Skip to Content

Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
Національна академія державного управління при Президентові України
Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень
Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління
Методичні рекомендації до практичних занять та виконання індивідуальних навчально-практичних завдань з модуля
Кафедра економічної теорії та історії економіки
Київ Видавництво НАДУ 2007
УДК 330.101.54(075) С 89 Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 134/5-13 від 24 травня 2007 р.
Укладачі: В.Г.Бодров, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ; О.М.Сафронова, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ; Н.І.Балдич, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ. Рецензенти: В.Д.Базилевич, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, декан економічного факультету, завідувач кафедри економічної теорії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; М.В.Гаман, доктор наук з державного управління, доцент, заслужений економіст України, перший заступник керуючого справами Апарату Верховної Ради України. С 89 Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління: Методичні рекомендації до практичних занять та виконання індивідуальних навчально-практичних завдань з модуля / Уклад.: В.Г.Бодров, О.М.Сафронова, Н.І.Балдич; За заг. ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна, А.О.Чемериса, С.В.Загороднюка, О.Л.Приходько, Л.О.Воронько. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 52 с.
Методичні рекомендації до практичних занять та виконання індивідуальних навчально-практичних завдань з модуля “Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління” (частина перша нормативної дисципліни “Державне управління в економічній сфері”) підготовлені для слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання НАДУ.
© Національна академія державного управління при Президентові України, 2007
2
Подобається це комусь чи ні, проте головні проблеми сучасної політики дійсно є суто економічними і не можуть бути зрозумілими без знання економічної теорії. Тільки людина, яка орієнтується в питаннях економічної теорії, здатна сформувати незалежну думку з проблем, що розглядаються.
Людвіг фон Мізес, австрійський економіст, відомий представник неолібералізму напряму сучасної економічної теорії
ВСТУП Зі становленням ринкових відносин в Україні та інтеграцією вітчизняної господарської системи у глобальний світовий простір постає нагальне питання підвищення рівня економічної підготовки кадрів у сфері державного управління. Ускладнення процесів соціальної самоорганізації, взаємопереплетення та взаємопроникнення сфер, секторів суспільної діяльності вимагають при прийнятті управлінських рішень застосування комплексу знань з різних галузей, серед яких саме економічні відіграють вирішальну роль. Сучасний управлінець повинен мати достатній рівень економічних знань, уміти їх застосовувати при розробці та прийнятті управлінських рішень, прогнозувати економічні й соціальні наслідки прийнятих рішень. Викладання кафедрою економічної теорії та історії економіки навчального модуля “Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління”, що здійснюється в межах підготовки магістрів державного управління в НАДУ при Президентові України, спрямовано на вирішення цього завдання. При розробці тематики цього навчального курсу укладачі намагалися стисло і послідовно висвітлити фундаментальні положення сучасної економічної науки шляхом аналізу й синтезу різноманітних концептуальних підходів, їх адаптації до реалій української практики господарювання. Це дало змогу уникнути механічного викладу матеріалу і зумовило визначальну особливість представленого модуля - його орієнтацію на формування самостійного творчого мислення слухачів НАДУ, розвиток їх пізнавального інтересу до економічної науки. Такий підхід забезпечує якість навчання і відповідає сучасним стандартам підготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та керівників державних підприємств, установ та організацій. Навчальний модуль “Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління” є складовою нормативної дисципліни “Державне управління в економічній сфері”. Він тісно пов’язаний з іншими економічними дисциплінами, що викладаються в НАДУ, зокрема в межах спеціалізацій “Державне регулювання економіки та підприємництва”, “Економічна політика”. Для засвоєння модуля слухач повинен мати загальноосвітній рівень підготовки та загальні уявлення на базі вищої освіти про концептуально-понятійну специфіку сучасних економічних досліджень та їх значення у професійній підготовці фахівців з державного управління. Наявність стартових знань із сучасної економічної теорії як методологічної основи державного управління господарськими процесами сприятиме успішному оволодінню навчальним матеріалом.
3
1. ЦІЛІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА СТРАТЕГІЯ МОДУЛЯ 1.1. Цілі модуля • розкрити сутність, форми та механізми взаємозв’язку між економічними факторами і господарською практикою; • навчити слухачів основам економіко-теоретичного аналізу, сформувати навички аргументованої інтерпретації змісту та можливих наслідків економічних явищ і процесів як об’єктів державно-управлінського впливу; • закласти фундаментальне підґрунтя для подальшого поглибленого вивчення макро-, мезо-, мікроекономіки як теоретичної основи державного регулювання господарської діяльності; • визначити місце, роль і функції економічної теорії в обґрунтуванні і прийнятті ефективних рішень на різних щаблях державного управління. 1.2. Результати навчання, отримані компетенції Після вивчення дисципліни слухачі повинні: •демонструвати критичне розуміння змісту і практичну цінність новітніх економіко-теоретичних знань щодо осмислення істотних зв’язків, закономірностей, законів економічного розвитку, а також володіння навичками та вміннями пошуку причинно-наслідкових і функціональних зв’язків між економічними, політичними явищами і процесами; • вільно орієнтуватись у концептуально-понятійному апараті сучасної економічної теорії, шляхах її застосування в державному управлінні при формуванні парадигми державного регулювання економіки та економічної політики; • розуміти специфіку становлення в країні соціально орієнтованого ринкового господарства, назрілі потреби подолання наслідків адміністративнокомандного впливу на соціально-економічні процеси; • володіти практичними навичками та вміннями щодо вибору доцільних інструментів регуляторного впливу держави та її інституцій на господарські процеси з метою досягнення економічної раціональності; • оцінювати ресурсний потенціал національної економіки та можливі сценарії його використання для забезпечення сталого економічного зростання і виходу на траєкторію інноваційного розвитку; • ідентифікувати стан соціально-економічного розвитку країни, території, галузі на підставі аналізу системи показників; • розробляти пропозиції (проекти) до регіональних і галузевих програм соціально-економічного розвитку, цільових перспективних програм та комплекси заходів, спрямованих на підвищення ефективності соціально-економічного розвитку, виходячи із оцінки ресурсного забезпечення та вибору адекватних механізмів упровадження державно-управлінських рішень; • розробляти проекти нормативно-правових актів, які спрямовані на підтримку малого і середнього підприємництва, забезпечення функціонування господарчих структур різних форм власності; • прогнозувати показники економічного та соціального розвитку об’єкта управління (загальнодержавний аспект, території, галузі) на ближчу і віддалену
4
перспективу на основі оцінки існуючого стану справ з урахуванням наявних тенденцій та впливу комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників; • передбачати можливі наслідки порушення макроекономічної рівноваги та їх впливу на поведінку економічних суб’єктів на основі аналізу макроекономічних показників, використовуючи моделі загальної економічної рівноваги; • готувати практичні рекомендації органам державної влади і місцевого самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і варіантів економічного регулювання на основі порівняльного аналізу зарубіжного досвіду, оцінки прийнятності його застосування до умов і потреб розвитку національного ринку; • визначати ефективність та оптимальні шляхи використання людських і матеріальних ресурсів, застосовуючи методи оцінювання стану й можливостей ринків в умовах соціально-економічних змін; • розробляти заходи, що сприяють розвитку підприємництва, господарських зв’язків з партнерами на підставі вивчення та оцінки економічної ситуації, світового досвіду господарювання, процесів світової та європейської інтеграції; • розробляти проекти нормативних актів та обґрунтування доцільності їх прийняття в межах компетенції органу влади, структурного підрозділу, використовуючи правила і процедури аналізу політики; • готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді щодо результативності й ефективності діяльності органу державного управління і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на підставі аналізу економічних показників. 1.3. Навчальна стратегія модуля Навчальна стратегія модуля базується на поєднанні аудиторної (лекційні та практичні заняття) та самостійної навчально-пізнавальної роботи слухачів. Особлива увага приділяється активним формам навчання, роботі в підгрупах, евристичнонауковому, проблемно-орієнтованому методам навчання. Це відповідає стратегії модернізації сучасної системи підготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій. 1.4. Форми контролю знань слухачів Навчальні результати слухачів у межах опанування навчального модуля “Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління” оцінюються на основі: • поточного контролю за підсумками оцінювання виступів, розв’язання задач та участі в дискусіях з проблематики практичних занять - 20%; • виконання індивідуального навчально-практичного завдання (ІНПЗ) з аналізу системи державного регулювання економічної діяльності - 40%; • підсумкового тесту обсягом 100 тестових завдань - 40%. Максимальна кількість балів за вивчення модуля - 50 балів.
1.5. Тематичний план і робочі програми модуля для денної, вечірньої та заочної форм навчання В.Г.Бодров, д.е.н., професор; М.Ф.Івашов, к.е.н., с.н.с.; О.М.СафроРозробники: нова, к.н.держ.упр., доцент кафедри економічної теорії та історії
5
економіки.
Денна форма навчання Самостійна робота Практичні Лекції № з/п Тема Вечірня форма навчання Самостійна робота Практичні Лекції Заочна форма навчання Самостійна робота 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 29 Практичні 1 1 1 2 1 6 Лекції 1 1 2 2 2 1 1 10
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
Економічна теорія - методологічне підґрунтя державного управління господарськими процесами Економічні системи як об’єкт теоретичного аналізу та управління Ринковий механізм регулювання економічних відносин Держава та її функції з формування сучасних економічних систем Механізми державного регулювання господарських процесів в економіці України Державне управління трансформаційними процесами в національній економіці за умов глобалізації світогосподарських зв’язків Сучасна економічна теорія у вирішенні актуальних проблем реформування державного управління в господарській сфері Основні економічні цілі та особливості їх реалізації в економіці сучасної України Основні моделі економічної системи та проблеми їх вибору в розбудові національної економіки Економічна рівновага та особливості її прояву в трансформаційній економіці України Механізми державного регулювання в економіці постіндустріального типу Круглий стіл: “Актуальні проблеми застосування сучасної економічної теорії в практиці державного регулювання економіки” Всього
2
1
2
3
2
1
2
3
2 2 4
1 1 1
2 2 2
3 3 2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
4
1
2
2
4
1
1
1
16
14
15
12
6
27
6
2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з модуля “Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління” Представлені плани, методичні рекомендації з підготовки і виконання практичних завдань, типові ситуаційні та індивідуальні завдання, контрольні питання до практичних занять є складовою навчально-методичного комплексу модуля “Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління” (першої частини дисципліни “Державне управління в економічній сфері”). Ці матеріали зорієнтовані на поглиблення, узагальнення та закріплення знань, отриманих слухачами під час лекцій із зазначеної дисципліни, а також опрацювання ними необхідних умінь та навичок для вирішення актуальних проблем практики державного управління. Плани практичних занять скориговані відповідно до специфіки розподілу навчального навантаження між аудиторними заняттями та самостійною роботою слухачів на денній, вечірній та заочній формах навчання. 2.1. Практичне заняття 1: Основні економічні цілі та особливості їх реалізації в економіці сучасної України (2 год) План заняття:
1. Сутність економічних цілей розвитку суспільства. Роль держави у визначенні
пріоритетності та забезпеченні системного характеру реалізації економічних цілей розвитку суспільства. 2. Система національних рахунків та її впровадження в Україні. Навчальні цілі:
n з’ясувати:
• сутність економічних цілей розвитку суспільства; • специфіку реалізації цілей економічного розвитку в Україні; • роль системи національних рахунків (СНР) в макроекономічному аналізі та засади її побудови; • суть поняття ВВП, принципи та методи його розрахунку; • суть та значення інших макроекономічних показників (ВНП, ЧНП, НД тощо); • сутність індексу споживчих цін та дефлятора ВВП та їх значення в макроекономічному аналізі; n знати: • основні умови системної реалізації економічних цілей; • визначення ВВП та ВНП, відмінності та взаємозв’язок між цими показниками; • принципи та основні методи розрахунку ВВП; • відмінність між реальним і номінальним ВВП; • зв’язок між ВВП та іншими показниками СНР;
7
n вміти:
• пояснити існування конфлікту в реалізації економічних цілей; • показати на конкретних прикладах наслідки реалізації економічних цілей в Україні; • розрахувати ВВП за потоком витрат і доходів; • на підставі ВВП визначати інші макроекономічні показники (ЧНП, НД, особистий дохід, використовуваний дохід); • розраховувати індекс споживчих цін та дефлятор ВВП; • перевести номінальні значення макроекономічних показників у їх реальні величини. Методичні рекомендації з підготовки та виконання практичних завдань Для підготовки до цього практичного заняття необхідно прослухати лекції з цієї теми, вивчити обов’язкові та ознайомитися із додатковими матеріалами за наведеним нижче списком. Корисним для слухачів також буде попереднє ознайомлення із алгоритмами розв’язання типових ситуаційних завдань. При цьому особливу увагу слід приділити: методиці розрахунку ВВП за потоками доходів і витрат, взаємозв’язку між показниками СНР, переводу номінальних величин макроекономічних показників у їх реальні значення. Типові ситуаційні завдання Завдання 1 За наведеними даними розрахуйте: а) обсяг ВНП за потоком доходів та за потоком витрат; б) обсяг ЧНП; в) обсяг національного доходу.
