Skip to Content

Проектний менеджмент_глосарій

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player

Глосарій з проектного менеджменту
А
Адміністративне закриття. Виробіток, збір і поширення інформації для
формального завершення проекту.
Адміністрування за контрактом. Управління відносинами з продавцем.
Аналіз освоєного обєму. Дивіться визна¬ення для освоcного обcму.
Б
Бюджет по завершенні (BAC). Oцінена підсумкова вартість проекту по ùого
завершенні.
Бюджетна вартістu виконаниx робіт (BCWP). Cума по затверд»ениx
кошторисаx (вклk¬аk¬и будь-які виділені накладні витрати) по роботаx (або
¬астинам робіт), завершениx за певниù період ¬асу (зви¬аùно на пото¬ну
дату проекту). Дивіться тако» освоcниù обcм.
Бюджетна вартістu запланованиx робіт (BCWS). Cума по затверд»ениx
кошторисаx (вклk¬аk¬и будь-які виділені накладні витрати) по роботаx (або
¬астинам робіт), запланованиx на виконання протягом певного періоду
(зви¬аùно на пото¬ну дату проекту). Дивіться тако» освоcниù обcм.
В
Bартістu якості. Вартості, необxідні для забезпе¬ення необxідної якості.
Вартість якості вклk¬аc планування робіт за якістk, контроль якості,
забезпе¬ення якості і переробки.
Bизнаuення бюджетів по вартості. Визна¬ення вартісниx оцінок для окремиx компонентів проекту.
Bизнаuення змісту. Pозбиття основниx елементів на більш дрібні, більш керовані компоненти для забезпе¬ення
краµого контролk.
Bизнаuення ризику. Визна¬ення того, які ризикові події ùмовірно вплинуть на проект.
Bизнаuення роботи. 3авдання конкретниx робіт, які повинні бути виконані для отримання різниx елементів
проекту.
Bиконання плану проекту. 3діùснення плану проекту за допомогоk виконання робіт, вклk¬ениx в нього.
Bиконуюuа організаuія. Rідприcмство, ¬иї працівники наùбільш безпосередньо залу¬ені в роботу над проектом.
1
Bипередження. 3міна логі¬ного звязку, яка приводить до прискорення наступної роботи. Hаприклад, у разі
відношення фініш- старт» з 10- денним виперед»енням, робота- наµадок мо»е стартувати за 10 днів до того, як
завершиться робота- попередник. Дивіться тако» 3апізнkвання.
Bирівнювання ресурсів. Eудь-яка форма сітьового аналізу при якому планові рішення (дати старту і фінішу)
справляkться з міркувань управління ресурсами (наприклад, обме»ене спо»ивання ресурсів або ва»ко-керовані
зміни в ресурсниx ме»аx спо»ивання).
Bиробіток реакuіï на ризик. Визна¬ення кроків для використання сприятливиx мо»ливостеù і помякшення
загроз.
Bідношення передування. Tермін, µо використовуcться в методі діаграм передування для логі¬ного звязку.
Oднак в цеù ¬ас терміни відношення передування», логі¬ниù звязок» і зале»ність» широко використовуkться
взаcмозамінно незале»но від методу діаграм, µо використовуcться.
Bідсоток виконання (PC). Oцінка кількості роботи, закін¬еної по роботі або групі робіт, вира»ена у відсоткаx.
Bілuниú резерв (FF) (CP). Kількість ¬асу, на яку мо»е бути заримована робота без затримки раннього старту
робіт, безпосередньо наступниx за неk. Дивіться тако» Pезерв.
Bіxа. 3на¬на подія в проекті, зви¬аùне завершення основниx елементів. Воно складаcться з визна¬ення роботи,
завдання послідовності робіт, оцінки тривалості робіт, розробки календарного плану, і контролk за календарним
планом.
Г
Fамак. 3бірна або підсумкова робота (група повязаниx робіт, показана як одна і розглянута на підсумковому
рівні). Fамак мо»е мати внутрішнk послідовність робіт, а мо»е і не мати.
Fоловниú календарниú план. Kалендарниù план підсумкового рівня, якиù визна¬аc основні роботи і головні
віxи.
Fраqік PERT. Rевниù тип мере»евої діаграми проекту. Дивіться Mетод оцінки і аналізу програми.
Fраqік відповідалuності. Дивіться Mатриця призна¬ення відповідальності.
Fраqік Fантта. Дивіться Pініùниù графік .
Fраqік. Дивіться графік проекту.
Fрупа контролю за змінами (CCB). Fрупа зацікавлениx осіб, µо Oфіціùно створkcться, відповідальна за
приùняття або відмову від змін в проектниx основаx.
Д
þата пізнuого старту (LS) (RC). У методі крити¬ного шляxу, наùбільш пізніù мо»ливиù момент ¬асу, в якиù
робота мо»е бути по¬ата без затримки певної віxи (зви¬аùно дати фінішу проекту).
2
þата пізнuого qінішу (LF) (RO). У методі крити¬ного шляxу, наùбільш пізніù мо»ливиù момент ¬асу, в якиù
робота мо»е бути завершена без затримки певної віxи (зви¬аùно дати фінішу проекту).
þата потоuного старту. Rото¬на оцінка моменту ¬асу, коли робота буде по¬ата.
þата потоuного qінішу. Rото¬на оцінка моменту ¬асу, коли робота буде завершена.
þата раннuого старту (ES) (PC). У методі крити¬ного шляxу, наùбільш ранніù мо»ливиù момент ¬асу, на якиù
мо»е по¬атися незавершена ¬астина роботи (або проекту), засновуk¬ись на структурі мере»і і будь-якиx
плановиx обме»ень. Дати раннього старту мо»уть змінkватися по мірі виконання проекту і внесення змін в план
проекту.
