и в малороссийское Черниговское губернское правление послать указы. Обер-секретарь Секретарь Регистратор [підпис] [підпис] [підпис]
Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 14, спр. 1, арк. 41 і зв. Оригінал.
№ 345 1802 р., березня 7. Чернігів. – Наказ Малоросійського губернського правління про заборону всім установам приймати на роботу помічника пристава, відставного прапорщика Григорія Хідомцева за посадові злочини, скоєні в запасному соляному магазині Зеландської фортеці
Малороссийское губернское правление по сообщению такого же Оренбургского ПРИКАЗАЛИ: о неопределении и невыборе вследствие указа Правительствующего Сената бывшего в Зеландской крепости при запасном соляном магазине помощником пристава отставного прапорщика Григория Хидомцова за оказанную им в вверенной ему должности беспечность впредь ни к каким делам, в Малороссийскую казенную палату, Генеральный суд и Приказ общественного призрения сообщить, а повытовым маршалам, городничим, земским повытовым и нижним подкормским судам, городовым и греческому Нежинскому магистратам, ратушам и думам послать указы, о чем Оренбургское губернское правление уведомить. Барон Френдсдурф Ефрем Величковский
Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 13, спр. 7, арк. 96. Оригінал.
№ 346 1802 р., травня 19. С.-Петербург. – Іменний указ імператора Олександра І Сенату про уніфікацію порядку виборів на посади, “избранию дворянства предоставленные”, у губерніях Правобережної та Лівобережної України на основі чинного російського законодавства
О избирании чиновников в губерниях, от Польши присоединенных, также в малороссийских и белорусских на места, от избрания дворянства зависящая, по порядку, в Учреждении о губерниях изображенному.
228
№ 3 4 5 . 1 8 0 2 р . , б е р е з н я 7 . Ч е р н і гі в
Разсмотрев принесенное нам от дворянства Волынской губернии чрез уполномоченного их князя Каликста Понинского прошение, в коем описывая затруднения, встреченныя ими при назначении чиновников на места, избранию дворянства предоставленныя, в отвращение оных, так как и в пресечение недоразумений, коим порядок сих выборов разновременными предписаниями стал подвержен, просят учредить оный на будущее время на единообразном обряде, в Учреждении о губерниях вообще постановленном, мы находим, что действительно избрание сие так, как оно ныне в губерниях от Польши присоединенных, также в малороссийских и белорусских существует, не быв ни совершенно основано на древних их правилах, ни единообразно на порядке в учреждении предписанном, тем более представляет дворянству неудобностей, что, с одной стороны, лишает его прав в дворянской грамоте вообще российскому дворянству предоставленных, уклоняя от избрания его земских чиновников, а с другой – стесняет их, возлагая на них обязанность, и по древним правам не существовавшую, и дворянской грамоте противную, избирать губернского и поветовых маршалов на всю жизнь; а потому и почитаем справедливым постановить отныне, чтоб во всех сих губерниях назначение на места, от избрания дворянства зависящия, включая и земские суды, производимо было на точном единообразном порядке, в Учреждении о губерниях предписанном, распространяя право избрания дворянством чрез каждые три года как председателей главных судов, так и генеральных судей, с тем, чтоб по избрании их по два кандидата представляемы были по порядку в Правительствующий Сенат, а от оного нам на утверждение.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – Т. 27: 1802. – № 20273. – С. 146–147.
№ 347 1802 р., не пізніше червня 26. Полтава. – Текст присяги, яку прийняли дворяни Полтавської губернії щодо обрання ними кандидатів на державні посади
Я, нижеподписавшийся, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред Св. Eго Евангелием в том, что хощу и должен при предлежащим выборе от дворянства малороссийской Полтавской губернии в разные места и должности чинов и кандидатов для занятия, на случай перемещения или смерти чьей, мест, также и чиновников на службу вообще по государству поступать по чистой моей совести, безпристрастно и собственные корысти, еще меньше, ни по дружбе, ни по вражде; и выбирать обязан того, которого нахожу способнейшим, достойнейшим и чистые совести и от которого надеюсь, что он в возлагаемой на него должности окажет себя верным подданным его императорского величества, усердным сыном отечества и ревнителем о общем благе во исполнение высочайший воли; если же при сем выборе инако поступлю, то да накажет меня
№ 3 4 7 . 1 8 0 2 р . , н е п і з н і ш е ч е р в н я 2 6 . П о л та в а
229
нелицемерный судия в сей жизни и будущей. В заключение чего целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.