Рахунок Процент за кредит Валові приватні інвестиції Заробітна плата Прибуток корпорацій Непрямі податки, неподаткові зобов’язання і трансфертні платежі, що виплачуються приватними виробниками Орендні платежі Податки на прибуток корпорацій Чистий експорт товарів і послуг Державні закупівлі товарів і послуг Чисті приватні інвестиції Доходи від власності Чисті субсидії державним підприємствам Трансфертні платежі населенню Споживчі витрати Грош. од. 12 55 218 113 22 20 50 9 90 45 21 2 23 260
8
Завдання 2 Маємо наступні дані:
Рік 2004 2005 2006 Номінальний ВНП, грош. од. 105 54 98 Індекс рівня цін, % 121 91 100 Реальний ВНП, грош. од. -
Дайте відповіді на запитання: а) Який рік з трьох є базовим? б) Який обсяг реального ВНП (розрахуйте для кожного року). в) В якому випадку Ви проводили операцію дефлювання, а в якому - інфлювання? Відповідь дайте по кожному року. Методичні та дидактичні матеріали для виконання типових ситуаційних завдань: Завдання 1 а) Розрахунок ВНП за доходами: заробітна плата (218) + доходи від власності (21) + орендні платежі (20) + прибуток корпорацій (113) + процент за кредит (12) - субсидії державним підприємствам (2) + непрямі податки, неподаткові зобов’язання і трансфертні платежі, що виплачуються приватними виробниками (22) + плата за споживання капіталу (валові інвестиції - чисті інвестиції) (10) = 414 грош. од. Розрахунок ВНП за витратами: споживацькі витрати (250) + валові приватні інвестиції (55) + державні закупівлі товарів і послуг (90) + чистий експорт товарів і послуг (9) = 414 грош. од. б) ЧНП = ВНП - плата за споживання капіталу (валові інвестиції - чисті інвестиції) = 414 - 10 = 404 грош. од. в) НД = ЧНП - непрямі податки, неподаткові зобов’язання і приватні трансферти, що виплачуються виробниками + субсидії державним підприємствам = 404 - 22 + 2 = 384 грош. од. Завдання 2 а) Базовим є 2006 р., оскільки індекс рівня цін саме цього року приймається за 100%. б) Реальн. ВНП2004 = 105 : 121 · 100 = 87 грош. од. Реальн. ВНП2005 = 54 : 91 · 100 = 59 грош. од. Реальн. ВНП2006 = 98 грош. од. в) При розрахунку реального ВНП у 2004 р. була проведена операція дефлювання (зменшення номінального ВНП відповідно до індексу цін, індекс цін цього року більше 100%).
9
При розрахунку реального ВНП у 2005 р. була проведена операція інфлювання (збільшення номінального ВНП відповідно до індексу цін, індекс цін цього року менше 100%). Список рекомендованої літератури Матеріали для обов’язкового вивчення 1. Дзюбик С.Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування: Навч. посіб. К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 7-40. 2. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол. С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавн. центр “Академія”, 2002. - Т. 3 - С. 371-372. 3. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. - 4-те вид., переробл. і допов. - К.: Знання-Прес, 2002. - 615 с. - Розд. 1-4, 23. 4. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - С. 11-53, 476-484. Додаткові матеріали для вивчення 1. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Атіка, 2001. - 344 с. - Теми 1, 2, 5. Комплект індивідуальних завдань: А) Індивідуальні завдання: Завдання 1 Припустимо, що національне виробництво включає лише два товари: X та Y. Х споживчий товар, Y - інвестиційний товар. У поточному році було вироблено 100 одиниць товару X за ціною 2 грош. од. та 20 одиниць товару Y за ціною 4 грош. од. До кінця поточного року 6 одиниць інвестиційного товару мають бути замінені новими. Розрахуйте: а) ВНП; б) ЧНП; в) обсяг споживання і обсяг валових інвестицій; г) обсяг чистих інвестицій. Завдання 2 За наведеними даними розрахуйте: а) обсяг ВНП за потоком витрат та доходів; б) обсяг ЧНП; в) обсяг національного доходу.
10
Рахунок Процент за кредит Валові приватні інвестиції Заробітна плата Прибуток корпорацій Непрямі податки, неподаткові зобов’язання і трансфертні платежі, що виплачуються приватними виробниками Рентні платежі власникам майна, що орендується Податки на прибуток корпорацій Чистий експорт товарів і послуг Державні закупівлі товарів і послуг Чисті приватні інвестиції Доходи від власності Чисті субсидії державним підприємствам Трансфертні платежі населенню Споживчі витрати
Грош. од. 10 60 230 110 20 25 50 10 90 50 20 5 25 260
Завдання 3 Припустимо, що ВНП країни становить 6000 грош. од., споживчі витрати - 3000 грош. од., державні витрати - 1000 грош. од., а чистий експорт - 80 грош. од. Розрахуйте: а) величину інвестицій; б) обсяг імпорту за умови, що експорт дорівнює 250 грош. од.; в) ЧНП за умови, що сума амортизації становить 150 грош. од. Завдання 4 На основі наведених даних розрахуйте: а) ЧНП; б) НД; в) дохід, що перебуває у розпорядженні домогосподарств.
Рахунок Валовий національний продукт Амортизаційний фонд Споживчі витрати (витрати домашніх господарств на придбання товарів і послуг) Державні закупівлі товарів і послуг Чисті інвестиції приватного сектору Імпорт Експорт Прямі індивідуальні податки Непрямі податки з бізнесу Грош. од. 100 10 50 15 16 8 9 5 3
Завдання 5 Припустимо, що номінальний ВНП збільшився з 480 млрд грн до 600 млрд грн, а дефлятор ВНП - із 120 до 150%. За таких умов величина реального ВНП:
11
а) не зміниться; б) збільшиться; в) зменшиться; г) не може бути розрахована на основі цих даних. Аргументуйте обрану Вами відповідь. Б) Контрольні питання: 1. Поняття “економіка” вживається у двох значеннях: а) як сфера господарського життя; б) як наука, що вивчає цю сферу. Поясніть, чому одне і те саме поняття вживається для позначення різних явищ. 2. Які виробничі ресурси необхідні для організації суспільного виробництва? Як Ви розумієте їх обмеженість? 3. Чинники виробництва (робоча сила, предмети праці та засоби праці) за економічним призначенням упродовж усієї історії людського суспільства не змінюються, а виробництво зростає. Поясніть, чому? 4. Матеріальне виробництво вважається головною сферою людської діяльності. Проте у розвинених країнах більш динамічно розвивається нематеріальне виробництво і саме в цій сфері створюється більша частина суспільного продукту. Чим можна пояснити таку тенденцію розвитку сучасної економіки? 5. У чому полягає проблема вибору в економічному житті? Які основні проблеми постають перед будь-яким суспільством? У чому, на Вашу думку, полягає роль держави при вирішенні цих проблем? 6. Як Ви розумієте невизначеність, імовірність характеру економічного розвитку? 7. У чому полягає особливість економіки як об’єкта вивчення економічної теорії? 8. У чому, на Вашу думку, полягає найбільш істотна відмінність економічних законів від законів природи? 9. Що, на Ваш погляд, означає використовувати економічні закони? У чому Ви вбачаєте необхідність і можливість використання економічних законів? 10. Підстави для економічного волюнтаризму виникають, якщо: а) ігноруються висновки економічної теорії; б) економічна теорія робить неправильні висновки; в) господарська практика ігнорує рекомендації економічної теорії. Аргументуйте Вашу точку зору. 11. Яке значення, яку цінність має економічна теорія для індивідуального використання та суспільної практики? 12. Який взаємозв’язок існує між господарською практикою, економічною теорією та економічною політикою держави? Розкрийте зміст функцій економічної теорії. 13. Чи існує конфлікт цілей при проведенні економічної політики уряду України? Яка Ваша думка щодо цього?
12
2.2. Практичне заняття 2: Основні моделі економічної системи та проблеми їх вибору в розбудові національної економіки (2 год) План заняття: 1. Сутність та структурні елементи економічної системи. Власність в економічній системі. 2. Характерні риси ринкової та адміністративно-командної економіки. Основні моделі ринкової економіки, національні особливості їх втілення. 3. Актуальні напрями й засоби розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні. 4. Ефективність економіки: основні фактори та показники. 5. Економічне зростання: основні фактори та показники. Навчальні цілі:
n з’ясувати:
• • • • • • • • •
n
• • • • •
n
• • •
сутність та основні складові економічної системи; співвідношення і взаємодію основних складових економічної системи; місце відносин власності у системі економічних відносин; сутність процесів роздержавлення економіки, приватизації державної власності, реприватизації та націоналізації власності; відмінності між основними моделями економіки; необхідність врахування національних особливостей моделей економіки; необхідність, сутність, напрями і засоби розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні; сутність поняття “ефективність економіки”; сутність поняття “економічне зростання”; знати: основні критерії виокремлення моделей економічної системи; суттєві ознаки ринкової та адміністративно-командної моделей економіки; основні види і форми власності; основні фактори забезпечення ефективності економіки та її показники; основні фактори економічного зростання та його показники; вміти: пояснити умови переходу до ринкової економіки в Україні; показати на конкретних прикладах взаємозв’язок цілей і засобів розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні; на підставі конкретних даних розраховувати основні показники ефективності економіки (продуктивності праці, фондовіддачі тощо) за певний період часу;
13
• на підставі конкретних даних розраховувати показники економічного зростання (приріст ВВП (у %), приріст ВВП на душу населення (у %) за певний період часу). Методичні рекомендації з підготовки та виконання практичних завдань Для підготовки до цього практичного заняття необхідно прослухати лекції з цієї теми, вивчити обов’язкові й ознайомитися із додатковими матеріалами за наведеним нижче списком. Корисним для слухачів також буде попереднє ознайомлення із алгоритмами розв’язання типових ситуаційних завдань. При цьому особливу увагу слід приділити: з’ясуванню суті та опануванню методики розрахунку основних показників ефективності економіки (продуктивність праці, фондовіддача, фондоозброєність тощо), економічного зростання (абсолютний приріст ВВП (ВВП на душу населення), темпу зростання ВВП (ВВП на душу населення), темпу приросту ВВП (ВВП на душу населення) тощо). Типові ситуаційні завдання: Завдання 1 В Україні ВВП (у фактичних цінах) у 2000 р. становив 170070 млн грн, а в 2004 р. 344822 млн грн. Вартість основних засобів (у фактичних цінах) на кінець 2000 р. дорівнювала 829 млрд грн, а на кінець 2004 р. - 1047 млрд грн. Визначити: а) віддачу від використання основних засобів у 2000 р. та 2004 р.; б) темпи зростання ВВП за період 2000-2004 рр.; в) темпи зростання основних засобів за період 2000-2004 рр.; г) темпи зростання віддачі від використання основних фондів за період 2000-2004 рр. Завдання 2 Реальний ВВП країни становив 100 тис. грош. од. у першому році, а в другому році 120 тис. грош. од. Населення країни зросло з 40 тис. осіб у першому році до 41 тис. осіб - у другому. Визначити: а) темпи приросту ВВП; б) темпи приросту ВВП на душу населення. Завдання 3 Економіку країни характеризують наступні дані:
Рік 1 2 3 4 5 6 7 Чисельність населення, тис. осіб 500 460 455 456 458 500 502 14 Обсяг ВНП, тис. грош. од. 1000 900 930 935 940 990 1005
Визначити: а) обсяг ВНП з розрахунку на душу населення; б) приріст ВНП у четвертому році порівняно з третім; в) абсолютну величину приросту ВНП у другому році порівняно з першим; в) приріст ВНП з розрахунку на душу населення в сьомому році порівняно з шостим. Методичні та дидактичні матеріали для виконання типових ситуаційних завдань: Завдання 1 а) Віддача від використання основних засобів у 2000 р.: (170070 млн грн : 829 млрд грн) х х 100% = 20,52%. б) Віддача від використання основних засобів у 2004 р.: (344822 млн грн : 1047 млрд грн) · 100% = 32,93%. в) Темп зростання ВВП за період 2000-2004 рр.: (344822 млн грн : 170070 млн грн) х х 100% =202,75%. г) Темп зростання основних засобів за період 2000-2004 рр.: (1047 млрд грн : :829 млрд грн) · 100% = 126,30%. д) Темп зростання віддачі від використання основних засобів за період 2000-2004 рр.: (32,93 : 20,52) ·100% = 160,47%. Завдання 2 а) Темп приросту реального ВВП за минулий період становить: (120 - 100) : 100 = 0,2 або 20%. б) Темп приросту реального ВВП на душу населення становить: (120:41 - 100:40) : (100:40) = 0,17 або 17%. Завдання 3 а) Реальний ВНП на душу населення визначається як відношення реального ВНП (дол.) до чисельності населення країни (осіб). Розраховані значення цього показника заносимо в таблицю:
Показник ВНП на душу населення, грош. од./ особу 1 2000 2 1957 3 2043 Рік 4 2050 5 2052 6 1980 7 2002
б) Приріст ВНП у четвертому році порівняно з третім: ∆ ВНП = (935-930) : 930 = 0,0054 або 0,54%. в) Абсолютна величина приросту ВНП у другому році порівняно з першим: 900-1000 = -100 тис. грош. од. (має від’ємне значення).