þата останнuого коректування. Дивіться пото¬на дата.
þата раннuого qінішу (EF) (PO). У методі крити¬ного шляxу, наùбільш ранніù мо»ливиù момент ¬асу, на якиù
мо»е завершитися незавершена ¬астина роботи (або проекту), засновуk¬ись на структурі мере»і і будь-якиx
плановиx обме»ень. Дати раннього фінішу мо»уть змінkватися по мірі виконання проекту і внесення змін в план
проекту.
þата старту для основи. Дивіться планова дата старту.
þата старту, mо плануєтuся (SS). Mомент ¬асу, на якиù робота планувалася по¬атися.
þата qінішу, mо плануєтuся зви¬аùно знаxодиться в діапазоні дат, обме»ениx датами раннього і пізнього
старту.
þата старту. Mомент ¬асу, повязаниù зі стартом роботи, зви¬аùно буваc одним з наступниx: факти¬ниù,
плановиù, оцінниù, µо плануcться, ранніù, пізніù, цільовиù, основниù, або пото¬ниù.
þата qактиuного старту (AS) (OC). Tо¬ка у ¬асі, коли факти¬но по¬инаkться дії по роботі.
þата qактиuного qінішу (AF) (OO). Tо¬ка у ¬асі, в якіù факти¬но завершуkться дії по роботі. (3аува»ення: в
деякиx проблемниx областяx, робота вва»аcться завершеноk», коли дії по ніù практи¬но завершені).
þата qінішу для основи. Дивіться планова дата фінішу.
þата qінішу, mо плануєтuся (SF). Mомент ¬асу, на якиù робота планувалася закін¬итися. Дата фінішу, µо
Rлануcться зви¬аùно знаxодиться в діапазоні дат, обме»ениx датами раннього і пізнього фінішу.
þата qінішу. Mомент ¬асу, повязаниù із завершенням роботи. 3ви¬аùно буваc такиù: факти¬ниù, плановиù, µо
оцінkcться, плановиù, ранніù, пізніù, основниù, цільовиù або пото¬ниù.
þата uілuового завершення (TC). Hавязана дата, яка обме»уc або по- інакшому змінkc мере»евиù аналіз.
þата uілuового старту (TS). Дата, по якіù робота плануc по¬атися.
þата uілuового qінішу (TF). Дата, по якіù робота плануc закін¬итися.
3
þіаграма Rарето. Fістограма, впорядкована по ¬астоті виникнення, яка показуc, скільки результатів отримано по
ко»ніù певніù при¬ині.
þіï по коректуванню. 3міни, зроблені для приведення ¬екаk¬ого маùбутнього виконання проекту у відповідністі з
планом.
þопуски на невизнаuеністu. Дивіться резерв.
Е
Eлемент роботи. Дивіться робота.
Eлемент. Eудь-якиù, зна¬уµиù, результат, µо перевіряcться, вимірkcться або елемент, якиù повинен бути
отриманиù по завершенні проекту або ¬астини проекту.
Ж
Xиттєвиú uикл проекту. Mно»ина послідовниx проектниx фаз, ¬иї наùменування і кількість визна¬аkться в
зале»ності від потреб контролk організації або організаціù, залу¬ениx в проект.
Xиттєвиú uикл по вартості. Kонцепція, µо вклk¬аc придбання, обробку і внесок грошовиx коштів при оцінці
різниx альтернатив.
З
3абезпеuення якості (QA).
(1) Rроцес оцінки загального виконання по проекту на постіùніù основі для упевненості в тому, µо проект
задовольняc відповідним стандартам якості.
(2) Oрганізаціùниù підрозділ, якиù відповідаc за забезпе¬ення якості проекту.
3агалuне управління якістю (TQM). 3агальниù підxід до реалізації програми удосконалення якості в рамкаx
організації.
3агалuниú контролu за змінами. Kоординування змін по проекту в цілому, звітів по виконаннk проекту.
3адаuа. Дивіться Pобота.
3аклюuна вартістu, mо прогнозуєтuся. Дивіться Oцінка по завершенні.
3акриття контракту. 3акриття і арxівування контракту, вклk¬аk¬и вирішення всіx відкритиx питань.
3алежністu. Дивіться Pогі¬ниù звязок.
3апас. Tермін, µо використовуcться в мере»і PERT для резерву.
3апит на уuастu (RFQ). 3агалом цеù термін еквівалентниù терміну запит пропозиції». Oднак, в деякиx
проблемниx областяx мо»е мати більш вузьке або більш специфі¬не тлума¬ення.
4
3апит пропозиuіï (RFP). Tип документа по торгаx, µо використовуcться для отримання пропозиціù від
потенціùниx продавців продуктів або послуг. У деякиx проблемниx областяx мо»е мати більш вузьке або більш
специфі¬не тлума¬ення.
3апізнювання. 3міна логі¬ного звязку, яка приводить до затримки наступної роботи. Hаприклад, у разі
відношення фініш- старт з 10- денноk затримкоk, робота- наµадок не мо»е стартувати µе 10 днів після того, як
завершилася робота- попередник. Дивіться тако» Виперед»ення.
3апрошення на уuастu в торгаx (IFB). 3агалом цеù термін аналогі¬ниù запиту на присилання пропозиціù. Oднак,
в деякиx проблемниx областяx, він мо»е мати більш вузьке і більш конкретне зна¬ення.
3аuікавлена особа. Oсоби і організації, які залу¬ені або мо»уть бути залу¬ені в результати проектниx робіт.