Шандра В. Законодавче врегулювання тексту присяги (початок XVIII – середина XIX століть). – С.399–400.
№ 348 1802 р., жовтня 8. С.-Петербург. – Указ Сенату про поділ Новоросійської губернії на Миколаївську, Катеринославську й Таврійську, створення губернських і повітових установ та призначення службовців
Приведения общаго удобнейшаго разделения и управления губерний в указе 8 сентября 1801 года, устроение губернии Новороссийской по пространству ея и по особенным видам населения и торговли, представили мы дальнейшему всех частей ея соображению. Ныне по собрании всех местных сведений и подробном их разсмотрении, признали мы нужным к благоустройству сего края сходственным, постановить управление его на следующем основании: 1) Новороссийскую губернию, по уважению настоящаго пространства ея пределов, для удобнейшаго течения дел, разделить на три губернии: Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую. 2) Николаевская губерния составится из нынешних четырех уездов: Херсонскаго, Елисаветградскаго, Ольвиопольскаго и Тираспольскаго; подробнейшее их разделение по нужде и соображению местных обстоятельств предоставляется начальнику губернии и утверждению Правительствующаго Сената. Губернским городом сей губернии назначается Николаев. 3) Екатеринославская губерния составится из нынешних шести уездов: Екатеринославскаго, что ныне Новороссийской, Новомосковскаго, Павлоградскаго, Бахмутскаго, Мариупольскаго и Ростовскаго. Губернским городом сей губернии назначается Екатеринослав. 4) Таврическая губерния составится из семи уездов, в число коих полагаются: Симферопольский или Акмечетский, Перекопский, с отделением к сему последнему части Мариупольскаго уезда по границе прежней Таврической области; бывший Фанагорийский с переименованием его Тмутараканским по названию, какое в древней России носил остров Тамань, и с причислением к уезду сему земель войска Черноморскаго; Феодосийский (Кефийский) и Евпаторийский (Козловский), и наконец за Перекопом Днепровский и Мелитопольский. Губернским городом сей губернии назначается Симферополь (Акмечеть). Границы, отделяющие ее от губернии Екатеринославской, имеют быть те же самыя, какия положены были во время существования ея под названием Таврической области. 5) Разграничение сих трех губерний, как между ими, так и в уездах каждой из них, имеет быть произведено по тем же самым распоряжениям, какия в указе 9 сентября 1801 года в статье 6 для других губерний назначены. 6) Губернии Николаевская и Екатеринославская в штатах их и образе управления имеют состоять в точных правилах в учреждении постановленных, и вновь изданных для всех великороссийских губерний
230
№ 3 4 8 . 1 8 0 2 р . , жо втн я 8 . С . - П е те р бу р г
положений, исключая четырех портовых городов, в коих Одесса и Херсон назначаются в Николаевской губернии, Таганрог в Екатеринославской, а Феодосия (Кефа) в Таврической. 7) Сии портовые города снабжены будут в свое время в пользу торговли особыми преимуществами, а между тем в каждом из них, сверх положенных в штатах для отправления правосудия и полицейскаго надзора мест и чинов, для покровительства торгующих имеет быть от нее определен из чиновников высших классов особенный градоначальник, коего главному управлению, до составления подробнейшей инструкции, вверяется не только действие полиции в сих городах, но понуждение магистратов к скорейшему решению дел, доставление обывателям всякого пособия и защиты, отношение по делам коммерческим и министру коммерции, а по гражданским до управления касающимся к министру внутренних дел, по тяжебным же и судебным к генерал-прокурору, сношение с губернским начальством, требование в нужных случаях его помощи и взаимное оной доставление без всякого однако же ему подчинения. 