15
г) Приріст ВНП з розрахунку на душу населення в сьомому році порівняно з шостим: (2002 - 1980) : 1980 = 0,012 або 1,2%. Список рекомендованої літератури Матеріали для обов’язкового вивчення 1. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 104 с. 2. Дзюбик С.Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування: Навч. посіб. К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 25-60. 3. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол. С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавн. центр “Академія”, 2000. - Т. 1 - С. 444-445; 454-456; 508-516. 4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. - 4-те вид., переробл. і допов. - К.: Знання-Прес, 2002. - 615 с. 5. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - С. 54-116, 466-496, 565-582. 6. Проблемы экономики переходного общества / Отв. ред.: В.М.Геец, Д.С.Львов. Запорожье: ГУ “ЗИМГУ”, 2004. - 386 с. 7. Формування приватного сектора економіки і державна політика в Україні: Метод. рек. до дисципліни / Уклад.: В.Г.Бодров, В.Ф.Мартиненко. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 52 с. 8. Шніцер М. Порівняння економічних систем. - К.: Основи, 1997. - 519 с. Додаткові матеріали для вивчення 1. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Атіка, 2001. - 344 с. - Теми 2, 3, 5. Комплект індивідуальних завдань: А) Індивідуальні завдання: Завдання 1 Обсяг ВВП України (у фактичних цінах) у 2000 р. становив 170070 млн грн, чисельність населення - 48,7 млн осіб. У 2004 р. чисельність населення зменшилась до 47,1 млн осіб, а обсяг ВВП (у фактичних цінах) збільшився до 344822 млн грн. Визначте: а) темпи приросту ВВП України за період з 2000 р. до 2004 р.; б) темпи скорочення чисельності населення України за цей період; в) темпи зміни ВВП на душу населення за цей період.
16
Завдання 2 На основі даних таблиці визначте наступні показники:
Рік 1870 1900 1920 1940 1960 1980 2000 Населення (млн осіб) 30 60 90 120 150 180 210 Реальний обсяг ВВП (млрд дол. США) 9 24 45 66 90 99 105 Реальний обсяг ВВП на душу населення (дол. / особу)
а) реальний обсяг ВВП із розрахунку на душу населення; б) темпи зміни реального ВВП на душу населення у 2000 р. порівняно з 1960 р. Б) Контрольні питання:
1. Поняття “економічна система” в науковій літературі визначається як економіка,
спосіб виробництва, тип господарювання, сукупність виробничих відносин тощо. Чи є вказані поняття тотожними? 2. Як співвідносяться поняття “економічна система” і “модель економіки”? 3. Відносини власності часто ототожнюють із системою виробничих (економічних) відносин. Яка Ваша думка щодо цього? 4. Яким чином приватна власність детермінує економічну відокремленість товаровиробників в умовах ринку? 5. На вашу думку, чи є справедливими наступні твердження: а) ринок завжди і всюди є найбільш ефективною формою господарювання; б) централізована система господарювання є ефективнішою, ніж ринкова, оскільки усуває хаос і невизначеність ринку. 6. Змішані системи як тип організації господарювання мають спільні риси: багатоманітність форм власності, їх переплетіння та взаємодія, соціальна орієнтація розвитку економіки, демократична форма правління тощо. Водночас США відносять до вільної ринкової системи. Країни Західної Європи - до соціально-ринкового капіталізму, Японію та інші країни Східної Азії - до державно-керованого капіталізму. Прокоментуйте це твердження. 7. Як, на Вашу думку, співвідносяться поняття “власність” і “господарювання”, “власність” і “управління”? 8. Як співвідносяться поняття “роздержавлення економіки”, “приватизація державної власності”, “демонополізація державної власності”, “реприватизація власності”, “націоналізація власності”? 9. Поясніть, чому перехідна економіка є об’єктивним станом економіки в період переходу суспільства від однієї моделі економічної системи до іншої. Назвіть визначальні риси перехідної економіки, розкрийте їх сутність.
17
10. Країни з перехідною економікою мають загальні закономірності розвитку. Проте перехідні процеси відбуваються в них неоднаково, різними темпами розвивається економіка. Чим це зумовлено? У чому полягає сутність перехідного процесу в Україні? 11. Головною метою перехідного процесу в Україні було визнано формування соціально орієнтованої ринкової економіки. Існують два шляхи досягнення цієї мети: природний, притаманний країнам з усталеними ринковими відносинами, та інверсійний. Яка Ваша думка щодо цього? 12. Як співвідносяться поняття “економічне зростання” та “економічний розвиток”? Які типи економічного зростання Ви знаєте? У чому полягають відмінності між ними? Вплив яких чинників, на Вашу думку, сприятиме економічному зростанню в нашій країні у довготерміновому періоді? 13. Розкрийте сутність поняття “структура економіки”. Назвіть чинники, що впливають на структуру економіки. Охарактеризуйте умови, за яких можливі зміни в структурі економіки України, що сприятимуть її перетворенню на постіндустріальну країну.
2.3. Практичне заняття 3: Економічна рівновага та особливості її прояву в трансформаційній економіці України (2 год) План заняття: 1. Основні елементи ринкового механізму регулювання економічних відносин. 2. Попит і закон попиту, еластичність попиту. Пропозиція і закон пропозиції, еластичність пропозиції. Закон співвідношення попиту і пропозиції. Рівноважна ціна. 3. Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб’єктів. 4. Економічна рівновага і циклічна макроекономічна нестабільність у ринковому господарстві. 5. Особливості розвитку ринкового механізму регулювання економічних відносин у сучасній Україні. Навчальні цілі:
n з’ясувати:
• основні закономірності формування і функціонування ринкової системи економічних відносин; • сутність економічної рівноваги та умови її забезпечення у ринковій економіці; • модифікацію дії ринкових механізмів в умовах недосконалої конкуренції; • взаємозв’язок між ринковою рівновагою і нестабільністю на макроекономічному рівні; • сутність економічного циклу та характеристики його основних фаз; • особливості розвитку ринкового механізму регулювання економічних відносин в Україні; • роль держави у згладжуванні економічних коливань;
18
n знати:
• суть законів попиту, пропозиції, співвідношення попиту і пропозиції; • цінові та нецінові фактори попиту (пропозиції), механізм їх впливу на величину попиту (пропозиції); • умови досконалої ринкової конкуренції; • типологію ринкових форм недосконалої конкуренції (чиста монополія, дуополія, олігополія, монополістична конкуренція з диференціацією продукту); • причини циклічного розвитку економіки; • інструментарій антициклічного регулювання та умови його застосування на різних фазах економічного циклу; n вміти: • графічно відображати дію законів попиту і пропозиції; • на конкретних прикладах розраховувати ціну і обсяг ринкової рівноваги; • пояснити на конкретних прикладах особливості поведінки економічних суб’єктів в умовах ринку. Методичні рекомендації з підготовки та виконання практичних завдань Для підготовки до цього практичного заняття необхідно прослухати лекції з цієї теми, вивчити обов’язкові і ознайомитися із додатковими матеріалами за наведеним нижче списком. Корисним для слухачів також буде попереднє ознайомлення із алгоритмами розв’язання типових ситуаційних завдань. При цьому особливу увагу слід приділити: методиці розрахунку рівноважної ціни і рівноважного обсягу купівлі/продажу товарів за умов заданих функцій попиту і пропозиції, визначенню суттєвих характеристик ринкових форм і способів ринкової поведінки економічних суб’єктів, взаємозв’язку економічної рівноваги і циклічної макроекономічної нестабільності, з’ясуванню основних ознак фаз економічного циклу. Типові ситуаційні завдання: Завдання 1 На підставі наведених нижче даних про обсяг попиту і пропозиції на електроприлад визначте: а) Яка рівноважна ціна на ринку цих електроприладів? б) Який рівноважний обсяг купівлі/продажу цих електроприладів? в) Якщо ціна електроприладу становить 30 грн, яка величина дефіциту на цьому ринку? г) Якщо ціна електроприладу підвищиться до 60 грн, яка величина надлишку на цьому ринку?
Обсяг (тис. од.) Попиту Пропозиції 10 32 4 20 28 24 30 24 10 Ціна, грн 40 20 13 50 16 16 60 12 19 70 8 22
19
Завдання 2 Визначте, до якої з фаз економічного циклу, кризи чи пожвавлення належать перераховані процеси: а) зростання інвестицій у приватному секторі; б) скорочення прибутку; в) зростання податкових надходжень; г) зростання попиту на працю; д) падіння курсу акцій; е) зростання інфляції; є) збільшення виплат по безробіттю; ж) зниження рівня відсоткової ставки. Методичні та дидактичні матеріали для виконання типових ситуаційних завдань: Завдання 1 Для більшої ілюстративності доцільно побудувати графіки попиту і пропозиції відповідно до наведених даних: а) рівноважна ціна на ринку електроприладів - 16 грн; б) рівноважний обсяг купівлі/ продажу - 50 тис. од.; в) дефіцит становить 14 тис. од. (обсяг попиту 24 тис. од. - обсяг пропозиції 10 тис. од.); г) надлишок становить 7 тис. од. (обсяг пропозиції 19 тис. од. - обсяг попиту 12 тис. од). Завдання 2 Криза - б), д), є), ж); пожвавлення - а), в), г), е). Список рекомендованої літератури Матеріали для обов’язкового вивчення 1. Дзюбик С.Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування: Навч. посіб. К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 88-106. 2. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавн. центр “Академія”, 2002. - Т. 3. - С. 221-232. 3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. - 4-те вид., переробл. і допов. - К.: Знання-Прес, 2002. - 615 с. 4. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - С. 358-445, 497-517.