3біжністu шляxів. У математи¬ному аналізі, тенденція, коли два паралельниx шляxи приблизно рівної дов»ини
затримуkть виконання віxи, в якіù вони сxодяться пото¬на дата (DD). Mомент ¬асу, якиù відділяc факти¬ні
(арxівні) дані від маùбутніx (µо плануkться) даниx. Tако» називаcться Дата останнього коректування». 3віт про
виклk¬ення. Документ, якиù вклk¬аc тільки основні відxилення від плану (а не всі відxилення).
3воротниú xід. Pозраxунок дат пізнього фінішу і пізнього старту по незавершениx роботаx в мере»і.
Визна¬аcться зворотним розраxунком по структурі мере»і від кінцевої дати.
3вязок. Дивіться Pогі¬ниù звязок.
3міна змісту. Eудь-яка зміна в змісті проекту. 3міна змісту практи¬но зав»ди вимагаc зміни вартості або
календарного плану проекту.
3міст. Cукупність продуктів і послуг, µо діkть у проекті.
І
Iніuіалізаuія. Rриùняття організаціck рішення про по¬аток фази проекту.
К
Kалендарниú план віx. Rідсумковиù календарниù план, якиù визна¬аc головні віxи. Kалендарниù план по
клk¬овиx подіяx. Дивіться Fоловниù календарниù план.
Kалендарниú план з обмеженими ресурсами. Kалендарниù план проекту, ¬иї дати старту і фінішу
відобра»аkть о¬ікувану ресурсну потребу. 3аклk¬ниù календарниù план проекту зав»ди повинен бути
обме»еним по ресурсаx.
Kалендарниú план проекту. Rланові дати здіùснення робіт і планові дати досягнення віx.
Kарта проекту. Документ, µо випускаcться менед»ментом верxнього рівня, якиù наділяc менед»ера проекту
повнова»еннями для використання організаціùниx ресурсів по роботаx проекту.
Kілuкісне визнаuення ризику. Oцінка ùмовірності здіùснення ризикової події і їx впливу.
5
Kод обліку. Eудь-яка ¬исельна система, µо використовуcться для унікального визна¬ення ко»ного елемента
структури розбиття робіт. Дивіться тако» план обліку.
Kоманда проектного менеджменту. -лени команди проекту, які безпосередньо залу¬ені до роботи по
проектному менед»менту. У деякиx малиx проектаx, команда проектного менед»менту мо»е вклk¬ати практи¬но
всіx ¬ленів команди проекту.
Kонтракт з відшкодуванням вартості і можливим отриманням прибутку (CPIF). Tип контракту, по якому
покупець відшкодовуc продавцk ùого витрати (які визна¬аkться відповідно до контракту), а продавець отримуc
прибуток, якµо задовольняkться необxідні показники виконання.
Kонтракт з відшкодуванням вартості і отриманням qіксованого прибутку (CPFF). Tип контракту, при якому
покупець відшкодовуc продавцk ùого витрати (які визна¬аkться відповідно до контракту), а тако» фіксовану
вели¬ину прибутку.
Kонтракт з твердою qіксованою uіною (FFP). Tип контракту, при якому покупець платить продавцk фіксовану
суму (вказану в контракті) незале»но від витрат продавця.
Kонтракт з qіксованою uіною з можливим прибутком (FPIF). Tип контракту, при якому покупець платить
продавцk фіксовану суму (вказану в контракті), і продавець мо»е отримати додатковиù прибуток при задоволенні
показників виконання.
Kонтракт з qіксованою uіною. Дивіться Kонтракт з твердоk фіксованоk ціноk.
Kонтракт - ця взаcмно затверд»ена угода, яка зобовязуc продавця надати певниù продукт або послуги покупцk,
якиù платить за це. 3агалом контракти розбиваkться на три великі категорії:
Kонтракти з qіксованою uіною ця категорія контрактів озна¬аc сплату фіксованої підсумкової ціни за добре
знаùомиù продукт. Kонтракти з фіксованоk ціноk тако» мо»уть вклk¬ати стимули до задоволення або
перевиконання вибраниx проектниx цілеù, такиx як цілі за календарним планом.
Kонтракти з відшкодуванням витрат ця категорія контрактів вклk¬аc оплату (відшкодування) підряд¬ику ùого
факти¬ниx витрат. Витрати зви¬аùно класифікуkться як прямі витрати (витрати безпосередньо по проекту, такі,
як, наприклад, зарплата ¬ленів команди проекту) і непрямі витрати (вартості, µо виділяkться на проект
організаціck, µо виконуc проект, як вартість пото¬ниx робіт організації, такиù як зарплати виконавцям,
працkk¬им як по проекту, так і по іншиx роботаx організації). Hепрямі витрати зви¬аùно розраxовуkться як
відсоток від прямиx витрат. Kонтракти з відшкодуванням витрат ¬асто вклk¬аkть стимули до задоволення або
перевиµення певниx проектниx зада¬, такиx як цілі за календарним планом або підсумковіù вартості проекту.
Kонтракти з uіною за одиниuю - підряд¬ик опла¬уc заздалегідь встановлене зна¬ення за одиницk послуг
(наприклад, $70 в годину за професіùні послуги або $1.08 за кубі¬ниù метр виритої землі) і підсумкова ціна за
контрактом c функціck від обcмів, необxідниx для завершення роботи.
Kонтролu якості (QC).
(1) Rроцес моніторинга певниx проектниx результатів для визна¬ення того, ¬и задовольняkть вони відповідним
стандартам якості і визна¬ення способів усунення при¬ин незадовільного виконання.
(2) Oрганізаціùниù підрозділ, якиù відповідаc за контроль якості.
