Skip to Content

Професіоналізм державного службовця як складова позитивного іміджу державної служби в цілому

Текст доповіді: 

Шановні члени комісії, шановні колеги!

Сьогодні в Україні все більшої актуальності набуває проблема низької ефективності державного управління, зниження рівня довіри громадян до державних інституцій та державної служби в цілому. В багатьох випадках це зумовлене низьким професіоналізмом державних службовців.

Професіоналізм державних службовців – широке та комплексне поняття. Окрім ґрунтовних знань та практичного досвіду, необхідними якостями держслужбовця є управлінські та аналітичні здібності, моральні якості, внутрішня культура, емоційний інтелект, знання ділового етикету.

Опитування державних службовців показало, що на першому місці за важливістю є професійні якості службовця, а вже потім морально-психологічні.

Однак, ідеальний образ державного службовця сьогодні зустрічається нечасто. Нажаль, все більше поведінка державних службовців супроводжується неетичністю, порушенням професійних норм та принципів.

Це призводить до зниження авторитету державного службовця, образ якого переноситься на імідж державної служби загалом.

Як відомо, імідж – це форма відображення об'єкта в свідомості людини.

Імідж державної служби формується з іміджу органів державного управління та авторитету державних службовців, який визначається їх професіоналізмом.

Таким чином, підвищити імідж державної служби можливо шляхом її професіоналізації.

Нажаль, сьогодні багато положень професіоналізації не працюють, або не є ефективними. Не всі державні органи можуть проводити підвищення кваліфікації працівників через відсутність коштів. В частині випадків сам процес підвищення кваліфікації є лише формальним явищем і зводиться до отримання відповідних сертифікатів. За результатами анонімного опитування слухачів одного з регіональних інститутів Національної академії державного управління при Президентові України, трапляються випадки, коли державні службовці вступають до навчального закладу не для отримання знань, а задля відпочинку, пошуку партнера, уникнення негараздів на роботі

Зазначене опитування показало необхідність внесення змін до навчальних програм, оскільки респонденти вважають, що не всі предмети, що викладаються в Академії є необхідними для державних службовців

Невідпрацьованими процедурами є проведення щорічної оцінки та атестації державних службовців, які також часто стають формальними заходами. Щорічна оцінка та атестація повинні виключити можливість перебування на державній службі випадкових людей, а їх результати повинні враховуватися при формуванні кадрового резерву та проведенні конкурсу на заміщення посад. Однак, в реальності така практика не завжди має місце. За результатами опитування, державні службовці зазначили про непрозорість проведення конкурсів та призначення на посаду

Ефективним способом підвищення рівня професіоналізму є участь у конференціях та семінарах, обмін досвідом з іноземними колегами, участь у конкурсі «Кращий державний службовець».

Для досягнення високого рівня професіоналізму необхідні наступні фактори:

Внутрішні здібності та потенціал;

Емоційний інтелект;

Морально-психологічні якості;

Навчання;

Чинник мотивації, що має яскраво виражений синергічний ефект і є обов’язковою умовою здійснення цілеспрямованої діяльності.

Найкращою мотивацією є достойний рівень оплати праці, надання соціальних пільг, підвищення по посаді, закордонні відрядження та стажування тощо.

Таким чином, професіоналізм державного службовця формує імідж державної служби. Шляхами підвищення професіоналізму державних службовців та іміджу державної служби є:

1.    комплексна професіоналізація;

2.    стимулювання та мотивація державних службовців;

3.    формування та реалізація дієвої законодавчої бази та ефективної кадрової політики.

Дякую за увагу!

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
:
« »
(
50 40 30 20 10 0 44.4 33.3 23.7 21.9 20.9
)
?
6% 6% 9% 14%
4% 2% 2% 2%

24%
.
15%
16%
, ?
6% 23% 29%
42% ,
,
? 11% 23%
,
15%
,
,
51%
:
‡ ‡ ‡ ‡
!
This document is © 2011 by Марта Подольчак - all rights reserved.
0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.