20
Додаткові матеріали для вивчення 1. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Атіка, 2001. - 344 с. - Теми 6 - 8, 12. Комплект індивідуальних завдань: А) Індивідуальні завдання: Завдання 1 Функція попиту Qd=40-7p, функція пропозиції Qs= - 6+16 p. 1) Визначити рівноважну ціну (Ре) і рівноважний обсяг продажів (Qe). 2) Як зміниться попит і пропозиція, якщо рівноважна ціна буде дорівнювати 4 грош. од.? 3) Яка ситуація складеться на ринку, якщо рівноважна ціна знизиться до 1 грош. од.? Завдання 2 З’ясуйте, до яких фаз класичного економічного циклу (криза, депресія, пожвавлення, піднесення) належать наступні економічні явища: а) стрімке падіння цін; б) незначне підвищення рівня виробництва; в) надвиробництво товарів; г) призупинення падіння цін, стабілізація товарних запасів; д) підвищення цін і скорочення безробіття. Завдання 3 Визначте, які з перерахованих нижче економічних явищ характеризують фазу піднесення середньострокового циклу: а) зростання цін; б) зростання безробіття; в) зростання рівня виробництва; г) зростання заробітної плати. Завдання 4 Які з перерахованих нижче заходів здійснює держава у фазі спаду? У фазі піднесення: а) підвищення податкових ставок; б) підвищення відсоткових ставок по кредитах; в) збільшення державних витрат; г) обмеження в галузі проведення амортизаційної політики.
21
Б) Контрольні питання: 1. У чому полягають принципи і стимули розвитку ринку? Яке значення, на Вашу думку, мають позаринкові форми зв’язку економічних суб’єктів? 2. В економічній теорії відомий так званий парадокс Сміта, суть якого: вода набагато корисніша для людини, ніж діаманти; чому ж діаманти коштують так дорого, а вода має низьку вартість. Як би Ви відповіли на питання Сміта? 3. Економічний закон попиту визначає дії покупця, а економічний закон пропозиції дії продавця. Чи можна сказати, що продавці байдужі до дії закону попиту, а покупці - до дії закону пропозиції? 4. Чи поширюється ринкове регулювання на всі види продукції, що виробляються? Якщо ні, то назвіть види продукції, які не охоплені ринковим регулюванням. Які причини такого явища? 5. У чому виявляється роль конкуренції як рушійної сили розвитку ринкової економіки? Якими є умови досконалої ринкової конкуренції? 6. Чим відрізняються ідеальні та реальні ринкові структури? 7. У чому полягають переваги і недоліки монопольної організації ринку порівняно з організацією типу досконалої конкуренції? 8. Як би Ви охарактеризували сучасний стан розвитку ринкових структур в економіці України? 9. Охарактеризуйте роль держави в регулюванні ринково-конкурентних відносин. 10. У чому виявляється сутність і особливості економічного циклу? Яке значення має антициклічна політика у досягненні економічної рівноваги? 11. Чим відрізняється криза надвиробництва від порушення рівноваги між попитом і пропозицією? 12. Порівняйте матеріальну основу середніх і малих циклів, зробіть висновки щодо специфіки кожного з них. 13. Дайте визначення поняттю “довгі хвилі” в економіці. Яка їх суть та структура? Яке значення має теорія довгих хвиль для економічної практики? 2.4. Практичне заняття 4: Механізми державного регулювання в економіці постіндустріального типу (4 год) План заняття:
1. Система
державного регулювання економіки: основні механізми і методи. 2. Грошово-кредитне регулювання економіки. 3. Державне регулювання зайнятості населення та ринку праці.
цілі,
принципи,
22
Навчальні цілі:
n з’ясувати:
• • • • • • •
n
• • • • • • • •
n
• • • • •
необхідність та доцільні межі державного втручання в економіку; основні механізми, форми, методи, засоби державного регулювання економіки; сутність інфляції, її види та способи вимірювання; основні визначення та вимірювання безробіття; взаємозв’язок між інфляцією та безробіттям; цілі, види та інструменти грошово-кредитної політики; цілі, види та інструменти політики держави у сфері зайнятості населення та регулювання ринку праці; знати: причини державного втручання в господарські процеси в умовах ринкової економіки; суть інфляції, дефляції та стагфляції; види інфляції; вплив інфляції на реальні доходи, зайнятість та динаміку реального ВВП; визначення безробіття та повної зайнятості; категорії населення відповідно до стандартів Міжнародної організації праці (МОП); відмінності між циклічною, фрикційною та структурною формами безробіття; економічні та соціальні наслідки безробіття; вміти: показати на конкретних прикладах наслідки втручання держави в господарські процеси в Україні; використовуючи рівняння Фішера, визначати кількість грошей, необхідних для обігу; на конкретних прикладах визначати такі показники, як індекс інфляції, рівень інфляції та темп інфляції; на конкретних прикладах розраховувати рівень безробіття та рівень зайнятості; використовуючи закон Оукена, вимірювати вплив безробіття на рівень реального ВВП та на величину відносного відставання реального ВВП від його потенційного рівня. Методичні рекомендації з підготовки та виконання практичних завдань
Для підготовки до цього практичного заняття необхідно прослухати лекції з цієї теми, вивчити обов’язкові і ознайомитися із додатковими матеріалами за наведеним нижче списком. Корисним для слухачів також буде попереднє ознайомлення із алгоритмами розв’язання типових ситуаційних завдань. При цьому особливу увагу слід приділити: методиці розрахунку необхідної кількості грошей у ринковому обігу, рівня зайнятості населення та рівня безробіття, визначенню суттєвих характеристик
23
антиінфляційної, монетарної політики держави та економічних механізмів державної політики зайнятості. Типові ситуаційні завдання: Завдання 1 Кількість товарів у країні збільшилась у 3 рази, ціни на товари зросли в 2 рази. Як змінилася маса грошей в обігу, якщо швидкість обігу грошей зросла в 2 рази? Завдання 2 Сума цін товарів, що перебувають в обігу, становить 240 млн грош. од., сума цін товарів, проданих у кредит, - 10 млн грош. од., взаємні розрахунки - 50 млн грош. од., сума цін товарів, строк оплати по яких настав, - 20 млн грош. од. Грошова одиниця здійснює в середньому 20 оборотів на рік. В обігу перебуває 11 млн грош. од. Як відреагує на це товарно-грошовий обіг? Завдання 3
Фактичний ВНП в n-році становить 1000 млрд. грош. од. Природний рівень безробіття становить в цьому ж році 5%. Фактичний рівень безробіття становить 7%. Використовуючи закон Оукена, розрахуйте обсяг потенційного ВНП в n-році (коефіцієнт Оукена дорівнює -2,5).
Методичні та дидактичні матеріали для виконання типових ситуаційних завдань: Завдання 1 Використовуючи рівняння Фішера, знаходимо, що грошова маса збільшилася в 3 рази. (2 · 3) : 2 = 3. Завдання 2 Д = (240 - 10 - 50 +20) : 20 = 10 млн грош. од. Оскільки в обігу перебуває 11 млн грош. од., то утворюється надлишковий грошовий попит на товари, що призводить до зростання цін, тобто інфляції. Завдання 3 Згідно із законом Оукена маємо (Y - Y*) / Y* = - β (U - U*), де Y - фактичний ВНП; Y* - потенційний ВНП; U - фактичний рівень безробіття; U* - природний рівень безробіття; β (в абсолютному вимірі) - емпіричний коефіцієнт чутливості ВНП до зміни циклічного безробіття (коефіцієнт Оукена). Звідки для нашого прикладу: (1000 - Y*) : Y* = - 2,5 (7 -
- 5). Отже, 1000 - Y* = - 0,05 Y* · Y* = 1000 : 0,95 = 1052,6 млрд грош. од.
24
Список рекомендованої літератури Матеріали для обов’язкового вивчення 1. Дзюбик С.Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування: Навч. посіб. К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 107-152. 2. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол. С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавн. центр “Академія”, 2000. - Т. 1 - С. 322-331. 3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. - 4-те вид., переробл. і допов. - К.: Знання-Прес, 2002. - 615 с. 4. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - С. 546-565. Додаткові матеріали для вивчення: 1. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Атіка, 2001. - 344 с. - Теми 4, 9, 16. Комплект індивідуальних завдань: А) Індивідуальні завдання: Завдання 1 Якщо номінальна пропозиція грошей збільшилася на 7%, рівень цін збільшився на 5%, а реальний випуск збільшився на 4%, то наскільки змінилася швидкість обігу грошей? Завдання 2 Сума цін товарів, що перебувають в обігу, становить 300 тис. грош. од., сума цін товарів, проданих у кредит, - 200 тис. грош. од., сума цін товарів, строк оплати яких настав, - 10 тис. грош. од., взаємопогашувані платежі, - 15 тис. грош. од. Одна грошова одиниця робить у середньому 25 оборотів на рік. Знайти кількість грошей, необхідних для обігу. Що відбудеться в економіці, якщо в обіг буде випущено 15 тис. грош. од.? Завдання 3 Є наступна інформація: n Чисельність зайнятих - 85 млн осіб; n Чисельність безробітних - 15 млн осіб; а) розрахуйте рівень безробіття; б) місяць потому із числа 85 млн осіб, які мали роботу, були звільнені 0,5 млн осіб; 1 млн осіб з числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи. Визначте, які тепер є: n чисельність зайнятих; n кількість безробітних;
25
n рівень безробіття.
Завдання 4 Згідно із законом Оукена двовідсоткове перевищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного рівня ВНП від реального становить: а) 2%; б) 4%; в) 3%; г) 5%; д) значно більше, ніж 5%; е) дещо менше, ніж 5%. Завдання 5 Номінальний ВНП - 750 млрд дол., природний рівень безробіття - 5%, фактичний рівень безробіття - 9%. Який обсяг продукції у вартісному вимірі недовироблений у країні? (Коефіцієнт Оукена - 2,5.) Б) Контрольні питання:
1. Яке місце займають економічні функції в діяльності держави? У чому їх сутність? 2. Одні економісти вважають, що держава в умовах ринкових відносин не має втручатися в ринкову економіку, в дію ринкового механізму, інші - що втручання держави у ринкові відносини має обмежуватися економічним регулюванням деяких процесів. Яка Ваша думка щодо цього? 3. Які чинники, на Вашу думку, визначають ситуації фіаско (неспроможності) держави як регулятора економічних процесів у ринковій економіці? Охарактеризуйте основні принципи державного регулювання економіки. Наскільки повно і системно вони втілені в Україні? 4. У чому полягає взаємозв’язок державного регулювання з ринковим саморегулюванням? Чому політика державного регулювання є невід’ємною складовою сучасних господарських систем у країнах ринкової економіки? Впливом яких чинників, на Вашу думку, зумовлюються доцільні межі державного втручання в господарські процеси? 5. Держава визначає обсяг пропозиції суспільних благ, установлює на них розмір податків. Підприємства, які виконують державне замовлення з виробництва суспільних товарів, можуть неефективно використовувати ресурси, завищувати витрати, домовлятися між собою щодо встановлення монопольних цін. Яких заходів можна вжити для подолання цих негативних явищ? 6. Як відомо, в умовах ринкової економіки на рівень цін впливає співвідношення попиту і пропозиції. Проте в деяких країнах (наприклад, країнах Європейського Союзу) держава підтримує ціни на певну продукцію за допомогою дотацій. У яких галузях виробництва це відбувається? Чим можна пояснити такі відхилення від правил ринкової економіки? 7. Які цілі, завдання і межі державного сектора в економіці? У чому проявляються сутність і особливості державної власності? Чому вона не може охопити всю економіку країни?
26
8. Державна власність в умовах ринкової економіки становить велику частку в економіці, що сприяє реалізації важливих економічних і соціальних завдань. В Україні економічна політика спрямована на зменшення частки державної власності. Яка Ваша думка щодо цього? Які, на Ваш погляд, основні соціально-економічні наслідки проведеної приватизації в Україні? 9. У чому Ви бачите відмінність між поміркованою, галопуючою інфляцією і гіперінфляцією? Які критерії їх розмежування? 10. Охарактеризуйте інфляційну ситуацію в Україні в поточному році. Які заходи уряду, на Ваш погляд, можуть зменшити інфляційні очікування населення? 11. Що являє собою політика “дешевих грошей” та політика “дорогих грошей”? 12. Чи означає поняття повної зайнятості абсолютну відсутність безробітних? Що таке система ринку робочої сили? Назвіть та охарактеризуйте її основні елементи в умовах сучасної України. 13. Які засоби подолання безробіття використовуються урядом у сучасних умовах України? Наскільки, на Вашу думку, вони ефективні?