6
Kонтролu. Rроцес порівняння факти¬ного виконання з плановим виконанням, аналізу відxилень, оцінки
мо»ливиx альтернатив, і при необxідності приùняття відповідниx діù по коректуваннk.
Kонтролuні граqіки. Kонтрольні графіки - це графі¬не відобра»ення результатів у ¬асі і в порівнянні з
встановленими контрольними лімітами для процесу. Вони використовуkться для визна¬ення того, ¬и
знаxодиться процес під контролем або необxідні зміни.
Kритиuна робота. Eудь-яка робота на крити¬ному шляxу. Hаù¬астіше визна¬аcться за допомогоk методу
крити¬ного шляxу. Xо¬ деякі роботи c крити¬ними» і безвідносно до крити¬ного шляxу, таке зна¬ення в контексті
проекту використовуcться рідко.
Kритиuниú шляx. У мере»евіù діаграмі проекту, серія робіт, яка визна¬аc саме раннc завершення проекту.
3агалом крити¬ниù шляx ¬ас від ¬асу міняcться, в зале»ності від того, ¬и завершуkться роботи раніше або
пізніше, ні» заплановано. Xо¬ зви¬аùно крити¬ниù шляx розраxовуcться для проекту загалом, він тако» мо»е
бути визна¬ениù по віxаx для підпроекта. Kрити¬ниù шляx зви¬аùно складаcться з робіт з резервом, меншим або
рівним певному зна¬еннk, ¬астіше за все нулk. Дивіться Mетод крити¬ного шляxу.
Kрюк. Hенавмисниù пропуск в дорозі по мере»і. Kрkки зви¬аùно відбуваkться з- за пропуску робіт або логі¬ниx
звязків.
Л
Rініúниú граqік. Fрафі¬не відобра»ення інформації в календарному плані. У класи¬ному лініùному графіку,
роботи або інші елементи проекту розташовуkться в лівіù ¬астині графіка, дати показуkться вздов» верxнього
краk, а тривалість робіт відобра»аcться як горизонтальні лінії, помі¬ені датами. Tако» називаcться графік Fантта.
Rініúниú керівник.
(1) Kерівник будь-якої групи, яка факти¬но проводить продукт або здіùснkc послугу.
(2) 4ункціональниù менед»ер.
Rогіuниú звязок. 3але»ність мі» двома роботами проекту, або мі» роботоk проекту і віxоk. Дивіться тако»
Відношення передування. Ìснуc ¬отири мо»ливиx типи логі¬ниx звязків: 4ініш- старт попередня робота повинна
завершитися до по¬атку роботи- наµадка. 4ініш- фініш попередня робота повинна завершитися до завершення
роботи- наµадка.
М
Mетод критиuного шляxу (CPM) (MKR). Mетод сітьового аналізу, µо
використовуcться для прогнозу тривалості проекту за допомогоk аналізу
того, яка послідовність робіт (якиù шляx) маc наùменшу планову гну¬кість
(наùменшу вели¬ину резерву).
Mетод Mонте- Kарло. Mетод оцінки ризику за календарним планом за допомогоk багаторазового моделkвання
проекту для розраxунку розподілу вірогідниx результатів. Дивіться тако» метод діаграм передування.
Mетод оuінки і аналізу програми (PERT). Mетод аналізу, оріcнтованиù на
події, µо використовуcться для оцінки тривалості проекту при високіù мірі
7
невизна¬еності з оцінками тривалості окремиx робіт. PERT застосовуc метод
крити¬ного шляxу для зва»еної оцінки середньої тривалості. Tако» відомиù
як - Tеxнологія оцінки і аналізу програми.
Mетод стрілоuниx діаграм (ADM). Mетод, повязаниù з мере»евими
діаграмами, в якому роботи представляkться стрілками. Xвіст стрілки
представляc по¬аток, а вістря- закін¬ення роботи (дов»ина стрілки не
повязана з о¬ікуваноk тривалістk роботи). Pоботи звязуkться в то¬каx,
званиx вузлами для ілkстрування о¬ікуваної послідовності виконання робіт.
Mоніторинг. Відсте»ення, аналіз і складання зви¬аùно за допомогоk
порівняння з планом.
Hабір персоналу. Oтримання лkдськиx ресурсів, необxідниx для
призна¬ення і роботи по проекту.
Hевизнаuеності. Дивіться Rланування резервів і невизна¬еностеù.
!
Oдиниuя календаря. Hаùменша тим¬асова одиниця, µо використовуcться
для планування проекту. Oдиниці календаря зви¬аùно вимірkkться в
годинаx, дняx або ти»няx, але тако» мо»уть вимірkватися в змінаx і навіть в
xвилинаx. Tермін в основному використовуcться в звязку з програмним
забезпе¬енням по управліннk проектами.
Oпис роботи (AD). Kоротке словосполу¬ення або мітка, µо
використовуcться в мере»евіù діаграмі проекту. Oпис роботи зви¬аùно
описуc зміст діù по роботі.
Oпис роботи (SOW). Rисьмовиù опис продуктів або послуг, µо
поставляkться за контрактом.
Oрганізаuіúне планування. Визна¬ення, документування і призна¬ення
ролеù в проекті, відповідальниx і звязків по звітності.
Oсвоєниú обєм (EV).
(1) Mетод вимірkвання виконання по проекту. Він
порівнkc вели¬ину роботи, яку планувалося виконати, з факти¬ноk
завершеноk роботоk для визна¬ення того, ¬и відбуваcться виконання по
вартості і календарному плану так, як планувалося. Дивіться тако»
4акти¬на вартість виконаниx робіт, Ekд»етна вартість запланованиx
робіт, Ekд»етна вартість виконаниx робіт, Pозxод»ення по вартості,
Rоказник вартісного виконання, Rланове розxод»ення і Rоказник
планового розxод»ення.
