Skip to Content

Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади

Текст доповіді: 

Шановні члени комісії, шановні колеги! 

Сьогодні в Україні проблема ефективності державного управління набуває особливої актуальності, адже саме від ефективності функціонування державного апарату в значній мірі залежить добробут окремої людини і суспільства в цілому. Недостатня ефективність діяльності органів державної влади в багатьох випадках зумовлена низьким професіоналізмом державних службовців. Недаремно відомий французький філософ Вольтер говорив: Не нестача грошей, а нестача людей, насамперед обдарованих, робить державу бідною.

Метою роботи є розкриття поняття професіоналізму як умови ефективної діяльності органів державної влади, а одним із завдань є пошук шляхів підвищення ефективності діяльності державних органів та професіоналізму в державній службі.

Професіоналізм державних службовців – широке та комплексне поняття. Окрім ґрунтовних знань та практичного досвіду, професіоналізм передбачає наявність управлінських та аналітичних здібностей, моральних якостей, внутрішньої культури, емоційного інтелекту, знання ділового етикету.

Сьогодні в умовах ринкової економіки та формування відповідного товарного ринку професіоналізм має свою чималу ціну і все частіше набуває рис товару, який став дефіцитним.

Дефіцит професіоналізму в державному управлінні є однією з причин його низької ефективності.

Ефективність – це управлінське поняття, що співвідносить результат діяльності з наміченими цілями. В державному управлінні виділяють соціальну ефективність, яка розкриває результати функціонування системи державного управління щодо основних потреб суспільства.

Для визначення ефективності діяльності державних органів служать спеціальні критерії соціальної ефективності. До таких критеріїв, серед інших, належить професіоналізм.

Професіоналізм розглядається як необхідний принцип ефективності Емерсоном у його праці «Дванадцять принципів ефективності». Якунін виділяє професіоналізм як невід’ємну складову категорії ефективності державного управління.

Такий акцент на професіоналізм серед інших критеріїв ефективності зумовлений тим, що саме професіоналізм забезпечує якісно-новий, ефективний рівень вирішення складних професійних завдань в умовах, що постійно змінюються.

Взаємозалежність професіоналізму та ефективності діяльності державних інституцій розглянемо на прикладі Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

На рисунку видно позитивну динамку стану кадрового забезпечення Відділення протягом досліджуваного періоду. Підвищення освітнього та наукового рівня працівників є наслідком  професіоналізації, зокрема постійного підвищення кваліфікації та активної наукової діяльності.

Як наслідок, зростає функціональна ефективність органу за рахунок більшої кількості виявлених та припинених порушень конкуренційного законодавства та розміру відшкодованої шкоди.

Серед структурних підрозділів Антимонопольного комітету, у Відділенні найбільш широко представлені вчені звання та наукові ступені, воно знаходиться в лідерах за показниками діяльності, у справах Відділення застосовуються нові підходи та методи до виявлення порушень та їх доведення. На нашу думку, це обумовлене, зокрема, високопрофесійними та кваліфікованими кадрами, політикою керівництва щодо стимулювання навчання та підвищення кваліфікації працівників.

Однак, при існуючих підходах до оцінки діяльності державного органу, професіоналізм та інші показники, зокрема особливості ринку, складність справ, важкість порушень, соціальний ефект та забезпечення суспільних потреб часто залишаються недооціненими. На наш погляд, оцінка ефективності державного органу, поряд із кількісними, повинна будуватися на якісних показниках, які б відображали ступінь задоволення потреб суспільства.

Іншими проблемними питаннями залишаються складність виміру та відсутність єдиної методики визначення соціальної віддачі від діяльності державного органу, слабкий рівень та недостатнє фінансування професіоналізації державної служби, неефективність щорічної оцінки та атестації державних службовців, непрозорість механізмів проведення конкурсу при прийнятті на роботу та заміщенні посад, надмірний вплив на державну службу політичних процесів, відсутність належної мотивації державних службовців до підвищення рівня професіоналізму та ефективності роботи, недостатнє управління кадровими процесами тощо.

Для розв’язання існуючих проблем необхідно здійснити цілий комплекс заходів.

Насамперед, для оцінки соціальної ефективності системи державного управління слід застосовувати концепцію загальної економічної вартості, системний підхід, враховувати притаманні системі явища синергізму та емерджентності.

Слід забезпечити комплексну професіоналізацію державної служби (підготовку та перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації, самоосвіту, стажування за кордоном). При цьому добір та просування по службі повинні здійснюватись виключно на основі здобутків та заслуг.

Таким чином, однією з важливих детермінант ефективності діяльності органів державної влади є професіоналізм. Для підвищення професіоналізму та ефективності діяльності органів державної влади необхідні наступні заходи: професіоналізація державної служби, її стимулювання та мотивація, ефективна кадрова політика, уніфікація та модернізація підходів до оцінки професійних якостей службовця та ефективності діяльності органу державної влади.

 

Дякую за увагу!

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
ТВОРЧА РОБОТА на тему:
“ Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади ”
Не нестача грошей, а нестача людей, насамперед обдарованих, робить державу бідною… Вольтер
Складові професіоналізму
Моральні якості
Внутрішня культура
Управлінські та аналітичні здібності
Емоційний інтелект
Знання та практичний досвід
Знання ділового етикету
Критерії ефективності діяльності органу державної влади
професіоналізм
Структура моделі інтерпретації категорії ефективності державного управління (за Якуніним) Ефективність державного управління
Здатність реалізувати публічно заявлені цілі
реалістичність соціальний гуманізм
адекватність
професіоналізм
безпека
Динаміка стану кадрового забезпечення у Львівському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України
Показники діяльності Львівського ТВ АМКУ
Основні проблеми у сфері ефективності та професіоналізму в державному управлінні:
       відсутність методики та складність виміру соціальних ефектів; недостатній рівень професіоналізації державної служби; неефективність системи оцінки державних службовців; непрозорість кадрової політики; вплив на державну службу політичних процесів; відсутність мотивації державних службовців; недостатнє управління кадровими процесами.
Шляхи підвищення ефективності діяльності органів державної влади
 Застосування нових методів та підходів
до оцінки ефективності
 Комплексна
професіоналізація державної служби
 Просування по службі
виключно на основі здобутків і заслуг
ВИСНОВКИ
1. Визначальним фактором ефективності діяльності органів державної влади є професіоналізм 2. Заходи для підвищення професіоналізму та ефективності:
 професіоналізація державної служби, її стимулювання та мотивація;  ефективна кадрова політика;  уніфікація та модернізація підходів до оцінки професійних якостей
службовця та ефективності діяльності органу державної влади.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
This document is © 2011 by Марта Подольчак - all rights reserved.
0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.