2.5. Перелік питань, які виносяться на практичні заняття для слухачів вечірньої та заочної форм навчання (6 год)
1. Сутність економічних цілей розвитку суспільства та роль держави у їх
визначенні та запровадженні. Особливості реалізації цілей суспільного розвитку в економіці сучасної України. 2. Сутність та структурні елементи економічної системи. Моделі економічних систем. Пріоритетні напрями розбудови соціально орієнтованої економіки в Україні. 3. Система державного регулювання економіки: основні цілі, принципи, механізми і методи запровадження. 4. Ефективність (результативність) системи державного регулювання економіки: критерії та основні показники.
27
3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ (ІНПЗ) з модуля “Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління” “Аналіз системи державного регулювання економічної діяльності в Україні” Аналітична записка “Аналіз системи державного регулювання економічної діяльності в Україні” є складовою навчальної програми модуля “Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління” (першої частини нормативної дисципліни “Державне управління в економічній сфері”). Вона зорієнтована на практичне застосування слухачами знань і компетенцій, здобутих у процесі лекційних і практичних занять, поглиблення їх вмінь та навичок з підготовки експертно-аналітичних документів з економічної проблематики у сфері державного управління. В аналітичній записці потрібно висвітлити низку питань (див. п. 3.2 “Структура та зміст аналітичної записки”) згідно з індивідуально обраною слухачами темою. Матеріали аналітичної записки можуть бути використані слухачами при підготовці розділу “Аналітична частина” доповідної записки з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері для здачі комплексного кваліфікаційного завдання на державних іспитах у НАДУ при Президентові України. 3.1. Вимоги до оформлення та представлення результатів аналітичної записки обсяг - до 5 стор.; розмір шрифту - 12 кегель, міжрядковий інтервал - одинарний; поля - до 20 мм з усіх боків; на першому аркуші аналітичної записки зазначити: прізвище, ім’я, по батькові слухача, номер групи, форму навчання, обрану тему аналітичної записки; • граничний термін подання аналітичних записок на кафедру економічної теорії та історії економіки - день проведення підсумкового тесту за розкладом занять відповідної групи (для слухачів заочної форми навчання - перший тиждень наступної сесії після здачі тесту з модуля “Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління”); • аналітична записка має бути виконана кожним слухачем індивідуально, групові роботи не розглядаються. • • • •
28
3.2. Структура та зміст аналітичної записки
1. Об’єкт державного регулювання (певна сфера економічної діяльності, економічний
2.
3.
4.
5.
6. 7.
процес): охарактеризуйте сучасний стан об’єкта на основі аналізу основних соціальноекономічних показників його розвитку. Економічна необхідність, межі державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): чим, на Вашу думку, визначається необхідність такої діяльності держави (існуючі обмеження ринку, потреба постачання суспільних благ тощо)? Які чинники зумовлюють доцільні межі втручання держави в регулювання зазначеної сфери, процесу? Як сформульовані стратегічні цілі держави та шляхи їх досягнення щодо зазначеного об’єкта в чинних нормативно-правових актах, програмних документах? Суб’єкти державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): які органи державної влади мають відповідні повноваження? Які горизонтальні та вертикальні зв’язки встановлені при взаємодії цих органів державної влади? Чи достатніми є повноваження цих суб’єктів щодо зазначеного об’єкта? Чи відповідає чинна організаційна структура суб’єктів державного регулювання цілям та завданням економічного зростання України? Засоби державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): які механізми (методи, інструменти) використовуються (а які - ні, але можуть використовуватись у цій сфері) суб’єктами регулювання щодо зазначеного об’єкта? Проаналізуйте умови, процедури, сфери, форми та реальні наслідки їх застосування. Прогалини у функціонуванні системи державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): чи відповідає сучасний стан державного регулювання офіційним цілям та завданням держави у визначеній сфері? Що, на Вашу думку, гальмує розвиток зазначеної системи? Обґрунтуйте Вашу позицію, посилаючись на аналіз чинної нормативно-правової бази, динаміку показників розвитку зазначеної сфери (процесу) тощо. Висновок: сформулюйте Ваші пропозиції щодо розв’язання назрілих проблем, пов’язаних із функціонуванням зазначеної системи державного регулювання. Перелік використаних джерел (Інтернет-сайти, статистичні довідники, нормативноправові акти тощо). 3.3. Рекомендована (орієнтовна) тематика аналітичних записок
1. Державне регулювання галузі економіки (на прикладі промисловості, сільського
господарства, транспорту, будівництва, зв’язку, ЖКГ, охорони здоров’я, освіти тощо). 2. Державне регулювання комплексу економіки (на прикладі АПК, ВПК, паливноенергетичного, металургійного тощо). 3. Державне регулювання сектора економіки (на прикладі державного, корпоративного, малого і середнього бізнесу тощо). 4. Державне регулювання грошово-кредитної сфери.
29
5. Державне регулювання окремого ринку (на прикладі ринку цінних паперів,
валютного, сировинного, нерухомості тощо). 6. Державне регулювання розвитку ринкової інфраструктури (на прикладі фінансової, кадрової, матеріально-технічної, соціальної тощо). 7. Державне регулювання цін та інфляції. 8. Державне регулювання відносин власності в економіці. 9. Державне регулювання конкуренції. 10. Державне регулювання природних монополій. 11. Державне регулювання спеціальних монополій. 12. Державне регулювання підприємницької діяльності. 13. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 14. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 15. Державне регулювання реструктуризації підприємств (фінансової санації, банкрутства тощо). 16. Державне регулювання структурних зрушень в економіці. 17. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 18. Державне регулювання інноваційної діяльності. 19. Державне регулювання кон’юнктури ринку. 20. Державне регулювання ринку праці. 21. Державне регулювання раціональної зайнятості. 22. Державне регулювання доходів населення. 23. Державне регулювання рівня і якості життя населення. 24. Державне регулювання природоохоронної діяльності. 25. Інша тема за умови погодження із викладачем навчальної дисципліни. 3.4. Критерії оцінювання виконаних аналітичних записок Максимальна оцінка - 20 балів. За основу оцінювання представленої роботи беруться повнота і послідовність висвітлення питань відповідно до структури аналітичної записки, самостійність та логічність викладення матеріалу, аргументованість висновків автора. 3.5. Рекомендовані джерела для підготовки аналітичних записок Основна література 1. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 104 с. 2. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.Г.Бодрова, В.О.Рибалкіна. - К.: Видав. центр “Академія”, 2004. - 243 с. 3. Дзюбик С.Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування: Навч. посіб. К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 168 с.
30
4. Івашов М.Ф. Актуальні питання економічної теорії та практики її застосування в державному управлінні: Навч. посіб. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 56 с. 5. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. - 4-те вид., переробл. і допов. - К.: Знання-Прес, 2002. - 615 с. 6. Санталайнен Т., Воутилайнен Э., Поренне П., Ниссинен Й. Управление по результатам: Пер. с фин. - М.: Прогресс, 1988. - 235 с. 7. Самюельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995. 8. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора. - К.: Основи, 1998. 9. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность: Ошибки социализма. - М.: Дело, 1992. 342 с. 10. Шніцер М. Порівняння економічних систем. - К.: Основи, 1997. - 519 с. 11. Шушански Я. Методология рационализации. - М.: Прогресс, 1987. - 185 с. 12. Эклунд К. Эффективная экономика / Пер. со швед. - М.: Экономика, 1991. - 286 с. Додаткова література 1. Бодров В.Г., Кредисов А.І., Леоненко П.М. Соціальне ринкове господарство: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1995. - 125 с. 2. Балдич Н.І. Механізм фінансового вирівнювання місцевих бюджетів: сутність, структура, функції // Державне управління: теорія та практика: Електрон. наук. фах. вид. НАДУ. - 2005. - № 1 // http://www.academy.gov.ua/ej1/index.html. 3. Балдич Н.І. Сучасна трансформація ролі органів управління проміжного рівня в процесі фінансового вирівнювання // Держава та регіони. - 2004. - № 1. - С. 7-11. 4. Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій. К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 392 с. 5. Гаман М.В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 217 с. 6. Іваницька О.М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. 7. Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом: Монографія. К.: Вид-во НАДУ, 2005. 8. Переходная экономика: методология, теория, политика: Сб. науч. тр. - Д.: Наука и образование, 2003. - 668 с. 9. Проблемы экономики переходного общества / Отв. ред.: В.М.Геец, Д.С.Львов. Запорожье: ГУ “ЗИМГУ”, 2004. - 386 с. 10. Сафронова О.М. Особливості формування структурної моделі корпоративного управління в Україні // Вісн. НАДУ. - 2004. - № 1. - С. 249-257. Інтернет-ресурси 1. Сайт Верховної Ради України // http: // www.rada.kiev.ua 2. Сайт Кабінету Міністрів України (вихід на всі міністерства і відомства) // http: // www.kmu.gov.ua 3. Сайт Міністерства економіки України // http: // www. me.gov.ua 4. Сайт Міністерства фінансів України // http: // www.minfin.kmu.gov.ua 5. Сайт Державного комітету статистики України // http: // www.ukrstat.gov.ua
31
6. Сайт Міжнародного центру перспективних досліджень // http: // www.icps.kiev.ua 7. Сайт Інституту проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого // http: //
www.legality.kiev.ua 8. Сайт Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова // http: // www.uceps.com.ua 9. Сайт Українського інституту розвитку фондового ринку // http: // www.usmdi.org.ua 10. Сайт Інституту конкурентного суспільства // http: // www.ics.org.ua 11. Сайт Світового банку (WB) // http: // www.worldbank.org 12. Сайт Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) // http: // www.ebrd.org 13. Сайт Світової організації торгівлі (WTO) // http: // www.wto.org 14. Сайт Європейської комісії (EC) // http: // www.europa.eu.int 15. Сайт Організації з міжнародного співробітництва і розвитку (OECD) // http: // www.oecd.org 3.6. Методичні рекомендації до виконання аналітичної записки Виконання аналітичної записки передбачає формування в слухачів уявлення про державне регулювання економічної діяльності як певний різновид систем - особливу складноорганізовану впорядковану цілісність, що включає певні структурні елементи, об’єднані різноманітними зв’язками і взаємовідносинами, специфічними за своєю природою і змістом. Наявність не тільки необхідних, а й достатніх елементів для саморозвитку, самовідтворення такої системи характеризує її цілісність, самодостатність. Ознака органічності системи вказує на внутрішню, родинно-генетичну єдність, чистоту, нечужинність її елементів. Чим більше в зазначеній системі перехідних, змішаних явищ, форм та процесів, тим нижчий ступінь її органічності, чистоти. Здатність комплексно, адекватно і своєчасно реагувати на зміни навколишнього середовища свідчить про мобільність системи державного регулювання економічної діяльності. Наявність зазначених характеристик цієї системи є запорукою досягнення цілей держави у відповідній сфері економічних відносин. Як складові елементи системи державного регулювання економіки можуть розглядатися: об’єкти та суб’єкти відповідної діяльності, форми, методи, механізми її здійснення тощо. Сутнісні характеристики елементів системи державного регулювання економіки та конкретні приклади їх втілення наведені в табл. 3.1.