8) Поелику Таврическая губерния представляет в положении своем особенные виды и населению ея и расширению торговли, то предполагая со временем сделать в пользу ея особенныя учреждения и дать ей приличныя коммерческия выгоды и льготы, сообразно тому находим за благо и гражданское сего края управление расположить на следующих правилах: I. Все гражданское начальство Таврической губернии разделяется на две части: первая содержит в себе все дела, до губернскаго и казеннаго управления принадлежащия, и называется собственно Таврическим губернским правлением, вторая заключает в себе все дела тяжебныя и уголовныя под общим именем гражданскаго и уголовнаго суда. II. Дела в Таврическом губернском правительстве разделяются на две экспедиции: на исполнительную, в коей принадлежит все, что по учреждению о губерниях относится к губернскому правлению, и на казенную, в коей ведаются все дела казенныя и экономическия на том же основании, как в казенных палатах. В первой из сих экспедиций председательствует губернатор и присутствуют два советника, второю экспедициею управляет вице-губернатор, заседают два советника и губернский казначей. III. Всякое дело, вступающее в губернское правительство, отдается в ту экспедицию, до которой оно по существу своему принадлежит: экспедиция собирает по оному нужныя сведения и если находит оное не заключающим в себе особенной важности, то и решит сама по законам и обращает к исполнению; если же найдет его требующим общаго соображения, то, приведя в ясность, с мнением своим представляет полному или общему собранию правительства, в коем губернатор есть президент, вице-губернатор занимает место вице-президента, а советники и губернский казначей суть члены онаго. Делам в сем общем собрании правительства решаться на основании законов по большинству голосов, жалобы же на решения онаго приносятся в Правительствующий Сенат. IV. В Таврическом губернском правительстве полагается сверх вышеозначенных членов два ассесора, которые, состоя в особенной зависимости начальствующаго в губернии, отряжаются им по встречающимся важным случаям
№ 3 4 8 . 1 8 0 2 р . , жо втн я 8 . С . - П е те р бу р г
231
для изследования на местность, также для осмотра присутственных мест и ревизии дел. V. Таврический гражданский и уголовный суд дела, в него входящия, производит и решит на основании и порядке, для палаты гражданских и уголовных дел постановленном; и разделяет их по существу каждаго в канцелярском только приуготовлении; присутствие же суда составляется нераздельно из одного председателя, двух советников и двух ассесоров. VI. В Таврическом правительстве полагается прокурор 6 класса на том же основании, как вообще в учреждении о губерниях для чиновников сих означено. VII. В Таврической губернии учреждается Приказ общественнаго призрения, которым управляет начальствующий губернию с пособием губернскаго предводителя дворянства. VIII. Дабы управлению и населению сей губернии дать более единства и силы; градския и сельския полиции имеют зависеть от одного управляющего всею губерниею гражданскаго начальника; находящийся же там воинский инспектор должен с ним иметь только по встречающимся взаимным нуждам сношения. IХ. Для отправления дел, до земской полиции принадлежащих, в каждом уезде Таврической губернии быть нижнему земскому суду, в котором при земском исправнике полагается 4 заседателя, определяемые так, как и исправник, на общих правилах по выбору от дворянства; но как из татарских дворян мало еще таких, кои бы знали российский язык и могли отправлять дела по узаконенному порядку, то в каждом нижнем земском суде должны быть 2 заседателя из дворян российских, и если на первый случай окажется где в оных недостаток, то губернское правительство имеет определять на оныя места от себя достойных людей. Х. Дабы при первом населении сей губернии не затруднить иностранцов развлечением дел их по разным присутственным местам, и дабы соединить все их в одном губернском правительстве и в гражданском и уголовном суде, то учреждение судов уездных признается не нужным, кроме уездов Днепровскаго и Мелитопольскаго. ХI. В сих двух уездах по отдаленности их от губернскаго города для начального производства дел учреждаются на основании общих штатов уездные суды, которые подчиняются губернскому правительству на общем порядке, в учреждении о губерниях постановленном, и жалобы на решения их должны поступать в Таврический гражданский и уголовный суд. ХII. По недостатку в сих уездах дворянства, суды сии составляются определением достойных людей от губернскаго правительства. ХIII. В Тмутараканском уезде ни уезднаго, ни нижняго земскаго суда не полагается, потому что войско черноморских казаков по пожалованным ему грамотам состоя на особых правилах, кои и ныне остаются неприкосновенны, по содержанию указа 25 февраля 1802 года имеет у себя особенное войсковое правительство, Таврическому губернскому правительству подчиненное. Равным образом поселенный в Балаклаве и в окрестностях так называемый Греческий