8
(2) Ekд»етна вартість виконаниx робіт по роботі
або групі робіт.
Oснова. Rо¬атковиù план (для проекту, пакету робіт або роботи), з обліком
або без ураxування приùнятиx змін. Cлово зви¬аùно використовуcться з
уто¬нkk¬им визна¬енням (наприклад, вартісна основа, основа календарного
плану, основа вимірkвання виконання).
Ouінка бюджету. Дивіться оцінка.
Ouінка вартості. Oцінка вартості ресурсів, необxідниx для завершення робіт
по проекту.
Ouінка до завершення (ETC). O¬ікувана додаткова вартість, необxідна для
завершення роботи, групи робіт або проекту. Eільшість методів
прогнозування ETC вклk¬аkть деякі зміни по¬аткової вартісної оцінки,
засновуk¬ись на виконанні проекту на пото¬ну дату. Tако» відома як така, µо Oцінkcться до завершення».
Ouінка по завершенні (EAC). O¬ікувана підсумкова вартість роботи, групи
робіт, або проекту при певному змісті роботи, яка повинна бути завершена.
Eільшість методів прогнозування EAC вклk¬аkть деякі зміни по¬аткової
вартісної оцінки, засновуk¬ись на виконанні проекту на пото¬ну дату. Tако»
відома як така, µо оцінkcться по завершеннk. -асто відобра»аcться як
EAC = 4акти¬но на сьогодні + ETC. Дивіться тако» освоcниù обcм і
оцінка до завершення.
Ouінка порядку велиuин. Дивіться оцінка.
Ouінка тривалості роботи. Oцінка кількості робо¬иx періодів, яка
за»адаcться для завершення окремиx робіт.
Ouінка. Допуµення за будь-яким кількісним результатом. 3ви¬аùно
застосовуcться для проектниx вартостеù і тривалості і зав»ди повинно
вклk¬ати деякі вказівки по то¬ності (наприклад, ± x відсотків). 3ви¬аùно
використовуcться з уто¬ненням (наприклад, попередня», концептуальна»,
теxніко- економі¬на). Деякі проблемні області маkть певні уто¬нkk¬і
терміни, які вимагаkть конкретниx діапазонів то¬ності (наприклад, оцінка
порядку вели¬ин, оцінка бkд»ету і визна¬альна оцінка в ін»енерниx і
будівельниx проектаx).
Ouінки необxідниx вартостеú. Oцінка вартості продукту або послуги, µо
використовуcться для отримання оцінки обгрунтованості ціни потенціùного
підряд¬ика, µо пропонуcться.
Ouікуване грошове знаuення. Tвір імовірності виникнення події на
прибуток або збиток, до якого воно приведе. Hаприклад, якµо існуc 50-
процентна імовірність того, µо буде доµово і доµ приведе до втрат в $100,
то о¬ікуване грошове зна¬ення події доµ» буде дорівнkвати $50 (.5 x $100).
9
"
Rакет робіт. Rоста¬ання на самому ни»ньому рівні структури розбиття
роботи. Rакет робіт мо»е бути поділениù на роботи.
Rаралелuниú інжиніринг. Rідxід до роботи з проектним персоналом, µо
полягаc в саміù загальніù формі, в залу¬енні виконавців в фазу проектування.
Tермін іноді змішуcться з швидким відсте»енням.
Rараметриuна оuінка. Mетод оцінки, якиù використовуc статисти¬ні
звязки мі» арxівними даними і змінними (наприклад, квадратні метри в
будівництві, рядки програми при розробці програмного забезпе¬ення) для розраxунку оцінки.
Rідсітu. 4рагмент сітьової діаграми проекту, µо зви¬аùно представляc деяку
форму підпроекта.
Rізні дати розраxовуkться за допомогоk зворотного xоду від певної дати
завершення (зви¬аùно це дата раннього фінішу проекту, розраxована за
допомогоk прямого xоду).
Rлан проекту. Oфіціùно затверд»ениù документ, µо використовуcться як
для виконання проекту, так і для контролk проекту. Oсновне використання
плану проекту- це документальне планування допуµень і рішень, для
удосконалення звязків мі» зацікавленими особами і для документального
затверд»ення змісту і основ за календарним планом і вартості. Rлан проекту
мо»е бути підсумковим або детальним.
Rлан раxунків. Eудь-яка ¬исельна система, µо використовуcться для
відсте»ення проектниx вартостеù по категоріяx (наприклад, трудовитрати,
поста¬ання, матеріали). Rлан раxунків проекту зви¬аùно засновуcться на
загальному плані раxунків по¬аткової організації, µо виконуc проект.
Дивіться тако» коди обліку.
Rланова дата старту (PS). Дивіться дата старту, µо плануcться.
Rланова дата qінішу (PF). Дивіться дата фінішу, µо плануcться.
Rланове розxодження (SV).
(1) Eудь-яка різниця мі» плановим завершенням
роботи і факти¬ним завершенням ціcї роботи.
(2) У методі освоcного обcму
випадок, коли BCWP менше BCWS.
Rланування закупівелu. Визна¬ення того, µо і коли необxідно закупити.
Rланування змісту. Pозробка письмового опису змісту, якиù вклk¬аc
центрування проекту, основні поста¬ання, цілі проекту.
10
Rланування комунікаuіú. Визна¬ення інформаціùниx і комунікаціùниx
потреб зацікавлениx обли¬ проекту.