32
Таблиця 3.1 Основні складові системи державного регулювання економіки (ДРЕ) та їх сутність
Складова системи ДРЕ Об’єкти Сутність, приклади на що спрямований регулюючий вплив держави? • економіка країни, галузей, сфер, секторів, регіонів, областей, міст, районів тощо; • економічні явища, процеси (економічний цикл, структура економіки, інвестиційні процеси, грошовий обіг, інфляція, ціни, платіжний баланс тощо) які органи та інституції забезпечують регулюючий вплив держави? • міждержавні і національні (центральні, регіональні, місцеві) органи державної влади та інституції завдяки чому забезпечується функціонування ДРЕ? Цілісна сукупність взаємодіючих, взаємозумовлених і цілеспрямованих важелів, форм, методів ДРЕ: • організаційний, правовий, економічний, інформаційний тощо; • фінансово-бюджетний (фіскальний), грошово-кредитний (монетарний), інвестиційний, зовнішньоекономічний тощо що є знаряддям здійснення (реалізації )механізму ДРЕ? • фінансово-бюджетний: податки, державні витрати, пільги, субсидії, дотації, субвенції тощо; • грошово-кредитний: облікова ставка, норма обов’язкового резервування, операції на відкритому ринку тощо; • валютний: валютні інтервенції, девальвація, ревальвація, валютні обмеження тощо; • зовнішньоекономічний - ціна, податок, мито, тарифи, стандарти, пільги тощо в який спосіб здійснюється (реалізується) ДРЕ? • за характером впливу (прямі, непрямі); • за часом дії (довгострокові, короткострокові); • за масштабами втручання (загальні, часткові); • за змістом (економічні, адміністративні, інституційні, соціально-психологічні); • за способом прийняття (правові, неправові); • за характером дії (стримувальні (обмежувальні), стимулюючі, комплексні); • за рівнем впливу (загальнодержавні, територіальні, місцеві); • за об’єктом впливу (галузеві, функціональні) тощо що є зовнішнім вираженням, втіленням змісту ДРЕ? • план (прогноз) соціально-економічного розвитку країни, галузі, певної сфери економічної діяльності, регіону, державне замовлення тощо
Суб’єкти Механізми
Важелі (інструменти)
Методи
Форми
По суті, виконання ІНПЗ передбачає опис зазначених елементів системи державного регулювання економіки відповідно до обраної слухачем теми аналітичної записки та з’ясування стану розвитку цієї системи в контексті наведених характеристик цілісності, органічності, мобільності. Для висвітлення п. 1 аналітичної записки варто навести статистичні дані, що характеризують структуру та динаміку аналізованого процесу, явища. З цією метою доцільно скористатися статистичними даними, розміщеними на сайтах [2-4]. Лаконічна відповідь на п. 2 аналітичної записки (2-3 речення) передбачає чітке формулювання основної проблеми, що зумовлює необхідність втручання держави в процес регулювання аналізованого процесу (діяльності) та доцільні межі такого втручання, пов’язані з об’єктивними можливостями застосування владних механізмів в
33
економічній сфері. Для цього варто взяти до уваги основні ситуації неспроможності ринку та джерела неспроможностей державної влади у сфері регулювання економіки, розгорнутий перелік яких наведено відповідно в табл. 3.2 і 3.3. Таблиця 3.2 Перелік неспроможностей ринку та їх наслідків для ефективності економіки
Неспроможність ринку Наслідки для ефективності економіки
1. ТРАДИЦІЙНІ НЕСПРОМОЖНОСТІ РИНКУ
А. Суспільні блага Неконкурентні, виключні у споживанні: придатні Недостатня пропозиція для продажу суспільні товари Неконкурентні, невиключні у споживанні: чисті Недостатня пропозиція суспільні блага Конкурентні, невиключні у споживанні: ресурси Надмірне споживання, недостатнє інвестування спільної власності Б. Зовнішні ефекти Позитивні зовнішні ефекти Недостатня пропозиція, недостатнє споживання Негативні зовнішні ефекти Надмірна пропозиція, надмірне споживання Природна монополія Недостатня пропозиція, Х-неефективність Інформаційна асиметрія: надмірна оцінка і Надмірне споживання або недостатнє споживання недооцінка якості 2. ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ МОДЕЛІ Недостатня пропозиція А. Ринки з небагатьма продавцями або покупцями Б. Ендогенні або неприйнятні вподобання Ендогенні вподобання Як правило, надмірне споживання Взаємозалежність корисностей Неефективність розподілу Неприйнятні вподобання Надмірне споживання В. Проблема невизначеності Неповні ринки страхування: несприятливий Недостатнє або надмірне споживання, недостатня вибір, моральна шкода й унікальні активи пропозиція Неправильне розуміння ризику Надмірне або недостатнє споживання Неповні ринки капіталу, недостатнє інвестування Г. Міжчасові проблеми: некомерційні активи і банкрутство Недостатнє використання ресурсів Д. Витрати пристосування
Джерело: Веймер Д.Л., Вайнінг Е.Р. Аналіз політики: концепції і практика / Пер. з англ. І.Дзюб, А.Олійник; Наук. ред. О.Кілієвич. - К.: Основи, 1998. - С.148. Таблиця 3.3 Джерела неспроможностей державної влади у сфері регулювання економіки
Неспроможність державної влади Наслідки для економіки 1 2 Проблеми, властиві прямій демократії Парадокс голосування Неоднозначність програм Інтенсивність уподобань і пакетування позицій Витрати за неефективний суспільний вибір припадають на меншість Проблеми, властиві представницькій владі 34
Вплив організованих інтересів Пошуки ренти 1 2 Географічні виборчі округи Розподіл “державного бюджету” Обмежені часові горизонти, породжені виборчими Недостатнє інвестування циклами Позування перед громадськістю Обмежений порядок денний Проблеми, властиві бюрократичному забезпеченню Проблеми державних інститутів Використання ресурсів не за призначенням Проблеми оцінювання благ Х-неефективність Обмежена конкуренція Х-неефективність Захист прав державних службовців Негнучкість Неспроможності державних інститутів як Неефективність розміщення та неспроможності ринку Х-неефективність Проблеми, властиві децентралізації Розмиті повноваження Проблеми втілення політики в життя Фіскальні зовнішні ефекти Нерівний розподіл місцевих суспільних благ
Джерело: Веймер Д.Л., Вайнінг Е.Р. Аналіз політики: концепції і практика / Пер. з англ. І.Дзюб, А.Олійник; Наук. ред. О.Кілієвич. - К.: Основи, 1998. - С. 226. Визначення стратегічних цілей держави та шляхів їх досягнення щодо зазначеного об’єкта доцільно навести з посиланням на чинне законодавство, програмні документи діяльності уряду України тощо. У разі відсутності таких положень можливо послатися на проекти законів України, розробки перспективних урядових рішень щодо регулювання аналізованих процесів. З цією метою варто звернутися до матеріалів, розміщених на сайтах [1; 2; 7]. Висвітлення п. 3-6 передбачає використання слухачами всього масиву інформації, виділеного ними як найбільш цікавого і актуального для обраної сфери дослідження, зокрема в частині досвіду реформування вітчизняної економіки, можливостей використання в практиці державного управління в Україні позитивного зарубіжного досвіду тощо. У цьому розумінні доцільним буде звернення до матеріалів сайтів [6-15]. Аналітична записка повинна завершуватися 1-3 висновками, які б висвітлювали авторську позицію щодо основних проблем функціонування відповідної системи державного регулювання економічної діяльності та конкретних напрямів їх вирішення відповідно до сучасних реалій господарського життя в нашій країні.
35
4. ТИПОВІ ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з модуля “Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління” Варіант 1 Чи правильні наведені твердження (напишіть - “так” або “ні”) 1. Проблема рідкісності ресурсів вирішується шляхом обмеження потреб. 2. Чи призводить до зростання цін збільшення кількості грошей в обігу, якщо виробництво товарів і послуг збільшується в рівному або більшому ступені? 3. В умовах гіперінфляції споживачі прагнуть вкласти гроші в матеріальні цінності. 4. Збільшення допомоги з безробіття сприяє його зростанню. 5. Середні (промислові) цикли пов’язані із зміною попиту на обладнання і будівлі. 6. Інтенсивне економічне зростання спостерігається, коли зростання національного доходу випереджає зростання кількості зайнятих у виробництві. Впишіть пропущені слова
7. _________________ ___________ - економічна система, в якій співіснують приватна та
державна власність і яка спирається на ринковий механізм і державне регулювання. 8. _________________ _____________ - обсяг НД (ВВП) у розрахунку на одного зайнятого в національній економіці. 9._____________ - рушійна сила розвитку ринкової економіки; економічна боротьба, суперництво між окремими виробниками товарів, послуг за задоволення власних інтересів. Питання множинного вибору № 10-15 (обрати і позначити лише один варіант відповіді)
10. Припустимо, що ВНП збільшився з 500 млрд дол. США до 600 млрд дол., а дефлятор
ВНП - із 125 до 150. За таких умов величина реального ВНП: а) не зміниться; б) збільшиться; в) зменшиться; г) не може бути розрахована на основі існуючих даних; д) усі попередні відповіді неправильні.
11. Виробництво є ефективним, якщо забезпечено:
а) повне використання трудових ресурсів; б) повне використання всіх наявних ресурсів; в) повне використання виробничих ресурсів; г) недієвість закону спадної продуктивності факторів виробництва.
36
12. У період пожвавлення економіки:
а) реальний обсяг виробництва зростає; б) номінальний обсяг виробництва збільшується; в) номінальний обсяг виробництва залишається без змін; г) зменшується реальний обсяг виробництва, а номінальний - зростає.
13. Індивід, який втратив роботу через спад в економіці, потрапляє до категорії
безробітних, що відповідає: а) фрикційному безробіттю; б) циклічному безробіттю; в) структурному безробіттю; г) технологічному безробіттю.
14. Стагфляція характеризується:
а) зростанням ціни споживчого кошика; б) зростанням цін, скороченням виробництва і високим рівнем безробіття; в) дефіцитом товарів і послуг; г) збільшенням грошової маси.
15. Що не спричиняє інфляцію пропозиції:
а) зростання цін на матеріальні ресурси, зокрема на енергоносії; б) надмірне зростання грошової маси; в) мілітаризація економіки; г) зростання реальних процентних ставок; д) значне зростання номінальної зарплати. Питання множинного вибору № 16-17 (обрати і позначити кілька варіантів відповіді)
16. Які з наведених факторів можна віднести до факторів виробництва?
а) природні ресурси (земля, корисні копалини, водні ресурси); б) фізичні і розумові здібності людини, що витрачаються при виробництві товарів і послуг; в) обладнання, станки, машини, сировина; г) здатність людей приймати раціональні рішення, вміти ризикувати; д) способи виробництва товарів і послуг (технології виробництва); е) екологічний фактор.
17. Інфляція - це: а) зниження витрат виробництва і цін; б) зростання цін; в) знецінення паперових грошей по відношенню до реальних; г) гальмування процесу зростання цін.
37
Розрахункові задачі № 18-20 (навести алгоритм розв’язання, необхідні розрахунки та отриманий результат)
18. Реальний ВНП становив 800 млрд грош. од. в минулому році і 840 млрд грош. од. у
поточному році. Розрахуйте: а) темпи зростання та б) темпи приросту ВНП у поточному році порівняно з минулим роком.
19. Сума цін товарів, що перебувають в обігу, становить 240 млн грош. од., сума цін
товарів, проданих у кредит, - 10 млн грош. од, взаємні розрахунки - 50 млн грош. од., термінові платежі - 20 млн грош. од. Кожна грошова одиниця здійснює в середньому 20 оборотів на рік. В обігу перебуває 11 млн грош. од. Спрогнозуйте, які наслідки для розвитку економіки країни має така ситуація?
20. Рівень фактичного безробіття становить 12%, природного - 6%. Фактичний ВВП
становить 190 млрд грн. Визначте за цих умов втрати ВВП від циклічного безробіття. Варіант 2 Чи правильні наведені твердження (напишіть - “так” або “ні”) 1. Обмежене благо обов’язково є рідкісним. 2. Чи пов’язана сучасна емісія паперових грошей із золотом? 3. Дефляція - це зниження загального рівня цін. 4. Короткі цикли не передбачають перепрофілювання виробництва. 5. Безробітні - це особи, які не бажають працювати. 6. При екстенсивному економічному зростанні природокористування нераціональне. Впишіть пропущені слова 7. _________________ ______________ - усі природні, людські та вироблені людиною засоби, що використовуються для виробництва товарів і послуг. 8.________________ - величина ВВП або НД, що припадає на одну гривню основних фондів. 9._______________ ____________ - це ринкова ситуація, за якої на ринку існує тільки один продавець і немає близького замінника продукту, який він виробляє. Питання множинного вибору № 10-15 (обрати і позначити лише один варіант відповіді)
10. Якщо ціни зростають, а обсяг випущеної продукції не змінюється, то ВНП,
вимірюваний у поточних цінах: а) збільшується; б залишається незмінним; в) зменшується.
38
11. Власність в економічному розумінні - це:
а) відношення людини до речі; б) сама річ; в) відносини між людьми з приводу речей.