232
№ 3 4 8 . 1 8 0 2 р . , жо втн я 8 . С . - П е те р бу р г
пехотный баталион, по земским делам своим, имеет так же быть по прежнему в непосредственной зависимости Таврическаго губернскаго правительства. ХIV. Для содержания в надлежащем порядке полиции в 4-х городах: губернском Симферополе (Акмечете) и уездных Перекопе, Евпатории (Козлове) и Феодосии (Кефе), так же в городах уездов не имеющих: Севастополе, Бахчисарае, Карасубазаре, Керче и Ениколе назначается быть городничим; и хотя в Перекопской крепости состоит комендант, но городничий почитается там нужным для находящагося близ крепости градскаго селения, Армянским Базаром называемого. ХV. Уездных казначеев во всей Таврической губернии полагается только два, из коих одному быть в Симферополе (Акмечете), а другому в Перекопе. ХVI. Как при Таврическом губернском правительстве и суде, так и при всех уездных присутственных местах полагаются переводчики; а за тем состоящий в ведомстве коллегии иностранных дел при татарах переводчик считается уже не нужным. ХVII. Существующие ныне в городах Таврическаго полуострова магистраты и ратуши, переведенный из бывшей Екатеринославской губернии и ныне в городе Карасубазаре находящийся для католических дел суд, и учрежденный по особому штату в 1794 году Духовной Магометанской суд, коего пребывание отныне будет в Симферополе (Акмечете), должны остаться в прежних своих положениях. ХVIII Установленный в 1797 году на Таврическом полуострове консулат для покровительства торговли и для выдачи паспортов приезжающим туда иностранцам, поелику с учреждением губернии обязанности его входят в должность главнаго начальника, отныне уничтожается. ХIХ. Медицинская управа в Таврической губернии имеет быть на равном со всеми другими основании. 9) Сообразно всем сим положениям Правительствующий Сенат имеет учинить надлежащия распоряжения и составя подробные означенных трех губерний штаты, представит оные нашему утверждению. Правительствующий Сенат по выслушанию сего указа ПРИКАЗАЛИ: для сведения и должнаго, для кого следовать будет, исполнения сего высочайшаго его императорскаго величества повеления разослать печатныя указы в губернския правления и прочия присутственныя места, также и начальникам губерний и гг. министрам, а в светлейший Правительствующий Синод и в московские Сената департаменты сообщить ведения; в прочем во исполнение онаго высочайшаго указа учинить следующее: 1) Образование и открытие присутственных мест во вновь учреждаемых губерниях Николаевской и Таврической, также разграничение оных как от Екатеринославской губернии, так и в уездах по тем же самым распоряжениям, какие в высочайшем указе 9 сентября 1801 года в статье 6-й назначены, препоручить имеющим впредь назначиться начальникам тех губерний, предписав им при том, чтоб они по устроении губерний и их уездов приступили немедленно к отделению оных и, окончив сие сколь можно поспешнее, донесли о том Правительствующему Сенату; определение чиновников от губернскаго таврическаго правительства, по силе сего высочайшаго указа 8-го пункта IX и XII отделений, также зависящие от дворянства, купечества и поселян выборы
№ 3 4 8 . 1 8 0 2 р . , жо втн я 8 . С . - П е те р бу р г
233