Rланування невизнаuеностеú. Pозробка плану управління, якиù визна¬аc
альтернативні стратегії, µо використовуkться для забезпе¬ення успіxу в
проекті у разі виникнення ризиковиx подіù.
Rланування проекту. Pозробка і ведіння плану проекту.
Rланування пропозиuіú. Документування вимог до продукту і визна¬ення
потенціùниx д»ерел.
Rланування ресурсів. Визна¬ення того, які ресурси (лkди, обладнання,
матеріали) і в якиx кількостяx необxідні для здіùснення робіт в проекті.
Rланування якості. Визна¬ення того, які стандарти якості відповідаkть для
даного проекту і того, як їx задовольнити.
Rовниú резерв (TF) (RP). Дивіться резерв.
Rодія - вузол. Mетод сітьовиx діаграм, при якому події представляkться
блоками (або вузлами), повязаними стрілками для відобра»ення
послідовності виникнення подіù. Використовуcться в методі оцінки і аналізу
програми.
Rоказник вартісного виконання (CPI). Відношення бkд»етниx вартостеù
до факти¬ниx вартостеù (BCWP/ACWP). CPÌ ¬асто використовуcться для
прогнозування вели¬ини мо»ливої перевитрати по вартості за допомогоk
наступної формули: по¬аткова оцінка вартості /CPÌ = проектна вартість по
завершенні. Дивіться тако» освоcниù обcм.
Rоказник виконання календарного плану (SPI). Rриватне від ділення
обcму виконаної роботи на обcм запланованої роботи (BCWP/BCWS).
Дивіться освоcниù обcм.
Rомякшення ризику. В»ивання заxодів по зменшеннk ризику за
допомогоk зни»ення імовірності виникнення ризикової події або ефекту від
ùого впливу.
Rонаднормові роботи. Pеакція на негативну ризикову подіk. Відрізняcться
від плану по обліку невизна¬еностеù тим, µо понаднормові роботи не
плануkться зазделегідь для ризикової події.
Rроблемна областu. Kатегорія проектів, яка маc загальні елементи, відсутні
у всіx проектаx. Rроблемні області зви¬аùно визна¬аkться в термінаx або
продукту проекту (наприклад, групування по аналогі¬ним теxнологіям або
виробни¬им секторам), або типу спо»ива¬а (наприклад, внутрішніù і
зовнішніù, дер»авниù або приватниù). Rроблемні області ¬асто
перекриваkться.
11
Rрограма. Fрупа повязаниx проектів, керована координовано. Rрограми зви¬аùно вклk¬аkть елемент пото¬ної
роботи.
Rрограмне забезпеuення проектного менеджменту. Kомпkтерні системи,
спеціально розроблені для допомоги в плануванні і контролі проектниx
вартостеù і календарного плану.
Rроект. Tим¬асовиù заxід, здіùснkваниù для створення унікального
продукту або послуги.
Rроектна організаuія. Eудь-яка організаціùна структура, в якіù менед»ер
проекту маc повні повнова»ення для призна¬ення пріоритетів і для напряму
роботоk окремиx осіб, призна¬ениx по проекту.
Rроектниú менеджмент (Управління проектами ) (PM) (УR).
3астосування знань, умінь, методів і засобів до виконання проекту для
задоволення або перевиµення потреб і о¬ікувань зацікавлениx осіб проекту.
Rропозиuія. Oтримання запитів, тендерної пропозиції, оферт, або тендерної
документації у встановленому порядку.
Rрямиú xід. Pозраxунок дат раннього старту і раннього фінішу для
незавершениx ¬астин всіx робіт в мере»і. Дивіться тако» Mере»евиù
аналіз і 3воротниù xід.
#
Pанні дати об¬ислkkться за допомогоk прямого xоду від певної стартової
дати.
Pезерв по шляxу. Дивіться Pезерв.
Pезерв. Kількість ¬асу, на яку робота мо»е бути заримована від її раннього
старту без затримки дати фінішу проекту. Pезерв розраxовуcться математи¬но
і мо»е змінkватися по мірі виконання проекту і змін, µо вноситься в план
проекту. Tако» називаcться 3апас, Rовниù резерв і Pезерв по шляxу.
Pезервування. 3аxоди в плані проекту, приùняті з метоk помякшення
вартісного та/або планового ризику. -асто використовуcться разом з
уто¬нkk¬им терміном (наприклад, управлінськиù резерв, резерв на
невизна¬еність) для більш детального уто¬нення того, які типи ризиків
необxідно помякшити. 3на¬ення уто¬нkk¬иx термінів варіkcться в
зале»ності від проблемної області.
Pезерви на невизнаuеністu. Oкремо кількість, µо плануcться і
використовуcться для дозволу маùбутніx ситуаціù, які в даниù момент
мо»уть бути сплановані тільки ¬астково (вони іноді називаkться відомі невідомі). Hаприклад, ясно, µо будуть
переробки, але неясно, в якому
обcмі. Pезерви на невизна¬еність мо»уть бути вартісними, плановими або і
12
тими, і іншими. Pезерви на невизна¬еності призна¬ені для зменшення втрат
від необгрунтованиx плановиx або вартісниx цілеù. Pезерви на
невизна¬еність зви¬аùно вклk¬аkться у вартісні і планові основи проекту.
Pизикова подія. Дискретна подія, яка мо»е вплинути на проект в гіршу або
краµу сторону.
Pівенu трудовитрат (LOE). Допомі»на робота (наприклад, звязок з
підприcмцем або спо»ива¬ем), яка не дозволяc провести свого то¬ного
вимірkвання або дискретного виконання. 3агалом вона xарактеризуcться
загальноk нормоk роботи у визна¬ениù тим¬асової інтервал.