12. Закон пропозиції за всіх інших рівних умов встановлює:
а) зворотний зв’язок між ціною і кількістю пропонованого товару; б) прямий зв’язок між кількістю і ціною пропонованого товару.
13. На відміну від конкурентної фірми монополіст:
а) може назначати яку завгодно ціну на свій продукт; б) може виробити який завгодно обсяг продукції і продати її за своєю ціною; в) за заданої кривої ринкового попиту може вибрати комбінацію ціни і обсягу виробництва, яка дає максимальний прибуток; г) усі відповіді правильні.
14. Якщо зростання цін на товари не перевищує 5% на рік і ціни різних товарних груп
відносно одна одної не змінюються, то це: а) очікувана інфляція; б) гіперінфляція; в) галопуюча інфляція; г) збалансована інфляція; д) повзуча інфляція; е) інфляція попиту. 15. Антициклічне регулювання економіки спрямовано на: а) скорочення кризового спаду виробництва; б) прискорення економічного зростання; в) стабілізацію економічного розвитку; г) усі відповіді неправильні. Питання множинного вибору № 16-17 (обрати і позначити кілька варіантів відповіді)
16. Які з наведених нижче явищ є опосередкованими показниками економічного
зростання: а) зростання обсягу і поліпшення якості основного капіталу; б) зниження ступеня монополізації ринку; в) збільшення чисельності і підвищення якості трудових ресурсів; г) підвищення кількості і якості ресурсів, що залучаються до господарського обігу; д) зменшення ціни на виробничі ресурси; е) зниження податку на прибуток.
17. Неспроможність держави у сфері регулювання економічних відносин зумовлена:
а) періодичними спадами промислового виробництва;
39
б) недостатньою поінформованістю уряду щодо результатів прийнятих рішень; в) обмеженістю контролю над реакцією приватного сектора; г) недосконалістю системи представницької демократії; д) монополістичним ціноутворенням на окремих ринках. Розрахункові задачі № 18-20 (навести алгоритм розв’язання, необхідні розрахунки та отриманий результат)
18. ВНП становить 5000 од., особисте споживання - 3200 од., державні закупівлі - 900 од.
Чистий експорт - 350 од. Обчисліть величину валових інвестицій. 19. Функція попиту Qd=300-3p, функція пропозиції Qs= p-20. 1) визначити рівноважну ціну (Ре) і рівноважний обсяг продажів (Qe); 2) як зміниться попит і пропозиція, якщо ціна на товар буде дорівнювати 90 грош. од.? 3) яка ситуація складеться на ринку, якщо ціна на товар знизиться до 70 грош. од.?
20. Розрахуйте темпи зростання ВНП, якщо він становить 300 тис. грош. од. і
збільшився з минулого року на 15 тис. грош. од.
40
КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК Антимонопольне регулювання напрям державного регулювання економіки, реалізація якого передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на обмеження монопольної діяльності суб’єктів господарювання засобами безпосереднього державного регулювання на конкретних монополізованих ринках, або діяльності конкретних монопольних утворень шляхом централізованого встановлення відповідних кількісних і якісних показників. напрям державного регулювання економіки, реалізація якого передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на підтримку стабільних темпів економічного зростання в країні, згладжування кон’юнктурних і циклічних коливань шляхом впливу на попит і пропозицію товарів та послуг для населення та інших суб’єктів господарської діяльності. нездатність суб’єкта господарювання відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів. Передбачає застосування визначеної судом особливої ліквідаційної процедури. соціально-економічне явище, за якого частина працездатного населення не може знайти роботу. Розрізняють абсолютне і відносне безробіття. Абсолютне безробіття виникає, коли робочих місць менше, ніж працездатного населення (тобто є результатом перенаселення). Відносне безробіття виникає, коли в одному місці спостерігається надлишок робочої сили, а в іншому - її дефіцит. Залежно від економічних процесів, що є підґрунтям виникнення цього явища, розрізняють фрикційне, структурне і циклічне безробіття. вартість усіх товарів та послуг у ринкових цінах, створених на економічній території країни за той чи інший період, за винятком вартості їх проміжного споживання, тобто ВВП є загальною вартістю кінцевого продукту, виробленого тільки всередині країни, з використанням як власних, так і “чужих” факторів виробництва. вартість усіх кінцевих товарів і послуг у ринкових цінах, створених за той чи інший період з використанням факторів виробництва, що належать даній країні та її громадянам. належність речей, матеріальних і духовних цінностей певним особам, юридичне право на таку належність і економічні відносини між людьми з приводу належності (володіння), розпорядження, користування об’єктом власності.
Антициклічне (кон’юнктурне) регулювання
Банкрутство
Безробіття
Валовий внутрішній продукт (ВВП)
Валовий національний продукт (ВНП) Власність
41
Господарська діяльність
діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. доктрина ринкових економічних перетворень, яка передбачає поступовість, поетапність їх здійснення. напрям державного регулювання економіки, реалізація якого передбачає здійснення комплексу заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на стримування інфляції і забезпечення стабільності грошової одиниці країни. здійснюваний державою комплекс заходів, у тому числі примусових, спрямованих на зниження рівня монополізації ринків та обмеження діяльності монопольних утворень. передача об’єктів державної власності у приватну; найчастіше здійснюється через низьку ефективність використання ресурсів державними підприємствами. виключне право держави на певні види діяльності, використання певних об’єктів, ресурсів. вплив держави в особі державних органів на економічні явища та процеси, осіб, які беруть у них участь. Являє собою комплекс заходів, інструментів і механізмів координації, організації, упорядкування економічних відносин у суспільстві, суб’єктом якого виступає держава та її інститути з притаманними їм важелями цілеспрямованого впливу на перебіг господарських процесів. сукупність підприємств, організацій, установ, що перебувають у державній власності та якими управляють органи державної влади або особи, що призначаються або наймаються ними. індекс цін, який використовують для визначення реального ВВП; визначається як відношення вартості товарів і послуг, які виробляють у поточному році, до вартості у базовому році. процес спаду загального рівня цін у країні і підвищення купівельної спроможностей грошей. процес виробництва продукції (товарів та послуг), який здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічна діяльність характеризується витратами на виробництво, процесом виробництва та випуском продукції. досягнення найбільших результатів при найменших витратах живої та уречевленої праці; розраховується як співвідношення досягнутих результатів економічної діяльності (процесів) і пов’язаних з ними
42
Градуалістська стратегія Грошово-кредитне (монетарне) регулювання Демонополізація економіки Денаціоналізація
Державна монополія Державне регулювання економіки
Державний сектор в економіці Дефлятор ВВП Дефляція Економічна діяльність
Економічна ефективність
витрат. Економічна політика держави сукупність цілеспрямованих дій органів державної влади, спрямованих на вирішення конкретних проблем економічного розвитку країни шляхом запровадження узгодженої системи заходів правового, адміністративного, організаційного, фінансового характеру. взаємопов’язана, субординована сукупність організаційних форм та інституцій, в яких відбуваються господарські процеси, економічна діяльність людей; спосіб організації господарського життя суспільства для вирішення його ключових проблем. збільшення обсягів суспільного виробництва і розширення можливостей задовольнити зростаючі потреби населення у товарах і послугах; знаходить свій вияв через збільшення реального обсягу продукції (ВВП) у країні. періодичний підйом або спад реального ВВП на фоні загальної тенденції до економічного зростання. Сучасні фази економічного циклу: I криза, II - депресія, III - пожвавлення, IY - піднесення (пік, бум). істотні причинно-наслідкові зв’язки виробничих відносин, економічних процесів і явищ. Як Е.з. розглядаються: закон зростання потреб, закон зростання продуктивності праці, закон економії часу, закон рідкості, закон конкуренції, закон вартості, закон попиту, закон пропозиції та ін. види діяльності якоїсь особи або фірми, що опосередковано впливають на іншого індивіда чи фірму. Розрізняють позитивні та негативні екстерналії. відображає зворотну залежність між рівнем безробіття і реальним ВВП, яка показує, що зниження безробіття на 1% збільшує реальний ВВП приблизно на 2-3%. частка використовуваного доходу за вирахуванням сплачених податків, яка не споживається. всі види грошових, майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в реальні та фінансові активи з метою отримання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту; витрати на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також пов’язані з цим зміни оборотного капіталу. напрям державного регулювання економіки, реалізація якого передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на мобілізацію та стимулювання розвитку капіталовкладень з метою технічного та технологічного оновлення виробництва, розвитку
43
Економічна система
Економічне зростання національного господарства Економічний цикл (цикл ділової активності) Економічні закони
Екстерналії (зовнішні ефекти) Закон Оукена
Заощадження Інвестиції
Інвестиційноінноваційне регулювання
пріоритетних напрямів наукових досліджень, упровадження результатів науково-технічного прогресу у виробництво. Інституційні перетворення (реформи) економіки комплекс заходів, спрямований на формування засад ринкового господарства, приведення у дію його рушійних сил, насамперед підприємництва і конкуренції. Передбачає зміни у відносинах власності, приватизацію і земельну реформу, формування ринків праці і капіталів, проведення антимонопольної політики, підтримку з боку держави малого і середнього підприємництва, розвиток фінансової інфраструктури, забезпечення стабільної законодавчої бази ринкової економіки, створення нової податкової служби, судової та правової системи тощо. процес підвищення загального рівня цін та зниження купівельної спроможності грошей. один з провідних напрямів економічної теорії ХХ ст. та сучасності, якому тривалий час належало домінуюче становище у світовій економічній науці; макроекономічна теорія, що визначає фактори ринкової нестабільності та механізми державного регулювання економіки з метою формування ефективного попиту. напрям економічної політики держави, що передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення конкурентного середовища, підтримку і захист добросовісної конкуренції суб’єктів господарювання, боротьбу з монополізмом в економіці. змагальність підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач. перетворення державного підприємства на акціонерне товариство. діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. комплекс заходів, що передбачає скорочення державної регламентації господарського життя, усунення законодавчих або бюрократичних перешкод економічної діяльності, демонтаж механізмів, пов’язаних з жорстким регулюванням цін, розподілом ресурсів, адміністративним обмеженням зовнішньої торгівлі і використанням твердої валюти. комплекс заходів держави, покликаний знизити відкриту інфляцію, яка після початку лібералізації неминуче приходить на зміну товарному дефіциту і стриманій інфляції; стабілізаційна політика
44
Інфляція Кейнсіанство
Конкурентна політика держави
Конкуренція
Корпоратизація Корупція
Лібералізація економіки
Макроекономічна (фінансова) стабілізація
передбачає жорсткі кредитні, грошові і бюджетні обмеження, регулювання валютного курсу національної грошової одиниці. Механізми регулювання (координації) господарського життя суспільства важливі складові процесу управління, які полягають в узгодженні, упорядкуванні, взаємодії різних елементів економічної системи з метою забезпечення її ефективного функціонування. Зазвичай розрізняють механізми ринкової саморегуляції, державного регулювання економіки, міждержавних угод, наднаціональних органів управління, міжнародних фінансових організацій, транснаціонального корпоративного управління та ін. економічна теорія в структурі неокласичного напряму (економічного неоконсерватизму), що є сучасним варіантом кількісної теорії грошей; в ній наголошується на визначальній ролі грошового фактора в реалізації макроекономічних процесів та досягненні макроекономічної стабільності, а грошова (монетарна) політика розглядається як основа державного регулювання економіки. досягнення суб’єктом господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища. Монопольне (домінуюче) становище суб’єкта господарювання - становище суб’єкта господарювання на ринку, яке дає йому змогу самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання визначати умови обороту товарів на ринку завдяки тому, що суб’єкт господарювання: не має на ринку товару жодного конкурента або не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу на ринок інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів доступу на ринок інших суб’єктів господарювання або пільг чи інших обставин. відчуження або передача майна приватних осіб у власність держави. сукупний дохід в економіці, який отримують власники факторів виробництва (праці, капіталу, землі). неспроможність державних органів повністю реалізувати цілі (завдання) регулювання економічних процесів. Причини таких невдач: обмеженість інформації, недостатній контроль за реалізацією конкретних проектів, обмежений вплив на бюрократію, недосконалість політичних механізмів тощо. неспроможність ринкового механізму забезпечити Паретоефективність економіки, повну зайнятість трудових ресурсів, збалансований розвиток. Ситуації неспроможності ринку пов’язані із неможливістю забезпечити потреби виробництва суспільних товарів і послуг у необхідному обсязі, мінімізацію негативних і максимізацію позитивних екстерналій, запобігання асиметричній
45
Монетаризм
Монополізація
Націоналізація Національний дохід (НД) Невдачі (фіаско) держави у сфері регулювання економіки Невдачі (фіаско) ринку