по Таврической и Николаевской губерниям, на основании высочайшаго о губерниях учреждения и прочих на сей случай поданных узаконений, произвесть к 1 числу генваря будущаго 1803 года, приготовя к тому времени сдачу дел из мест Екатеринославской губернии до вновь учреждаемых губерний принадлежащих, дабы назначенные от короны и от выборов чиновники, а также и канцелярские служители могли вступить в отправление должностей их безостановочно, а до того времени течение в присутственных местах дел и находящихся в них чиновников, также сбор податей оставить в настоящем положении. 2) Учрежденныя вновь губернии и в оных присутственныя места снабдить чиновниками от упраздненных прежде присутственных мест законами, а недостающие заимствовать им из Екатеринославской губернии. 3) Герольдии предложить, дабы она к накоплению в оных губерниях мест чиновниками, по учреждению о управлении губерний определением, зависящими от Правительствующаго Сената, представила списки о кандидатах. Наконец 4) Сочинив примерные штаты для сих вновь учреждаемых губерний сообразно примерным высочайше утвержденным для 37 губерний штатов в прошлом, в сем высочайшем указе постановленным, представить на разсмотрение Правительствующему Сенату. Указы посланы ноября 9.
Козирєв В. К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України. – Запоріжжя, 1999. – № 65. – С. 254–257.
№ 349 1803 р., лютий. С.-Петербург. – Указ імператора Олександра І миколаївському військовому губернатору Сергію Беклешову про його обов’язки з управління Миколаївською, Катеринославською та Таврійською губерніями
Назначив Вас к управлению губерниями Николаевскою, Екатеринославскою и Таврическою, нужным признаю обратить предварительно внимание Ваше на следующие пункты: 1. Прибыв на место, обязанностию вашею быть должно объехать все три губернии и сделать общий всех частей осмотр тем наипаче нужный, что пространство бывшей губернии Новороссийской и разныя другия обстоятельства допустили тут впрастаться многим неудобствам. Обострение сие доставит вам средства или исправить то, что от Вас зависеть будет, или войти с представлением о том, что до лучшаго устройства губерний сих касаться может. 2. Выгодное положение края сего обещает важныя для торговли пользы, и главный предмет попечения правительства состоять должен в покровительстве оной. Упущение цели сей до сего времени существенною было преградою тех успехов, кои портовым городам области сея доставлены быть могли. В отвращение зла сего признал я нужным назначить особенных градоначальников в Одессу, Таганрог, Кефу и Херсон.
234
№ 3 4 9 . 1 8 0 3 р . , л ю ти й . С . - П е те р бу р г
3. Первые два теперь же определены будут, что касается до последних двух мест, то до времени останутся они в ведении вашем и губернских начальств на общем положении. Я желаю, чтоб как в городах сих, так и во всех других местах особенным наблюдением вашим заменили вы настоящие недостатки, и чтоб наипаче иностранцы, тут поселившиеся или приезжающие, имели защиту и скорую в делах управу, коих они часто до сего не находили. 4. Упомянув выше о Кефе, я нужным почитаю сообщить вам те предположения, кои от комитета об устроении Новороссийского края представлены были мне для сего порта. Представляя впредь решить вопрос о устроении порто-франко, Кефа тем не менее может по положению своему составить важное торговое место; а для того и нужно будет приступить к построению там в непродолжительном времени карантина. Поблизости Симферополя и по ограниченности упражнений, кои на первый случай иметь может таврический губернатор, на попечение его возложить вы можете привести в действие первоначальное в городе сем заведение. Осмотрев положение онаго и сообразив с морским чиновником, коего вы от тамошнего адмиралтейского начальства, буде нужным, то признаете, истребовать можете где по удобности для пристанища судов карантин, таможня и все другая строения расположены быть могут, вы не оставите, сделав планы, доставить их сюда, полагая их в виде довольно ожиданиям, кои относительно города сего иметь можно. Между тем пока приведены могут в действие предположения, до него касающиеся, нужно, поставив в виду все выгоды торговыя, произойти тут могущия, принимать со всяким благоприятством иностранцев, которые поселиться там пожелают, обещая им те выгоды, кои в Одессе и в других местах того края водворившимся пришельцам были доставлены. 