Pішення про стиснення. Rриùняття рішення по зменшеннk підсумкової
тривалості проекту після аналізу альтернатив того, як отримати максимальне
зменшення тривалості за наùменшу вартість.
Pобота - стрілка (AOA). Дивіться метод стріло¬ниx діаграм.
Pобота- вузол (AON). Дивіться метод діаграм передування.
Pобота- наmадок.
(1) У методі стріло¬ниx діаграм, робота, яка виxодить з
вузла.
(2) У методі діаграм передування робота, до якої направлениù звязок.
Pобота- попередник.
У методі стріло¬ниx діаграм, робота, яка вxодить у
вузол.
Pобота, близька до крити¬ниx. Pобота, µо маc малиù повниù резерв.
Pобота. Eлемент дії, µо виконуcться в xоді проекту. 3ви¬аùно робота маc
о¬ікувану тривалість, о¬ікувану вартість і о¬ікувані вимоги до ресурсів.
Pоботи ¬асто поділяkться на зада¬і.
Pозвиток команди. Pозвиток індивідуальниx і груповиx навиків,
поліпшуk¬иx проектне виконання.
Pозподіл інqормаuіï. Hадання необxідної інформації зацікавленим обл謬ям
проекту за ¬асом.
Pозробка календарного плану. Aналіз послідовностеù робіт, тривалості
робіт і ресурсниx вимог для створення календарного плану проекту.
Pозробка плану проекту. 3бір результатів іншиx процесів планування і їx
оформлення в ¬іткиù узгод»ениù документ.
13
Pозxодження по вартості (CV).
(1) Eудь-яка різниця мі» вартістk роботи,
µо оцінkcться і факти¬ноk вартістk роботи.
(2) У теxнології освоcного
обcму варіант, коли BCWP менше ACWP.
$
Cітu. Дивіться сітьова діаграма проекту.
Cітuова діаграма проекту. Eудь-яке сxемати¬не відобра»ення логі¬ниx звязків робіт проекту. 3ав»ди малkcться
зліва направо для відобра»ення xронології проекту. -асто невірно називаcться графік PERT.
Cітuова структура. Mно»ина зале»ностеù мі» роботами, які складаkть сітьову діаграму проекту.
Cітuовиú аналіз. Rроцес визна¬ення ранніx і пізніx дат старту і фінішу по незавершениx ¬астинаx робіт проекту.
Дивіться тако» метод крити¬ного шляxу», метод оцінки і аналізу програми» і метод графі¬ної оцінки і аналізу».
Cкладання звітів про виконання. 3бір і поширення інформації про проектне виконання для допомоги в
забезпе¬енні виконання проекту.
Cтиснення календарного плану. Дивіться Cтиснення тривалості.
Cтиснення тривалості. Укоро¬ення календарного плану проекту без скоро¬ення змісту проекту. Cтиснення
тривалості не зав»ди мо»ливо і ¬асто приводить до збільшення витрат по проекту.
Cтрілка. Fрафі¬не представлення роботи. Дивіться тако» метод діаграм передування проекту. Kінцева дата мо»е
бути розраxована при прямому xоді або встановлена спо»ива¬ем ¬и спонсором. Дивіться тако» мере»евиù
аналіз.
Cтруктура організаuіï (OBS). Відобра»ення проектної організації, впорядковано таким ¬ином, µоб співвіднести
пакети робіт з підрозділами організації.
Cтруктура робіт (WBS). Fрупування елементів проекту, оріcнтоване на поста¬ання, яке упорядковуc і визна¬аc
підсумковиù зміст проекту. Kо»ниù убуваk¬иù рівень представляc більш детальне визна¬ення компонента
проекту. Kомпоненти проекту мо»уть бути продуктами або послугами.
Cтруктура. Дивіться Cтруктура мере»і.
Cуuасниú проектниú менеджмент. Tермін, µо використовуcться для відмінності су¬асного широкого діапазону
питань проектного менед»менту (зміст, вартість, ¬ас, якість, ризик і т.д.) від більше за вузькиù, традиціùниù підxід,
зосеред»ениù в основному на вартості і ¬асі.
%
Tимuасова сітuова діаграма. Eудь-яка сітьова діаграма проекту, намальована таким ¬ином, µо розташування і
дов»ина роботи вира»аkть її тривалість. -астіше за все, це лініùниù графік, µо вклk¬аc структуру сіті.
14
Tривалістu (DU). Kількість робо¬иx періодів (не вклk¬аk¬и свята або інші неробо¬і періоди), необxідна для
завершення роботи або іншого елемента проекту. 3ви¬аùно вира»аcться за допомогоk робо¬иx днів або робо¬иx
ти»нів. Ìноді некоректно отото»нkcться з проùденим ¬асом. Дивіться тако» Tрудовитрати.
Tривалістu, mо залишилася (RDU). -ас, необxідниù для завершення роботи.
Tрудовитрати. Kількість трудовиx одиниць, необxідна для завершення роботи або іншого проектного елемента.
3ви¬аùно вира»аcться в лkдино- годинаx, лkдино - дняx, або лkдино - ти»няx. Tрудовитрати не мо»на
смішувати з тривалістk.
&
Yправління вартістю в проекті. Rідмно»ина проектного менед»менту, яка вклk¬аc процеси, необxідні для
забезпе¬ення того, µо проект завершиться відповідно до приùнятого бkд»ету. Cкладаcться з планування
ресурсів, оцінки вартостеù, визна¬ення бkд»ету по вартості і контролk вартості.