поінформованості суб’єктів господарювання, захист конкуренції і згладжування макроекономічних коливань, забезпечення соціальної справедливості розподілу доходів тощо. Неоінституціональ- теоретична школа, яка, на відміну від монетаристськокейнсіанської, звертає увагу на внутрішні відносини в на економіка трансформаційних країнах з особливим наголосом на групових інтересах і пов’язаних з ними загрозах самоблокування розвитку; від неокласичного бачення трансформаційних процесів її відрізняє деякий песимізм стосовно здійсненності програм реформ, позначених (принаймні, тимчасово) груповими інтересами. Неокласика, неокласична економічна теорія один з провідних напрямів сучасної економічної науки, сформований наприкінці ХІХ ст. на основі синтезу класичної ринкової ліберальної доктрини, маржиналізму, мікроекономічного аналізу і пізніше доповнений концепціями економічного неолібералізму, неокласичною макроекономікою, ідеями виваженого державного регулювання економіки. один з основних напрямів сучасної економічної теорії та економічної політики, що ґрунтується на визнанні необхідності поєднання державного регулювання економіки з дотриманням принципів економічної свободи, максимально можливим використанням ринкових механізмів і вільної конкуренції в умовах тенденції до монополізації господарського життя суспільства, що посилюється; економічна роль держави вбачається у забезпеченні загальних інституційних умов функціонування конкурентного устрою ринкового господарства та здійсненні ефективної політики соціального вирівнювання. охоплює всі недекларовані легально дозволені види економічної діяльності зареєстрованих і незареєстрованих економічних суб’єктів, що приховуються або просто не обліковуються державою. обсяг виробництва, який вимірюється в поточних цінах, тобто в цінах, що існують на момент виробництва. поняття, яке фіксує, окреслює, позначає характерні риси, чинники і параметри переходу від однієї системи координації господарського життя суспільства до іншої, принципово відмінної від неї. 1) право власника на використання об’єкта власності. Власник має право здійснювати щодо об’єкта, який йому належить, будь-які дії, які не суперечать закону та іншим правовим актам і не порушують права та інтереси інших осіб; 2) врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном; сукупність юридичних норм, що закріплюють та охороняють права власності;
46
Неолібералізм
Неофіційна економіка
Номінальний ВВП (ВВПн) Перехідна економіка Право власності
3) з погляду економістів - право контролювати використання певних обмежених ресурсів і розподіляти витрати, які при цьому виникають. Приватизація державного майна процес роздержавлення власності на засоби виробництва, майно, житло, землю, природні ресурси. Проводиться через продаж або безоплатну передачу об’єктів державної власності приватним особам, колективам з утворенням на її основі корпоративної (акціонерної) приватної власності. одна з основних форм власності на землю, нерухомість, засоби виробництва, гроші і цінні папери, робочу силу, різні товари, інтелектуальні продукти. Суть П.в. полягає в тому, що об’єкти власності належать приватним особам, групам осіб. До П.в. відносять як індивідуальну, так і корпоративну, акціонерну недержавну власність. Ринкова ситуація, коли добробут суспільства досягає максимуму, а розподіл ресурсів стає оптимальним, а будь-яка зміна цього розподілу може погіршити добробут хоча б одного суб’єкта економічної системи. офіційно визнана монополія на виробництво і продаж товарів і послуг суспільного споживання; зумовлюється або природними правами монополіста, або соціально-економічною вигодою для держави і населення. обсяг виробництва, який вимірюється в сталих (незмінних, базових) цінах, тобто на величину цього показника впливає лише зміна обсягів виробництва. напрям економічної політики держави, спрямованої на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання; недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, обмеження втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, встановлених законодавством країни. приватизація раніше націоналізованої приватної власності. модель економічної системи, що ґрунтується на застосуванні ринкових механізмів ціноутворення та конкуренції, домінуванні приватної власності на засоби виробництва. автоматичний вплив ринкового механізму взаємодії попиту і пропозиції, конкуренції на формування обсягів виробництва і продажу товарів і послуг, рівень їх споживання, ефективність і
47
Приватна власність
Принцип Парето (ефективність за Парето, Паретооптимум) Природна монополія
Реальний ВВП (ВВПр) Регуляторна політика держави
Реприватизація Ринкова економіка
Ринкова саморегуляція економіки
якість роботи суб’єктів господарювання. Роздержавлення економіки обмеження функцій, зниження ролі держави в управлінні економічними процесами з одночасною передачею повноважень державних органів безпосереднім суб’єктам господарювання, розвиток приватного підприємництва. набір взаємопов’язаних двосторонніх балансових таблиць, побудованих за принципом подвійного запису. СНР являє собою сучасну систему збирання і обробки статистичної інформації, яка пов’язує в єдине ціле найважливіші макроекономічні показники: обсяг виробництва товарів і послуг, сукупні доходи і витрати суспільства. ситуація в економіці, коли одночасно відбувається підвищення рівнів інфляції та безробіття на фоні загального спаду виробництва. напрям державного регулювання економіки, реалізація якого передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на формування сучасної прогресивної та ефективної структури (співвідношення й зв’язки сфер, галузей, секторів) національної економіки, структурну перебудову виробництва, його технічне та технологічне оновлення. особливий різновид товарів і послуг, що характеризуються невиключеністю і неконкурентністю у споживанні. відображає зв’язок між зовнішніми ефектами (екстерналіями), правами власності і ефективністю. Суть цієї теореми: зовнішні ефекти можуть бути інтерналізовані за умов чіткої специфікації прав власності на ресурси і вільного обміну цими правами. 1. Незаконне виробництво, до якого належать: • виробництво товарів (надання послуг), збут та розповсюдження яких заборонено законом; • відсутність дозволу на здійснення певного виду діяльності (виробництво товарів чи надання послуг). 2. Приховане виробництво, складовими якого є легальні види діяльності, але приховані від державних органів контролю з метою: • уникнення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); • недотримання певних норм: рівня середньої зарплати, тривалості робочого часу, правил техніки безпеки на робочому місці тощо; • уникнення статистичної звітності та статистичного анкетування. перехід від одного типу організації господарського життя суспільства до іншого, зміна (заміна) форм економічної системи відповідно до модернізації або радикального перетворення
48
Система національних рахунків (СНР)
Стагфляція Структурне регулювання
Суспільні блага Теорема Коуза
Тіньова економіка
Трансформація економіки
елементів, що її утворюють. Централізована економіка модель економічної системи, що ґрунтується на централізованому державному управлінні господарськими процесами на основі директивного планування, прямого підпорядкування нижчестоящих органів вищестоящим, домінування державної власності на засоби виробництва. доктрина ринкових перетворень, яка передбачає проведення всього комплексу радикальних реформ у найкоротші терміни: швидка лібералізація і фінансова стабілізація з одночасним започаткуванням системних інституційних змін; конкретна програма Ш.т. має на меті створення вільного ринку і досягнення макроекономічної стабілізації внаслідок одночасного швидкого проведення низки заходів короткострокового характеру.
Шокова терапія
49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Веймер Д.Л., Вайнінг Е.Р. Аналіз політики: концепції і практика / Пер. з англ. І.Дзюб,
А.Олійник; Наук. ред. О.Кілієвич. - К.: Основи, 1998. - 654 с. 2. Дзюбик С.Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 168 с. 3. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол. С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавн. центр “Академія”, 2002. - Т. 1-3. 4. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2005. - 325 с. 5. Курс экономической теории: Учебник. - 4-е изд., доп. и перераб. - Киров: АСА, 2001. 752 с. 6. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. К.: Атіка, 2001. - 344 с. 7. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. - К.: Вікар, 2003. - 239 с. 8. Макконелл К.Р, Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер с англ. - 11-е изд. - М.: Республика, 1992. 9. Микро-, макроэкономика: Практикум / Под общ. ред. Ю.А.Огибина. - СПб.: Литера плюс, 1994. - 432 с. 10. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. - 4-те вид., переробл. і допов. - К.: Знання-Прес, 2002. - 615 с. 11. Панчишин С. Макроекономіка: Тести і задачі. - К.: Либідь, 2002. - 216 с. 12. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - 672 с. 13. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка: Пер. з англ. - К.: Основи, 1995. - 575 с.
50
ЗМІСТ
ВСТУП .................................................................................................................................... 3 1. ЦІЛІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА СТРАТЕГІЯ МОДУЛЯ ....................................... 4 1.1. Цілі модуля ................................................................................................................... 4 1.2. Результати навчання, отримані компетенції ............................................................... 4 1.3. Навчальна стратегія модуля ......................................................................................... 5 1.4. Форми контролю знань слухачів ................................................................................. 5 1.5. Тематичний план і робочі програми модуля для денної, вечірньої та заочної форм навчання ............................................................................................................................... 5 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ....................................... 7 2.1. Практичне заняття 1: Основні економічні цілі та особливості їх реалізації в економіці сучасної України.............................................................................................. 7 2.2. Практичне заняття 2: Основні моделі економічної системи та проблеми їх вибору в розбудові національної економіки ................................................................ 13 2.3. Практичне заняття 3: Економічна рівновага та особливості її прояву в трансформаційній економіці України............................................................................ 18 2.4. Практичне заняття 4: Механізми державного регулювання в економіці постіндустріального типу ................................................................................................. 22 2.5. Перелік питань, які виносяться на практичні заняття для слухачів вечірньої та заочної форм навчання ................................................................................................. 27 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ (ІНПЗ) ............................................................. 28 3.1. Вимоги до оформлення та представлення результатів аналітичної записки........... 28 3.2. Структура та зміст аналітичної записки .................................................................... 29 3.3. Рекомендована (орієнтовна) тематика аналітичних записок.................................... 29 3.4. Критерії оцінювання виконаних аналітичних записок ............................................. 30 3.5. Рекомендовані джерела для підготовки аналітичних записок ................................. 30 3.6. Методичні рекомендації до виконання аналітичної записки ................................... 32 4. ТИПОВІ ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ............................................................ 36 КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ................................................................. 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .............................................................................. 50
51
Прикладні наукові розробки для використання в діяльності працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування видано на виконання розпорядження “Про звіти з науково-дослідних робіт за 2006 р. та плани наукової діяльності на 2007 р.” від 29 листопада 2006 р. № 51-Р та в межах роботи тимчасового творчого колективу з підготовки до друку науково-методичних розробок на основі результатів звітів з науково-дослідних робіт за 2006 рік (наказ від 2 січня 2007 р. № 3-Н).
Колектив науковців Національної академії державного управління при Президентові України висловлює щиру подяку за сприяння у виданні Прикладних наукових розробок президенту Національної академії В.Нанівській, віце-президенту О.Мороко, начальнику управління - головному бухгалтеру Г.Мацюці та всьому фінансово-економічному управлінню, начальнику відділу кадрів і державної служби М.Поліщук та всьому колективу управління персоналом, начальнику-директорові видавництва В.Дону та всьому колективу видавництва Національної академії.
Київ, видавництво НАДУ Відповідальний за випуск В.А.Дон Редактор С.М.Шиманська Коректори: Т.В.Пантелеймонова, М.В.Золотова Комп’ютерна верстка Н.Ю.Копайгора
Підписано до друку 21.05.2007. Формат 60 × 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 2,5. Ум.-друк.арк. 3. Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р. Віддруковано з оригінал-макета у видавництві Національної академії державного управління при Президентові України. 03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-94-36.
52
This document is © 2011 by Марта Подольчак - all rights reserved.
0
Ваш голос: Ні

Коментарі

Аватар користувача Леонід Марушевський

Марта, спасибо за материал! В

Марта, спасибо за материал! В Академии учится судя по всему мне уже не прийдется, но можно заочно ознакомится с материалом. Да и конкурсантам такая информация пригодится.Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.