5. В разсуждении карантинов сообщаются вам предположения комитета об устроении Новороссийскаго края, мне представленныя, вследствие оных в свое время сделаны будут нужныя распоряжения. Между тем не терпя нимало времени по прибытии вашем, должны вы сделать все распоряжения к изготовлению материалов для построения карантина в Кефе. 6. На основании том, как производили предместники ваши переписку с министром моим в Константинополе, имеете и вы содержать оную по всем тем предметам, о коих сведения для безопасности от морской язвы, по торговле или иначе по служению вашему нужны быть могут. Особенные наблюдения также нужно иметь и со стороны Кубани, где часто делаются покушения на хищничества, и тем нарушается соседняя тишина. Были слухи, что казаки черноморские нередко сами дают к тому повод, а вследствие того и нужно, сколько можно, удерживать их в точнейшей дисциплине, уклоняясь притом без необходимой надобности от репресалий, кои при частых повторениях, а наипаче не будучи всегда основаны на одном взаимстве, служат только поводом к непримиримой жителей вражде и безпокойству. 7. Независимо пограничных отношений войска сего нужным признаю, чтобы вы обратили внимание ваше и на внутреннее его положение. Многия доходили жалобы, что на Тамани приемлются и скрываются беглые, со всех мест
№ 3 4 9 . 1 8 0 3 р . , л ю ти й . С . - П е те р бу р г
235
стекающиеся, и что посылаются оттоль нередко казаки подговаривать людей к ним переселяться. Таковыя злоупотребления никак не должны быть терпимы. 8. По новости губерний сих нужны вероятно будут, за исключением Екатеринослава, разныя строения как для помещения присутственных мест, так для жительства начальников губерний и вице-губернаторов. Разсмотрев те казенныя здания, кои находятся в Николаеве и Симферополе, и сообразя, что вновь построено быть должно, вы представите мне о том, дабы нужные суммы на построение могли тотчас быть ассигнированы; до того же времени, если бы в казенных порозжих зданиях был недостаток, можете вы для помещения присутственных мест нанять обывательские домы. 9. Предмет, требующий особеннаго внимания вашего, есть земская полиция. По обширности губерний и населению их людьми, стекшимися из разных мест, нередко случались там разбои и разные безпорядки, благоустроенному краю несвойственные. Войдя в часть сию со вниманием, не оставьте принять меры к приведению оной в лучшее положение. 10. Дворянство новороссийское прислало чрез губернского предводителя жалобу на стеснение его как следствиями, произведенными бывшим военным губернатором Бердяевым об отыскании беглых военных служителей, так и разными повинностями, кои в других местах не известны. Министру внутренних дел поручил я сообщить вам жалобы сии желая, чтоб по прибытии вашем на место вошли вы во все обстоятельства оных и представили мне о способах удовлетворить тех, кои основательны быть могут. Желание мое есть, чтоб дворянство и жители тамошние вообще не были впредь тревожимы неосновательными или безполезными розысканиями, и чтоб не обращая слишком на то, что за многие пред сим годы происходить могло, настоящее управление старалось, дабы впредь злоупотреблений не было и каждый спокойно пользовался тем, что законно имеет. Если повинности на мосты, перегоны и проч. суть действительно отяготительны, то справедливость требует, чтоб оне другими выгодами заменены были. 11. На издержки, нужныя при открытии губерний и на покупку мебелей для присутственных мест приказал я министру финансов ассигновать вам 10.000 рублей, полагая, что для губернии Екатеринославской, где уже все заведено, в расходах сих надобности быть не может. 12. В переписке вашей имеете вы держаться формы, для сего установленной, обращаясь в случаях сомнения к министрам по частям, каждому вверенным. В отсутствие же ваше для осмотру губерний или по инспекции, вам вверенной, должны вы предоставить гражданским губернаторам, чтобы они представляли сюда сведения о том, что в губерниях их внимания заслуживающая происходить будет. Впрочем, ожидаю я, что старанием и усердием вашим к службе доставите вы мне удовольствие видеть, что вы умеете оправдать выбор, который я для начальства столь важнаго в Вас сделал.