Yправління закупівлями в проекті. Rідмно»ина проектного менед»менту, µо вклk¬аc процеси, необxідні для
придбання товарів і послуг за ме»ами виконуk¬ої організації. Cкладаcться з планування закупівель, планування
запитів, запитів, вибору д»ерела, адміністрування за контрактом і закриття контракту. Управління змістом в
проекті. Rідмно»ина проектного менед»менту, яка вклk¬аc процеси, необxідні для забезпе¬ення того, µоб
проект вклk¬ав би всі необxідні роботи і тільки необxідні роботи для успішного завершення проекту. Cкладаcться
з ініціалізації, планування змісту, визна¬ення змісту, перевірки змісту і контролk за зміноk змісту.
Yправління інтеграuією в проекті. Rідмно»ина управління проектами, яке вклk¬аc процеси, необxідні для
забезпе¬ення того, µоб різні елементи проекту були б правильно скоординовані. Cкладаcться з розробки плану
проекту, виконання плану проекту і загального контролk за змінами.
Yправління комунікаuіями в проекті. Rідмно»ина проектного менед»менту, яка вклk¬аc процеси, необxідні для
забезпе¬ення правильного збору і поширення інформації про проект. Cкладаcться з планування комунікаціù,
розподілу інформації, складання звітів про виконання і адміністративного закриття.
Yправління людсuкими ресурсами в проекті. Rідмно»ина проектного
менед»менту, яка вклk¬аc процеси, необxідні для забезпе¬ення наùбільш
ефективного використання лkдеù, µо залу¬аkться в проект. Воно
складаcться з організаціùного планування, наùма персоналу, і створення
команди.
Yправління ризиками в проекті. Rідмно»ина управління проектами, яке
вклk¬аc процеси, повязані з визна¬енням, аналізом і виробітком реакції на
проектниù ризик. Cкладаcться з визна¬ення ризику, кількісного визна¬ення
ризику, виробка реакції на ризик і контроль за реакціck на ризик.
Yправління uасом в проекті. Rідмно»ина проектного менед»менту, яка
вклk¬аc процеси, повязані із забезпе¬енням своc¬асного завершення
проекту.
Yправління якістю в проекті. Rідмно»ина проектного менед»менту, µо
вклk¬аc процеси, необxідні для забезпе¬ення того, µоб проект задовольняв
15
би потребам, для якиx він призна¬ениù. Cкладаcться з планування якості,
забезпе¬ення якості і контролk якості.
Yправлінсuкиú резерв. Oкрема кількість, µо плануcться, та
використовуcться для дозволу маùбутніx ситуаціù, які немо»ливо
передба¬ити (іноді звані відомі невідомі). Управлінські резерви мо»уть
вклk¬ати вартісні і планові показники. Управлінські резерви закладаkться
для зменшення ризику з- за нереалісти¬ниx вартісниx і плановиx цілеù.
Використання управлінського резерву вимагаc зміни вартісної основи
проекту.
Yтримання. -астина оплати за контрактом, яка утримуcться, поки не буде
забезпе¬ене повне виконання в терміни, вказані в контракті.
'
Oаза проекту. Mно»ина логі¬но повязаниx робіт проекту, зви¬аùно привязана до завершення головного
елементу.
Oактиuна вартістu виконаноï роботи (ACWP). 3агальні виконані витрати
(прямі і непрямі) для завершення роботи в заданиù тим¬асовиù період.
Дивіться тако» освоcниù обcм.
Oіктивна робота. Pобота з нульовоk тривалістk, µо використовуcться для
відобра»ення логі¬ного звязку в методі стріло¬ниx діаграм. 4іктивні роботи
використовуkться тоді, коли логі¬ні звязки не мо»уть бути повністk або
правильно описані за допомогоk зви¬аùниx робіт- стрілок. 4іктивні роботи
відобра»аkться графі¬но за допомогоk штриxової лініck зі стрілкоk.
Oункuіоналuна організаuія. Oрганізаціùна структура, при якіù персонал
іcрарxі¬но групуcться по спеціальностяx (наприклад, виробництво,
маркетинг, ін»иніринг і облік на верxньому рівні; ін»иніринг потім
поділяcться на меxані¬ниù, електри¬ниù і інш.).
Oункuіоналuниú керівник. Kерівник, відповідальниù за роботи в
спеціальному відділі або певніù функції (наприклад, ін»иніринг,
виробництво, маркетинг).
(
Uикл. Lляx по мере»і, якиù проxодить один і тоù »е вузол дві¬і. Uикли не
мо»уть аналізуватися традиціùними методами мере»евого аналізу, такими як
CPM і PERT.
)
Hлени команди проекту. Pkди, які прямо або непрямо звітуkть перед
менед»ером проекту.
16
*
Lвидке відстеження. Cтиснення календарного плану проекту за допомогоk
накладення робіт, які б зви¬аùно виконувалися послідовно, наприклад,
проектування і будівництво. Rоняття іноді змішуcться з паралельним
ін»инірингом.
Lляx по сіті. Eудь-яка безперервна серія повязаниx робіт в сітьовіù
діаграмі проекту.
Lляx. Mно»ина послідовно повязаниx робіт в сітьовіù діаграмі проекту.
І*Е
S-крива. Fрафі¬не відобра»ення узагальнениx підсумків, лkдино - годин і
іншиx кількісниx зна¬ень у ¬асі. Hазва відбуваcться від S-образної форми
кривої (більш плоскої на по¬атку і в кінці, більш гострої посередині)
отриманої по проекту, якиù повільно стартуc, потім прискорkcться, а потім
сповільнkcться.
17
This document is © 2012 by Марта Подольчак - all rights reserved.
0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.