Skip to Content

Марушевський Л.О. Доповідь на тему: "Реалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні"

Текст доповіді: 

Шановні колеги, шановна комісія!

 

Влада може бути демократичною тільки тоді, коли вона радиться з людьми і відповідає перед людьми. А ефективною – тоді, коли ці поради стають складовою частиною її політики.

 

Міністр Кабінету міністрів України (2003-2005) Анатолій Толстоухов

 

Актуальність та проблематика обраної теми

Проблематика та актуальність обраної мною теми зумовлена гостротою наявних в державному управлінні України явищ корупції, бюрократизму та популізму, із невід’ємними наслідками у вигляді громадської недовіри владі, розквіту тіньової економіки, розшаруванням суспільства, низьким рівнем життя.

Комплексне запровадження принципу відкритості державного управління є одним з ключових чинників у подоланні зазначених вище негативних суспільних явищ.

Поняття принципу відкритості

Зміст понять відкритості державного управління за відсутності його чіткого й однозначного визначення в законодавстві розглядається в науковій літературі варіативно. Я вважаю за доцільне визначити принцип відкритості державного управління через набір наступних складових, це:

 • прозорість;
 • підконтрольність;
 • доступність;
 • чутливість до нових ідей та вимог, готовність оперативно реагувати.

Відкритість влади складається з декількох компонентів:

 • нормативного;
 • інституційного;
 • особистісного.

Значення нормативної компоненти відкритості пов'язане з тим, що кардинально вирішити проблему відкритості влади можна лише створивши відповідний законодавчий механізм. Це особливо важливо для суспільства, в якому відсутні міцні традиції демократизму.

На наступних слайдах я спробував навести основні нормативно-правові акти, які складають основу принципу відкритості.

Інституційна компонента

Усе ж нормативні передумови реалізації принципу відкритості влади - закони, укази, постанови - можуть діяти, впроваджуватися в життя, якщо для цього створено відповідні структурні й організаційні форми і механізми.

Інституційну компоненту складають:

 • спеціальні підрозділи органів державної влади (прес-служби, центри зв'язків з громадськістю);
 • недержавні організації (3MI, громадські та профспілкові організації).
 • система офіційних видань органів влади («Урядовий кур’єр», «Відомості Верховної Ради України» та інші).

Також необхідно наголосити на важливості технологічного аспекту забезпечення відкритості влади. Технології здійснюють радикальний вплив на сутність проблеми, розширюючи можливості зворотного зв’язку. У цьому контексті важливою є реалізація в Україні концепції електронного урядування, що передбачає перехід урядових установ на електронні форми надання послуг населенню і взаємовідносин з суб’єктами економічної діяльності.

Особистісна коспонента

Важливим чинником відкритості влади є існуючий у суспільстві, і зокрема в державному апараті, рівень політичної культури. Сьогодні в Україні частково сформовано законодавчу базу щодо забезпечення відкритості. І питання, насамперед, полягає в укоріненні цих нормативно-правових норм у масову свідомість як громадян, так і державних службовців.

 

Шановні колеги, але давайте на хвилинку відволічемося від нескінченного переліку нормативно-правових актів та складних етичних категорій і замислимося над питанням: «Чи є державне управління в Україні відкритим?». Якщо б мені задали таке питання під час соціологічного опитування, моя відповідь була б «Ні». І майже впевнений, що громадська думка на моєму боці.

В червні 2006 року інформаційною агенцією УНІАН за сприяння Фонду розвитку українських ЗМІ Посольства США в Україні було розпочато проект «Прозора влада», в межах якого проводилися щомісячні соціологічні дослідження щодо відкритості державного управління. Станом на жовтень 2006 року інтегрований індекс відкритості центральних органів влади за 10 бальною шкалою коливався від 5 балів для Верховної Ради України до 3,08 для Державної митної служби України. Нажаль проект проіснував тільки пів року. До того ж на сьогоднішній день жодного подібного дослідження, принаймні на просторах Інтернету, я не знайшов. Чи є це свідченням відсутності інтересу до питання відкритості або результатом тиску влади на ЗМІ, є питанням поза межами цієї доповіді.

Отже не зважаючи на наявність достатньо розгалуженої нормативної компоненти принципу відкритості вона не забезпечує бажаного результату.

Розмірковуючи над причинами наявного становища хочу звернути увагу на те, що принцип відкритості не закладався як один з провідних при розробці нормативно-правового забезпечення державного управління в Україні. До сьогодні поняття принципу відкритості не закріплене жодним нормативно-правовим актом. Має місце безсистемне запровадження цього принципу в законодавство України.

Підводячи підсумок критиці, хочу зазначити, що законодавча база державного управління знаходиться в процесі реформування та вдосконалення. Варто згадати, що у січні 2010 року Кабінет Міністрів України випустив розпорядження «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики». Концепція передбачає розробку та впровадження Закону України, який за всіма ознаками має стати ключовим у регулюванні питання відкритості державного управління.

В якості пропозицій покращення становища вважаю за доцільне розробити комплексну державну програму запровадження принципу відкритості в державне управління за наступними напрямами:

1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення.

2. Формування у державних службовців стійких внутрішніх переконань щодо необхідності дотримання принципу відкритості.

3. Підвищення правової та політичної культури громадян України.

та інші.

Висновки

Завершуючи хочу сказати, що запровадження принципу відкритості в державне управління є справою сьогоднішнього дня. Необхідною запорукою вдалості цього процесу є подальше реформування інституту державної служби та наближення його до європейських стандартів.

 

Дякую за увагу!

Прошу запитання.

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
3-
=

;

;

-
;

, .
3
:

;

, ;

.
4

34, 40 (
).
. 141, 38 ( .5( .4( ).
), ).
 
(

). , ). ( ,
5
( ,
), 13 (
.4 ).


, ( ). ( ). 2007 2015 ( ).
6


).

(

(

). «
»(

). 17.05.01
325/2001 « » ( , ).
7

04.01.02 (
3 ). 01.08.02

683/2002
(

). 29.08.02
1302 ( + ).

01.08.02
683/2002.
8
1. 2. 3.
5
; 4,69;
4,5;
4. 5.
4,11; 3,28.
10 2006
9
1. 2. 3. 4. 5.
4,86; 4,75; 4,7; 4,18; 3,98; 3,17; 3,16; 3,08.
10 2006
10
13. 14. 15.

.
-

.

.

.
11

. , . ,


12
! !
This document is © 2011 by Леонід Марушевський - all rights reserved.
5
Ваш голос: Ні Оцінено (1 голос)


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.