Козирєв В. К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України. – Запоріжжя, 1999. – № 67. – С. 258–260.
236
№ 3 4 9 . 1 8 0 3 р . , л ю ти й . С . - П е те р бу р г
№ 350 1803 р., серпня 31. С.-Петербург. – Указ Сенату з повідомленням про початок діяльності губернських установ новостворених Херсонської й Таврійської губерній
Правительствующий Сенат, слушав два рапорта г. генерал-лейтенанта, херсонскаго военнаго губернатора, управляющего гражданскою частию в губерниях: Екатеринославской, Херсонской и Таврической и кавалера Беклешова, коим доносит, что во исполнение именнаго высочайшего в 8 день октября прошлаго 1802 года состоявшегося указа, губернския присутственныя места в Херсонской и Таврической губерниях, в первой маия 20, а в последней июня 30 числа открыты, и течение по сим губерниям дел действие свое восприяло. ПРИКАЗАЛИ: об открытии Херсонской и Таврической губерний дать знать всем присутственным местам, губернским правлениям, гг. министрам и управляющим губерниями от Сената указами, а Святейшему Правительствующему Синоду и московским Правительствующего Сената департаментам ведениями.
Козирєв В. К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України. – Запоріжжя, 1999. – № 69. – С. 260–261.
№ 351 1804 р., червня 23. С.-Петербург. – Указ Сенату Головному управлінню училищ про затвердження міністром народної освіти Петром Заводовським мундирів викладачів Харківського університету та чиновників навчального округу
Указ его императорского величества самодержца всероссийского из Правительствующего Сената Главному правлению училищ. По именному его императорского величества высочайшему указу, объявленному Сенату 1-м действительным тайным советником, сенатором, министром народного просвещения и кавалером Петром Васильевичем Завозовским сего июня в 11-й день, что его императорское величество высочайше утвердить соизволил для императорского Харьковского университета и подведомственных ему училищ мундир по следующему описанию: однобортный кафтан темносинего сукна с такой же подкладкой и со стоячим воротником, воротник и обшлага черные бархатные, пуговицы металлические белые без гербов, камзол и исподнее платье белое. Чиновники, имеющие звание ординарных профессоров и состоящие в 1-м и высших классах, носят таковой мундир с серебряным шитьем на воротнике, обшлагах и клапанах кафтана, так как оное изображение на рисунке; имеющие звание профессоров экстраординарных, адъюнкты и состоящие в 8-м классе имеют шитье на воротнике и обшлагах; магистры и учителя 9-го и других низ№ 3 5 0 . 1 8 0 3 р . , се р п н я 3 1 . С . - П е те р бу р г
237
ших классов имеют шитье только на воротнике; студенты же и все, не имеющие офицерского звания, носят такой же мундир, но без шитья. Правительствующий Сенат ПРИКАЗАЛИ: с высочайше утвержденного его императорским величеством рисунка снять при Герольдии копии, отослать для должного исполнения в Главное управление училищ при указе; вследствие чего помянутые рисунки у сего и прилагают *.
1
На подлинном подписано: Обер-секретарь В должности секретаря Титулярный советник Регистратор С подлинным сверил экспедитор Александр С копией верно: повытчик 9-го класса По 1-му департаменту С копией верно: письмоводитель Кордеевский Алексей Репин Петр Ластовинов Безруков Долгоносов Заславский
Держархів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 2, арк. 102, 116 зв. – 117. Засвідчена копія.
№ 352 1808 р., січня 21. Чернігів. – Указ Сенату Малоросійському Чернігівському губернському правлінню щодо оголошення д